Cărţi în curs de apariţie, Octombrie 2021

Inginerul sufletelor noastre : In memoriam Nicolae Dabija / Valeriu Dulgheru, Zinaida Stratan, Sergiu Zaporojan, Ilie Manole ; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 254 p. : fot., fot. color.

Bibliogr.: p. 246-252 (57 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-87-879-1.

821.135.1(478).09(092)

I-53

Proceedings of Workshop on Intelligent Information Systems WIIS2021, October 14-15, 2021, Chisinau / editors: I. Titchiev, C. Gaindric. – Chişinău : Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, 2021 (Valinex SRL). – 214 p. : fig., fig. color, tab.

Antetit.: Vladimir Andrunachievici Inst. of Mathematics and Computer Science. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

ISBN 978-9975-68-438-5.

004+519.7(082)

P 93

Systems WIIS2021, October 14-15, 2021, Chisinau / editors: I. Titchiev, C. Gaindric. – Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2021 (Valinex SRL). – 214 p. : fig., fig. color, tab.

Antetit.: Vladimir Andrunachievici Inst. of Mathematics and Computer Science. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

ISBN 978-9975-68-438-5.

004+519.7(082)

P 93

 ”Nanotechnologies and Biomedical Engineering”, international conference (5 ; 2021 ; Chişinău). 5th International conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBE-2021, November 3-5, 2021, Chisinau, Republic of Moldova : Program and Abstract Book / editors: Victor Sontea [et al.] ; conference chairs: Ion Tiginyanu, Victor Sontea ; international advisory committee: Adriana Velazquez [et al.] ; organizing committee: Serghei Railean (head) [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2021 (Europres SRL). – 132 p.

Antetit.: Moldavian Soc. of Biomedical Engineering, Techn. Univ. of Moldova, State Medical and Pharmaceutical Univ. „Nicolae Testemitanu” [et al.]. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut.: p. 128-132. – Supported by: European Commission under the Grant #810652 „NanoMedTwin”, National Agency of Research and Development, Global Biomarketing Group – Moldova. – 120 ex.

ISBN 978-9975-72-592-7.

61:[57+620.3](082)

N 20

Clubul PAIDEIA altfel: provocări şi soluţii pentru învăţarea online /Centrul Educaţional „Pro Didactica” ; coordonator de proiect: Vitalie Scurtu. – Chişinău : Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2021 (Bons Offices SRL). – 90 p. : diagr., fig., tab. color. – (Colecţia „Pro Didactica. Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Reţelei Centrelor de Politici Educaţionale NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia. – 600 ex.

ISBN 978-9975-909-62-4.

37.091:004.9(082)

C 57

Blîndu, Adela.

Repere metodologice pentru vocalişti. Pregătirea fizică profesional-aplicativă şi trening mintal : Ghid metodic / Adela Blîndu. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 142 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 139-142. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-437-8.

781.6.087.6(075)

B 57

Lopotenco, Viorica.

Dezvoltarea sistemului financiar al Republicii Moldova în condiţiile noii arhitecturi financiare internaţionale : Monografie / Viorica Lopotenco ; Academia de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (Artpoligraf SRL). – 193 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 174-184 (211 tit.). – 12 ex.

ISBN 978-9975-3182-9-7.

336(478):339.7

L 78

Gheorghiţă, Mihail.

Procedura şi tactica efectuării unor acţiuni de urmărire penală / Mihail Gheorghiţă, Sergiu Crijanovschi. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 294 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-47-210-4.

343.98:343.1

G 41

Bulgar, Stepan.

Neredä kus uçêr canavar hem gezer… / Stepan Bulgar. – Komrat : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 56 p. : il. color.

990 ex.

ISBN 978-9975-47-211-1.

821.512.165(478)-34-93

B 91

Ţopa, Tudor.

Cîşla codrenilor / Tudor Ţopa ; coordonatori: Ion Sava şi Leonid Popescu ; ilustraţia colorată de Pavel Bălan şi Mihai Potârniche. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p. : fot., fot. color, tab.

Referințe bibliogr. în text. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3410-6-6.

94(478-22)

Ţ 76

Felea, Alina.

Fenomenul căsătoriilor mixte la est de Carpaţi : (sfârşitul sec. al XVI-lea – începutul sec. al XIX-lea) : Instituţia căsătoriei în Ţara Moldovei : studiu și documente / Alina Felea ; Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul de Istorie al Republicii Moldova. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 251 p.

Referinţe bibliogr.: p. 212-234 şi în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 235-251. – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3268-4-1.

[94(478)+392.5]”15/18″(093)

F 35

Tulgara, Gheorghe.

Monografia moşiei Sărăteni : Ţinutul istoric Orhei, 1554-1944 / Gheorghe Tulgara. – Chişinău : Cartea Militară, 2021 (Print-Caro SRL). – 407 p. : fot. – (Colecţia „Satele basarabene”, ISBN 978-9975-56-925-5).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului comunal Sărătenii Vechi. – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-926-2.

94(478-22)”1554/1944″

T 93

„Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2021 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)”, Chişinău, 29-30 octombrie : [în 2 vol.] / comitetul ştiinţific: Liubomir Chiriac (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Angela Globa (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2021 – . – ISBN 978-9975-76-356-1.

Vol. 1 : Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) & Studierea informaticii şi tehnologiilor informaţionale din perspectiva STEAM. – 2021. – 356 p. : fig., des., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare, Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-357-8.

37.016:[51+004](082)=135.1=111=161.1

A 12

„Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2021 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)”, Chişinău, 29-30 octombrie : [în 2 vol.] / comitetul ştiinţific: Liubomir Chiriac (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Angela Globa (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2021 – . – ISBN 978-9975-76-356-1.

Vol. 2 : Implementarea inter/transdisciplinarităţii în procesul de predare-învăţare a fizicii şi ştiinţelor tehnice (concept STEAM) & Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei şi geografiei. – 2021. – 193 p. : fig., des., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare, Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-358-5.

37.016:[5+91](082)=135.1=111=161.1

A 12

Oprea, Serghei.

Informatica economică : Suport de curs / Serghei Oprea ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2021. – 299 p. : fig., fig. color, tab.

În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-155-38-0.

330.47(075.8)

O-64

Aniversări culturale / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; alcătuitori: Maria Harea [et al.] ; responsabil de ediţie: Eugenia Bejan. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Bons Offices SRL) – . – ISBN 978-9975-4234-8-9.

2022. – 2021. – 167 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – Index de nume : p. 164-166. – 500 ex. – ISBN 978-9975-0-0519-7.

008(058)

A 61

Stănescu, Mircea.

Procesele reeducării, 1952-1960 / Mircea Stănescu. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 356 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 320-326 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 346-356. – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3497-4-1.

343.825(498)”1952/1960″                        

S 77

Ojog, Gheorghe.

Corjova : satul meu din pragul casei… / Gheorghe Ojog. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Cartea Militară, 2021 (Print-Caro SRL). – 491 p. : fot. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3366-9-7.

94(478-22)

O-36

Paomi, Vlad.

Îngeraşul cu perle în gură / Vlad Paomi ; pictor: Violeta Zabulica-Diordiev ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Lexon-Prim SRL). – 43, [1] p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-591-0.

821.135.1(478)-34-93

P 27

Ulyeva, Elena.

Aricelul şi geroasa iarnă ; Aricelul întâmpină primăvara / Elena Ulyeva ; traducere din rusă de Cristina Bujor ; ilustraţii de Daria Parkhaeva. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 28 ; 28 p. : il. color.

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-409-3.

821.161.1-34-93

U 40

Marian, Boris.

Trei Moş Crăciuni = Три Деда Мороза : (Poezii pentru copii / Стихи для детей) / Boris Marian ; pictor: Igor Hmelniţki. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : il. color.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-481-4.

821.135.1(478)-1-93=135.1=161.1

M 38

Кочанжи, Надежда.

Школа села Гайдар : Страницы истории / Надежда Кончанжи. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 204 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 203. – 200 ex.

ISBN 978-9975-47-208-1.

373.3(478-29)(091)

K 755

Manuel de prières orthodoxes = Православный молитвослов. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 275 p.

Tit., text paral.: lb. fr., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-47-209-8.

27-282.5=133.1=161.1

M 30

Ţurcanu, Nicolae.

Drumul patimilor poetului Nicolae Ţurcanu : [în vol.] / Nicolae Ţurcanu ; autor de selecţie: Loghin Alexeev-Martin. – Chişinău : S. n., 2021 (Arva Color SRL) – . – ISBN 978-9975-127-69-1.

Vol. 5 : Caietul verde. – 2021. – 298 p. : facs. – 100 ex. – ISBN 978-9975-127-76-9.

821.135.1(478)-1

Ţ 94

„Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic medieval”, online conferinţă internaţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa internaţională „Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic medieval”, online, 4 noiembrie 2021, Chişinău : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul de organizare: Sergiu Musteaţă [et al.]. Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P. UPS „Ion Creangă”). – 26 p.

Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Fac. de Filologie ş Istorie. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-552-6.

902/904″653″(082)=135.1=111=161.1

C 35

„Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic medieval”, online conferinţă internaţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa internaţională „Cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic medieval”, online, 4 noiembrie 2021, Chişinău : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul de organizare: Sergiu Musteaţă [et al.]. Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P. UPS „Ion Creangă”). – 26 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Fac. de Filologie ş Istorie. – Texte : lb. rom., engl., rusă.

ISBN 978-9975-46-553-3 (PDF).

902/904″653″(082)=135.1=111=161.1

C 35

Ilaşcu, Yurie.

Studierea ţinutului natal : Curriculum local la istorie pentru cl. 8-9 şi 10-12 asistat de resurse digitale / Yurie Ilaşcu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică. – Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P. UPS „Ion Creangă”). – 16 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 15-16. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-554-0.

373.3.091(073):908                                

I-41

Matematica :Proiectarea activă : Proiectarea unităţilor de învăţare : Clasa a 2-a / Gorceag Andriana, Secrieru Angela, Martea Lilia [et al.] ; coordonator ştiinţific şi metodic: Mariana Marin. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 191 p. : tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-59-222-2.

373.3.091:51

P 94

„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2021 ; Chişinău). Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale =Modern paradigms in the development of the national ad world economy, 29-30 Octombrie, 2021, Chisinau : Culegere de rezumate / scientific committee: Hamuraru Maria (president) [et al.] ; organizational committee: Hamuraru Maria (president) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 54 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. engl., fr. – 60 ex.

ISBN 978-9975-158-52-7.

082=111=133.1

P 32

Arseni, Alexandru.

Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat : [în vol.] / Alexandru Arseni. – Ed. a 3-a, actualizată și restructurată. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-149-39-6.

Vol. 1. – 2021. – 428 p. – Referinţe bibliogr.: p. 402-407 (188 tit.) şi în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-158-53-4.

342.4/.5(075)

A 83

Chiriac, Alexandru.

Numele meu e Chişinău / Alexandru Chiriac ; autor și adaptare de texte: Irina Ladaniuc ; traducere în limba engleză: Ilona Oleinic. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 304 p. : fot., fot. color.

Text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 304 (8 tit.). – 800 ex.

ISBN 978-9975-87-876-0.

908(478-25)(084.12)

C 43

Găină, Ioan.

Catapeteasma cuvintelor : (Invitaţie în Catedrala de cuvinte) / Ioan Găină ; traducere în franceză și engleză de Olga Amarie [et al.]. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Bons Offices, 2021. – 44 p. – (Colecţia „Pedagogia Clipei” ; Nr 3, ISBN 978-9975-87-289-8).

Texte : lb. rom., engl., fr. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-877-7.

37.017.93=135.1=111=133.1

G 14

Congresul Internațional al Medicilor Legiști din Republica Moldova (3; 2021 ; Chişinău). Al III-lea Congres Internațional al Medicilor Legiști din Republica Moldova, consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală, 8 octombrie, 2021 : Culegere de articole / comitetul ştiinţific: Andrei Pădure [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 118 p. : fig., tab. color.

Antetit.: Centrul de Medicină Legală pe lângă Min. Sănătăţii al RM, Catedra Medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Soc. Şt. a Medicilor Legişti din Rep. Moldova. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Implementat de Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova şi Finanţat de Suedia. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-878-4.

340.6(082)=135.1=111=161.1

C 65

Barta, András-István.

Turismul şi mediul înconjurător : Suport de curs / András-István Barta, Irina Raboşapca, Vitalie Mamot ; Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Extensia Universitară Bistriţa, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Facultatea de Geografie. – Chişinău : S. n., 2021 (Protipar Service SRL). – 112 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 106-112. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3448-4-5.

338.48+502/504(075.8)

B 35

Beşleaga, Vladimir.

Cel de-al treilea dacă ar fi fost acolo : Nuvele, schiţe, eseuri / Vladimir Beşleaga ; prezentare grafică: Galina Ţurcan. – Chişinău : Universul, 2021. – 336 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-47-207-4.

821.135.1(478)-8

B 50

Tuchilatu, Leonard.

Orchestrele dimineţii / Leonard Tuchilatu ; selecţia şi îngrijirea textelor: Marcela Benea ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 92 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-608-9.

821.135.1(478)-1

T 90

Visan, Augustina.

Fă ceva tată / Augustina Visan ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 57, [1] p.

300 ex.

ISBN 978-9975-54-609-6.

821.135.1-1

V-67

Popuşoi, Liliana.

Regele a murit. Trăiască regele! Petru Vutcărău, chintesenţa unei iubiri : Spectacol-lectură în 2-ă acte şi 2-ă antracte, cu Prolog, Epilog şi Caiet de sală / Liliana Popuşoi, Mircea V. Ciobanu ; fotografii de Mihai Potârniche [et al.]. – Chişinău : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 272 p. : fot.

Text parţial în lb. rusă. – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0518-0.

792.071.2(478)(092)

P 84

Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării : Manual practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chişinău : BNRM : Epigraf, 2021. – 252 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 231-250 (138 tit.). – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3510-5-8.

02+01(082)

B 51

Filipski, Tatiana.

Educaţia muzeală. Colaborarea instituţii de învăţământ-muzeu-familie-comunitate : Studiu monografic / Filipski Tatiana ; coordonator ştiinţific: Cuzneţov Larisa ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 146 p. : fig., fig. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 130-146 (137 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-158-51-0.

37.015:069

F 53

Citesc cu Ada : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-44-8.

373.2.016

C 54

Citesc cu Bim : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-45-5.

373.2.016

C 54

Citesc cu Dic : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-46-2.

373.2.016

C 54

Citesc cu Emi : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-47-9.

373.2.016

C 54

Citesc cu Eva : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-48-6.

373.2.016

C 54

Citesc cu Jan : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-49-3.

373.2.016

C 54

Citesc cu Leo : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-50-9.

373.2.016

C 54

Citesc cu Lia : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-51-6.

373.2.016

C 54

Citesc cu Max : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-52-3.

373.2.016

C 54

Citesc cu Mia : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-53-0.

373.2.016

C 54

Citesc cu Rex : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-54-7.

373.2.016

C 54

Citesc cu Teo : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-55-4.

373.2.016

C 54

Citesc cu Tom : Texte cu litere mari + imagini. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : il., il. color.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-56-1.

373.2.016

C 54

Greceanu, Adela.

Şuruburi, şaibe, cuie, piuliţe : Poeme alese, 1997-2014 / Adela Greceanu ; fotografii de Elena Donciu ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 256 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatori: Emilian Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 32).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-545-6.

821.135.1-1

G 78

Coşman, Sergiu.

Crescătorului taurinelor de lapte : Ghid practic / Coşman Sergiu, Coşman Valentina, Niţuliac Tudor ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 104 p. : fig., foto, tab. color.

Bibliogr.: p. 85 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-923-1.

636.22/.23.08(036)

C 74

Regulament de organizare şi funcţionare a Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” / Teutu Aliona, Rusu Tamara, Chiriac Nona [et al.] ; coordonator: Bulat Natalia ; consultant: Ciochina Ion. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 69 p. : fig., tab. color.

10 ex.

ISBN 978-9975-56-924-8.

373.5.091(083.1)

R 39

Jumiga-Godorozea, Maria.

Colicăuţi : Pagini de istorie locală / Maria Jumiga-Godorozea, Constantin Gh. Ciobanu ; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 320 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-260-5.

94(478-22)

J 89

Viniciuc, Anatolie.

Istoria apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova : (monografie) / Anatolie Viniciuc, Dmitrii Vieru, Nicolai Radiola ; redactor ştiinţific: Valeriu Efremov. – Ediţia 1-a. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 352 p. : fig., fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 230-35 (71 tit.).

ISBN 978-9975-58-261-2 (PDF).

[614.84+351.862](478)(091)

V-62

Trump, Donald J.

Think Big : Gândeşte în stil mare în viaţă şi afaceri / Donald J. Trump, Bill Zanker ; traducere din limba engleză de Bogdan Chircea. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 447, [8] p.

Tit. orig.: Think Big, and Kick Ass in Business and Real Life. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3329-7-2.

174.4

T 88

Leblanc, Maurice.

Arsène Lupin Vs Sherlock Holmes / Maurice Leblanc ; traducere din limba franceză de Constantin Ioncică ; copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 417 p.

Tit. orig.: Arsène Lupin versus Sherlock Holmes. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3495-1-2.

821.133.1-31

L 36

Miklós, Nyiszli.

Am fost medic la Auschwitz / Nyiszli Miklós ; traducere din limba maghiară de Lucia Nasta ; copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 364 p.

Tit. orig.: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az Auschwitz-i krematóriumban. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3458-0-4.

821.511.141-94

M 71

Jager, Eric.

Ultimul duel / Eric Jager ; traducere din limba engleză de Andra-Cristina Manole. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 380, [3] p. : il.

Tit. orig.: The Last Duel. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3420-6-3.

821.111(73)-311.6

J 18

Iovu-Macari, Elisaveta.

Imagologia literară : Şcoli, direcţii, metode / Elisaveta Iovu-Macari. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 272 p.

Referinţe bibliogr.: p. 241-256 (189 tit.) şi în text. – Apare cu sprijinul financiar al Direcţiei Generale Educaţie şi Cultură a Consiliului raional Străşeni. – 300 ex.

ISBN 978-9975-85-305-7.

82.0

I-77

Гладкая, Алла.

Роль экстрактов из ревеня (RHEUM) в защите растений / Гладкая Алла, Волощук Леонид, Настас Тудор ; Институт генетики, физиологии и защиты растений, Министерство образования и исследований Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Căpăţînă Print SRL). – 184 p. : fig. color, tab.

Adnotare paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3477-8-5.

635.48:632.937

Г 522

„Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice”, seminar ştiinţifico-didactic (2021 ; Chişinău ). Materialele seminarului ştiinţifico-didactic „Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice”, 16 aprilie 2021 / comitetul ştiinţific: Coropceanu Eduard [et al.] ; comitetul organizatoric: Mironov Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST). – 96 p. : fig., tab. – (Seria „Geografie umană”, ISBN 978-9975-76-354-7).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Fac. de Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională și Turism. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).

082

D 35

Partole, Claudia.

Fraierul / Claudia Partole ; copertă: Vitaliu Pogolșa. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 199, [1] p.

Editată cu contribuția Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-479-1.

821.135.1(478)-31

P 36

Guceac, Ion.

Dicţionar. Drepturile omului pe înţelesul tuturor / Ion Guceac ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Ed. rev. şi actualizată. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 248 p.

Bibliogr.: p. 241-247. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-85-304-0.

341.231.14(038)

G 93

Marin, Mariana.

La întretăierea drumurilor comerciale / Mariana Marin; poeme alese de Claudiu Komartin ; prefaţă de Teona Farmatu ; fotografii de Ana Toma ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 256 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatorii colecției: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 34).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-544-9.

821.135.1-1

M 39

Васил Илиев Кондов : Биобиблиография (1981-2021). Статии. Рецензии. Снимки / Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”, Република Молдова ; съставител: Николай Тодоров ; научни редактори: Мария Паслар, Николай Тодоров. – Тараклия : Б. и., 2021 (Centrografic SRL). – 456 p. : fot., fot color.

Text : lb. bulgară, rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3416-5-3.

811.163.2:[016+929(478)]=161.1=163.2

В 190

Sainciuc, Lică.

Într-o noapte de Crăciun / Lică Sainciuc. – Chişinău : Codobelc, 2021 (Bons Offices SRL). – 20 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3515-2-2.

821.135.1(478)-34-93

S 15

„Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, conferinţa ştiinţifică anuală (2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 20-22 octombrie 2021 :Abstract book / comitetul ştiinţific: Stanislav Groppa (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Emil Ceban (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2021. – 508 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova. – Texte paral.: lb. rom., engl.

ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF).

61:57(082)=135.1=111

C 35

English Workbook : Level A.2.2 : Form 6 / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Ludmila Foca, Dina Puiu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 95 p. : il.

F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-607-2.

811.111(075)

E 57

Forum al recuperării fizice medicale Chişinău”, conferință naţională cu participare internațională (3 ; 2021 ; Chişinău). Culegerea de rezumate a Conferinţei Naţionale cu participare Internațională „Forum al recuperării fizice medicale Chişinău”, Ed. a 3-a, 30 octombrie 2021 / comitetul ştiinţific: Lisnic Vitalie (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Potapenco Roman (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 40 p.

Antetit.: „MEDKINETICA”, Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists from Rep. of Moldova, Chisinau. – Texte paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – 60 ex.

ISBN 978-9975-56-921-7.

615.82(082)=135.1=111=161.1

F 80

Dilion, Marcela.

Contractarea serviciilor sociale : Manual / Marcela Dilion ; consultant: Victoria Levinţa ; Keystone Human Services Moldova, Konrad Adenauer Stiftung. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 112 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 80-81 (22 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-922-4.

364:349.3(075)

D 41

Saloanele Moldovei, ediţia a 31-a, 2021 : [expoziție-concurs de artă contemporană]/ Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova ; text: Florina Breazu, Alexandra Mihalaş ; coordonatori editare catalog: Dumitru Bolboceanu, Florina Breazu ; foto: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 32 p. : reprod., reprod. color.

700 ex.

ISBN 978-9975-87-874-6.

73/77(478+498)(084)

S 17

Calalb, Tatiana.

                                 Botanica farmaceutică : Compendiu pentru lucrări de laborator / Tatiana Calalb, Anatolie Nistreanu ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 264 p. : fig., tab.

                                 Bibliogr.: p. 261-264 (73 tit.). – 150 ex.

                                 ISBN 978-9975-82-222-0.

58:615.1(076.5)

C 13

Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei : ediţia a 31-a, 28-29 octombrie 2021 : Program. Rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Eugen Sava [et al.] ; comitetul de organizare: Eugen Sava [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2021 (Bons Offices SRL). – 152 p. – (Istorie. Arheologie. Muzeologie, ISBN 978-9975-87-140-2).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.

ISBN 978-9975-87-875-3 (PDF).

[902/904+94+069.01](082)=135.1=111=161.1

C 65

Урсу, Людмила.

Математика : 2 класс : Гид по внедрению учебника / Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински ; comisia de evaluare: Tatiana Dubineanschi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p. : fig., tab.

Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-606-5.

373.3.016:51(075.2)

У 727

Соколова, А. П.

Менеджмент рисков в предпринимательстве : Учебно-методическое пособие / А. П. Соколова, А. Н. Скутару ; Молдавский государственный университет, Факультет экономических наук, Департамент управления бизнесом. – Кишинэу : CEP USM, 2021. – 193 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 191-193 (29 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-49-7.

334:005.334(075)

C 594

Botnaru, Stela.

Culegere de speţe la Drept penal. Partea generală / Stela Botnaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 157 p.

Referinţe bibliogr. la începutul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-50-3.

343(075.8)

B 73

Романова, Александра.

Необычные истории / Александра Романова ; обложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălți SRL). – 161 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-3227-9-9.

821.161.1(478)-34

Р 693

Simpozion de numismatică (19 ; 2021 ; Chişinău). Al XIX-lea simpozion de numismatică : Programul şi rezumatele comunicărilor, 21-22 octombrie 2021 / comitetul ştiinţific: Eugen Sava (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Ana Boldureanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2021 (Bons Offices SRL). – 56 p. : fig.

Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Soc. Numismatică din Rep. Moldova, Inst. de Arheologie „Vasile Pârvan” al Acad. Române. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 20 ex.

ISBN 978-9975-87-854-8.

737(082)=135.1=111=161.1

S 58

„Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism”, conferinţă naţională cu participare internaţională (2 ; 2021 ; Chişinău). Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism : Conferinţa naţională cu participare internaţională : Programul şi rezumatele comunicărilor, Ed. a 2-a, 14-16 octombrie 2021, Chişinău / comitetul ştiinţific: Şarov Igor [et al.] ; comitetul de organizare: Rotaru Liliana. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 32 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie. – Texte paral.: lb. rom., engl. – 25 ex.

ISBN 978-9975-158-48-0.

[94(478)+316.344.3+378](092)(082)=135.1=111

I-58

Пармакли, Д. М.

Финансовые показатели деятельности предприятий в динамике: статистический анализ и прогнозирование : (Учебное пособие) / Пармакли Д. М., Тодорич Л. П., Навдаева С. Н. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. – Комрат ; Нижний Новгород : Б. и., 2021 (Centrografic SRL). – 101 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 100-101 (6 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-166-6.

336:311.17(075.8)

П 183

Пармакли, Д. М.

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций в динамике: особенности оценки и прогнозирования : (Учебное пособие) / Пармакли Д. М., Кураксина С. С., Грудкина Т. И. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Орловский государственный университет им. Н. В. Парахина”. – Комрат ; Орел : Б. и., 2021 (Centrografic SRL). – 63 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 59-63 (35 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-167-3.

338.43(075.8)

П 183

Dilion, Marcela.

Vocea societăţii civile pentru incluziune: Ghid de bune practici / Marcela Dilion, Oksana Costandaki ; au contribuit: Maria Bivol [et al.] ; Dezvoltarea Societăţii Civile la nivel local în RM, Asociaţia pentru Politica Externă, Keystone Human Services Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 56 p. : fot.

Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi al Fundaţiei Konrad Adenauer Stiftung. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-920-0.

061.2(478):376

D 41

Frunză, Iurie.

Activitatea avocațială în Republica Moldova : Monografie / Frunză Iurie ; redactori şi consultanţi ştiinţifici: Andrei Smochină, Valeriu Cuşnir ; Ministerul Educației şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 55 ex.

ISBN 978-9975-3201-5-3.

[347.965+343.163](478)

F 94

„Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru „Politici bazate pe dovezi” de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru „Politici bazate pe dovezi” de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova” : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională din, 25 mai 2021 / coordonator: Victor Juc. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 207 p.

Antetit.: Min. Educației şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 55 ex.

ISBN 978-9975-3201-6-0.

32+316.42(082)=135.1=161.1

I-48

Bujor, Valeria.

Puntea de trecere : Poezii / Valeria Bujor ; coperta: Diana Odobescu. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 47 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-873-9.

821.135.1(478)-1

B 90

[Fluture :3D: ilustrată/plic realizată manual]. – [Chişinău : Media Toms, 2021]. – 1 f.: il. color. – (MT 219). – 150 ex. – ISBN 978-9975-3381-6-5.

Oceretnîi, Anastasia.

Cartografierea programelor de educaţie parentală furnizate în Republica Moldova: Raport de cercetare / Anastasia Oceretnîi, Veaceslav Bătrânescu ; coordonator: Daniela Sîmboteanu ; au contribuit: Natalia Grîu [et al.] ; Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 94 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 84-85 (22 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-872-2.

37.018.1(478):303.4

O-17

Babić, Violeta.

Cartea băieților / Violeta Babić ; traducere din sârbă: Octavia Nedelcu ; ilustraţii: Ana Grigorjev. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 151, [1] p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0514-2.

087.5:613.956

B 11

Babić, Violeta.

Cartea puştoaicelor / Violeta Babić ; traducere din sârbă: Octavia Nedelcu ; ilustraţii: Ana Grigorjev. – Ed. a 10-a. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 163, [2] p. : il. color.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0515-9.

087.5:613.956

B 11

Confluenţe. Artele plastice din Republica Moldova = Confluences. Fine Arts of the Republic of Moldova / autori, concepţie: Mihai Potârniche, Tudor Stavilă ; autor text: Tudor Stavilă ; proiect: Iurie Foca ; traducere în engleză: Ioana Nichita ; imagini: Iurie Foca [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 320 p. : reprod. color.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu contribuția Min. Culturii al Rep. Moldova. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0516-6.

73/76(478)(084)=135.1=111

C 65

Ţăruş, Mihai.

Autoportret-Jurnal / Mihai Ţăruş ; ediţie îngrijită de Larisa Astrein. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 191, [1] p. : fot., reprod. color.

Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0517-3.

73/75.071.1(478)

T 24

Toma, Sergiu.

Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general : Monografie / Sergiu Toma ; conducător ştiinţific: Nicolae Bucun ; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP USM). – 174 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 122-136 (213 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-48-191-5.

376:316.614

T 71

Brînza, Serghei.

Infracţiuni economice : Culegere de speţe şi teste-grilă / Serghei Vrînza, Vitalie Stati ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 58 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-158-46-6.

343.37(079)

B 83

Brînza, Serghei.

Drept penal. Partea specială : Compendiu / Serghei Brînza, Vitalie Stati ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 370 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-158-47-3.

343.3/.7(075.8)

B 83

In honorem Lidia Kulikovski:Culegere de articole / director general: Elena Pintilei ; traducere în engleză: Elina Bolgarina ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Chişinău : BNRM, 2021. – 136 p. : fig., fot. color. – (Colecţia „BiblioLeader”, ISBN 978-9975-3425-7-5).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Rez.: paral. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3510-4-1 (PDF).

02(092)(082)

I-49

Enciclopedia de economie şi drept economic / autori: Alexandru Armeanic, Silvia Mîtcu, Oleg Bujor [et al.] ; editor: Constantin Manolache ; redactor ştiinţific: Grigore Belostecinic ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3283-7-1.

[Vol.] (1) : A-J : Registrul cadru de termeni în domeniul economiei. – 2021. – 99, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3331-8-4.

33(03)

E 52

Enciclopedia de economie şi drept economic / autori: Alexandru Armeanic, Silvia Mîtcu, Oleg Bujor [et al.] ; editor: Constantin Manolache ; redactor ştiinţific: Grigore Belostecinic ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3283-7-1.

[Vol.] (2) : A-J : Registrul cadru de termeni în domeniul dreptului economic. – 2021. – 107, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3331-9-1.

34(03)

E 52

Pediatrie / colectivul de autori: Revenco Ninel, Ţurea Valentin, Ciuntu Angela [et al.] ; sub redacţia Ninel Revenco ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 1066 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 987-988 (24 tit.).

ISBN 978-9975-58-259-9 (PDF).

616-053.2(075.8)

P 48

Creangă, Ion.

Capra cu trei iezi / Ion Creangă. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6; Vol. 1).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-36-3.

373.2.016:821.135.1-34-93

C 84

Cei trei țapi isteți. –Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6; Vol. 2).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-37-0.

373.2.016:821-34-93

C 33

Andersen, H. Cr.

Degeţica / H. Cr. Andersen. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6; Vol. 3).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-38-7.

373.2.016:821.113.4-34-93

A 51

Elfii şi cizmarul. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6; Vol. 4).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-39-4.

373.2.016:821-34-93

E 36

Găinușa roșie. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6 ; Vol. 5).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-40-0.

373.2.016:821-34-93

G 14

Creangă, Ion.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6 ; Vol. 6).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-41-7.

373.2.016:821.135.1-34-93

C 84

Turtița fermecată. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6 ; Vol. 7).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-42-4.

373.2.016:821-34-93

T 95

Creangă, Ion.

Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 8 p. : des. – (Citesc pe silabe. Colorez, ISBN 978-9975-156-35-6 ; Vol. 8).

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-43-1.

373.2.016:821.135.1-34-93

C 84

Кара, С. В.

Рост и продуктивность виноградных насаждений в зависимости от качества посадочного материала = Growth and productivity of vineyards depending on planting material quality / С. В. Кара ; Комратский государственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (A&V Poligraf SRL). – 194 p. : des. color, tab.

Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 153-178 (248 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-165-9.

634.8

K 210

Ambroci, Zinaida.

Trăistuţa cu poeme : Poezii / Zinaida Ambroci ; copertă şi ilustraţii: Viorica Didic-Vlas. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 32 p. : il. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-87-871-5.

821.135.1(478)-1

A 45

Kristova, Aleksandra.

Lϋzgerä karşi / Aleksandra Kristova. – Komrat : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 163, [1] p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-47-206-7.

821.512.165(478)-8

K 83

Militaru, Vasile.

               Psaltirea în versuri / Vasile Militaru ; coperta: Veaceslav Popovschi. – Chişinău : Lumina Cuvântului, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 260 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-47-205-0.

821.135.1-141

M 73

„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, conferinţă ştiinţifică internaţională studenţească (26 ; 2021 ; Chişinău). Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti, Ediţia a 26-a, 22 aprilie 2021 / colegiul de redacţie: Ion Carp [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2021. – 246 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3182-7-3.

082=135.1=111=161.1

P 93

Eșanu, Andrei.

Chișinăul de altădată, 1436-1812 : Studiu monografic, corpus de documente şi alte materiale / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu ; coordonatori: Sergiu Mustaţă, Alexandru Corduneanu ; Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 616 p. : fig., tab. – (Chişinăul istoric, ISBN 978-9975-54-604-1; 1).

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume şi de locuri: p. 567-613. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-605-8.

94(478-25)”1436/1812″(093)

E 75

Institutul Național de Cercetări Economice – 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii : Monografie aniversară / autori: Elena Bordian, Olga Găgăuz, Rodica Perciun [et al.] ; coordonator de ediţie: Alexandru Stratan ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 217 p. : fig., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-3486-5-2.

001.32(478):33(091)

I-57

Табунщик, Георгий.

Гагаузия (Gagauz Yeri) : Воспоминания и размышления / Георгий Табунщик ; при участии: Роман Табунщик, Ирина Евань. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 320 p. : tab., fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-47-204-3.

323.1(478-29)+324

T 128

Bogdan, Constantin.

Să topim gheţarii indiferenţei / Constantin Bogdan. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 184 p. : fot.

Referinţe bibliogr. în text. – 55 ex.

ISBN 978-9975-3227-8-2.

94(478)

B 64

Ţăranu, Mariana S.

Represiunea şi rezistenţa din RSSM în perioada primei ocupaţii sovietice, 1940-1941 / Mariana S. Ţăranu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 416 p.

Referinţe bibliogr.: p. 359-389. – Ind. de nume, geogr.: p. 390-415. – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3300-8-4.

[94(478)+94(47+57)]”1940/1941″

T 22
Interferences, tendencies and cultural identities in the contemporary artistic context”, international scientific symposium (2021 ; Muntenegru). International Scientific Symposium „Interferences, tendencies and cultural identities in the contemporary artistic context” : Program, absracts and articles, 8-9 July 2021, Budva, Montenegro / Association of Visual Arts Teachers of the Republic of Moldova ; partners: Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova [et al.] ; project director: Eleonora Brigalda ; comitetul de organizare: Eleonora Brigalda (preşedinte) [et al.] ; comitetul ştiinţific: Eleonora Brigalda [et al.]. – Chişinău : S. n., (Print-Caro SRL). – 100 p.

Antetit.: Assoc. of Visual Arts Teachers of the Rep. of Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-919-4.

7(082)=135.1=111=161.1

I-58

Ivanov, Irina.

Insula demonilor / Irina Ivanov ; design copertă: Lilia Savca-Carp. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. –152 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3300-9-1.

821.135.1(478)-84

I-97

Universalitatea viţei-de-vie = Универсальность винограда= The universality of grapevine / Alin-Ionel Dobrei (România), Alina-Georgeta Dobrei (România), Eugeniu Alexandrov (Republica Moldova) [et al.] ; referenţi ştiinţifici: Vasile Voineac [et al.] ; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Academia de Științe a Moldovei. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 325 p. : fig., fot.

Tit., cuprins, pref. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text parţial în lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 323-325 (91 tit.). – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-62-435-0.

634.84

U 56

Diordiev, Ion.

Scrisoare de la Moș Crăciun / Ion Diordiev ; ilustraţii: Radu Diordiev. – Chişinău : S. n., 2021 (Balacron SRL). – 22 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-719-7.

821.135.1(478)-8-93

D 51

Popa, Veronica.

Limba şi literatura română : Teste pentru evaluarea sumativă : Clasa a 6-a / Veronica Popa. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 76 p. : fig., tab.

5000 ex.

ISBN 978-9975-0-0513-5.

811.135.1+821.135.1.09+821.135.1(478).09(079)

P 79

Securitatea şi Sănătatea în Muncă : Culegere de acte legislative şi normative privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare de la 1 octombrie 2021 / Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Moldova (FSCRE) ; copertă: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Europres SRL). – 84 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-72-589-7.

349.2+331.45

S 40

„Empowering english language educators through action research”, virtual international spring symposium proceedings (7 ; 2021 ; Bălţi). VII Virtual International Spring Symposium Proceedings „Empowering english language educators through action research, 26-27 March 2021 / edited by: Silvia Bogdan, Dina Puiu ; scientific committee: Anca Cehan (Iaşi), Iulia Ignatiuc (Bălţi) [et al.] ; organizing committee: Silvia Bogdan (coordinator) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 204 p. : fig., tab.

Antetit.: Alecu Russo Bălţi State Univ., Fac. of Philology, Engl. and German Philology Dep. – Texte : lb. rom., engl., fr., germ. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-50-263-4.

378.091:811.111(082)=00

E 49

Țârdea-Spinei, Elena.

Ştefan-Vodă : Legende şi poveşti / prelucrare şi adaptare: Elena Țârdea-Spinei. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : des.

2000 ex.

ISBN 978-9975-47-202-9.

821.135.1(478)-343-93

T 22

Secrieru, Angela.

Procesul didactic din Republica Moldova sub impactul pandemiei Covid-19 : Cercetare sociologică / Angela Secrieru ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene, Centrul de Studii Financiare şi Monetare. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 60 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 60 (9 tit.). – 60 ex.

ISBN 978-9975-47-203-6.

[37.091:336.531.2](478):303.4

S 40

Barbaroș, Anton.

Cîrnățenii Noi – la 100 de ani / Anton Barbaroș. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 104, [1] p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-258-2.

94(478-22)

B 29

Mîndru, Nina.

Dulce meleag / Nina Mîndru ; desene: Nina Mîndru [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p. : des.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3410-5-9.

821.135.1(478)-1-93

M 74

Dementieva, Diana.

Caleidoscopul lecturii : Principalele direcții ale teoriei lecturii din secolul al XX-lea / Diana Dementieva ; consultant ştiinţific: Aliona Grati. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS „Ion Creangă”). – 222 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 209-217 (124 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-551-9.

801.7+028.1

D 29

„Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, simpozion ştiinţific internaţional al doctoranzilor (2021 ; Chişinău). Simpozionul Ştiinţific Internaţional al Doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători” = International Doctoral Scientific Symposium „Modern Tendencies of Scientific Development: Visions of Young Scientists, 15 iunie 2021, Chişinău / coordonator de ediţie: Angela Timuş ; colegiul de redacţie: Stratan Alexandru [et al.]. – Chişinău : INCE, 2021. – 186 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader.

Antetit.: Moldova State Univ., State Univ. „Alecu Russo” of Balti, Trade Co-operative Univ. of Moldova, State Univ. „Bogdan Petriceicu Hasdeu” of Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-3486-4-5 (PDF).

082:378=135.1=111=161.1

T 36

Ciuntu, Natalia.

Rezumate la Limba Engleză : Pentru clasele 5-9 : Gramatica. Creativitatea. Civilizaţia / Natalia Ciuntu, Viorica Ursu. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2021 (Bons Offices SRL). – 136 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-116-70-1.

811.111(075.3)=135.1=111

C 55

Petean, Andrei.

Rezumate la Istorie : Pregătire către examenul de absolvire a gimnaziului / Andrei Petean. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2021 (Bons Offices SRL). – 88 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-116-71-8.

94(075.3)

P 55

Turceak, Svetlana.

Şcoala incluzivă : Punțile încrederii între inimile noastre / Svetlana Turceak ; traducere din limba rusă: Elena Suff ; Centrul de programe educaţionale şi sociale inovatoare. – Tiraspol : Tesline, 2021. – 158 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 155-156 (25 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3499-7-0.

376(075)

T 94

Турчак, Светлана.

Инклюзивная школа : Мосты доверия между сердцами / автор-составитель: Светлана Турчак ; Центр инновационных образовательных и социальных программ Приднестровья. – Тираспол : Теслайн, 2021. – 159 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 155-156 (25 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3499-8-7.

376(075)

Т 890

Cheianu, Constantin.

Hotel California / Constantin Cheianu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 128 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-543-2.

821.135.1(478)-31

C 40

Перетятку, Александру.

Параметризируемые простые графы : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Александру, Перетятку Сержиу ; redactor-şef: Simion Caisîn ; redactor coordonator: Ion Spinei ; Министерство образования и исследований, Институт непрерывного формирования, Кафедра информационных технологий. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 71 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 70-71 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-917-0.

519.17:004.42

П 272

Перетятку, Александру.

Обход прямоугольных матриц по горизонтали и по вертикали с использованием H- и V-последовательностей : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Александру, Перетятку Сержиу ; redactor-şef: Simion Caisîn ; redactor coordonator: Ion Spinei ; Министерство образования и исследований, Институт непрерывного формирования, Кафедра информационных технологий. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 57 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 23-25 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-918-7.

519.612:004.42

П 272

Cara-Rusnac, Aliona.

Regimul Juridic al Bunurilor Imobile : Curs universitar / Aliona Cara-Rusnac ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departament Drept Privat. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 280 p.

Referinţe bibliogr.: p. 266-274 (85 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-158-45-9.

347.214.2(075.8)

C 22

Mancaș, Maria.

Arta comunicării și etică profesională : Practicum / Maria Mancaș, Raisa Borcoman ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie Generală şi Drept, Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 312 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-37-3.

316.6/.7+808.5(076.5.)

M 21

Filip, Iulian.

Corespondenţa incredibilă : Proze scurte & bagatele grafice iuliene / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 231, [1]. – 232 p. : des.

Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3497-3-4.

821.135.1(478)-32

F 51

„Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic”, seminar republican (2021 ; Chişinău). Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic : Materialele Seminarului Republican, desfășurat în cadrul Proiectului Național „Consolidarea sistemului de securitate naţională prin cunoaştere și comunicare” („Program de stat”, 2020-2023), 28 mai 2021 / coordonator: Ludmila Roşca ; comitetul ştiinţific: Oleg Balan [et al.] ; comitetul organizatoric: Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 168 p. : fig., tab.

Antetit.: Academia de Administrare Publică. – Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.

ISBN 978-9975-56-916-3.

082=135.1=111=161.1

A 16

Animale vesele şi amuzante : 40 de autocolante / traducere: Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il. – (Cărţi de colorat : autocolante, exerciţii, ISBN 978-9975-148-76-4).

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-77-1.

087.5:59

A 61

Brigada de pompieri : 40 de autocolante / traducere: Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il. – (Cărţi de colorat : autocolante, exerciţii, ISBN 978-9975-148-76-4).

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-78-8.

087.5:614.84

B 83

Dinozaurii ies la plimbare : 40 de autocolante / traducere: Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il. – (Cărţi de colorat : autocolante, exerciţii, ISBN 978-9975-148-76-4).

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-79-5.

087.5:59

D 47

Ferma şi locuitorii săi : 40 de autocolante / traducere: Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il. – (Cărţi de colorat : autocolante, exerciţii, ISBN 978-9975-148-76-4).

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-80-1.

087.5:631.1

F 40

Prinţese frumoase şi fascinante : 40 de autocolante / traducere: Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il. – (Cărţi de colorat : autocolante, exerciţii, ISBN 978-9975-148-76-4).

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-81-8.

087.5

P 92

Transportul într-un oraş mare : 40 de autocolante / traducere: Gheorghe Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în Ucraina). – 20 p. : il. – (Cărţi de colorat : autocolante, exerciţii, ISBN 978-9975-148-76-4).

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-148-82-5.

087.5:656

T 81

Flora Basarabiei : (plantele superioare spontane) : în 6 volume / sub redacţia: Andrei Negru ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : Universul, 2021 – . – ISBN 978-9975-47-057-5.

Vol. 4 : Magnoliophyta / A. Negru, Valentina Cantemir, V. Ghendov [et al.] ; redactor de volum: Veaceslav Ghendov. – 2021. – 624 p. : fig. – Referințe bibliogr. în text. – Ind. alf. gen. al taxonilor în lb. latină, rom., rusă : p. 591-622. – Apare cu suportul Agenţiei Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-47-199-2.

582.6/.9(478)

F 67

Coadă, Lidia.

Tactica 1 : Culegere de probleme / Lidia Coadă, Valeriu Coadă. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 96 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3300-7-7.

794.1

C 58

Biologie : clasa a 8-a : Teste / Lidia Dencicov-Cristea, Mariana Lozinschii, Lilana Sergheev [et al.]. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei) – . – ISBN 978-9975-73-248-2.

Varianta „A”. – 2021. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-73-249-9.

57(079)

B 53

Biologie : clasa a 8-a : Teste / Lidia Dencicov-Cristea, Mariana Lozinschii, Lilana Sergheev [et al.]. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei) – . – ISBN 978-9975-73-248-2.

Varianta „B”. – 2021. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-73-250-5.

57(079)

B 53

Кептэнару, Константин.

Органическая химия / Константин Кептэнару ; Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану, Фармацевтический факультет, Кафедра общей химии. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 520 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 519-520 (19 tit.). – 60 ex.

ISBN 978-9975-56-914-9.

547(075.8)

К 359

Postovanu, Nicolae.

Răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport : Monografie / Nicolae Postovanu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 400 p.

Bibliogr.: p. 355-398 (557 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-158-44-2.

343.346.1/.5

P 87

Sava, Mihai.

 Scut de Pace şi Iubire / Mihai Sava ; coperta (pictură): Elena Ursu. – Chişinău : Grafic Design, 2021. – 48 p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3187-7-8.

821.135.1(478)-1

S 28

Patraş, Mihai.

Dicţionar economic şi financiar-bancar : român-rus = Румынско-русский экономический и финансово-банковский словарь : peste 150 000 de cuvinte şi expresii uzuale / Mihai Patraş, Olga Patraş ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău ; Cernăuţi : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 907, [5] p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 909 (16 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-129-90-9.

33(038)=135.1=161.1

P 44

Sava Daranuţa, Diana.

Apocalipsa din noi : Poeme / Diana Sava Daranuţa ; designer: Andrei Lunevi. – [Chişinău] : Casa Editurii 11, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 164 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3266-7-4.

821.135.1(478)-1

S 28

Marinciuc, Mihai.

Fizică : Culegere de probleme : clasele 8-9 / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Miron Potlog. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 155 p. : fig., tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-85-303-3.

53(076.5)

M 39

Berghe, Nadejda.

Fiscalitate și Administrare Fiscală : Suport de curs / Nadejda Berghe, Corina Bulgac ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Finanţe, Departamentul Finanţe şi Asigurări. – Chişinău : ASEM, 2021. – 174 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 172-173 (33 tit) şi la sfârşitul temelor. – 60 ex.

ISBN 978-9975-155-35-9.

336.22(075.8)

B 47

Berghe, Nadejda.

Fiscalitate : Aplicaţii practice / Berghe Nadejda, Bulgac Corina ; Academia de Studii Economice din Moldova, Departamentul Finanţe şi Asigurări. – Chişinău : ASEM, 2021. – 182 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la începutul temelor. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-36-6.

336.22(076.5)

B 47

Ecotoxicological methodological guide for environmental monitoring: problematics, laboratory techniques and health risk investigation / BSB27-MONITOX, Joint Operational Programme Black Sea Basin, Institute of Zoology ; Center of Research of Hidrobiocenoses and Ecotoxicology ; editors: Elena Zubcov, Antoaneta Ene. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : fig., tab. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Financed by the European Union. – 100 ex.

ISBN 978-9975-157-99-5.

504.06:[574+614]

E 15

Mardari, Olga.

Albul se aşterne curat… / Olga Mardari. – Chişinău : S. n., 2021 (Iprint Grup SRL). – 101 p. : il.

50 ex.

ISBN 978-9975-3500-2-0.

821.135.1(478)-1

M 35

Munteanu, Oxana.

Bronșiectaziile la adult / Oxana Munteanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 222 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 193-221 (510 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-56-913-2.

616.233-07-08

M 95

Fizică : Culegere de probleme : pentru cl. 6-7 / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Mircea Miglei, Miron Potlog. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 124 p. : fig., tab.

6000 ex.

ISBN 978-9975-85-301-9.

53(076.5)

F 62

Abăluță, Constantin.

Nu eu dar nici altcineva / Constantin Abăluță ; copertă: Romeo Șveț ; concepţie grafică: Andrei Ichim. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 152 p. – (Colecţia „Antologia unui Autor”, ISBN 978-9975-4208-8-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-85-302-6.

821.135.1-1

A 11

Hodgkin`s Lymphoma : (Methodological recommendations for students) / Robu Maria, Golub Aliona, Tomacinschii Victor, Buruiana Sanda ; Ministry of Health of The Republic Of Moldova, Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine Hematology discipline. – Chişinău : Medicina, 2021. – 34 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 31-33 (36 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-221-3.

616-006.44-07-08(076.5)

H 69

Baractari, Anatolie.

Cercetări operaționale 1 : Suport metodic pentru realizarea lucrărilor de laborator / Anatolie Baractari ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Departamentul Tehnologia Informației și Management Informațional. – Chişinău : ASEM, 2021. – 76 p. : fig., tab.

În red. aut. – Referinţe bibliogr.: p. 75-76 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-33-5.

519.8(076.5)

B 28

Casian, Angela.

Public Finance : Manual / Angela Casian, Anjela Baurciulu, Denis Vostricov ; Academy of Economic Studies of Moldova. – Chişinău : ASEM, 2021. – 227 p. : fig., tab.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 219-222. – 70 ex.

ISBN 978-9975-155-34-2.

336.1(075.8)

C 28

Arseni, Alexandru.

Dreptul la viaţă şi dreptul la avort – eternă enigmă : Monografie / Alexandru Arseni, Veronica Pozneacova ; coordonator, redactor ştiinţific: Alexandru Arseni ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 162 p.

Referinţe bibliogr.: p. 140-161 (220 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-43-5.

342.72/.73:347.158

A 83

Sorocovici, Vlad.

Fizica : Caietul elevului : clasa a 6-a / Vlad Sorocovici. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fig.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3410-4-2.

53(076)

S 69

Hadârcă, Ionela.

Incredibila aventura a familiei Hodoronc, sau La ce duce lenevita cronică / Ionela Hadârcă ; ilustraţii: Victoria Raţă ; copertă: Sergiu Stanciu ; ICS „Health Forever International”. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 40 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-603-4.

821.135.1(478)-34-93

H 12

Limba şi literatura română : Clasa a 12-a : Profil real : Teste sumative pentru bacalaureat / Angela Grama-Tomiță, Tatiana Cartaleanu, Ion Condrea, Tamara Gînga. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 88 p. : tab. – (Cartier educaţional / colecţie coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

3000 ex.

ISBN 978-9975-86-540-1.

811.135.1+821.135.1.09+821.135.1(478).09(079)

L 62

Limba şi literatura română : Clasa a 12-a : Profil umanist : Teste sumative pentru bacalaureat / Angela Grama-Tomiță, Tatiana Cartaleanu, Ion Condrea, Tamara Gînga. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 112 p. : tab. – (Cartier educaţional / colecţie coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

3000 ex.

ISBN 978-9975-86-541-8.

811.135.1+821.135.1.09+821.135.1(478).09(079)

L 62

Negară, Lidia.

Limba şi literatura română : Clasa a 10-a : Semestrul 1 : Caietul elevului / Lidia Negară, Galina Sărbuşan. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 108 p. : il. – (Cartier educaţional / colecţie coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Referinţe bibliogr.: p. 107. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-86-542-5.

811.135.1+821.135.1.09+821.135.1(478).09(076)

N 38

Biologie : clasa a 7-a : Teste / Lidia Dencicov-Cristea, Cornelia Movilă, Ludmila Zavorotnaia [et al.]. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei) – . – ISBN 978-9975-73-245-1.

Varianta „A”. – 2021. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-73-246-8.
57(079)

B 53

Biologie : clasa a 7-a : Teste / Lidia Dencicov-Cristea, Cornelia Movilă, Ludmila Zavorotnaia [et al.]. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei) – . – ISBN 978-9975-73-245-1.

Varianta „B”. – 2021. – 24 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-73-247-5.
57(079)

B 53

Sustenabilitatea și calitatea alimentelor ecologice / autori: Ursula Kretzschmar, Mirjam Schleiffer, Mike Curran [et al.] ; colaborare: Liliana Calmațui, Tamara Șchiopu ; traducere [din limba engleză]: Lina Cabac ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 52 p. : il., fig., fot. – (Broşură 2021, Ediția pentru Republica Moldova ; Nr 1129).

F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 48-51 (126 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-231-5.

614.31:631.147

S 96

Устойчивость и качество органических продуктов питания / авторы: Урсула Кречмар, Мирьям Шлейфер, Майк Курран [и др.] ; при участии: Лилиана Калмацуй, Тамара Шкьопу ; перевод [c английского языка]: Лина Кабак ; Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Association Education for Development (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 52 p. : il., fig., tab. – (Брошюра 2021, Издание для Республики Молдова ; № 1140).

F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 48-51 (126 tit.). – Изд. при фин. поддержке Liechtenstein Development Service (LED) Foundation. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-232-2.

614.31:631.147

У 813

Sustenabilitatea și calitatea alimentelor ecologice / autori: Ursula Kretzschmar, Mirjam Schleiffer, Mike Curran [et al.] ; colaborare: Liliana Calmațui, Tamara Șchiopu ; traducere [din limba engleză]: Lina Cabac ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 52 p. : il., fig., fot. – (Broşură 2021, Ediția pentru Republica Moldova ; Nr 1129).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 48-51 (126 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED).

ISBN 978-9975-89-233-9 (PDF).

614.31:631.147

S 96

Устойчивость и качество органических продуктов питания / авторы: Урсула Кречмар, Мирьям Шлейфер, Майк Курран [и др.] ; при участии: Лилиана Калмацуй, Тамара Шкьопу ; перевод [c английского языка]: Лина Кабак ; Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Association Education for Development (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 52 p. : il., fig., tab. – (Брошюра 2021, Издание для Республики Молдова ; № 1140).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 48-51 (126 tit.). – Изд. при фин. поддержке Liechtenstein Development Service (LED) Foundation.

ISBN 978-9975-89-234-6 (PDF).

614.31:631.147

У 813

Ulinici, Andrian.

Management comparat : Note de curs / Andrian Ulinici ; Universitatea de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 240 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3293-9-2.

005:339.9(075.8)

U 32

Recomandări metodice cu privire la crearea şi monitorizarea incubatoarelor de cercetare și inovare în producția vegetală și producția animală / Veronica Prisăcaru, Tatiana Șevciuc, Ion Băcean, Larisa Caisân ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 23 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 13 (4 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-64-322-1.

631.152(076.5)

R 36

Rusanovschi, Iulian.

Repere Istorice Româneşti : Monumentul Eroilor Români din comuna Bubuieci. Monumentul Cişmeaua General Georgescu P. Ion / Iulian Rusanovschi. – Chişinău : Cu Drag, 2021 (Bons Offices SRL). – 44, [4] p. : fot., fot. color.

Referinţe bibliogr. în text. – Apare cu suportul Secretariatului General al Guvernului României. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3237-6-5.

719+[355.48:94(498+478)]

R 94

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.