CNCRM

  • Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova (în continuare – CNCRM) este instituţie publică cu statut de persoană juridică.
  • CNCRM a fost fondată la 17 martie 1950 în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr 350/1950.
  • CNCRM este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului Republicii Moldova (Legea cu privire la activitateaeditorială Nr 939/2000, Legea cu privire la biblioteci Nr 160/2017, Legeapentru aderarea RM la Statutul Centrului Internațional de Înregistrare a Publicaţii­lor Seriale, Nr 349/2004), decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi prezentului statut, în baza principiilor au­tonomiei, libertăţii, neangajării politice.
  • CNCRM dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice.
  • CNCRM dispune de patrimoniu distinct, are bilanț contabil propriu, cont de decontare, conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și alte conturi bancare, dispune de ștampilă cu Stema de Stat, emblemă și formular cu antet, precum și alte atribute ale persoanei juridice.
  • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu sediul: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1, MD-2012, care are în sfera sa de competenţă CNCRM, exercită în numele Guvernului Republicii Moldova, funcţia de fondator al acesteia.
  • CNCRM poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu toate bunurile de care dispune. Organul abilitat cu funcţii de fondator nu poartă răspundere pentru obligaţiile CNCRM.
  • CNCRM este finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat, veniturile proprii, mijloacele financiare înrezultatul prestării serviciilor cu plată (servicii bibliografice, cotizaţii de membru etc.) şi alocaţiile (donaţiile) sponsorilor (mecenaţilor), alte surse neinterzise de legislaţie. CNCRM are obligația să folosească cu diligenţa unui bun gestionar patrimoniul pus la dispoziţie. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în calitate de organ abilitat cu funcţii de fondator, exercită controlul legalităţii şi oportunităţii activităţii CNCRM, fără a interveni în activitatea operativă a acesteia după desemnarea în funcţie a directorului general.
  • CNCRM are sediul la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, MD-2004.
  • Activitatea CNCRM nu este limitată în timp.