Colecţia „Basarabiana”

 1. Rotaru, Filip Cum se pot obţine recolte îmbelşugate pe solurile noastre : (Probl. agriculturii româneşti) : Man. practic pentru agricultori, preoţi şi învăţători : cu 33 il. în text / Filip Rotaru (agronom). – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc” : Teofil Bologa & Asoc. Culturală „Cuvânt Moldovenesc”, 1934. – 162, [2] p. : fig., tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 163 (22 tit.). – 75 lei. – [Basarabiana-1]
 2. Sârbu, Ioan. Fabule / Ioan Sârbu; pref. : L. T. Boga. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea” Pasaj, 1937. – 66 p. : il.; 22 cm. Cu autogr. – Bibliogr. în notele de subsol.  50 lei. – [Basarabiana-2]
 3. Лисовой, Симеонъ Абрамовичъ. Сто изрѣченíи о истинѣ или Голосъ человѣческой души, и ея сокровища / Симеонъ Абрамовичъ Лисовой. – Кишиневъ : S. n., 1930 (Tipogr. „Artă Grafică” S. Puterman). – 36 p. – 15 cm. 0,50 r. – [Basarabiana-3]
 4. Scvoznicov, Al. (Pr.) Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm. – Bibliogr. p. 91 (22 tit.). – 1 r. – [Basarabiana-4]
 5. Florov, Nicolae. Agrogeologia regiunii Copanca : jud. Tighina : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”: Vol. 2 / Nicolae Florov; Lab. de Agrogeologie. Fac. de Ştiinţi Agricole, Chişinău. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 42 p. : fig., [18] p. planşe; 22 cm. – An. : h. color. (Scara orizontală 1 : 30000; Scara verticală 1 : 3000). – Cu autogr. 5 r. – [Basarabiana-5]
 6. Отчетъ о состоянiй учебныхъ заведенiй въ Бессарабской Дирекцiи народныхъ училищъ : За 1882-1883 учебный годъ / подгот. Ө. Соловъевъ. – Ch. : S. n., [1883]. – 123 p. : tab.; 22 cm. – 0,60 r. – [Basarabiana-6]
 7. Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / sub conducerea: T. G. Bulat și C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Bancei Centrale Cooperative, 1933. – 23 cm. Apare cu sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului. Anul V : Nr 3 (Iul.-Sept.). – 1933. – 276, [1] p. : [planşă]. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1,25 r. – [Basarabiana-7]
 8. Liubarschi, I. Însuşiri medicinale ale merei : din broşura aut. = Цълебныя свойства меда : изъ брошюры авт. / I. Liubarschi. – Bălţi : Tipogr., legătorie şi fabrica de ştampile „Ş. B. Milgrom”, 1938. – 8, [1] p.; 21 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-8]
 9. Scvoznicov, Al. (Pr.) Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm. – Bibliogr. p. 91 (22 tit.). – 1,50 r. – [Basarabiana-9]
 10. Raşcu, G. Bosforul, Minunea creştinătăţii şi Dardanelele : note de călătorie / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 20, [2] p. : il.; 24 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-10]
 11. Rotaru, Filip. Situaţia, istoricul şi planul pentru Ameliorarea porumbului în Basarabia : referat prezentat la Congresul Camerilor de Agricultură din Basarabia, 19-21 oct. 1932, Chișinău / Filip Rotaru. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1933. – 14 p. – 23 cm. 0,30 r. – [Basarabiana-11]
 12. Nadă, Eug. D. Geografia Judeţului Cahul : pentru cl. 2-a primară : Aprob. de Min. Instrucţiunii Publice în 1936 / Eug. O. Nadă, Nic. Ceauşanu. – Ed. 1. – Ch. : Cartea Românească, 1936. – 42 p. : il.; 24 cm. – (Text-atlas). 15 lei. – [Basarabiana-12]
 13. Zorile : Rev. lunară a Soc. de lectură „Ion Heliade Rădulescu” de pe lângă Liceul „Ştefan cel Mare” din Tighina. – Tighina : Tipogr. B. Abelman, 1933. – 24 cm. Anul 1 : Nr 3-4 (Mart.-apr.). – 1933. – 20, [2] p. – 6 lei. – [Basarabiana-13]
 14. Oftica se lecuieşte şi poate fi ocolită sau înlăturată din capul locului / Liga Naţ. Contra Tuberculozei. – Ch. : Red. și Administraţia Chişinău, [1923]. – 61 p. : fig.; 24 cm. – 1,50 r. – [Basarabiana-14]
 15. Craiu nou : Rev. Lunară a Liceului militar „Regele Ferdinand I” : Număr închinat aniversării Unirii Basarabiei. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 24 cm. Anul I : Nr 3. – 1934. – 39, [1] p. : il. – 10 lei. – [Basarabiana-15]
 16. Mihailovici, Paul (Preot) Satul Nişcani (jud. Lăpuşna) după documente şi tradiţii : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”, Vol. 1, 1937 / Preot Paul Mihailovici. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 37, [2] p. : il.; 22 cm. – An. : 3 p. – [Basarabiana-16]
 17. Catalogul diapozitivelor pregătite în Atelierul Societăţii Cooperative „Economia”, Tighina : Expoziţia Bucureşti, 1928. – Tighina : Tipogr. „Postan”, 1928. – 22 p. – 22 cm. 1 r. – [Basarabiana-17]
 18. Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Сороксой Уѣздной Земской Управы и постановленiя XXXII учереднаго уѣзднаге земскаго собранiя : Созыва 1901 года / Сорокское земство. – Ямполь : Тип. Т. И. Балицкаго, 1902. – 265 p. : tab.; 22 cm. – 0,60 r. – [Basarabiana-18]
 19. Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Типо-Литогр. Ф. П. Кашевскаго, 1907. – 24 cm. – Томъ 1 : ч. 2-я : 1905/6-1906/7 годы. – 1907. – 175 p. – 1 r. – [Basarabiana-19]
 20. Calendarul bisericesc / Alcăt. : Constantin N. Tomescu. – Ch. : Librăria şi Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, [1926-1927, 1937]. – 22 cm. – (Lumina lui Hristos luminează tuturor). – …1926. – 1926. – 80 p. – 10 lei; ; …1927. – 1926. – 82 p. : fig. – 10 lei; …1928. – [1927]. – 80 p. : fig. – 10 lei; …1938. – [1937] / Alcăt. : Teodor Rudiev. – 48 p. : fig. – 10 lei. – [Basarabiana-20]
 21. Florov, Nicolae. Unele premise în chestia organizării învăţământului agricol superior în ţară : (Lecţia de deschidere, făcută cu prilejul începerii anului şcolar 1936/1937 la Fac. de Ştiinţi Agricole din Chişinău) : (Extras din rev. „Viaţa Basarabiei”, Nr 1-2/1937) / Nicolae Florov. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 24, [1] p. : fig.; 22 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-21]
 22. Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабского Губернскаго Правленiя, 1915. – 22 cm. – Nr 1 : Январь. – 1915. – 48 p. : il. – [Basarabiana-22]
 23. Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – К. : Типо-Литогр. Ф. П. Кашевскаго, 1906. – 24 cm. – Томъ 1 : ч. 1 : 1904-1906 годы. – 1906. – 70 p.; Томъ 1 : ч. 3 : 1907-1908 годъ. – 1908. – 432 p. : tab. – 1,50 r.; Томъ 2 : 1908-1909 годъ / Ред. Э. Э. Миллер. – Вып. 1-й. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 67 p. : fig., tab. – [Basarabiana-23]
 24. Бессарабiя : географическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, литературный и справочный сборникъ съ 224 иллюстреацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи / Изд. газеты „Бессарабецъ”; ред. П. А. Крушеван. – Москва : Тип. А. В. Васильева, 1903. – 480 p. : il., tab.; 24 cm. – 8 r. – [Basarabiana-24]
 25. Siminel, Iulia. Cântecele moldoveneşti din Basarabia / Iulia Siminel. – Ch. : „MO” şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1933. – 30 p. : n. muz.; 22 cm. – 25 lei. – [Basarabiana-25]
 26. Lucrările Congresului General Eparhial : Sesiunea aug.-sept. 1921 / Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1921. – 331, [4] p. : tab.; 23 cm. – Fotocopie. – 25 lei. – [Basarabiana-26]
 27. Solidaritatea / Organul Asoc. Învăţ. din Jud. Soroca – Ch. : Tipogr. D. Moldoveanu, 1942. – 24 cm. – Anul XIX. – Nr 1 : Martie. – 1942. – 28 p. – 0,50 r. – [Basarabiana-27]
 28. Александри, Л. Н. Бессарабия и Бессарабский вопрос. – Москва : Гос. изд-во, 1925. – 104, [1] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 49 r. – [Basarabiana-28]
 29. Стороженка, А. Я. Двамѣсяца въ дорогѣ по Бессарабiи, Молдавiи и Валахiи въ 1829 году / А. Я. Стороженка; Императорское общ-во Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетѣ. – Москва : Университетская тип. (Катковъ и Ко), 1872. – 43 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 21,50 r. – [Basarabiana-29]        
 30. Александри, Л. Н. Бессарабия и Бессарабский вопрос / Л. Н. Александри. – Москва : Гос. изд-во (Госиздат. 1-я Образцовая тип.), 1924. – 104, [2] p.; 24 cm. – 5000 ex. – Fotocopie. 67,50 r. – [Basarabiana-30]
 31. Дембо, В. Восстания Бессарабских крестьян против румынских помещиков / В. Дембо. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 39, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-31]
 32. Десять лет кровавой оккупации / Общ-во Бессарабцев. – [Ch.] : Изд-во „Пролетарий”. – 30, [1] p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 20 000 ex. – 12,50 r. – [Basarabiana-32]
 33. Atelierul şi Dipozitul de manuale şi rechizite didactice ale zemstvei jud. Tighina, din Basarabia 1921. – Ch. : S. n., 1921. – 7 p.; 23 cm. – 5 cop. – [Basarabiana-33]
 34. Записки одесскаго общества исторiи и древностей съ X литографированными листами. – Одесса : Городская тип., 1853. – 24 cm. – Fotocopie. – Том 3. – 66, [1] p. – 37 r. – [Basarabiana-34]
 35. Либретто малороссiйскихъ, польскихъ, чешскихъ, молдаванскихъ, болгарскихъ, сербскихъ и червонорусскихъ пѣсенъ и романсовъ репертуара малороссiйскаго пѣвца С. Д. Паливода-Карпенко : Въ девяти отдѣленiяхъ. – Санктпетербургъ : Б. и., 1858. – 36, [1] p.; 23 cm. – Отдьление 1-е. – 0,30 r. – [Basarabiana-35]
 36. Raşcu, Gh. Mănăstirile din Judeţul Vâlcea / Gh. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 22, [1] p. : il.; 22 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-36]
 37. Filianovici, Olga. Povestiri / Olga Filianovici. – Ch. : S. n., 1938. – 31 p. : n. muz.; 23 cm. – 0,30 r. – [Basarabiana-37]
 38. Codreanu, Nicolai (din Basarabia). Николай Петровичъ Зубку-Кодреану (Биографическiй очеркъ) : Посвящается Честной бессарабской молодежи / Николай Петровичъ Зубку-Кодреану. – Женева : Тип. „Работника” и „Громады”, 1879. – 16, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 12,80 r. – [Basarabiana-38]
 39. Доклады по агрономическому отдѣленiю XLII-му очередному Сорокскому Уѣздному Земскому Собранiю созыва 1910 года. – Киевь : Тип. „С. В. Кульженко”, 1910. – 16 p.; 22 cm. – 0,15 r. – [Basarabiana-39]
 40. Revista literară-ştiinţifică a Soc. „Mihail Eminescu” / Red. şi administraţia Liceul „M. Eminescu”. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 24 cm. – Anul V : Nr 10. – 01.12.1942. – 32, [1] p. : il. – 7 lei. – [Basarabiana-40]
 41. Lucrările Primului congres al agronomilor din Judeţul Soroca ţinut în zilele de 11, 12 şi 13 septembrie 1924. – Soroca : Tipogr. „P. Litvac”, 1924. – 13 p.; 23 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-41]
 42. Să luăm sama să nu „Murim de foame ca ţiganul intre pâni”. – Iaşi : Inst. de Arte Grafice „Albina Românească”, 1936. – 21 cm. – Partea 1. – 1936. – 28 p. – 0,50 r. – [Basarabiana-42]
 43. Уставъ Сорокскаго Союза виноградниковладѣльцевъ. – Сороки : Тип. „Ш. Балабана”, [1936]. – 12 p.; 22 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-43]
 44. Calendarul cooperatorului pe anul … = Календарь кооператора на … годъ. – Ch. : S. n., Ed. Centralei Uniunilor Cooperative din Moldova, 1921. – 20 cm. – …1921. – 1920. – 106, [2] p. : il., tab. – 10 lei. – [Basarabiana-44]
 45. Darea de seamăcătre Adunarea Generală din 25 martie 1938 / Banca Populară „Spiru Haret” a Corpului Didactic din jud. Lăpuşna. – Ch. : S. n., 1938. – 11 p. : tab.; 20 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-45]
 46. Гросул, Я. С. Крестьяне Бессарабии (1812 – 1875 гг.) : Афтореферат диссертации на соискане учёной степени доктора исторических наук / Я. С. Гросул. – Кишинев : Тип. Упр. Делами Совета Мин. МССР, 1955. – 24 cm. – 29 , [1] p. – Fotocopie – 17,50 r. – [Basarabiana-46]
 47. Scvoznicov, A. Cuvântul iubitor de adevăr : Despre calendar : Stilul vechiu şi stilul îndreptat / A. Scvoznicov. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1926. – 46 p. : il.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-47]
 48. Chestionar pentruculegere de folclor / Şcoala Normală de Învăţători din Chişinău. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea”, 1937. – 23 p.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-48]
 49. Селецкiй, Г. Г. Морскiе Рассказы /Г. Г.Селецкiй. – Аккерманъ : Типо-Литографiя П. К. Каратодорова, 1912. – 24 cm. – Ч. 2. – 127, [2] p. 0,80 r. – [Basarabiana-49]
 50. Zemstva în Basarabia : Regulamente / Ed. zemstvelor judeţene. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1920. – 80, [1] p.; 24 cm. – 5 lei. – [Basarabiana-50]
 51. Zotta, Sever. Paul Gore / Sever Zotta; Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţia din Basarabia. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 27 p.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-51]
 52. Scvoznicov, A. Cuvântul iubitor de adevăr : Despre calendar : Stilul vechiu şi stilul îndreptat / A. Scvoznicov; Biblioteca misionarului ortodox Nr 6; Cu binecuvântarea I. P. S. Arhipăstor al Basarabiei. – Ed. 2. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 48 p.; 24 cm. – 1 r. – [Basarabiana-52]
 53. Берг, Л. С. Население Бессарабии : Этнографический состав и численность (c 10-верстной этнографической картой) / Л. С. Берг; Российская Академия Наук; Труды комиссии по изучению племенного состава населения России. – Петроград : Рос. Гос. Акад. Тип., 1923. – 24 cm. – [Partea 6.] – 1923. – 57, [1] p. : tab. – 2 r. – [Basarabiana-53]
 54. Pelivan, Ion G. L`état économique de la Bessarabie / Ion G. Pelivan; Ancien Député du „SfatulŢării” (Conseil du Pays). Ancien Ministre de la République Moldave (Bessarabie). – Paris : Imprimerie J. Charpentier, 1920. – 24 cm. – An. : Carte de Bessarabie. – Partea 4. – 1920. – 35 p. : tab. – 1 r. – [Basarabiana-54]
 55. Набокихъ, А. Н. Каталогъ почвеннаго подъотдѣла / А. Н. Набокихъ; Бессарабскiй Земскiй Музей. С.-хоз. отдьлъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 28 p.; 24 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-55]
 56. Колосов, Ал. Популярные беседы о белом терроре : Под лютым боярином (в Бессарабии) : Серия II, Nr 5 / Ал. Колосов. – Москва : Изд-во ЦК МОПР СССП, 1926. – 15 p.; 24 cm. – 2 к. – Помни о Бессарабии. – Москва : Гос. изд-во, 1927 (I Образцовая тип. Госизд). – [14] p. : h. ; 24 cm. – Fotocopie. – 50000 ex. – 13 r. – [Basarabiana-56]
 57. Congresul General Agricol : Ce se va ţine în zilele de : 8, 9, 10 şi 11 septembrie 1925 în Chişinău / Expoziţia Generală şi târgul de mostre. – Ch. : Imprimeria Statului, 1925. – 4, [1] p. : il.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-57]
 58. Объяснительный каталогъ Зоологическаго Сельскохозяйственнаго и Кустарнаго Музея Бессарабскаго Губернскаго Земства / Изд. А. I. Остерманъ; ред. В. А. Безваль. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 22 cm. – Изданiе 1. – 1912. – IX; II; 340; 3; 33, [15] p. : il.0,5 r. – [Basarabiana-58]
 59. Аронсон, Я. Л. Размышления о жизни человека / Я. Л. Аронсон. – Ch. : Тип. С. Мунтяна „Новый путь”, 1932. – 114, [3] p.; 24 cm. – 1,80 r. – [Basarabiana-59]
 60. Hotnog, T. Antologie română cu glosar în limba rusă şi germană / T. Hotnog, I. Negrescu. – Ch. : Tipogr. „K. Schechter & Fii”, 1921. – 144, [1] p.; 24 cm. – 15 lei. – [Basarabiana-60]
 61. Юбилейный Сборник Кишинева. – Кишинэу, 1912. – 24 cm. – Кн. 2 : 1812-1912. – 1912. – 107-206 p. ; 25, [1] p. : des., il. – Fotocopie. – 72 r. – [Basarabiana-61]
 62. Fălă, Porfirie. Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt / Porfirie Fălă; Bibl. „Astrei” Basarabene. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 24 cm. – Nr 14. – 1928. – 40 p. – 10 lei. – [Basarabiana-62]
 63. Şcoala : Organ al Asociaţiei Corpului Didactic din Basarabia : Apare lunar / Red. şi Administraţia : Şc. Medie de băieţi Nr 1. – Ch. : Tipogr. Soc. de Editură Naţ. „Luceafărul”, 1922. – 21 cm. – Anul 1 : Nr 8 (Apr.). – 1922. – 95, [1] p. – 0,75 r. – [Basarabiana-63]
 64. Actele desbaterile şi hotărârile adunării eparhiale în sesiunea ordinară din anul 1937 / România. Episcopia Hotinului Bălţi. – Bălţi : Tipogr. „I. Grigoriev”, 1937. – 188 p. : tab.; 24 cm. – 15 r. – [Basarabiana-64]
 65. Calendarul ortodox. – Ch : Tipogr. Eparhială, 1921. – 62, [2] p. : il., tab.; 24 cm. – („Лумина луй Христос луминеазъ тутурор”). – 1 r. – [Basarabiana-65]
 66. Lege pentruînvăţământul primar al statutului (şc. de copii mici, şc. primare, şc. şi cursuri de adulţi, şc. şi cl. speciale pentru copii debili şi anormali educabili) şi învăţământul normal-primar : din 26 iul. 1924 cu modif. până la 5 iul. 1934 : Cu toată jurisprudenţa la zi : după ed. Min. de Instrucţie / Sub îngrijirea G. Alexianu. – Bucureşti : Ed. Librăriei „Universla” Alcalay & Co, 1934. – 24 cm. – (Col. legilor României; …). – Ed. a 2-a. – 1934. – 65, [2] p. : tab. – (…; Nr 36); Ed. a 2-a. – 1934. – 65, [3] p. : tab. – (…; Nr 36a). – 0,15 lei. – [Basarabiana-66]
 67. Головко, В.Л. Бессарабiя и Россиiя : Краткая исторiя Бессарабiи, иллюстрированная портретами : Для Бессарабскаго населенiя и юношесва / Л. В. Головко. – Бъльцы : Тип. „Я. И. Пинкензона”. – 1912. – 33, [1] p. ; 24 cm. – 18,50 r. – [Basarabiana-67]
 68. Скальковскiй, А. Историческое введенiе въ статистическое описанiе Бессарабской области / А. Скальковскiй. – 69 p.; 24 cm. – 29 r. – [Basarabiana-68]
 69. Comunicările laboratorului de chimie agricola / Buletinul Facultăţii de Știinţe Agricole. – Ch : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1940. – 24 cm.

Vol. 3 : Nr 1. – 1940. – 256, [2] p. : diagr., il., tab. – 1,20 r. – [Basarabiana-69]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости : Еженедѣльное изданiе. – К. : Епархiальная типографiя, 1910. – 22 cm.

Nr 3. – 17.01.1910. – 88, [2] p. : tab.

Nr 4. – 24.01.1910. – 130, [2] p.

Nr 5. – 31.01.1910. – 178, [2] p.

Nr 6. – 07.02.1910. – 230, [2] p.

Nr 7. – 14.02.1910. – 274, [2] p.

Nr 8. – 21.02.1910. – 302; 83, [3] p. : tab.

Nr 9. – 28.02.1910. – 362, [2] p.

Nr 10. – 07.03.1910. – 406, [2] p.

Nr 11. – 14.03.1910. – 450, [2] p.

Nr 12. – 21.03.1910. – 502, [3] p.

Nr 13. – 28.03.1910. – 22, [2] p. : tab.

Nr 14. – 04.04.1910. – 594, [2] p.

Nr 15. – 11.04.1910. – 626, [2] p.

Nr 16-17. – 25.04.1910. – 696, [2] p.

Nr 18. – 02.05.1910. – 748, [2] p.

Nr 19. – 09.05.1910. – 798; 10, [2] p. : tab.

Nr 20. – 16.05.1910. – 842, [2] p.

Nr 21. – 23.05.1910. – 888, [2] p.

10 r. – [Basarabiana-70]

 • Harea, V.

Romanii de peste Nistru / V. Harea. – Bucureşti : Ed. „Cartea Românească” S. A., [1925]. – 32 p.; 24 cm. – (Cunoştinţe folositoare din lumea largă).

Nr 14. – [1925]. – 32 p. : il.

0,50 r. – [Basarabiana-71]

 • „Graiuri Moldoveneşti”. Poezii naţionale şi religioase : De preotul Zaharie Rusu. – Ch : „Tehnic”, 1937. – 19 cm.

Vol. 1. – 1937. – 23 p. – 32 lei. – [Basarabiana-72]

 • Столѣтiе присоединенiя Бессарабiи къ Россiи : 16.05.1812-1912 г. г. (съ 2 портретами) / Составилъ протоiерей Н. В. Лашковъ. – Кишиневъ : Типографiя Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 59 p. – 19 cm.

                                         0,10 r. – [Basarabiana-73]

 • Инструкцiя настоятелямъ церквей. – Кишиневъ : Типографiя Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1903. – 17 p. – 19 cm.

                                         0,10 r. – [Basarabiana-74]

 • Spataru, Nicolae Gh.

     Dar anii trec… : Roman / Nicolae Gh. Spataru. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1931. – 172 p.; 20 cm.

1 r. – [Basarabiana-75]

 • Indemnuri şi norme pentru reprezentanţii tuturor autorităţilor, intelectualii şi îndrumătorii poporului Basarabean / Pentru – Patrie, – Neam – şi Credinţă strămoşească. – Ch. : Imprimeria statutului, 1927. – 16 p.; 20 cm.

                                         0,50 r. – [Basarabiana-76]

 • Модзалевскiй, В.

Слухи о назначенiи Кантакузина Гетманомъ Малороссiи (1718 г.) / В. Модзалевскiй. – Киевъ : Тип. Императорскаго ун-т св. Владимiра Акц. О-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. – 14 p.; 24 cm.

Cu autogr.

                                         0,50 r. – [Basarabiana-77]

 • Манинъ, А.

Исторiя моего музея / А. Манинъ. – Бендеры : Тип. А. Г. Александрова, 1916. – 76 p. : il.; 16 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

            Планъ устройства школьнаго музея бiологическаго характера / К. Сенть-Илеръ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1914. – 24 p; 16 cm. – 3 r.

Приготовленiе препаратовъ / А. Грекуловъ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натезона, [1916]. – 68, [7] p. il; 16 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume.

Какъ готовить прозрачные препараты : (Упрощенный способъ) / А. Грекуловъ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натезона, [1916]. – 24 p. : tab. – 16 cm.

Прозрачные препараты Шпальтегольца / Д. К. Третьяковъ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1914. – 16, [1] p. : des.; 16 cm.

Сушка растений въ пескъ / Вл. С. Доктуровскiй; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. А. Г. Александрова, 1914. – 8, [3] p. : des.; 16 cm.

Приготовление птичьихъ скелетовъ / Н. Н. Жуков. – Бендеры : Мастерская Учеб. Пособ., [1915]. – 24 p. : des.; 16 cm.

Приготовленiе скелетовъ млекопитающихъ. Кошка. / Н. Н. Жуковъ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 35 p. : des.; 16 cm.

Приготовленiе скелетовъ земноводныхъ. Лягушка. / Н. Н. Жуковъ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 16 p. : des.; 16 cm.

Приготовленiе скелетовъ пресмыкающихся. Черепаха. / Н. Н. Жуковъ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 16 p. : des.; 16 cm.

Приготовленiе скелетовъ пресмыкающихся. Ужъ. / Н. Н. Жуковъ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 8 p. : des.; 16 cm. – 1,50 r.

[Basarabiana-78]

 • Арцозе, Лордъ

Драмотрагикомедiя, 1897-1930 / Лордъ Арцозе. – Ch. : Тип. И. Волкомича, 1930. – 16 cm.

Кн. 2 : Ч. 1. – 1930. – 226, [2] p. – 1,90 r. – [Basarabiana-79]

 • Лашковъ, В. Л.

Антологiя румынской поэзии / В. Л. Лашковъ; съ предисловiемъ профессора С. Н. Чебана. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 180 p.; 17 cm.

50 lei. – [Basarabiana-80]

 • Tolstoi, Al.

Păcătoasa / Al. Tolstoi; trad. : Al. Mateevici. – Ch. : Ed. „Cuvânt Moldovenesc”, 1937. – 7, [1] p.; 16 cm.

1 leu. – [Basarabiana-81]

 • Заботкинъ, Н. Д.

Мирное завоеванiе нѣмцами южной Бессарабiи / Н. Д. Заботкинъ. – [Aккерманъ : Б. и., 1910]. – 9 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 11 p. – [Basarabiana-82]

 • Mitu, Gh. Dimitriu

Istoria teatrului : Cu o scrisoare de Galla Galaction / Gh. Dimitriu Mitu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 111, [2] p.; 20 cm.

60 lei. – [Basarabiana-83]

 • V. e. H.

Istorioare pentru săteni / V. e. H. – Soroca : Ed. Monastirei Dobruşa, 1925 (Tipogr. „S. Grigoriev”, Bălţi). – 26 p.; 20 cm. – Duplicat Nr 162.

5 lei. – [Basarabiana-84]

 • Cecan, Ieremia (Protoireu)

Bogaţia Plugarului : Cum să cultivă pământul, să fi recolta anuala şi singura până la 5000 kl. – 300 puduri din hectar. / Protoireu Ieremia Cecan. – Chю : Ed. Consiliului Eparhial (Tipogr. „M. Averbuch”), 1929. – 15 cm.

Ed. 1. – 1929. – 16, [2] p. – 0,50 r. – [Basarabiana-85]

 • Catelly, Emanoil

În slujba neamului : Pagini închinate lui Ion Pelivan / Emanoil Catelly. – Bălţi : Tipogr. „Pinkenzon”, 1936. – 60, [1] p.; 20 cm.

15 lei. – [Basarabiana-86]

 • Sadoveanu, Mihail

Povestiri pentru moldoveni (Tipăritura directoriatului şcolilor din Basarabia) / Mihail Sadoveanu. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1920. – 20 cm.

Nr 5. – 1920. – 95, [1] p. – 15 lei. – [Basarabiana-87]

 • Кишиневскiя епархiальныя вѣдомости. – Кишиневъ : Епарх. тип., 1917. – 21 cm.

Годъ 1917. – Nr 9-10 (отдѣлъ офицiальный). – 5-12.03.1917. – 47-57; 25 p.

Годъ 1917. – Nr 9-10 (отдѣлъ неоффицiальный). – 5-12.03.1917. – 150-168 p. – [Basarabiana-88]

 • Геровичъ, Э. М.

Какъ уберечь себя отъ заболѣванiй венерическими болѣзнями (Совiьты врача) : Популярное изложение / Э. М. Геровичъ. – Кишиневъ : Тип. М. Р. Авербуха, 1921. – 43 p.; 19 cm.

25 lei. – [Basarabiana-89]

 • Добромильскiй, Д.К.

Краткиѧ свѣдѣнiя о Бессарабской губернiи и географическiя замѣтки : содержатель мужскаго еврейскаго училища / Сост. : Д. К. Добромильскiй. – Елисаветградъ : Лито-Тип. П. А. Зеленаго, 1891. – 28 p. ; 25 cm. – Fotocopie. – 20 cop. – [Basarabiana-90]

 • Treptele „scării” cuviosului Ioan Scărarul / Trad. de I. P. S. S. Mitropolitul Gurie al Basarabiei. – Ch. : Ed. Secţiei Culturale Eparhiale, 1940. – 17 cm.

  Cu autogr.         

   Nr 19. – 1940. – 58 p. : il. – 10 lei. – [Basarabiana-91]

 • Истоиическiе памятники русскаго перiода исторiи Новороссiи и Бессарабiи (Прилож. къ Циркуляру № 3 за 1884 годъ по Одесскому учеб. округу) / Cост. : Николай Лаврентьевичъ Ширяев. – Одесса : Тип. П. А. Зеленаго, 1884. – 45 p. – 25 cm. – Fotocopie. – 21,50 r. – [Basarabiana-92]
 • Sfaturi poporului : Cum se scape de greaua boală molipisitoare cărea îi zice tif : (tifusul ecsantematic, tifus de bătălie, tifus cu pete) / Trad. de I. P. S. S. Mitropolitul Gurie al Basarabiei. – Ch. : Tipogr. Centralei Cooperativelor, 1919. – 30 p. – 17 cm.

                                         16 lei. – [Basarabiana-93]

 • Tolstoi, Al.

Ioan Damaschin / Al. Tolstoi; trad. de Al. Mateevici. – Ch. : Ed. ziarului „Cuvânt Moldovenesc”, 1937. – 31, [1] p.; 16 cm.

                                 3 lei. – [Basarabiana-94]

 • Dobroşinschi, Elena

Picături de rouă : Poezii, 1919-1920 / Elena Dobroşinschi. – Ch. : Ed. Asociaţiei corpului didactic, 1921, (Tipogr. „Luceafărul”). – 48 p.; 15 cm.

5 lei. – [Basarabiana-95]

 • Nadson, S. N.

Creştina / S. N. Nadson; trad. de Al. Mateevici. – Ch. : Ed. ziarului „Cuvânt Moldovenesc”, 1937. – 7, [1] p.; 16 cm.

                                 1 leu. – [Basarabiana-96]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Димитрiе Кантемир, съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

[Partea 1]. – 1789. – XLII; 120 p. – Fotocopie. – [Basarabiana-97]

 • Scrisoare neobişnuită / Trad. din ruseşte după D. Vedenschi de Nicolae Grigoraş. – Ch. : Ed. Episcopiei Hotinului, 1940, (Tipogr. „Eparhială”, Bălţi). – 15 cm.

   Nr 14. – 1940. – 16 p. – 2 lei. – [Basarabiana-98]

 • Fala, Porfirie

Poveţe din înţelepciunea poporului român / Porfirie Fala; Asoc. Culturală „Astra” Basarabeană. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1930. – 20 cm.

Partea a 2-a. – 1930. – 31, [3] p. –(Biblioteca populară; nr 7)(Folclor basarabean). –  5 lei. – [Basarabiana-99]

 • Rădăuţeanu, Ion

Profesorul Gârboveanu (Cârtiţa) : Trei tablouri, filmate într-o după-amiază în casa profesorului / Ion Rădăuţeanu – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935. – 23 p.; 21 cm.

500 ex.

3 lei. – [Basarabiana-100]

 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / Apare cu sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului; sub conducerea dir. T. G. Bulat, C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească” (Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1933, 1934). – 23 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul V : Nr 1 (Ian.-mart.). – 1933. – 78, [2] p.

Anul V : Nr 2 (Apr.-iun.). – 1933. – 96 p.

Anul VI : Nr 3 (Iul.-sept.). – 1934. – 322, [1] p.

Anul V : Nr 4 (Oct.-dec.). – 1933. – 386, [1] p. – 200 lei. – [Basarabiana-101]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Димитрiе Кантемир, съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

[Partea 2]. – 1789. – 121-282 p. – Fotocopie. – [Basarabiana-102]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Димитрiе Кантемир, съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

[Partea 3]. – 1789.– 283-388 p. – Fotocopie. – [Basarabiana-103]

 • Деспре холеры / Едицiя Земствей Губернiале Бесарабене; алкэт. дупэ „Фоая № 12 а Обштiей Пирогов дин Москва” де Д. Чухуряну. – [Ch. : Cuvânt moldovenesc, [1914]. – 8 p. – 21 cm. – Fotocopie. – 10,40 r. – [Basarabiana-104]
 • Suruceanu, Trofim

Picături de lacrimi : Poezii / Trofim Suruceanu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1932. – 112 p.; 20 cm.

1 r. – [Basarabiana-105]

 • Земледѣлiе, промышленность и торговля Бессарабiи, въ 1826 году / Cоч. Якова Сабурова. – Москва : Въ Университетской Типографiи, 1830. – 30 р. – 22 cm. – Fotocopie. – 9 r. – [Basarabiana-106]
 • Legea şi statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române : Sancţionată prin înaltul decret regal Nr 1402 din 4 mai 1925 şi publicat în Monitorul Oficial Nr 97 din 6 mai 1925 / Bibl. Inst. Biblic al Bisericii Ortodoxe Române. – Cernica : Tipogr. bisericească din Sfânta Mânăstire Cernica, 1925. – 21 cm.

Nr 10. – 1925. – 100, [1] p. – 0,50 r. – [Basarabiana-107]

 • Chiriac, N. D.

Ctitoriile lui Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504) / N. D. Chiriac. – Câmpulung-Muscel : Tipogr. şi Legătoria de Cărţi Gh. N. Vlădescu şi Fiul, 1924. – 84, [2] p.; 21 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

25 lei. – [Basarabiana-108]

 • Marian, Liviu

B. P. Hasdeu şi M. Eminescu / Liviu Marian. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1927. – 31 p.; 21 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

15 lei. – [Basarabiana-109]

 • Gheorghian, Pr. P.

Într-o Duminică : Povestiri cu tâlc din viaţa poporului din Basarabia / Pr. P. Gheorghian. – Hotin : Ed. Episcopiei Hotinului, 1935 (Tipogr. S. Grigoriev, Bălţi). – 21 cm. – (Biblioteca Creştinului).

Nr 2. – 1935. – 32 p. – 3 lei. – [Basarabiana-110]

 • Gheorghian, Pr. P.

Comori cereşti şi pământeşti : Povestiri cu tâlc din viaţa poporului din Basarabia / Pr. P. Gheorghian. – Hotin : Ed. Episcopiei Hotinului, 1935 (Tipogr. S. Grigoriev, Bălţi). – 21 cm. – (Biblioteca Creştinului).

Nr 4. – 1935. – 32 p. – 2 lei. – [Basarabiana-111]

 • Извлеченiе изъ отчета Кишиневскаго Епархiальнаго Училищнаго Совъта о состоянiи церковныхъ школъ епархiи за 1898 годъ. – [Ch. : S. n., 1899]. – 61 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 18 r. – [Basarabiana-112]
 • Дембо, В.

Восстания Бессарабских крестьян против румынских помещиков / В. Дембо, С. Тимов. – Москва: Московский рабочий, 1925 (10-й Тип. „Заря Коммунизма”). – 39 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 20,50 r. – 5000 ex. – [Basarabiana-113]

 • Постановление второго съезда Молдавского республиканского союза потребительских обществ / Союз потребительских обществ Молдавской ССР. – Кишинев : Тип. Партиздата, 1954. – 19 p. – Fotocopie – 6 r. – 600 ex. – [Basarabiana-114]
 • Дьяченко, Никифоръ

ЗапискиВолостнаго Старшины Бессарабской губернiи / Никифоръ Дьяченко. – Одесса : Тип. М. Соколовской, [1909]. – 24 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 15,50 r. – [Basarabiana-115]

 • Краткое обозрѣнiе княжествъ : Молдавiи и Валахiи въ политическомъ отношенiи отъ образованiя оныхъ въ княжества до половины 1831 года. – Москва : Тип. ГПБ, 1862. – 32 р. – Fotocopie. – 19 r. – [Basarabiana-116]
 • Бессарабскiй календарь на 1907 годь / Изд. ред. „Бессарабск. Губ. Въдомостей”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1906 – 50 p.; 22 cm. – Fotocopie. – 22 r. – [Basarabiana-117]
 • Бергъ, Л. С.

Бессарабiя. Страна–люди–хозяйство : cъ картой и 30 рисунками / Л. С. Бергъ. – Петроградъ : Огни, 1918. – 24 cm.

[Partea 1]. – 1918. – 147 p. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-118]

 • Voia, Mihai M.

Judeţul Lăpuşna : (1934-1937) / Mihai M. Voia. – Bucureşti : Cartea Românească, [1937]. – 27 cm.

Vol. 2 : Comunele. – [1937]. – 361 p. : il. – 50 r. – [Basarabiana-119]

 • Народный учитель : Двухнедьльный журналъ / Ред. : А. Д. Осмоловскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1916. – 25 cm.

Годъ 1 : Nr 11. – 15.08.1916. – 16, [1] p. : tab.

Годъ 1 : Nr 12. – 31.08.1916. – 20, [2] p. : tab.

Годъ 1 : Nr 14-15. – 31.10.1906. – 20, [1] p.

Годъ 1 : Nr 16. – 15.11.1906. – 16, [2] p.

Годъ 1 : Nr 17-18. – 15.12.1906. – 20, [2] p.

Годъ 1 : Nr 19-20. – 31.12.1906. – 24, [2] p. : tab.

0,15 r. – [Basarabiana-120]

Влахо-болгарскiя или Дако-славянскiя граматы собранныя и обясненыя на иждивении Императорской Россiйской Академiи : Выпись изъ книги / Юрій Венелин. – С.-Петербургъ : Тип. Императорской Россійской Академіи, 1840 – 36 р. – 25 cm. – Fotocopie. – 18,50 r. – [Basarabiana-121]

 • Мирное слово : еженедъльное изданіе политическое, торгово-промышленное, общественное и сельского- хозяйственное. – Кишиневъ : Тип. М. Р. Авербуха, 1913. – 25 cm.

Nr 1. – 25.12.1913. – 18 p. – Fotocopie. – 10 сop. – [Basarabiana – 122]

 • Бергъ, Л. С.

Бессарабiя. Страна–люди–хозяйство : cъ картой и 30 рисунками / Л. С. Бергъ. – Петроградъ : Огни, 1918 – 24 cm.

[Partea 2]. – 1918. – 148-242, [5] p. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-123]

 • Руссескъ ши молдовенескъ кувынтельникъ = Русско-молдавскiй словарь :  (талмачъ кувинтелoръ) / алкэт.: Михаилъ Чакиръ. – Кишиневъ : Епархiальная Тип., 1907. – 471, [3] p. – 2,50 r. – [Basarabiana-124]
 • Кодрянъ, Георгiй

Русско-Молдавскiй словарь / Георгiй Кодрянъ. – Кишиневъ : Паровая Тип. и Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1904. – 26 cm.

Вып. 1. – 1904. – 201, [2] p. – 1,25 r. – [Basarabiana-125]

 • Εѳодiевъ, Н. В.

Учебникъ географiи и странъ населенныхъ румынами / Н. В. Εѳодiевъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1919. – 69, [1] p. – 27 cm.

5 r. – [Basarabiana-126]

 • Дембо, В.

Бессарабское крестьянство под властью кулаков и помещиков / В. Дембо – Москва : Тип. Изд-ва. „Дэр Эмес”, 1931. – 29, [3] p. – 19 cm. – Fotocopie. – 17,50 r. – [Basarabiana-127]

 • Скворцев, I.

Въцътурй катихизичещй / ворбите де Протоieреул I. Скворцев: Соборул Сфинтей Софiей, Киев ; Cау тълъмичит де пе лимба Руссаскъ пе чѣ Молдовенѣскъ де Протоieреул Нiколай Данилевскiй. – Кишинъу : Тип. Касiй Архiерещй, 1866. – 425 p. – 25 cm.

50 r. – [Basarabiana-128]

 • Revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău. – Chișinău : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1929. – 25 cm.

Vol. XIX. – 1929. – 416, [1] p. : il. –  100 lei. – [Basarabiana-129]

 • Дунайская Болгарiя и балканскiй полуостровъ : Историческiя, географическiя и зтнографическiя путевыя наблюденiя, 1860-1875 / Предисл. : Ф. Каницъ. – С. Петербургъ : Тип. Министерсва Путей Сообщенiя (А. Бенке), 1876. – 165 p. – 19 cm. – Fotocopie. – 42 r. – [Basarabiana- 130]
 • Красная Бессарабия : Двухмес. журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. : М. Я. Полянский,…. – М. : Тип. „Транспечати” НКПС – „Пролетарское Слово”, 1927. – 27 cm.

Nr 1 (7) : (Янв.-Февр.). – 1907. – 84 p. : tab. – 50 cop. – [Basarabiana-131]

 • Bessarabia : issued by the Bessarabian press bureau. – Paris : Изд. бессарабского пресс-бюро, 1920. – 25 cm.

Nr 4. – 01.01.1920. – 4 p.

Nr 5. – 06.01.1920. – 4 p.

Nr 6. – 15.01.1920. – 4 p. – Bibliogr. în notele de subsol.

Nr 7. – 29.01.1920. – 4 p.

Nr 8. – 04.02.1920. – 4 p.

Nr 9. – 15.02.1920. – 4 p.

Nr 10. – 05.03.1920. – 4 p.

Nr 11. – 12.03.1920. – 4 p.

Nr 12. – 18.03.1920. – 4 p.

Nr 13. – 25.03.1920. – 4 p. – [Basarabiana-132]

 • Календар молдовенескпе анул …. – Бендеры : Тип. „Трудъ”, 1915. – 24 cm.

…1915. – 1915. – 16, [2] p. – Fotocopie. – 14 r. – [Basarabiana-133]

 • Календар молдовенескпе анул …. – Кишиневъ : Типографiя и Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1910. – 24 cm.

…1911 / Aлкэт. : К. В. Попеску. – 1910. – 48, [2] p. – Fotocopie. – 10 cop. – [Basarabiana-134]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiй Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго Общества плодоводства; ред. : В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912-1913. – 24 cm.

Годъ 5 : Nr 7. – 01.04.1912. – 193-224 p. : tab.

Годъ 5 : Nr 18. – 15.09.1912. – 545-572 p. : tab.

Годъ 5 : Nr 19. – 01.10.1912. – 573-612 p. : tab.

Годъ 5 : Nr 20. – 15.10.1912. – 613-648 p. : tab.

Годъ 5 : Nr 23. – 01.12.1912. – 693-716 p. – 5 r. – [Basarabiana-135]

 • Врачебная хроника Бессарабской губернiй / Изд. Бессарабскаго Губернскаго Земства, Санитарное Бюро. – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1913. – 22-26 cm.

Годъ 2. : Вып. 1. – Январь-Мартъ. – 1913. – I-IV, 117 p. : tab. – 5 r.

Годъ 2. : Вып. 2. – Aпрьль-lюнь. – 1913. – 57 p. : diagr., tab. – 5 r.

Годъ 2. : Вып. 3. – 1913. – I-IV, 203 p. : tab. – 20 r. – [Basarabiana-136]

 • Кесторовскiй, П. А.

Бессарабскiе русины : историко-зтнографическiй очеркъ : Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ присуждена серебряная медаль / П. А. Кесторовскiй. – Варшава : Тип. „Сатурнъ”, 1905. – 81 p. : tab. – 24 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Fotocopie. – 42 r. – [Basarabiana-137]

 • Арсенiй, Епископ Псковскiй

     Изслѣдованiя и монографiи по исторiи Молдавской церкви : cъ 8 автотипическими портретами / Арсенiй, Епископ Псковскiй. – С. Петербургъ : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1904. – IV-XXII p. – 25 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Часть I. : Исторiя Молдавскихъ епархiй и ихъ святители, со времени основанiя господарства и до нашихъ дней. – 1904. – 132, [3] p. : f. portr. – 3 r.

Часть II. : Главные моменты и важнѣйшiе дѣятели Румынской церковной жизни въ XIX вѣкѣ. – 1904. – 135-583, [5] p. : f. portr. – 3 r. – [Basarabiana-138]

 • Значенiе гор. Рени послѣ возсоединенiя части Бессарабiи къ Россiи согласно § 45 Берлинскаго мирнаго договора. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1878. – 30 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-139]
 • Наше объединенiе : еженеъльный, духовно-нравственный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ. – К. : Тип. М. Р. Авербуха, 1911. – 24 cm.

Годъ 2. : Nr 23. – 05.06.1911. – 1911. – 40 p. – 50 cop. – [Basarabiana-140]

 • Каталогъ книгъ магазина Ивана Димитрiевича Плѣшанова въ Кишиневъ : Александровская улица, собственный домъ № 74. – Кишиневъ : Тип. А. П. Котромадова, 1901. – 18 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. –[Basarabiana-141]
 • Десять лет кровавой оккупации / Общество Бессарабцев. – [Харьков] : Изд-во „Пролетарий”, 1928. – 31, [1] p. – 25 cm. – Fotocopie. – 20000 ex. – 18 r.– [Basarabiana-142]
 • Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles de Bessarabie = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя (Avec 4 planches) / Под. ред. Миллера Э. Э. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm.

Vol. 5. : 1913-1914. – 1914. – I-XX; 180, [8]; 30 p.: il., tab. – 2 r. – [Basarabiana-143] – Duplicat Nr 477.

 • Календар Молдовенеск пе анул …. / Алкэт. „Кувынтул Молдовенеск”. – Кишинэу : Тип. В. В. Якубович, 1917. – 24 cm.

                                         …1917. – 1917. – 64, [4] p. – Fotocopie. – 10 cop. – [Basarabiana-144]

 • Проэктъ сметы денежныхъ повинностей, отнесенныхъ къ разряду губернскихъ на 1888 годъ. – 126-202, [1] p. – 23 cm. – Fotocopie. – 32 r. – [Basarabiana-145]
 • Luminătorul : Rev. Bisericii Ortodoxe din Basarabia / Red. Constantin N. Tomescu. – Кишинъу : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1920, 1922, 1923, 1924. – 24 cm.

                                         Aнул LIII : Картя VI. – Iунiе . – 1920. – 52 p. – 0,40 r.

Anul LV : Nr 22 : Partea oficială. – 15.11.1922. – 12 p. – 0,10 r.

Anul LVL : Nr 10 : Partea oficială. – 15.05.1923. – 16 p.

Anul LVI : Nr 25 : Partea oficială. – 10.11.1923. – 20 p. – 0,20 r.

Anul LVII : Nr 12 : Partea oficială. – 20.04.1924. – 8 p. – 0,10 r.

Anul LVII : Nr 30 : Partea oficială. – 20.10.1924. – 8 p. – 0,10 r.

Anul LXXIII : Nr 1 : Partea oficială. – (Ian.). – 1940. – 12 p.

Anul LXXIII : Nr 1 : Partea neoficială. – (Ian.). – 1940. – 64, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 3 r. – [Basarabiana-146]

 • Revista societăţei istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1924. – 21 cm.

Vol. 15. – 1924. – 108, [3] p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 60 lei. – [Basarabiana-147]

 • Кишиневскiя епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1895. – 25 cm.

Годъ 28 : Nr 1-2 (отдьлъ оффицiальный). – 01-15.01.1895. – 34 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 1-2 (отдьлъ неоффицiальный). – 01-15.01.1895. – 42 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 3 (отдьлъ оффицiальный). – 01.02.1895. – 36-40, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 3 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.02.1895. – 44-92, [1] p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 4 (отдьлъ оффицiальный). – 15.02.1895. – 42-56, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 4 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.02.1895. – 94-132, [1] p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 5 (отдьлъ оффицiальный). – 01.03.1895. – 58-176, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 6 (отдьлъ оффицiальный). – 15.03.1895. – 70-78, [1] p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 6 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.03.1895. – 178-222 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 7 (отдьлъ оффицiальный). – 01.04.1895. – 80; 233-252; 117-128; 265-274 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 8 (отдьлъ оффицiальный). – 15.04.1895. – 84-100, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 8 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.04.1895. – 276-312, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 9 (отдьлъ оффицiальный). – 01.05.1895. – 102-108, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 9 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.05.1895. – 314-356, [1] p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 10 (отдьлъ оффицiальный). – 15.05.1895. – 110-128, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 10 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.05.1895. – 358-392, [1] p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 11 (отдьлъ оффицiальный). – 01.06.1895. – 130-144, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 11 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.06.1895. – 394-432, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 13 (отдьлъ оффицiальный). – 01.07.1895. – 154-190, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 13 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.07.1895. – 486-502, [1] p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 14-15 (отдьлъ оффицiальный). – 15.08.1895. – 192; 205-208; 221-258; 511-542 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 16 (отдьлъ оффицiальный). – 15.08.1895. – 260-282 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 16 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.08.1895. – 544-574 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 17 (отдьлъ оффицiальный). – 01.09.1895. – 284-300; 577-596; 601-602 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 18 (отдьлъ оффицiальный). – 15.09.1895. – 312-360 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 18 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.09.1895. – 604-636 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 19 (отдьлъ оффицiальный). – 01.10.1895. – 362-398 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 19 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.10.1895. – 638-684 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 20 (отдьлъ оффицiальный). – 15.10.1895. – 400; 413-422; 689-696; 423-430 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 20 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.10.1895. – 686-688; 697-728 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 21 (отдьлъ оффицiальный). – 01.11.1895. – 432-450 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 21 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.11.1895. – 730-772 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 22 (отдьлъ оффицiальный). – 15.11.1895. – 452-464 p. : tab. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 22 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.11.1895. – 774-854 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 23 (отдьлъ оффицiальный). – 01.12.1895. – 466; 859-908 p. – 10 r.

Годъ 28 : Nr 24 (отдьлъ оффицiальный). – 15.12.1895. – 476; 919-923; 936-938; 951-969; X; 369-374 p. – 10 r. – [Basarabiana-148]

 • Коцовскiй, Д. А.

Генезисъ Старости : Сравнительное бiо-химическое изсльдованiе / Д. А. Коцовскiй. – Кишиневъ : Тип. Бр. Мунтянъ, 1923. – 38, [1] p. : tab. – 23 cm.

Bibliogr. : p. 35-38 (174 tit.). – 0,70 r. – [Basarabiana-149]

 • Buletinul episcopiei Cetăţii-Albe-Ismail : Închinat P. S. S. Dionisie Erhan, Episcopul Cetăţii-Albe-Ismail cu prilejul împlinirei vârstei de 70 ani. – Ismail : Tipogr. Eparhială-Ismail, 1938. – VIII; 133, [1] p. : il. – 23 cm. – 1 r. – [Basarabiana-150]
 • Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles de Bessarabie 1914-1915 = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя 1914-1917 / Под. ред. Стуарта А. Ф. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1917. – 24 cm. + An. : h. (Scară orizontală 1 : 1680000; Scară verticală 1 : 252000). – Bibliogr. în notele de subsol.

Vol. 6. – 1917. – 150, [1] p. : il., tab. – 2 r. – [Basarabiana-151] – Duplicat Nr 794.

 • Кельсиев, В. И.

Галичина и Молдавiя, путевыя письма Василiя Кельсiева /В. И. Кельсиев. – С. Петербургъ : Печатня В. Головина , 1868. – 201 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 141,40 r. – [Basarabiana-152]

 • Дембо, В.

Хотин (1919 – 1929) к 10- летию восстания против румынских захватчиков / В. Дембо. – Москва : Центральная Типография НКВМ, Изд- во ЦК МОПР СССР, 1929. – 31, [2] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 10 cop. – 12000 ex. – [Basarabiana-153]

 • Слова и ръчи Павла, архiепископа Кишиневскаго и Хотинскаго. – Кишиневъ : Тип. Архiерейскаго Дома, 1881. – 26 cm.

Томъ 3-й. – 1881. – 536, [4]. – 1,50 r. – [Basarabiana-154]

 • Слова и ръчи Павла, архiепископа Кишиневскаго и Хотинскаго. – Кишиневъ : Тип. Архiерейскаго Дома, 1879. – 26 cm.

Томъ 2-й. – 1879. – 518, [5]. – 1,50 r. – [Basarabiana-155]

 • Галайда, К.

Украденная страна (10 лет оккупации Бессарабии) / К. Галайда. – Москва : Тип. и Словолитня „Красная пресня”, Изд- во ЦК МОПР СССР, 1928. – 15 , [1] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 5 cop. – 25000 ex. – [Basarabiana-156]

 • Отчетъ о дьятельности Сухумской Садовой и сельскохозяйственной Опытной Станцiи за 1908 годъ : Съ прил. 11 фот., 2-хъ акварельныхъ рис. и 4 граф. / Cост. : В. В. Марковичъ; Г. У. З. и З. Департаментъ Земледьлiя. – Тифлисъ : Тип. Канцелярiи, Намьстника Е. И. В. на Кавказь, 1914. – 250, [4] p. : diagr., tab. – 24 cm. – [Basarabiana-157]
 • Начертанiе правилъ Валахо-Молдавской грамматики / Cост. : Я. Гинкуловымъ. – Санктпетербургъ : Тип. Императорской Академiи Наукъ, 1840. – 374, [2] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 25 cm.[Basarabiana-158]
 • Статистика Россiйской Имперiи XV. – С.-Петербургъ : Изд. Центральнаго Статистическаго Комитета Министерства Внутреннихъ Дьлъ (Тип. В. Безобразова и Комп.), 1890. – 26 cm.

Выпускъ 3. – Волостии гмины 1890 года : III. Бессарабская губернiя. – 13, [2] p. : tab. – 30 cop. – [Basarabiana-159]

 • Скальковскiй, А.

Историческое ввденiе въ статистическое онписанiе Бессарабской области / А. Скальковскiй. – 1846. – 69 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 29 r. – [Basarabiana-160]

 • Краткое Статистическое описанiе заднѣстровской области, присоединенной къ Россiи по мирному трактату, заключенному съ Портою Оттоманскою въ Бухарестѣ 1812 года. – Санкт Петербургъ : Тип. И. Глазунова, 1813. – 30 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r.

Зубку-Кодреану, Николай Петровичъ

Николай Петровичъ Зубку-Кодреану (Биографическiй очеркъ) : Посвящается Честной Бессарабской молодежи. – Женева : „Работника” и „Громады”, 1879. – 16 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r.

Русолюбовичъ, А.

Казнь молдавского господаря Ивана Подковы во Львовѣ 1578 / А. Русолюбовичъ. – Львовъ : Тип. Ставропигiйского Института во Львовѣ, 1875. – 16 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. – [Basarabiana-161]

 • Дзiмiр, В.

     Пад Уцiскам румынскiх баяр : Г.П.Б. в Лнгр. Б. 1934 г. . Акт № 122 / В. Дзiмiр, Д. Стэжару. – Менск : Дзяржаунае Ваеннае Выдавецва БССР, 1933. – 55 [3] p. : il. – 24 cm. – Fotocopie. – 25,50 r. – [Basarabiana—162]

 • Глыбов, В.

Горе Бессарабии : С приложением географической карты и 4 рисунками / В. Глыбов. – Москва : Изд-во „Красная новь”, 1924. – 47 [4] p. : il., des. – 24 cm. – Fotocopie. – 23 r. – [Basarabiana-163]

 • Гарский, Виктор

Трудовая Бессарабия и советская власть : Речи и беседы агитатора, № 44 / Виктор Гарский. – Москва : Государственное Изд-во, 1921. – 16 [1] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 13,50 r. – [Basarabiana-164]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pan Halippa. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1932. – 24 cm.

Anul I : Nr 4 (Apr.). – 1932. – 80 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1 r. – [Basarabiana-165]

 • Stalin, I.

Despre neajunsurile muncii de partid şi despre măsurile necesare pentru lichidarea troţkiştilor şi altor soiuri de făţărnici : Raport şi cuvânt de încheiere la plenara comitetului central al partidului comunist (bolşevic) din URSS 3-5 martie 1937 / I. Stalin. – Moscova : Cooperativa de Ed. a Muncitorilor Străini din URSS, 1937. – 41, [2] p. : il. – 22 cm. – [Basarabiana-166]

 • Малинский, В.

„Реформа” аграрэ дин аний 1918 – 1924 ын Басарабия / В. Малинский, ред. Я. С. Гросул. – Кишинэу : Едитура де Стат а Молдовей, 1949. – 108 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 24 cm. – Fotocopie. – 39 r. – [Basarabiana-167]

 • Anuarul eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia) : Ediție oficială. – Chișinău : Tipogr. Eparhială, 1922. – 249, [1] p. : il. – 28 cm.

Index de nume.

30 r. – [Basarabiana-168]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pan Halippa. – Chișinău : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1932. – 24 cm.

Anul I : Nr 3 (Mart.). – 1932. – 72 p : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 15 lei.

Anul I : Nr 5 (Mai). – 1932. – 80 p. : il. – 15 lei.

Anul I : Nr 7 (Iul.). – 1932. – 64 p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 15 lei.

Anul I : Nr 8 (Aug.). – 1932. – 64 p. : il. – 15 lei. – [Basarabiana-169]

 • Şcoala Basarabiei : Rev. pentru cultură, învăţ. şi educaţie naţ. : Apare lunar / Liceul Real „Al. Russo”; dir. : Şt. Ciobanu; red. : I. Zaborovschi. – Chișinău : Tipogr. Soc. „Glasul Ţării”, 1922-1923. – 24 cm.

Anul 4 : Nr 1-2 (Febr.-mart.). – 1922. – 98 p. : tab. – 14 lei.

Anul 5 : Nr 3 (Mart.). – 1923. – 64 p. – 8 lei. – [Basarabiana-170]

 • Бочачер, М. Н.

Молдавия (Республики и области СССР) / М. Н. Бочачер. – Москва : Гос. Изд-во, 1926. – 57, [5] p. : il. – 23 cm. – Fotocopie. – 36 r. – [Basarabiana-171]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pan Halippa. – Chișinău : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1939. – 24 cm.

Anul VIII : Nr 4 (Apr.). – 1939. – 271, [2] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 20 lei. – [Basarabiana-172]

 • Hasdeu, B. P.

Istoria critica a romaniloru : Pamentulu Terrei-Romanesci / B. P. Hasdeu. – Bucuresci : Imprimeria statutului, 1875. – 27 cm.

Vol. 1. : Intinderea territorială. – Nomenclatura. – Acţiunea naturei. – 1875. – 311, [3] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 30 r. – [Basarabiana-173]

 • Описанiе турецкой войны съ 1806 до 1812 года / Сочиненное Михайловскимъ-Данилевскимъ. – Санктпетербургъ : Тип. Штаба Отдьльнаго Корпуса Внутренней Стражи, 1843. – 21 cm. + An. : h.

                                 Частъ 1. – 1843. – 277, [1] p. – 10 r. – [Basarabiana-174]

 • Исторiя ново-нямецкаго Свято-Вознесенскаго Монастыря / Под ред. : Василiя Курдиновскаго. – Кишиневъ : Епархiальная тип., 1911. – 158, [2] p. : il. – 27 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – 1,50 r. – [Basarabiana-175]

 • Apicultorul : Rev. cultivatorilor de albine. Apare lunar / Dir. : I. Popovici-Cerchez. – Chișinău : Tipogr. Soc. „Glasul Ţării”, 1920. – 24 cm.

Anul II : Nr 1 (Noiemb.). – 1920. – 16 p. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 1 (Noiemb.). – 1920. – 16 p. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 2-3 (Dec.-Ian.). – 1921. – 48 p. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 2-3 (Dec.-Ian.). – 1921. – 48 p. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 4-5 (Feb.-Martie). – 1921. – 96 p. : tab. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 4-5 (Feb.-Martie). – 1921. – 96 p. : tab. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 6-7 (Apr.-Mai). – 1921. – 144 p. : fig. – 2,50 lei.

Anul II : Nr 9-10 (Sept.-Oct.). – 1921. – 176 p. – 2,50 lei. – [Basarabiana-176]

 • Драгановъ, Ц.

„Комратъ” или „Камратъ”? : Письмо П. Драганова Вице-Предсъдателю И.Р.Г.О. / Ц. Драгановъ. – С. Петербург : Тип. А. С. Суворина – 3 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 11.50 r.

Ромынская Бессарабiя передъ и послъ заключенiя парижскаго трактата 1856 года. (Дословный переводъ съ Ромынской записки, озаглавленной : „Bessarabia Romana inainte şi în urmâ tractatului de Paris din 1856”). – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1871. – 8 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 11,50 r. – [Basarabiana – 177]

 • Stalin, I.

Despre revoluţia din octombrie / I. Stalin; Bibl. Marxistă-Leninistă. – Moscova : Cooperativa de Editură a Muncitorilor Străini din URSS, 1936. – 69, [3] p. – 19 cm. – 4100 ex. – [Basarabiana-178]

 • Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţia rusească de la 1806-1812 / Acad. Română. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor Ioan St. Rasidescu, 1909. – 26 cm.

[P.] I : Cauzele răsboiului. Începutul ocupaţiei : Extras din „Analele Academiei Române”, Ser. II.-Tom XXX. Memoriile secţiunii istorice / Radu Rosetti. – 1909. – 168, [4] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 2 lei. – [Basarabiana-179]

 • Юбилейный сборникъ г. Кишинева : 1812-1912. – [Сh.] : S. n., 1912. – 30 cm.

Ч. 1 : 1812-1912. – 1912. – 206, [2] p. : il. – An. : 25 p. – H. color. : Планъ г. Кишинева 1866 года. – [Basarabiana-180]

 • Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя : 1908-1909 / Ред. : Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 25 cm.

Т. II : Вып. 1. – 1910. – XIX; 58 p. : il., tab. – 60 cop. – [Basarabina-181]

 • Венгрженовскiй, Сергъй

Авантюра XIV в. (Эпизодъ изъ исторiи молдавскаго княжества) : Oттискъ изъ журнала „Кiевская Старина” / Сергъй Венгрженовскiй. – Кiевъ : Тип. Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1893. – 56 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 17,50 r. – [Basarabiana-182]

 • Cujbă, Sergiu Victor

Viaţa şi luptele lui Ştefan cel Mare / Sergiu Victor Cujbă. – Chișinău : Ed. Rev. „Moldova dela Nistru”, [1922] (Tipogr. „Luceafărul”). – 30, [2] p. : il. – 17 cm.

2,50 lei. – [Basarabiana-183]

 • Moisiu, Vasile D.

Ştiri din Basarabia de astăzi / Vasile D. Moisiu; introd. de Dumitru Furtună. – Bucureşti : Ed. şi Inst. de Arte Grafice „C. Sfetea”, 1915. – 190 p. – 26 cm.

2 lei. – [Basarabiana-184]

 • Pascu, Giorgi

Viaţa şi operele lui D. Cantemir : 26 oct. 1673-21 aug. 1723 / Giorgi Pascu. – Bucureşti : Cvltvra Naţ., 1924. – 98, [1] p. – 26 cm.

1,50 r. – [Basarabiana-185]

 • Lepădatu, Alex

Documente şi lămuriri istorice cu privire la desfacerea proprietăţilor moldovene de peste Prut după pierderea Basarabiei : 16/18 mai 1812 – 2/14 ian. 1814 : din „Rev. pentru ist., arheologie şi filologie”, 1916 / Alex Lepădatu. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor I. St. Rasidescu, 1916. – 48, [2] p.; 29 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

[Basarabiana-186]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Д. Школьника, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 1-2 (отдьлъ оффицiальный). – 1-15.01.1905. – 72 p. : tab.

Годъ 38 : Nr 1-2 (отдьлъ неоффицiальный) – 1-15.01.1905. – 27; [IX] p. – [Basarabiana-187]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Д. Школьника, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 3 (отдьлъ оффицiальный). – 01.02.1905. – 92 p. : tab.

Годъ 38 : Nr 3 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.02.1905. – 52 p. : tab. – [Basarabiana-188]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 4 (отдьлъ оффицiальный). – 15.02.1905. – 130 p. : tab.

Годъ 38 : Nr 4 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.02.1905. – 68 p. – [Basarabiana-189]

 • Viaţa lui Ştefan cel Mare. – Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Naţ., 1934. – 246 p. – 17 cm.

1 leu. – [Basarabiana-190]

 • Ciobanu, Ştefan

Unirea Basarabiei : Studiu şi documente cu privire la Mişcarea Naţională din Basarabia în anii 1917-1918 / Ştefan Ciobanu; Aşezământul Ion I. C. Brătianu. – Bucureşti : Cartea Românească , 1929. – 24 cm.

P. 2. – 1929. – 314 p. – 10 lei. – [Basarabiana-191]

 • Tomescu, Constantin N.

Revistasocietăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău / Constantin N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1932. – 24 cm.

Vol. 22. – 1932. – 166, [2] p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 25 lei. – [Basarabiana-192]

 • Boga, L. T.

Documente din Basarabia / L. T. Boga; Bul. Comisiei Monumentelor Istorice; Secţia din Basarabia. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea”, 1938. – 23 cm.

P. 2. – 1938. – 335 p. – Ind. de nume. – 5 lei. – [Basarabiana-193]

 • Giurescu, Const.

Noui contribuţiuni la Studiul Cronicilor Moldovene : Letopiseţul lui Eustratie Logofătul şi letopiseţul latinesc : Cronicile lui Grigore Ureche, Simion Dascălul şi Misail Călugărul / Const. Giurescu. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor Ion St. Rasidescu, 1908. – 93, [1] p. – 23 cm. – Bibliogr. în notele de subsol

4 lei. – [Basarabiana-194]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 5 (отдьлъ оффицiальный). – 01.03.1905. – 132-141; 70-94, [1] p. – [Basarabiana-195]

 • Erste Abteilung : Geschichte der Europäischen Staaten / A. H. Heeren, …; Allgemeine Staatengeschichte. Geschichte des Rumänischen volkes im rahmen seiner staatsbildungen / N. Iorga; Geschichte der Europäischen Staaten. – Gotha : Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft, 1905. – 541 p.; 22 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

6 lei. – [Basarabiana-196]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 23 cm.

Годъ 38 : Nr 6 (отдьлъ оффицiальный). – 15.03.1905. – 141-154, [1] p. : tab.

Годъ 38 : Nr 6 (отдьлъ неоффицiальный) – 15.03.1905. – 96-122, [1] p. – [Basarabiana-197]

 • Buletinul Episcopiei de Cetatea-Albă Ismail : Apare odată pe lună / Red. şi Administraţia la Sf. Episcopie Ismail. – Cahul : Tipogr. I. H. Roitman – Ismail, 1925,1929. – 34 cm.

…1929. – (1 dec.). – 4 p. – 0,50 r.

Anul 2 : Nr 5 (Mai). – 1925. – 4 p. – 0,50 r.

Anul 2 : Nr 8 (Aug.). – 1925. – 4 p. – 0,50 r

Anul 2 : Nr 2 (1 febr.). – 1925. – 4 p. – 0,50 r.

Anul 2 : Nr 4 (Apr.). – 1925. – 4 p. – 0,50 r.

[Basarabiana-198]

 • Buletinul agricol : Revistă lunară / Ed. uniunei profesionale a specialiştilor în agricultură şi a cooperativei „Pomona”. – Chișinău : Tipogr. „Centrale Uniunilor Cooperative din Basarabia, 1925. – 32 cm.

Anul 1 : Nr 1 (Oct.). – 1925. – 16 p. : il. – [Basarabiana-199]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 23 cm.

Годъ 38 : Nr 9 (отдьлъ оффицiальный). – 01.05.1905. –212-240 p.

Годъ 38 : Nr 9 (отдьлъ неоффицiальный) – 01.05.1905. – 176-200 p. – [Basarabiana-200]

 • Кишиневскiя епархiальныя въедомости : Еженед. изд. – Кишиневъ : Епарх. тип., 1913. – 22 cm.

Годъ XLVI : Nr 26 (отдьлъ оффицiальный). – 30.06.1913. – 1913. – 204-222, [1] p.

Годъ XLVI : Nr 26 (отдьлъ неоффицiальный). – 30.06.1913. – 1913. – 1088-1126; 31, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-201]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 10 (отдьлъ оффицiальный). – 15.05.1905. – 242-250 p.

Годъ 38 : Nr 10 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.05.1905. – 202-226; 23 p. – [Basarabiana-202]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 13 (отдьлъ оффицiальный). – 01.06.1905. – 298-324 p.

Годъ 38 : Nr 13 (отдьлъ неоффицiальный) – 01.06.1905. – 302-324 p. – [Basarabiana-203]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 21 cm.

Годъ 38 : Nr 14 (отдьлъ оффицiальный). – 15.06.1905. – 326-346 p.

Годъ 38 : Nr 14 (отдьлъ неоффицiальный) – 15.06.1905. – 326-356 p. – [Basarabiana-204]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pan Halippa. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1932, 1933. – 23 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul I : Nr 10 (Oct.). – 1932. – 64 p. : il.

Anul I : Nr 11 (Noiemb.). – 1932. – 64 p. : il.

Anul I : Nr 1 (Ian.). – 1933. – 64 p. : il. – 15 lei. – [Basarabiana-205]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară Soc. „Apicultor” = Другъ пчеловода : Ежемьсячный журналъ практическаго пчеловодства центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Red. : V. Loghin. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1922. – 22 cm. – Text paral în lb. rom., rusă.

Anul II : Nr 1-2 (Ian.-feb.). – 1922. – 24 p. – 0,80 lei.

Anul II : Nr 5-6 (Mai-iun.). – 1922. – 16 p. – 0,80 lei.

Anul II : Nr 5-6 (Mai-iun.). – 1922. – 32 p. : tab. – 0,80 lei. – [Basarabiana-206]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 23 cm.

Годъ 38 : Nr 16 (отдьлъ оффицiальный). – 15.08.1905. – 374-380 p. : tab.

Годъ 38 : Nr 16 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.08.1905. – 392-426; 16 p. : tab. – [Basarabiana-207]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 17 (отдьлъ оффицiальный). – 15.06.1905. – 382-388 p.

Годъ 38 : Nr 17 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.06.1905. – 428-478 p. – [Basarabiana-208]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 23 cm.

Годъ 38 : Nr 18 (отдьлъ оффицiальный). – 15.09.1905. – 390-398 p. : tab.

 Годъ 38 : Nr 18 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.09.1905. – 480-502; 53 p. : tab. – [Basarabiana-209]

 • Calendarul Basarabiei pe anul 1923 (365 de zile) / Alcăt. : Pan. Halipa; serviciul Extra-şcolar al Directoratului Instrucţiunei Publice din Basarabia. – Ch. : Tipogr. Soc. Anon. „Glasul Ţării”, 1923. – 272 p. : il., tab. – 20 cm.

1,50 r. – [Basarabiana-210]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 19 (отдьлъ оффицiальный). – 01.10.1905. – 400-405; 504-505; 508-530; 23 p. : tab. – [Basarabiana-211]

 • Мадан, Георге

Кынтече ши версури aлесе дин чеи маи буни скрiитори ромλни / Георге Мадан. – Букуреши : Ателiереле графиче I. E. Сочеку, 1904. – 147 p. – 24 cm.

2,50 r. – [Basarabiana-212]

 • Mémoires du Prince Nicolas Soutzo : Grand-logothète de Moldavie 1798-1871 / Pub. par Panaïoti Rizos. – Vienne : Gerold & Cie, 1899. – 434 p. – 23 cm.

2 r. – [Basarabiana-213]

 • Episcopia Hotinului : Foaie Eparhială Oficială / Red. : G. Arghiropol. – Bălţi : Tipogr. Ioana Grigoriev, 1936. – 23 cm.

Anul X : Nr 7. – 01.04.1936. – 178 p. – [Basarabiana-214]

 • Iov, D.

Privelişti Basarabene / D. Iov. – Ch. : Ed. Naţională Gh. Mecu. – 265, [2] p. – 20 cm.

2 r. – [Basarabiana-215]

 • Episcopia Hotinului : Foaie Eparhială Oficială / Red. : Dimitrie Balaur. – Bălţi : Tipogr. Ioana Grigoriev, 1937. – 23 cm.

Anul XI : Nr 19. – 01.10.1937. – 388 p. – [Basarabiana-216]

 • Panaitescu, Scarlat

Aspecte economice şi sociale din Basarabia (1920-1926) / Scarlat Panaitescu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1926. – 19 cm.

Vol. 1. – 1926. – 205, [28] p. : planşe. – 2 r. – [Basarabiana-217]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pan Halippa; red. : Octav Sargheţiu. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1942. – 23 cm.

Anul XI : Nr 8-9 (Aug.-Sept.). – 1942. – 708 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1 r. – [Basarabiana-218]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pantelimon Halippa; prim-red. : N. F. Costenco; dir.-administrativ : T. Păduraru. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 24 cm.

Anul VI : Nr 12 (Dec.). – 1937. – 855, [1] p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 40 r. – [Basarabiana-219]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pantelimon Halippa; prim-red. : N. F. Costenco; dir.-administrativ : T. Păduraru. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 24 cm.

Anul VII : Nr 11 (Noiemb.). – 1938. – 809, [2] p. : il. – 20 lei. – [Basarabiana-220]

 • Краткаλ церковная исторiλ : Краткiя житiя святыхъ : Пособiе для молдованъ Бессарабiи при первоначальномъ изученiи Церковной Исторiи / Cост. : Михаилъ Чакиръ. – Кишиневъ : Епархiальная тип., 1916. – 126. [4] p. : il. – 24 cm.

60 cop. – [Basarabiana-221]

 • Episcopia Hotinului : Foaie Eparhială Oficială / Red. : Dimitrie Balaur. – Bălţi : Tipogr. Ioana Grigoriev, 1937. – 23 cm.

                                 Anul XI : Nr 21. – 01.11.1937. – 388 p. – [Basarabiana-222]

 • Отчетъ Кишиневской Городской Общественной библiотеки за 1903 годъ (26 г. существованiя). – Кишиневъ : Типогр. (п. ф.) Гурвинкеля, 1904. – 31 p. : tab. – 21 cm. + An. : 2 f.

1,25 r. – [Basarabiana-223]

 • Нѣговскiй, Евстафiй

Календарь дней Пушкина / Евстафiй Нѣговскiй. – Ch. : Тип. М. Э. Бланка, 1937. – 24 cm.

Вып. 4 : Юбилейное изданiе. – 1937. – 345, [2] p. : il. – 40 lei. – [Basarabiana-224]

 • Episcopia Hotinului : Foaie Eparhială Oficială / Red. : Dimitrie Balaur. – Bălţi : Tipogr. Ioana Grigoriev, 1937. – 23 cm.

Anul XI : Nr 22. – 15.11.1937. – 444 p. – [Basarabiana-225]

 • Ercoli

Lupta împotriva războiului şi a fascizmului / Ercoli; Al VII-lea Congres Mondial al Internaţionalei Comunistice. – Moscova. : Cooperativa de Editură a Muncitorilor Străini din URSS, 1935. – 115 p. : il. – 20 cm.

75 cop. – [Basarabiana-226]

 • Protosinghel, Ieraclie

Mozaic literar / Ieraclie Protosinghel. – Ch. : Ed. Mănăstirei Gârbovăţ, 1938 (Tipogr. „Tiparul Moldovenesc). – 187, [1] p. : il. – 25 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

56 lei. – [Basarabiana-227]

 • Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. : Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 5 cm.

Томъ II : Вып. 1-й. – 1908-1909. – XIX; 67 p. : il., tab. – 60 cop. – [Basarabina-228]

 • Молдавская ССР : Научно-популярная серия / Под ред. : С. Т. Попова; Ин-т Географии АН СССР и Молдавской НИИ. – М. : Изд. Академии Наук СССР, 1947. – 121, [3] p. : fig. – 22 cm.

6 r. – [Basarabiana-229]

 • Dicţionar român-rus / Lucrat de Nicolae Popovschi. – Ch. : Ed. „K. Schechter & Fii”, 1922. – 21 cm.

Ed. 2. – 1922. – 812, [1] p. – 100 lei. – [Basarabiana-230]

 • Ştefănescu, Gh. H.

   Metodă pentru învăţarea limbei române fără profesor pentru basarabeni / Gh. H. Ştefănescu, M. C. Leviţchi. – Ch. : Ed. Societăţii Anonime „Glasul Ţării”, 1922. – 174 p. – 24 cm.

20 lei. – [Basarabiana-231]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 20 (отдьлъ оффицiальный). – 15.10.1905. – 408-416 p.

Годъ 38 : Nr 20 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.10.1905. – 532-560 p.

Годъ 38 : Nr 21 (отдьлъ оффицiальный). – 01.11.1905. – 418-432 p. : tab.

Годъ 38 : Nr 21 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.11.1905. – 562-586; 21-38 p. : tab. – [Basarabiana-232]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 23 (отдьлъ оффицiальный). – 01.12.1905. – 448-460 p.

Годъ 38 : Nr 23 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.12.1905. – 610-654 p. – [Basarabiana-233]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1905. – 22 cm.

Годъ 38 : Nr 24 (отдьлъ оффицiальный). – 15.12.1905. – 462-468 p. – Bibliogr. în notele de subsol.

Годъ 38 : Nr 24 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.12.1905. – 462-468; 656-719; 120 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-234]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 5 (отдьлъ оффицiальный). – 31.01.1916. – 22 p.

Годъ XLIX : Nr 5 (отдьлъ неоффицiальный). – 31.01.1916. – 102-124; 8 p. – [Basarabiana-235]

 • Смирновъ, Вячеславъ

Несбыточности сновъ : Стихи / Вячеславъ Смирновъ. – Кишиневъ : Тип. М. Ленковскаго, 1932. – 60 p. – 19 cm.

1,90 r. – [Basarabiana-236]

 • Gheorghiu, Aurel I.

Pe drumuri Basarabene (a doua zi după unire) / Aurel I. Gheorghiu. – Bucureşti : Tipogr. Dimitrie M. Ionescu, 1923. – 123, [2] p. : fig. – 20 cm.

2 r. – [Basarabiana-237]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiмовича, 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 9 (отдьлъ оффицiальный). – 28.02.1916. – 42-48 p.

Годъ XLIX : Nr 9 (отдьлъ неоффицiальный). – 28.02.1916. – 190-210 p. – [Basarabiana-238]

 • Magazinu istoricu pentru Dacia / Suptu red. lui A. Treb. Laurianu, Nicol. Balcescu. – Bucuresci : Cu tiparul Collegiului National, 1847. – 19 cm.

Tomul 5. – 1847. – 388, [4] p. – Ind. de nume. – 2,30 r. – [Basarabiana-239]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 10 (отдьлъ оффицiальный). – 06.03.1916. – 50-52; 6 p.

Годъ XLIX : Nr 10 (отдьлъ неоффицiальный) – 06.03.1916. – 212-230 p. – [Basarabiana-240]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 11 (отдьлъ оффицiальный). – 13.03.1916. – 54-58 p.

Годъ XLIX : Nr 11 (отдьлъ неоффицiальный) – 13.03.1916. – 232-254 p. – [Basarabiana-241]

 • Schiţă Istorică alcătuită cu prilejul împlinirii 50 de ani de existenţă de la 1871 până la 1921 de o comisiune, aleasă în acest scop de consiliul şcolar al acestui liceu, sub conducerea directorului liceului A. I. Oatu / Liceul Nr 2 de băieţi din Chişinău. – Ch. : Tipogr. G. Volin, „Passage”, 1922. – 247, [1] p. : il., tab.; 23 cm.

2 r. – [Basarabiana-242]

 • Ciobanu, Ştefan

Documente din Basarabia : Extras din volumul de documente al Comisiunii Monumentelor Istorice : Secţia din Basarabia / Ştefan Ciobanu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 79 p. – 23 cm.

Bibliogr. în notel de subsol.

2 r. – [Basarabiana-243]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 12 (отдьлъ оффицiальный). – 20.03.1916. – 60-62; 16 p.

Годъ XLIX : Nr 12 (отдьлъ неоффицiальный) – 20.03.1916. – 256-257; 12-16; 256-273 p. – [Basarabiana-244]

 • Ученыѧ записки Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая. – Москва : Печатная А. И. Снегиревой, 1913. – 24 cm.

Вып. 7 : Россiя на Дунаъ и образованiе Бессарабской области / Л. А. Кассо. – 1913. – 76 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Fotocopie. – 40,50 r. – [Basarabiana-245]

.

 • Берг, Л. С.

Население Бессарабии : Этнографический состав и численность (С 10-верстной этнографической картой) / Л. С. Берг; Российская Академия Наук; Труды комиссии по изучению племенного состава населения России. – Петроград : Рос. Гос. Акад. Тип., 1923. – 24 cm.

Partea 6. – 1923. – 59, [1] p. : tab. – 2 r. – [Basarabiana-246]

 • Протоколы засѣданiй и доклады VI-го съѣзда Земскихъ врачей и представителей уѣздныхъ земствъ Бессарабской губернiи въ Кишиневѣ въ 1888 году. – Кишиневъ : Тип. А. А. Степановой, 1888. – 242 p. : tab.; 48 p. : tab. – 23 cm.

10 r. – [Basarabiana-247]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – Кишиневъ : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 14 (отдьлъ оффицiальный). – 03.04.1916. – 68-70 p.

Годъ XLIX : Nr 14 (отдьлъ неоффицiальный) – 03.04.1916. – 296-314; 6 p. – [Basarabiana-248]

 • Бертенсонъ, В. А.

Бессарабская сельскохозяйственная и промышленная выставка / В. А. Бертенсонъ. – Одесса : Тип. В. Демакова, 1889. – 11, [3] p. – Fotocopie. – 12,50 r. – [Basarabiana-249]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемьсячный журналъ практическаго пчеловодства центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Soc. Centrală din Basarabia „Apicultorul”; red. : I. Popovici-Cerchez, …. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Coop., 1926. – 23 cm. – Text paral. în lb. rom., rusă.

Anul VI : Nr 2-3 (Feb.-mart.). – 1926. – 38, [2]; 40 p. : tab.

Anul VI : Nr 4 (Apr.). – 1926. – 56; 56 p. : tab.

Anul VI : Nr 5 (Mai). – 1926. – 72; 72 p. : tab.

Anul VI : Nr 6 (Iun.). – 1926. – 88; 88 p. : tab.

Anul VI : Nr 7 (Iul.). – 1926. – 104; 104 p. : tab.

Anul VI : Nr 12 (Dec.). – 1926. – 16; 16 p. : tab. – 0,80 lei. – [Basarabiana-250]

 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru : Publ. trimestrială / Apare cu sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului; sub conducerea dir. : T. G. Bulat, C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1930. – 23 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul II : Nr 1 (Ian.-Mart.). – 1930. – 132 p. : il.

Anul II : Nr 2 (Apr.-Iun.). – 1930. – 259, [1] p : il.

Anul II : Nr 3 (Iul.-Sept.). – 1930. – 370, [1] p. : il.

Anul II : Nr 4 (Oct.-Dec.). – 1930. – 507 p. : il. – 8 r. – [Basarabiana-251]

 • Древняя топографiя нѣкоторыхъ мѣстъ Новороссiйскаго края и Бессарабiи / Сост. Ф. Бруном. – 24 cm. – 34 p. – Fotocopie. – 18,50 r. – [Basarabiana-252]
 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости : Еженед. изд. – К. : Епархiальная тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 25 (Отдьлъ неофицiальный). – 19.06.1916. – 478-492, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 26 (Отдьлъ офицiальный). – 26.06.1916. – 136-142; 501-508 p.

Годъ XLIX : Nr 26 (Отдьлъ неофицiальный). – 26.06.1916. – 494-508, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 27 и 28 (Отдьлъ офицiальный). – 3 и 10.07.1916. – 144-152; 8, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 27 и 28 (Отдьлъ неофицiальный). – 3 и 10.07.1916. – 510-530; 28, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 29 (Отдьлъ офицiальный). – 17.07.1916. – 154-164; 10-23 p.

Годъ XLIX : Nr 29 (Отдьлъ неофицiальный). – 17.07.1916. – 532-542 p.

Годъ XLIX : Nr 30 (Отдьлъ офицiальный). – 24.07.1916. – 166-172 p.

Годъ XLIX : Nr 30 (Отдьлъ неофицiальный). – 24.07.1916. – 544-558 p.

Годъ XLIX : Nr 32 и 33 (Отдьлъ офицiальный). – 7 и 14.08.1916. – 186-192; 16 p.

Годъ XLIX : Nr 32 и 33 (Отдьлъ неофицiальный). – 7 и 14.08.1916. – 572-594; 15, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 34 (Отдьлъ офицiальный). – 21.08.1916. – 194-196, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 34 (Отдьлъ неофицiальный). – 21.08.1916. – 596-614, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 36 (Отдьлъ офицiальный). – 04.09.1916. – 204-206; 16, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 36 (Отдьлъ неофицiальный). – 04.09.1916. – 634-652, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 37 и 38 (Отдьлъ офицiальный). – 11 и 18.09.1916. – 208-212; 16 p.

Годъ XLIX : Nr 37 и 38 (Отдьлъ неофицiальный). – 11 и 18.09.1916. – 654-678, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 39 (Отдьлъ офицiальный). – 25.09.1916. – 214-220; 18-32, [2] p.

Годъ XLIX : Nr 39 (Отдьлъ неофицiальный). – 04.09.1916. – 680-686, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 46 (Отдьлъ офицiальный). – 13.11.1916. – 252-256; 5, [2] p.

Годъ XLIX : Nr 46 (Отдьлъ неофицiальный). – 13.11.1916. – 774-788, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 47 (Отдьлъ офицiальный). – 20.11.1916. – 258-264, [2] p.

Годъ XLIX : Nr 47 (Отдьлъ неофицiальный). – 20.11.1916. – 790-804, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 48 и 49 (Отдьлъ офицiальный). – 27.11.1916 и 04.12.1916. – 266-272, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 48 и 49 (Отдьлъ неофицiальный). – 27.11.1916 и 04.12.1916. – 806-828, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 51 (Отдьлъ офицiальный). – 18.12.1916. – 280-286, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 51 (Отдьлъ неофицiальный). – 18.12.1916. – 856-878, [1] p. – 39 r. – [Basarabiana-253]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости : Еженед. изд. – К. : Епархiальная тип., 1907. – 22 cm.

Годъ XL : Nr 1 (Отдьлъ офицiальный). – 07.01.1907. – 6 p.

Годъ XL : Nr 1 (Отдьлъ неофицiальный). – 07.01.1907. – 48 p.

Годъ XL : Nr 3 (Отдьлъ офицiальный). – 21.01.1907. – 16-18 p.

Годъ XL : Nr 3 (Отдьлъ неофицiальный). – 21.01.1907. – 96-132; 26 p.

Годъ XL : Nr 4 (Отдьлъ офицiальный). – 28.01.1907. – 20; 134-168; 48, [2] p.

Годъ XL : Nr 5 (Отдьлъ офицiальный). – 04.02.1907. – 22-32, [1] p.

Годъ XL : Nr 5 (Отдьлъ неофицiальный). – 04.02.1907. – 170-202, [1] p.

Годъ XL : Nr 6 (Отдьлъ офицiальный). – 11.02.1907. – 34-42, [1] p.

Годъ XL : Nr 6 (Отдьлъ неофицiальный). – 11.02.1907. – 204-234; 12, [1] p.

Годъ XL : Nr 7 (Отдьлъ офицiальный). – 18.02.1907. – 44-48, [1] p.

Годъ XL : Nr 7 (Отдьлъ неофицiальный). – 18.02.1907. – 236-266; 32, [1] p.

Годъ XL : Nr 9 (Отдьлъ офицiальный). – 04.03.1907. – 56-60, [1] p.

Годъ XL : Nr 9 (Отдьлъ неофицiальный). – 04.03.1907. – 304-342, [1] p.

Годъ XL : Nr 12 (Отдьлъ офицiальный). – 25.03.1907. – 74-80, [1] p.

Годъ XL : Nr 12 (Отдьлъ неофицiальный). – 25.03.1907. – 418-442; 17, [1] p.

Годъ XL : Nr 14 (Отдьлъ офицiальный). – 08.04.1907. – 88-94, [1] p.

Годъ XL : Nr 14 (Отдьлъ неофицiальный). – 08.04.1907. – 476-512, [1] p.

Годъ XL : Nr 15 (Отдьлъ офицiальный). – 15.04.1907. – 96-100, [1] p.

Годъ XL : Nr 15 (Отдьлъ неофицiальный). – 15.04.1907. – 514-544; 2; 4, [1] p.

Годъ XL : Nr 16 и 17 (Отдьлъ офицiальный). – 22 и 29.04.1907. – 102-112, [1] p.

Годъ XL : Nr 16 и 17 (Отдьлъ неофицiальный). – 22 и 29.04.1907. – 546-591; 7; 21; 11, [1] p.

Годъ XL : Nr 18 (Отдьлъ офицiальный). – 06.05.1907. – 114-118, [1] p.

Годъ XL : Nr 18 (Отдьлъ неофицiальный). – 06.05.1907. – 593-623, [1] p.

Годъ XL : Nr 19 (Отдьлъ офицiальный). – 13.05.1907. – 120-130, [1] p.

Годъ XL : Nr 19 (Отдьлъ неофицiальный). – 13.05.1907. – 625-649; 32, [1] p. : tab.

Годъ XL : Nr 21 (Отдьлъ офицiальный). – 27.05.1907. – 140-142, [1] p.

Годъ XL : Nr 21 (Отдьлъ неофицiальный). – 27.05.1907. – 689-721, [1] p.

Годъ XL : Nr 22 (Отдьлъ офицiальный). – 03.06.1907. – 144-146, [1] p.

Годъ XL : Nr 22 (Отдьлъ неофицiальный). – 03.06.1907. – 723-755, [1] p.

Годъ XL : Nr 23 (Отдьлъ офицiальный). – 10.06.1907. – 148-156, [1] p.

Годъ XL : Nr 23 (Отдьлъ неофицiальный). – 10.06.1907. – 757-781; 2, [1] p.

Годъ XL : Nr 24 (Отдьлъ офицiальный). – 17.06.1907. – 158-166, [1] p.

Годъ XL : Nr 24 (Отдьлъ неофицiальный). – 17.06.1907. – 783-813; 5 p.

10 r. – [Basarabiana-254]

 • Lovinescu, E.

Ovidiu : Metamorfozele tristele şi ponticele : Bucăţi alese, adnotate şi ilustrate pentru clasa VI-1 liceală / E. Lovinescu; Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii. – Ch. : S. n., 1935. – 140 p. : il.; 20 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-255]

 • Caragiale, Luca Ion

„Momente …” / Luca Ion Caragiale; ed. îngrijită de Liviu Marian, dir. Liceului Nr 1 de băieţi din Chişinău. – Orhei : Ed. „Cartea Noastră”, 1922. – 351, [3] p. : il. – 19 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-256]

 • Braunschvig, Marcel

La littérature française contemporaine étudiée dans les textes (1850-1925) / Marcel Braunschvig. – Paris : Librairie Armand Colin, 1926. – 362 p. – 18 cm.

Ind. de nume.

35 r. – [Basarabiana-257]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 15 и 16 (отдьлъ оффицiальный). – 10/17.04.1916. –72-74; 50-60 p.

Годъ XLIX : Nr 15 и 16 (отдьлъ неоффицiальный) – 10/17.04.1916. – 316-340 p. – [Basarabiana-258]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 17 (отдьлъ оффицiальный). – 24.04.1916. – 76-82 p.

Годъ XLIX : Nr 17 (отдьлъ неоффицiальный) – 24.04.1916. – 342-356 p. – [Basarabiana-259]

 • Дембо, В.

Никогда не забыть! : Кровавая летопись Бессарабии. (По официальным документам) / В. Дембо. – М. : Изд. „Красная ночь”, 1924. – 95, [1] p. – 24 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-260]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 18 и 19 (отдьлъ оффицiальный). – 01/08.05.1916. – 84-90; 21 p. : tab.

Годъ XLIX : Nr 18 и 19 (отдьлъ неоффицiальный) – 01/08.05.1916. – 358-384 p. – [Basarabiana-261]

 • Нѣговскiй, Евстафiй

Календарь дней Пушкина / Евстафiй Нѣговскiй. – К. : Тип. М. Э. Бланка, 1937. – 23 cm.

Вып. 5-ый. – 1937. – 442, [1] p. : il. – 40 lei. – [Basarabiana-262]

 • Gurie, Mitropolit al Basarabiei

Procesulşi apararea mea : Denunţarea complotului apocaliptic / Mitropolitul Gurie al Basarabiei. – Bucureşti : Tipogr. A-B-C, 1937. – 160 p. – 24 cm.

2 r. – [Basarabiana-263]

 • Odobescu, Al.

Feciorul de impărat / Al. Odobescu; ingrijită de I. Negrescu. – Ch. : Tipogr. „Cartea Românească”, 1932. – 32 p. – 17 cm.

 • lei. – [Basarabiana-264]
 • Труды совѣщанiя врачей и представителей земствъ и городовъ Бессарабск. губ. 6-9 октября 1916 года / Санитарный отдѣлъ Бессарабск. Губерн. Земства. – К. : Тип. Лемперта, 1917. – 116; 64 p. : tab. – 22 cm.10 r. – [Basarabiana-265]
 • Кишиневскiя епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1900. – 22 cm.

                                         Годъ 33 : Nr 1-2 (отдьлъ оффицiальный). – 1-15.01.1900. – 50 p. : tab. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 1-2 (отдьлъ неоффицiальный). – 1-15.01.1900. – 30; 26 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 3 (отдьлъ оффицiальный). – 01.02.1900. – 52-76 p. : tab . – 1 r.

Годъ 33 : Nr 3 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.02.1900. – 32-64 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 5 (отдьлъ оффицiальный). – 01.03.1900. – 108-116 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 5 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.02.1900. – 32-64 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 6 (отдьлъ оффицiальный). – 15.03.1900. – 118-126 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 6 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.03.1900. – 152-182; 17-32 p. – 1 r.

                                 Годъ 33 : Nr 7 (отдьлъ оффицiальный). – 01.04.1900. – 128-152 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 7 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.04.1900. – 184-204; 33-48 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 8 (отдьлъ оффицiальный). – 15.04.1900. – 154-166 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 8 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.04.1900. – 206-232; 49-61 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 9 (отдьлъ оффицiальный). – 01.05.1900. – 168-186 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 9 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.05.1900. – 234-256 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 10 (отдьлъ оффицiальный). – 15.05.1900. – 188-214 p. : tab. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 10 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.05.1900. – 258-284 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 11 (отдьлъ оффицiальный). – 01.06.1900. – 216-226 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 11 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.06.1900. – 286-320 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 12 (отдьлъ оффицiальный). – 15.06.1900. – 228-240 p. : tab. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 12 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.06.1900. – 322-362 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 13 (отдьлъ оффицiальный). – 01.07.1900. – 242-276 p. : tab. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 13 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.07.1900. – 364-408 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 14 (отдьлъ оффицiальный). – 15.07.1900. – 278-298 p. : tab. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 14 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.07.1900. – 410-442 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 15-16 (отдьлъ оффицiальный). – 01-15.08.1900. – 300-332 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 15-16 (отдьлъ неоффицiальный). – 01-15.08.1900. – 444-486 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 17 (отдьлъ оффицiальный). – 01.09.1900. – 334-352 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 17 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.09.1900. – 488-514; 16 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 18 (отдьлъ оффицiальный). – 15.09.1900. – 354-414 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 18 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.09.1900. – 516-530; 17-24 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 19 (отдьлъ оффицiальный). – 01.10.1900. – 416-426 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 19 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.10.1900. – 532-554; 25-44 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 20 (отдьлъ оффицiальный). – 15.10.1900. – 428-554 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 21 (отдьлъ оффицiальный). – 01.11.1900. – 556-568 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 21 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.11.1900. – 556-580; 45-68 p. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 22 (отдьлъ оффицiальный). – 15.11.1900. – 570-618 p. : tab. + An. – 1 r.

Годъ 33 : Nr 22 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.11.1900. – 582-610 p. – 1 r.

 [Basarabiana-266]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 20 и 21 (отдьлъ оффицiальный). – 15/22.05.1916. – 92-102; 15 p.

Годъ XLIX : Nr 20 и 21 (отдьлъ неоффицiальный) – 15/22.05.1916. – 386-420 p. – [Basarabiana-267]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 24 (отдьлъ оффицiальный). – 12.06.1916. – 112-126 p.

Годъ XLIX : Nr 24 (отдьлъ неоффицiальный) – 12.06.1916. – 460-475 p. – [Basarabiana-268]

 • Стороженка, А. Я.

Два мъсяца въ дорогъ по Бессарабiи, Молдавiи и Валахiи в 1829 году. (Изданiе Императорскаго Общества Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетъ) / А. Я. Стороженка. – Москва : Университетской Тип., 1872. – 24 cm.– Fotocopie. – 43 p. – [Basarabiana-269]

 •  Денежный отчетъ Аккерманской Городской Управы за 1913 годъ – Аккерманъ : Экономич. Типо-Литограф. П. К. Каратодорова, 1914. – VII; 83, [2] p. – Fotocopie. – 46 r. – [Basarabiana-270]
 • Слуцкiй, М. Б.

Мечниковъ,как ученый и мыслителъ / М. Б. Слуцкiй. – Ch. : S. n., 1916. – 23 p. – 21 cm. – 0,10 r. – [Basarabiana-271]

 • Brătianu, G. I.

Die Moldau und ihre historischen grenzen / G. I. Brătianu. – Bukarest : Instiututul de Ştiinţe Morale şi Politice, 1940. – 46, [4] p.: des. , il. – 24 cm. – Fotocopie. – 22,50 r. – [Basarabiana-272]

 • Слова и рѣчи Павла, архiепископа кишиневскаго и хотинскаго. – К. : Тип. Архiерейскаго Дома, 1879. – 24 cm.

Томъ 1 : 1879. – 541, [III] p. – 1 r. – [Basarabiana-273]

 • Дембо, В.

Никогда не забыть! : Кровавая летопись Бессарабии. (По официальным документам) / В. Дембо. – Москва : Изд-во „Красная Новь”, 1924. – 93 p. – Fotocopie. – 24 cm. – 45 r. – [Basarabiana-274]

 • Витык, Cемен

500 Татар – Бунарских крестьян перед боярским судом / Cемен Витык. – Харьков : Изд. Воеураинского ЦК МОПР, 1926. – 15, [1] p. – Fotocopie. – 18 cm. – 13 r. – 15000 ex. – [Basarabiana-275]

 • О введении всеобщаго обученiя въ Бессарабiи : Съ краткимъ обзоромъ состоянiя народнаго образованiя въ губернiи (Докладъ Губернской Земской Управы Земскому Собранiю XXXIX очередной сессiи съ 8-ю приложенiями) / Школьный столъ Бессарабскаго Губернскаго Земства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1907. – 95 p. : tab. – 24 cm.0,75 r. – [Basarabiana-276]
 • Тудос, Роман

Кынтекул плугарулуй (поезiй) / Роман Тудос. – К. : Едитура Сочiетэцiи модерне ши культуры нацiоналы „Propăşirea” (Тип. Директоратулуй де Интерне, 1919). – 48, [1] p. : il. – 16 cm.

2 lei. – [Basarabiana-277]

 • Пилде ши повеце : Ынтыя карте модловеняскэ де читире / Типэритэ де П. Режей. – Кишинэу : Тип. (Типарница) „Бессарабская жизнь”, 1908. – 47 p. –  19 cm.

1 r. – [Basarabiana-278]

 • Календарюл Басарабiей пе анул 1914 / Алк. де ред. „Гласул Басарабiей”. – Кишинъу : Типо-Литографiа Θ. П. Кашевскiй, 1914. – 48, [6] p. – Fotocopie. – 24 cm. – 25 r. – [Basarabiana-279]
 • Feriţi-vă de rătăcirea inochentistă / Bibl. Creştinului Dreptcredincios; intemeiată de I. P. S. Mitropolit Gurie. – Ch. : Ed. Secţiei Culturale Eparhiale, 1908. – 17 cm.

Nr 20 : Ed. II a revăzută. – 1908. – 31 p. : il. – [Basarabiana-280]

 • Statutele universităţii populare moldoveneşti din Chişinău. – Ch. : Tipogr. Soc. Culturale a Românilor Basarabiei, 1919. – 16 p. : tab. – 17 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-281]

 • Poveste din inţelepciunea poporului român (Folclor Basarabean) / Porfirie Fala; Asoc. Culturală „Astra” Basarabeană; Bibl. Populară Nr 2. – Ch. : Tipogr. Centralei Cooperativelor, 1929. – 32 p. – 16 cm.

5 lei. – [Basarabiana-282]

 • Деспре холеръ : Че фелъ де боалъ есте ачасте ши кум требуе а не пъзи, ка съ ну не ымболнъвим де я : Сфътуире ку оаменiй штiуторй де карте / Типъритъ де Бессарабская Губернская Земская Управа ла анул 1892. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 51 p. – 16 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-283]

 • Владимиръ, Катрановъ

Изъ жизни духа и природы (риомованныя думы и переживанiя) / Катрановъ Владимиръ. – К. : S. n., 1922. – 95, [4] p. – 18 cm.

20 lei. – [Basarabiana-284]

 • Историческая записка о крестьянской реформъ въ Бессарабской губернiи, составленная ко дню пятидесятильтняго юбилея – 19-му февраля 1911 года / А. Э. Штанге. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 76 p. tab. – 25 cm.

0,10 r. – [Basarabiana-285]

 • Болдырь, Θеодоръ (Протоереiй)

Истинный путь въ царство небесное при свѣтѣ слова божiя : Доброе и правдивое слово пастыря Православной Церкви Сектантамъ, жертвамъ хитрости и лукавства дiавола / Протоереiй Θеодоръ Болдырь. – Тигина : Тип. А. Г. Александрова, 1927. – 111 p. – 25 cm.

1 r. – [Basarabiana-286]

 • История южных и западных славян / Ред. : С. А. Пустовойт; техн. редактор : В. П. Гурьянов. – М. : Изд-во Московского Университета, 1957. – 573, [1] p. –  27 cm. + An. : 11 f.

1,35 r. – [Basarabiana-287]

 • Денежный отчетъ Кишиневской уѣздной земской управы съ 1-го iюля г. по 1-е iюля 1879 года. – 24 cm. – 71 p. – Fotocopie. – 29,50 r. – [Basarabiana-288]
 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 31 (отдьлъ оффицiальный). – 31.07.1916. – 174-184, [1] p. : tab.

Годъ XLIX : Nr 31 (отдьлъ неоффицiальный). – 31.07.1916. – 560-570 p. – 1 r.

– [Basarabiana-289]

 • Бессарабский календарь на 1907 год : Продолжение № 1 / Изд. ред. „Бессарабск. Губ. Ведомостей”. – Кишинев : ТипографияБессарабского Губернского Правления , 1906. – 61-136 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 31 r. – [Basarabiana-290]
 • Татару, А.

Басарабiя пiд ярмом румунських окупантiв / А. Татару. – Партвидав „Пролетар” , 1932. – 34, [2] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 12500 ex. – 19,50 r. – [Basarabiana-291]

 •  Русско-молдавскiй словарь = Руссескъ ши молдовенескъ кувынтельникъ / Cост. : Протоiерей Михаилъ Чакиръ. – Кишиневъ : Епархiальная Тип., 1907. – 470 p. – 24 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-292]

 • Котовский Григорий Иванович(К 25 – летию со дня смерти) : Памятка / Cост. : А. А. Уваров, А. С. Дмитриев. – Кишинев : Гос. Изд-во Молдавии, 1950. – 35, [3] p. – 17 cm. – Fotocopie. – 3000 ex. – 1 r. – [Basarabiana-293]
 • Чеканъ, Iеремiя

Богатство земледѣльца : Какъ обрабатывать землю, чтобы получать ежегодно урожая до 300 пудовъ съ гектара (Изд. III) / Iеремiя Чеканъ. – К. : Епархiальная Тип. „Cartea Românească”, 1929. – 16, [1] p. – 16 cm.

2 lei. – [Basarabiana-294]

 • Промышленная пасѣка К. А. Боцяновскаго : Спецiальное заведенiе для выхода пчелиныхъ матокъ : Искусственная вощина и принадлежности пчеловодства. – К. : Тип. Г. Ю. Волина. – 13, [1] p. : il.; 18 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-295]

 • Уставъ Бессарабскаго общества „Пчеловодъ”. – К. : Епархiальная тип., 1921 – 16 p. – 18 cm.

0,10 r. – [Basarabiana-296]

 • О чесоткiъ въ Бендерскомъ уѣздѣ въ связи съ вопросомъ о чесоткiъ вообще. – Бендеры : Тип. А. Гольденштейна, 1902. – 56 p. : tab. – 24 cm.

5 r. – [Basarabiana-297]

 • Повестире пе скурт деспре Нямул Ромынеск де ла ынчепут ши пынэ ын зилеле ноастре. – К. : Тип. Директорулуй де Интерне, 1919 – 96 p. – 17 cm.

1,25 lei. – [Basarabiana-298]

 • Cervantes

Don Quijotte dela Mancha / Cervantes. – Ch. : Ed. „Cartea Noastră” (Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1930). – 64 p. – 19 cm.

30 lei. – [Basarabiana-299]

 • Balaur, Dimitrie

Infruntarea inochentismului / Dimitrie Balaur. – Bălţi : Tipogr. Eparhială, 1942. – 16 p. – 16 cm.

5 r. – [Basarabiana-300]

 • Spătaru, Nicolae Gh.

Inapoi : (roman) / Nicolae Gh. Spătaru. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935. – 237 p. – 18 cm.

50 r. – [Basarabiana-301]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 50 (отдьлъ оффицiальный). – 11.12.1916. – 275-278, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 50 (отдьлъ неоффицiальный) – 11.12.1916. – 830-854; 87 p. : tab. – [Basarabiana-302]

 • Днѣстръ и приднѣстровье. Описание губернiй : Подольской, Бессарабской и Волынской / Изд. „Достугъ и Дѣло” – Санкт-Петербургъ : Тип. Товарищества «Общественная полъза», 1878. – 40 p. – 18 cm. – Fotocopie. – 20,50 r. – [Basarabiana-303]
 • Orăşanu, Gr.

Geometrieplană pentru clasa IV-a a liceelor de băieţi sau de fete : Ed. IV-a. / Gr. Orăşanu; Carte aprobată de Min. Instrucţiunii prin Ordinul Nr 431 din Iulie 1929. – Ch. : Ed. „Cartea Românească”, 1929. – 20 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-304]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 52 (отдьлъ оффицiальный). – 25.12.1916. – 288-308 p.

Годъ XLIX : Nr 52 (отдьлъ неоффицiальный). – 25.12.1916. – 880-896; 28; 14 p. : tab. – [Basarabiana-305]

 • Первый отчетъ Кишиневскаго отдѣленiя Совѣта Присяжныхъ повѣренныхъ Округа Одесской Судебной Палаты за 1906 годъ. – Кишиневъ : Тип. Д. Школьника, бывш. А. Гольденштейна, 1907. – 118, [1] p. – 24 cm. – 15 r. – [Basarabiana-306]
 • Din trecutul nostru. – Ch. : Tipogr. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, 1934. – 23 cm.

Nо. 11-12 (Aug.-Sept.) : Femeia basarabeană de Gheorghe G. Bezveconnâi (Ed. dedicată memoriei mult regretatei Sofia Bezveconnaia). – 1934. – 68 p. : il. – Cu autogr. – 10 r. – [Basarabiana-307]

 • Lege pentru regularea proprietăţii statului din Basarabia împreună cu espunerea de motive şi instrucţiunile date pentru esecutarea ei / Administraţiunea Domeniilor şi Pădurilor Statului. – Ed. oficiale. – Bucureşti : Imprimeria Statului, 1874. – 37 p. : tab. – 23 cm. – 0,30 r. – [Basarabiana-308]
 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : Nr 4 (отдьлъ оффицiальный). – 24.01.1916. – 16-18, [1] p.

Годъ XLIX : Nr 4 (отдьлъ неоффицiальный) – 24.01.1916. – 82-100 p. – [Basarabiana-309]

 • Руководство для химическаго изсльдования вина : Методы, принятые Германскимъ Союзнымъ Совьтомъ въ 1896 году на основанiи закона отъ 20 Апрьля 1892 г. о торговль виномъ / Пер. с нем. : М. Щербаковъ. – С.-Петербургъ : Изд. А. Ф. Деврiена (Тип. П. О. Вощинской, 1900). – 33, [2] p. : tab. – 22 cm.

                                         2 r. – [Basarabiana-310]

 • Buletinul Facultăţii de Agronomie : Comunicările laboratorului de chimie agricolă / Bul. Facultăţii de Şt. Agricole. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 24 cm.

Vol. II : Nr 6. – 1938. – 139, [2]; 9, [1]; 6, [1]; 19; 29; 29; 13; 8, [1]; 8; 379; 7; 10; 24, [1]; 4; 42, [1]; 14; 108; 16; 20, [10] p. : diagr., fig., il., planşe, tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-311]

 • Panaitescu, Petre P.

Istoria Românilor : Pentru cl. VIII secundară / Petre P. Panaitescu; Aprobată de Min. Instrucţiunii şi al Cultelor. – Craiova : Ed. „Scrisul Românesc” S. A., 1936. – 24 cm.

Ed. II-a. – 1936. – 330 p. : il. – 132 lei. – [Basarabiana-312]

 • Roman, Filip

Literatura rusă şi sovietică în limba romînă : 1830-1959 / Filip Roman; introducere de Tamara Gane. – Ch. : Ed. de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1959. – 517, [2] p. – 24 cm.

Index de nume. – 32 lei. – [Basarabiana-313]

 • Episcopia Hotinului : Foaie Eparhială Oficială / Red. : G. Arghiropol. – Bălţi : Tipogr. Ioana Grigoriev, 1936. – 23 cm.

Anul X : Nr 19-20. – 01-15.10.1936. – 446 p. – [Basarabiana-314]

 • Marian, Liviu

Contribuţiuni la istoria literaturii româneşti din veacul al XIX-lea / Liviu Marian. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1927. – 154 p. – 24 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

80 lei. – [Basarabiana-315]

 • Şcoala Basarabiei : Rev. pentru învăţ. şi educaţie naţ. / Dir. : Şt. Ciobanu; red. : Ap. D. Culea. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1920. – 24 cm.

Anul 2 : Nr 9-10 (Iul.-Aug.). – 1920. – 790 p. : tab. – 0,50 r. – [Basarabiana-316]

 • Activitatea Asociaţiei culturale „Astra” Basarabeană de la înfiinţare : (Oct. 1926) până la Sf. Paşti (20 Apr.) 1930 / Asoc. Culturală „Astra” Basarabeană. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1930. – 45, [1] p. : il. – 23 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-317]

 • Ghenzul, V.

Cincizeci de ani cooperaţiei de credit din Basarabia : 1874-1924 / V. Ghenzul. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Cooperative din Basarabia, 1924. – 121, [3] p. : il., tab. – 23 cm.

1,50 r. – [Basarabiana-318]

 • Нѣговскiй, Евстафiй

Календарь дней Пушкина / Евстафiй Нѣговскiй. – К. : Тип. М. Э. Бланка, 1937. – 23 cm.

Выпускъ 6-ой : Юбилейное изданiе. – 1937. – 594 p. : il. 50 lei. – [Basarabiana-319]

 • Episcopia Hotinului : Foaie Eparhială Oficială / Red. : G. Arghiropol. – Bălţi : Tipogr. Ioana Grigoriev, 1936. – 23 cm.

Anul X : Nr 21-22. – 01-15.11.1936. – 498 p. – [Basarabiana-320]

 • Русско-Молдавскiй и Молдавско-Русскiй словарь : пособiе для молдаванъ въ школъ и дома. = Руссеск-молдовинеск ши молдовинеск-руссеск кувынтельник. : Изд. 2. / Cост. Георгiй Кодрянъ. – Кишиневъ : Епарх. Тип., 1912. – 104 p. – Fotocopie. – 31 r. – [Basarabiana–321]
 • Кишиневскiй календарь на 1877 (простой) годъ / Изд. кн. В. В. Оболенскаго. – С.-Петербургъ : Тип. и литогр кн. В. В. Оболенскаго , 1876. – 61, [3] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 30 r. – [Basarabiana–322]
 • Мурузи, А. К. (Князь)

Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичом о землях находящихся в Бессарабской Губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке : Продолжение № 5 книги / Князь А. K. Мурузи. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1908. – 79-114, [1] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 94 r.

Отдълъ VI : Вопросъ о монастырскихъ имънiяхъ въ Румынiи – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1908. – 155 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 94 r. – [Basarabiana-323]

 • Gheorghian, P. A.

Popasuri sufleteşti : Povestiri cu tâlc din viaţa poporului din Basarabia / P. A. Gheorghian. – Bălţi. : Tipogr. S. Grigoriev, 1935. – 201, [1] p.; 21 cm.

1,50 r. – [Basarabiana-324]

 • Кишиневскiя епархiальныя вьдомости. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1902. – 22 cm.

Годъ 35 : Nr 1-2 (отдьлъ оффицiальный). – 01-15.01.1902. – 66 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 1-2 (отдьлъ неоффицiальный). – 01-15.01.1902. – 26 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 3 (отдьлъ оффицiальный). – 01.02.1902. – 68-102 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 3 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.02.1902. – 28-46; 22 p. – 10 r.

                                 Годъ 35 : Nr 4 (отдьлъ оффицiальный). – 15.02.1902. – 104-122 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 4 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.02.1902. – 48-62; 20 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 5 (отдьлъ оффицiальный). – 01.03.1902. – 124-156 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 5 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.03.1902. – 64-84; 21-84 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 6 (отдьлъ оффицiальный). – 15.03.1902. – 158-182 p . – 10 r.

Годъ 35 : Nr 6 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.03.1902. – 86-90 p . – 10 r.

Годъ 35 : Nr 7 (отдьлъ оффицiальный). – 01.04.1902. – 184-200 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 7 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.04.1902. – 112-148 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 8 (отдьлъ оффицiальный). – 15.04.1902. – 202-244 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 8 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.04.1902. – 150-168 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 9 (отдьлъ оффицiальный). – 01.05.1902. – 246-268 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 9 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.05.1902. – 170-196 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 10 (отдьлъ оффицiальный). – 15.05.1902. – 270-279; 198-232 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 11 (отдьлъ оффицiальный). – 01.06.1902. – 282-296 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 11 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.06.1902. – 234-264 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 12 (отдьлъ оффицiальный). – 15.06.1902. – 298-340 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 12 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.06.1902. – 266-284 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 13 (отдьлъ оффицiальный). – 01.07.1902. – 242-396 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 13 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.07.1902. – 286-300 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 14 (отдьлъ оффицiальный). – 15.07.1902. – 398-450 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr.14 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.07.1902. – 302-306 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 15 (отдьлъ оффицiальный). – 01.08.1902. – 452-482 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 15 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.08.1902. – 308-332 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 16 (отдьлъ оффицiальный). – 15.08.1902. – 484-510 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 16 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.08.1902. – 334-358 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 18 (отдьлъ оффицiальный). – 15.09.1902. – 522-544 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 18 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.09.1902. – 406-425 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 19 (отдьлъ оффицiальный). – 01.10.1902. – 546-584 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 19 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.10.1902. – 434-456 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 20 (отдьлъ оффицiальный). – 15.10.1902. – 586-614 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 20 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.10.1902. – 458-482 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 22 (отдьлъ оффицiальный). – 15.11.1902. – 708-720 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 22 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.11.1902. – 510-546; 44 p. : tab. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 23 (отдьлъ оффицiальный). – 01.12.1902. – 722-728 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 23 (отдьлъ неоффицiальный). – 01.12.1902. – 548-586 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 24 (отдьлъ оффицiальный). – 15.12.1902. – 730-742 p. – 10 r.

Годъ 35 : Nr 24 (отдьлъ неоффицiальный). – 15.12.1902. – 588-658 p. – 10 r.

[Basarabiana-325]

 • Бендерское земсво : Основанiя оцѣнки имуществъ города Бендеръ. По порученiю уѣздной земской управы составилъ завѣдывающiй оцѣночнымъ отдѣленiемъ Л. Ф. Гаевскiй. – Бендеры : Тип. А. Гольденштейна, 1899. – 37 p. – 24 cm. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 11 r. – [Basarabiana-326]
 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаъ и образованiе Бессарабской области / Л. А. Кассо. – Москва, 1913. – 117 p. – Fotocopie. – Biblliogr. în notele de subsol. – 51 r. – [Basarabiana-327]

 • Историческiе памятники русскаго перiода исторiи Новороссiи и Бессарабiи / Cост. Николаемъ Лаврентьевичемъ Ширяевымъ. – Одесса : Тип. П. А. Зеленаго, 1884. – 45 p. – 18 cm. – Fotocopie. – 13,14 r. – [Basarabiana-328]
 • Протоколы засѣданiй V-го съѣзда земскихъ врачей Бессарабской Губернiи въ Кишиневѣ въ 1887 году. – Кишиневъ : Тип. А. Степановой, 1888. – 374, [VI] p. : tab. – 21 cm. + An. : 1 f.

Biblliogr. în notele de subsol. – 40 r. – [Basarabiana-329]

 • Врачебная хроника Бессарабской губернiй / Санитарное Бюро Бессарабскаго Губернскаго Земства. – К : Тип. В. В. Якубовича, 1913. – 24 cm.

Годъ I : Вып. 1 (Янв.-Iюнь). – 1912. – 143, [IV]; [4]; 121 p. : diagr., tab.

Годъ I : Вып. 2 (Iюлъ-Дек.). – 1912. – 278 p. : tab.

12 r. – [Basarabiana-330]

 • Медицинскiй отчетъ за 1907 годъ. – К. : S. n., 1907. – 111, [1]; 125 p. : tab. – 24 cm.

10 r. – [Basarabiana-331]

 • Медико-санитарное состоянiе Бендерскаго уѣзда (Бессарабской губ.) въ 1902 году : (Отдѣльный оттискъ изъ сборника Бендерскаго земства за 1902 г.) / Cост. : С. Н. Бендерскимъ. – Бендеры : Тип. З. Гиленко и Д. Натензона, 1903. – 153; 136 p. : tab. – 24 cm. + An. : 1 f.

10 r. – [Basarabiana-332]

 • Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичом о землях находящихся в Бессарабской Губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке. – Кишинев : Тип. В. В. Якубовича, 1910.

Часть II : Продолжение № 4 книги. – 602-751 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 79,50 r. – [Basarabiana-333]

 • Русолюбович, А.

Казнъ молдавского господаря Ивана Подковы во Львовѣ 1578 / А. Русолюбович. – Львовъ : Тип. Ставропигiйского Института во Львовѣ, 1875. – 15, [1] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 5 r. – [Basarabiana-334]

 • Гольден, П. Г.

Азбука Культуры Кукурузы / П. Г. Гольден; перераб. : Л. Г. Майкелъ. – К. : Тип. В. В. Якубовича, 1912. – 367, [19] p. : des. – 25 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-335]

 • Обращенiе преосвященнаго Серафима, епископа кишиневскаго, къ духовенству епархiи по вопросу о возражденiи приходской жизни. – К. : Епархiальная тип., 1909. – 168, [1] p. – 21 cm.

1 r. – [Basarabiana-336]

 • Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичом о землях находящихся в Бессарабской Губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке. – Кишинев : Тип. В. В. Якубовича, 1910.

Часть II (Продолжение № 1 книги) : 1910. – 150-285 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 92 r. – [Basarabiana-337]

 • Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичом о землях находящихся в Бессарабской Губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке. – Кишинев : Тип. В. В. Якубовича, 1910.

Часть II (Продолжение № 3 книги) : 1910. – 440-600 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 82,50 r. – [Basarabiana-338]

 • Metodă pentruînvăţarea limbei române fără profesori pentru basarabeni = Самоучитель румынского языка / Întocmită de Gh. H. Ştefanescu, M. C. Leviţchu. – Ed. a II-a. – Ch. : Ed. Soc. Anonime „Glasul Ţării”, 1932. – 168 p. – 25 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-339]

 • Христовъ, Георги П.

Свищовъ въ миналото (1886-1877) / Георги П. Христовъ. – Свищовъ : Печатница П. А. Славковъ-Свищовъ, 1877. – 462 p. : il., tab. – 24 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – 1,10 r. – [Basarabiana-340]

 • Десять лет кровавой оккупации. – Изд–во „Пролетарий”, 1928. – 30, [1] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 17,50 r. – [Basarabiana-341]
 • Глыбов, В.

Горе Бессарабии : С приложением географической карты и 4 рисунками / В. Глыбов. – Москва : Изд-во „Красная новь”, 1924. – 47, [1] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 20,50 r. – [Basarabiaan-342]

 • Энгельсъ, Фр.

Объ историческомъ матерiализмѣ / Фр. Энгельсъ; Библiотека общественныхъ наукъ. – К. : Тип. Э. Шлiмовича, 1906. – 22 cm.

Кн. 1. – 1906. – 26, [3] p. – 3 cop. – [Basarabiana-343]

 • Куболтяну, П.

Басарабiя суб ымпаратул Александру I (1812-1825) / П. Куболтяну. – К. : Тип. луй В. В. Якубович, 1914. – 16 p. – 21 cm.

7 cop. – [Basarabiana-344]

 • Русско-румынскiй словарь = Dicţionar ruso-român / Cост. : Круповяткин Константин. – К. : „К. Шехтеръ и С-я”, 1919. – 457 p. – 17 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-345]

 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаь и Образованiе Бессарабской Области / Л. А. Кассо. – Москва, 1913. – 88 p. – 24 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Fotocopie. – 35 r. – [Basarabiana-346]

 • Дубниченко, К. К.

„Лучшiе люди“ Бессарабiи : Архiепископъ Серафимъ, Гг. Крупенскiе, Синадино и др. (Въ связи съ бессарабскими государственными выборами) / К. К. Дубниченко. – Кишиневъ : Тип. газеты „Бессарабская Жизнь“, 1913. – 89, [3] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 45,50 r. – [Basarabiana-347]

 • Первая учебная книжка : Классное пособiе при обученiи письму, чтенiю и началамъ родного языка / Cост. : I. Паульсонъ. – К. : Земская Tип., 1885. – 166, [4] p. : il. – 18 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-348]

 • Русолюбовичъ, А.

Казнь молдавского господаря Ивана Подковы во Львовѣ 1578 / А. Русолюбовичъ. – Львовъ : Тип. Ставропигiйского Института во Львовѣ, 1875. – 16 p. – 18 cm. – Fotocopie. – 10 r.

Дембо, В.

Советская Молдавия и Бессарабский вопрос / В. Дембо. – Москва : Изд. Московского Отд. О-ва Бессарабцев, 1925. – 40, [2] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 20 cop. – [Basarabiana-349]

 • Разу, Алла

Стихи / Алла Разу. – К. : S. n., 1927. – 85, [3] p. – 21 cm.

1,80 r. – [Basarabiana-350]

 • Беер

Исторiяо жизни и дълахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ / Беер. – Москва : Университеской Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 3 : 1783. – 211-309 p. – 47 r. – [Basarabiana-351]

 • Беер

Исторiяо жизни и дълахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ / Беер. – Москва : Университеской Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 4  : 1783. – 310-407, [1] p. – 50 r. – [Basarabiana-352]

 • Криворуков, I.

На рубежу загарабної землi : Днi боротьби за радянську Басарабiю / I. Криворуков. – Харкiв : В-во Всеукр., 1933. – 62, [2] p. – Fotocopie. – 18 cm. – 700 ex. – 0,35 r. – [Basarabiana-353]     

 • Кантемир, Антиох Дмитриевич

Сатирыидругiястихотворческiя сочиненiя князя Антiоха Кантемира, съ историческими примѣчанiями и съ краткимъ описанiемъ его жизни / Антиох Дмитриевич Кантемир. – С. Петербургъ : Изд-во Имп. Академiи Наукъ, 1762. – 70 p. – 18 cm. – Fotocopie. – 47 r. – [Basarabiana-354]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pantelimon Halippa; prim-red. : N. F. Costenco; dir.-administrativ : T. Păduraru. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1939. – 24 cm.

Anul VIII : Nr 4 (Apr.). – 1939. – 271, [1] p. : il. – 1 r. – [Basarabiana-355]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1932. – 23 cm.

Anul I : Nr 3 (Mai). – 1932. – 78 p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 0,40 r. – [Basarabiana-356]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pantelimon Halippa; prim-red. : N. F. Costenco; dir.-administrativ : T. Păduraru. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 24 cm.

Anul VII : Nr 12 (dec.). – 1938. – 78, [2] p. : il. – 40 r. – [Basarabiana-357]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Ed. de Asoc. culturală „Cuvânt Moldovenesc”; dir. : Pantelimon Halippa. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 24 cm.

Anul VI : Nr 7-8 (Iul.-Aug.). – 1937. – 126, [1] p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 40 r. – [Basarabiana-358]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя и чертежемь земли / Димитрiе Кантемир, съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

[Partea 1]. – 1789. – XLIV; 84 p. – Fotocopie. – [Basarabiana-359]

 • Fala, Profirie

Poveţedin înţelepciunea poporului român : Folclor Basarabean / Porfirie Fala; Asoc. Culturală „Astra” Basarabeană; Bibl. Populară Nr 7. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1930. – 20 cm.

Partea II. – 1930. – 31, [3] p. – 0,50 r. – [Basarabiana-360]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости : Еженед. изд. – К. : Епарх. тип., 1910. – 21 cm.

Годъ XLIII : Nr 1 и 2 (отдѣлъ оффицiальный). – 03 и 10.01.1910. – 4 p. – 0,10 r.

Годъ XLIII : Nr 1 и 2 (отдѣлъ неоффицiальный). – 03 и 10.01.1910. – 44 p. – 0,10 r. – [Basarabiana-361]

 • Криворуков, I.

На рубежу загарабної землi : Днi боротьби за радянську Басарабiю / I. Криворуков. – Харкiв : В-во Всеукр. ради Политкаторжан, 1933. – 62, [2] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 0,35 r. – [Basarabiana-362]

 • Statutul Asociaţiunii Generale Economică a Basarabiei / Secretar : I. Petrescu. – Ch. : S. n., 1923. – 14 p. – 17 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-363]

 • Creangă, I.

I. Ion Roată şi Unirea; II. Ion Roată şi Vodă-Cuza / I. Creangă; Asoc. Culturală „Astra” Basarabeană; Bibl. Populară Nr 10. – Ch. : Tipogr. „Cartea Românească”, 1930. – 16 p. – 18 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-364]

 • Deasupra Prăpastiei (Din viaţa modernă a oraşelor) / Trad. de Gh. Grigoraş. – Bălţi : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1927. – 16 p. – 24 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-365]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости : Еженед. изд. – К. : Епархiальная тип., 1907. – 21 cm.

Годъ XL : Nr 25 (Отдьлъ оффицiальный). – 24.06.1907. – 168-172 p.

Годъ XL : Nr 25 (Отдьлъ неоффицiальный) – 24.06.1907. – 816-846 p.

Годъ XL : Nr 26 (Отдьлъ оффицiальный). – 01.07.1907. – 174-182 p.

Годъ XL : Nr 26 (Отдьлъ неоффицiальный) – 01.07.1907. – 848-882 p.

Годъ XL : Nr 29 и 30 (Отдьлъ оффицiальный). – 22 и 29.07.1907. – 216-228 p.

Годъ XL : Nr 29 и 30 (Отдьлъ неоффицiальный) – 22 и 29.07.1907. – 930-976 p.

Годъ XL : Nr 31 (Отдьлъ оффицiальный). – 05.08.1907. – 230-232 p.

Годъ XL : Nr 31 (Отдьлъ неоффицiальный) – 05.08.1907. – 978-1018 p.

Годъ XL : Nr 32 (Отдьлъ оффицiальный). – 12.08.1907. – 234 p.

Годъ XL : Nr 32 (Отдьлъ неоффицiальный). – 12.08.1907. – 1020-1062; 16 p. : tab.

Годъ XL : Nr 33 (Отдьлъ оффицiальный). – 19.08.1907. – 236-238 p.

Годъ XL : Nr 33 (Отдьлъ неоффицiальный). – 19.08.1907. – 1064-1120 p.

Годъ XL : Nr 34 (Отдьлъ оффицiальный). – 26.08.1907. – 240 p.

Годъ XL : Nr 34 (Отдьлъ неоффицiальный). – 26.08.1907. – 1122-1164 p.

Годъ XL : Nr 36 (Отдьлъ оффицiальный). – 09.09.1907. – 244-246 p.

Годъ XL : Nr 36 (Отдьлъ неоффицiальный). – 09.09.1907. – 1210-1244; 6 p. : tab.

Годъ XL : Nr 37 (Отдьлъ оффицiальный). – 18.09.1907. – 248 p.

Годъ XL : Nr 37 (Отдьлъ неоффицiальный). – 18.09.1907. – 1246-1284; 7-10 p. : tab.

Годъ XL : Nr 38 (Отдьлъ оффицiальный). – 23.09.1907. – 250-251; 152 p.

Годъ XL : Nr 38 (Отдьлъ неоффицiальный). – 23.09.1907. – 1286-1326 p.

Годъ XL : Nr 40 (Отдьлъ оффицiальный). – 07.10.1907. – 256 p.

Годъ XL : Nr 40 (Отдьлъ неоффицiальный). – 07.10.1907. – 1372-1398; 64 p. : tab.

Годъ XL : Nr 41 (Отдьлъ оффицiальный). – 14.10.1907. – 258-260 p.

Годъ XL : Nr 41 (Отдьлъ неоффицiальный). – 14.10.1907. – 1400-1440 p.

Годъ XL : Nr 42 (Отдьлъ оффицiальный). – 21.10.1907. – 262 p.

Годъ XL : Nr 42 (Отдьлъ неоффицiальный). – 21.10.1907. – 1442-1476 p.

Годъ XL : Nr 43 (Отдьлъ оффицiальный). – 28.10.1907. – 264-266 p.

Годъ XL : Nr 43 (Отдьлъ неоффицiальный). – 28.10.1907. – 1478-1518 p.

Годъ XL : Nr 44 (Отдьлъ оффицiальный). – 04.11.1907. – 268-270 p.

Годъ XL : Nr 44 (Отдьлъ неоффицiальный). – 04.11.1907. – 1520-1560 p.

Годъ XL : Nr 45 (Отдьлъ оффицiальный). – 11.11.1907. – 272-276 p.

Годъ XL : Nr 45 (Отдьлъ неоффицiальный). – 11.11.1907. – 1562-1600; 24 p. : tab.

Годъ XL : Nr.46 (Отдьлъ оффицiальный). – 18.11.1907. – 278 p.

Годъ XL : Nr.46 (Отдьлъ неоффицiальный). – 18.11.1907. – 1602-1644 p. : tab.

Годъ XL : Nr.48 (Отдьлъ оффицiальный). – 02.12.1907. – 282-284 p.

Годъ XL : Nr.48 (Отдьлъ неоффицiальный). – 02.12.1907. – 1690-1730 p.

Годъ XL : Nr.49 (Отдьлъ оффицiальный). – 09.12.1907. – 286-290 p.

Годъ XL : Nr.49 (Отдьлъ неоффицiальный). – 09.12.1907. – 1732-1770 p.

7 r. – [Basarabiana-366]

 • Şcoala : Organ al Asociaţiei Corpului didactic din Basarabia. – Bucureşti : S. n., 1921. – 23 cm.

Anul 1 : Nr 1-4 (Sept.-dec.). – 1921. – 96 p. – 0,70 lei.

Şcoala Moldovenească : Rev. obştei învăţătorilor moldoveni din Basarabia. – Bucureşti : S. n., 1921. – 23 cm.

Anul 1 : Nr 5-6. – 1921. – 138-240 p. : tab. – 0,65 lei.

Şcoala : Organ al Asociaţiei Corpului didactic din Basarabia. – Bucureşti : S. n., 1922. – 23 cm.

Anul 1 : Nr 9-10 (Mai-Iun.). – 1922. – 135 p. – 0,80 lei. – [Basarabiana-367]

 • Протоколы засѣданiй земско-врачебнаго совѣта и отчеты земскихъ врачей 1883-1885 г. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1886. – 171, [VI] p. : tab. – 21 cm. + An. : 2 f.

15 r. – [Basarabiana-368]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости : Еженед. изд. – К. : Епархiальная тип., 1906. – 21 cm.

Годъ 39 : Nr 1 (Отдьлъ оффицiальный). – 01.01.1906. – 14 p.

Годъ 39 : Nr 1 (Отдьлъ неоффицiальный) – 01.01.1906. – 34; 12 p.

Годъ 39 : Nr 2 (Отдьлъ оффицiальный). – 15.01.1906. – 22 p.

Годъ 39 : Nr 2 (Отдьлъ неоффицiальный) – 15.01.1906. – 26-70; 13-18 p.

Годъ 39 : Nr 4 (Отдьлъ оффицiальный). – 15.02.1906. – 36-42 p.

Годъ 39 : Nr 4 (Отдьлъ неоффицiальный) – 15.02.1906. – 110-148; 12 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 5 (Отдьлъ оффицiальный). – 05.03.1906. – 44-52 p.

Годъ 39 : Nr 5 (Отдьлъ неоффицiальный) – 05.03.1906. – 150-180; 13-22 p.

Годъ 39 : Nr 6 (Отдьлъ оффицiальный). – 12.03.1906. – 54-62 p.

Годъ 39 : Nr 6 (Отдьлъ неоффицiальный) – 12.03.1906. – 182-212; 6 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 7 (Отдьлъ оффицiальный). – 19.03.1906. – 64-72 p.

Годъ 39 : Nr 7 (Отдьлъ неоффицiальный) – 19.03.1906. – 214-250 p.

Годъ 39 : Nr 8 (Отдьлъ оффицiальный). – 26.03.1906. – 74-80 p.

Годъ 39 : Nr 8 (Отдьлъ неоффицiальный) – 26.03.1906. – 252-290 p.

Годъ 39 : Nr 9-10 (Отдьлъ оффицiальный). – 09.04.1906. – 82-90 p.

Годъ 39 : Nr 9-10 (Отдьлъ неоффицiальный) – 09.04.1906. – 292-342; 7-16; 8 p.

Годъ 39 : Nr.11 (Отдьлъ оффицiальный). – 16.04.1906. – 92-96 p.

Годъ 39 : Nr 11 (Отдьлъ неоффицiальный) – 16.04.1906. – 344-372; 9-20 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 12 (Отдьлъ оффицiальный). – 23.04.1906. – 98-104 p.

Годъ 39 : Nr.12 (Отдьлъ неоффицiальный) – 23.04.1906. – 374-404; 21-28 p.

Годъ 39 : Nr 13 (Отдьлъ оффицiальный). – 30.04.1906. – 106-108 p.

Годъ 39 : Nr 13 (Отдьлъ неоффицiальный) – 30.04.1906. – 406-436; 29-39 p.

Годъ 39 : Nr.14 (Отдьлъ оффицiальный). – 07.05.1906. – 110-118 p.

Годъ 39 : Nr 14 (Отдьлъ неоффицiальный) – 07.05.1906. – 438-460; 14 p.

Годъ 39 : Nr 15 (Отдьлъ оффицiальный). – 14.05.1906. – 120-122 p.

Годъ 39 : Nr 15 (Отдьлъ неоффицiальный) – 14.05.1906. – 462-484; 15-34 p.

Годъ 39 : Nr.16 (Отдьлъ оффицiальный). – 21.05.1906. – 124-128 p.

Годъ 39 : Nr 16 (Отдьлъ неоффицiальный) – 21.05.1906. – 486-520; 6 p.

Годъ 39 : Nr 17 (Отдьлъ оффицiальный). – 28.05.1906. – 130-136 p.

Годъ 39 : Nr 17 (Отдьлъ неоффицiальный) – 28.05.1906. – 522-548; 7-18 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 18 (Отдьлъ оффицiальный). – 04.06.1906. – 138-144 p.

Годъ 39 : Nr 18 (Отдьлъ неоффицiальный) – 04.06.1906. – 550-576; 19-30 p.

Годъ 39 : Nr 19 (Отдьлъ оффицiальный). – 11.06.1906. – 146-152 p.

Годъ 39 : Nr 19 (Отдьлъ неоффицiальный) – 11.06.1906. – 578-612; 32-34 p.

Годъ 39 : Nr 20 (Отдьлъ оффицiальный). – 18.06.1906. – 154-162 p.

Годъ 39 : Nr 20 (Отдьлъ неоффицiальный) – 18.06.1906. – 614-646; 4 p.

Годъ 39 : Nr 21 (Отдьлъ оффицiальный). – 25.06.1906. – 164-168 p.

Годъ 39 : Nr 21 (Отдьлъ неоффицiальный) – 25.06.1906. – 648-688 p.

Годъ 39 : Nr 22 (Отдьлъ оффицiальный). – 02.07.1906. – 170-184 p.

Годъ 39 : Nr 22 (Отдьлъ неоффицiальный) – 02.07.1906. – 690-720 p.

Годъ 39 : Nr 23-24 (Отдьлъ оффицiальный). – 16.07.1906. – 186-218 p.

Годъ 39 : Nr 23-24 (Отдьлъ неоффицiальный). – 16.07.1906. – 722-766; 5-20 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 25-26 (Отдьлъ оффицiальный). – 30.07.1906. – 220-238 p.

Годъ 39 : Nr 25-26 (Отдьлъ неоффицiальный). – 30.07.1906. – 768-810; 21-40; 11 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 27 (Отдьлъ оффицiальный). – 06.08.1906. – 240-248 p. : tab.

Годъ 39 : Nr 27 (Отдьлъ неоффицiальный). – 06.08.1906. – 813-864; 16 p. – 7 r. – [Basarabina-369]

 • Smochină, N. P.

RepublicaMoldovenească a Sovietelor / N. P. Smochină; Seria C, Nr 75 : Cunoştinţe folositoare din lumea largă. – Bucureşti : S. n., 1944 (Ed. „Cartea Românească). – 20 cm. – 30, [3] p. – 0,50 r. – [Basarabiana-370]

 • Бессарабскiй адресъ-календарь на 1907 годъ (простой) : годъ двадцатъ пятый / Изд. Ред. „Бессарабск. Губ. Въдомостей”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабского Губернского Правленiя, 1906. – 136 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 58 r. – [Basarabiana-371]
 • Беер, Т. З.

Историяжизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира : Продолжение : Кн. 2 / Т. З. Беер. – Москва : Унив. Тип., 1783. – 106-210 p. – 24 cm. –Fotocopie. – 48,50 p. – [Basarabiana-372]

 • Abecedar Moldovenesc pentru Anul întâi de şcoala / Alcâtuit de Arhiepiscopul Gurie. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1921. – 20 cm.

P. I-a : Ed. VII-a. – 1921. – 63 p. : il. – 3 lei.

P. II-a : Ed. V-a. – 1921. – 135 p. : il. – 3 lei.

P. II-a : Ed. VI-a. – 1925. – 13 p. : il. – 5 lei. – [Basarabiana-373]

 • Другъ : желъзнодорожныхъ служащихъ / Изд. Д. И. Платоновъ, ред. А. И. Матковскiй. – Кишиневь : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изд. 1-й : Nr 1. – 01.10.1911. – 16, [2] p. – 8 r.

Годъ изд. 1-й : Nr 2. – 15.11.1911. – 16, [1] p. – 10 сop. – [Basarabiana-374]

 • Дунайская Болгария и Балканский полуостров. Исторические, географические и зтнографические путевые наблюдения : 1860-1875. – С. Петербургъ : Тип. Министерсва Путеi Сообщения (А. Бенке), 1876. – 18 cm. – Fotocopie.

Кн. 2 : Путевые очерки между Нишаваю, Дунаемъ, Ломомъ и Тимокомъ. – 169-361 p. – 47 r. – [Basarabiana- 375]

 • Медико-санитарное состояние Бендерскаго уѣзда (Бессарабской губ.) въ 1903 году (Отдьльный оттискъ изъ сборника Бендерскаго земства за 1903 г.) / Сост. : С. Н. Бедерскимъ. – Бендеры : Тип. З. Гиленко и Д. Натензона, 1905. – 138 p. : tab. – 23 cm.

Cu autogr.

7 r. – [Basarabiana-376]

 • Медико-санитарное состоянiе Бендерскаго уѣзда (Бессарабской губ.) въ 1898 г. (Отдьльный оттискъ изъ сборника Бендерскаго земства за 1899 г.) / Сост. : С. Н. Бедерскимъ. – Бендеры : Тип. А. Гольденштейна, 1899. – 192, [1] p. : tab. – 2 cm.

Cu autogr.

10 r. – [Basarabiana-377]

 • Anuarul Liceului de băeţi „Alecu Rusu” din Chişinău pe anul şcolar 1932-1933 al 60-lea an de existenţă. – Ch. : S. n., 1933. – 43 p. : il., tab. – 22 cm.

0,60 r. – [Basarabiana-378]

 • Popescu, Gh. N.

Consideraţiuni asupra metabolismului glucidic în legătură cu : diabetul zaharat şi antediabetul glucidic. Sindromul hypoglicemic şi hyperglicemic : elemente therapeutice / Gh. N. Popescu. – Tighina : Tipogr. „Arta”, 1939. – 103, [5] p. : tab. – 24 cm.

0,95 r. – [Basarabiana-379]

 • Bonciu, Agripina Ecaterina

Orientarea inimei la om : Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezentată şi susţinută în noembrie 1935 / Agripina Ecaterina Bonciu; Facultatea de Medicină din Iaşi Nr 1615. – Ch. : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1935. – 45, [20] p. : fig., tab. – 23 cm.

0,80 r. – [Basarabiana-380]

 • Flamuri : Rev. literară a liceelor militare / Red. şi administraţia : Liceul militar „Regele Ferdinand I”. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935. – 23 cm.

Anul I : Nr 8-9-10. – 1935. – 380 p. : il. – 12 lei. – [Basarabiana-381]

 • Протоколы засѣданiй и доклады VI-го съѣзда земскихъ врачей и представителей уѣздныхъ земствъ Бессарабской Губернiи въ Кишиневѣ въ 1888 году. – К. : Тип. А. С. Степановой, 1888. – 242; 48, [IV] p. : tab. – 22 cm.

10 r. – [Basarabiana-382]

 • Беер

Исторiяо жизни и дѣлахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ / Беер. – Москва : Университеской Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie. – XXXII; 100 p. – 1783. – 61 r. – [Basarabiana-383]

 • Заботкинъ, Н. Д.

Мирноезавоеванiе нѣмцами южной Бессарабiи / Н. Д. Заботкинъ. – Аккерманъ : S. n., [1910]. – 24 cm. – Fotocopie. – 9 p. – 11 r. – [Basarabiana-384]

 • Monăstirile din Basarabia / Rev. Societăţei istorico-arheologice bisericeşti; arhimandritul V. Puiu. – Ch. : Tipogr. de Ed. Naţ. „Luceafărul”, 1919. – 23 cm.

Vol. XI. – 1919. – 93, [1] p. : il., tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

2 r. – [Basarabiana-385]

 • Беер

Исторiяо жизни и дѣлахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ / Беер. – Москва : Университеской Типографiи у М. Новикова , 1783. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение № 1. – 1783. – 101-239 p. – 61 r. – [Basarabiana-386]

 • Бергъ, Л. С.

Бессарабiя. Страна–люди–хозяйство : съ картой и 30 рисунками / Л. С. Бергъ – Петроградъ : Огни, 1918. – 24 cm.

[Partea 1]. – 1918. – 147 p. – Fotocopie. – 81 r. – [Basarabiana-387]

 • Tolstoi, Lev

Ruşine…! / Lev Tolstoi; trad. : Luca L. Brândză. – Ch. : Tipogr. gazetei „Бессарабская Почъта”, 1918. – 16 p. – 19 cm.

0,10 r. – [Basarabiana-388]

 • Viaţa Basarabiei : Rev. lunară / Dir. : Pan. Halippa. – Ch. : Ed. de Asoc. „Cuvânt Moldovenesc”, 1933. – 23 cm.

Anul II : Nr 9 (Sept.). – 1933. – 64, [1] p. : il. – 15 lei. – [Basarabiana-389]

 • Svetlov, P.

Învăţătura creştină în expunere apologetică / P. Svetlov; trad. : Serghie Bejan, Constantin Tomescu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935. – 16 p. – 25 cm.

Vol. I. – 1935. – 648; 116, [V] p. – [Basarabiana-390]

 • Берг, Л. С.

Бессарабiя. Страна–люди–хозяйство : cъ картой и 30 рисунками / Л. С. Берг. – Петроградъ : Огни, 1918 – 24 cm. – Fotocopie.

[Partea 2] : V. Землевладнѣiе. – 1918. – 148-242, [2] p. – 46 r. – [Basarabiana-391]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Димитрiе Кантемир; съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

[Partea 1]. – 1789. – XLII; 84 p. – Fotocopie. – 52 r. – [Basarabiana-392]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Димитрiе Кантемир; съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

 [Partea 2]. – 1789. – 85-228 p. – Fotocopie. – 60 r. – [Basarabiana-393]

 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 23 cm.

Anul VI : Nr 2 (Apr.-iun.). – 1934. – 210 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 2 r. – [Basarabiana-395]

 • Năsturaş, Volbură Poiană

Basarabia : Poezii / Volbură Poiană Năsturaş. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 29, [1] p. : il. – 24 cm.

20 lei. – [Basarabiana-396]

 • Кантемир, Димитрiе

Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавии с жизнiю сочинителя / Димитрiе Кантемир; съ нѣмецкаго предложенiя перевелъ Василiй Левшинъ. – Москва : Университетская Tип., 1789. – 25 cm.

 [Partea 3]. – 1789. – 229-388 p. – Fotocopie. – 82 r. – [Basarabiana-397]

 • Инкулецъ, Θеодоръ К.

Исторiя 250-го пѣхотнаго Балтинскаго полка = Istoria Regimentului 250 Balta de infanterie : Basarabenii în războiul mondial / Θеодоръ К. Инкулецъ. – К. : Тип. „Instit. Moldov. de Arte Grafice”, 1921. – 36 p. – 23 cm.

1 r. – [Basarabiana-398]

 • Домашние разговоры русские и молдавские с писательскими комплиментоми. – Яссох : S. n. – 18 cm. – Fotocopie.

Продложение № 1. – 120-206, [1] p. : fot. – 2,70 r. – [Basarabiana-399]

 • Доклады Аккерманской уѣздной земской управы VII очередному уѣздному земскому собранiю 1875 года. – 24 cm. – Fotocopie. – 134 p. – 57,50 r. – [Basarabiana-400]
 • Материалы собранные гласным Бессарабскаго Губернского Земства Митрофаномъ Васильевичемъ Пуришкевичемъ О Земляхъ, находящихся въ Бессарабской губернии, именующихся преклоненными святыми мьстами на Востоке. – Кишиневь : Тип. В. В. Якубовича, 1910. – 24 cm.

Ч. II. – 1910. – 286-437, [1] p. : tab. – 92 r. – [Basarabiana-401]

 • Rupa, Alexandru

Unînvăţător martir al Românismului basarabean (Opera şi martirizarea lui Porfirie Fală) / Alexandru Rupa. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1929. – 32 p. – 20 cm.

20 lei. – [Basarabiana-402]

 • Nicolae, Şt. R.

ŞoseleleBasarabiei şi șoselele moderne / Şt. R. Nicolae; Bibl. „Astrei” Basarabene. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1927. – 20 cm.

Nr 11. – 1927. – 19, [3] p. – 10 lei. – [Basarabiana-403]

 • Материалы, собранные гласнымъ Бессарабскаго Губернскаго Земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичем О землях, находящихся въ Бессарабской губернии, именующихся преклоненными святыми мѣстами на Востоке. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губ. правления, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Ч. I. – 1908. – 118-271, [3] p. – [Basarabiana-404]

 • Statutele Universităţii Populare Moldoveneşti din Chişinău. – Ch. : Tipogr. Soc. Culturale a Românilor Basarabeni, 1919. – 16 p. – 17 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-405]

 • Кельсиев, В.И.

Галичина и Модавiя, путевыя письма Василiя Кельсiева /В. И. Кельсиев . – С. Петербургъ : Печатня В. Головина, 1868. – 24 cm. – Fotocopie. – IV; 98, [6] p. – 49,50 r. – [Basarabiana-406]

 • Бессарабская Губернiя въ 1870-1875 годахъ / Сост. А. Н. Егуновымъ (Изданiе Бессарабкаго статистического комитета). – Кишиневъ : Тип. Бессарабского Земства, 1878. – 24 cm. – Fotocopie.

I. Перечень населеныхъ мѣстъ. – 1878. – 128 p. : tab. – 73 r. – [Basarabiana-407]

 • Бессарабский календарь на 1907 год / Изд. ред. „Бессарабск. Губ. Ведомостей”. – Кишинев : ТипографияБессарабского Губернского Правления, 1906. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение № 2. – 1906. – 80 p. – 47 r.

Наказъ землеустроительнымъ комиссiямъ. – Кишинев : ТипографияБессарабского Губернского Правления, 1906. – 24 cm. – Fotocopie. – 20, [2] p. – 75 cop. – [Basarabiana-408]

 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru : publ. trimestrială / sub conducerea : T. G. Bulat şi C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1939. – 23 cm.

Anul X : Nr 1-4 (Ian.-dec.). – 1938. – 160, [1] p. : tab. – 20 r. – [Basarabiana-409]

 • Бессарабскiй календарь ежегодникъ / Подъ ред. Б. О. Лемперта, Н. К. Могилянскаго. – Кишинёв : Тип. „Бессарабская жизнь”, 1910. – 24 cm. – Fotocopie. – 212 p. : fot. – 50,50 r. – [Basarabiana-410]
 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемьсячный журналъ практическаго пчеловодства центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Soc. Centrală din Basarabia „Apicultorul”; red. : Pr. V. Loghin. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Coop., 1924. – Text paral. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul IV : Nr 1 (ian.). – 1924. – 48 p. : fig. – 21 cm.

Anul IV : Nr 2 (febr.). – 1924. – 80 p. – 22 cm.

Anul IV : Nr 9-10 (sept.-oct.). – 1924. – 304 p. – 22 cm.

Anul IV : Nr 11 (noi.). – 1924. – 336 p. : tab. – 22 cm. – 1,60 lei. – [Basarabiana-411]

 • Лаврентьевская летопись : Повѣестьвременных лет / ред. А. Ө. Бычкова; Рус. классическая библ. – СПб. : S. n., 1903. – 20 cm. – VI; 202 p. – 0,50 r. – [Basarabiana-412]
 • Бессарабскiй календарь на 1907 годъ / Изд. ред. „Бесарабск. Губ. Вѣдомостей”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1906. – 24 cm. – Fotocopie.

I. Общекалендарныя свѣдѣнiя. – 1906. – 8; 50 p.

II. Адресъ-календаръ. – 1906. – 60 p. – 50,50 r. – [Basarabiana-413]

 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru : publ. trimestrială / Sub conducerea : T. G. Bulat şi C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. „Cartea Românească”, 1929. – 24 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul I : Nr 1 (ian.-mart.). – 1929. – 88, [1] p.

Anul I : Nr 2 (apr.-iun.). – 1929. – 110, [1] p. : il.

Anul I : Nr 3 (iul.-sept.). – 1929. – 120 p. : il. – 6 r. – [Basarabiana-414]

 • Schiţa istorică a Gimnaziului de Băieţi Nr 1 din Chişinău întocmită cu ocazia jubileului de 100 ani (1828-1928) / Dir. : Iosif D. Nica. – Ch. : Tipogr. Centralei Cooperativelor, 1929. – 21 cm. – 121 p. : tab. – [Basarabiana-415]
 • Schiţă istorică, alcătuită cu prilejul împlinirii a 50 de ani de existenţă, de la 1871 până la 1921 de o comisiune, aleasă în acest scop de Consiliul Şcolar al acestui liceu / Sub conducerea dir. Liceului : A. I. Oatu; Liceul Nr 2 de băieţi în Chișinău. – Ch. : Tipogr. G. Volin „Passage”, 1922. – 23 cm. – 247 p. : il., tab.

1 r. – [Basarabiana-416]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемѣсячный журналъ практическаго пчеловодства центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Soc. Centrală din Basarabia „Apicultorul”; red. : Pr. V. Loghin. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Coop., 1925. – 23 cm. – Text paral. în lb. rom., rusă.

Anul V : Nr 1 (ian.). – 1925. – 22; 26, [2] p. : tab.

Anul V : Nr 2 (febr.). – 1925. – 16; 16 p.

Anul V : Nr 3 (mart.). – 1925. – 18; 14 p. : tab.

Anul V : Nr 3 (mart.). – 1925. – 18; 14 p. : tab.

Anul V : Nr 4 (apr.). – 1925. – 15; 16 p.

Anul V : Nr 5 (mai). – 1925. – 16; 8 p. : il., tab.

Anul V : Nr 6 (iun.). – 1925. – 18; 16 p. : il.

Anul V : Nr 7 (iul.). – 1925. – 15; 16 p. : tab.

Anul V : Nr 8 (aug.). – 1925. – 14; 18 p.

Anul V : Nr 9 (sept.). – 1925. – 14; 16 p.

Anul V : Nr 10 (oct.). – 1925. – 16; 16 p. : il., tab. – 4,40 r. – [Basarabiana-417]

 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru : publ. trimestrială / Sub conducerea : T. G. Bulat şi C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. „Cartea Românească”, 1931. – 23 cm.

Anul III : Nr 4 (oct.-dec.). – 1931. – 300 p.

Anul IV : Nr 3 (iul.-sept.). – 1932. – 248, [1] p. : il., tab.

Anul III : Nr 4 (oct.-dec.). – 1932. – 327, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 6 r. – [Basarabiana-418]

 • Бакалейникъ, П.

Воспоминанiе о Бессарабiи : этюдъ / П. Бакалейникъ. – Тифлисъ : „Одесскихъ Новостяхъ”, 1897. – 24 cm. – Fotocopie. – 27 p. – 0,20 r. – [Basarabiana-419]

 • Tipicul arhieresc bizantino-slavon la Sfintele Liturghii. – Ch. : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Chişinău, 1943. – 20 cm. – 85 p. – [Basarabiana-420]
 • Домашнiе розговоры рускiе, молдавскiес писательскими комплиментами. – Яссох : S. n., [1789]. – 18 cm. – Fotocopie. – 117 p. – 52,50 r. – Text în lb. slavonă. – [Basarabiana-421]
 • Молитвенник. – [Ch.] : S. n. – 18 cm. – Fotocopie. – 424-577, [9] p. – 60 r. – Text în lb. slavonă. – [Basarabiana-422]
 • Dunăreanu, N.

Vremuri cernite… : Călătorind prin Basarabia / N. Dunăreanu. – Ch. : S. n. (Ed. Soc. „Glasul Ţării”), 1920. – 20 cm. – 209, [1] p.

2,50 r. – [Basarabiana-423]

 • Стадницкий, Авксентiи

Гаврiилъ Банулеску-Бодони : Экзарх молдо-влахiйскiй (1808-12 гг.) и Митрополитъ Кишиневскiй (1813-21 гг.) с фототипическимъ изображенiемъ и автографомъ м. Гаврiила / изслъдованiе преподавателя Кишиневской Духовной Семинарiи Авксентiя Стадницкаго. – К. : Тип. Э. Шлiомовича, 1894. – 22 cm. – 374; LIV, [4] p.

Bibliogr. în notele de subsol.

2 r. – [Basarabiana-424]

 • Батюшков, П. Н.

Бессарабия. Историческое описание : c высочайшего соизволения издано при министерстве внутренних дел (c 3-мя фототипиями, 53-мя гравюрами и картой) / П. Н. Батюшков. – С.-Петербург : Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза”, 1892. – 24 cm. – Fotocopie. – 136-177; 95, [11] p. : fot. – 76 r. – [Basarabiana-425]

 • Матерiалы, собранные гласнымъ Бессарабскаго Губернскаго Земства Митрофаномъ Васильевичемъ Пуришкевичемъ О Земляхъ, находящихся въ Бессарабской губернiи, именующихся преклоненными святымъ мѣстамъ на Востокѣ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Ч. I. – 1908. – 117 p. – 60 r. – [Basarabiana-426]

 • Бессарабский календарь ежегодник / Ред. Б. О. Лемперт, Н. К. Могилянского. – Кишинев : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение № 1. – 1910. – 215-454, [2] p. – 37 r. – [Basarabiana-427]

 • Сборникъ Бессарабского земства : Отчетъ о состоянiи начальнаго народнаго образованiя въ Бессарабскрй губернiи за 1876-1877 учеб. годъ / Изд. Губенскою Земскою Управою. – К. : Земская Тип., 1877. – 22 cm. – 21 p. : tab. – 150 r. – [Basarabiana-428]
 • Трудовая Бессарабия и Советская власть : Речи и беседы агитатора Виктор Гарский / Рос. Соц. Федеративная Респ. – Москва : Гос. изд-во, 1921. – 26 cm. – 16 p. – 5 r. – [Basarabiana-429]
 • Сборникъ Бессарабского земства / Изд. губернскою земскою управою. – К. : Земская Тип., 1877. – 22 cm.

Годъ 7. – Nr 6. – 1877. – 121; 95; 28 p. : tab. – 40 r. – [Basarabiana -430]

 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаъ и образованiе Бессарабской Области / Л. А. Кассо. – Москва : S. n., 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Часть II. – 1913. – 118-230 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 51,50 r. – [Basarabiana-431]

 • Адрессъ-календарь Бессарабской Губернiи на 1912 годъ (Високосный) / Ред. Б. А. Топиро. – Кишиневъ : Тип. Бессарабского Губернскаго Правленiя, 1911 (Годъ 30-й). – 24 cm. – Fotocopie. – 142 p. : tab., fot. – 1,20 r. – [Basarabiana-432]
 • Iереи и евреи : II. – 24 cm. – Fotocopie. – 202-351 p. – 80 r. – [Basarabiana-433]
 • Отчеты, доклады, смѣты и раскладки Оргѣевской Уѣздной Земской Управы и постановленiя Уѣзднаго Земскаго Собранiя XXX очереднаго созыва 1898 года. – Оргъевъ : Тип. С. Ш. Пагиса, 1899. – 24 cm. – Fotocopie. – 121 p. : tab. – 10 r. – [Basarabiana-434]
 • Documente privind unirea Principatelor / Red.: acad. A. Oţetea; Institutul de Istorie. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. – 24 cm. – Fotocopie.

Vol. I : Documenteinterne (1854-1857) / Culeg. de Dan Berindei. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. – V-XCIV; 114, [12] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 304 r. – [Basarabiana-435]

 • Creangă, Ion

Opere complete : cu două stampe / Ion Creangă. – Ch. : Ed. Soc. „Glasul Ţării”, 1920. – 269, [1] p.; 24 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-436]

 • „Şcoala Noastră” : Rev. Pedagogică a dăscălimii din Basarabia. – Ch. : S. n., 1921. – 24 cm.

Nr 2-3 (mai-iun.) : Secţia–Chişinău. – 1921. – 31 p. – 0,50 lei. – [Basarabiana-437]

Vol. II : Documenteinterne (1854-1857) / Culeg. de Dan Berindei. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. – 115-291 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-438]

 • Comunicarile laboratorului de chimie agricola / Dir.: Haralambie Vasiliu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 23 cm.

Vol. 2 : Nr 6. – 1938. – 139, [4] p. : fig., tab. – 8 r. – [Basarabiana-439]

 • Александри, Л. Н.

Бессарабия и бессарабский вопрос / Л. Н. Александри. – Москва : Гос. Изд-во, 1924. – 18 cm. – Fotocopie. – 104, [7] p. – 5000 ex. – 46 r. – [Basarabiana-440]

 • Бантке, С. С.

10 Лет борьбы против румынских бояр : К 10-летию оккупации Бессарабии 26 янв. 1918 г. – 26 янв. 1928 г. / С. С. Бантке. – Ленинград / Москва : Тип. „Заря Коммунизма” [Изд-во Московский рабочий], 1928. – 18 cm. – Fotocopie. – 94, [3] p. – 4000 ex. – 37,50 r. – [Basarabiana-441]

 • Dimitrie Cantemir : viaţa şi opera în imagini / Vol. alcăt. de Scarlat Callimachi, Vladimir Block, Elena Georgescu-Ionescu. – Bucureşti : [S. n.] (Muzeul Româno-Rus), 1963. – 24 cm. – 162, [4] p. : fot., il. – Fotocopie. – 50 r. – [Basarabiana-442]
 • Юбилейный сборникъ города Кишинева : 1812-1912 / Изд. Кишиневским Городским Общественным Упр. – Кишинев : [S. n.], 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Ч. I. – XIV; 106, [5] p. : fot., il. – 75,50 r. – [Basarabiana-443]

 • Скальковский, А.

Болгарскiя колонiи въ Бессарабiи и Новороссiйскомъ-Краъ / А. Скальковский. – Одесса : Тип. Т. Нейман и К0, 1848. – 24 cm. – Fotocopie. – 155 p. – 81,50 r. – [Basarabiana-444]

 • Бакалеиникъ, П.

Воспоминанiе о Бессарабiи : этюдъ / П. Бакалейникъ. – Тифлисъ : „Одесскихъ Новостяхъ”, 1897. – 24 cm. – Fotocopie. – 27 p. – 7 r. – [Basarabiana-445]

 • Şaineanu, Lazăr

Dicţionar universal al limbei române / Lazăr Şaineanu. – Craiova : Inst. de Ed. „Scrisul Românesc”, Societate anonimă, 1922. – 18 cm.

Ed. a 4-a. – 1922. – 872 p. – 30 r. – [Basarabiana-446]

 • Батюшков, П. Н.

Бессарабiя. Историческое описанiе съ 3-мя фототипiяами, 53-мя гравюрами и картой / П. Н. Батюшков. – С.-Петербургъ : Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза”, 1892. – 24 cm. – Fotocopie.  – 60 p. – 50 r. – [Basarabiana-447]

 • Spataru, Nicolae Gh.

În drumul nostru : [roman] / Nicolae Gh. Spataru. – Ch. : Tipogr. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, 1933. – 19 cm. – 194, [1] p.

40 r. – [Basarabiana-448]

 • Юбилейный Бессарабский селько-хозяйственный календарь на 1912 и 13 г. г. / Изд. ред. журнала „Бессарабское сельское хозяйство”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 25 cm. – 33-444, [32] p. : tab, il. – [Basarabiana-449]
 • Documente privind unirea Principatelor / Red.: acad. A. Oţetea; Institutul de Istorie. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. –  24 cm. – Fotocopie.

Vol. IV : Documenteinterne (1854-1857) / Culeg. de Dan Berindei. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. – 24 cm. – 422-599 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Fotocopie. – [Basarabiana-450]

 • Батюшков, П. Н.

Бессарабия. Историческое описание c 3-мя фототипiяами, 53-мя гравюрами и картой / П. Н. Батюшков. – С.-Петербург : Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза”, 1892. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение № 2. – 1892. – 95, [2] p. : fot. – [Basarabiana-451]

 • Кельсиев, В. И.

Галичина и Молдавия, путевые записки /В. И. Кельсиев. – С. Петербург : Тип. В. Головина, 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

Ч. II. – 1868. – 100-240 p. – 76,50 r. – [Basarabiana-452]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемѣсячный журналъ практическаго пчеловодства, изд. центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Dir. : V. Loghin. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1921. – 24 cm. – Text paral. în lb. rom., rusă.

Anul I : Nr 1 (mai). – 1921. – 20 p. : tab. – 0,40 r. – [Basarabiana-453]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемѣсячный журналъ практическаго пчеловодства, изд. центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Red. resp. : I. Popovici-Cerchez. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Coop., 1927. – Text paral. în lb. rom., rusă.

Anul VII : Nr 1-2 (ian.-febr). – 1927. – 24; 24 p. – 23 cm.

Anul VII : Nr 3-4 (mart.-apr.). – 1927. – 177, [3];179, [5] p. : tab. – 22 cm.

Anul VII : Nr 5 (mai). – 1927. – 16; 16 p. – 23 cm.

Anul VII : Nr 6 (iun.). – 1927. – 16; 16 p. : tab. – 23 cm.

Anul VII : Nr 7 (iul.). – 1927. – 225, [3]; 231, [1] p. : tab. – 23 cm.

Anul VII : Nr 8-9 (sept.-oct.). – 1927. – 248; 256 p. – 23 cm.

Anul VII : Nr 11 (noi.). – 1927. – 280; 292 p. : tab. – 23 cm.

Anul VII : Nr 12 (dec.). – 1927. – 295, [1]; 308 p. – 23 cm. – 3,20 r. – [Basarabiana-454]

 • Домашние разговоры русскiе, молдавскiе с писательскими комплiментамы. – Яссахъ : [S. n.], 1789. – 18 cm. – Fotocopie. – 100 r. – Text în lb. slavonă. – [Basarabiana-455]
 • Потоцкiй, Степанъ

Историко-географическiйочеркъ Бессарабскои губернiи. Опытъ родиновѣдѣнiя : Учебное пособiе для городскихъ училищъ, среднихъ учебныхъ заведенiй и для всѣхъ вообще начальныхъ народныхъ училищъ Бессарабской губернiи / Cост. Степанъ Потоцкiй. – Ялта : Тип. Н. В. Вахтина, 1902. – 18 cm. – Fotocopie. – 215 p. – 103,60 r. – [Basarabiana-456]

 • Бендерский, С. Н.

Медико-санитарное состояние Бендерского уѣезда (Бессарабской губ.) въ 1906 году / С. Н. Бендерский. – Бендеры : Тип. З. Гиленко и Д. Натензона, 1907. – 32 p. : tab. – 25 cm.

15 r. – [Basarabiana-457]

 • Краткие отчеты о дѣятельности санитарныхъ врачей Бессарабского Губернскаго Земства за 1912-1913 г. г. / Изд. Бессарабское Губернское Земство. – Кишиневъ : Тип. А. О. Лемперта, 1913. – 25 cm.

15 r. – [Basarabiana-458]

 • Медико-санитарное состояние Бендерскаго уѣезда (Бессарабской губернiи) въ 1910 году. – Бендеры : Тип. Галенко и Натензона, 1912. – 144; 15; 11; 11 p. : tab. – 24 cm.

15 r. – [Basarabiana-459]

 • Первый съѣздъ земкихъ врачей Бессарабской области. – Кишиневъ : Tип. Архiерейскаго Дома, 1873. – 68; 26 p. – 21 cm.

5,80 r. – [Basarabiana-460]

 • Пламадяла, Филаретъ

Быль жизни : [рассказы] / Филаретъ Пламадяла. – Кишиневъ : Тип. Б. В. Либероля, 1929. – 47, [1] p. – 19 cm.

40 r. – [Basarabiana-461]

 • Ceachir, Mihail (prot.)

Istoria Bisericii Universale / Prot. Mihail Ceachir. – Ch. : Tipogr. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, 1922. – 104 p. – 21 cm.

0,20 r. – [Basarabiana-462]

 • Creangă, Ion

Poveşti / Ion Creangă. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc” (Ed. „Cartea Noastră”), 1929. – 64 p. – 19 cm.

35 r. – [Basarabiana-463]

 • Vulturul Basarabiei : Rev. literară şi şt. / Dir. : Alexandru I. Lazar. – Ch. : Tipogr. „Institutul Moldovenesc”, 1921. – 24 cm.

Anul 1 : Nr 18-19. – 22.10.1921. – 234 p. – 25 r. – [Basarabiana-464]

 • Trilling, Ph.

Cours pratique de langue française = Практическiй учебникъ французкаго языка / Ph. Trilling. – Кишиневъ : Епархiальная тип., 1916. – 23 cm.

Годъ 2. – 1916. – 118 p. – 0,20 r. – [Basarabiana-465]

 • Сорочан, П.

Беременная женщина / П. Сорочан. – К. : Тип. Волина Г. Пассажъ, 1917. – 63, [4] p. : fig. – 22 cm.

60 r. – [Basarabiana-466]

 • Лашковъ, Н. В. (прот.)

Бессарабiякъ столѣтiю присоединенiя къ Россiи 1812-1912 г. г. : Географическiй и историко-статистическiй обзоръ состоянiя края (Съ 2 портретами, географической картой и дiаграмамми) / Сост. протоiерей Н. В. Лашковъ. – Кишиневъ : Тип. Бессар. Губерн. Правленiя, 1912. – 230, [15] p. : fot., tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 1,50 r. – [Basarabiana-467]

 • Батюшков, П. Н.

Бессарабия. Историческое описание : С высочайшего соизволения издано при министерстве внутренних дел (с 3-мя фототипиями, 53-мя гравюрами и картой) / П. Н. Батюшков. – С.-Петербург : Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза”, 1892. – 61-177 p. : fot. – 24 cm. – Fotocopie. – 52 r. – [Basarabiana-468]

 • Батюшков, П. Н.

Бессарабiя. Историческое описанiе : Cъ высочайшаго соизволенiя издано при министерствъ внутреннихъ дълъ (съ 3-мя фототипiями, 53-мя гравюрами и картой) / П. Н. Батюшков. – С.-Петербургъ : Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза”, 1892. – VI-XLIII; 100, [2] p. : fot. – 24 cm. – Fotocopie. – 83 r. – [Basarabiana-469]

 • О правах и обязанностяхъ участниковъ пенсiонной кассы Бессарабскаго земства, учрежденной нормальному положенiю 12 июня 1900 года. – Ch. : S. n., 1903. – 32 p. : tab. – 31 cm.0,50 r. – [Basarabiana-470]
 • Catalog pe anul 1931 / Cooperativă agricolă „Pomona”. – Ch. : Tipogr. B. V. Liberol, 1931. – 40, [4] p. – 27 cm.

2 r. – [Basarabiana-471]

 • Юрчеко, А.

Хотинское восстание (К истории боръбы крестьян северной Бессарабии против австро-венгерских и румынских оккупантов в 1918-1919) / А. Юрченко. – Киев : [S. n.] (Украинское Изд-во политической литературы), 1948. – 24 cm. – 141, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Fotocopie. – 15000 ex. – 4 r. – [Basarabiana-472]

 • Матерiалы, собранные гласнымъ Бессарабскаго Губернскаго Земства Митрофаномъ Васильевичемъ Пуришкевичемъ О Земляхъ, находящихся въ Бессарабской губернiи, именующихся преклоненными святыми мъстамъ на Востокъ. – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Ч. II. – 1910. – VIII; 149 p. : tab. – 82 r. – [Basarabiana-473]

 • Беер

Исторiяо жизни и дѣлахъ молдавскаго господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Князей Кантемировъ. – Москвѣ : Университеской Типографiи у М. Новикова, 1783. – XXXII; 105, p. – Fotocopie. – 24 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – 50 r. – [Basarabiana-474]

 • Браунеръ, А. А.

О вредных и полезных птицахъ Бессарабской губернiи / А. А. Браунеръ. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернского Правленiя, 1912. – 58 p. : il. – 24 cm.

25 r. – [Basarabiana-475]

 • О займахъ на удовлетворенiе земскихъ потребностей Оргѣевскаго уѣзда. – S. l. : [S. n.]. – 24 cm. – 152-294 p. : tab. – Fotocopie. – 81 r. – [Basarabiana-476]
 • Travaux dela Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1907-1914. – 25 cm.

Томъ 1 : ч. 2-я. – 1906-1907 годъ. – К. : Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1907. – 173, [3] : des. – 1 r. (Duplicat Nr 19, 789)

Томъ II : вып. 2. – 1909-1910 и 1910-1911 годы (Съ тремя таблицами рисунковъ). – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 223, [1] : des., tab. – 1 r. (Duplicat Nr 762)

Томъ III. – 1911-1912 г. (Съ двумя таблицами рисунковъ). – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 207, [1] : des., tab., [1] f. portr. – 2,5 r.

Томъ V. – 1913-1914 г. (Съ четырьмя таблицами рисунковъ). – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 180; 30, [8] p. : des., tab. – 2,50 r. (Duplicat Nr 143) – [Basarabiana-477]

 • Bogdan, Ioan

Documentele lui Ştefan cel Mare / Ioan Bogdan; Comisia Istorică a României. – Bucureşti : Atelierele grafice Socec & Co., Soc. Anonimă, 1913. – 24 cm.

Vol. I : Hrisoave şi cărţi Domneşti (1457-1452). – 1913. – 518 p. – 15 r. – [Basarabiana-478]

 • Bogdan, Ioan

Documentele lui Ştefan cel Mare / Ioan Bogdan; Comisia Istorică a României. – Bucureşti : Atelierele grafice Socec & Co., Soc. Anonimă, 1913. – 24 cm.

Vol. II : Hrisoave şi cărţi Domneşti (1493-1503). Tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisorii, 1457-1503. – 1913. – 611 p. – [Basarabiana-479]

 • Грекуловъ, А.

По Бессарабiи. Чабаны / А. Грекуловъ. – К. : Изданiе Бендерскаго Земства, 1916. – 32 p. : fot.; 30 cm.

3 r. – [Basarabiana-480]

 • Manuilski, D.

Rezultatele construcţiei socialiste în URSS / D. Manuilski; Al VII-lea Congres Mondial al Internaţionalei Comuniste. – Moscova-Leningrad : Cooperativă de ed. a muncitorilor străini din URSS, 1935. – 63, [1] p. – 20 cm. – [Basarabiana-481]

 • Кодрянъ, Георгiй.

Бессарабiя. Историко-географическiй очеркъ для желающихъ ознакомиться ближайшимъ образомъ съ мѣстнымъ краемъ (Книга, пригодная и для внъкласснаго чтенiя ученикамъ-молдаванамъ / Георгiй Кодрянъ. – Кишиневъ : Паровая Тип. и Лит. Ф. П. Кашевскаго, 1901. –18 cm. – 116 p. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 49 r. – [Basarabiana-482]

 • Pieck, Wilhelm

În marş spre socializm / Wilhwlm Pieck. – Moscova-Leningrad : Cooperativa de ed. a muncitorilor străini din URSS, 1935. – 20 cm. – 115 p. – 0,80 r. – [Basarabiana-483]

 • Dimitrov, G.

Clasa muncitoare impotriva fascizmului (Al 7-lea congres mondial al internaţionalei comuniste) / G. Dimitrov. – Moscova-Lenigrad : Cooperativa de ed. a muncitorilor străini din URSS, 1935. – 158, [2] p. – 20 cm. – 0,10 r. – [Basarabiana-484]

 • Rezoluţii şi hotărîri (Al 7-lea congres mondial al internaţionalei comuniste). – Moscova-Lenigrad : Cooperativa de ed. a muncitorilor străini din URSS, 1935. – 56 p. – 20 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-485]
 • Кельсиев, В. И.

Галичина и Молдавия, путевые записки Василия Кельсиева /В. И. Кельсиев. – С. Петербург : Печатня В. Головина, 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

Частъ 3. – 241-351 p. – 50,50 r. – [Basarabiana-486]

 • Documente privind unirea Principatelor / Red.: acad. A. Oţetea. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române, 24 cm. – Fotocopie.

Vol. V. : Documenteinterne (1854-1857) / Culeg. De Dan Berindei. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. – 600-778, [1] p. – 24 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Fotocopie. – 1150 ex. – [Basarabiana-450]

 • Беер

Исторiяо жизни и дѣлахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ. – Москва : Университеской Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie. – 240-407 p. – 75 r. – [Basarabiana-488]

 • Себряковский, Вл.

Молдавия : Географическая научно-художественная серия Наша Родина / Вл. Себряковский ; ред.: Н. Н. Михайлова. – Москва : Изд-во ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардиа, 1948. – 24 cm. – 169, [22] p. : fot. – Fotocopie. – 52 r. – [Basarabiana-489]

 • Кантемир, Дмитрiе.

Скрисоаре Молдовей / Дмитрiе Кантемир. – S. l. : [S. n.], 1825. – 24 cm. – 352 p. –Fotocopie. – 139,50 r. – [Basarabiana-490]

 • Труды Бессарабской Губернской Ученой архивной комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишинев : Тип. Э. Шлимовича, 1900. – 28 cm. .– Fotocopie.

Том I. – 235-438, [2] p. : tab., fot. – Bibliogr. în notele de subsol. – 72 r. – [Basarabiana-491]

 • Другъ : желѣзнодорожныхъ служащихъ. – Кишиневь : Тип. Г. Ю. Волина, 1912. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изд. 2-й : Nr 1. – Январь,1912. – 16, [3] p. – 10 cop.

Годъ изд. 2-й : Nr 2. – Февраль, 1912. – 13, [10] p. – 10 cop.

Годъ изд. 2-й : Nr 3. – Марть, 1912. – 14, [10] p. – 10 cop.

Годъ изд. 2-й : Nr 4. – Апръль, 1912. – 16, [3] p. – 10 cop.

Годъ изд. 2-й : Nr 5. – Май, 1912. – 15, [4] p. – 10 cop.

Годъ изд. 2-й : Nr 6. – Iюнь, 1912. – 16, [3] p. – 10 cop.

Годъ изд. 2-й : Nr 7. – Iюль, 1912. – 17, [2] p. – 10 cop. – [Basarabiana-492]

 • Беер

Исторiяо жизни и дѣлахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ. – Москва : Университеская Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie.

[P. 1]. – 1783. – XXXII, 1-107 p. – 61 r. – [Basarabiana-493]

 • Ветров, Д.

Сборник стихов „Дорога в Молдавию” / Д. Ветров. – Ch. : [S. n.], 1935. – 20 cm. – 44 p. –0,15 – [Basarabiana-494]

 • Яковлев, Александр

Павлик Морозов / А. Яковлев. – [Ch. : S. n., 1818]. – 21 cm. – 146 p. – 1,50 r. – [Basarabiana-495]

 • Беер

Исторiяо жизни и дѣлахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи Наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ. – Москва : Университеская Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie.

[P. 2]. – 1783. – 108-261 p. – 63 r. – [Basarabiana-496]

 • Беер

Исторiяо жизни и дълахъ молдавского господаря Князя Константина Кантемира, сочиненная С. Петербургскои Академiи наукъ съ россiйкимъ переводомъ и съ приложенiемъ родословiя Кнеазей Кантемировъ. – Москва : Университеская Типографiи у М. Новикова, 1783. – 24 cm. – Fotocopie.

[P. 3]. – 1783. – 263-408 p. – 61 r. – [Basarabiana-497]

 • Британъ, М. И.

Настольный литературно-экономическьй календарь „Бессарабья” на … годь ъ справочнымь отбломъ и адресъ-календаремъ : Годъ III-й / Составителъ и издалъ Британъ, М. И. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiомовича. – 1894. – 24 cm. – Fotocopie.

…1895 годь. – 1894. – 212 p. : fot. – 97r. – [Basarabiana-498]

 • Британъ, М. И.

Настольный литературно-экономическьй календарь „Бессарабья” на … годь ъ справочнымь отбломъ и адресъ-календаремъ : Годъ II-й / Составителъ и издалъ Британъ, М. И. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiомовича. – 1893. – 24 cm. – Fotocopie.

…1894 годь. – 1893. – 172 p. : fot. – 90r. – [Basarabiana-499]

 • Салтыков-Щедрин, М. Е.

Пошехонская старина / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Ch. : S. n., 1936. – 20 cm. – 95, [1] p. –

 • r. – [Basarabiana-500]
 • Самоучитель русского языка = Сынгурынвацыторъ лимбей руссаскы. – Ch. : [S. n.], 1935. – 88, [1] p.; 18 cm. –0,75 r. – [Basarabiana-501] 
 • Исторiя Молдавiи и Валвхiи, съ разсужденiемъ о настоящемъ состоянiи сихъ обоихъ Княжествъ. Г… К… Долгое время въ оныхъ жившимъ. Переведена съ Французскаго, съ исправленiемъ во многихъ мъстахъ. – Санктпетербургъ : Императорской Типографiи, 1791. – 24 cm. – Fotocopie. – 184 p.: fot. – 90 r. – [Basarabiana-502]
 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишинев: Типо-Литографiя Э. Шлiмовича, 1902. – 24 cm.

Том 2 : Продолжение № 1. – 251-495, [2] p. – Fotocopie. – 107 r. – [Basarabiana-503]

 • Бессарабiя. – [S. l.] : [S. n.]. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение 1. – 101-177; 95, [3] p. – 83 r. – [Basarabiana-504]

 • Вегетарiанское обозренiе. – Кишиневъ : Тип. П. Л. Галантера, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 5-й. – Май, 1909. – 42, [3] p. – 25 cop.

№ 6-й. – Августь, 1909. – 40, [3] p. – 25 cop.

№ 7-й. – Сентябрь, 1909. – 32, [3] p. – 25 cop.

№ 8-9. – Октябрь-Ноябрь, 1909. – 48, [3] p. – 50 cop.

№ 10. – Декабрь, 1909. – 40, [3] p. – 25 cop. – [Basarabiana-505]

 • Батюшков, П. Н.

Бессарабiя. Историческое описанiе : cъ высочайшаго соизволенiя издано при Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ (съ 3-мя фототипiями, 53-мя гравюрами и картой) / П. Н. Батюшков. – С.-Петербургъ : Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза”, 1892. – 24 cm. – Fotocopie. – VI-XLIII; 134, [6] p. : fot. – 87 r. – [Basarabiana-506]

 • Труды Бессарабкаго Общества Естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – Кишиневъ: Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго. – 24 cm. – Fotocopie. – 98 r.

Томъ I: Частъ I (1904/5-1905/6 годы). – 1906. – V-XVII; 70, [2] p.

Томъ I: Частъ II (1905/6 -1906/7 годы: ред. Э. Э. Миллер). – 1907. – XIX-LIV; 72-173, [2] p.: fot. – [Basarabiana-507]

 • Buletinul Oficial al provinciei Basarabia. – Ch. : Tipogr. „Cartea Românească”, 1943. – 30 cm.

Anul III : Nr 8 (P. I-a). – 01.08.1943. – 184, [3] p. – 3 r. – [Basarabiana-508]

 • Comisiunea monumentelor istorice : Secţia din Basarabia : Anuar / Inst. de Arte Grafice. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1924. – 33 cm. – 148, [4] p. : fig., il.

Bibliogr. în notele de subsol.

3,50 r. – [Basarabiana-509]

 • Dunăreanu, N.

Nădejdi Spulberate : Nuvele, Schiţe, Amintiri / N. Dunăreanu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 223, [1] p.; 22 cm.

2,50 r. – [Basarabiana-510]

 • Данильченко, Ю. М.

Справочная книжка и календарь по огороду и цвътнику / Ю. М. Данильченко. – Кишиневъ: Тип. газеты „Бессарабская Жизнь”, 1914. – 7-82, [1] p. – 22 cm. – 4 r. – [Basarabiana-511]

 • Сборник Бессарабского Земства. – Кишинев : [S. n.], 1872. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 2. – 1872. – 97-202, [2] p. : tab. – 50 r. – [Basarabiana-512]

 • Картограммы Бессарабской Губернiи. Приложенiе къ докладу Бессарабской Губернской Земской Управы Губернской Оцѣночной Комиссiи : „Дѣленiе уѣздовъ на однородныя въ хозяйственномъ отношенiи мѣстности” / Оцѣночно-статистическое отдѣленiе Бессарабской Губернской Земской Управы. – Ch. : S. n., 1936. – 24 cm. – 12 p. : hărţi. – 15 r. – [Basarabiana-513]
 • Balş, G.

Bisericile Moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII / G. Balş. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice „E. Marvan”, 1933. – 32 cm. – 655, [1] p. : fig. – 450 lei. – [Basarabiana-514]

 • Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles de Bessarabie = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя (Avec 4 planches) / Pед. Миллер Э. Э. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm.

Vol. 5. : 1913-1914. – 1914. – I-XX; 178 : tab. – 65 r. – [Basarabiana-515]

 • Сорокское уездное земское собранiе : XVIII-го очереднаго созыва 1886 года. – Сороки: Слав. Тип. Аренд. Крушельницкимъ, 1887. – 24 cm. – Fotocopie. – 142 p. : tab. – 60 r. – [Basarabiana-516]
 • Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru : publ. trimestrială / Sub conducerea : T. G. Bulat şi C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935, 1936, 1937. – 23 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul V : Nr 3-4 (iul.-dec.). – 1935. – 340, [1] p.

Anul VIII : Nr 1 (ian.-mart.). – 1936. – 331 p. : tab.

Anul IX : Nr 1-4 (ian-dec.). – 1937. – 160 p. : il., tab. – 8 r. – [Basarabiana-517]

 • Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău = Bulletin du Musée National de Science Naturelles de Kichineff / Red. : Dr. N. Florov. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1926. – 25 cm.

Fasc. 1 : 1926. – 133, [2] p. : il., tab. + An. : hartă (scara 1 : 420000). – Bibliogr. în notele de subsol. – 10 r. – [Basarabiana-518]

 • Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичем О землях, находящихся в Бессарабской губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение Nr 2. – 1908. – 206 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 94 r. – [Basarabiana-519]

 • Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичем О землях, находящихся в Бессарабской губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение Nr 3. – 1908. – 207-433 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 101,50 r. – [Basarabiana-520]

 • Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссiи / Ред. И. Н. Халиппы. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiомовича, 1900. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ I. – 1900. – 233 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 105 r. – [Basarabiana- 521]

 • Бессарабскiй календарь на 1896 годъ (годъ четырнадцатый). – Кишиневъ : Тип. Бессарабского Губернскаго Правленiя, 1895. – 24 cm. – Fotocopie. – 76 p. – 57 r. – [Basarabiana-522]
 • Вегетарiанское обозренiе / Изд. I. О. Перперъ; ред. М. О. Перперъ. – Кишиневъ : Тип. П. Л. Галантера, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1-й. – Январь, 1909. – 32, [3] p. – 25 cop.

№ 2-й. – Февраль, 1909. – 40, [6] p. – 25 cop.

№ 3-й. – Мартъ, 1909. – 40, [4] p. – 25 cop.

№ 4-й. – Апръль, 1909. – 42, [8] p. – 25 cop. – [Basarabiana-523]

 • Бессарабскiй календарь на 1901 годъ / Изд. ред. „Бессар. Губ. Вѣдомостей”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1900. – 24 cm. – Fotocopie. – VI; 20; XI; 103, [10] p.– 50 cop. – [Basarabiana-524]
 • Svetlov, P.

Învăţătura creştină în expunere apologetică / P. Svetlov; trad. : Serghie Bejan, Constantin N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1936. – 25 cm.

Vol. II. – 1936. – 652 p. – Bibliogr. în notele de subsol.

300 lei. – [Basarabiana-525]

 • Бессарабскiй календарь на 1899 годъ / Изд. ред. „Бессар. Губ. Вѣдомостей”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1898. – 24 cm. – Fotocopie. – 54; III-XII; 106, [4] p. – 50 cop. – [Basarabiana-526]
 • Бессарабский календарь на 1901 год / Изд. ред. „Бессар. Губ. Ведомостей”. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правления, 1900. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение Nr 1. – 23; 34; 59; 13; 31, [11] p. – 86 р. – [Basarabiana-527]

 • Материалы собранные гласным Бессарабского Губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичем О землях, находящихся в Бессарабской губернии, именующихся преклоненными святыми местами на Востоке. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского Правления, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение Nr 4. – 1908. – 435-507; 59; 77 p. – 94 r. – [Basarabiana-528]

 • Сборникъ Бессарабского земства : Проэктъ Смѣты расходовъ на содержанiе Кишиневской земской женской гимназiи на 1874 годъ. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 3. – 1874. – 260-404 p. : tab. – 57,50 r. – [Basarabiana-529]

 • Крупенскаго, Я. Н.

Краткiй очеркъ о бессарабскомъ дворѧиствѣ 1812-1912 къ столътнему юбилею Бессарабiи / Я. Н. Крупенскаго. – С.-Петербургъ : [S. n.], 1912. – 24 cm. – Fotocopie. – 60; 64; 43, [12] : fot., tab. – 46,50 r. – [Basarabiana-530]

 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаъ и образованiе Бессарабской области / Л. А. Кассо. – Москва: Печатня А. Снегиревой, 1913. – 24 cm. – Fotocopie. – 230 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 105 r. – [Basarabiana-531]

 • Военно-статистическое обозрѣнiе Россiйской Имперiи / Изд. Департамента Генеральнаго Штаба; подполковник Дараганъ. – Санктпетербургъ : Тип. Департамента Генеральнаго Штаба, 1849. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ XI : часть 3. – 1849. – 162 p. – 122 r. – [Basarabiana-532]

 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаъ и образованiе Бессарабской области / Л. А. Кассо. – Москва: Печатня А. Снегиревой, 1913. – 229 p. – 24 cm. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 105 r. – [Basarabiana-533]

 • Скальковский, А.

Болгарскiя колонiи въ Бессарабiи и Новороссiйскомъ-Краъ (Статистическiй очеркъ) / А. Скальковский. – Одесса : Тип. Т. Нейман и К0, 1848. – 156 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 81,50 r. – [Basarabiana-534]

 • Драганова, П. Д.

Bessarabiana 1812-1912 / П. Д. Драганова. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1912. – 24 cm. – 278 p. – Fotocopie. – 75 r. – [Basarabiana-535]

 • Бессарабскiй спавочный календарь на 1890 годъ. – Кишиневъ : Тип. Э. Б. Шлiомовича, 1889. – 24 cm. – 80, [2] p. – Fotocopie. – 11,50 r. – [Basarabiana-536]
 • Русовой, С.

Какъ болгары добыли себѣ свободу / С. Русовой. – Ростовъ на Дону : Тип. Бусселя, 1905. – 18 cm. – 60 p. – Fotocopie. – 9 r. – [Basarabiana-537]

 • Бессарабский календарь (год четырнадцатый) на 1896 год. – Кишинев : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правления, 1895. – 24 cm. – 8; 60; 40; 10 p. – Fotocopie. – 48,50 r. – [Basarabiana-538]
 • Адресный календарь г. Кишинева и Одессы на 1896 годъ. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлiомовича, 1895. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ I-й. – 1895. – 65, [9] p. – 20 cop. – [Basarabiana-539]

 • Смѣта денежныхѣ земскихѣ расходовѣ Бендерскаго уѣзда на уѣздныя земскiя повинности на 1873 годъ. – 24 cm. – 116 p. : tab. – Fotocopie. – 80 r. – [Basarabiana-540]
 • Florov, N.

În chestia rolului îngrăşămintelor minerale / N. Florov; Camera Agricolă a Jud. Lăpuşna. – Ch. : Direcţiunea Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statutului, 1929. – 24 cm. – 14 p. – 0,20 r. – [Basarabiana-541]

 • Сборникѣ Бессарабскаго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1872. – 24 cm. – Fotocopie.

Годѣ вторый : № 2 и 3-й. – 1872. – IV; 7; 119; 100 p. : tab. – 110 r. – [Basarabiana- 542]

 • Раскладки Оргеевской уездной земской управы и постановления Уездного земского собрания XXI очередного созыва 1889 год. – Оргеев : Тип. С. Палиса, 1890. – 24 cm. – 256-373 p. : tab. – Fotocopie. – 52,50 r. – [Basarabiana-543]
 • Труды Бессарабской губернской ученой архивной коммиссии / Pед. И. Н. Халиппы. – Кишинев : Типо-Литография Э. Шлиомовича, 1907. – 24 сm. – Fotocopie.

                                 Том 3 : часть 3. – 1907. – 298-428, [1] p. – 73,50 r. – [Basarabiana-544]

 • Boga, L. T.

Documente Basarabene III : Testamente şi danii (1672-1858) / L. T. Boga. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1929. – 23 cm. – 94 p. – 3 r. – [Basarabiana-545]

 • Giurgea, Luceniu N.

Din trecutul şi prezentul Basarabiei / Luceniu N. Giurgea. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice, 1928. – 282 p. : fig. + An. : 2 f. – 23 cm. – 10 r. – [Basarabiana-546]

 • Ciobanu, Ştefan

Documente din Basarabia : Extras din volumul Comisiunei Monumentelor Istorice, Secţia din Basarabia / Ştefan Ciobanu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 23 cm. – 79 p. – 3 r. – [Basarabiana-547]

 • Revista Societății istorico-arheologice bisericești din Chișinău. – Chișinău : Tipografia Eparhială – „Cartea Românească”, 1929. – 22 cm.

Volumul XIX. – 416 p. : fot. – 100 lei. – [Basarabiana-548]

 • Труды мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. – С.-Петербургъ : Тип. Штаба ОтдѢльнаго Корпуса Пограничной Стражи., 1903. – 24 cm. – Fotocopie.

Книга 3 : III. Бессарабская Губернiя. – 1903. – 308-401 p. – Fotocopie. – 45 r. – [Basarabiana-549]

 • Труды мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. – С.-Петербургъ : Тип. Штаба ОтдѢльнаго Корпуса Пограничной Стражи., 1903. – 24 cm. – Fotocopie.

Книга 2 : III. Бессарабская Губернiя. – 1903. – 159-307 p. – Fotocopie. – 79 r. – [Basarabiana-550]

 • Труды мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. – С.-Петербургъ : Тип. Штаба ОтдѢльнаго Корпуса Пограничной Стражи., 1903. – 24 cm. – Fotocopie.

Книга 1 : III. Бессарабская Губернiя. – 1903. – IV; 158 p. – 83 r. – [Basarabiana-551]

 • Сборникъ статистическихъ свѣдѢнiй по Хотинскому уѣзду, Бессарабской губернiи / Изд. Хотинскаго уѣзданого земства. – Москва : Типо-литографiя И. Н. Кушнерева и К0, 1886. – 24 cm. – XII; 151 p. : tab. – Fotocopie. – 103 r. – [Basarabiana-552]
 • Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй по Хотинскому уѣзду, Бессарабской губернiи / Изд. Хотинскаго уѣзданого земства. – Москва : И. Н. Кушнерева и К0, 1886. – 24 cm. – 152-320 p. : tab. – Fotocopie. – 103 r. – [Basarabiana-553]
 • Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles de Bessarabie = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Pед. Э. Э. Миллер. – Кишиневь : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Vol. IV : 1912-1913. – XVI; 279; 30, [8] p. : il., tab. – 100 r. – [Basarabiana-554]

 • Труды Бессарабской губернской ученой архивной коммиссии / Pед. И. Н. Халиппы. – Кишинев : Типо-Литографiя Э. Шлиомовича, 1907. – 24 cm. – Fotocopie.

Том 3 : часть 4. – 1907. – 430-582 p. – 80,50 r. – [Basarabiana-555]

 • Доклады, сметы, раскладкиОргеевской уездной земской управы и постановления Уездного земского собрания XXI очередного созыва 1889 год. – Оргеев : Тип. С. Палиса, 1890. – 24 cm. – 130-255 p. : tab. – Fotocopie. – 55 r. – [Basarabiana-556]
 • Отчетъ о дѣйствiяхъ Сорокской уѣздной земской управы съ 1-го сентября 1873 по 1-е сентября 1874 года. – 24 cm. – 77 p. : tab. – Fotocopie. – 31 r. – [Basarabiana-557]
 • Отчетъ о дѣйствiяхъ Сорокской уѣздной земской управы съ 1-го октября 1872 г. по 1-е сентября 1873 года. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1874. – 24 cm. – 182 p. : tab. – Fotocopie. – 81 r. – [Basarabiana-558]
 • Отчетъ о дѣйствiяхъ Сорокской уѣздной земской управы съ 1-го сентября 1874 по 1-е сентября 1875 года. – 24 cm.  – 13 p. – Fotocopie. – 12 r. – [Basarabiana-559]
 • Бессарабскiй календарь : Почта, Телеграфъ и Телефонъ. – [Кишинев] : ТипографiяБессарабского Губернскаго Правленiя, 1907. – 24 cm. – 80 p. : tab. – Fotocopie. – 50 r. – [Basarabiana-560]
 • Доклады Сорокской уѣздной земской управы очередному уѣздному земскому собранiю 2-го октября 1877 года. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1877. – 24 cm. – 15 p. – 12,50 r. – [Basarabiana-561]
 • Доклады Сорокской уѣздной земской управы VII очередному уѣздному земскому собранiю 1875 года. – Сорока : [Б. и.], 1875. – 24 cm. – 64 p. – 27,50 r. – [Basarabiana-562]
 • Доклады Сорокской уѣздной земской управы VI очередному уѣздному земскому собранiю. – Сорока : [Б. и.], 1875. – 24 cm. – 45 p. – 21,50 r. – [Basarabiana-563]
 • Доклады Сорокской уѣздной земской управы очередному уѣздному земскому собранiю 2-го октября 1877 года. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1877. – 24 cm. – 15 p. – 12,50 r. – [Basarabiana-564]
 • Продолжение 3-е. – 321-406; XLIII; 61 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 103 r. – [Basarabiana-565]
 • Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй по Хотинскому уѣзду, Бессарабской губернiи / Изд. Хотинскаго уѣзданого земства. – Москва : Типо-литографiя И. Н. Кушнерева и К0, 1886. – XIII; 149 p.: tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 93 r. – [Basarabiana-566]
 • Денежный отчетъ Хотинской Уѣздной Земской Управы за 1872 годъ. – 91 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 44 r. – [Basarabiana-567]
 • Третiй очередной съѣздъ Росс. Соц.-Дем. Рабочей Партiй : Полный текстъ протоколовъ / Изд. Центральнаго Комитета. – Женева : Тип. Партiй 6, 1905. – 365-494 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 47 r. – [Basarabiana-568]
 • Сборникъ Бессарабскаго земства, издаваемый губернскаго земскою управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1880. – 24 cm.

Годъ десятый : № 6. – 1880. – 32; 55; 17; 77 p. : tab. – Fotocopie. – 73 r. – [Basarabiana-569]

 • Труды подготовительной по нацiональнымъ дѣламъ комиссiи. – Одесса. – 24 сm.

Выпускъ I : Бессарабскiй отдѣлъ : Записка о международномъ положенiи Бессарабiи. – 50 p. – Fotocopie. – 23 r. – [Basarabiana-570]

 • Труды подготовительной по нацiональнымъ дѣламъ комиссiи. – Одесса. – 24 сm.

Выпускъ I : Бессарабскiй отдѣлъ : Записка о международномъ положенiи Бессарабiи. – 50 p. – Fotocopie. – 23 r. – [Basarabiana-571]

 • Татару, А.

Бессарабия под пятой румынских оккупантов / А. Татару. – Партиздат, 1932. – 32 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 100000 ex. – 19 r. – [Basarabiana-572]

 • Nistor, Ion I.

Românii transnistreni / Ion I. Nistor. – Ch. : S. n., 1927. – 565 p.; 22 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

1 r. – [Basarabiana-573]

 • Труды Бессарабской губернской ученой архивной коммиссии / Pед. И. Н. Халиппы. – Кишинев : Типо-Литографiя Э. Шлиомовича, 1900. – 24 cm.

Том 1. – 1900. – 172-438, [1] p. – Fotocopie. – 114,50 r. – [Basarabiana-574]

 • Автобiографiя Ч. Дарвина / Пер. К. А. Тимирязева. – К. : S. n., 1929. – 327, [3] p. : il., tab.; 23 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-575]

 • Титоров, Иов

Болгары в Бессарабии / Иов Титоров. – София : Тип. Г. А. Пожаров, 1905. – 110-225 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 52 r. – [Basarabiana-576]

 • Титоров, Иов

Болгары в Бессарабии / Иов Титоров. – София : Тип. Г. А. Пожаров, 1905. – 227-332, [15] p. : fot. – 24 cm. – Fotocopie. – 53,50 r. – [Basarabiana-577]

 • Статистическiй отдѣлъ. – 17; 58; 64, 18, [6] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 85 r. – [Basarabiana-578]
 • Сборникъ Бессарабскаго земства, издаваемый Бесcарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гроссмана, 1875. – 24 cm.

Годъ пятый : № 1. – 1875. – 140, [2] p. : tab. – Fotocopie. – 81,50 r. – [Basarabiana-579]

 • Сборникъ Бессарабскoго земства. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гроссмана, 1875. – 24 cm.

Кн. 4 : № 2, 3. – 1875. – 405-517 p. – Fotocopie. – 51 r. – [Basarabiana-580]

 • Татару, А.

Бэсарабiя пад пятою румынскiх окупантау / А. Татару. – Менск : Партмассэктар, 1932. – 61 p. – 19 cm. – Fotocopie. – 27 r. – [Basarabiana-581]

 • Продолжение 2-е. – 102164; 39; 60 p. : tab. – 24 cm . – Fotocopie. – 80 r. – [Basarabiana-582]
 • Титоровь, Иовъ

Бъдгаритѣ въ Бессарабия / Иовъ Титоровь. – София : Печ. и Лит. Г. А. Ножаровъ, 1905. – 108 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 49,50 r. – [Basarabiana-583]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскаго Земскрю Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гроссмана, 1877. – 24 сm.

Годъ седьмой. – № 1. – 1877. – 25 p. – Fotocopie. – 17 r. – [Basarabiana-584]

 • Travaux de la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ: Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 24 cm.

Томъ II : Вып.1-й (1908/9 годы). – 1910. – V-XIX; 67 p. – 60 сop.

Томъ II : Вып. 2 : 1909-10 и 1910-11 годы : (Съ тремя таблицами рисунковъ). – 1912. – XLIII; 70-223, [2] : tab. – 100 r. – [Basarabiana-585]

 • Посмертныя записки Николая Ивановича Пирогова. – С.-Петербургь : S. n., 1884. – 772; VI; XVI p. : il.; 23 cm.

3 r. – [Basarabiana-586]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1876. – 24 сm.

Годъ шестой. – № 1 и 2. – 1876. – VII; 27; 154; 24 p. – Fotocopie. – 80 r. – [Basarabiana-587]

 • Краткiя свѣдѣнiя изъ молдавской граматики. – [Ch. : S. n., 1928]. – XII; 76 p.; 21 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-588]

 • Chestiunea basarabeană. – [Ch. : S. n., 1871]. – 124 p.; 21 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-589]

 • Гроссманъ, С. М.

Мѣстные Законы Бессарабiи : Полный систематическiй сборникъ Мѣстныхъ Бессарабскихъ Законовъ : Изд. неоффицiальное. – С. М. Гроссманъ. – С.-Петербургъ : Типо-Литографiя А. Г. Розена (А. Е. Ландау), 1904. – 429 [1] p.; 25 cm.

20 r. – [Basarabiana-590]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскрю Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1876. – 24 сm.

Годъ шестой. – № 6. – 1876. – VIII; 89 p. – Fotocopie. – 48 r. – [Basarabiana-591]

 • Отчетъ комитета Гербовецкой Общины Сестеръ Милосердiя Краснаго Креста въ г. Кишиневь за 1913 годъ : (восьмой годъ существованiя). – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 71 p. : tab.; 22 cm.

Cu autogr. – 0,45 r. – [Basarabiana-592]

 • Отчетъ комитета Гербовецкой Общины Сестеръ Милосердiя Краснаго Креста въ гор. Кишиневь за 1909 годъ (четвертый годъ существованiя). – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 64 p. : tab.; 22 cm.

Cu autogr. – 0,45 r. – [Basarabiana-593]

 • Smadu, Nicolae

Tifosul exantematic in Basarabia : Studiu epidemiologic şi propuneri de cele mai eficace măsuri de combatere : (Comunicare prezentată la cel de al 2-lea Congres Naţional de boale contagioase, ţinut la 24-26 Octombrie 1937, în Chişinău) / Nicolae Smadu. – Ch. : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului : Imprimeria Chişinău, 1937. – 51 p. : tab.; 23 cm.

0,60 r. – [Basarabiana-594]

 • Бендерское земство отчеты Бендерской уездной земской управы за 1909 год. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1911. – 24 cm. – 15-121 p. : tab. – Fotocopie. – 49 r. – [Basarabiana-595]
 • Дальниченко, Ю. М.

Справочная книжка и календарь по огороду и цвѣтнику / Ю. М. Дальниченко. – К. : Тип. газеты „Бессарабская Жизнь”, 1914. – 82 p. : fig., tab.; 22 cm.

0,45 r. – [Basarabiana-596]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскoю Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1876. – 24 сm.

Годъ шестой. – № 5. – 1876. – VII; 12; 32 p. – Fotocopie. – 20,50 r. – [Basarabiana-597]

 • Сборникъ статей по плодоводству и виноградарству Бессарабiи / Pед. : Н. К. Могилянскаго. – К. : S. n., 1911. – 212, [2] p. : des., tab.; 25 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

5 r. – [Basarabiana-598]

 • Cotelev, Vadim

Conservarea şi industrializarea fructelor şi legumelor / Vadim Cotelev; Atelierele grafice Emil Grabovschi. – Ch. : S. n., 1939. – 104 p. : fig., tab.; 23 cm.

99 lei. – [Basarabiana-599]

 • Raşcu, Gh.

Mânăstirile din Judeţul Vâlcea : Mănăstirea Cozia / Gh. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 22 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-600]

 • Aumann, W.

Teoria de construire a ceasornicului solar orizontal / W. Aumann; foto-zincogr. : E. Grabovschi. – Ch. : Tipogr. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, 1934. – 17, [1] p. : fig., tab.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-601]

 • Lepşi, I.

Cercetări biologice asupra lacului tabacariei : (Cu 20 figuri) : Extras din Bul. Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău Nr 5-933 / I. Lepşi. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 24, [2] p. : fig.; 24 cm.

0,45 r. – [Basarabiana-602]

 • Raşcu, G.

Palestina modernă : (conferinţă geografică) / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1938. – 12 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-603]

 • Chişinăul medical : Rev. şt. şi profesională a colegiilor din ţinutul Nistru / Înscrisă în reg. publ. periodice în Tribunalul Lăpuşna, secţia III, sub Nr 2.535 din 4 febr. 1939; dir. : C. Sufleri; red. : N. N. Constantinescu, Gh. Munteanu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 23 cm.

Anul I : Nr 4 (Aug.). – 1939. – 224 p. : fig. – 0,80 r. – [Basarabiana-604]

 • Raşcu, G.

Minunea antichităţii : Note de călătorie / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1937. – 15 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-605]

 • Raşcu, G.

Ctitoriile domneşti din Bucovina : (conferinţă religioasă) / G. Raşcu. – Ch. : Tipogr. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, 1935. – 14 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-606]

 • Raşcu, G.

Cetăţile de pe Nistru / G. Raşcu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1940. – 11 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-607]

 • Raşcu, G.

Africa modernă / G. Raşcu. – Ch. : S. n., 1939. – 12 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-608]

 • Raşcu, G.

Vieaţa la munte : (conferinţă geografică) / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1938. – 11 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-609]

 • Cornea, I.

Aspectele actuale ale tuberculozei în Chişinău şi ţinutul Nistru / I. Cornea. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1939. – 12 p. : graf.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-610]

 • Raşcu, G.

O călătorie la mânăstirea Sinai / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1937. – 14 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-611]

 • Moroşan, N. N.

Geologia şi preistoria regiunii Copanca / N. N. Moroşan. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1939. – 72 p. : fig., planşe, tab.; 24 cm. + An. : hartă.

Bibliogr. în notele de subsol. – Cu autogr.

1 r. – [Basarabiana-612]

 • Raşcu, G.

Mânăstirile din Judeţul Neamţ / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1937. – 16 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-613]

 • Russu, Alexandru

Spre o nouă viaţă şi sănătate prin magnetism / Alexandru Russu. – Ch. : Tipogr. S. Munteanu, 1932. – 35 p. : il.; 23 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

42 lei. – [Basarabiana-614]

 • Buletinul Muzeului Naţional de istorie naturală din Chişinău / Red. : Dr. N. Florov. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1926. – 24 cm.

Fasc. 1 : 1926. – 133, [2] p. : il., tab. – An. : hartă (Scara 1 : 420000). – Bibliogr. în notele de subsol. – 1 r. – [Basarabiana-615]

 • Elladi, Andrei I.

Prin Bucovina : Amintiri, impresii şi constatări din excursia corpului didactic primar din Chişinău : (28 iul.-5 aug. 1928) / Andrei I. Elladi. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea”, 1928. – 16 p. : il.; 23 cm.

20 lei. – [Basarabiana-616]

 • Instrucţiuni pentru prepararea şi întrebuinţarea insecticidelor şi fungicidelor / Inst. de Cercetări Agronomici al României, Staţiunea Fitopatologică Chişinău. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 45, [1] p.; 16 cm. + An. : 1 f.

0,40 r. – [Basarabiana-617]

 • Bahtalovschi, Iosif

O mică schiţă ampelografică : Speciile de viţe cultivate în Basarabia / Iosif Bahtalovschi; Ed. Directoratului de Agricultură din Basarabia. – Ch. : Inst. de Arte Grafice „România Nouă”, 1919. – 54, [2] p. : fig., tab.; 23 cm.

2 lei. – [Basarabiana-618]

 • Contribuţii la studiul legaturilor medicale romano-ruse / Sub conducerea : Valeriu Bologa. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură Ştiinţifică, 1952. – 103, [2] p. : il.; 20 cm.

3,64 r. – [Basarabiana-619]

 • Darea de seamă către Adunarea Generală din 4 Maiu 1940 / Banca Populară „Spiru Haret” a corpului didactic din Jud. Lăpuşna. – Ch. : S. n., 1940. – 19 p.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-620]

 • Licurici : Rev. soc. literare „B. P. Haşdeu” / Preş. : Miron Holban. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1938. – 22 cm.

Anul I : Nr 4-5 (Mart-Apr.). – 1938. – 34 p. – 10 lei. – [Basarabiana-621]

 • Zamfirescu, N.

Influenţa temperaturei asupra absorbţiunii substanţelor nutritive : Absorbţiunea azotului = Influence de la température sur l’absorption des substances nutritives : Absorption de l’azote / N. Zamfirescu; Extras din Bul. Facultăţii de Şt. Agricole Chişinău. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 23 cm.

Vol. I : Nr 2. – 1936. – 70, [2], p. : fig., tab. – Text parţial : lb. fr.

0,80 r. – [Basarabiana-622]

 • Leon, Denis

Sf. scriptură şi spiritizmul : (dovezi de reincărcare) : Ce face Biserica? Ce fac teologii? Ce fac savanţii noştrii ? / Denis Leon; trad. de Elena şi Col. Adamovici. – Tighina : Tipogr. B. Adelman, 1935. – 22 cm.

Nr 2. – 1935. – 68 p.

                                 Leon, Denis

Le pourquoi de la vie? : (soluţia raţională a problemei existenţii) : Ce suntem? De unde venim? Unde mergem? / Denis Leon; trad. de Elena şi Col. Adamovici. – Tighina : Tipogr. B. Adelman, 1935. – 22 cm.

Nr 3. – 1935. – 92; III, [4] p.

2 lei. – [Basarabiana-623]

 • Опыты со способами посѣва яровой пшеницы „полтавки” на Безенчукской с.-х. опытной станцiи въ 1914 году / Ред. : П. М. Дубровскiй. – Ch. : S. n., 1915. – 40, [1] p.; 23 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

[Basarabiana-624]

 • Жуковъ, Н. Н.

Приготовленiе скелетовъ пресмыкающихся. Ужъ / Н. Н. Жуковъ ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 8 p. : des.; 17 cm. – 1,50 r. – [Basarabiana-625]

 • Жуковъ, Н. Н.

Приготовленiе скелетовъ млекопитающихъ. Кошка / Н. Н. Жуковъ ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 35 p. : des. – 17 cm. – [Basarabiana-626]

 • Жуковъ, Н. Н.

Приготовленiе скелетовъ пресмыкающихся. Черепаха / Н. Н. Жуковъ ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 16 p. : des. – 17 cm. – [Basarabiana-627]

 • Жуковъ, Н. Н.

Приготовленiе скелетовъ земноводныхъ. Лягушка / Н. Н. Жуковъ ; Библiотека Школьнаго Музея. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 16 p. : des. – 17 cm. – [Basarabiana-628]

 • Mitu, Gh. Dimitriu

Istoria teatrului : Cu o scrisoare de Galla Galaction / Gh. Dimitriu Mitu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 111, [2] p.; 20 cm.

60 lei. – [Basarabiana-629]

 • Поручикъ, Ф. С.

Геологiя Бессарабiи : (Популярный очеркъ) / Ф. С. Поручикъ. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 150 p. : il., tab.; 24 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-630]

 • Oбзоръ Хотинскаго уѣзда въ сельско-хозяйственномъ отношения за 1887 г. / Сост. К. Ермолинскiй. – Москва : Типо-Литография И. Н. Кушнерева и К0, 1888. – XV; 193 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 101 p. – [Basarabiana-631]
 • Материалы для географiи и статистики Россiи, собранные офицерами генеральнаго штаба. Бессарабская область. / Сост. А. Защукъ. – Санктпетербургъ : Тип. Э. Веймара, 1862. – 24 cm.

Части I. – 1862. – XIII; 128 p. : tab. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 90 r. – [Basarabiana-632]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскoю Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1877. – 24 сm.

Годъ седьмой. – № 5. – 1877. – 75 p. : tab. – Fotocopie. – 79 r. – [Basarabiana-597]

 • Татару, А.

Бессарабия под пятой румынских оккупантов / А. Татару. – Партиздат : Красный пролетарий, 1932. – 32 p. – 19 cm. – Fotocopie. – 100000 ex. – 18 r. – [Basarabiana-634]

 • Материалы для географии и статистики России. Бессарабская область. / Сост. А. Защукъ. – Санктпетербургъ : Тип. Э. Веймара, 1862. – 24 cm.

Книга 2. – 1862. – 129-281 p. : tab. – Fotocopie. – 90 r. – [Basarabiana-635]

 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишиневъ: Типографiя Э. Шлiомовича, 1900. – 24 cm.

Томъ 1. – 1900. – 170 p. – Fotocopie. – 85,50 r. – [Basarabiana-636]

 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишинев: Типографiя Э. Шлiомовича, 1900. – 24 cm.

Томъ 1 : Кн. 3. – 294-438, [1] p. : fot. – Fotocopie. – 78 r. – [Basarabiana-637]

 • Отчеты врачей Кишиневской Губернской Земской больницы : Съ 1 октября по 31 декабря 1892 г. и за 1893 г. – Кишиневъ : Типо-литографiя Э. Шлiомовича, 1897. – 349 p. : tab.; 22 cm.

Отчетъ о состоянiи заведенiй для душевно-больныхъ Бессарабскаго Губернскаго Земства : Съ 1-го января 1896 года по 1-е января 1897 года / Сост. : В. Л. Коссаковскiй. – Кишиневъ. : Типо-литографiя Э. Шлiомовича, 1897. – 290 p. : tab.; 22 cm.

5 r. – [Basarabiana-638]

 • Коронная Метрика Варшав. Гл. Арх. Nr 85. – [Ch., 1818]. – 129- 372, [1] p.; 24 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-639]

 • Димитровъ, Г.

Страданията на българитѣ освобождението на българия презъ 1877-78 год / Г. Димитровъ. – София : Печатница на Ив. П. Даскаловъ и С-ие, 1899. – 320 p. : il.; 23 cm.

3,90 r. – [Basarabiana-640]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедьльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiй Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго Общества плодоводства; ред. : В. С. Коссовичъ. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm.

Nr 9. – 01.05.1913. – 286-316, [1] p. – 0,40 r. – [Basarabiana-641]

 • Anuarul Liceului de băeţi No. 4 „Alecu Rusu” din Chişinău. – Ch. : Tipogr. I. Volcomici, 1929. – 23 cm.

Nr 4. – 1929. – 48 p. : tab. – 0,60 r. – [Basarabiana-642]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1876. – 24 сm.

Годъ шестой. – № 3. – 1876. – V; 82; 100 p. : tab. – Fotocopie. – 88,20 r. – [Basarabiana-643]

 • Форъ, П. А.

Какъ возстанавливатъ виноградники въ Бессарабiи : Съ 89 рисунками въ текстѣ (второе изданiе дополненное) / П. А. Форъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 84 p. : des.; 24 cm.

0,30 r. – [Basarabiana-644]

 • Rădulescu, Mihail

Noţiunea de filozofie / Mihail Rădulescu. – Ch. : Tipogr. „Vremea Noastră”, 1927. – 59, [2] p.; 23 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

40 lei. – [Basarabiana-645]

 • Raşcu, G.

Ţara Haţegului / G. Raşcu. – Ch. : S. n., 1939. – 11 p. : il.; 23 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-646]

 • Труды Бессарабской Губернской Ученой архивной Коммиссiи / Ред. И. Н. Халиппы. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Ф. И. Кашевскаго, 1902. – 24 cm.

Томъ второй. – 1902. – 250 p. – Fotocopie. – 111,50 r. – [Basarabiana-647]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Д. Д-ра Гросмана, 1876. – 24 сm.

Годъ шестой. – № 3. – 1876. – VI; 24; 73; 55 p. : tab. – Fotocopie. – 17,70 r. – [Basarabiana-648]

 • Продолжение 1. – 131-325 p. – 24 cm. – 78,50 r. – [Basarabiana-649]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1873. – 24 сm.

Годъ третiй. – № 2-й. – 1873. – III; 32; 50; 90 p. – Fotocopie. – 92 r. – [Basarabiana-650]

 • Воспоминанiя врачей Юлiи Ал. Квятковской и Марiи П. Рашковичъ и Краткiя Бiографiи Н. А. и С. П. Дорошевскихъ, Е. П. Джунковской и Е. И. Кристи-Сицинской. – Парижъ : S. n., 1937. – 269, [1] p. : il.; 22 cm.

12,50 r. – [Basarabiana-651]

 • Отчеты, доклады, смьты, раскладки Бендерской Уьздной Земской Управы и постановленiя Уьзднаго Земскаго собранiя XXIX очереднаго созыва 1897 г. – Бендеры : Тип. А. А. Гольденштейна, 1897. – 107; 275 p. : tab.; 24 cm.

10 r. – [Basarabiana-652]

 • Ученая, литературная и художеств. Бессарабия. – Кишинев, 1911. – 24 cm.

Кн. 3. – 1911. – 182-278 p. – Fotocopie. – 46 r. – [Basarabiana-653]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm.

Годъ седъмой. – № 4. – 1877. – II; 20; 62; 26 p. – Fotocopie. – 50,50 r. – [Basarabiana-654]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою (Продолжение). – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm. – 101-237; 75 p.: tab. – Fotocopie. – 109 r. – [Basarabiana-655]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm.

Годъ седъмой. – № 3. – 1877. – III; 6; 136; 66 p. – Fotocopie. – 99 r. – [Basarabiana-656]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm.

Кн. 2. – № 4. – 1877. – 28-60; 60, [1] p. – Fotocopie. – 45,50 r. – [Basarabiana-657]

 • Сталин, И.

Докладу де даре де самэ ла с’езду XVIII а партидулуй деспре лукру комитетулуй централ а ПК(б) дин тоатэ униуня / И. Сталин. – Тирасполь : Едитура „Соцiалiстична Молдавiя”, 1939 (Тип. „Типмолд”). – 61, [3] p. : tab.; 21 cm.

3,20 r. – [Basarabiana-658]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm.

Годъ седъмой. – № 2. – 1877. – III; 49; 115; 26 p.: tab. – Fotocopie. – 100 r. – [Basarabiana-659]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Бендерской Уѣздной Земской Управы и постановленiя Уѣзднаго Земскаго собранiя XXXV очереднаго созыва 1903 г. – Бендеры : Тип. А. А. Гольденштейна, 1903. – 100; 136; III; 128; 238; 213, [1] p. : tab.; 24 cm.

10 r. – [Basarabiana-660]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Бендерской Уѣздной Земской Управы и постановленiя Уѣзднаго Земскаго собранiя XXV очереднаго созыва 1893 г. – Бендеры : Тип. А. А. Гольденштейна, 1894, 1895. – IV; 415; 484, [3] p. : tab.; 24 cm.

10 r. – [Basarabiana-661]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Бендерской Уѣздной Земской Управы и постановленiя Уѣзднаго Земскаго собранiя XXXII очереднаго созыва 1900 г. – Бендеры : Тип. А. А. Гольденштейна, 1900. – VI; 147; 93; 126; 118; 269, [2] p. : tab.; 24 cm.

10 r. – [Basarabiana-662]

 • Головня, В. В.

История античного театра и драматургия : (стенограмма лекций N 1) / В. В. Головня. – К. : Центральный дом раб. искусств, 1946. – 112 p.; 30 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

4,50 r. – [Basarabiana-663]

 • Празднованiе столљтнλго юбилєλ присоєдинєнiλ Бессарабiи къ Россiи : 1812-1912 / Cост. : Н. В. Лашковъ. – К. : Изд. Бессарабскаго Губернскаго Юбилейнаго Комитета, 1914. – 157 p.; 30 cm.

15 r. – [Basarabiana-664]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm.

Кн. 2. – № 6. – 1877. – 96; 28; 21 p.: tab. – Fotocopie. – 71 r. – [Basarabiana-665]

 • Накко, Алексѣя

Исторiя Бессарабiи съ древѣйшъхъ временъ / Алексѣя Накко. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1875. – 24 cm.

Часть 1-ая : Выпускъ 3-й. – 1875. – 490-645, [1] p. – Fotocopie. – 72,50 r. – [Basarabiana-666]

 • Жадовский, П.

Молдавияи Валахия въ современности (изъ записокъ офицера) / П. Жадовский. – 1856. – 24 cm. – 32-94, [1] p. – Fotocopie. – 35 p. – [Basarabiana-667]

 • Накко, A.

История Бессарабии с древнейших времeн / A. Накко. – Одесса, 1875 . – 24 cm.

Ч. 1. : Вып. 3-й. – Fotocopie. – 763-901, [2] p. – 79,50 r. – [Basarabiana-668]

 • Luminatorul : Rev. Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1922. – 22 cm.

Anul LV : Nr 17, 18 (Partea oficială). – 1-15.09.1922. – 58 p. : il. – [Basarabiana-669]

 • Молитвеник. – 24 cm. – Fotocopie. – 73 p. – 59 r. – [Basarabiana-670]
 • Могилянскiй, Н. К.

Матерiалы для указателя литетатуры по Бессарабiи : Списокъ книги и статей, относящихся къ Бессарабiи изъ библioтеки Н. К. Могилянскаго / Н. К. Могилянскiй. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 39 p. ; 24 cm. – Fotocopie.– 20 r. – [Basarabiana-671]

 • Матерiалы для географiи и статистики Бессарабiи (Съ 5 картами, 3 дiаграмми, 32 рисунками, многами таблицами въ текстѣ и указателемъ литературы) / Сост. Н. К. Могилянскiй. – Кишиневѣ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 141 p. : tab. ;  24 cm. – [Basarabiana-672]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1875. – 24 сm.

Годъ пятый. – № 6. – 1875. – V; 122 p.: tab. – Fotocopie. – 56 r. – [Basarabiana-673]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1875. – 24 сm.

Годъ пятый. – № 5. – 1875. – IV; 62 p.: tab. – Fotocopie. – 37 r. – [Basarabiana-674]

 • Материалы для географiи и статистики России. Бессарабская область. / Сост. А. Защукъ. – Санктпетербургъ : Тип. Э. Веймара, 1862. – 24 cm.

Кн. 3. – 1862. – 282-428 p. : tab. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 72 r. – [Basarabiana-675]

 • Материалы для географiи и статистики России. Бессарабская область. / Сост. А. Защукъ. – Санктпетербургъ : Тип. Э. Веймара, 1862. – 24 cm.

Кн. 4. – 1862. – 429-552 p. : tab. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 81,50 r. – [Basarabiana-676]

 • Могилянскiй, Н. К.

Георафическiй Очеркъ Бессарабiи / Н. К. Могилянскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1910. – 24 cm. – Fotocopie. – 48; 129-158; 81-86, [5] p. – 25,50 r. – [Basarabiana-677]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства. – Кишинев : Тип. Губернскаго Правленiя, 1874. – 24 сm.

Годъ четвертый. – № 6. – 1874. – III; 112; 120 p.: tab. – Fotocopie. – 109 r. – [Basarabiana-678]

 • Сборник Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1874. – 24 сm.

Годъ пятый. – № 5 : часть 3. – 1874. – 150-261 p.: tab. – Fotocopie. – 71 r. – [Basarabiana-679]

 • Головня, В. В.

История античного театра и драматургия : (стенограмма лекций Nr 2) / В. В. Головня. – К. : Центральный дом раб. искусств, 1946. – 186 p.; 30 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

5 r. – [Basarabiana-680]

 • Накко, A.

История Бессарабии с древнейших времeн / A. Накко. – Одесса, 1875 . – 24 cm.

Ч. 1. : Вып. 2-й. – Fotocopie. – 647-761, [1] p. – 52 r. – [Basarabiana-681]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства. – Кишинев : Тип. Губернскаго Правленiя, 1875. – 24 сm.

Кн. 2. – № 2, 3. – 1875. – 129-258 p.: tab. – Fotocopie. – 56 r. – [Basarabiana-682]

 • Сборник Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : земская Тип., 1875. – 24 сm.

Годъ пятый. – № 2 и 3. – 1875. – VII; 128 p.: tab. – Fotocopie. – 78,50 r. – [Basarabiana-683]

 • Сборник Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1874. – 24 сm.

Годъ четверый. – № 4. – 1874. –III; 42; 41; 40; 48 p.: tab. – Fotocopie. – 113 r. – [Basarabiana-684]

 • Могилянскiй, Н. К.

Материалы для указателя литературы по Бессарабiй (Естественно-Историческая литература по Бессарабiи) / Н. К. Могилянскiй. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 24 cm.

Вып. I : Геологiя и Палеонтологiия. – 1912. – 7, [2] p. – Fotocopie. – 11 r. – [Basarabiana-685]

 • Урусов, С. Д. (Кн.)

Записки губернатора Кишиневъ : 1903 – 1904 г. / Кн. С. Д. Урусовъ. – 2-ое доп. изд. – 1908. – 245 p. – Berlin : Bühnen und buchverlag russischer autoren J. Ladyschnikow, 1908. – 24 cm.

Fotocopie. – 107,50 r. – [Basarabiana-686]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Pед.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 2 (Мартъ). – 1911. – 384 p. : il. – [Basarabiana-687]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 3 (февр.). – 1911. – 544 p. : il. – [Basarabiana-688]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 5 (Май). – 1911. – 160 p. : il. – [Basarabiana-689]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 6 (lюнь). – 1911. – 320 p. : il. – [Basarabiana-690]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 7 (lюль). – 1911. – 480 p. : il. – [Basarabiana-691]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 8 (Авг.). – 1911. – 636, [2] p. : il. – [Basarabiana-692]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 9 (Сент.). – 1911. – 160 p. : il. – [Basarabiana-693]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 10 (Окт.). – 1911. – 320 p. : des., il. – [Basarabiana-694]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 11 (Нояб.). – 1911. – 512 p. : il. – [Basarabiana-695]

 • Нива : Ежемьсячный литературныя и популярно-научныя приложенiя / Ред.-издат. : Л. Ф. Марксъ; ред. : В. Я. Свьтловъ. – С.-Петербургъ : Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, 1911. – 24 cm.

№ 12 (Дек.). – 1911. – 700, [2] p. – [Basarabiana-696]

 • Медико-санитарное состоянiе Бендерскаго уьзда (Бессарабской губ.) въ 1897 г. / Сост. : С. Н. Бендерскимъ. – Бендеры : S. n., 1897. – 185 p. : tab.; 23 cm. + An. : 1 f.

10 r. – [Basarabiana-697]

 • Сборник Бессарабскaго земства. – Кишинев : Тип. Губернскаго Правленiя, 1879. – 24 сm.

Кн. 2. – № 2. – 1879. –50-141 p.: tab. – Fotocopie. – 45 r. – [Basarabiana-698]

 • Русско-молдавскiй словарь = Руссескъ ши молдовенескъ кувынтельникъ : (талмачъ кувинтелωръ) / Сост. : Михаилъ Чакиръ. – К. : Епархiальная Тип., 1907. – 471, [3] p.; 24 cm. – Text parţial.

3 r. – [Basarabiana-699]

 • Polev, Leonid

Practica oculistica pentru studenţi şi medici nespecialişti : Cu 38 figuri în text / Leonid Polev; pref. : D. Manolescu. – Ch. : Tipogr. „Arta Grafica” S. Puterman, 1932. – 228, [1] p. : fig.; 21 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-700]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1873. – 24 сm.

Годъ третiй. – № 1-й. – 1873. –IV; 129 p.: tab. – Fotocopie. – 75,50 r. – [Basarabiana-701]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1874. – 24 сm.

Годъ четвертый. – № 5. – 1874. –III; 63; 64 p. – Fotocopie. – 76 r. – [Basarabiana-702]

 • Михайлова, А. И.

Борьба Бессарабии против румынских захватчиков / А. И. Михайлова. – Саратов : Тип. № 1 Полиграфиздата, 1942. – 24 cm. – Fotocopie. – 46 p. – [Basarabiana-703]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Годъ восьмой. – № 6. – 1878. –V; 24; 33; 127; 58, [1] p. – Fotocopie. – 109 r. – [Basarabiana-704]

 • Материалы для географiи и статистики Россiи, собранные офицерами Генеральнаго Штаба. Бессарабская область. / Сост. А. Защукъ. – Санктпетербургъ : Тип. Э. Веймер, 1862. – 24 cm.

Части II. – 1862. – 131 p. : tab. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 49 r. – [Basarabiana-705]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабсксю Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1874. – 24 сm.

Годъ четвертый. – № 3. – 1874. –III; 98; 71 p. – Fotocopie. – 123,70 r. – [Basarabiana-706]

 • Материалы для географiи и статистики Россiи, собранные офицерами Генеральнаго Штаба. Бессарабская область. / Сост. А. Защукъ. – Санктпетербургъ : Тип. Э. Веймер, 1862. – 24 cm.

Части II. : Кн. 2. – 1862. – 132-260, [3] p. : tab. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 56,50 r. – [Basarabiana-707]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Кн. 3. – № 1. – 1879. –137-276; 7 p. – Fotocopie. – 58 r. – [Basarabiana-708]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Кн. 3. – № 1,2. – 1878. –108-251 p. : tab. – Fotocopie. – 60 r. – [Basarabiana-709]

 • Catalogul ilustrat cu accesorile apicole pe anul 1925 al Societăţii Centrale din Basarabia „Apicultorul”. – Ch. : Tipogr. şi Legătoria Eparhială, 1925. – 24 p. : il.; 23 cm.

3 r. – [Basarabiana-710]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабсксю Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1874. – 24 сm.

Годъ четвертый. – № 5. : Часть 2. – 1874. –148 p. : tab. – Fotocopie. – 81,50 r. – [Basarabiana-711]

 •  Молитвеник : Продолжение № 2. – Fotocopie. – 17 cm. – 725-910 p. – 73 r. – [Basarabiana-712]
 • Молитвеник : Продолжение № 1. – Fotocopie. – 17 cm. – 578-724 p. – 58 r. – [Basarabiana-713]
 • Молитвеник : Продолжение № 3. – Fotocopie. – 17 cm. – 911-1081 p. – 86 r. – [Basarabiana-714]
 • Молитвеник : Продолжение № 4. – Fotocopie. – 17 cm. – 1082-1230 p. – 79 r. – [Basarabiana-715]
 • Юбилейный сборникъ г. Кишинева : 1812-1912. – Сh. : S. n., 1912. – 30 cm.

Ч. 1 : 1812-1912. – 1912. – 206; [6] p. : il. – An. : 25 p. – [Basarabiana-716]

 • Кодрянъ, Георгiй

Русско-молдавскiй и молдавско-русскiй словарь : пособiе для молдаванъ въ школъ и дома = Руссеск-молдовинеск ши молдовинеск-руссеск кувынтельник / Георгiй Кодрянъ. – Кишиневъ. : Епархiальная Тип., 1912. – 24 cm.

Изданiе 2. – 1912. – 104 p. – 48 r. – [Basarabiana-717]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Годъ восьмой. – № 3. – 1878. –V; 18; 14; 47 p. – Fotocopie. – 42 r. – [Basarabiana-718]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Годъ восьмой. – № 4. – 1878. –IV; 104; 33; 52; 31 p. : tab. – Fotocopie. – 101 r. – [Basarabiana-719]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Годъ восьмой. – № 1 и 2. – 1878. –IV; 11; 43; 12; 52 p. : tab. – Fotocopie. – 54 r. – [Basarabiana-720]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 4 (Апрьль). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-721]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 5 (Май). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-722]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 6 (lюнь). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-723]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 7 (lюль). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-724]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 9 (Сент.). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-725]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 10 (Окт.). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-726]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 11 (Нояб.). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-727]

 • Листокъ Бессарабскаго Губернскаго Отдѣла Россiйскаго общества Покровительства Животнымъ. – К. : Тип. М. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 29 cm.

Nr 12 (Дек.). – 1908. – 16 p. – [Basarabiana-728]

 • Ведомости о сложных справочных ценах на провиант фураж и проч. по уездам Бессарабской Губернии за 1885 г. – К. : S. n., 1885. – An. : 2 f.; 18 cm.

5, 20 r. – [Basarabiana-729]

 • Programa şcoalelor secundare din Basarabia : Limba latină / Directoratul Instrucţiunii şi al Cultelor. – Ch. : Imprimeria Statului, 1919. – 6 p.; 20 cm.

0,15 r. – [Basarabiana-730]

 • Богдановъ, М. Н.

Родныя птицы / М. Н. Богдановъ. – Одесса : Тип. Т-ва „Бессарабское книгоиздательство”, 1919. – 44, [4] p. : il.; 22 cm.

0,40 r. – [Basarabiana-731]

 • Плодоводство и виноградарство : Ежемесячный журнал / Под ред. : С. Я. Айваза. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 22 cm.

Nr 7. – Iюль, 1915. – 1915. – 32 p. – [Basarabiana-732]

 • Что такое виноградная бользнь „мильдью” и какъ съ нею бороться / Сост. : Н. Н. Килiяновъ. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1912. – 12 p. – 17 cm. –[Basarabiana-733]
 • Иванов, И. С.

Сборник статей о нѣкоторыхъ выдающихся событiяхъ въ современной жизни Болгаръ. 1. Болгары Русскiе. 2. Болгары Княжескiе. / И. С. Иванов. – Кишиневъ : Паровая Типо-Литографiя, 1900. – 18 cm.

Изданiе 2-е. – 1900. – 160; 72 p. – Fotocopie. – 43,50 r. – [Basarbiana-374]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm.

Годъ десятый. – № 5. – 1880. –III; 14; 81; 28; 29 p. : tab. – Fotocopie. – 81 r. – [Basarabiana-735]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1875. – 24 сm.

Кн. 3. – № 2. – 1875. –142-265 p. : tab. – Fotocopie. – 54 r. – [Basarabiana-736]

 • Крупенскаго, Я. Н.

Краткiй очеркъ о Бессарабскомъ Дворλнствь 1812-1912 къ столътнему юбилею Бессарабiи / Я. Н. Крупенскаго. – К. : S. n., 1912. – 60; 64; 10 p. : il., tab. – 29 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

7 r. – [Basarabiana-737]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1879. – 24 сm.

Годъ девятый. – № 3. – 1879. –V; 9; 2; 80 p. : tab. – Fotocopie. – 46 r. – [Basarabiana-738]

 • Продолжение 2-е. – 23125; 87, [4] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 82 r. – [Basarabiana-739]
 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Ф. И. Кашевскаго, 1902. – 24 cm.

Томъ второй. – 1902. – VIII; 130 p. : tab.– Fotocopie. – [Basarabiana-740]

 • Voia, Mihai M.

Judeţul Lăpuşna : (1934-1937) / Mihai M. Voia. – Bucureşti : Cartea Românească, [1937]. – 27 cm.

Vol. 2 : Comunele. – [1937]. – 361 p. : il. – 50 r. – [Basarabiana-741]

 • Продолжение 2-е. – 326-495, [1] p. : tab. – 24 cm . – Fotocopie. – 78,50 r. – [Basarabiana-742]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Кн. 2. – № 3. – 1878. –33; 68; 21 p. : tab. – Fotocopie. – 53 r. – [Basarabiana-743]

 • Бессарабiя къ столѣтiю присоединенiя къ Россiи 16.05.1812-1912 г.г. : Географическiй и историко-статистическiй обзоръ состоянiя края : (Съ 2 портретами, географической картой и дiаграммами) / Сост. : Н. В. Лашковъ. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 224 p. : il., tab.; 24 cm. + An. : 1 f.

1,50 r. – [Basarabiana-744]

 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишиневъ. : Типо-Литографiя Э. Шлiмовича, 1907. – 28 cm.

Томъ третiй : 1907. – 582 p. : tab. – [Basarabiana-745]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1879. – 24 сm.

Годъ девятый. – № 5. – 1879. – III; 6; 2; 39; 17; 2; 97; 3 p. : tab. – Fotocopie. – 82 r. – [Basarabiana-746]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1878. – 24 сm.

Годъ восьмой. – № 5. – 1878. – IV; 8; 8; 90; 25; 48; 19 p. : tab. – Fotocopie. – 95 r. – [Basarabiana-747]

 • Бантышъ-Каменский, Дмитр.

Словарь достопамятных людей русской земли содержащiй въ себѣ жизнь и дъянiя знаменитыхъ полководцевъ, министровъ и мужей государственныхъ, великихъ iерарховъ православной церкви, отличныхъ литтераторовъ и ученыхъ, извѣстныхъ по участiю въ событiяхъ отечественной исторiи / Дмитр. Бантышъ-Каменский, Александръ Ширяевый. – Москва : Университетской Тип., 1836. – 23 cm.

Часть 5-a. – 1836. – 395, [8] p. – 2, 50 r.

[Basarabiana-748]

 • Планъ работъ на 1912 г. и отчетъ за 1911 г. Бессарабскаго Губернскаго Земскаго селекцiонера проф. Л. Майкеля, представленный къ очередному 43 Бесс. Губ. Земск. Собр. созыва 1911 года. – К. : S. n., 1911. – 48 p. : tab.; 21 cm.

1,50 r. – [Basarabiana-749]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1879. – 24 сm.

Годъ девятый. – № 6. – 1879. – IV; 45; 2; 71; 87 p. : tab. – Fotocopie. – 97,50 r. – [Basarabiana-750]

 • Православная Богословская Энциклопедiя : Съ иллюстрацiями и картами / Ред. : А. П. Лопухина; Общедоступная Богословская Библiотека. – Петроградъ : Тип. А. П. Лопухина, 1900. – 24 cm.

Томъ I : Вып. 5. – А-Архелая. – 1128 p. + An. : hartă.

40 r. – [Basarabiana-751]

 • Объяснительный каталогъ Зоологическаго Сельскохозяйственнаго и Кустарнаго Музея Бессарабскаго Губернскаго Земства / Изд. А. I. Остерманъ; ред. В. А. Безваль. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 22 cm.

Изданiе 1. – 1912. – IX; 340; 3; 33; II, [15] p. : il.0,5 r. – [Basarabiana-752]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемьсячный журналъ практическаго пчеловодства центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Soc. Centrală din Basarabia „Apicultorul”; red. : V. Loghin, …. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Coop., 1925. – 22 cm. – Text paral. în lb. rom., rusă.

Anul V : Nr 1 (Ian.). – 1925. – 22; 26, [3] p. : tab.

Anul V : Nr 2 (Febr.). – 1925. – 16; 16 p. : tab.

Anul V : Nr 3 (Mart.). – 1925. – 18; 14 p. : tab.

Anul V : Nr 4 (Apr.). – 1925. – 15 p.

Anul V : Nr 5 (Mai). – 1925. – 16; 14; 8 p. : il., tab.

Anul V : Nr 6 (Iun.). – 1925. – 16; 16 p. : il., tab.

Anul V : Nr 7 (Iul.). – 1925. – 15, [1]; 16 p. : tab.

Anul V : Nr 8 (Aug.). – 1925. – 14; 18 p.

Anul V : Nr 9 (Sept.). – 1925. – 16; 16 p. : tab.

Anul V : Nr 10 (Oct.). – 1925. – 16; 16 p. : il. tab.

Anul V : Nr 11-12 (Noiemb.-Dec). – 1925. – 24; 24 p. : tab. – 28 lei. – [Basarabiana-753]

 • Объяснительный каталогъ Зоологическаго Сельскохозяйственнаго и Кустарнаго Музея Бессарабскаго Губернскаго Земства / Изд. А. I. Остерманъ; ред. В. А. Безваль. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 22 cm.

Изданiе 1. – 1912. – IX; 340; 3; 33; II, [15] p. : il.0,5 r. – [Basarabiana-754]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm.

Продолжение 2. – 1880. –151-343 p. : tab. – Fotocopie. – 70,60 r. – [Basarabiana-755]

 • Дементьев, Н. А.

Законы межевые : съ разъясненiями ихъ статьями прочихъ томовъ св. зак., выс. утвержденными мньнiями госуд. совѣта, рѣшенiями общихъ собранiй сената, гражд. кассацiоннаго другихъ департаментовъ, распоряженiями министерства юстицiи и проч. по 1 февраля 1879 г. / Н. А. Дементьев; под. ред. : I. А. Мещерскаго. – С.-Петербургъ : Тип. Н. А. Лебедева, 1884. – 18 cm.

Т. Х : Ч. III : Св. Зак. – 1884. – XII; 528; 324; IX, [3]; 32 p. : tab. – [Basarabiana-756]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1872. – 24 сm.

Годъ вторый. – № 5-й. – 1872. –154 p. : tab. – Fotocopie. – 67 r. – [Basarabiana-757]

 • Материалы, собранные гласнымъ Бессарабскаго Губернскаго Земства Митрофаномъ Васильевичемъ Пуришкевичемъ О Земляхъ, находящихся въ Бессарабской губернiи, именующихся преклоненными святымъ мьстамъ на Востокь. – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1910. – 21 cm.

Ч. II. – 1910. – 727 p. : tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-758]

 • Русская критическая литература о произведенiяхъ А. С. Пушкина : Хронологическiй сборникъ критико-библiографическихъ статей / Собралъ : В. Зелинскiй. – Изд. 3. – Москва : Типо-Литографiи И. М. Машистова, 1903. – 22 cm.

Ч. I. – 1903. – 189; III, [2] p. – 10 r. – [Basarabiana-759]

 • Ghenzul, V.

Cooperaţia de consum din Basarabia / V. Ghenzul; Bibl. Cooperatorului Nr 2. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Cooperative, 1921. – 50, [2] p.; 20 cm.

5 lei. – [Basarabiana-760]

 • Дембо, В.

Советская Молдавия и Бессарабский вопрос / В. Дембо. – Москва. : Тип. „Красный Пролетарий”, 1925. – 40 p.; 17 cm.

3,20 r. – [Basarabiana-761]

 • Travaux dela Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Pед. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 25 cm.

Томъ II : Вып. 2 : 1909-10 и 1910-11 годы : (Съ тремя таблицами рисунковъ). – Кишиневъ. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – XLIII; 70-223, [4] : des., tab. – 1 r. – [Basarabiana-762]

 • Кишиневская областная, впослѣдствiи губернская, нынѣ Первая гимназiя : Историко-статистическiй очеркъ за 75 лѣтiе ея существованiя : (1833-1908 г. г.) / Cост. : Н. В. Лашковымъ; при участiи преподователей П. Д. Колева и И. П. Зеленева. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 324, [1] p. : il., tab.; 24 cm.

5 r. – [Basarabiana-763]

 • Бессарабiя къ столѣтiю присоединенiя къ Россiи : 1812-1912 г.г. : Географическiй и историко-статистическiй обзоръ состоянiя края : (Съ 2 портретами географической картой и дiаграммой) / Cост. : прот. Н. В. Лашковъ. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 153, [7] p. : fig., tab. – 19 cm. – Fotocopie. [Basarabiana-764]
 • Труды Бессарабскаго церковнаго историко-археологическаго общества / Ред. : Василiя Курдиновскаго. – К. : Епархiальная тип., 1910. – 20 cm.

Вып. 3. – 1910. – 122 p. – Bibliogr. în notele de subsol.

3 r. – [Basarabiana-765]

 • Almanahul cooperativ „Furnica” / Dir. : N. Roitman; vice-dir. : I. Paghis; contabil-procurist : I. Şapiro. – Ch. : Societate de Editură şi Educaţie Cooperativă, 1928. – 100, [4] p. : il., tab.; 22 cm.

1 r. – [Basarabiana-766]

 • Букоявня молдовиньскъ / Aлкътитъ де миссїонерюл Епархїал Архимаидритул Гурiе. – К. : Тип. Єперхїалъ, 1909. – 160; XII p. : il.; 21 cm.

[Basarabiana-767]

 • [Географическое положение и размеры территории]. – К. : S. n., 1909. – 234 p. : tab.; 21 cm.

[Basarabiana-768]

 • Пилде ши повеце : Ынтыя карте модловеняскэ де читире / Tипэритэ де П. Режей. – Кишинэу : Тип. (Типарница) „Бессарабская жизнь”, 1908. – 47 p.; 19 cm.

1 r. – [Basarabiana-769]

 • Окружение и разгром немецко-фашистских войск на юге : (Ясско-кишиневская операция) : Стенограмма публичной лекции генерал-майора Н. А. Таленского / Лекционное бюро при комитете по делам высшей школы при СНК СССР. – Москва : Тип. газеты „Правда” им. Сталина, 1944. – 18, [1] p. : il.; 21 cm.

1,25 r. – [Basarabiana-770]

 • Труды Бессарабскаго Церковнаго Историко-Археологическаго общества : Въ память стольтiя Кишиневской Епархiи 1813-1913 г.г. / Ред. : Василiя Курдиновскаго. – Кишиневъ : Тип. Епархiальная тип., 1913. – 21 cm.

Вып. VIII. – 1913. – 274 p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 5 r. – [Basarabiana-771]

 • Lege pentru învăţământul secundar cu toate modificările până la 7 Mai 1934 : Promulgată cu Înaltul Decret Regal Nr 1.308 din 8 Mai 1928 şi publicată în Monit. Of. Nr 105, partea I, din 15 Mai 1928 / Sub îngrijirea G. Alexianu. – Bucureşti : Ed. librăriei „Universală” Alcalay & Co., 1934. – 20 cm. – Col. Legilor României.

Ed. II. – 1934. – 40 p. – 40 lei. – [Basarabiana-772]

 • Азбука длλ начáльнагω oyчéнїλ. – Chişinău : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1927. – 36 p.; 20 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-773]

 • Накко

История Бессарабии / Накко. – К. : S. n., 19 . – 20 cm.

Вып 2 : Ч. 1. – 19 . – 486, [1] p. – [Basarabiana-774]

 • Materiale din istoria cooperaţiei din Basarabia : (după cercetările făcute în anii 1919-1920) : Cooperaţia de credit. – Chişinău. : Tipogr. Centralei Uniunilor Cooperative, 1922. – 27 cm.

P. I. – 1922. – 64 p. : tab. – 1 r. – [Basarabiana-775]

 • Юрковскiй-Вырголичъ, Евгенiй Ив.

Религiозная муза / Евгенiй Ив. Юрковскiй-Вырголичъ. – Кишиневъ : Епархiальная тип. „Cartea Românească”, 1928. – 54 p.; 20 cm.

0,50 r. – [Basarabiana-776]

 • Сочиненiя Анны Сьверной (Изд. 1-ое). – Кишиневъ : Тип. М. Авербуха, 1925. – 40 p.; 19 cm.

1 r. – [Basarabiana-777]

 • Юрченко, А.

Хотинское восстание / А. Юрченко. – Киев. : Украинское Изд-во политической литературы, 1948. – 141, [1] p.; 19 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

3,40 r. – [Basarabiana-778]

 • Бессарабия будет советской : 45-ой Краснознаменной Дивизии к 10-летию. – Киев : Изд. Центрального Совета Общества Бессарабцев, 1949. – 31, [1] p. : il; 18 cm.

0,15 r. – [Basarabiana-779]

 • Гинкулов, Я.

Собранiе сочиненiй и переводовъ, въ прозѣ и стихахъ, для упражненiя въ валахо-молдавскомъ языкѣ / Я. Гинкулов. – Санктпетербургъ : Тип. Императорской Академiи Наукъ, 1840. – 200, [4] p.; 25 cm.

[Basarabiana-780]

 • Труды Бессарабскаго Церковнаго Историко-Археологическаго общества : Въ память столѣтiя Кишиневской Епархiи 1813-1913 г.г. / Pед. : Василiя Курдиновскаго. – Кишиневъ. : Епархiальная Тип., 1914. – 21 cm.

Вып. IX. – 1914. – 366; 48; 35; IV; VIII p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 5 r. – [Basarabiana-781]

 • Труды Бессарабкаго Общества Естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – Кишиневъ: Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго. – 26 cm. – 6 r.

Томъ I: Частъ I (1904/5 – 1905/6 годы). – 1906. – V-XVII; 70, [2] p. – [Basarabiana-782]

 • Труды Бессарабкаго Общества Естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – Кишиневъ: Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго. – 26 cm. – 6 r.

Томъ I: Частъ I (1904/5-1905/6 годы). – 1906. – V-XVII; 70, [2] p. – [Basarabiana-783]

 • Библiотека Вьстника Винодьлiя : Культура и храненiе столоваго винограда Г. А. Барберона / Pед. : В. Е. Таирова. – Одесса : Тип. „Вьстникъ Винодьлiя”, 1913. – 23 cm.

Nr 18 : Ч. 1. – 1913. – 92, [3] p. : des. – 0,25 r. – [Basarabiana-784]

 • Венелинымъ, Юрiемъ

Влахо-болгарскiя или дако-славянскiя грамоты, собранныя и объясненныя на иждивенiи Императорской Россiйской Академiи / Юрiемъ Венелинымъ. – С. Петербургъ : Тип. Императорской Россiйской Академiи, 1840. – 359 p.; 25 cm.

[Basarabiana-785]

 • Пыпина, А. Н.

Исторiя русской литературы / А. Н. Пыпина. – С.-Петербургъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 1907. – 25 cm.

Томъ II : Изд 3-e (безъ перемѣнъ). – 1907. – 552 p. – 2,50. – [Basarabiana-786]

 • Семенниковъ, В. П.

Книгоиздательская дьятельность Н. И. Новикова и типографической компанiи / В. П. Семенниковъ. – Петербургъ : Гос. Изд-во, 1921. – 149, [2] p.; 24 cm. – Index de nume. – [Basarabiana-787]

 • Труды Бессарабкаго Общества Естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – Кишиневъ: Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго. – 26 cm. – 6 r.

Томъ I : Частъ I (1904/5-1905/6 годы). – 1906. – V-XVII; 173, [2] p. – 1 r. – [Basarabiana-788]

 • Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ. : Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1907. – 25 cm.

Томъ 1 : ч. 2-я : 1905/6 -1906/7годъ. – Кишиневъ. : Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1907. – LV; 72-173, [3] : des. – 1 r. – [Basarabiana-789] Duplicat Nr 477

 • Русско-молдавскiй словарь = Руссескъ ши молдовенескъ кувынтельникъ / Cост. : Михаилъ Чакиръ. – Кишиневъ : Епархiальная Тип., 1907. – 471, [3] p.; 24 cm.

2 r. – [Basarabiana-790]

 • Отчеты врачей Кишиневской Губернской Земской больницы : Съ 1 октября по 31 декабря 1892 г. и за 1893 г. – Кишиневъ : Типо-литографiя Э. Шлiомовича, 1897. – 349 p. : tab.; 22 cm.

5 r. – [Basarabiana-791] Duplicat la Nr 683

 • Monăstirile din Basarabia / Rev. Societăţei istorico-arheologice bisericeşti; Arhimandritul V. Puiu. – Ch. : Tipogr. de Ed. Naţ. „Luceafărul”, 1919. – 23 cm.

Vol. XI. – 1919. – 93, [1] p. : il., tab. – Bibliogr. în notele de subsol.

2 r. – [Basarabiana-792]

 • Şcoala : Organ al Asociaţiei Corpului didactic din Basarabia. – Chişinău : Tip. Societăţii Anonime „Glasul Ţării”, 1922. – 23 cm.

Anul 1 : Nr 9-10 (Mai-Iun.). – 1922. – 135, [2] p. – 0,80 lei. – [Basarabiana-793]

 • Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles de Bessarabie 1914-1915 = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя 1914-1917 / Ред. Стуарт А. Ф. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1917. – 24 cm. + An. : h. (Scară orizontală 1 : 1680000; Scară verticală 1 : 252000). – Bibliogr. în notele de subsol.

Vol. 6. – 1917. – 150, [1] p. : il., tab.

2 r. – [Basarabiana-794] – Duplicat Nr 151.

 • Ercoli

Lupta împotriva războiului şi a fascizmului / Ercoli; Al VII-lea Congres Mondial al Internaţionalei Comunistice. – Moscova : Cooperativa de Editură a Muncitorilor Străini din URSS, 1935. – 115 p. : il. – 20 cm.

0,75 r. – [Basarabiana-795]

 • V. e. H.

Istorioare pentru săteni / V. e. H. – Soroca : Ed. Monastirei Dobruşa, 1925 (Tipogr. „S. Grigoriev”, Bălţi). – 26 p.; 20 cm. – Duplicat Nr 162, 84.

5 lei. – [Basarabiana-796]

 • Библiотека Вѣстника Винодѣлiя : Сборъ винограда Г. А. Барберона / Ред. : В. Е. Таиров. – Одесса : Тип. „Вьстникъ Винодьлiя”, 1912. – 22 cm.    

Nr 13. – 1912. – 69, [3] p. : des., il., tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – 0,25 r. – [Basarabiana-797]

 • Труды Бессарабскаго церковнаго историко-археологическаго общества / Pед. : Василiя Курдиновскаго. – Кишиневъ : Епархiальная тип., 1912. – 320 p.; 22 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

3 r. – [Basarabiana-798]

 • Доклады-отчетъ Бессарабской Губернской Земской Управы 44 Очередному Губернскому Земскому Собранiю : O типѣ проектируемаго къ устройству въ Бессарабiи высшаго с.-хоз. института. – Кишиневъ : Тип. Бессарабского Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – VIII; 48 p. – 0,25 r. – [Basarabiana-799]
 • Rădăuţeanu, Ion

Profesorul Gârboveanu : (Cârtiţa) : Trei tablouri, filmate într-o după-amiază în casa profesorului / Ion Rădăuţeanu. – Chişinău. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935. – 23 p.; 21 cm.

3 lei. – [Basarabiana-800]

 • Grifter Band

Der Lebte Bombardier / Grifter Band. – S. n., 1900. – 240 p.; 16 cm.

10 r. – [Basarabiana-801]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : № 27 и 28 (отдьлъ оффицiальный). – 03-10.07.1916. – 144-530; 28, [1] p.

Годъ XLIX : № 29 (отдьлъ оффицiальный). – 17.07.1916. – 154-164; 23 p.

Годъ XLIX : № 29 (отдьлъ неоффицiальный). – 17.07.1916. – 532-542, [1] p. – [Basarabiana-802]

 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаь и Образованiе Бессарабской Области / Л. А. Кассо. – Москва : Тип. А. Снегиревой, 1913. – 230 p.; 24 cm.

Bibliogr. în notele de subsol. – 15 r. – [Basarabiana-803]

 • Научное обозрьнiе : Ежемьсячный журналъ / Ред : М. М. Филиппова. – С.-Петербургъ : Тип. П. П. Стойкина, 1899. – 24 cm.

Годъ VI : № 10. – 1899. – 1975, [1] p. – 10 r. – [Basarabiana-804]

 • Сергиевский, М. В.

Молдавские этюды (V серия) / М. В. Сергиевский; Акад. Наук Советских Социалистических Республик. – Москва : Тип. Акад. Наук СССР, 1936. – 79, [1] p.; 25 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

3 r. – [Basarabiana-805]

 • Prietenul apicultorului : Rev. lunară de apicultură practică = Другъ пчеловода : Ежемьсячный журналъ практическаго пчеловодства центральнымъ обществомъ „Пчеловодъ” / Soc. Centrală din Basarabia „Apicultorul”; red. : Ierom. Antonie Harghel, M. Pocora; secretar de red. : L. Macrinici. – Ch. : Tipogr. Centralei Uniunilor Coop., 1927. – 22 cm. – Text paral. în lb. rom., rusă.

Anul VII : Nr 3-4 (Mart.-Apr.). – 1927. – 177, [4]; 179, [7] p. : tab.

Anul VII : Nr 7 (Iul.) – 1927. – 225, [3]; 231, [1] p.

Anul VII : Nr 8-9 (Aug.-Sept.). – 248; 256 p.

Anul VII : Nr 11 (Noiemb.). – 280; 292 p. : tab. – 1,60 lei. – [Basarabiana-806]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 20 cm.

Годъ XLIX : № 32 и 33 (отдьлъ оффицiальный). – 07 и 14.08.1916. – 186-192; 16 p.

Годъ XLIX : № 32 и 33 (отдьлъ неоффицiальный). – 07 и 14.08.1916. – 572-594; 15 p. – [Basarabiana-807]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : № 34 (отдьлъ оффицiальный). – 21.08.1916. – 194-196 p.

Годъ XLIX : № 34 (отдьлъ неоффицiальный). – 21.08.1916. – 596-614 p. – [Basarabiana-808]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 20 cm.

Годъ XLIX : № 47 (отдьлъ оффицiальный). – 20.11.1916. – 258-264 p.

Годъ XLIX : № 47 (отдьлъ неоффицiальный). – 20.11.1916. – 790-804 p. – [Basarabiana-809]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : № 51 (отдьлъ оффицiальный). – 18.12.1916. – 280-286 p.

Годъ XLIX : № 51 (отдьлъ неоффицiальный). – 18.12.1916. – 856-878 p. – [Basarabiana-810]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вьдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : № 25 (отдьлъ оффицiальный). – 19.06.1916. – 128-134 p.

Годъ XLIX : № 25 (отдьлъ неоффицiальный). – 19.06.1916. – 478-492 p. – [Basarabiana-811]

 • Suruceanu, Trofim

Picături de lacrimi : Poezii / Trofim Suruceanu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1932. – 112 p.; 20 cm.

3 r. – [Basarabiana-812]

 • Pieck, Wilhelm

În marş spre socializm / Wilhеlm Pieck. – Moscova-Leningrad : Cooperativa de ed. a muncitorilor străini din URSS, 1935. – 115 p.; 20 cm.

0,80 r. – [Basarabiana-813] Duplicat la Nr 483

 • Пилде ши повеце : Ынтыя карте модловеняскэ де читире / Типэритэ де П. Режей. – Кишинэу. : Тип. (Типарница) „Бессарабская жизнь”, 1908. – 47 p.; 19 cm.

1 r. – [Basarabiana-814] Duplicat la Nr 278.

 • Ghica, Ion

Scrisori către V. Alecsandri / Ion Ghica; Bibl. şcolară : Publicaţiune pentru cultura elevilor. – Bucureşti : S. n., 1934. – 116, [1] p. : il.; 19 cm.

40 lei. – [Basarabiana-815]

 • Stalin, I.

Marxizmul şi chestiunea naţională / I. Stalin; Bibl. Marxistă-Leninistă. – M. : Tipogr. „Iskra Revoluţii”, 1936. – 99 p. – 19 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

0,65. – [Basarabiana-816]

 • Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. – Bucureşti : S. n., 1938. – 33 cm.

Fasc. 97 : 1938. – 98-136; 98-104; 9-16; 114-143, [6] p. : fig. – Bibliogr. în notele de subsol.

90 lei. – [Basarabiana-817]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice / Publ. trim. – Vălenii-de-Munte : Datina Românească, 1933. – 33 cm.

Anul XXVI. – Fasc. 75 (Ian.-Mart). – 1933. – 47 p. : fig.; 33 cm. – 90 lei. – [Basarabiana-818]

 • Berechet, Şt.

EpiscopiaHotinului / Şt. Berechet. – Bălţi : S. n., 1925. – 184 p. : il.; 30 cm.

15 r. – [Basarabiana-819]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / Red. : Alex Lăpedatu. – Bucureşti. : Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r St. Rasidescu, 1916. – 32 cm.

Anul IX. – Fasc. 34 (Apr.-Iun.). – 1916. – 96, [1] p. : fig. – 2,50 lei. – [Basarabiana-820]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / Min. Instrucţiunii Publice şi al Cultelor; Comisiunea Monumentelor Istorice; preş. : N. Iorga, arhitect-şef. : N. Ghika-Budeşti. – Bucureşti. : Tipogr. Datina Românească, 1935. – 32 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

Anul XXVIII. – Fasc. 86 (Oct.-Dec.). – 1935. – 191, [2] p. : fig. – 90 lei. – [Basarabiana-821]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / Min. Instrucţiunii Publice şi al Cultelor; Comisiunea Monumentelor Istorice; preş. : N. Iorga, secretar-dir. : Victor Brătulescu. – Bucureşti. : Tipogr. Datina Românească, 1938. – 32 cm. – Bibliogr. în notele de subsol.

Anul XXXI. – Fasc. 96 (Apr.-Iun.). – 1938. – 95, [1] p. : fig. – 90 lei. – [Basarabiana-822]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / Min. Instrucţiunii Publice şi al Cultelor; Comisiunea Monumentelor Istorice; preş. : N. Iorga. – Bucureşti. : Inst. de Arte Grafice, 1926. – 32 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

Anul XIX. – Fasc. 49 (Iul.-Sept.). – 1926. – Pl. CCCIV; 144 p. : fig. – 90 lei. – [Basarabiana-823]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / preş. : N. Iorga. – Bucureşti. : Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r St. Rasidescu, 1916. – 32 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

Anul VIII. – Fasc. 33 (Ian.-Mart.). – 1916. – 48 p. : fig. – 2,50 lei. – [Basarabiana-824]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / Min. Instrucţiunii Publice şi al Cultelor; Comisiunea Monumentelor Istorice; preş. : N. Iorga; secretar-dir. : Virgiliu N. Drăghiceanu. – Bucureşti. : Tipogr. Datina Românească, 1937. – 32 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

Anul XXX. – Fasc. 93 (Iul.-Sept.). – 1937. – 136, [1] p. : fig. – 90 lei. – [Basarabiana-825]

 • Buletinul comisiunii monumentelor istorice : Publicaţiune trimestrială / Min. Instrucţiunii Publice şi al Cultelor; Comisiunea Monumentelor Istorice; preş. : N. Iorga; secretar-dir. : Virgiliu N. Drăghiceanu. – Bucureşti. : Tipogr. Datina Românească, 1937. – 32 cm.

Bibliogr. în notele de subsol.

Fasc. 92 (Apr.-Iun.). – 1937. – 95, [2] p. : fig. – 90 lei. – [Basarabiana-826]

 • Bessarabia : Issued by the Bessarabian press bureau / Le gérant : J. Charpentier. – Paris. : S. n., 1919. – 25 cm.

Nr 1. – 10.12.1919. – 4 p.

Nr 2. – 22.12.1919. – 4 p.

Nr 3. – 24.12.1919. – 4 p.

[Basarabiana-827]

 • Вѣстникъ Бессарабскаго Земства, издаваемый губернскою земскою управою. – Кишиневъ : Земская Tип., 1883. – 1 p. : tab.; 32 cm.

10 r. – [Basarabiana-828]

 • Вѣстникъ Бессарабскаго Земства, издаваемый губернскою земскою управою : Бюллетень Кишиневской Биржъы за 1910 годъ : Афиша. – Кишиневъ : Земская Тип., 1910. – 1 p. : tab.; 32 cm.

25 r. – [Basarabiana-829]

 • Buletinul Oficial al Basarabiei / Dir. Gen. a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului – Ch. : Imprimeria Statului, 1921. – 33 cm.

Nr 20. – 20.08.1921. – 516-530 p. – [Basarabiana-830]

 • Buletinul Oficial al Basarabiei / Dir. Gen. a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului – Ch. : Imprimeria Statului, 1921. – 33 cm.

Nr 19. – 13.08.1921. – 492-506 p. – 0,50 – [Basarabiana-831]

 • Buletinul Oficial al Basarabiei / Dir. Gen. a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului – Ch. : Imprimeria Statului, 1921. – 33 cm.

Nr 16. – 23.07.1921. – 412-426 p. – [Basarabiana-832]

 • Вѣстнькъ Бессарабскаго Земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1885. – 32 cm. – 1 p. : tab. – 70 r. – [Basarabiana-833]
 • Pagini Basarabene. – Ch. : S. n., 1931. – 33 cm.

Anul 10 : Nr 1 (Mai). – 1931. – 12 p. : il. – 5 lei. – [Basarabiana-834]

 • Яковенка, Игнатiя

Молдавiя и Валахiя, съ 1820 по 1829 годъ : Въ письмахъ / Игнатiя Яковенка. – Санктпетербургъ : Тип. Н. Греча, 1834. – 211 p.; 21 cm.

[Basarabiana-835]

 • Отчетъ о дьятельности Сухумской Садовой и сельскохозяйственной опытной станцiи за 1907 годъ : Съ приложенiемъ 13 фотографiй, 2-хъ акварельныхъ рисунковъ и 3 графиковъ / Сост. : В. В. Марковичъ. – Тифлисъ : Тип. Канцелярiи Намьстника Е. И. в., 1913. – 182, p. : fotogr., tab. – 25 cm. + An. 2 f.

2,50 r. – [Basarabiana-836]

 • Нѣкоторыя данныя изъ западно-еропейской практики по удобренiю виноградниковъ / Cост. : Ф. Вальта. – Одесса : Тип. Е. Хрисогелосъ „Славянская”, 1905. – 16, [VI] p. : il., tab. – 25 cm. – [Basarabiana-837]
 • Врачебно-Санитарная хроника / Санитарно-Статистическое отдьленiе Астраханской городской Управы. – Астрахань : Тип. Ф. Э. Никифоровой, 1916. – 27 cm.

Годъ 1-й. – 1916. – 107, [1] p. : tab. – 0,40 r. – [Basarabiana-838]

 • Ercoli

Lupta împotriva războiului şi a fascizmului / Ercoli; Al VII-lea Congres Mondial al Internaţionalei Comunistice. – Moscova : Cooperativa de Editură a Muncitorilor Străini din URSS, 1935. – 115 p. : il. – 20 cm.

0,75 r. – [Basarabiana-839] Duplicat la Nr 226

 • Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : № 26 (отдьлъ оффицiальный). – 26.06.1916. – 136-142; 14, [1] p.

Годъ XLIX : № 26 (отдьлъ неоффицiальный). – 26.06.1916. – 494-508, [1] p. – [Basarabiana-840]

 • Кишиневскiя Епархiальныя вѣдомости. – К. : Епарх. тип., 1916. – 21 cm.

Годъ XLIX : № 30 (отдьлъ оффицiальный). – 24.07.1916. – 166-172, [1] p.

Годъ XLIX : № 30 (отдьлъ неоффицiальный). – 24.07.1916. – 544-558, [1] p. – [Basarabiana-841]

 • Abecedar Moldovenesc pentru Anul întâi de şcoala / Alcâtuit de Arhiepiscopul Gurie. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1921. – 20 cm.

P. I-a : Ed. VII-a. – 1921. – 63 p. : il. – 3 lei – [Basarabiana-842] Duplicat la Nr 373.

 • Stalin, I.

Despre revoluţia din octombrie / I. Stalin; Bibl. Marxistă-Leninistă. – Moscova : Cooperativa de Editură a Muncitorilor Străini din URSS, 1936. – 69, [3] p. – 19 cm. – [Basarabiana-843] Duplicat la Nr 178.

 • Матерiалы по излѣдованiю почвъ и грунтовъ Херсонской губернiи / Ред. : А. И. Набокихъ; Херсонское Губернское Земство. – Одесса : Тип. Акцiонернаго Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дьла, 1915. – 25 cm.

Вып. 3. – 1915. – 48 p. : des., tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1 r. – [Basarabiana-844]

 • Rădăuţeanu, Ion

Profesorul Gârboveanu : (Cârtiţa) : Trei tablouri, filmate într-o după-amiază în casa profesorului / Ion Rădăuţeanu. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1935. – 23 p.; 21 cm.

3 lei. – [Basarabiana-845] Duplicat la Nr 100

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 4 (34) : Фебруарiе. – 1915. – 32, [4] p. – 19,70 r. – [Basarabiana-846]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 7 (37) : Априлiе. – 1915. – 32, [1] p. – 0,1 r. – [Basarabiana-847]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 8 (38) : Априлiе (Суплимент гратуит). –1915. – 32, [1] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-848]

 • Краткие сведенiя о Бессаравской губернiй и географическiя замѣтки / Сост. Д. К. Добромильскiй. – Елисаветградъ : Лито-Тип. П. А. Зеленаго, 1891. – 18 cm. – 28 p. – 0,2 r. – [Basarabiana-849]
 • Матей, М.

Город Сучава с конца XIV в. до турецкого завоевания Молдавии (1538 г.) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / М. Матей. – Ленинград : Тип. ЛОЛГУ, 1957. – 24 cm. – 15 p. – 100 ex. – Fotocopie.

Кириченко, Н. П.

Русско—молдавские отношения в конце XVII – начале XVIII веков: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Н. П. Кириченко. – Кишинев : 2-     я Гос, книжная тип., 1955. – 24 cm. – 15 p. – 4,50 r. – Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex. – Fotocopie. – [Basarabiana-850]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 9 (39) : Май. –1915. – 32, [1] p. – 0,1 r. – [Basarabiana-851]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 10 (40) : Май (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [1] p. – 19 r. – [Basarabiana-852]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 11 (41) : Iюнiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [1] p. – 18,40 r. – [Basarabiana-853]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 12 (42) : Iюнiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-854]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 13 (43) : Iюлiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,50 r. – [Basarabiana-855]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 14 (44) : Iюлiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-856]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 15 (45) : Аугуст. – 1915. – 32, [2] p. – 0,1 r. – [Basarabiana-857]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 16 (46) : Аугуст (Суплимент гратуит). – 1915. – 32 p. – 19 r. – [Basarabiana-858]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 17 (47) : Аугуст. – 1915. – 32, [2] p. – 0,1 r. – [Basarabiana-859]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 18 (48) : Септембрiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 19 r. – [Basarabiana-860]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 19 (49) : Октомбрiе. – 1915. – 32, [2] p. – 0,1 r. – [Basarabiana-861]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 20 (50) : Октомбрiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-862]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 21 (51) : Ноембрiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-863]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 22 (52) : Ноембрiе. – 1915. – 32, [2] p. – 10 cop. – [Basarabiana-864]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1873. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ третiй. – № 4. – 1873. – IV; 120; 104 p. : tab. – 107 r. – [Basarabiana-865]

 • Отчеты, доклады, смъты, раскладки Оргъевской Уъздной Земской Управы и постановленiя Уьзднаго Земскаго Собранiя XXVIII очереднаго созыва 1896 года. – Оргъевъ : Тип. С. Ш. Пагиса, 1897. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 3. : 1897. – 250-370, [1] p. : tab. – 70,50 r. – [Basarabiana-866]

 • Продолжение 3-е. – 295-556 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 85 r. – [Basarabiana-867]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1878. – 24 сm. – Fotocopie.

Кн. 2. – № 1, 2. – 1878. – 30; 17; 107 p. : tab. – 63 r. – [Basarabiana-868]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1873. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ третiй. – № 5-й. – 1873. – IV; 91; 72; 63 p. : tab. – 106,30 r. – [Basarabiana-869]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1872. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ второй. – № 1. – 1872. – 94 p. – 50 r. – [Basarabiana-870]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1872. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ второй. – № 6. – 1872. – IV; 45; 87; 23; 34 p. : tab. – 93 r. – [Basarabiana-871]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1872. – 24 сm. – Fotocopie.

Кн. 2. – № 5. – 1872. – 155-278 p. : tab. – 60 r. – [Basarabiana-872]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 1. – 1880. – V; 160 p. : tab. – 70,60 r. – [Basarabiana-873]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областного Правленiя, 1873. – 24 сm. – Fotocopie.

Кн. 2. – № 1. – 1873. – 132-213; 65 p. : tab. – 81,50 r. – [Basarabiana-874]

 • Дембо, В.

Советская Молдавия и Бессарабский вопрос / В. Дембо. – Москва : Изд. Московского Отд. О-ва Бессарабцев, 1925. – 40, [2] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 5000 ex. – 0,20 r. – [Basarabiana-875]

 • Отчеты, доклады, смeты, раскладки Оргъевской Уездной Земской Управы и постановленiя Уьздного Земского Собранiя XXIII очереднаго созыва 1891 г. – Кишинев : Тип. Э. Шлiомовича, 1892. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение № 1 : 1892. – 192-368, [1] p. : tab. – 65,50 r. – [Basarabiana-876]

 • Отчеты, доклады, смeты, раскладки Оргъевской Уездной Земской Управы и постановленiя Уьзднаго Земскаго Собранiя XXIII очереднаго созыва 1891 г. – Кишинев : Тип. Э. Шлiомовича, 1892. – 24 cm. – Fotocopie.

Продолжение № 1 : 1892. – V; 189, [1] p. : tab. – 92 r. – [Basarabiana-877]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1871. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ первый. – № 1. – 1871. – 209, [3] p. : tab. – 95,50 r. – [Basarabiana-878]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1871. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ первый. – № 2. – 1871. – 155, [5] p. : tab. – 83 r. – [Basarabiana-879]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1874. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ четвертый. – № 1 и 2. – 1874. – IV; 3; 47; 100 p. : tab. – 80 r. – [Basarabiana-880]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1873. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ третiй. – № 6. – 1873. – III; 143 p. : tab. – 80 r. – [Basarabiana-881]

 • Псалтирь : Кн. 5. – 1775. – 24 cm. – 145-214 p. – Fotocopie. – 75,50 r. – [Basarabiana-882]
 • Виноградарство и винодѣлiе : Ежемесячный научно-практическiй журналъ / Изд. Комитет Виноградства и Винодѣлiя Императорскихъ Обществъ Сельскаго Хозяйства Московскаго и Южной Россiи, ред. М. О. Щербаковь. – Кишиневъ : Училище Винодълiя. – 1904. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1-й : Январь. – 1904. – 76, [10] p.

№ 2-й : Февраль. – 1904. – 78-154, [7] p. – 84 r. – [Basarabiana-883]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1 (115) : Январь. – 1937. – 31, [2] p. : fot. – 7000 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-884]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 2 (116) : Февраль. – 1937. – 31, [2] p. : fot. – 6650 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-885]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3 (117) : Март. – 1937. – 31, [3] p. : fot. – 6800 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-886]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 4 (118) : Апрель. – 1937. – 32, [2] p. : fot. – 6700 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-887]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 5 (119) : Май. – 1937. – 31, [2] p. : fot. – 6700 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-888]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 6 (120) : Июнь. – 1937. – 31, [3] p. : fot. – 7000 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-889]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 7 (121) : Июль. – 1937. – 29, [3] p. : fot. – 6500 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-890]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 8 (122) : Август. – 1937. – 31, [1] p. : fot. – 6200 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-891]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 9 (123) : Сентябрь. – 1937. – 30, [4] p. : fot. – 6150 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-892]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 10-11 (124-5) : Октябрь-ноябрь. – 1937. – 47, [1] p. : fot. – 6000 ex. – 0,25 r. – [Basarabiana-893]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1937. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 12 (126) : Декабрь. – 1937. – 31, [3] p. : fot. – 5900 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-894]

 • Малинский, В.

„Реформа” аграрэ дин аний 1918 – 1924 ын Басарабия / В. Малинский, ред. Я. С. Гросул. – Кишинэу : Едитура де Стат а Молдовей , 1949. – 109-155 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – 24 cm. – 3000 ex. – Fotocopie. – 8 r. – [Basarabiana-895]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1 (103) : Январь. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-896]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 2 (104) : Февраль. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 6500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-897]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3 (105) : Март. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 6700 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-898]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 4 (106) : Апрель. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-899]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 5 (107) : Май. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-900]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 6 (108) : Июнь. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-901]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 7 (109) : Июль. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-902]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 8 (110) : Август. – 1936. – 31, [3] p. : fot. – 6750 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-903]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 9 (111) : Сентябрь. – 1936. – 31, [5] p. : fot. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-904]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 10 (112) : Октябрь. – 1936. – 32, [2] p. : fot. – 6900 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-905]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 11 (113) : Ноябрь. – 1936. – 32, [2] p. : fot. – 6850 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-906]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1936. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 12 (114) : Декабрь. – 1936. – 32 p. : fot. – 6800 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-907]

 • Отчетъ по экономическимъ мѣропрiятiямъ Бессарабскаго Губернскаго Земства. – 1911. – 65 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 27,50 r. – [Basarabiana-908]
 • Кассо, Л. А.

Россiя на Дунаѣ и образованiе Бессарабской области / Л. А. Кассо. – Москва : Печатная А. И. Снегиревой, 1914. – 66 p. – Fotocopie. – Biblliogr. în notele de subsol. – 28,50 r. – [Basarabiana-909]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 16 : Септембрiе. – 1914. – 40, [10] p. – 10 cop. – [Basarabiana-910]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 17 : Октомбрiе. – 1914. – 40, [10] p. – 10 cop.

Nr 15 : Септембрiе. – 1914. – 40, [10] p. – 10 cop. – [Basarabiana-911]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 18 : Ноембрiе. – 1914. – 40, [10] p. – 10 cop. – [Basarabiana-912]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 19-20 : Ноембрiе. – 1914. – 63, [7] p. – 10 cop.

Nr 21-22 : Декембрiе. – 1914. – 64, [10] p. – 10 cop. – [Basarabiana-913]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1879. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ девятый. – № 4. – 1879. – IV; 5; 2; 63; 27; 52; 27 p. : tab. – 82 r. – [Basarabiana-914]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 23 : Декембрiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-915]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией III. – Nr 24(54) : Декембрiе (Суплимент гратуит). – 1915. – 32, [2] p. – 18,50 r. – [Basarabiana-916]

 • Доклады Хотинской Уъздной Земской Управы : Чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранiю 25-го Мая 1895 года и журналъ сего Собранiя. – Хотинъ : Тип. М. Ландвигера, 1896. – 35 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 19,50 r. – [Basarabiana-917]
 • Дополненiя къ статистическимъ таблицамъ I и II. – 1883. – 24 cm. – 125 p. : tab. – Fotocopie.

Очеркъ частновладъльческаго хозяйства въ Хотинскомъ уъздъ : Съ таблицами. – 24 cm. – 87; III p. : tab. – Fotocopie. – 72 r. – [Basarabiana-918]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 14 : Аугуст (Суплимент гратуит). – 1914. – 47, [6] p. – 21,50 r. – [Basarabiana-919]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Областнаго Правленiя, 1873. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ третiй. – № 3. – 1873. – IV; 49; 100 p. : tab. – 88 r. – [Basarabiana-920]

 • Отчетъ о дъйствiяхъ Бессарабской Губернской Земской Управы съ 1 ноября 1875 по 1 декабря 1876 года, представленный VII Очередному Губернскому Земскому Собранiю. – 85; 15 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 47 r. – [Basarabiana-921]
 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Cовета Общества Бессарабцев / Ред. М. Цеховольский. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1938. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1. – 1938. – 31, [1] p. : fot. – 4150 ex. – 18,50 r. – [Basarabiana-922]

 • Доклады Бессарабской Губернской Земской Управы VII очередному Губернскому Земскому Собранiю 1876 года. – 72; 57, [2] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 56 r. – [Basarabiana-923]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 2. – 1880. – 20; 150 p. : tab. – 70,60 r. – [Basarabiana-924]

 • Travaux det la Société des Naturalistes et des Amateurs des sciences naturelles de Bessarabie = Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя : (Avec 2 planches) / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ III : 1911-1912 г. : Съ двумя таблицами рисунковъ. – XLIX; 207, [1] p. : tab. – 100 r. – [Basarabiana-925] – Duplicat Nr 477

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Цеховольский. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1938. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 2. – 1938. – 32 p. : fot. – 18,50 r. – [Basarabiana-926]

 • До iх рiчницi грабiжницького захоплення Бассарабii : вiдозва Центральноi Ради Всесоюзного Товариства Басарабцiв / Видання „Робiтничоi газети Пролетар”. – Харкiв : ВУЦВК „Червонний Друк”, 1927. – 8 p. – 18 cm. – 10 r. – [Basarabiana-927]
 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. М. Цеховольский. – Москва : Тип. Жургазоб’единения, 1938. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3 (129). – 1938. – 32, [1] p. : fot. – 3850 ex. – 18,50 r. – [Basarabiana-928]

 • Виноградарство и винодѣлiе : Ежемесячный научно-практическiй журналъ / Изд. Комитет Виноградства и Винодѣлiя Императорскихъ Обществъ Сельскаго Хозяйства Московскаго и Южной Россiи, ред. М. О. Щербаковь. – Кишиневъ : Училище Винодълiя. – 1904. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3-й : Мартъ. – 1904. – 156-218, [8] p.

№ 4-й : Апръль. – 1904. – 220-354, [7] p. – 65 r. – [Basarabiana-929]

 • Отчетъ Аккерманской городской управы за 1913 годъ. – Аккерманъ : Тип. П. К. Каратодорона, 1914. – 93 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 45,50 r. – [Basarabiana-930]
 • Доклады Ясской уѣздной земской управы VII очередному уѣздному земскому собранiю 1875 года и постановленiя по нимъ собранiя. – 164 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 66,50 r. – [Basarabiana-931]
 • Доклады Ясской уѣздной земской управы Ясскому 5 очередному земскому собранiю 1873 года. – 59 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 20 r. – [Basarabiana-932]
 • Журналы засѣданiй Аккерманскаго 5 очереднаго земскаго собранiя. Засѣданiе 30 октября 1873 года. – 101 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 30 r. – [Basarabiana-933]
 • Журналъ начинающихъ / Основань П. С. Тодоров; ред.-изд. Я. Камениръ-Тарнопольскiй. – Кишиневъ : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя I-й. – № 1-й : Iюль. – 1911. – 16, [1] p. – 5 cop.

Годъ изданiя I-й. – № 2-й : 1-го Сентября. – 1911. – 18 p. – 5 cop.

Годъ изданiя I-й. – № 3-й : 24-го Сентября. – 1911. – 16, [2] p. – 5 cop.

Годъ изданiя I-й. – № 4-й : Октября. – 1911. – 16, [6] p. – 5 cop.

Годъ изданiя I-й. – № 5-й : Ноябрь. – 1911. – 16, [6] p. – 5 cop.

Годъ изданiя I-й. – № 6-й и 7-й : Декабрь. – 1911. – 14, [4] p. – 5 cop. – [Basarabiana-934]

 • Доклады Ясской уѣздной земской управы VI очередному уѣздному земскому собранiю и постановленiя по нимъ земскаго собранiя. – 40 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 20 r. – [Basarabiana-935]
 • Журналъ картинки почтово-телеграфной и сеиейной жизни : Двухнедѣльный нравоописательный хурналъ / Ред.-изд. Анна Григорьевна Глембоцкая. – Кишиневъ : Тип. П. Л. Галантера, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя I-й. – № 1 : 15-ое Декабря. – 1911. – 16, [2] p. – 30 cop. – [Basarabiana-934]

 • Виноградарство и винодѣлiе : Ежемесячный научно-практическiй журналъ / Изд. Комитет Виноградства и Винодѣлiя Императорскихъ Обществъ Сельскаго Хозяйства Московскаго и Южной Россiи, ред. М. О. Щербаковь. – Кишиневъ : Тип. Ф. П. Кашевскаго. – 1904. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 6-й : Iюнь. – 1904. – 356-416, [8] p.

№ 7-й : Iюль. – 1904. – 69, [3] p.

№ 8-й : Августъ. – 1904. – 138, [2] p. – 95 r. – [Basarabiana-937]

 • Виноградарство и винодѣлiе : Ежемесячный научно-практическiй журналъ / Изд. Комитет Виноградства и Винодѣлiя Императорскихъ Обществъ Сельскаго Хозяйства Московскаго и Южной Россiи, ред. М. О. Щербаковь. – Кишиневъ : Ф. П. Кашевскаго. – 1904. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 9-й : Сентябрь. – 1904. – 142-206, [3] p.

№ 10-й : Октябь. – 1904. – 210-270, [3] p. : tab. – 61 r. – [Basarabiana-938]

 • Уставъ зарожанскаго промышленнаго овщества : Изданiе неоффицiальное. – Кiевъ : Тип. С. Г. Слюсаревскаго, 1914. – 22, [1] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 15 r. – [Basarabiana-939]
 • Уставъ зарожанскаго промышленнаго овщества : Изданiе неоффицiальное. – Кiевъ : Типо-Литографiя А. О. Штерензона, 1913. – 22, [1] p. – 24 cm. – Fotocopie. – 15 r. – [Basarabiana-940]
 • Уставъ зарожанскаго промышленнаго овщества : Изданiе неоффицiальное. – С.-Петерсбургъ : Типо-Литографiя А. О. Штерензона, 1897. – 26 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 15,50 r. – [Basarabiana-941]
 • Уставъ зарожанскаго промышленнаго овщества : Изданiе неоффицiальное. – С.-Петерсбургъ : Типо-Литографiя В. мъстникъ, 1894. – 22 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 15 r. – [Basarabiana-942]
 • Уставъ зарожанскаго промышленнаго овщества : Изданiе неоффицiальное. – Одесса : „Слав. тип.” Н. Хрисогелосъ, 1890. – 21 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 14,50 r. – [Basarabiana-943]
 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Бендерской Уѣздной Земской Управы и постановленiя Уѣздного Земского Собранiя XVII очереднаго созыва 1885 года. – Кишиневъ : Земская тип., 1885. – 111 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 52 r. – [Basarabiana-944]
 • Надеждина, Н.

Омѣстоположенiи древняго города Пересѣчена принадлежавшаго народу угличамъ (Изъ Записокъ Одесскаго Общества Исторiи и Древностей) / Н. Надеждина. – Одесса : Городской Тип., 1842. – 21 cm. – 14 p. – Fotocopie. – 13 r. – [Basarabiana-945]

 • Общекалендарныя свѣдѣнiя. – 1907. – 21 cm. – 8, [1] p. – Fotocopie. – 11 r. – [Basarabiana-946]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1883. – 24 cm. – 351-406; XLIII; 61 p. : tab. – Fotocopie. – 80 r. – [Basarabiana-947]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1877. – 24 сm.

Годъ седъмой. – № 6. – 1877. – V; 121 p. : tab. – 55,50 r. – Fotocopie. – [Basarabiana-948]

 • Накко, Алексѣя

Исторiя Бессарабiи съ древѣйшъхъ временъ / Алексѣя Накко. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1874. – 24 cm. – Fotocopie.

Часть 1-ая : Выпускъ 2-й. – 1874. – 188-335, [1] p. – 79,50 r. – [Basarabiana-949]

 • Накко, Алексѣя

Исторiя Бессарабiи съ древѣйшъхъ временъ / Алексѣя Накко. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1874. – 24 cm. – Fotocopie.

Часть 1-ая : Выпускъ 2-й (Продолжение). – 1874. – 337-486, [1] p. – 79,50 r. – [Basarabiana-950]

 • Первый съезд общества бессарабцев 9-12 апреля 1925 г. : Отчет по стенограмме (со вступительной статьей П. Алисова) / Изд. Центральногом Света “О-ва Бессарабцев”. – Москва : Тип. Госиздата „Красный Пролетарий”, 1926. – 24 cm. – 81 p. – Fotocopie. – 2000 ex. – 41,50 r. – [Basarabiana-951]
 • Первый съезд общества бессарабцев 9-12 апреля 1925 г. : отчет по стенограмме (со вступительной статьей П. Алисова) / Изд. Центральногом Света „О-ва Бессарабцев”. – Москва : Тип. Госиздата „Красный Пролетарий”, 1926. – 24 cm. – Fotocopie.

Ч. 2. – 83-168, [3] p. – 41 r. – [Basarabiana-952]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Оргѣевской Уѣздной Земской Управы и постановленiя уѣзднаго земскаго собранiя XX очереднаго созыва 1888 г. – Оргъевъ : Тип. Пагиса, 1889. – VII; 147, [1] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 66 r. – [Basarabiana-953]
 • Надеждина, Н.

Омѣстоположенiи древняго города Пересѣчена принадлежавшаго народу угличамъ (Изъ Записокъ Одесскаго Общества Исторiи и Древностей) / Н. Надеждина. – Одесса : Городской Тип., 1842. – 24 cm. – 14 p. – Fotocopie. – 13 r. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-954]

 • Наказъ землеустроительнымъ комиссiямъ. – 1906. – 14 p. – 24 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-955]
 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Оргѣевской Уѣздной Земской Управы и постановленiя уѣзднаго земскаго собранiя XX очереднаго созыва 1888 г. – Оргъевъ : Тип. С. Пагиса, 1889. – 24 cm.– VII; 71-278,70 [1] p. : tab. – Fotocopie. – 139,90 r. – [Basarabiana-956]
 • Урусовъ, С. Д. (Кн.)

Очерки прошлого / Кн. С. Д. Урусовъ. – Москва : Тип. В. М. Саблина, 1907. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ первый : Записки губернатора : Кишиневъ 1903-1904 г. – 111 p. – [Basarabiana-957]

 • Статистическiя таблицы по селенiямъ и обществамъ II. – 1869. – 24 cm. – 185; 22 p. : tab. – Fotocopie. – 151,20 r. – [Basarabiana-958]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 5. – 1880. – 38; 21; 63; 16 p. : tab. – 75,50 r. – [Basarabiana-959]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Тип. Губернскаго Правленiя, 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 5. – 1880. – 88; 22 p. : tab. – 50 r. – [Basarabiana-960]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 4. – 1880. – 60 p. : tab. – 25,50 r. – [Basarabiana-961]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 4. – 1880. – IV; 121 p. : tab. – 74,50 r.– [Basarabiana-962]

 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 4. – 1880. – 126 p. : tab. – 55 r. – [Basarabiana-963]

 • Хозяйственно-экономическiя свѣдѣнiя о царанахъ Костештской, Меренской и Яловенской волостей Кишиневскаго уѣзда / Cвѣдѣнiя собраны В. В. Яновскимъ. – Одесса, 1904. – III; 36; 21, [1] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 30,90 r. – [Basarabiana-964]
 • Хозяйственно-экономическiя свѣдѣнiя о царанахъ Костештской, Меренской и Яловенской волостей Кишиневскаго уѣзда / Cвѣдѣнiя собраны В. В. Яновскимъ. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Э. Шлiомовича, 1904. – III; 36; 21, [2] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 36 r. – [Basarabiana-965]
 • Хозяйственно-экономическiя свѣдѣнiя о царанахъ Костештской, Меренской и Яловенской волостей Кишиневскаго уѣзда / Cвѣдѣнiя собраны В. В. Яновскимъ. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Э. Шлiомовича, 1904. – III; 36; 21, [2] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 36 r. – [Basarabiana-966]
 • Первый съезд Общества Бессарабцев 9-12 апреля 1925 г. : Отчет по стенограмме, со вступительной статьей П. Алисова / Изд. Центральногом Света „О-ва Бессарабцев”. – Москва : Тип. Госиздата „Красный Пролетарий”, 1926. – 24 cm. – 168 p. – Fotocopie. – 68 r. – [Basarabiana-967]
 • Сборникъ Бессарабскaго земства, издаваемый Губернскою Земскою Управою. – Кишиневъ : Земская Тип., 1880. – 24 сm. – Fotocopie.

Годъ десятый. – № 3. – 1880. – VII; 117 p. – 72,50 r. – [Basarabiana-968]

 • Народы Россiи. Молдоване и цыгане. / Изд. „Достугъ и дѣло”. – С.-Петербургъ : Тип. „Товарищества общественная польза”, 1879. – 24 cm. – 40, [1] p. – Fotocopie. – [Basarabiana-969]
 • Basarabiana-87          Наше поколѣнiе : Журнал юга (Двухнедѣльный журналь) / Ред. Н. В. Тодоров. – Кишиневъ : Тип. П. Л. Галантера, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя 2-й. – № 1-2 : Январь. – 1913. – 16, [3] p. – 5 cop.

Годъ изданiя 2-й. – № 3-4. – 1913. – 8, [4] p. – 3 cop.

Годъ изданiя 2-й. – № 5-6. – 1913. – 9, [3] p. – 3 cop.

Годъ изданiя 2-й. – № 7-8. – 1913. – 8, [3] p. – 5 cop.

Годъ изданiя 2-й. – № 9 : Осень. – 1913. – 15 p. – 1 cop.

Годъ изданiя 2-й. – № 10. – 1913. – 10, [6] p. – 10 cop. – [Basarabiana-970]

 • Отчеты, доклады, смeты, раскладки Оргъевской Уeздной Земской Управы и постановленiя Уьзднoго Земскаго Собранiя XVII очереднаго созыва 1885 года. – Кишиневь : Земская Тип., 1885. – 24 cm.– 112-205, [3] p. : tab. – Fotocopie. – 46 r. – [Basarabiana-971]
 • Отчеты Бендерской Уездной Земской Управы за 1909 год. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1911. – 24 cm.– 70-123, 11, 2, 5, 28, 7, 18, [3] p. : tab. – Fotocopie. – 55 r. – [Basarabiana-972]
 • Записки Бессарабскаго Статистическаго Комитета. – 24 cm. – 134, [3] p. – Fotocopie. – 58,50 r. – [Basarabiana-973]
 • Записки Бессарабскаго Областного Статистическаго Комитета. – Кишинев, 1864. – 24 cm.

Том 1 : Кн. 3. – 199-311 p. : tab. – Fotocopie. – 51 r. – [Basarabiana-974]

 • Отчетъ о церковныхъ школахъ Кишиневской епархiи въ учебно-воспитательномъ отношенiи за 1903-1904 учебный годъ. – 24 cm. – 100 p. – Fotocopie. – 38 r. – [Basarabiana-975]
 • Отчетъ о церковныхъ школахъ Кишиневской епархiи за 1904-1905 учебный годъ. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Э. Шлiомовича, 1906. – 24 cm. – 91 p. : tab. – Fotocopie. – 35,50 r. – [Basarabiana-976]
 • Отчеты Бендерской Уъздной Земской Управы за 1909 год : № 3. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1911. – 24 cm.– 42-45; 10; 16; 16; 23; 69, [1] p. : tab. – Fotocopie. – 59 r. – [Basarabiana-977]
 • Отчеты Бендерской Уъздной Земской Управы за 1909 год : № 2. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1911. – 24 cm.– 70-71; 13; 40 p. : tab. – Fotocopie. – 72 r. – [Basarabiana-978]
 • Димир, В.

Под гнетом румынских бояр / В. Димир, Д. Стэжару. – Москва : Гос. Военное Изд-во., 1932. – 24 cm. – 47, [1] p. – Fotocopie. – 40000 ex. – 25 r. – [Basarabiana-979]

 • Попруженко, М. Г.

Изъ матерiаловъ по исторiи славянскихъ колонiй въ Россiи / М. Г. Попруженко. – Одесса : „Славянская” Тип. Е. Хрисогелосъ, 1909. – 24 cm. – 34 p. : tab. – Fotocopie. – 19 r. – [Basarabiana-980]

 • Записки Бессарабскаго Областного Статистического Комитета. – Кишинев, 1864.– 24 cm.

Том I-й : № 5. – 197-302, [1] p. : tab. – Fotocopie. – 49 r. – [Basarabiana-981]

 • Записки Бессарабскаго Областного Статистического Комитета. – Кишинев, 1864.– 24 cm.

Том I-й : № 2. – 130-261, [1] p. : tab. – Fotocopie. – 57 r. – [Basarabiana-982]

 • Накко, Алексѣя

Исторiя Бессарабiи съ древѣйшъхъ временъ : Продолжение № 2/ Алексѣя Накко. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1876. – 24 cm.

Часть 2-ая : 1241-1812. – 1876. – 303-448, [1] p. : tab. – Fotocopie. – 78 r. – [Basarabiana-983]

 • Отчеты Бендерской Уъздной Земской Управы за 1909 год : № 5. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1911. – 24 cm.– 15; 19; 2; 4; 19; 4; 4; 4; 10; 7; 4; III; 14 p. : tab. – Fotocopie. – 47 r. – [Basarabiana-984]
 • Бессарабское Cельское Xозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VII : № 19. – 01.10.1914. – 474-492, [4] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 18. – 15.09.1914. – 442-472, [4] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 17. – 01.09.1914. – 410-440, [4] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 16. – 15.08.1914. – 386-408, [4] p. – 84 r. – [Basarabiana-985]

 • Записки Бессарабскаго Областного статистическаго комитета : Кн. 3. – 24 cm. – 206-302 p. : tab. – Fotocopie. – 46,50 r. – [Basarabiana-986]
 • Бессарабское Cельское Xозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 12. – 15.06.1911. – 334-360, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 11. – 01.06.1911. – 306-332, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 10. – 15.05.1911. – 278-304 p.

Годъ изданiя IV : № 9. – 01.05.1911. – 246-276, [3] p. : tab. – 39 r. – [Basarabiana-987]

 • Бессарабское Cельское Xозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 3. – 15.04.1911. – 218-244, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 7. – 01.04.1911. – 186-116, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 6. – 15.03.1911. – 154-184, [4] p.

Годъ изданiя IV : № 3. – 01.03.1911. – 122-152, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-988]

 • Отчеты о церковныхъ школахъ Кишиневской епархiи въ учебно-воспитательномъ отношенiи за 1902-1903 учебный годъ (Приложенiе к Кишиневскимъ Епарх. Вѣдом.). – 1904. – 24 cm. – 68 p. : tab. – 28,50 r. – [Basarabiana-989]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VII : № 10. – 15.05.1914. – 218-256, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 9. – 01.05.1914. – 202-216, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 8. – 15.04.1914. – 182-200, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 7. – 01.04.1914. – 162-180, [1] p.

Годъ изданiя VII : № 6. – 15.03.1914. – 130-160, [3] p. – 40 r. – [Basarabiana-990]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IX : № 24. – 15.12.1915. – 570-583, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 23. – 01.12.1915. – 554-568, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 22. – 15.11.1915. – 538-552, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 21. – 01.11.1915. – 522-536, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 20. – 15.10.1915. – 502-520, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 19. – 01.10.1915. – 482-500, [3] p. – 81 r. – [Basarabiana-991]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 24. – 15.12.1911. – 686-712, [12] p.

Годъ изданiя IV : № 23. – 01.12.1911. – 670-684, [19] p.

Годъ изданiя IV : № 22. – 15.11.1911. – 646-668, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-992]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IX : № 13. – 01.07.1916. – 194-208, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 8. – 15.04.1916. – 114-128, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 7. – 01.04.1916. – 98-112, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 6. – 15.03.1916. – 82-95, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 5. – 01.03.1916. – 66-80, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 4. – 15.02.1916. – 50-64, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 3. – 01.02.1916. – 34-48, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 2. – 15.01.1916. – 18-32, [3] p.

Годъ изданiя IX : № 1. – 01.01.1916. – 16, [3] p. – 84 r. – [Basarabiana-993]

 • Вельтманъ, А.

Начертанiе древней исторiи Бессарабiи съ присовокупленiемъ историческихъ выписокъ и карты / А. Вельтманъ. – Москва : Типографiи Семена Селивановскаго, 1828. – 24 cm. – XVI; 74, [1] r. – Fotocopie. – 29,50 r. – [Basarabiana-994]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; pед. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 4. – 15.02.1912. – 98-192, [3] p.

Годъ изданiя V : № 3. – 01.02.1912. – 66-96, [3] p.

Годъ изданiя V : № 2. – 15.01.1912. – 34-64, [3] p.

Годъ изданiя V : № 1. – 01.01.1912. – 125-128; 32 , [22] p. – 50 r. – [Basarabiana-995]

 • Кантемир, Д.

Описание Молдавии с жизнью сочинителя и чертежом земли / Д. Кантемир; перевод : Василий Левшин. – М. : Тип. Н. Новикова, 1879. – 24 cm.

Кн. 2. – 1879. – 229-388 p. – 60 r. – [Basarabiana-996]

 • Накко, Алексѣя

Исторiя Бессарабiи съ древѣйшъхъ временъ / Алексѣя Накко. – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1876. – 24 cm.

Часть 2-ая : Отъ нашествiя Батыя до Букаресткаго мира (1241-1812). – 1876. – II; 144 p. – Fotocopie. – 78,50 r. – [Basarabiana-997]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 8. – 15.04.1912. – 226-160, [3] p.

Годъ изданiя V : № 7. – 01.04.1912. – 194-224, [3] p.

Годъ изданiя V : № 6. – 15.03.1912. – 162-674, [3] p.

Годъ изданiя V : № 5. – 01.03.1912. – 130-153; 227-251; 370-372, [18] p. – 54 r. – [Basarabiana-998]

 • Народный учитель : Двухнедѣльный журналъ / Ред. : А. Д. Осмоловскiй. – Кишиневъ

 : Тип. Э. Шлiомовича, 1916. – 25 cm. – Fotocopie.

Годъ 1-й : № 1. – 15.03.1906. – 16 p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 2. – 31.03.1906. – 16 p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 3. – 15.04.1906. – 16 p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 4. – 30.04.1906. – 16 p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 5. – 15.05.1906. – 16 p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 6. – 01.06.1906. – 22, [2] p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 7-8. – 30.06.1906. – 24, [1] p. – 0,15 r.

Годъ 1-й : № 9-10. – 31.07.1906. – 23, [2] p. – 0,15 r. – [Basarabiana-999]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VII : № 15. – 01.08.1914. – 362-384, [2] p.

Годъ изданiя VII : № 14. – 15.07.1914. – 342-360, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 13. – 01.07.1914. – 318-340, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 12. – 15.06.1914. – 290-316, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 11. – 01.06.1914. – 258-288, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-1000]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VII : № 5. – 01.03.1914. – 106-128, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 4. – 15.02.1914. – 82-104, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 3. – 01.02.1914. – 66-80, [4] p.

Годъ изданiя VII : № 2. – 15.01.1914. – 34-63, [4] p.

Годъ изданiя VII : № 1. – 01.01.1914. – 32, [3] p. – 50 r. – [Basarabiana-1001]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VIII : № 6. – 15.03.1915. – 146-176, [3] p.

Годъ изданiя VIII : № 4. – 15.02.1915. – 90-116, [3] p.

Годъ изданiя VIII : № 5. – 01.03.1915. – [2] p.

Годъ изданiя VIII : № 3. – 01.03.1915. – 66-88, [3] p.

Годъ изданiя VIII : № 2. – 15.01.1915. – 34-64, [3] p.

Годъ изданiя VIII : № 1. – 01.01.1915. – 32, [3] p. : tab. – 84 r. – [Basarabiana-1002]

 • Записки Бессарабскаго областного Статистического комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишинев, 1864. – 24 cm.

Том 1-й : № 4 . – 1864. – 90-195, [1] p. – Fotocopie. – 49 r. – [Basarabiana-1003]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 15. – 01.08.1912. – 446-476, [5] p.

Годъ изданiя V : № 14. – 15.07.1912. – 406-444, [3] p.

Годъ изданiя V : № 13. – 01.07.1912. – 374-404, [3] p.

Годъ изданiя V : № 12. – 15.06.1912. – 342-369, [3] p. : tab.

Годъ изданiя V : № 11. – 01.06.1912. – 323-340, [3] p.

Годъ изданiя V : № 10. – 15.05.1912. – 290-320, [3] p.

Годъ изданiя V : № 9. – 01.05.1912. – 258-288, [4] p. : tab. – 84 r. – [Basarabiana-1002]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 3 (33) : Март. – 1930. – 24, [2] p. – 16,50 r. – [Basarabiana-1005]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 4 (34) : Апрель. – 1930. – 32, [2] p. – 19 r. – [Basarabiana-1006]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 5-6 (35-36) : Май-Июнь. – 1930. – 86, [3] p. – 40 сop. – [Basarabiana-1007]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 7-8 (37-38) : Июль-Август. – 1930. – 32, [3] p. – 40 сop. – [Basarabiana-1008]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 9 (39) : Сентябрь. – 1930. – 20, [3] p. – 20 сop. – [Basarabiana-1009]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 10 (40) : Октябрь. – 1930. – 19, [3] p. – 20 сop. – [Basarabiana-1010]

 • Отчетъ Бессарабской Губернской Земкой Кассы Мелкаго Кредита за 1910 годъ и доклады Правленiя Кассы о распредѣленiи чистой прибыли полученной кассою за 1910 годъ (Чрезвычайному Губернскому Земскому Собранiю созыва). – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1911. – 24 cm. – Fotocopie. – 33, [34] p. : tab. – 20 r. – [Basarabiana-1011]
 • Отчетъ Бессарабской Губернской Земкой Кассы Мелкаго Кредита за 1912 годъ и доклады Правленiя Кассы (Чрезвычайному Губернскому Земскому Собранiю созыва 1913 года). – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1913. – 24 cm. – Fotocopie. – 47 p. : tab. – 22 r. – [Basarabiana-1012]
 • Денежный отчетъ Бессарабской Губернской Земской Управы за 2-ю половину 1875 года. – 24 cm. – 23; 5; 3; 3; 7; 2; 3; 5 p. : tab. – 16 r. – [Basarabiana-1013]
 • Протоколы заседанiй 2-го съѣзда земскихъ врачей Бессарабской губернiи съ 21 по 27 августа 1879 года : Продолжение. – 24 cm. – 151-171; 128 p. : tab. – 72 r. – [Basarabiana-1014]
 • Протоколы заседанiй 2-го съѣзда земскихъ врачей Бессарабской губернiи съ 21 по 27 августа 1879 года. – 24 cm. – 51; 150 p. : tab. – 93 r. – [Basarabiana-1015]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 6. – 15.12.1908. – 168-198, [3] p.

№ 5. – 01.12.1908. – 136-166, [3] p.

№ 4. – 15.11.1908. – 106-134, [3] p.

№ 3. – 01.11.1908. – 74-104, [3] p. : tab.

№ 2. – 15.10.1908. – 42-72, [3] p.

№ 1. – 01.09.1908. – 40, [2] p. : tab. – 61 r. – [Basarabiana-1016]

 • Записки Бессарабскаго Областнаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунова. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1864. – 24 cm. – 104 p. : tab. – Fotocopie. – 33 r. – [Basarabiana-1017]
 • Матерiалы для исторiи взаимныхъ отношенiи Россiи, Польши, Молдавiи, Валахiи и Турцiи въ XIV-XVI вв. / Собранные В. А. Уляницкимъ. – Москва : Университетской Тип., 1887. – VII; 244 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 120 r. – [Basarabiana-1018]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Ред. В. С. Коссович ; Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя III : № 24. – 15.12.1910. – 632-658, [2] p.

Годъ изданiя III : № 23. – 01.12.1910. – 608-630, [3] p.

Годъ изданiя III : № 22. – 15.11.1910. – 580-606, [3] p.

Годъ изданiя III : № 21. – 01.11.1910. – 556-578, [3] p.

Годъ изданiя III : № 20. – 15.10.1910. – 518-554, [2] p. : tab. – 41 r. – [Basarabiana-1019]

 • Плодоводство и виноградарство : Ежемѣсячный журналъ / Ред. С. Я. Айваза. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1. – Январь, 1916. – 36 p.

№ 2. – Февраль, 1916. – 32 p.

№ 3. – Мартъ, 1916. – 32 p.

№ 4. – Апрѣль, 1916. – 32 p.

№ 5. – Май, 1916. – 32 p. – 95 r. – [Basarabiana-1020]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm.

Годъ изданiя V : № 1 (31) : Январь. – 1930. – 32, [3] p. – Fotocopie. – 20 сop. – [Basarabiana-1021]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm.

Годъ изданiя V : № 2 (32) : Февраль. – 1930. – 24, [2] p. – Fotocopie. – 20 сop. – [Basarabiana-1022]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 4. – 15.02.1911. – 90-120, [2] p.

Годъ изданiя IV : № 3. – 01.02.1911. – 58-88, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 2. – 15.01.1911. – 30-56, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 1. – 01.01.1911. – 28, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-1023]

 • Отчеты Бендерской Уѣздной Земской Управы за 1909 годъ / Бендерское Земство. – Бендеры : Тип. Гиленко и Натензона, 1911. – 24 cm. – IV; 4; 16; 7; 16; 8; 44, [22] p. : tab. – Fotocopie. – 53,50 r. – [Basarabiana-1024]
 • Начертан древней исторiи Бессарабiи, съ присовокупленiемъ историческихъ выписокъ и карты / Cоч. А. Ф. Вельтман. – Москва : Тип. Семена Селивановскаго, 1828. – 24 cm. – 74 p. : des. – Fotocopie. – 35 r. – [Basarabiana-1025]
 • Отчетъ о десятилѣтней дѣятельности Бессарабскаго собранiя сельскихъ хозяевъ 1881-1891 г. / Сост. П. В. Лазо. – Кишиневъ : Тип. К. В. Поповой, 1891. – 24 cm. – 120 p. : des. – Fotocopie. – 67 r. – [Basarabiana-1026]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VI : № 7. – 01.04.1913. – 222-252, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 6. – 15.03.1913. – 186-220, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 5. – 01.03.1913. – 154-184, [2] p. – 36 r. – [Basarabiana-1027]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VI : № 12. – 15.06.1913. – 382-412, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 11. – 01.06.1913. – 350-380, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 10. – 15.05.1913. – 318-348, [2] p.

Годъ изданiя VI : № 9. – 01.05.1913. – 286-316, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 8. – 15.04.1913. – 254-284, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-1028]

 • Начертан древней исторiи Бессарабiи, съ присовокупленiемъ историческихъ выписокъ и карты / Соч. А. Ф. Вельтман. – Москва : Тип. Семена Селивановскаго, 1828. – 24 cm. – 74, [1] p. : des. – Fotocopie. – 43 r. – [Basarabiana-1029]
 • Альманах „Бессарабца” : Прод. 1 / Ред. П. А. Крушеван. – 1903. – 24 cm. – 125-269 p. : fot. – Fotocopie. – 107,40 r. – [Basarabiana-1030]
 • Альманах „Бессарабца” : Прод. 2 / Ред. П. А. Крушеван. – 1903. – 24 cm. – 170-414 p. : fot. – Fotocopie. – 88 r. – [Basarabiana-1031]
 • Мѣстная жизнь : Еженедѣльный журналъ / Ред.-изд. Г. И. Деспо. – Кишиневъ : Тип. Шойхета и Вайсмана, 1912. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1 : Ноябрь, 1912. – 16, [2] p. – 3 cop. – [Basarabiana-1032]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm.

Годъ изданiя IV : № 9-10 (27-28) : Сентябрь-Октябрь. – 1929. – 36, [2] p. – Fotocopie. – 20 сop. – [Basarabiana-1033]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm.

Годъ изданiя IV : № 11 (29) : Ноябрь. – 1929. – 20, [2] p. – Fotocopie. – 20 сop. – [Basarabiana-1034]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. П. Алисов. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1926. – 24 cm.

№ 2 : Март-Апрель. – 1926. – 72, [1] p. – Fotocopie. – 20 сop. – [Basarabiana-1035]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1933. – 24 cm.

Годъ изданiя VIII : № 1 (67) : Январь. – 1933. – 31, [3] p. – Fotocopie. – 25 сop. – [Basarabiana-1036]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ред. М. Полянский. – Москва : Тип. Словолитная „Красная Пресня”, 1926. – 24 cm.

№ 5-6 : Сентябрь-Декабрь. – 1926. – 72, [3] p. – Fotocopie. – 50 сop. – [Basarabiana-1037]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1930. – 24 cm.

№ 11-12 (41-42) : Ноябрь-Декабрь. – 1930. – 24, [3] p. – Fotocopie. – 40 сop. – [Basarabiana-1038]

 • Записки Бессарабскаго статистическаго Комитета. – Кишинев, 1869. – 24 cm. – Fotocopie.

Том I. 100-253, [2] p. – 47 r. – [Basarabiana-1039]

 • Отчеты о десятилетней деятельность Бессарабскаго собрания сельских хозяев 1881-1891 г. : Прод. 1 / Сост. П. В. Лазо. – Кишинев : Тип. К. В. Поповой, 1891. – 24 cm. – 122-282, [1] r. – Fotocopie. – 51,50 r. – [Basarabiana-1040]
 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. Журнально-Газетное Объединение; ред. С. Бантке. – Москва : Тип. „Искра револяции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

Годи издания VII : № 5 (71) : Май. – 1933. – 31, [4] p. – 6000 ex. – 25 сop. – [Basarabiana-1041]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. Издат. О-ва „ОГОНЕК”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

Годи издания VI : № 5-6 (47-48) : Май-Июнь. – 1931. – 39, [4] p. – 3500 ex. – 25 сop. – [Basarabiana-1042]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев; ред. П. Алисов. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1926. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 2 : Январь-Февраль. – 1926. – 88 p. – 28 r. – [Basarabiana-1043]

 • Записки Бессарабскаго Областного Статистического Комитета (Продолжение) / Ред. А. Н. Егунов. – Кишинев. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 1. – 103 p. – 48 r. – [Basarabiana-1044]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя V : № 24. – 15.12.1912. – 718-747, [3] p. : tab.

Годъ изданiя V : № 23. – 01.12.1912. – 694-716, [3] p. : tab.

Годъ изданiя V : № 22. – 15.11.1912. – 662-692, [3] p. : tab.

Годъ изданiя V : № 21. – 01.11.1912. – 638-660, [3] p. : tab.

Годъ изданiя V : № 20. – 15.10.1912. – 614-648, [3] p. : tab. – 50 r. – [Basarabiana-1045]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VI : № 4. – 15.02.1913. – 118-152, [3] p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 2. – 15.01.1913. – 42-80, [3] p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 3. – 01.02.1913. – 82-90 p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 1. – 01.01.1913. – 40, [3] p. : tab. – 91 r. – [Basarabiana-1046]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1-2 (43-44) : Январь-Февраль. – 1931. – 32, [2] p. – 40 cop. – [Basarabiana-1047]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3 (45) : Март. – 1931. – 33, [1] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1048]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 4 (46) : Апрель. – 1931. – 24, [3] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1049]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 2 (68) : Февраль. – 1933. – 31, [2] p. – 6000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1050]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3 (69) : Март. – 1933. – 31, [3] p. – 6500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1051]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Орган Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 4 (70) : Апрель. – 1933. – 31, [2] p. – 6000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1052]

 • Бессарабец : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1901. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ V : № 25. – 25.07.1901. – 386-400 p.

Годъ V : № 24. – 22.07.1901. – 370-384 p.

Годъ V : № 23. – 15.07.1901. – 354-368 p.

Годъ V : № 22. – 08.07.1901. – 338-352 p.

Годъ V : № 21. – 01.07.1901. – 322-321 p.

Годъ V : № 20. – 24.06.1901. – 306-320 p.

Годъ V : № 19. – 17.06.1901. – 290-304 p.

Годъ V : № 18. – 10.06.1901. – 274-288 p.

Годъ V : № 17. – 03.06.1901. – 258-272 p. – 56 r. – [Basarabiana-1053]

 •  Красная Бессарабия : Двухмесячныи журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1926. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 3-4 : Май. – 1926. – 52, [2] p. – 19 r. – [Basarabiana-1054]

 • Записки Бессарабскаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунова. – Кишиневъ : Тип. Обл. Правленiя, 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ третiй. – 1868. – 149, [2] p. – 80 r. – [Basarabiana-1055]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ред. М. Луценко. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IV : № 8 (26) : Август. – 1929. – 28, [2] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1056]

 • Записки Бессарабскаго Областного Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишинев : Тип. Обл. Правленiя, 1867. – 24 cm. – Fotocopie.

Том 2 : Часть 3. – 1867. – 320-338; 134, [3] p. : tab. – 81,50 r. – [Basarabiana-1057]

 • Записки Бессарабскаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишинев : Тип. Обл. Правленiя, 1869. – 24 cm. – Fotocopie.

Том 3. – 1869. – 150-300 p. : tab. – 79 r. – [Basarabiana-1058]

 • Бессарабец : Безплатное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1911. – 24 cm. – Fotocopie. – 32 p. – 27 r. – [Basarabiana-1059]
 • Бессарабец : Еженедѣльное литературное приложенiе / Изд. П. А. Крушеванъ, ред. Д. В. Мальскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1902. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ VI : № 52. – 29.12.1902. – 818-832 p.

Годъ VI : № 51. – 22.12,1902. – 802-816 p.

Годъ VI : № 50. – 15.12.1902. – 786-800 p.

Годъ VI : № 49. – 08.12.1902. – 770-784 p.

Годъ VI : № 48. – 01.12.1902. – 754-768 p.

Годъ VI : № 47. – 24.11.1902. – 738-752 p.

Годъ VI : № 46. – 17.11.1902. – 722-736 p.

Годъ VI : № 45. – 10.11.1902. – 706-720 p.

Годъ VI : № 44. – 03.11.1902. – 690-704 p.

Годъ VI : № 43. – 27.10.1902. – 674-688 p. – 62 r. – [Basarabiana-1060]

 • Мѣстная жизнь : Первый въ Бессарабiи ежемѣсячный иллюстрированный журналъ / Ред.-изд. Г. И. Деспо. – Кишиневъ : Тип. Глантера и Ройтберга, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя II : № 1 (11) : Январь, 1913. – 15, [2] p. – 3 cop.

Годъ изданiя II : № 2 (12) : Февраль, 1913. – 24, [2] p. – 3 cop.

Годъ изданiя II : № 3 (13) : Февраль, 1913. – 24, [3] p. – 3 cop.

Годъ изданiя II : № 4 (14) : Марть, 1913. – 21, [2] p. – 3 cop.

Годъ изданiя II : № 5 (15) : Марть, 1913. – 20, [4] p. – 3 cop.

Годъ изданiя II : № 7 (17) : Май, 1913. – 22, [2] p. – 3 cop. – [Basarabiana-1061]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ред. М. Я. Полянский. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1927. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1 (7) : Январь-Февраль. – 1927. – 84, [2] p. – 50 cop. – [Basarabiana-1062]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ред. М. Я. Полянский. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1927. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 2-3 (8-9). – 1927. – 66, [2] p. – 1500 ex. – 50 cop. – [Basarabiana-1063]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ред. М. Я. Полянский. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1927. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 4-5 (10-11). – 1927. – 62, [2] p. – 36,50 r. – [Basarabiana-1064]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1927. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 6 (12). – 1927. – 32, [1] p. – 50 cop. – [Basarabiana-1065]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 12 (80) : Декабрь. – 1929. – 24, [2] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1066]

 • Журнал Хотинскаго Уѣзднаго 3-го очереднаго земскаго собранiя. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1872. – 183 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 89,50 r. – [Basarabiana-1067]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссович. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 19. – 01.10.1912. – 574-612, [4] p. : tab.

Годъ изданiя IV : № 18. – 15.10.1912. – 546-572, [3] p. : tab.

Годъ изданiя IV : № 17. – 01.10.1912. – 510-544, [3] p. : tab.

Годъ изданiя IV : № 16. – 15.08.1912. – 478-508, [3] p. : tab. – 96 r. – [Basarabiana-1068]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 3 (57) : Март. – 1932. – 31, [3] p. – 5000 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1069]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 4 (58) : Апрель. – 1932. – 31, [4] p. – 6000 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1070]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 5 (59) : Май. – 1932. – 31, [4] p. – 5700 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1071]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 6 (60) : Июнь. – 1932. – 30, [4] p. – 5700 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1072]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. М. Луценко. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 7. – 1929. – 24, [2] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1073]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 12 (66) : Декабрь. – 1932. – 31, [3] p. – 7000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1074]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев. – Москва : Тип. Акц. Издат. О-ва „ОГОНЕК”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VI : № 7 (49) : Июль. – 1931. – 31, [4] p. – 3500 ex. – 30 cop. – [Basarabiana-1075]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Журн.-газетного об`единения”–”ОГОНЕК”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VI : № 8-9 (50-51) : Август-Сентябрь. – 1931. – 39, [3] p. – 3150 ex. – 21 r. – [Basarabiana-1076]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Журн.-газетного об`единения”–”ОГОНЕК”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VI : № 10 (52) : Октябрь. – 1931. – 31, [5] p. – 3650 ex. – 19 r. – [Basarabiana-1077]

 • Записки Бессарабскаго Областного Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишинев : Тип. Обл. Правленiя, 1867. – 24 cm. – Fotocopie.

Том 1 : Кн. 2. – 1864. – 105-198 p. : tab. – 45,50 r. – [Basarabiana-1078]

 • Отчетъ о состоянiи и дѣятельности Бессарабскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Общества за 1914 годъ. – Кишиневъ : Епархiальная Тип., 1915. – 34 p. : tab. – 22 cm.1 r. – [Basarabiana-1079]
 • Шарковъ, И. Г.

О культурь Табака : Съ 16-ю рисунками / И. Г. Шарковъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1914. – 27 p. : des. – 25 cm. – [Basarabiana-1080]

 • Первая всеобщаяперепись населенiя Россiйской Имперiи, 1897 г. : III. Бессарабскаягубернiя / Pед. Н. А. Тройницкаго. – Кишиневъ : Тип. Спб. акц. общ. и висчебум. дѣла въ Россiи „Слово”, 1905. – XXIII; 253, [1] p. : tab. – 28 cm.[Basarabiana-1081]
 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицiей IV: Nr 6 (60) : Июнiе (Суплимент гратуит). – 1916. – 32, [2] p. – [Basarabiana-1082]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазобъединения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 1 (91) : Январь. – 1935. – 31, [5] p. – 5000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1083]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазобъединения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 2 (92) : Февраль. – 1935. – 30, [4] p. – 6500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1084]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазобъединения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 3 (93) : Март. – 1935. – 31, [3] p. – 6500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1085]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазобъединения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 4 (94) : Апрель. – 1935. – 32, [2] p. – 6750 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1086]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазобъединения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 5 (95) : Май. – 1935. – 31, [3] p. – 7250 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1087]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 1 (55) : Январь. – 1932. – 31, [3] p. – 4000 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1088]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 2 (56) : Февраль. – 1932. – 31, [3] p. – 4000 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1089]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 7 (61) : Июль. – 1932. – 31, [4] p. – 6000 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1090]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 8-9 (62-63) : Август-Сентябрь. – 1932. – 46, [4] p. – 6600 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1091]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 10 (64) : Октябрь. – 1932. – 31, [4] p. – 7700 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1092]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Искра Революции”, 1932. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VII : № 11 (65) : Ноябрь. – 1932. – 31, [4] p. – 7000 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1093]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1928. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания III : № 2 (14) : Март-Апрель. – 1928. – 88, [2] p. – 50 cop. – [Basarabiana-1094]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1928. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания III : № 3 (15) : Май-Июнь. – 1928. – 78, [3] p. – 50 cop. – [Basarabiana-1095]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Пролетарское слово”, 1928. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания III : № 4 (16) : Июль-Август. – 1928. – 64, [2] p. – 50 cop. – [Basarabiana-1096]

 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1928. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания III : № 5-6 (17-18) : Сентябрь-Декабрь. – 1928. – 79, [1] p. – 41 r. – [Basarabiana-1097]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Изд. ЦСО Бессарабцев, ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Журн.-газетного об`единения”–”ОГОНЕК”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VI : № 11 (53) : Ноябрь. – 1931. – 31, [4] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1098]

 • Записки Бессарабскаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишиневъ : Тип. Обл. Правленiя, 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ третiй. – 110, [2] p. : tab. – 51,50 r. – [Basarabiana-1099]

 • Записки Бессарабскаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишиневъ : Тип. Обл. Правленiя, 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 2. – 104-204 p. : tab. – 47 r. – [Basarabiana-1100]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя III : № 4. – 15.02.1910. – 74-96, [3] p.

Годъ изданiя III : № 3. – 01.02.1910. – 50-72, [4] p.

Годъ изданiя III : № 2. – 15.01.1910. – 26-48, [3] p.

Годъ изданiя III : № 1. – 01.01.1910. – 24, [9] p. – 48 r. – [Basarabiana-1101]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя III : № 10. – 15.05.1910. – 230-250, [4] p.

Годъ изданiя III : № 9. – 01.05.1910. – 206-228, [3] p.

Годъ изданiя III : № 8. – 15.04.1910. – 190-204, [3] p.

Годъ изданiя III : № 7. – 01.04.1910. – 158-188, [3] p.

Годъ изданiя III : № 6. – 15.03.1910. – 126-156, [3] p.

Годъ изданiя III : № 5. – 01.03.1910. – 98-124, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-1102]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1901. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ V : № 37. – 21.10.1901. – 578-592 p.

Годъ V : № 36. – 14.11.1901. – 562-576 p.

Годъ V : № 35. – 07.10.1901. – 545-559 p.

Годъ V : № 34. – 30.10.1901. – 530-544 p.

Годъ V : № 33. – 23.09.1901. – 514-528 p.

Годъ V : № 32. – 16.09.1901. – 498-512 p.

Годъ V : № 31. – 08.09.1901. – 482-496 p.

Годъ V : № 30. – 02.09.1901. – 466-480 p.

Годъ V : № 29. – 26.08.1901. – 450-464 p.

Годъ V : № 28. – 19.08.1901. – 434-448 p.

Годъ V : № 27. – 12.08.1901. – 418-416 p. – 56 r. – [Basarabiana-1103]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред. Д. В. Мальскiй, Изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1902. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ VI : № 42. – 20.10.1902. – 658-672 p.

Годъ VI : № 41. – 13.10.1902. – 642-656 p.

Годъ VI : № 40. – 06.10.1902. – 626-640 p.

Годъ VI : № 39. – 29.09.1902. – 610-624 p.

Годъ VI : № 38. – 22.09.1902. – 594-608 p.

Годъ VI : № 37. – 14.09.1902. – 578-592 p.

Годъ VI : № 36. – 08.09.1902. – 562-576 p.

Годъ VI : № 35. – 01.09.1902. – 546-560 p.

Годъ VI : № 34. – 25.08.1902. – 530-544 p.

Годъ VI : № 33. – 18.09.1902. – 514-528 p.

Годъ VI : № 32. – 11.08.1902. – 498-512 p.

Годъ VI : № 31. – 04.08.1902. – 482-496 p. – 62 r. – [Basarabiana-1104]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. Бантке. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VIII : № 6 (72) : Июнь. – 1933. – 31, [3] p. – 6000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1105]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. Бантке. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VIII : № 7 (73) : Июль. – 1933. – 31, [3] p. – 5500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1106]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. Бантке. – Москва : Тип. „Искра революции”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VIII : № 8-9 (74-75) : Август-Сентябрь. – 1933. – 47, [3] p. – 5000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1107]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. Бантке. – Москва : Тип. „Крестьанская газета”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VIII : № 11 (77) : Ноябрь. – 1933. – 31, [3] p. – 5000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1108]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. Бантке. – Москва : Тип. „Крестьанская газета”, 1933. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VIII : № 12 (78) : Декабрь. – 1933. – 31, [3] p. – 4300 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1109]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазобъединения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 12 (90) : Декабрь. – 1934. – 31, [3] p. – 5600 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1110]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1901. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ V : № 8. – 01.04.1901. – 114-128 p.

Годъ V : № 7. – 25.03.1901. – 98-112 p.

Годъ V : № 6. – 18.03.1901. – 82-96 p.

Годъ V : № 5. – 11.03.1901. – 66-80 p.

Годъ V : № 4. – 04.03.1901. – 50-64 p.

Годъ V : № 3. – 25.02.1901. – 34-48 p.

Годъ V : № 2. – 18.02.1901. – 18-32 p.

Годъ V : № 1. – 11.02.1901. – 16 p. – 56 r. – [Basarabiana-1111]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1901. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ V : № 16. – 27.05.1901. – 242-256 p.

Годъ V : № 15. – 20.05.1901. – 226-240 p.

Годъ V : № 14. – 13.05.1901. – 210-224 p.

Годъ V : № 13. – 06.05.1901. – 194-208 p.

Годъ V : № 12. – 29.04.1901. – 178-192 p.

Годъ V : № 11. – 22.04.1901. – 162-176 p.

Годъ V : № 10. – 15.04.1901. – 146-160 p.

Годъ V : № 9. – 08.04.1901. – 130-144 p. – 56 r. – [Basarabiana-1112]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Ф. Я. Левензон. – Москва : Тип. „Журн.-газетного об`единения”, 1931. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания VI : № 12 (54) : Декабрь. – 1931. – 31, [3] p. – 4100 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1113]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IV : № 1-2 (19-20) : Январь-Февраль. – 1929. – 31, [3] p. – 1500 ex. – 19 r. – [Basarabiana-1114]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IV : № 3 (21) : Март. – 1929. – 16, [2] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1115]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IV : № 4 (22) : Апрель. – 1929. – 16, [2] p. – 1500 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1116]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IV : № 5 (23) : Май. – 1929. – 20, [2] p. – 1500 ex. – 20 cop. – [Basarabiana-1117]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. Л. Александри. – Москва : Тип. „Заря Коммунизма”, 1929. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IV : № 6 (24) : Июль. – 1929. – 20, [2] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1118]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы / Редактор-едитор Н. Н. Александри. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией IV. – Nr 1 (55) : Януарiе. – 1916. – 32, [2] p. – 10 cop. – [Basarabiana-1119]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией IV. – Nr 2 (56) : Фебруарiе (Суплимент гратуит). – 1916. – 32, [2] p. – 18,50 r. – [Basarabiana-1120]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VI : № 16. – 15.08.1913. – 510-544, [4] p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 15. – 01.08.1913. – 478-508, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 14. – 15.07.1913. – 446-476, [3] p.

Годъ изданiя VI : № 13. – 01.07.1913. – 414-444, [3] p. – 50 r. – [Basarabiana-1121]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VI : № 20. – 15.10.1913. – 658-688, [2] p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 19. – 01.10.1913. – 618-656, [3] p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 18. – 15.09.1913. – 582-616, [3] p. : tab.

Годъ изданiя VI : № 17. – 01.09.1913. – 546-580, [3] p. : tab. – 54 r. – [Basarabiana-1122]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 6 (96) : Июнь. – 1935. – 31, [3] p. – 7250 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1123]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 7-8 (97-98) : Июль-Август. – 1935. – 47, [3] p. – 7250 ex. – 50 cop. – [Basarabiana-1124]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 9 (99) : Сентябрь. – 1935. – 31, [4] p. – 6250 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1125]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : № 10-11 (100-101) : Октябрь-Ноябрь. – 1935. – 39, [4] p. – 6100 ex. – 50 cop. – [Basarabiana-1126]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания X : №12 (102) : Декабрь. – 1935. – 47, [4] p. – 5900 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1127]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы / Ред. Н. Н. Александри. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией IV. – Nr 8 (62) : Аугуст (Суплимент гратуит). – 1916. – 32, [2] p. – 18,80 r. – [Basarabiana-1128]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы / Ред. Н. Н. Александри. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1917. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией V. – Nr 1 (67) : Януарiе. – 1917. – 30, [2] p. – 17,60 r. – [Basarabiana-1129]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы / Ред. Н. Н. Александри. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1917. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией V. – Nr 2 (68) : Фебруарiе. – 1917. – 26, [5] p. – 17,60 r. – [Basarabiana-1130]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы / Ред. Н. Н. Александри. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1917. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией V. – Nr 3 (69) : Мартiе. – 1917. – 30, [2] p. – 17,60 r. – [Basarabiana-1131]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1913. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 14. – 15.04.1909. – 428-458, [2] p. : tab.

№ 13. – 01.04.1909. – 396-426, [2] p.

№ 12. – 15.03.1909. – 368-394, [3] p.

№ 11. – 01.03.1909. – 332-366, [3] p.

№ 10. – 15.02.1909. – 298-330, [2] p.

№ 9. – 01.02.1909. – 266-296, [2] p.– 65 r. – [Basarabiana-1132]

 • Сицинскiй, Л. Е.

Роль и значенiе Уьзднаго и Губернскаго Земства въ прошломъ и Новое Земство : Докладъ къ конгрессу Общественныхъ Дьятелей въ Кишиневъ 13-14 Октября 1929 г. – Кишиневъ : Tip. Fr. Munteanu, 1929. – 24, [1] p. – 23 cm. – 10 lei. – [Basarabiana-1133]

 • О введенiи всеобщаго обученiя въ Бессарабiи. Съ краткимъ обзоромъ состоянiя народнаго образованiя въ губернiи : (Докладъ Губернской Земской Управы Земскому Собранiю XXXIX очередной сессiи с 8-ю приложенiями) / Школьный столъ Бессарабскаго Губернскаго Земства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1907. – 95 p. : tab. – 25 cm.[Basarabiana-1134]
 • Записки Бессарабскаго Областнаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1867. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ второй : 1867. – 182 p. : tab. – 90 r. – [Basarabiana-1135]

 • Записки Бессарабскаго Областнаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1867. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ второй : Продолжение 2 : 1867. – 183-338 p. : tab. – 64 r. – [Basarabiana-1136]

 • Stănoiu, Eugeniu D.

Schiţa monografica a Judeţului Lăpuşna / Eugeniu D. Stănoiu. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1926. – 99, [1] p. : il., tab. – 22 cm. – 2 r. – [Basarabiana-1137]

 • Din istoricul cooperaţiei de credit din Basarabia / sub. red. : V. Ghenzul; Bibl. Cooperatorului. – Ch. : Tipogr. Centralei Cooperativelor, 1921. – 34,[2] p. : tab. – 21 cm. – 10 cop. – [Basarabiana-1138]
 • Записки Бессарабскаго Областнаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1864. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ первый : 1864. – 128 p. : tab. – 57 r. – [Basarabiana-1139]

 • Записки Бессарабскаго Областнаго Статистическаго Комитета / Ред. А. Н. Егунов. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1864. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ первый (№ 3) : 1864. – 263-311; 88, [1] p. : tab. – 60,50 r. – [Basarabiana-1140]

 • Отчетъ Гриноуцкой, Пуркарской и Кокорозенской низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ I-го разряда за 1896 годъ : Приложенiе къ отчету Бессарабской Губернской Земской Управы XXVIII очередному губернскому земскому собранiю / Бессарабское Земство. – Кишинев : Типо-литографiя Э. Шлiомовича, 1897. – XII; 665 p. : tab. – 18 cm. + An. : 2 f. – [Basarabiana-1141]
 • Ньговскiй, Евстафiй

Календарь дней Пушкина / Евстафiй Ньговскiй. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1937. – 24 cm.

Вып. 2. – 1937. – 154, [1] p. : il. – 37 lei. – [Basarabiana-1142]

 • Виноградарство Бендерскаго уѣзда, Бессарабской губернiи / Ред. А. Ф. Стуарт. – Бендеры : Тип. Д. А. Натензона, 1915. – 24 cm. – III; 211 p. : tab., fig. – Fotoocpie. – 99 r. – [Basarabiana-1143]
 • Известия Молдавского филиала Академии Наук СССР / Молдавкий филиал Академии Наук СССР. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1957. – 24 cm. – Fotoocpie.

№ 9 (42) : 1957. – 152, [2] p. : tab. – 7 r. – [Basarabiana-1144]

 • Плодоводство и виноградарство : Ежемесячный журнал / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Январь, 1915. – 48 p.

Nr 2 : Февраль, 1915. – 48 p.

Nr 3 : Марть, 1915. – 40 p.

Nr 4 : Априль, 1915. – 32 p.

Nr 5 : Май, 1915. – 32 p. – 95 r. – [Basarabiana-1145]

 • Бессарабiя : географическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, лититературный и справочный сборникъ съ 224 иллюстрацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи / Изд. газ. „Бессарабецъ”; ред. П. А. Крушеван. – Москва : Тип. А. В. Васильева, 1903. – 24 cm. – X; 124 p. : il. – 88 r. – [Basarabiana-1146]
 • Бессарабiя : географическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, лититературный и справочный сборникъ съ 224 иллюстрацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи : Продолжение № 2/ Изд. газ. „Бессарабецъ”; ред. П. А. Крушеван. – Москва : Тип. А. В. Васильева, 1903. – 24 cm. – 326-520; VII p. : il. – 94 r. – [Basarabiana-1147]
 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1902. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ VI : № 19. – 12.05.1902. – 290-304 p.

Годъ VI : № 18. – 05.05.1902. – 274-288 p.

Годъ VI : № 17. – 28.04.1902. – 258-272 p.

Годъ VI : № 16. – 21.04.1902. – 243-256 p.

Годъ VI : № 15. – 14.04.1902. – 226-240 p.

Годъ VI : № 14. – 07.04.1902. – 210-224 p.

Годъ VI : № 13. – 31.03.1902. – 194-208 p.

Годъ VI : № 12. – 24.03.1902. – 178-192 p.

Годъ VI : № 11. – 17.03.1902. – 162-176 p.

Годъ VI : № 10. – 10.03.1902. – 146-160 p. – 62 r. – [Basarabiana-1148]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1902. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ VI : № 30. – 28.07.1902. – 466-480 p.

Годъ VI : № 29. – 21.07.1902. – 450-464 p.

Годъ VI : № 28. – 14.07.1902. – 434-448 p.

Годъ VI : № 27. – 07.07.1902. – 418-432 p.

Годъ VI : № 26. – 29.06.1902. – 402-416 p.

Годъ VI : № 25. – 23.06.1902. – 386-400 p.

Годъ VI : № 24. – 16.06.1902. – 370-384 p.

Годъ VI : № 23. – 09.06.1902. – 354-368 p.

Годъ VI : № 22. – 02.06.1902. – 338-352 p.

Годъ VI : № 21. – 25.05.1902. – 322-336 p.

Годъ VI : № 20. – 19.05.1902. – 306-320 p. – 62 r. – [Basarabiana-1149]

 • Constituţia (Legea de temelie) : Proiect de Constituţie a URSS prezentat de Comisia Constituţională a Comitetului Executiv Central al URSS şi aprobat de Prezidiumul Comitetului Executiv Central al URSS pentru a fi supus Congresului General al Sovietelor / Red. D. Fabian. – Moscova : Tip. „Iskra Revoluţii”, 1936. – 19 cm. – 39 p. – 22000 ex. – 15 cop. – [Basarabiana-1150]
 • Златова, Е.

Путишествие по Молдавии / Е. Златова, В. Котельников. – Москва : „Молодая Гвардия”, 1957. – 18 cm. – 92, [1] : il. – Fotocopie. – 27 r. – [Basarabiana-1151]

 • Златова, Е.

Путишествие по Молдавии / Е. Златова, В. Котельников. – Москва : „Молодая Гвардия”, 1957. – 18 cm. – Fotocopie.

Части 2. – 97-205, [3] : il. – 27 r. – [Basarabiana-1152]

 • Михайлова, А. И.

Борьба Бессарабии против румынских захватчиков / А. И. Михайлова. – Саратов, Тип. № 1 Полиграфиздата, 1942. – 18 cm. – 45, [1] p. – Fotocopie. – 10000 ex. – 55 cop. – [Basarabiana-1153]

 • Дольник, А.

Бессарабия под властью румынских бояр (1918-1940 гг.) – Моква : „Красный пролетарий”, 1945. – 18 cm. – 87 p. – Fotocopie. – 26 r. – [Basarabiana-1154]

 • Советская Бессарабия и Советская Буковина / Ред. Э. Теумин. – Моква : Тип. Полиграф-книга, 1940. – 17 cm. – 30, [1] p. – Fotocopie. – 100 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1154]
 • Дольник, А.

Бессарабия под властью румынских бояр (1918-1940 гг.) – Моква : Тип. „Красный пролетарий”, 1945. – 20 cm. – 173, [1] p. – 10000 ex. – 2,5 r. – [Basarabiana-1156]

 • Кувынт молдовенеск : Ревисты де литературы ши штiинцы практикы / Ред. Н. Н. Александри. – Кишинэу : Тип. луй В. В. Якубович, 1917. – 24 cm. – Fotocopie.

Анул едицией V. – Nr 4 (70) : Априлiе. – 1917. – 30, [2] p. – 17,60 r. – [Basarabiana-1157]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1901. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ V : № 50. – Дек.,1901. – 786-792 p.

Годъ V : № 49. – Дек.,1901. – 770-784 p.

Годъ V : № 48. – Дек.,1901. – 754-768 p.

Годъ V : № 47. – 30.12.1901. – 738-752 p.

Годъ V : № 46. – 23.12.1901. – 722-736 p.

Годъ V : № 45. – 16.12.1901. – 706-720 p.

Годъ V : № 44. – 09.12.1901. – 690-704 p.

Годъ V : № 43. – 02.12.1901. – 674-688 p.

Годъ V : № 42. – 25.11.1901. – 658-672 p.

Годъ V : № 41. – 18.11.1901. – 642-656 p.

Годъ V : № 40. – 11.11.1901. – 626-640 p.

Годъ V : № 39. – 04.11.1901. – 610-624 p.

Годъ V : № 38. – 28.10.1901. – 594-608 p. – 56 r. – [Basarabiana-1158]

 • Бессарабецъ : Еженедѣльное литературное приложенiе / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабца”, 1902. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ VI : № 9. – 03.03.1902. – 130-144 p.

Годъ VI : № 8. – 24.02.1902. – 114-128 p.

Годъ VI : № 7. – 17.02.1902. – 98-112 p.

Годъ VI : № 6. – 10.02.1902. – 82-96 p.

Годъ VI : № 5. – 02.02.1902. – 66-80 p.

Годъ VI : № 4. – 27.01.1902. – 50-64 p.

Годъ VI : № 3. – 20.01.1902. – 34-48 p.

Годъ VI : № 2. – 13.01.1902. – 18-32 p.

Годъ VI : № 1. – 06.01.1902. – 16 p. – 62 r. – [Basarabiana-1159]

 • Отчетъ о церковно-приходскихъ школахъ грамоты Кишиневской епархiи за 1896-97 учебный годъ. – Кишиневъ : Типо-литографiи Э. Шлiомовича, 1898. – 89 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 31 r. – [Basarabiana-1160]
 • Несторовский, П. А.

На сфере Бессарабии : Путевые очерки / П. А. Несторовский. – Варшава, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 2. – 1910. – 106-207, [1] p. : il. – 48 r. – [Basarabiana-1161]

 • Отчетъ о состоянiи церковнихъ школъ Кишиневской епархiи въ учебно-воспитательномъ отношенiи за 1900-1901 учебный годъ. – Кишиневъ : Типо-литографiи Э. Шлiомовича, 1902. – 90 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 44 r. – [Basarabiana-1162]
 • Бессарабiя : географическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, лититературный и справочный сборникъ съ 224 иллюстрацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи / Изд. газ. „Бессарабецъ”; ред. П. А. Крушеван. – Москва : Тип. А. В. Васильева, 1903. – 24 cm. – 149 p. : il. – 80 r. – [Basarabiana-1163]
 • Бессарабiя : географическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, лититературный и справочный сборникъ съ 224 иллюстрацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи : Продолжение № 1 / Изд. газ. „Бессарабецъ”; ред. П. А. Крушеван. – Москва : Тип. А. В. Васильева, 1903. – 24 cm. – 150-325 p. : il. – 87 r. – [Basarabiana-1164]
 • Красная Бессарабия : Двухмесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. М. Д. Луценко. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1928. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания III : № 1 (13) : Январь-Февраль. – 1928. – 110, [2] p. – 50 cop. – [Basarabiana-1165]

 • Bessarabiana : Ученая, литературная и художественная Бессарабiя / Сост. П. Дан. Драгановъ. – Кишиневъ : Типо-литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1911. – 24 cm. – 91 p. – Fotocopie. – 45 r. – [Basarabiana-1166]
 • Bessarabiana : Ученая, литературная и художественная Бессарабiя / Сост. П. Дан. Драгановъ. – Кишиневъ : Типо-литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 2. – 92-181 p. – 44 r. – [Basarabiana-1167]

 • Несторовскiй, П. А.

На сѣверѣ Бессарабiи : Путевые очерки съ 36 рисунками / П. А. Несторовскiй. – Варшава : Типо-Литографiя „Сатурнъ”, 1910. – 24 cm. – Fotocopie. – 207, [9] p. : il. – Fotocopie. – 1,75 r. – [Basarabiana-1168]

 • Известия Молдавского филиала Академии Наук СССР / Молдавкий филиал Академии Наук СССР. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1957. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 1 (34) : 1957. – 136, [2] p. : tab. – 700 ex. – 6,50 r. – [Basarabiana-1169]

 • Casa-laboratoriu colhoznică : Buletin metodic lunar al Comisariatului Nordului de Agricultură, staţiei de Cercetări Ştiinţifice a producţiei grînelor din Jerebcova şi staţiei de Cercetări Ştiinţifice a fructelor şi legumelor din Tiraspol / Red. N. Chighel. – Balta : Tip. „C. Voroşilov”, 1935. – 24 cm. – Fotocopie.

Anul II : Nr 3 (Aprilie-Mai). – 1935. – 47, [1] p. : tab. – 600 ex. – 15 r. – [Basarabiana-1170]

 • Ученые записи / Ред. В. С. Чепурнов. – Кишинев : Гос. Изд. Молдавии, 1956. – 24 cm. – Fotocopie.

Том XXII (Филологический). – 129, [3] p. – 1000 ex. – 7,10 r. – [Basarabiana-1171]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Оргѣевской Уѣздной Земской Управы и постановленiя уѣзднаго земскаго собранiя XVII очереднаго созыва 1886 г. – Оргѣевъ : Тип. Якова Рубина, 1887. – VII; 172 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 87,50 r. – [Basarabiana-1172]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VII : № 12. – 15.06.1915. – 326-348, [2] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 11. – 01.06.1915. – 294-324, [2] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 10. – 15.05.1915. – 262-292, [2] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 9. – 01.05.1915. – 234-259, [2] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 8. – 15.04.1915. – 210-232, [2] p. : tab.

Годъ изданiя VII : № 7. – 01.04.1915. – 178-208, [2] p. : tab. – 91 r. – [Basarabiana-1173]

 • Записки Бессарабскаго областного статистическаго комитета / Ред. А. Н. Егунова. – Кишиневъ : Тип. Област. Правленiя, 1867. – 24 cm. – Fotocopie.

Томъ 2 : 1867. – 149 p. : tab. – 80 r. – [Basarabiana-1174]

 • Отчетъ о дъйствiяхъ Сорокской Уъздной Земской Управы съ 1-го Октября 1870 по 1-е Октября 1871 года. – 44 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 20 r. – [Basarabiana-1175]
 • Сборникъ судебныхъ ръшенiй по вопросамъ мъстнаго граждпнскаго права : Выпускъ 1-й. – 127 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 72 r. – [Basarabiana-1176]
 • Сборникъ судебныхъ ръшенiй по вопросамъ мъстнаго граждпнскаго права : Кн. 2. – 128-253 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 72,50 r. – [Basarabiana-1177]
 • Отчетъ о состоянiи церковныхъ школъ Кишиневской епархiи въ учебно-воспитательномъ отношенiи за 1898-1899 учебный годъ. – Кишиневъ : Типо-литографiи Э. Шлiомовича, 1900. – 61 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 26 r. – [Basarabiana-1178]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя III : № 15. – 01.08.1910. – 354-378, [3] p. : tab.

Годъ изданiя III : № 14. – 15.07.1910. – 330-352, [3] p.

Годъ изданiя III : № 13. – 01.07.1910. – 302-328, [3] p. : tab.

Годъ изданiя III : № 12. – 15.06.1910. – 278-300, [5] p. : tab.

Годъ изданiя III : № 11. – 01.06.1910. – 254-276, [4] p. – 48 r. – [Basarabiana-1179]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя III : № 19. – 01.10.1910. – 480-516, [3] p. : tab.

Годъ изданiя III : № 18. – 15.09.1910. – 446-478, [3] p.

Годъ изданiя III : № 17. – 01.09.1910. – 412-444, [4] p.

Годъ изданiя III : № 16. – 15.08.1910. – 380-410, [4] p. : tab. – 40 r. – [Basarabiana-1180]

 • Первый съезд общества бессарабцев 9-12 апреля 1925 г. : Отчет по стенограмме (со вступительной статьей П. Алисова) / Изд. Центральногом Света “О-ва Бессарабцев”. – Москва : Тип. Госиздата „Красный Пролетарий”, 1926. – 24 cm. – 81 p. – Fotocopie. – 2000 ex. – 41,50 r. – [Basarabiana-1181]
 • Народное образованiе въ Бендерскомъ Уъздъ въ 1897-1898 году / Cocт. Оцъночнымъ Отдъленiемъ Бендерской Уъздной Земской Управы. – 24 cm. – 124 p. : tab. – Fotocopie. – 54,50 r. – [Basarabiana-1182]
 • Народное образованiе въ Бендерскомъ Уъздъ въ 1897-1898 году / Cocт. Оцъночнымъ Отдъленiемъ Бендерской Уъздной Земской Управы. – 24 cm. – 124 p. : tab. – Fotocopie. – 54,50 r. – [Basarabiana-1183]
 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VII : № 18. – 15.09.1915. – 458-480, [2] p.

Годъ изданiя VII : № 17. – 01.09.1915. – 438-456, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 16. – 05.08.1915. – 418-436, [4] p.

Годъ изданiя VII : № 15. – 01.08.1915. – 398-416, [3] p.

Годъ изданiя VII : № 14. – 15.07.1915. – 372-392, [6] p.

Годъ изданiя VII : № 13. – 01.07.1915. – 350-368, [3] p. : il. – 84 r. – [Basarabiana-1184]

 • Записки Бессарабскаго Областного Статистическаго Комитета. – Кишинев, 1867. – 24 cm.

Том 2 : Частъ 2. – 151-318б [2] p. : tab. – Fotocopie. – 85 r. – [Basarabiana-1185]

 • Михалевичъ, Елевферiй

Сказанiа молдавскихъ лътописцевъ о происхожденiи молдованъ и объ основанiи молдавскаго княжества / Елевферiй Михалевичъ. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Э. Шлiомовича, 1898. – 24 cm. – 23, [1] p. – Fotocopie. – 15,50 r. – [Basarabiana-1186]

 • Отчеты, доклады, раскладки Оргиевской уездной Земской Управы и постановленiя уезднаго земскаго собранiя XXVII очереднаго созыва 1895 года. – Оргeев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1896. – 160-289 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 39 r. – [Basarabiana-1187]
 • Отчетъ о дъйствiяхъ Кишиневской уъздной земской управы за 1872 годъ, представленный Кишиневскому уъздному IV очередному земскому собранiю. – 24 cm. – 76; 33 p. : tab. – Fotocopie. – 62,30 r. – [Basarabiana-1188]
 • Отчетъ о дъйствiяхъ Кишиневской уъздной земской управы за 1872 годъ, представленный Кишиневскому уъздному IV очередному земскому собранiю. – 24 cm.

Частъ II. – 46-159; 47 p. : tab. – Fotocopie. – 34 r. – [Basarabiana-1189]

 • Народный учитель : Двухнедѣльный журналъ / Ред.-изд. : Л. Л. Мищенко. – Кишиневъ

 : Тип. Тип. „Бессарабская Жизнъ”, 1908. – 25 cm. – Fotocopie.

Годъ 3-й : № 1. – Январь, 1908. – 24 p. – 0,15 r.

Годъ 3-й : № 2. – Январь, 1908. – 24 p. – 0,15 r.

Годъ 3-й : № 3. – Январь, 1908. – 24 p. – 0,15 r.

Годъ 3-й : № 4. – Февраль, 1908. – 24, [2] p. – 0,15 r.

Годъ 3-й : № 5. – Марта, 1908. – 24, [2] p. – 0,15 r.

Годъ 3-й : № 6. – Марта, 1908. – 24, [2] p. – 0,15 r.

Годъ 3-й : № 7. – Апрель, 1908. – 24, [1] p. – 0,15 r. – [Basarabiana-1190]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 17. – 01.09.1911. – 474-504, [3] p. : tab.

Годъ изданiя IV : № 16. – 15.08.1911. – 442-472, [2] p.

Годъ изданiя IV : № 15. – 01.08.1911. – 410-440, [2] p. : tab.

Годъ изданiя IV : № 14. – 15.07.1911. – 382-408, [4] p.

Годъ изданiя IV : № 13. – 01.07.1911. – 362-380, [3] p. – 54 r. – [Basarabiana-1191]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1911. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя IV : № 21. – 01.11.1911. – 614-644, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 20. – 15.10.1911. – 574-612, [3] p.

Годъ изданiя IV : № 19. – 01.10.1911. – 542-572, [2] p.

Годъ изданiя IV : № 18. – 15.09.1911. – 506-540, [10] p. : tab. – 54 r. – [Basarabiana-1192]

 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргиевской уездной Земской управы и постановление уезднаго земскаго собрание XXVIII очереднаго созыва 1896 года. – Оргeев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1897. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 5. – 501-584 p. : tab. – 42 r. – [Basarabiana-1193]

 • Отчеты, доклады, сметы и раскладки Оргиевской уездной Земской управы и постановление уезднаго земскаго собрание XXX очереднаго созыва 1898 года. – Оргeев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1899. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 5. – 120 p. : tab. – 56 r. – [Basarabiana-1194]

 • Отчеты, доклады, сметы и раскладки Оргиевской уездной Земской управы и постановление уезднаго земскаго собрания XXX очереднаго созыва 1898 года. – Оргeев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1899. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 2. – 122-261 p. : tab. – 59 r. – [Basarabiana-1195]

 • Драгановъ, П. Дан.

Bessarabiana : Ученая,литературная и хужожественная Бессарабίя,алфавитный библίографическίй указатель архивныхъ первоисточниковъ,авторовъ,статей и вообще литературы на всъхъ европейскихъ и нъкоторыхъ азίатскихъ яхыкахъ о Бессарабίи,-предметовъ искусства,находящихся въ Бессарабской губернίи и всего относящагося къ Бессарабщинъ въ послъднίе 100лътъ со времени присоединенίя ея,по Бухарестскому мирному трактату къ Россίйской Имперίи 1812–16 мая–1912 / П. Дан. Драгановъ. – Кишиневъ : Типо-Литографiя Ф. П. Кашевскаго, 1911. – 278 p. – 28 cm. – [Basarabiana-1196]

 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргиевской уездной Земской управы и постановление уезднаго земскаго собрания XVIII очереднаго созыва 1886 года. – Оргeев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1886. – 24 cm. – 174-319 p. : tab. – Fotocopie. – 61 r. – [Basarabiana-1197]
 • Ученые записки / Ред. М. П. Тодика. – Кишинев : Государственное Издательство Молдавии, 1956. – 24 cm. – Fotocopie.

Выпуск II. – 121, [4] p. – 1000 ex. – 5,83 r. – [Basarabiana-1198]

 • Сельско-хозяйственный Обзоръ Бессарабской губернiи за 1908 годъ / Оцъночно-статистическое отдъленiе Бессарабской Губернской Земской Управы. – Кишинев : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Выпускъ I : Отъ начала весны до 15 iюня 1908 года. – V; 33, [1] p. : tab.

Выпускъ II : Отъ 15 iюня до 15 августа 1908 года. – 31, [1] p. : tab. – 39 r. – [Basarabiana-1199]

 •  Отчетъ о дъйствiяхъ Бессарабской Зеиской Управы съ 1-го ноября 1874 г. по 1-е ноября 1875 г., представленный Бессарабскому VII очередному Губерскому Земскому Собранiю 1875 г. – 168 p. : tab.

Журналы засъданiй Бессарабскаго Губернскаго VII очереднаго Земскаго Собранiя. – 81 p.

Смъта губернскихъ земскихъ расходовъ Бессарабской губернiи 1875 года. – 31 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 86,90 r. – [Basarabiana-1200]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 1 (79) : Январь. – 1934. – 31, [3] p. – 6500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1201]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 2 (80) : Февраль. – 1934. – 31, [2] p. – 5500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1202]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 3 (81) : Март. – 1934. – 31, [3] p. – 6300 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1203]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 4 (82) : Апрель. – 1934. – 24, [2] p. – 6000 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1204]

 • Известия Молдавского филиала Академии Наук СССР / Молдавкий филиал Академии Наук СССР. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1953. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 6 (14) : 1953. – 101, [3] p. : tab. – 1000 ex. – 5,25 r. – [Basarabiana-1205]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 5 (83) : Май. – 1934. – 39, [3] p. – 6650 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1206]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 6 (84) : Июнь. – 1934. – 30, [4] p. – 6500 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1207]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 7 (85) : Июль. – 1934. – 23, [3] p. – 6100 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1208]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 8-9 (86-87) : Август-сентябри. – 1934. – 47, [3] p. – 6600 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1209]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 10 (88) : Октябрь. – 1934. – 31, [3] p. – 6150 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1210]

 • Красная Бессарабия : Ежемесячный журнал Центрального Совета Общества Бессарабцев / Ответ. ред. С. С. Бантке. – Москва : Тип. Жургазоб`единения, 1934. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ издания IX : № 11 (89) : Ноябрь. – 1934. – 31, [3] p. – 5800 ex. – 25 cop. – [Basarabiana-1211]

 • Журналъ засъданiя Бессарабской Губернской Оцъночной Комиссiи. – Кишинев : Тип. Ф. П. Кашевскаго. – 24 cm. – Fotocopie.

Засъданiе 1-го iюля 1896 г. – 11 p.

Засъданiе 6-го сентября 1896 г. – 24 p. – 18,50 r. – [Basarabiana-1212]

 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргиевской уъздной Земской управы и постановленiа уъзднаго земскаго собрания XVIII очереднаго созыва 1886 г. – Оргъевъ : Тип. Якова Рубина, 1887. – 24 cm. – VII; 172 p. : tab. – Fotocopie. – 71 r. – [Basarabiana-1213]
 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргиевской уъздной Земской управы и постановленiа уъзднаго земскаго собрания XVIII очереднаго созыва 1886 г. : Продолжение № 1. – Оргъевъ : Тип. Якова Рубина, 1887. – 24 cm. – 174-319, [1] p. : tab. – Fotocopie. – 61 r. – [Basarabiana-1214]
 • Отчеты, доклады, сметы и раскладки Оргиевской уъздной Земской управы и постановленiа уъзднаго земскаго собрания XXX очереднаго созыва 1898 года : Продолжение № 6. – Оргъевъ : Тип. С. Ш. Пагиса, 1899. – 24 cm. – 121-219 p. : tab. – Fotocopie. – 50 r. – [Basarabiana-1215]
 • Журналъ засъданiя Бессарабской Губернской Оцъночной Комиссiи 25-го ноября 1896 года Съ приложенiемъ проекта программъ оцъночнаго описанiя земельныхъ имуществъ и журнала засъданiй сьъзда представителей губернскаго и уъздныхъ земствъ, податныхъ инспекторовъ и завъдующихъ оцъночными работами въ уъздахъ по вопросу о программахъ описанiя земель. – Кишиневъ : Типо-литографiя Э. Шлiомовича, 1896. – 24 cm. – 27; 45; 39 p. : tab. – Fotocopie. – 55 r. – [Basarabiana-1216]
 • Журналъ засъданiя Бессарабской Губернской Оцъночной Комиссiи отъ 24 и 25 февраля и 14 марта 1896 г. Съ приложенiемъ проекта программъ и утвержденной губернской Комиссiей программы для оцъночнаго описанiя недвижимыхъ, имуществахъ въ городахъ, посадахъ и мъстечкахъ Бессарабской губ. – Кишиневъ : Тип. А. С. Степановой, 1896. – 24 cm. – 130 p. : tab. – Fotocopie. – 73,50 r. – [Basarabiana-1217]
 • Сельско-хозяйственный Обзоръ Бессарабской губернiи за 1910 годъ / Оцъночно-статистическое отдъленiе Бессарабской Губернской Земской Управы. – Кишинев : Тип. В. В. Якубовича, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Выпускъ I. – 18 p. : tab.

Выпускъ III. – 14, [1] p. : tab. – 17 r. – [Basarabiana-1218]

 • Сборник документов : Управляющего задунайскими пересленцамми Бессарабии. – 1841. – 24 cm. – Fotocopie. – 71 r. – [Basarabiana-1219]
 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишинев : Тип. Э. Шлiмовича, 1900. – 24 cm. – Fotocopie.

Том I. – 146 p. : tab. – 71,50 r. – [Basarabiana-1220]

 • Сельско-хозяйственный Обзоръ Бессарабской губернiи за 1908 годъ / Оцъночно-статистическое отдъленiе Бессарабской Губернской Земской Управы. – Кишинев : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1908. – 24 cm. – Fotocopie.

Выпускъ III : Свъдъбнiя объ урожаъ. – 23, [2] p. : tab.         

Выпускъ IV : Отъ 15 августа до 15 ноября 1908 года. – 47, [2] p. : tab. – 40 r. – [Basarabiana-1221]

 • Сельско-хозяйственный Обзоръ Бессарабской губернiи за 1909 годъ / Оцъночно-статистическое отдъленiе Бессарабской Губернской Земской Управы. – Кишинев : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Выпускъ I. – 25 p. : tab.      

Выпускъ II : Виды на урожай къ I-му iюня 1909 года. – 19 p. : tab.

Выпускъ III. – 36 p. : tab. – 41 r. – [Basarabiana-1222]

 • Сельско-хозяйственный Обзоръ Бессарабской губернiи за 1909 годъ / Оцъночно-статистическое отдъленiе Бессарабской Губернской Земской Управы. – Кишинев : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Выпускъ IV. – 55 p. : tab.

Выпускъ V. – 47, [1] p. : tab. – 31,50 r. – [Basarabiana-1223]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическiй журналъ / Изд. Агрономической секцiи Бессарабскаго О-ва естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдъла Императорскаго Россiйскаго О-ва плодоводства; ред. В. С. Коссовичъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ изданiя VI : № 24. – 15.12.1913. – 794-832, [3] p. : tab.

Годъ изданiя VI: № 23. – 01.12.1913. – 762-792, [3] p. : tab.

Годъ изданiя VI: № 22. – 15.11.1913. – 730-750, [1] p. : tab.

Годъ изданiя VI: № 21. – 01.11.2013. – 690-728, [3] p. : tab. – 48 r. – [Basarabiana-1224]

 • Прогулка по Бессарабiи / Ред. С. И. Вавилов. – 142 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 77 r. – [Basarabiana-1225]
 • Известия Молдавского филиала Академии Наук СССР / Молдавкий филиал Академии Наук СССР. – Кишинев : 2-я Гос. тип., 1955. – 24 cm. – Fotoocpie.

№ 5 (25) : 1955. – 147, [2] p. : tab. – 700 ex. – 30 cop. – [Basarabiana-1226]

 • Ученые записи / Ред. В. С. Чепурнов. – Кишинев : Тип. Управления Делами Совета Министров МССР, 1954. – 24 cm. – Fotocopie.

Том IX (Филологический). – 128, [1] p. – 600 ex. – 8,50 r. – [Basarabiana-1227]

 • Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссiи / Ред. : И. Н. Халиппы. – Кишинев: Типо-Литографiя Э. Шлiмовича, 1900. – 24 cm. – Fotocopie.

Том 1 : Кн. 2. – 147-293 p. – 78 r. – [Basarabiana-1228]

 • Годовая въдомостъ по Кишиневской Губернской Земской Болъницъ за 1874 годъ. – 92-111 ; 72; 77, [3] p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 34 r. – [Basarabiana-1228]
 • Елементарный курсъ географiи. Родиновъдънiе : Бессарабская губернiя и Кишиневскiй уъздъ Съ картой губернiи и картой уъзда и рисунками въ текстъ для городскихъ училищъ / Сост. К. Крамаренко. – Кишиневъ : Тип. Ф. С. Гурфинкеля, 1902. – 72; III, [4] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 40,50 r. – [Basarabiana-1230]
 • Урусовъ, С. Д. (Кн.)

Записки губернатора / Кн. С. Д. Урусовъ. – Москва : Тип. В. М. Саблина, 1907. – 231-377; IX p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 81 r. – [Basarabiana-1231]

 • Бессарабское Губернское Земское Собранiе XVII очередного созыва 1886 года. Отчеты и доклады Губернской Земской Управы и постановленiя собранiя. – Кишиневъ : Земская тип., 1886.;  24 cm. – Fotocopie. – X; 130 p. : tab. – 60 r. – [Basarabiana-1232]
 • Памятная книга Бессарабской области. – Кишиневъ, 1862. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн. 2. – 137-272 p. – 58 r. – [Basarabiana-1233]

 • Сборникъ статистическихъ свъдънiй по Хотинскому уъзду, Бессарабской губернiи / Изд. Хотинскаго уъзданого земства : Продолжение. – Москва : И. Н. Кушнерева и К0, 1886. – 150-350 p.: tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 93 r. – [Basarabiana-1234]
 • Нынъшнее состоянie туруцкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи, и Российской Бессарабской области, съ картою / сочиненiе Игнатiя Яковенко. – Санктпетербургъ : Тип. Александра Смирдина, 1828. – 293 р.; 24 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-1235]
 • Бадулеску, А.

Восстание в Татар-Бунаре : (К суду над 500 бессарабскими крестьянами) / А. Бадулеску ; Междунар. орг. помощи борцам революции (МОПР). – Москва : Ц. К. МОПР, 1925 (3-я тиао-литография „Транспечати”). – 31, [1] p. ; 18 cm. – Fotocopie. – 10000 ex. – [Basarabiana-1236]

 • Basarabiana-26          Д. Б. К. Путешествίе въ Молдавίю, Валахίю и Сербίю / [Бантыш-Каменский, Д. Н.]. – Москва : Въ Губернской типографίи у Л. Решетникова, 1810. – 192 р. ; 18 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-1237]
 • Димитрiя Кантемира, бывшаго князя въ Молдавiи, историческое, географическое и политическое описанiе Молдавiи съ жизнiю сочинителя и чертежемь земли / Cъ нъмецкаго предложенiя пер. Василiй Левшинъ. – Москва : Университетской Тип. у Н. Новикова, 1789. – 17 cm. – Fotocopie.

[Partea 2]. – 1789. – 85-228 p. – [Basarabiana-1238]

 • Сборникъ Бессарабскаго земства, издаваемый губернскою земскою управою. – Кишинев : Б. и., 1879 (Земская Типографίя). – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 2 : 1879, годъ девятый. – 1879. – Cuprinde: [Ч. 1]: Узаконенίя и распоряженίя правительства,относящίяся до земскихъ учрежденίй. 1879 года. – 1879. – 15 p. ; [Ч. 2]: Докладъ Бкссарабской Губернской Земской Управы чрезвычайному Губернскому Земскому Собранίю, 28 января 1879 года. – 32 р. ; [Ч. 3] : Смъта губернскихъ земскихъ расходовъ Бессарабской губернίи на 1879 годъ. – 47 р. – [Basarabiana-1239]

 • Отчеты, доклады, смъты, раскладки Оргъевской Уъздной Земской Управы и постановленίя Уъзднаго Земскаго Собранίя ХХXVI очереднаго созыва 1898 года. – Оргъевъ : Б. и., 1899 (Тип. С. Ш. Пагиса). – 24 cm. – Fotocopie.

[Кн. 4] : Состоянίе счетовъ Оргъевской Уъздной Земской Управы на 1 января 1898 года. – 1899. – 406-514 p. – [Basarabiana-1240]

 • Отчеты, доклады, смъты, раскладки Оргъевской Уъздной Земской Управы и постановленίя Уъзднаго Земскаго Собранίя ХХVIII очереднаго созыва 1896 года. – Оргъевъ : Б. и., 1897 (Тип. С. Ш. Пагиса). – 24 cm. – Fotocopie.

[Кн. 1]. – 1897. – 1-111 p. – [Basarabiana-1241]

 • Отчеты, доклады, смъты, раскладки Оргъевской Уъздной Земской Управы и постановленίя Уъзднаго Земскаго Собранίя ХХVII очереднаго созыва 1895 года. – Оргъевъ : Б. и., 1896 (Тип. С. Ш. Пагиса). – 24 cm. – Fotocopie.

[Кн. 1]. – 1896. – 1-109 p. – [Basarabiana-1242]

 • Отчеты, доклады, смъты, раскладки Оргъевской Уъздной Земской Управы и постановленίя Уъзднаго Земскаго Собранίя ХХVII очереднаго созыва 1895 года. – Оргъевъ : Б. и., 1896 (Тип. С. Ш. Пагиса). – 24 cm. – Fotocopie.

[Кн. 2]. – 1896. – 110-203 p. – [Basarabiana-1243]

 • Бессарабίя Изд. учрежденной по Высочайшему повелънίю Постоянной Коммисίи народныхъ чтенίй. / сост. П. Плюснинъ ; подъ ред. А. Г. Воронова. – С.-Петербургъ : Тип. М. Акинфίева и И. Леонтьева, 1899. – 40, [2] p. ; 24 cm. – (Народныя чтенίя). – Fotocopie. – 8 cop. – [Basarabiana-1244]
 • Бессарабское сельское хозяйство : Двухнедельный научно-практическίй журналъ : (седьмой годъ изданίя) / Изданίе Агрономической секцίи Бессарабскаго Общества естествоиспытатилей и Кишиневскаго Отдела Императорскаго Россίйскаго Общества плодоводства. Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленίя, 1914. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 24, 15 декабря 1914. – 1914. – 609-635, [3] р.

Nr 23, 1 декабря 1914. – 1914. – 581-608, [2] р.

Nr 22, 15 ноября 1914. – 1914. – 557-579, [3] р.

Nr 21, 1 ноября 1914. – 1914. – 526-556, [2] р.

Nr 20, 15 октября 1914. – 1914. – 494-524, [2] р.

[Basarabiana-1245]

 • Сборникъ Бессарабскаго земства, издаваемый губернскою земскою управою. – Кишинев : Б. и., 1879 (Земская Типографίя по Михайловской ул. въ д. д-ра Гросмана). – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 3 : 1879, годъ девятый. – 1879. – Cuprinde : [Ч. 1] : Денежный отчетъ Кишиневской уъздной земской управы съ 1-го iюля 1877 г. по 1-е iюля 1878 года. – 34, [2] p. ; Кн. 2 : [Ч. 2] : Отчетъ Оргъевской земской управы о дъйствίяхъ и распоряженίея за время съ 1-го октября 1877 по 1-е октября 1878 года. – 83 р. ; Кн. 2 : [Ч. 3] : Денежный отчетъ Оргъевской уъздной земской управы за 1878 годъ. – 49 р. – [Basarabiana-1246]

 • Basarabiana-36          Помни о Бессарабии / Осоавиахим. Оборона СССР. – [Москва] : Государственное издательство, 1927 (1-я Образцовая тип. Госиздата). – [16] p. ; 18 cm. – Fotocopie. – 50000 ех. – 3 cop. – [Basarabiana-1247]
 • Виноградарство и виноделiе : Ежемесячный научно-практическiй журналъ / Изд. Комитет Виноградства и Виноделiя Императорскихъ Обществъ Сельскаго Хозяйства Московскаго и Южной Россiи, ред. М. О. Щербаковь. – Кишиневъ : Ф. П. Кашевскаго. – 1904. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 11-й : Ноябрь. – 1904. – 271-336, [6] p. – [Basarabiana-1248]

 • Виноградарство и виноделiе : Ежемесячный научно-практическiй журналъ / Изд. Комитет Виноградства и Виноделiя Императорскихъ Обществъ Сельскаго Хозяйства Московскаго и Южной Россiи, ред. М. О. Щербаковь. – Кишиневъ : Ф. П. Кашевскаго. – 1904. – 24 cm. – Fotocopie.

№ 12-й :Декабрь. – 1904. – 337-407 p. – [Basarabiana-1249]

 • Помни о Бессарабии / Осоавиахим. Оборона СССР. – [Москва] : Государственное издательство, 1927 (1-я Образцовая тип. Госиздата). – [16] p. ; 18 cm. – Fotocopie. – 50000 ех. – 3 cop ; Галайда, К. Украденная страна : (10 лет оккупации Бессарабии) / К. Галайда ; Междунар. орг. помощи борцам революции (МОПР). – Москва : Изд-во ЦК МОПР СССР, 1928 (Типография и Словолитня „Красная Пресня). – 15, [1] p. ; 18 cm. – 25 000 ex. – [Basarabiana-1250]

Vol. III. : Documenteinterne (1854-1857) / Culeg. de Dan Berindei. – Bucureşti : Ed. Academiei Rep. Populare Române. – 292-421 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – [Basarabiana-1251]

 • поколѣнiе : (Двухнедѣльный журналь) / Ред. Н. В. Тодорова. – Кишиневъ : Б. и., 1912 (Тип. Галантера и Ройтберга). – 24 cm. – Fotocopie. – 3 cop.

№ 1, ноябрь 2012. – 1912. – 16, [1] p.

№ 2, декабрь 2012. – 1912. – 12, [5] p.

№ 3, декабрь 2012. – 1912. – 12, [5] p.

[Basarabiana-1252]

 • 1775.

Кн.3. – 68 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 58 r. – [Basarabiana-1253]

 • Раскладка денежныхъ земскихъ сборовъ на удовлетворенίе денежныхъ земскихъ потребностей Аккерманскаго уѣзда въ 1872 году. – 24 cm. – Fotocopie.

Часть первая. – 1872. – 146-185 p. : tab.

Отчетъ о дѣйствiяхъ Хотинской Уѣздной Земской Управы съ 12-го Октября 1870 по 26 октября 1871 года.  – 59 p. – 24 cm. – Fotocopie.

Денежный отчетъ Хотинской Уѣздной Земской Управы за 1870 годъ. – 1870. – 30 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 114,50 r. – [Basarabiana-1254]

 • Отчетъ о дѣйствiяхъ Сорокской уѣздной земской управы съ 1 октября по 1 октября 1872 г.  – Одесса : Тип. Ульриха и Шульце, 1873. – 75 р. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 30,50 r. – [Basarabiana-1255]
 • Раскладка. – 1872 г. – 24 cm. – Fotocopie.

Часть вторая. – 1872. – 31-205 p. : tab. – [Basarabiana-1256]

 • Доклады Оргѣевской уѣздной земской управы Оргѣевскому 5 очередному земскому собранίю. – 1873. – 50-179 р. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 43 r. – [Basarabiana-1257]
 • Studii cu privire la Ştefan cel Mare / Academia Republicii Populare Romîne, Institutul de Istorie. – Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956. – 110 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 34 r. – [Basarabiana-1258]
 • Памятная книжка Бессарабской области на 1862 годъ, изданная по распоряженίю Г. Начальника Области, въ Редакцίи Бессарабскихъ Областныхъ Вѣдомостей. – Кишиневъ : Oбластная тип., 1862. – 136 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 60 r.– [Basarabiana-1259]
 • Журналы засѣданίй Хотинскаго уъзднаго VI очереднаго земскаго собранίя, 1875-1876.– [Кишиневъ : Б. и., 1876]. – 60 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 19,50 r. – [Basarabiana-1260] 
 • Сборник Бессарабского земства.– Кишиневъ : Б. и., 1879. – 24 cm. – Fotocopie.   

[Кн. 2]. – 1879. – 136 p. : tab. – Fotocopie. – 50 r. – [Basarabiana-1261]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Оргѣевской Уѣздной земской управы  и постановленίя Уѣзднаго Земскаго Собранίя ХХVIII очереднаго созыва 1896 года. – Оргѣевъ : Тип. С. Ш. Пагиса, 1897. – 24 cm. – Fotocopie.

[Кн. 2.]. – 1897. – 114-249 р. : tab. – 75 r. – [Basarabiana-1262]

 • Несторовскίй, П. А.

На сѣверъ Бессарабίи. Путевые очерки съ 36 рисунками. / П. А. Несторовскίй. – Варшава :  Тип. „Сатурнъ”, 1910. – 104 р. ; 24 cm. – Fotocopie. – 1,75 r. – [Basarabiana-1263]

 • Бессарабское губернское земское собрание XVII очередного созыва 1886 года. Отчеты и доклады губернской земской управы и поставления собрания. – Кишинев : Земская  тип., 1886. – 210-261 p. – 24 cm. – Fotocopie.

Записка по вопросу объ устройствѣ  заведенίя для умалишенныхъ въ Бессарабίи. – 48 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 47 r. – [Basarabiana-1264]

 • Отчеты,доклады, раскладки Оргеевской уездной Земской Управы и постановления уездного земского собрания XXVII очередного созыва 1895 года : Продолжение № 2.– Оргеев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1896. – 294-422 р. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 56 r. – [Basarabiana-1265]
 • Записки Бессарабского статистического комитетеа. – Кишинев : Б. и., 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

[Том 3, Книга 3]. – 1868. – 237-300 p. + An. 56 p. – 50 r. – [Basarabiana-1266]     

 • Записки Бессарабского статистического комитетеа.– Кишинев : Б. и., 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

[Том 3, Книга 2]. – 1868. – 111-236 p. : tab. – 55 r. – [Basarabiana-1267]     

 • Отчетъ Музея Бессарабскаго земства за 1894 годъ. – Кишиневъ : Тип. А. С. Степановой, 1895. – 13 p.

Отчетъ о состоянии церковныхъ школъ Кишиневской Епархiи за 1900 гражданскiй годъ. – Кишиневъ : Тип. А. С. Степановой, 1900. – 73 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 30 r. –[Basarabiana-1268]                                          

 • Путешествίе по всему Крыму и Бессарабίи въ 1799 году, Павломъ Сумарковымъ. Съ Историческимъ и Типографическимъ описанiемъ изъ книгъ А: Селиверстова! – Москва :  Университетская Тип. у Ридигера и Клаудίя, 1800. – 110 р. ; 18 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-1269]
 • Путешествίе по всему Крыму и Бессарабίи въ 1799 году, Павломъ Сумарковымъ. Съ Историческимъ и Типографическимъ описанiемъ изъ книгъ А: Селиверстова! – Москва :  Университетская Тип. у Ридигера и Клаудίя, 1800. – 111-238 р. ; 18 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-1270]
 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргеевской уездной Земской управы  и постановления земского уездного собрания ХХ очередного созыва 1888 г.: Продолжение № 1.– Оргеев : Тип. С. Ш. Пагиса, 1888. – 278 р. ; 24 cm. – Fotocopie. – 76,50 r. – [Basarabiana-1271]
 • Записки Бессарабского статистического комитета.– Кишинев : Б. и., 1868. – 24 cm. – Fotocopie.

[Том 3, Книга 2]. – 1868. – An. 25 ; 99 p. : tab. – 80 r. – [Basarabiana-1272]     

 • Отчеты Хотинской Уѣздной Земской управы Хотинскому 5 очередному земскому собранiю: О дъйствiях въ перiодъ съ 20 октября 1872 года по 20 сентября 1873 года. – [Кишиневъ, Б. и., 1874]. – 52 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 23,50 r. – [Basarabiana-1273]
 • Отчеты, доклады, смѣты и раскладки Оргѣевской уѣздной земской управы и постановленίя уѣзднаго земскаго собранίя XIX очереднаго созыва 1887 года. – Оргѣевъ : Тип. Якова Рубина, 1888. – VI; 124 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 56 r. – [Basarabiana-1274]
 • Отчеты, доклады, смѣты и раскладки Оргѣевской уѣздной земской управы и постановленίя уѣзднаго земскаго собранίя XIX очереднаго созыва 1887 года. – Оргѣевъ : Тип. Якова Рубина, 1888. – 131 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 61 r. – [Basarabiana-1275]
 • Несторовский, П. А.

Бессарабские русины / П. А. Несторовский. – Варшава : Тип. „Cатурн „, 1905. – 24 cm. – Fotocopie.  

[Кн.2. ]. – 1905. – 83-174, [3] р.– [Basarabiana-1276]

 • Отчеты, доклады, сметы и раскладки Оргеевской уездной земской управы и постановления уездного земского собрания XXX очереднаго созыва 1898 года : Продолжение № 3. – Оргеев : Tип. С. Ш. Пагиса 1899. – 264-403 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 59,50 r. – [Basarabiana-1277]
 • Бессарабское губернское земское собрание XVII очередного созыва 1886 года. Отчеты и доклады губернской земской управы и постановления собрания : Продолжение № 3.– Кишинев : Земская  тип., 1886. – 53–209 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 64 r. – [Basarabiana-1278]
 • Очеркъ производительныхъ силъ въ Бессарабской губернίи. – С-Петербургъ : Типо-Литографίя А. Пероттъ, 1884. – 76 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 31 r. – [Basarabiana-1279]
 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Оргѣевской уѣздной земской управы и постановленίя уѣзднаго земскаго собранίя XXI очереднаго созыва 1889 г. – Оргеевъ : Тип. С. Ш. Пагиса, 1890. – VII; 128 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 57,50 r. – [Basarabiana-1280]
 • Отчеты, доклады, сметы и раскладки Оргеевской уездной земской управы и постановленίя уезднаго земскаго собранίя XIX очереднаго созыва 1887 года. – Оргеевъ : Тип. Якова Рубина, 1888. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 2]. – 1888. – 132-202 p. : tab. + An. –71 p. – 59,50 r. – [Basarabiana-1281]

 •  Ягимирскίй, А. Н.

Славяно-молдавская летопись Монаха Азарίя. – Санктпетербургъ : Тип. Императорской Академίи Наукъ, 1909. – 58 p. – 24 cm. – Fotocopie.

Румынсккая Бессарабίя передъ и послѣ заключенίя Парижскаго трактата 1856 года. – 8 p. – 24 cm. – Fotocopie. – 29 r. – [Basarabiana-1282]

 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргеевской уездной земской управы и постановления уездного земского собрания XXVII очередного созыва 1895 г. – Оргеев : Тип. Якова Рубина, 1896. – 24 cm. – Fotocopie.

                                     [Книга 3]. – 1896. – 206–317 p. – 34 r. – [Basarabiana-1283]

 • Отчеты, доклады, сметы и раскладки Оргеевской уездной земской управы и постановления уездного земского собрания XXVIII очередного созыва 1896 г. – Оргеев : Тип. Якова Рубина, 1897. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 4]. – 1897. – 371–500 p. – 73 r. – [Basarabiana-1284]

 • Д. Б. К. Путешествίе въ Молдавίю, Валахίю и Сербίю / [Бантыш-Каменский, Д. Н.]. – Москва : Губернской тип. у Л. Решетникова, 1810. – 192 р. ; 24 cm. – Fotocopie. – 91,50 r. – [Basarabiana-1285]
 • Настольный литературно-экономическίй календарь „Бессарабίя” на 1896 годъ. Съ справочнымъ отдѣломъ и адресъ-календаремъ / Сост. М. И. Британъ. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлίомовича, 1895. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ IV-й : 1895. – 100 p. – 47 r. – [Basarabiana-1286]

 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргеевской уездной земской управы и постановлениe уездного земского собрания XXVIII очередного созыва 1896 г. – Оргеев : Тип. Якова Рубина, 1897. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 6]. – 1897. – 585–658 p. – 39 r. – [Basarabiana-1287]

 • Отчеты, доклады, сметы, раскладки Оргеевской уездной Земской Управы и постановления уездного земского собрания XXVII очередного созыва 1895 г. – Оргеев : Тип. Якова Рубина, 1896. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 4]. –1896. – 318–449 p. : tab. – 39,50 r. – [Basarabiana-1288]

 • Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Оргѣевской уѣздной Земской Управы и постановленίя уѣзднаго земскаго собранίя XXVII очереднаго созыва 1895 г. – Оргѣевъ : Тип. С. Ш. Пагиса, 1896. – Х; 157 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 85 r. – [Basarabiana-1289]
 • Вѣдомость о количествѣ десятинъ удобной земли, состоящей въ Оргѣевскомъ уѣздѣ подъ  хлѣбопашествомъ,  сѣнокосомъ, выгономъ и лѣсомъ, а также о числѣ мельницъ, гончарныхъ печей, маслобоенъ, сукноваленъ, переправъ и сельск. домовъ на 1888 годъ. – [Б. и., 1888]. – 52 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 51 r. – [Basarabiana-1290]
 • Народный учитель / Профессίональный и общественно-политическίй журналъ Юга. – Кίевъ : Тип. „Петръ Барскίй”, 1908. – 24 cm. – Fotocopie. – 50 r.

Годъ 3-й. – Nr 12 : ноябрь. – 1908. – 24, [2] p.

Годъ 3-й. – Nr 13 : ноябрь. – 1908. – 24, [2] p. – 15 cop.

Годъ 3-й. – Nr 14-15 : декабрь. – 1908. – 32, [18] р. : fot. – 20 cop. – [Basarabiana-1291]

 • Отчѣетъ о дѣйствίяхъ Кишиневской уѣездной земской управы за 1873 годъ. – [Б. и., 1873]. –  V; 71 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie.

Смѣта расходовъ на земскίя повинности Кишиневскаго уѣзда на 1874 годъ : Составлена 24 октября 1873 года. – [Б. и., 1873]. – 45 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 82,50 r. – [Basarabiana-1292]

 • Доклады и отчеты Кишиневской и Оргѣевской  уѣздныхъ управъ и относящίяся къ нимъ постановленίя Земскихъ собранίй. – [Б. и., 1870]. – 38 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-1293]
 • Fragment din scrisoarea lui D.Cantemir către cancelarul Golovkin (27 noembrie 1719). – [S. l. : S. n., 1719]. – 30×21 cm. – Fotocopie. – 1 p. – [Basarabiana-1294]
 •  Fragment din scrisoarea lui Dimitrie Cantemir către cancelarul Golovkin cu data 4 martie 1719. – [S. l. : S. n.,1719]. – 21×30 cm. – Fotocopie. – 1 p. – [Basarabiana-1295]
 • Виноградарство Бендерского уезда, Бессарабской Губернии / Бессарабская Губерния; Издание Бендерскаго Комитета Виноградства и Виноделия; ред. Председателя Комитета Бар. А. Ф. Стуарта. – Бендеры : Тип. Д. А. Матензона, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 2]. – 1915. – 212-398 p. : tab. – 93 r. – [Basarabiana-1296]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическίй журналъ / Изданίе Агрономической секцίи Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Россίйскаго Общества плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленίя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 19, 01.07.1909. – 1909. – 588–614, [3] р. : tab.

Nr 18, 15.06.1909. – 1909. – 556–586, [3] р.

Nr 17, 07.06.1909. – 1909. – 524–554, [4] р.

Nr 16, 15.05.1909. – 1909. – 492-522, [4] р.

Nr 15, 01.05.1909. – 1909. – 460–490, [4] р. – 60 r. – [Basarabiana-1297]

 • Отчетъ Кишиневскаго Епархίальнаго Наблюдателя о состоянίи церковныхъ школъ Кишиневской енархίи за 1897/8 учебный годъ. – Кишиневъ : Типо-литографίя Э. Шлίмовича, 1899. – 36 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 19 r. – [Basarabiana-1298]
 • Урусовъ С. Д.

Записки губернатора / Кн. С. Д. Урусовъ. – Москва : Издание В. М. Саблина, 1907. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 2]. – 1907. – 112–230 p. – 93 r. – [Basarabiana-1299]

 • Обзоръ Бессарабской Губернίи за 1906 годъ.– [Кишиневъ : Б. и., 1906]. – 128 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 72,50 r. – [Basarabiana-1300]
 • Народный учитель / Профессίональный и общественно-политическίй журналъ. – Кίевъ : Тип. „Петръ Барскίй”, 1908. – 24 cm. – Fotocopie. – 50 r.

Годъ 3-й : [Nr 8]. – сентябрь 1908. – 24, [2] p. 15 cop. 

Годъ 3-й : [Nr 9]. – сентябрь 1908. – 24, [2] р. – 15 cop. 

Годъ 3-й : [Nr 10]. – октябрь 1908. – 24, [2] р. – 15 cop.

Годъ 3-й : [Nr 11]. – октябрь 1908. – 24, [2] p. – 15 cop.  – [Basarabiana-1301]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическίй журналъ / Изданίе Агрономической секцίи Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Россίйскаго Общества плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленίя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 24, 15.09.1909. – 1909. – 744–792, [2] р. : tab.

Nr 23, 01.09.1909. – 1909. – 710–742, [4] р.

Nr 22, 15.08.1909. – 1909. – 676–708, [4] р.

Nr 21, 01.08.1909. – 1909. – 644–648, [3] р.

Nr 20, 15.07.1909. – 1909. – 616–642, [4] р. – [Basarabiana-1302]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическίй журналъ / Изданίе Агрономической секцίи Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Россίйскаго Общества плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленίя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ II : Nr 1, 01.10.1909. – 1909. – 32, [3] р. : tab.

Годъ II : Nr 2, 15.10.1909. – 1909. – 34–56, [4] р.

Годъ II : Nr 3, 01.11.1909. – 1909. – 59–80, [4] р. – [Basarabiana-1303]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическίй журналъ / Изданίе Агрономической секцίи Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Россίйскаго Общества плодоводства. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленίя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Годъ II : Nr 4. – 15.11.1909. – 1909. – 82–104, [4] р. : tab.

Годъ II : Nr 5. – 01.12.1909. – 1909. – 106–128, [4] р.

Годъ II : Nr 6. – 15.12.1909. – 1909. – 130–152, [4] р. – [Basarabiana-1304]

 • Бессарабское Сельское Хозяйство : Двухнедѣльный научно-практическίй журналъ / Изданίе Агрономической секцίи Бессарабскаго Общества естествоиспытателей и Кишиневскаго Отдѣла Императорскаго Россίйскаго Общества плодоводства. Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленίя, 1909. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 7. – 01.01.1909. – 1909. – 200–230, [4] р. : tab.

Nr 8. – 15.01.1909. – 1909. – 232–264; 7, [5] р. + An. – [Basarabiana-1305]

 • Первый съезд общества бессарабцев 9-12 апреля 1925 г. : Отчет по стенограмме (со вступительной статьей П. Алисова) / Изд. Центральногом Света “О-ва Бессарабцев”. – Москва : Тип. Госиздата „Красный Пролетарий”, 1926. – 24 cm. – Fotocopie.

[Книга 2]. – 1926. – 83-168, [3] p. : tab. – 93 r. – [Basarabiana-1306]

 • Труды Бессарабской Губернской ученой архивной коммиссίи / подъ редакцίей И. Н. Халиппы. – Кишиневъ : Типо-Литографίя Э. Шлίомовича. 1907. – 24 cm. – Fotocopie.

[Том 3, часть 1]. – 1907. – 4-146, [4] p. – 78,50 r. – [Basarabiana-1307]

 • Труды Бессарабской Губернской ученой архивной коммиссίи / подъ редакцίей И. Н. Халиппы. – Кишиневъ : Типо-Литографίя  Э. Шлίомовича. 1907. – 24 cm.  – Fotocopie.

[Том 3, часть 2]. – 1907. – 147 – 296 p. : tab. – 151 r. – [Basarabiana-1308]

 • Бессарабское губернское земское собрание XVII очередного созыва 1886 года. Отчеты и доклады губернской земской управы и постановления собрания. – Кишинев : Земская тип., 1886. – 24 cm.

[№ 2.] – 1886. – 132-143, [1] p. : tab. – 93 r. – Fotocopie.

Денежный отчетъ Бессарабской Губернской Земской Управы за отчетный годъ съ 1 ноября 1884 по 1 ноября 1885 года. – 5-51, [1] p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie.

Доклады Бессарабской Губернской Земской Управы Губернскому Земскому собранίю XVII очереднаго созыва 1886 года. – 2-52 p. : tab.; 24 cm. – Fotocopie. – 52 r. – [Basarabiana-1309]

 • Сборникъ Бессарабскаго земства, издаваемый Губернскою земскою управою. – Кишиневъ : Земская тип., 1879.

Годъ девятый. – № 1.– V; 24 p. – 24 cm. – Fotocopie.   

Отчетъ о дѣйствίяхъ Бессарабской Губернской Земской Управы съ 1-го декабря 1877 по 1-е ноября 1878 года, представленный Х очередному Губернскому Земскому Собранίю. – 24 cm. – 64 p. : tab. – Fotocopie. – 45,50 r. – [Basarabiana-1310]

 • Альманах „Бессарабца” : Прод. / Ред. П. А. Крушеван. – 1903. – 415–520, [4] p. : fot. ; 24 cm. – Fotocopie. – 50 r. – [Basarabiana-1311]
 • Доклады . – [Б. и., 1894]. – 24 cm. – Fotocopie.

[№ 1]. – 147 p. – 64 r.– [Basarabiana-1312]

 • Доклады. – [Б. и.]. – 24 cm. – Fotocopie.

[№ 2]. – 148–309 p. : tab. – 65,50 r. – [Basarabiana-1313]

 • Доклады. – [Б. и.]. – 24 cm. – Fotocopie.

 [№ 3]. – 310–556 p. : tab. – 61 r. – [Basarabiana-1314]

 • Докладъ объ оцѣночно-статистическихъ работахъ Бессарабской Губернской Земской Управы Губернскому Земскому Собранίю сессίи 1901 года. – Кишиневъ : Тип. Э. Шлίомовича, 1901. – 62 p. : tab. – 24 cm. – Fotocopie. – 26,50 r. – [Basarabiana-1315]
 • Отчеты о десятилетней деятельности Бессарабского собрания сельских хозяев 1881-1891 г. : Прод. 2 / Сост. П. В. Лазо. – Кишинев : Тип. К. В. Поповой, 1891. – 284-460, [1] p. : tab.;  24 cm.  – Fotocopie. – 71,50 r. – [Basarabiana-1316]
 • Отчеты о десятилетней деятельности Бессарабского собрания сельских хозяев 1881-1891 г. : Прод. 3 / Сост. П. В. Лазо. – Кишинев : Тип. К. В. Поповой, 1891. – 462-664, [1] p. : tab.; 24 cm. – Fotocopie. – 95 r. – [Basarabiana-1317]
 • Серчевский, Е. [Серчевский, Евграф Николаевич]

ОбозрѣнίеОттоманской имперίи, Молдавίи, Валахίи и Сербίи / Е. Серчевскаго. –  Санктпетербургъ : Б. и., 1854 (Тип. штаба отдѣльн. корпуса внутрен. стражи). – 24 cm.

[Partea 1]. – 1854. – 93, [8] p. – Fotocopie. – 64 r. – [Basarabiana-1318]

 • Серчевский, Е. [Серчевский, Евграф Николаевич]

ОбозрѣнίеОттоманской имперίи, Молдавίи, Валахίи и Сербίи / Е. Серчевскаго. –  Санктпетербургъ : Б. и., 1854 (Тип. штаба отдѣльн. корпуса внутрен. стражи). – 24 cm.

[Partea 2]. – 1854. – 94-176 p. – Fotocopie. – 64 r. – [Basarabiana-1319]

 • Серчевский, Е. [Серчевский, Евграф Николаевич]

ОбозрѣнίеОттоманской имперίи, Молдавίи, Валахίи и Сербίи / Е. Серчевскаго. –  Санктпетербургъ : Б. и., 1854 (Тип. штаба отдѣльн. корпуса внутрен. стражи). – 24 cm.

[Partea 3]. – 1854. – 177-222 p. – Fotocopie. – 64 r. – [Basarabiana-1320]

 • Журналы засѣданίй Бендерскаго уѣзднаго 5 очереднаго земскаго собранίя. – [Кишиневъ : Б. и., 1873]. – 47 p. : tab. ; 24 cm. – Fotocopie. – 22 r. – [Basarabiana-1321] 
 • Псалтырь. .1775. – [Б. и.]. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн.2. – 73-136; 5 p. – 61 r. – [Basarabiana-1322]

 • Псалтырь. – 1775. – [Б. и.]. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн.4. – 69-144 p. – 79,50 r. – [Basarabiana-1323]

 • Псалтырь. – 1775. – [Б. и.]. – 24 cm. – Fotocopie.

Кн.6. – 215-270, [3] p. – 58 r. – [Basarabiana-1324]

 • Свѣдѣнίя спецίальныя. – [Кишиневъ : Б. и.]. – 90, [61] p. : tab.; 24 cm. – Fotocopie. – 71 r. – [Basarabiana-1325] 
 • Бессарабίя / Cост. П. Плюснинъ.; ред. А. Г. Воронова; изд. учереднной по Высочайшему повелѣнiю Постоянной Коммисии народныхъ чтений. – С.-Петербургъ : Тип. М. Акинфίева и И. Леонтьева, 1899. – 40, [4] p. – 18 cm. – Fotocopie. – 8 cop. – [Basarabiana-1326] 
 • Нѣсколько словъ о земствѣ вообще, о Бессарабскомъ въ особенности. Земскίе Господа и Земскίе Управляющίе. / Соч. П. С. Леонарда. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1871. – 78 p. – 18 cm. – Fotocopie. – 26 r. – [Basarabiana-1327]
 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 6 : Iюнь. – 1915. – 32, [1]  p. : il.

Nr 7 : Iюль. – 1915. – 32, [1]  p. : il. – [Basarabiana-1328]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 8 : Августъ. – 1915. – 32, [1]  p. : il.

Nr 9 : Сентябрь. – 1915. – 32, [1]  p. : il. – [Basarabiana-1329]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 10 : Октябрь. – 1915. – 32, [1]  p. : il.

Nr 11 : Ноябрь. – 1915. – 32, [1]  p. : il. – [Basarabiana-1330]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1915. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 12 : Декабрь. – 1915. – 32, [1] p. : il. – 95 r. – [Basarabiana-1331]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 6 : ίюнь. – 1916. – 32, p. : il.

Nr 7 : ίюль. – 1916. – 32,  p. : il. – 64 r. – [Basarabiana-1332]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 8 : Августъ. – 1916. – 32, [1]  p. : il.

Nr 9 : Сентябрь. – 1916. – 32, [1]  p. : il. – 3 r. – [Basarabiana-1333]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 10 : Октябрь. – 1916. – 32, [1]  p. : il. – 3 r.

Nr 11 : Ноябрь. – 1916. – 32, [1]  p. : il. – 3 r. – [Basarabiana-1334]

 • Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1916. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 12 : Декабрь. – 1916. – 32, p. : il. – [Basarabiana-1335]

 • Наша птицеводная жизнь (Съ отдѣломъ собаководства) : ежемѣсячный журналъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1910. – 24 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь. – 1910. – 30, [2] p. : il. – 25 cop.

Nr 2 : Ноябрь. – 1910. – 32-66, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 3 : Декабрь. – 1910. – 68-105, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1336]

 • Наброски по исторίи города Дубоссаръ и прилежащаго Поднѣстровья, (Херсонской губернίи) : 1648-1870 / Сост. Владимίр Александровичъ Кочергинъ. – Одесса : Типо-лит. Штаба Округа, 1911. – XII; 93, [3] p. + Аn. : VIII p. : il., tab. – 30 cm. – Fotocopie. – 60 r. – [Basarabiana-1337]
 • Почтово-Телеграфное Эхо : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Pед.-изд. А. О. Глембоцкiй. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1. – 01(14).01.1906. – Унгени : Б. и., 1906. – 16 p.

Nr 2. – 27(09).01(02).1906. – Кишиневъ : Тип. Д. Школьника, 1906. – 16, [2] p.

Nr 3. – 30(12).01(02).1906. – Кишиневъ : Тип. Д. Школьника, 1906. – 16, [2] p.

Nr 4-5. – 04(17).02.1906. – Кишиневъ : Типо-литографiя Э. Шлiмовича, 1906. – 20, [2] p.

Nr 6. – 12(25).02.1906. – Кишиневъ : Тип. „Почтово-Телеграфное Эхо”, 1906. – 16, [2] p.

Nr 7. – 09(04).02(03).1906. – Кишиневъ : Тип. „Почтово-Телеграфное Эхо”, 1906. – 24, [3] p. – [Basarabiana-1338]

 • Почтово-Телеграфное Эхо : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – Унгени ; Кишиневъ : Б. и., 1906. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 8. – 26(11).02(03).1906. – Кишиневъ : Тип. „Почтово-Телеграфное Эхо”, 1906. – 24, [3] p.

Nr 9-10. – 5-12(18-25).03.1906. – Кишиневъ : Тип. „Почтово-Телеграфное Эхо”, 1906. – 24, [1] p.

Nr 11. – 23(06).04(05).1906. – Кишиневъ : Тип. „Почтово-Телеграфное Эхо”, 1906. – 16, [2] p.

Nr 12. – 30(13).04(05).1906. – Кишиневъ : Тип. М. Ройзенцвайгъ, 1906. – 12, [6] p.                           

Nr 13. – 07(20).05.1906. – Кишиневъ : Тип. М. Ройзенцвайгъ, 1906.  – 16, [2] p.

Nr 14-15. – 21(03).05.1906. – Кишиневъ : Тип. „Почтово-Телеграфное Эхо”, 1906. – 20, [2] p. : il. – 63 r. – [Basarabiana-1339]

 • Почтово-Телеграфный Вестникъ : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1. – 22.11.1910. – Кишиневъ : Тип. Якубовича, 1910. – 20, [3] p.

Nr 2. – 12.11.1910. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1910. – 17, [3] p.

Nr 3. – 24.12.1910. – Кишиневъ : Тип. Якубовича, 1910. – 16, [4] p.

Nr 4. – 31.12.1910. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1910. – 17, [2] p.

Nr 5. – 07.01.1911. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1911. – 17, [3 p.

Nr 6. – 15.01.1911. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1911. – 17, [2] p.

Nr 7. – 22.01.1911. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1911. – 17, [3] p.

Nr 8. – 29.01.1911. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1911. – 17, [3] p.

Nr 9. – 05.02.1911. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1911. – 21, [3] p.

Nr 10. – 12.02.1911. – Кишиневъ : Г. Ю. Волина, 1911. – 17, [3] p. : il. – 50 r.  – [Basarabiana-1340]

 • Почтово-Телеграфный Вестникъ : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – Кишиневъ : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 23, 17.05.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 24, 24.05.1911. – 1911. –18, [2] p.

Nr 25, 31.05.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 26, 07.06.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 27, 04.06.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 28, 21.06.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 29, 28.06.1911. – 1911. – 18, [2] p. : il. – [Basarabiana-1341]

 • Бессарабецъ : еженедѣльное литературное приложенίе къ газетъ „Бессарабецъ” / Pед.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. Бес. Губ. Прав., 1897. – 30 cm. – Fotocopie.   

Nr 1, 02.02.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 2, 09.02.1897. – 1897.– 8 p.

Nr 3, 16.02.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 4, 21.02.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 5, 02.03.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 6, 09.03.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 7, 16.03.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 8, 23.03.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 9, 05.04.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 10, 06.04.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 11, 20.04.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 12, 26.04.1897. – 1897. – 8 p. – [Basarabiana-1342]

 • Бессарабецъ : еженедѣльное литературное приложенίе къ газетъ „Бессарабецъ” / редакторъ-издатель П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. Бес. Губ. Прав., 1897. – 30 cm. – Fotocopie.   

Nr 13, 04.05.1897. – 1897.  – 8 p.

Nr 14, 11.05.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 15, 18.05.1897. – 1897.  – 8 p.

Nr 16, 25.05.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 17, 01.06.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 18, 08.06.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 19, 15.06.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 20, 22.06.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 21, 29.06.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 22, 06.07.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 23, 13.07.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 24, 20.07.1897. – 1897. – 8 p. – [Basarabiana-1343]

 • Бессарабецъ : еженедѣльное литературное приложенίе къ газетъ „Бессарабецъ” / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. Бес. Губ. Прав., 1897. – 30 cm. – Fotocopie.   

Nr 25, 27.07.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 26, 03.08.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 27, 10.08.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 28, 17.08.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 29, 24.08.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 30, 31.08.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 31, 07.09.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 32, 14.09.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 33, 21.09.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 34, 28.09.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 35, 05.10.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 36, 12.10.1897. – 1897. – 8 p. – [Basarabiana-1344]

 • Бессарабецъ : еженедѣльное литературное приложенίе къ газетъ „Бессарабецъ” / Ред.-изд. П. А. Крушеванъ. – Кишиневъ : Тип. Бес. Губ. Прав., 1897. – 30 cm. – Fotocopie.   

Nr 37, 19.10.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 38, 26.10.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 39, 02.11.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 40, 09.11.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 41, 16.11.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 42, 23.11.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 43, 30.11.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 44, 07.12.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 45, 14.12.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 46, 21.12.1897. – 1897. – 8 p.

Nr 47, 25.12.1897. – 1897. – 8 p. – 88,55 r. – [Basarabiana-1345]

 • Щелкунчикъ : литературное приложенίе къ газетѣ „Другъ” / Ред. Бука. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1. – 15.01.1906. –  Кишиневъ : Ф. П. Кашевскаго, 1906. – 16 p.

Nr 2. – 29.01.1906. – Кишиневъ : Ф. П. Кашевскаго, 1906. – 20 p.

Nr 3. – 12.02.1906. – Кишиневъ : Тип. Бессарабецъ, 1906. – 16 p.

Nr 4. – 02.04.1906. – Кишиневъ : Тип. „Другъ” („Бессарабецъ”). – 16 p. : il.

Первогромъ „Подъ небомъ юга” / Ред.-изд.: Н. Романенко. – Кишиневъ : Тип. П. Л. Галантера, 1914. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1. – 1914. – 4 p. : il. – 1 cop. – [Basarabiana-1346]

 • Народный учитель : Двухнедѣльный журналъ / Ред.-изд.: А.  Д. Осмоловскίй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнъ”, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Годъ 2-й : Nr 1. – 15.01.1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 2. – Январь, 1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 3. – Февраль, 1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 4. – Февраль, 1907. – 24, [3] p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 5. – Мартъ, 1907. – 24, [4] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1347]

 • Народный учитель : Двухнедѣльный журналъ / Ред.-изд. : А. Д. Осмоловскίй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнъ”, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Годъ 2-й : Nr 6. – Мартъ, 1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 7. – Апрѣль, 1907. – 24, [4]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 8. – Апрѣль, 1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 9. – Май, 1907. – 32, [2] p. – 0,20 r.

Годъ 2-й : Nr 10. – Iюнь, 1907. – 31, [3] p. – 20 cop. – [Basarabiana-1348]

 • Народный учитель : Двухнедѣльный журналъ / Ред.-изд. : А. Д. Осмоловскίй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнъ”, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Годъ 2-й : Nr 11. – Iюль, 1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 12. – Августъ, 1907. – 24, [2]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 14. – Сентябръ, 1907. – 23, [1]  p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 15-16. – Октябрь, 1907. – 24 p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 17-18. – Ноябръ, 1907. – 24 p. – 20 cop.

Годъ 2-й : Nr 19-20. – Декабрь, 1907. – 24 p. – 20 cop. – [Basarabiana-1349]

 • Бессарабецъ : Безпартийная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ: Тип. „Трудъ”, 1910. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 07.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 2, 08.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 3, 09.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 4, 10.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 5, 11.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 6, 12.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 7, 13.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 8, 14.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 9, 15.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 10, 16.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 11, 17.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 12, 18.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 13, 19.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 14, 20.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 15, 21.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 16, 12.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 17, 23.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 18, 24.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 19, 25.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 20, 26.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 21, 27.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 22, 28.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 23, 29.06.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 24, 30.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 25, 01.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 26, 02.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 27, 03.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 28, 04.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 29, 05.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 30, 06.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 31, 07.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 32, 08.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 33, 09.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 34, 10.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 35, 11.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 36, 12.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 37, 13.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 38, 14.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 39, 15.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 40, 16.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 41, 17.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 42, 18.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 43, 19.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 44, 20.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1350]

 • Бессарабецъ : Безпартийная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1910. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 45, 21.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 46, 22.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 47, 23.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 48, 24.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 49, 25.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 50, 26.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 51, 27.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 52, 28.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 53, 29.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 54, 30.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 55, 31.07.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 56, 01.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 57, 02.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 58, 03.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 59, 04.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 60, 05.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 61, 06.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 62, 07.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 63, 08.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 64, 09.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 65, 10.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 66, 11.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 67, 12.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 68, 13. 08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 69, 14.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 70, 15.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 71, 16.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 72, 17.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 73, 18.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 74, 19.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 75, 20.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 76, 21.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 77, 22.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 78, 23.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 79, 24.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 80, 25.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 81, 26.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 82, 27.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 83, 28.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 84, 29.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 85, 30.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 86, 31.08.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 87, 01.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 88, 02.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 89, 03.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 90, 04.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 91, 05.90.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 92, 06.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 93, 07.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 94, 08.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 95, 09.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 96, 10.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 97, 11.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 98, 12.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 99, 13.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 100, 14.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1351]

 • Бессарабецъ : Безпартийная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1910. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 101, 15.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 102, 16.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 103, 17.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 104, 18.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 105, 19.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 106, 20.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 107, 21.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 108, 22.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 109, 23.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 110, 24.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 111, 25.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 112, 26.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 113, 27.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 114, 28.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 115, 29.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 116, 30.09.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 117, 01.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 118, 02.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 119, 03.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 120, 04.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 121, 05.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 122, 06.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 123, 07.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 124, 08.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 125, 09.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 126, 10.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 127, 11.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 128, 12.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 129, 13.10.1910. – 1910. – 3 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1352]

 • Бессарабецъ : Безпартийная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1910. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 130, 14.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 131, 19.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 132, 20.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 133, 21.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 134, 22.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 135, 23.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 136, 24.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 137, 25.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 138, 26.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 139, 27.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 140, 28.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 141, 29.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 142, 30.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 143, 31.10.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 144, 01.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 145, 02.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 146, 03.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 147, 04.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 148, 05.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 149, 06.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 150, 07.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 151, 08.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 152, 09.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 153, 10.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 154, 11.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1353]

 • Бессарабецъ : Безпартийная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1910. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 155, 12.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 156, 13.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 157, 14.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 158, 15.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 159, 16.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 160, 17.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 161, 18.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 162, 19.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 163, 20.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 164, 21.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 165, 22.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 166, 23.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 167, 24.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 168, 25.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 169, 26.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 170, 27.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 171, 28.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 172, 29.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 173, 30.11.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 174, 01.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 175, 02.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 176, 03.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 177, 04.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 178, 05.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 179, 06.12.1910. – 1910.– 4 p. – 2 cop.

Nr 180, 07.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1354]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1910. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 181, 08.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 182, 09.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 183, 10.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 184, 11.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 185, 12.12.1910. – 1910. – 5 p. – 2 cop.

Nr 186, 13.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 187, 14.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 188, 15.12.1910. – 1910. – 6 p. – 2 cop.

Nr 189, 16.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 190, 17.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 191, 18.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 192, 19.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 193, 20.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 194, 21.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 195, 22.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 196, 23.12.1910. – 1910. – 6 p. – 2 cop.

Nr 197, 24.12.1910. – 1910. – 6 p. – 2 cop.

Nr 198, 25.12.1910. – 1910. – 8 p. – 2 cop.

Nr 199, 29.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 200, 30.12.1910. – 1910. – 4 p. – 2 cop.

Nr 201, 31.12.1910. – 1910. – 6 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1355]

 • Fragmente ale documentelor istorice. – 1457-1769. – 30 cm.

Conţine: 1. Pagina 42 din Pomelnicul Mănăstire Bistrița în care sunt pomenite rudele de la Kiev şi de la Moscova ale lui Ştefan cel Mare (1457-1504). 2. Scrisoarea lui Vasile Lupu către Ţarul Mihail [Fiodorovici Romanov] (1639). 3. Tratatul dintre Ţarul Rusiei Alexei Mihailovici şi domnul Moldovei, Gheorghe Ştefan (17/27 mai 1656, Moscova). 4. Tratatul lui Petru cel Mare cu Dimitrie Cantemir, 1711 viata preacuviosului parintelui nostru Paisie cel Mare 1722. – [Basarabiana-1356]

 • Смѣта расходовъ на земскίя повинности Кишиневскаго уѣзда на 1872 годъ. Подробная вѣдомость о недоимкахъ по окладнымъ сборамъ съ 1 января по 1-е ίюля 1873 года. Подробная вѣдомость о доходахъ на общественное призрѣнίе съ 1 января по 1-е ίюля 1873 года. Вѣдомость Бессарабской областной земской управы о расходахъ, произведенныхъ въ 1873 году на счетъ остатковъ отъ смѣты 1872 г.и объ остаткахъ, подлежащихъ зачету по смѣтѣ на 1874 годъ. Засѣданίе 7 октября 1875 года. Раскладка земскихъ сборовъ на потребности Кишиневскаго уѣзда Бессарабской губернίи 1875 года. Раскладка земскихъ сборовъ на потребности Кишиневскаго уѣзда Бессарабской губернίи 1876 года. – [Кишиневъ : Б. и.]. – 24 cm. – 3; 14-15; 30-31; 34-36; 38-44; 46-47; 56-59; 62; 64; 66; 68; 78-93 p. : tab. – Fotocopie.  – [Basarabiana-1357]
 • Журналы Засѣданίй Оргѣевскаго 2-го очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранίя. Отчетная вѣдомость Кишиневской Уѣздной Земской Управы о приходѣ и расходѣ  суммъ, съ 1 января по 1 октября 1870 года. Смѣта Расходовъ на земскίя повинности Кишиневскаго уѣзда на 1871 годъ. Раскладка Денежныхъ земскихъ сборовъ по Кишиневскому уѣзду на 1871 годъ. – [Кишиневъ : Б. и.]. – 24 cm. – 95-100; 102-105; 108-123; 126-129 : tab. – Fotocopie.  – [Basarabiana-1358]
 • Объяснительная записка. Денежный отчетъ Оргѣевской Уѣздной Земской Управы за 1870 годъ. Смѣта Денежныхъ земскихъ повинностей Оргѣевскаго уѣзда, подлежащихъ удовлетворенίю изъ земскихъ сборовъ въ 1871 году. [Часть I]. Раскладка Сборовъ на удовлетворенίе денежныхъ земскихъ потребностей Оргѣевскаго уѣзда на 1871 годъ. [Часть I]. – [Кишиневъ : Б. и., 1871]. – 24 cm.– 131; 134-145; 148-156; 160-165; 168-171 : tab. – Fotocopie.  – [Basarabiana-1359]
 • Раскладка на удовлетворенίе смѣтныхъ назначенίй по содержанίю уѣздныхъ мировыхъ по поселянскимъ дѣлам учрежденίй на 1872 годъ (къ 2-й части смты). – [Кишиневъ : Б. и., 1872]. – 24 cm.  – 6 p. – Fotocopie.  – [Basarabiana-1360]
 • Проектъ смѣты денежныхъ повинностей, отнесенныхъ къ разряду губернскихъ, на 1877 годъ. Журналы засѣданίй Оргѣевскаго уѣзднаго 9 очереднаго Земскаго Собранίя. – [Кишиневъ : Б. и., 1871]. – 24 cm. – 28-30; 97–104 p. : tab. – Fotocopie.  – [Basarabiana-1361]
 • Раскладка Сборовъ на содержанίе мировыхъ по крестьянскимъ  дѣлам учрежденίй въ Оргѣевском уѣздѣ на 1871 годъ. – [Кишиневъ : Б. и., 1871]. – 24 cm. – Fotocopie. 

Часть II. – 1871. – 8 p. – [Basarabiana-1362]

 • Отчетъ о состоянίи одноклассной женской церковно-приходской школы при Кишиневскомъ Епархίальномъ женскомъ училищѣ за 1902/3 учебный годъ. – [Кишиневъ : Б. и.]. – 24 cm. – 34–36 p. – Fotocopie.  – [Basarabiana-1363]
 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911, 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1 (202), 01.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 2 (203), 03.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 3 (204), 04.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 4 (205), 05.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 5 (206), 06.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 6 (207), 08.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 7 (208), 09.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 8 (209), 10.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 9 (210), 10.01.1911. – 1911.  – 4 p. – 2 cop.

Nr 10 (211), 12.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 11 (212), 13.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 12 (213), 14.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 13 (214), 15.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 14 (215), 16.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 15 (216), 17.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 16 (217), 18.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 17 (218), 19.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 18 (219), 20.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 19 (220), 21.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 20 (221), 22.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 21 (222), 23.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 22 (223), 24.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 23 (224), 25.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 24 (225), 26.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1364]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 25 (226), 27.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 26 (227), 28.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 27 (228), 29.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 28 (229), 30.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 29 (230), 31.01.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 30 (231), 01.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 31 (232), 02.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 32 (233), 03.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 33 (234), 04.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 34 (235), 05.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 35 (236), 06.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop

Nr 36 (237), 07.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 37 (238), 08.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 38 (239), 09.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 39 (240), 10.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 40 (241), 11.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 41 (242), 12.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 42 (243), 13.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 43 (244), 14.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 44 (245), 15.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 45 (246), 16.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 46 (247), 17.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 47 (248), 18.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 48 (249), 22.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 49 (250), 23.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 50 (251), 23.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 51 (252), 23.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 52 (253), 26.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 53 (254), 27.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 54 (255), 28.02.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 55 (256), 01.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 56 (257), 02.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1365]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 57 (258), 03.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 58 (259), 04.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 59 (260), 05.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 60 (261), 06.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 61 (262), 07.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 62 (263), 08.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 63 (264), 09.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 64 (265), 10.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 65 (226), 11.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 66 (267), 12.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 67 (268), 13.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 68 (269), 14.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 69 (270), 15.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 70 (271), 16.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 71 (272), 17.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 72 (273), 18.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 73 (274), 19.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 74 (275), 20.03.1911. – 1911. – 5 p. – 2 cop.

Nr 75 (276), 21.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 76 (277), 22.03.1911. – 1911. – 6 p. – 2 cop.

Nr 77 (278), 23.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 78 (279), 24.03.1911. – 1911. – 5 p. – 2 cop.

Nr 79 (280), 25.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 80 (281), 27.03.1911. – 1911. – 6 p. – 2 cop.

Nr 81 (282), 28.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 82 (283), 29.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1366]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 83 (284), 30.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 84 (285), 31.03.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 85 (286), 01.04.1911. – 1911. – 5 p. – 2 cop.

Nr 86 (287), 02.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 87 (288), 03.04.1911. – 1911. – 6 p. – 2 cop.

Nr 88 (289), 04.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop

Nr 89 (290), 05.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 90 (291), 06.04.1911. – 1911. – 6 p. – 2 cop.

Nr 91 (292), 07.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 92 (293), 08.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 93 (294), 09.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 94 (295), 10.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 95 (296), 13.04.1911. – 1911. – 6 p. – 2 cop.

Nr 96 (297), 14.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 97 (298), 15.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 98 (299), 16.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 99 (300), 17.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 100 (301), 18.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1367]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 101 (302), 19.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 102 (303), 20.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 103 (304), 21.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 104 (305), 22.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 105 (306), 23.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 106 (307), 24.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 107 (308), 25.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 108 (309), 27.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 109 (310), 28.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 110 (311), 29.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 111 (312), 30.04.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 112 (313), 01.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 113 (314), 02.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 114 (315), 03.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 115 (316), 04.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 116 (317), 05.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 117 (318), 06.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 118 (319), 07.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 119 (320), 08.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 120 (321), 09.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 121 (322), 10.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 122 (323), 11.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 123 (324), 12.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 124 (325), 13.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 125 (326), 14.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 126 (327), 15.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 127 (328), 16.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 128 (329), 17.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 129 (330), 18.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 130 (331), 19.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1368]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 131 (332), 21.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 132 (333), 22.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 133 (334), 23.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 134 (335), 24.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 135 (336), 25.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 136 (337), 26.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 137 (338), 27.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 138 (339), 28.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 139 (340), 29.05.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 140 (341), 01.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 141 (342), 02.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 142 (343), 03.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 143 (344), 04.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 144 (345), 05.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 145 (346), 06.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 146 (347), 08.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 147 (348), 09.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 148 (349), 10.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 149 (350), 11.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 150 (351),  12.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 151 (352), 14.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 152 (353), 15.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 153 (354), 16.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 154 (355), 17.06.1911. – 1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 155 (356), 18.06.1911. – 1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 156 (357), 19.06.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 157 (358), 01.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1369]

 • Бессарабецъ : Безпартίйная газета для всѣхъ / Ред.-изд. : А. В. Ноуръ. – Кишиневъ : Тип. „Трудъ”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 158 (359), 02.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 159 (360), 03.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 160 (361), 05.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 161 (362), 06.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 162 (363), 07.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 163 (364), 08.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 164 (365), 09.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 165 (366), 10.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 166 (367), 12.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 167 (368), 13.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 168 (369), 14.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 169 (370), 15.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 170 (371), 16.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 171 (372), 17.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 172 (373), 19.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 173 (374), 21.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 174 (375), 22.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 175 (376), 23.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 176 (377), 24.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 177 (378), 26.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 178 (379), 27.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 179 (380), 28.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 180 (381), 29.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 181 (382), 30.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 182 (383), 31.07.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 183 (384), 02.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 184 (385), 03.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 185 (386), 04.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 186 (387), 05.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 187 (388), 06.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 188 (389), 09.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop.

Nr 189 (390), 10.08.1911. – 1911. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1370]

 • Бессарабецъ : Ежедневная газета / Ред.-изд. : В. И. Тиховичъ. – Кишиневъ : Тип. Товарищества „Печатнаго Дѣла”, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 26.07.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 2, 27.07.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 3, 29.07.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 4, 30.07.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 5, 31.07.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 6, 01.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 7, 02.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 8, 03.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 9, 05.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 11, 08.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 12, 09.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 13, 10.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 14, 12.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 15, 13.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 16, 14.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 17, 15.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 18, 18.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 19, 19.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 20, 20.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 21, 21.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 22, 22.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 23, 23.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 24, 24.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 25, 25.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 26, 27.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 27, 28.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 28, 29.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 30, 08.09.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 31, 09.09.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 32, 10.09.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 33, 11.09.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 34, 12.09.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 35, 13.09.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 36, 14.09.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1371]

 • Бессарабiя : Ежедневная политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 9, 08.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 10, 09.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 11, 10.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 12, 11.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 13, 15.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 14, 16.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 15, 17.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 16, 18.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 17, 19.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 18, 20.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 19, 21.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 20, 22.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 21, 23.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 22, 24.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 23, 25.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 24, 26.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 25, 27.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 26, 28.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 27, 29.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 28, 30.04.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 29, 01.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 30, 02.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 31, 03.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 32, 04.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 33, 05.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 34, 06.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 35, 07.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 36, 08.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 37, 10.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 38, 11.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 39, 12.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 40, 13.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 41, 14.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 42, 15.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1372]

 • Бессарабiя : Ежедневная политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 43, 16.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 44, 17.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 45, 18.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 46, 19.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 47, 21.05.1911. – 1911. – 3 p. – 1 cop.

Nr 48, 22.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 49, 23.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 50, 24.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 51, 25.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 52, 26.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 53, 27.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 54, 28.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 55, 29.05.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 57, 01.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 58, 02.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 59, 03.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 60, 04.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 61, 05.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 62, 06.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 63, 07.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 64, 08.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 65, 09.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 66, 10.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 67, 11.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 68, 12.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 69, 13.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 70, 14.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 71, 15.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 72, 16.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 73, 17.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1373]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ. – Кишиневъ : Епархiальная тип. , 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 28.10.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 2, 29.10.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 3, 30.10.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 4, 31.10.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 5, 01.11.1914. – 1914. – 3 p. – 1 cop.

Nr 6, 02.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 7, 04.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 8, 05.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 9, 06.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 10, 07.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 11, 08.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 12, 09.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 13, 11.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 14, 12.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 15, 13.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 16, 14.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 17, 15.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 18, 16.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 19, 18.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 20, 19.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 21, 08.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 22, 09.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 23, 10.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 24, 11.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 25, 12.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 26, 13.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 27, 14.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 28, 15.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 29, 16.11.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1374]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ. – Кишиневъ : Тип. Н. Л. Гребенщикова , 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 21, 20.11.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 22, 22.11.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 23, 23.11.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 24, 25.11.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 25, 18.12.1914. – 1914. – 3 p. – 3 cop.

Nr 26, 19.12.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 27, 20.12.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 28, 21.12.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 29, 23.12.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 30, 24.12.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop.

Nr 31, 25.12.1914. – 1914. – 6 p. – 3 cop.

Nr 32, 30.12.1914. – 1914. – 6 p. – 3 cop.

Nr 33, 31.12.1914. – 1914. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1375]

 • Бессарабiя : Ежедневная политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 74, 18.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 75, 19.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 76, 20.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 77, 21.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 78, 22.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 79, 23.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 80, 24.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 81, 25.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 82, 26.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 83, 27.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 84, 28.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 85, 29.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 86, 30.06.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 87, 01.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 88, 02.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 89, 03.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 90, 04.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 91, 05.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 92, 06.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 93, 07.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 94, 08.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 95, 09.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 96, 10.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 97, 11.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 98, 12.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 99, 13.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 100, 14.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1376]

 • Бессарабiя : Ежедневная политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 101, 15.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 102, 16.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 103, 17.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 104, 18.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 105, 19.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 106, 20.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 107, 21.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 108, 22.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 109, 23.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 110, 24.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 111, 25.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 112, 26.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 113, 27.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 114, 28.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 115, 29.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 116, 30.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 117, 31.07.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 118, 01.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 119, 02.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 120, 03.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 121, 04.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 122, 05.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 123, 06.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 124, 08.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 125, 09.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 126, 10.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 127, 11.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 128, 12.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 129, 13.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 130, 14.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1376]

 • Бессарабiя : Ежедневная, политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 131, 15.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 132, 17.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 133, 18.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 134, 19.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 135, 20.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 136, 21.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 137, 22.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 138, 23.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 139, 24.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 140, 25.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 141, 26.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 142, 27.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 143, 28.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 144, 29.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 145, 30.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 146, 31.08.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 147, 01.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 148, 02.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 149, 03.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 150, 04.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 151, 05.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 152, 06.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 153, 07.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 154, 08.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 155, 10.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 156, 11.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 157, 12.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 158, 13.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr159, 14.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 160, 16.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1378]

 • Бессарабiя : Ежедневная политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 161, 17.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 162, 18.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 163, 20.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 164, 21.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 165, 22.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 166, 23.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 167, 24.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 168, 25.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 169, 27.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 170, 28.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 171, 29.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 172, 30.09.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 173, 01.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 174, 02.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 175, 04.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 176, 05.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 177, 06.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 178, 07.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 179, 08.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 180, 09.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 181, 10.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 182, 12.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 183, 13.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 184, 14.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 185, 15.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 186, 16.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 187, 17.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 188, 18.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 189, 19.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 190, 20.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 191, 21.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 192, 22.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 193, 23.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 194, 25.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 195, 26.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 196, 27.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 197, 28.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 198, 29.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 199, 30.10.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 200, 01.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1379]

 • Бессарабецъ : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ. – Кишиневъ : Тип. „Епархiальная”, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 21.10.1914. – 1914. – 4 p. – 55 cop.

Nr 2, 24.10.1914. – 1914. – 4 p. – 55 cop.

Nr 3, 25.10.1914. – 1914. – 4 p. – 55 cop.

Nr 4, 26.10.1914. – 1914. – 4 p. – 55 cop. – [Basarabiana-1380]

 • Бессарабiя : Ежедневная , общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ. – Кишиневъ : Тип. Н. Л. Гребенщикова,  1915. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 34, 01.01.1915. – 1915. – 6 p. – 2 cop.

Nr 35, 03.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 36, 06.01.1915. – 1915. – 6 p. – 2 cop.

Nr 37, 08.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 38, 09.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 39, 10.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 40, 11.01.1915. – 1915. – 6 p. – 2 cop.

Nr 41, 13.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 42, 14.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 43, 15.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 44, 16.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 45, 17.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 46, 18.01.1915. – 1915. – 6 p. – 2 cop.

Nr 47, 20.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 48, 21.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop.

Nr 49, 22.01.1915. – 1915. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1381]

 • Бессарабiя : Ежедневная политическая литературная, общественная и экономическая  газета / Ред.-изд. : А. Ф. Политанскiй. – Кишиневъ : Тип. „Бессарабская Жизнь”, 1911. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 201, 02.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 202, 03.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 203, 04.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 204, 05.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 205, 06.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 206, 08.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 207, 09.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 208, 10.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 209, 11.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 210, 12.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 211, 13.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 212, 14.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 213, 16.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 214, 17.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 215, 18.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 216, 19.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 217, 20.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 218, 23.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 219, 24.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 220, 25.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 221, 26.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 222, 27.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 223, 29.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 224, 30.11.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 225, 01.12.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 226, 02.12.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop.

Nr 227, 03.12.1911. – 1911. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1382]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 2, 06.01.1916. – 1916. – 6 p. – 2 cop.

Nr 6, 17.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 7, 18.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 8, 19.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 9, 20.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 10, 21.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 11, 22.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 12, 23.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 13, 24.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 14, 25.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 15, 26.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 16, 27.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 17, 28.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 18, 29.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 19, 30.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 20, 31.01.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 21, 01.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 22, 02.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 23, 04.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 24, 05.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 25, 06.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 26, 07.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 27, 08.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 28, 09.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 29, 10.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 30, 11.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 31, 12.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 32, 13.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 33, 14.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 34, 15.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 35, 16.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 36, 17.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 37, 18.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 38, 19.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 39, 20.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1383]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 40, 21.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 41, 22.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 42, 23.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 43, 24.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 44, 25.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 45, 26.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 46, 27.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 47, 28.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 48, 29.02.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 49, 01.03.1916. – 1916. – 4 p. – 2 cop.

Nr 50, 02.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 51, 03.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 52, 04.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 53, 05.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 54, 06.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 55, 07.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 56, 08.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 57, 09.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 58, 10.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 59, 11.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 60, 12.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 61, 13.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 62, 14.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 63, 15.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 64, 16.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 65, 17.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 66, 18.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 67, 19.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 68, 20.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 69, 21.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 70, 22.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 71, 23.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 72, 24.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1384]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 73, 25.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 74, 27.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 75, 28.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 76, 29.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 77, 30.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 78, 31.03.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 79, 01.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 80, 02.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 81, 03.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 82, 04.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 83, 05.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 84, 06.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 85, 07.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 86, 08.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 87, 09.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 88, 10.04.1916. – 1916. – 8 p. – 3 cop.

Nr 89, 14.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 90, 15.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 91, 16.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 92, 17.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 93, 18.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 94, 19.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 95, 20.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 96, 21.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 97, 22.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 98, 23.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 99, 24.04.1916. – 1916. – 6 p. – 3 cop.

Nr 100, 25.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1385]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 101, 26.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 102, 27.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 103, 26.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 104, 29.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 105, 30.04.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 106, 01.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 107, 02.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 108, 03.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 109, 04.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 110, 05.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 111, 06.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 112, 07.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 113, 08.05.1916. – 1916. – 6 p. – 3 cop.

Nr 114, 09.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 115, 10.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 116, 11.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 117, 12.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 118, 13.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 119, 14.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 120, 15.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 121, 16.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 122, 17.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 123, 18.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 124, 19.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 125, 21.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 126, 22.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 127, 23.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 128, 24.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 129, 25.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1386]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 130, 26.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 131, 27.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 132, 28.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 133, 29.05.1916. – 1916. – 6 p. – 3 cop.

Nr 134, 31.05.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 135, 01.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 136, 02.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 137, 03.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 138, 04.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 139, 05.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 140, 06.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 141, 07.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 142, 08.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 143, 09.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 144, 10.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 145, 11.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 146, 12.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 147, 13.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 148, 14.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 149, 15.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 150, 16.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 151, 17.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 152, 18.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 153, 21.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 154, 22.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 155, 23.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 156, 24.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 157, 25.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 158, 26.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 159, 27.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 160, 28.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 161, 29.06.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1387]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 162, 01.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 163, 02.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 164, 03.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 165, 05.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 166, 06.07.1916. – 1916. – 2 p. – 3 cop.

Nr 167, 07.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 168, 08.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 169, 09.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 170, 10.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 171, 12.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 172, 13.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 173, 14.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 174, 15.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 175, 16.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 176, 17.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 178, 19.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 179, 20.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 180, 21.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 181, 22.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 182, 23.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 183, 24.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 184, 25.07.1916. – 1916. – 2 p. – 3 cop.

Nr 185, 26.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 186, 27.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 187, 28.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 188, 29.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 189, 30.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 190, 31.07.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 191, 01.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 192, 02.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 193, 03.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 194, 04.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 195, 05.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 196, 06.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 197, 08.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 198, 09.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 199, 10.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 200, 11.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1388]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 201, 12.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 202, 13.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 203, 14.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 204, 15.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 205, 17.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 206, 18.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 207, 19.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 208, 20.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 209, 21.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 210, 22.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 211, 23.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 213, 25.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 214, 26.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 215, 27.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 216, 28.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 217, 29.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 218, 30.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 219, 31.08.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 220, 01.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 221, 02.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 222, 03.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 224, 05.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 225, 06.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 226, 07.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 227, 08.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 228, 10.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 229, 11.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 230, 12.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 231, 13.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 232, 14.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 233, 16.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 234, 17.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 235, 18.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 236, 19.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 237, 20.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 238, 21.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 239, 22.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 240, 23.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 241, 24.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 242, 25.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 243, 26.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 244, 27.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 245, 28.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 246, 29.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 247, 30.09.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1389]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 248, 01.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 249, 03.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 250, 04.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 251, 05.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 252, 06.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 253, 07.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 254, 08.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 255, 09.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 256, 10.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 257, 11.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 258, 12.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 259, 13.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 260, 14.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 261, 15.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 262, 16.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 263, 17.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 264, 18.10.1916. – 1916. – 2 p. – 3 cop.

Nr 265, 19.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 266, 20.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 267, 21.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 268, 22.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 269, 23.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 270, 24.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 271, 25.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 272, 26.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 273, 27.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 274, 28.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 275, 29.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 276, 30.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 277, 31.10.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1390]

 • Бессарабiя : Ежедневная, общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая  газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Тип. В. В. Якубовича, 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 278, 01.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 279, 02.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 280, 03.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 281, 04.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 282, 05.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 283, 06.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 284, 07.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 285, 08.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 286, 09.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 287, 10.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 288, 11.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 289, 12.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 290, 13.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 291, 14.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 292, 15.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 293, 16.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 294, 17.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 295, 18.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 296, 19.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 297, 20.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 298, 21.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 299, 23.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 300, 24.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 301, 25.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 302, 26.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 303, 27.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 304, 28.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 305, 29.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 306, 30.11.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1391]

 •   Аlbɣmɣl ornamentelor de covore moldovenesci = Альбомъ ɣзоровъ молдавскихъ ковровъ : 1812 – 1912 / Ediţia Zemstvoɣlɣi al Basarabici Kişineɣ; P. Gore; рисоваль съ натуры Г. Реммеръ. – Кишиневъ : Tip. firma Rockhaus din Lipsca, 1912. – [23] p. : des. ; 50 cm. – Fotocopie. – [Basarabiana-1392]
 • Библиография периодических изданий России, 1901-1916 / Составители: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М.; под общей редакцией В.М. Барашенкова, О. Д. Голубевой, Н.Я. Морачевского ; Государственная Публичная Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : ГПБ, 1960. – 24 cm. – Fotocopie.

   Том 3 : Р-Я [6644-9700]; [Часть 2 : 8947-9700]. – 1960. – 521-686, [3] p. – 84,50 r. – [Basarabiana-1393]

 • Почтово-Телеграфный Вестникъ : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – Кишиневъ : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 11, 19.02.1911. – 1911. – 17, [5] p.

Nr 12, 26.02.1911. – 1911. – 17, [3] p.

Nr 13, 05.03.1911. – 1911. – 17, [3] p.

Nr 16, 26.03.1911. – 1911. – 17, [3] p.

Nr 17, 02.04.1911. – 1911. – 17, [3] p.

Nr 18, 10.04.1911. – 1911. – 26, [2] p.

Nr 19, 29.04.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 20, 26.04.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 21, 03.04.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 22, 10.05.1911. – 1911. – 18, [3] p. : il. – [Basarabiana-1394]

 • Почтово-Телеграфный Вестникъ : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – Кишиневъ : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 14, 12.03.1911. – 1911. – 17, [3] p.

Nr 15, 19.03.1911. – 1911. – 17, [3] p. : il. – [Basarabiana-1395]

 • Почтово-Телеграфный Вестникъ : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – Кишиневъ : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

    Nr 16, 26.03.1911. – 1911. – 17, [3] p.

    Nr 17, 02.04.1911. – 1911. – 17, [3] p.: il. – [Basarabiana-1396]

 • Почтово-Телеграфный Вестникъ : еженедѣльный иллюстрированный общественный, политическiй, экономическiй и литературный журналъ / Ред.-изд. А. О. Глембоцкiй. – Кишиневъ : Тип. Г. Ю. Волина, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 18, 10.04.1911. – 1911. – 26, [2] p.

Nr 19, 29.04.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 20, 26.04.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 21, 03.04.1911. – 1911. – 18, [2] p.

Nr 22, 10.05.1911. – 1911. – 18, [3] p. : il. – [Basarabiana-1397]

 • Наша птицеводная жизнь 1906 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1906. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь. – 1906. – 16, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 2 : Ноябрь. – 1906. – 18–32, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 3 : Декабрь. – 1906. – 34–48, [4] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1398]

 •  Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь. – 1907. – 28, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 2 : Ноябрь. – 1907. – 30–60, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 3 : Декабрь. – 1907. – 62–96, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 4 : Январь. – 1907. – 50–72, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 5 : Февраль. – 1907. – 74–96, [3] p. : il. – 25 cop.

Nr 6 : Мартъ. – 1907. – 98–120, [3] p. : il. – 25 cop.

Nr 7 : Апрель. – 1907. – 122–144, [4] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1399]

 • Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

 Nr 3 : Декабрь. – 1907. – 62–96, [4] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1400]

 • Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

 Nr 4 : Январь. – 1907. – 50–72, [4] p. : il. – 25 cop.

 Nr 5 : Февраль. – 1907. – 74–96, [3] p. : il. – 25 cop.– [Basarabiana-1401]

 • Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

 Nr 6 : Мартъ. – 1907. – 98–120, [3] p. : il. – 25 cop.

 Nr 7 : Апрель. – 1907. – 122–144, [4] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1402]

 • Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 8 : Май. – 1907. – 146-168, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 9 : Iюнь. – 1907. – 170–192, [3] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1403]

 • Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 10 : Iюль. – 1907. – 194–215, [6] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1404]

 • Наша птицеводная жизнь 1907 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. М. Э. Бланка, 1907. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 11 : Августъ. – 1907. – 217–242, [6] p. : il. – 25 cop.

     Nr 12 : Сентябрь. – 1907. – 246–260, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1405]

 • Наша птицеводная жизнь 1908 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь. – 1908. – 32, [3] p. : il. – 25 cop.

Nr 2 : Ноябрь. – 1908. – 36–62, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 3 : Декабрь. – 1908. – 95–104, [7] p. : il. – 25 cop.

Nr 4 : Январь. – 1908. – 98–136, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana – 1406-1409]

 •  
 •  
 •  
 • Наша птицеводная жизнь 1908 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 5 : Февраль. – 1908. – 138-176, [3] p. : il. – 25 cop.

Nr 6 : Мартъ. – 1908. – 178–212, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 7 : Апрѣль. – 1908. – 214–256, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1410] 

 • Наша птицеводная жизнь 1908 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1908. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 8 : Май. – 1908. – 258-292, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 9 -10 : Iюнь и Iюль . – 1908. – 294–332, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 11 -12 : Августъ и Сентябрь. – 1908. – 334–364, [5] p. : il. – 50 cop. –

     [Basarabiana-1411]

 • Наша птицеводная жизнь 1909 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1909. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь. – 1909. – 28, [3] p. : il. – 25 cop.

Nr 2 : Ноябрь. – 1909. – 30–68, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 3 : Декабрь. – 1909. – 64–94, [2] p. : il. – 25 cop.

Nr 4 : Январь. – 1909. – 96-130, [4] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1412]

 • Наша птицеводная жизнь 1909 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1909. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 5 : Февраль. – 1909. – 132–170, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 6 : Мартъ. – 1909. – 172–202, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 7 : Апрѣль. – 1909. – 212–242, [7] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1413]

 • Наша птицеводная жизнь 1909 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1909. – 30 cm. – Fotocopie.

     Nr 8 : Май. – 1909. – 244-274, [4] p. : il. – 25 cop.

     Nr 9 -10 : Iюнь и Iюль . – 1909. – 276–302, [5] p. : il. – 50 cop.

Nr 11 -12 : Августъ и Сентябрь. – 1909. – 316–346, [4] p. : il. – 50 cop.                                 

    – [Basarabiana-1414]

 • Наша птицеводная жизнь 1909-1910 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1909-1910. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 3: Декабрь – 1909. – 70–100, [4] p. : il. – 25 cop.

Январь – Февраль Nr 4 – 5 , 1910. – 102–152, [6] p. : il. – 50 cop.

Мартъ Nr 6, 1910. – 156–194, [2] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1415]

 • Наша птицеводная жизнь 1910 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1910. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 7 : Апрѣль.– 1910. – 196–234, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 8 : Май. – 1910. – 238–264, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 9 : Iюнь. – 1910. – 266–288, [7] p. : il. – 25 cop.

Nr 10 : Iюль. – 1910. – 292-314, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 11 -12 : Августъ и Сентябръ. – 1910. – 306–339, [4] p. : il. – 50 cop.

      – [Basarabiana-1416]

 • Наша птицеводная жизнь 1911 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 7 : Апрѣль. – 1911. – 232–266, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 8 : Май. – 1911. – 268–300, [4] p. : il. – 25 cop.

Nr 9 : Iюнь. – 1911. – 302–328, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 10 : Iюль. – 1911. – 330-358, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1417]

 • Наша птицеводная жизнь 1911 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1911. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 11 : Августъ.– 1911. – 360–390, [5] p. : il. – 25 cop.

Nr 12 : Сентябрь. – 1911. – 392–428, [5] p. : il. – 25 cop.– [Basarabiana-1418]

 • Наша птицеводная жизнь 1912 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1912. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 7 : Апрѣль.– 1912. – 220–266, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 8 : Май. – 1912. – 268–310, [6] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1419]

 • Наша птицеводная жизнь 1913 : двухнедѣльный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кишиневъ : Тип. В. Бондаренко и П. Гнѣздовскаго, 1913. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь.– 1913. – 2–26, [3] p. : il. – 20 cop.

Nr 2 : Октябрь. – 1913. – 28–50, [5] p. : il. – 20 cop.

Nr 3 : Ноябрь. – 1913. – 52–76, [5] p. : il. – 20 cop.

     Nr 4 : Ноябрь. – 1913. – 78-100, [7] p. : il. – 20 cop.

     Nr 5 : Декабрь. – 1913. – 102-126, [5] p. : il. – 20 cop.

     Nr 6 : Декабрь. – 1913. – 128-149, [3] p. : il. – 20 cop. – [Basarabiana-1420]

 • Наша птицеводная жизнь 1912 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика; – Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1912. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 1 : Октябрь.– 1912. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика, – 2–32, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 2 : Ноябрь. – 1912. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика – 2–36, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 3 : Декабрь. – 1912. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика – 70–100, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 4 : Январь. – 1912. – Кишиневъ: Тип. Лапскеръ-Харлампъ – 106–138, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 5 : Февраль. – 1912. – Кишиневъ: Тип. Лапскеръ-Харлампъ – 140–178, [8] p. : il. – 25 cop.

     Nr 6 : Мартъ. – 1912. – Кишиневъ: Тип. Лапскеръ-Харлампъ – 180–210, [3] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1421]

 • Наша птицеводная жизнь 1912 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ.– Кишиневъ : Тип. Лапскеръ-Харлампъ, 1912. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 9 : Iюнь. – 1912. – 312–346, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 10 : Iюль . – 1912. – 348–382, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 11 : Августъ . – 1912. – 384–414, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 12 : Сентябрь. – 1912. – 416–446, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1422]

 • Наша птицеводная жизнь 1913 : двухнедѣльный журналъ. / Ред.-изд. А. Б. Бимманъ. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика, 1913. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 4 : Январь.– 1913. – 101–158, [3] p. : il. – 25 cop.

Nr 5 : Февраль. – 1913. – 162–208, [2] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1423]

 •  Наша птицеводная жизнь 1913 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика, 1912. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 6 : Мартъ. – 1913. – 210–222, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 7 : Апрѣль. – 1913. – 252–290, [5] p. : il., tab. – 25 cop.

     Nr 8 : Май. – 1913. – 292–322, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1424]

 • Наша птицеводная жизнь 1913 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кiевъ : Тип. О. Д. Дубовика, 1913. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 9 : Iюнь. – 1913. – 324–350, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 10 : Iюль. – 1913. – 352–382, [5] p. : il. – 25 cop.

     Nr 11 : Августъ. – 1913. – 384–416, [3] p. : il. – 25 cop.

     Nr 12 : Сентябрь. – 1913. – 418–454, [5] p. : il. – 25 cop. – [Basarabiana-1425]

 • Наша птицеводная жизнь 1914 : ежемѣсячный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кiевъ : Тип. В. Бондаренко и П. Гнѣздовскаго, 1914. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 7 : Январь. – 1914. – 150–182, [7] p. : il. – 20 cop.

     Nr 8 : Январь. – 1914. – 184–210, [4] p. : il. – 20 cop.

     Nr 9 : Февраль. – 1914. – 212–238, [4] p. : il. – 20 cop.

     Nr 10 : Февраль. – 1914. – 240–264, [6] p. : il. – 20 cop.

     Nr 11 : Мартъ. – 1914. – 266–294, [5] p. : il. – 20 cop. – [Basarabiana-1426]

 • Наша птицеводная жизнь 1914 : Двухнедѣльный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кiевъ : Тип. В. Бондаренко и П. Гнѣздовскаго, 1914. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 12 : Мартъ. – 1914. – 296–324, [5] p. : il., tab. – 20 cop.

     Nr 13 : Апрѣль. – 1914. – 326–358, [5] p. : il., tab. – 20 cop.

     Nr 14 : Апрѣль. – 1914. – 360–380, [5] p. : il., tab. – 20 cop. – [Basarabiana-1427]

 • Наша птицеводная жизнь 1914 : Двухнедѣльный журналъ. / Ред.-изд. Г. А. Гейкингъ. – Кiевъ : Тип. В. Бондаренко и П. Гнѣздовскаго, 1914. – 30 cm. – Fotocopie.

Nr 20 : Iюль. – 1914. – 496–514, [5] p. : il. – 20 cop.

     Nr 21 : Августъ. – 1914. – 516–536, [3] p. : il. – 20 cop.

     Nr 22 : Августъ. – 1914. – 538–558, [7] p. : il. – 20 cop.

     Nr 23-24 : Сентябрь. – 1914. – 560–580, [3] p. : il. – 30 cop. – [Basarabiana-1428]

 • Голосъ Кишинева 1913:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1913. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 29.06.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 2, 30.06.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 3, 01.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 4, 02.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 5, 03.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 6, 04.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 7, 05.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 8, 06.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 9, 07.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 10, 08.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 11, 09.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 12, 10.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 13, 11.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 14, 12.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 15, 13.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 16, 14.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 17, 15.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 18, 16.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 19, 17.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 20, 18.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 21, 19.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 22, 20.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

                               Nr 23, 21.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 24, 22.06.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 25, 23.06.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 26, 24.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 27, 25.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 28, 26.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 29, 27.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 30, 28.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 31, 29.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 32, 30.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 33, 31.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 34, 01.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 35, 02.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 36, 03.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 37, 04.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 38, 05.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 39, 06.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 40, 07.07.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 41, 08.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 42, 09.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 43, 10.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 44, 11.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 45, 12.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 46, 13.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 47, 14.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 48, 15.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 49, 16.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 50, 17.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 51, 18.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 52, 19.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 53, 20.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 54, 21.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 55, 22.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 56, 23.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.  – [Basarabiana-1429]

 • Голосъ Кишинева 1913:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1913. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 57, 24.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 58, 25.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 59, 26.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 60, 27.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 61, 28.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 62, 29.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 63, 30.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 64, 31.08.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 65, 01.09.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 66, 02.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 67, 03.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 68, 04.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 69, 05.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 70, 06.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 71, 07.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 72, 08.09.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 73, 09.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 74, 10.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 75, 11.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 76, 12.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 77, 13.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 78, 14.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 79, 15.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 80, 16.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 81, 17.091913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 82, 18.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 83, 19.09.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 84, 20.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 85, 21.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 86, 22.09.1913. – 1913. – 8 p. – 1 cop.

Nr 87, 23.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 88, 24.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 89, 25.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 90, 26.09.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 91, 27.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 92, 28.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 93, 29.09.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 94, 30.09.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 95, 01.10.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 96, 02.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 97, 03.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 98, 04.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 99, 05.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 100, 06.10.1913. – 1913. – 5 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1430]

 • Голосъ Кишинева 1913:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1913. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 101, 07.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 102, 08.10.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 103, 09.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 104, 10.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 105, 11.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 106, 12.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 107, 13.10.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 108, 14.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 109, 15.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 110, 16.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 111, 17.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 112, 18.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 113, 19.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 114, 20.10.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 115, 21.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 116, 22.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 117, 23.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 118, 24.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 119, 25.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 120, 26.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1431]

 • Голосъ Кишинева 1913:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1913. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 121, 27.10.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 122, 28.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 123, 29.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 124, 30.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 125, 31.10.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 126, 01.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 127, 02.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 128, 03.11.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 129, 04.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 130, 05.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 131, 06.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 132, 07.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 133, 08.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 134, 09.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 135, 10.11.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 136, 11.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 137, 12.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 138, 13.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 139, 14.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 140, 15.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1432]

 • Голосъ Кишинева 1913:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1913. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 141, 16.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 142, 17.11.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 143, 18.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 144, 19.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 145, 20.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 146, 21.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 147, 22.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 148, 23.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 149, 24.11.1913. – 1913. – 8 p. – 1 cop.

Nr 150, 25.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 151, 26.11.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 152, 27.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 153, 28.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 154, 29.11.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 155, 30.11.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 156, 01.12.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 157, 02.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 158, 03.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 159, 04.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1433]

 • Голосъ Кишинева 1913:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1913. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 161, 06.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 163, 08.12.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 164, 09.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 165, 10.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 166, 11.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 167, 12.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 168, 13.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 169, 14.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 170, 15.12.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 171, 16.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 172, 17.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 173, 18.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 174, 19.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 175, 20.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 176, 21.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 177, 22.12.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 178, 23.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 179, 24.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 180, 25.12.1913. – 1913. – 8 p. – 1 cop.

Nr 181, 28.12.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 182, 29.12.1913. – 1913. – 6 p. – 1 cop.

Nr 183, 30.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop.

Nr 184, 31.12.1913. – 1913. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1434]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 01.01.1914. – 1914. – 8 p. – 1 cop.

Nr 2, 03.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 3, 04.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 4, 05.01.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 5, 06.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 6, 07.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 7, 08.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 8, 09.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 9, 10.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 10, 11.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 11, 12.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 12, 13.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 13, 14.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 14, 15.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 15, 16.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 16, 17.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 17, 18.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 18, 19.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 19, 20.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 20, 21.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 21, 22.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 22, 23.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 23, 24.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 24, 25.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 25, 26.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 26, 27.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 27, 28.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 28, 29.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 29, 30.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 30, 31.01.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 31, 01.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 32, 02.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 33, 03.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 34, 04.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 35, 05.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 36, 06.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 37, 07.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 38, 08.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 39, 09.02.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 40, 10.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 41, 11.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 42, 12.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 43, 13.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 44, 14.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 45, 15.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 46, 16.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 47, 17.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 48, 18.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 49, 19.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 50, 20.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 51, 21.02.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1435]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 52, 22.03.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 53, 23.03.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 54, 24.03.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 55, 25.03.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 56, 26.03.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 57, 27.03.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 58, 28.03.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 59, 01.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 60, 02.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 61, 03.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 62, 04.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 63, 05.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 64, 06.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 65, 07.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 66, 08.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 67, 09.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 68, 10.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 69, 11.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 70, 12.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 71, 13.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 72, 14.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 73, 15.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 74, 16.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 75, 17.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 76, 18.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 77, 19.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 78, 20.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 79, 21.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 80, 22.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 81, 23.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 82, 24.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 83, 25.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 84, 26.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 85, 27.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 86, 28.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 87, 29.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 88, 30.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 89, 31.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 90, 01.05.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 91, 02.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 92, 03.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 93, 04.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 94, 05.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 95, 06.05.1914. – 1914. – 8 p. – 1 cop.

Nr 96, 08.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 97, 09.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 98, 10.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 99, 11.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 100, 12.05.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1436]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 101, 13.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 102, 14.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 103, 15.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 104, 16.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 105, 17.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 106, 18.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 107, 19.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 108, 20.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 109, 21.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 110, 22.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 111, 23.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 112, 24.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 113, 25.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 114, 26.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 115, 27.04.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 117, 30.04.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 118, 01.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 119, 02.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 120, 03.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 121, 04.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 122, 05.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 123, 06.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 124, 07.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 125, 08.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 126, 09.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 127, 10.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 128, 11.05.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 129, 12.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 130, 13.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 131, 14.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 132, 15.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1437]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 133, 16.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 134, 17.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 135, 18.05.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 136, 19.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 137, 20.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 138, 21.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 139, 22.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 140, 23.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 141, 24.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 142, 25.05.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 143, 26.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 144, 27.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 145, 28.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 146, 29.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 147, 30.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 148, 30.05.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 149, 01.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 150, 02.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 152, 05.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 153, 06.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 154, 07.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 155, 08.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 156, 09.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 157, 10.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 158, 11.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 159, 12.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 160, 13.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 161, 14.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 162, 15.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1438]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 163, 16.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 164, 17.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 165, 18.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 166, 19.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 167, 20.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 168, 21.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 169, 22.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 170, 23.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 171, 24.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 172, 25.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 173, 26.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 174, 27.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 175, 28.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 176, 29.06.1914. – 1914. – 6 p. – 1 cop.

Nr 177, 30.06.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 178, 01.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 179, 02.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 180, 03.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 181, 04.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 182, 05.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 183, 06.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 184, 07.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 185, 08.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 186, 09.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1439]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 187, 10.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 188, 11.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 189, 12.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 190, 13.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 191, 14.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 192, 15.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 193, 16.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 194, 17.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 195, 18.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 196, 19.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 197, 20.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 198, 21.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 199, 22.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 200, 23.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 201, 24.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 202, 25.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 203, 26.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 204, 27.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 205, 28.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 206, 29.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 207, 30.07.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 209, 01.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 210, 02.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 211, 03.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 212, 04.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 213, 05.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 214, 06.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 215, 07.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 216, 08.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 217, 09.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 218, 10.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1440]

 •  Новый ГолосъКишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 1, 11.08.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 2, 12.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 3, 13.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 4, 14.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 5, 15.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 6, 16.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 7, 17.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 8, 18.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 9, 19.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 10, 20.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 11, 21.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 12, 22.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 13, 23.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 14, 24.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 15, 25.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 16, 26.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 17, 27.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 18, 28.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 19, 29.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 20, 30.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 21, 31.08.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 22, 01.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 23, 02.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 24, 03.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 25, 04.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 26, 05.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 27, 06.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 28, 07.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 29, 08.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 30, 09.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 31, 10.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 32, 11.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 33, 12.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 34, 13.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 35, 14.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 36, 15.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 37, 16.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 38, 17.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 39, 19.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 40, 20.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 41, 21.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 42, 22.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 43, 23.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 44, 24.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 45, 25.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 46, 26.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 47, 27.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 48, 28.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 49, 29.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 50, 30.09.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop.

Nr 51, 01.10.1914. – 1914. – 4 p. – 1 cop. – [Basarabiana-1441]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 270, 02.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 271, 03.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 272, 04.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 273, 05.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 274, 06.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 275, 07.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 276, 08.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 277, 09.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 278, 10.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 279, 11.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 280, 12.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 281, 13.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 282, 14.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 283, 15.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 284, 16.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 285, 17.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 286, 18.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

     Nr 287, 19.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 288, 20.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 289, 21.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 290, 22.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 291, 23.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 292, 24.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 293, 25.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 294, 26.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 295, 27.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 296, 28.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 297, 29.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 299, 31.10.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 300, 01.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 301, 02.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 302, 03.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1442]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 303, 04.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 304, 05.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 305, 06.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 306, 06.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 307, 08.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 308, 09.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 309, 10.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 310, 11.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 311, 12.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 312, 13.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 313, 14.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 314, 15.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 315, 16.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 316, 17.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 317, 18.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 318, 19.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 319, 20.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 320, 21.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 321, 22.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 322, 23.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 323, 24.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 324, 25.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 325, 26.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 326, 27.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 327, 28.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1443]

 • Голосъ Кишинева 1914:  Ежедневная газета. / Ред.-изд. Ю. И. Гузикъ и М. Х. Путерманъ. – Кишиневъ : Типо-Литография Ю.И. Гузика, 1914. – 40 cm. – Fotocopie.

Nr 328, 29.11.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 329, 30.11.1914. – 1914. – 6 p. – 2 cop.

Nr 330, 01.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 331, 02.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 332, 03.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 334, 05.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 335, 06.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 336, 07.12.1914. – 1914. – 6 p. – 2 cop.

Nr 337, 08.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 338, 09.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 339, 10.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 340, 11.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 341, 12.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 342, 13.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 343, 14.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 344, 15.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 345, 16.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 346, 17.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 347, 18.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 348, 19.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 349, 20.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 350, 21.12.1914. – 1914. – 6 p. – 2 cop.

Nr 351, 22.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 352, 23.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 353, 24.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 354, 25.12.1914. – 1914. – 6 p. – 2 cop.

Nr 355, 27.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 356, 28.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 357, 29.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 358, 30.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop.

Nr 359, 31.12.1914. – 1914. – 4 p. – 2 cop. – [Basarabiana-1444]

 • Бессарабiя 1916:  Ежедневная общественно-народная, политическая, научно-литературная и экономическая газета. газета / Ред.-изд. : I. Чеканъ, Редакторъ В. Е. Абаджеръ – Кишиневъ : Кишиневская Епархiальная Тип., 1916. – 40 cm. – Fotocopie.

                                   Nr 307, 01.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 308, 02.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 309, 03.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 310, 04.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 311, 05.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 312, 06.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 313, 07.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 314, 08.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 315, 09.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 316, 10.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 317, 11.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 318, 12.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 320, 14.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 321, 15.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 322, 16.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 323, 17.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 324, 18.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 325, 19.12.1916. – 1916. – 6 p. – 3 cop.

Nr 326, 20.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 327, 21.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 328, 22.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 329, 23.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 330, 24.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 331, 25.12.1916. – 1916. – 8 p. – 3 cop.

Nr 332, 29.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 333, 30.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop.

Nr 334, 31.12.1916. – 1916. – 4 p. – 3 cop. – [Basarabiana-1445]

 • Андреев, В. Н.

Деревья и кустарники Молдавии / В. Н. Андреев ; Акад. наук СССР. Ботанический сад Молд. филиала. ─ Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 24 cm.

Выпуск 1 : Голосеменные покрытосеменные семейства ивовые-маревые. – 1957. – 207, [1] p. : des. + h. – Index de titluri: p. 200-207. – În cop. tare. – [Basarabiana-1446]