Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2020

Biblioteconomie și știinţe ale informării : Manual practic / Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Renata Cozonac [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu ; director general: Elena Pintilei ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Chişinău : BNRM, 2020. – 236 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 208-229 (137 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul anexelor.

ISBN 978-9975-3425-3-7.

02(075)

B 51

 

Pîrţu, Lucia.

Hipertensiunea arterială la copii : Indicaţie metodică pentru studenţi, medici rezidenţi, medici de familie, medici pediatri / Lucia Pîrţu, Ina Palii, Ninel Revenco ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departamentul Pediatrie. – Chişinău : ÎI „Covalciuc Maria”, 2020. – 26 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 18 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3270-9-1.

616.12-008.331.1-053.2(076.5)

P 67

Дука, Мария.

Биология : процессы и системы жизнеобеспечения : Учебник для 11-го класса : Реальный профиль. Гуманитарный профиль / Мария Дука, Лидия Денчиков-Кристя ; перевод: Лилиана Чепой ; оценочная комиссия: Буруян Еуджения [и др.] ; Министерство образования, культуры и исследований. – Кишинэу : Editerra Prim, 2020 (Tipografia Ed. „Universul”). – 155 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 5660 ex.

ISBN 978-9975-47-187-9.

57(075.3)

Д 816

Руководство по оказанию медико-социальной помощи людям, нуждающимся в долгосрочном уходе на дому / Елена Стемповская, Аурелия Раку, Мариана Негрян [и др.] ; Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ), Проект „Меры по укреплению доверия вдоль реки Днестр”. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Dira-AP”). – 192 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 186-191. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3236-6-6.

614.253.5+364.44

Р 851

Proiectarea de lungă durată la disciplina „Educaţie fizică şi fotbal” : Clasele 1-4 : Ghid metodic / Bragarenco Nicolae, Goraşcenco Alexandr, Butelschi Serghei [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Federaţia Moldovenească de Fotbal. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 92 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 90-91 (19 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-57-283-5.

373.3.091:796

P 94

Придорожный, Семён.

Герой и автор : (… и долгий путь из безвременья) / Семён Придорожный ; обложка: Н. А. Власкина. – Кишинэу : Stratum Plus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 561 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3343-8-9.

821.161.1(478)-31

П 756

Bajura, Tudor.

Proiectul investiţional de tip model pentru sectorul agrar – întreprindere de prestare a serviciilor de mecanizare, de transport, de reparație şi deservire tehnică a mașinilor agricole „Alfa-agrotehservis”SRL / Bajura Tudor, Romanciuc Andrei ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 86 p. : fot., tab.

Bibliogr.: p. 53-54 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-1-3.

330.322.2:338.43

B 18

Stratan, Alexandru.

Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea firmei de producere a alunelor de pădure , „Alunelul – prim” SRL / Stratan Alexandru, Bajura Tudor, Turețchi Viorel ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 87 p. : fot., tab.

Bibliogr.: p. 69-70 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-2-0.

330.322.2:338.43

S 90

Anturaj – Aspiraţie – Aport în filiera Vitivinicolă : Memoriu şi realizări ale conf. univ., Dr. Liviu Vacarciuc la 75 de ani : Bibliografie / Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă ; alcătuitor: Alexandra Caraiman ; redactor ştiinţific: Gh. Nicolaescu ; bibliografie: Ludmila Babâră. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 320 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-800-5.

016:[663.2+929(478)]

A 64

Codreanu, Valentin.

Anatomia cantitativă a frunzei viţei de vie (Vitis L.) / Codreanu Valentin ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 223 p. : fig., fot., tab.

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 212-218 (88 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3462-4-5.

581.45:634.8

C 60

Constitutional Justice and the Society’s Reaction: When the Solutions of the Constitutional Courts are in Disagreement with the Majority Opinion of the Society”, international conference (2020 ; Chişinău). International Conference dedicated to the 25th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Moldova „Constitutional Justice and the Society’s Reaction: When the Solutions of the Constitutional Courts are in Disagreement with the Majority Opinion of the Society”, 20 February 2020, Chișinău. – Chişinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Europress”). – 160 p. : fot.

Antetit.: Constitutional Court of the Rep. of Moldova. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0423-7.

342.565.2(082)

C 68

Sergiu Cuciuc. Pictură / Muzeul Național de Artă al Moldovei ; autor proiect: Tudor Zbârnea ; imagini: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 28 p. : fot., pict.

300 ex.

ISBN 978-9975-87-740-4.

75.071.1(478)(084.11)

S 49

Pînzaru, Iurie.

Măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19 la întreprinderile de procesare a cărnii : Ghid practic / Iurie Pînzaru, Grigore Friptuleac, Constantin Spînu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 32 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 29 (19 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-57-284-2.

[614.4:578.834.1]:637.5

P 66

Dicționar explicativ tematic : Universul. Natura. Omul / Maria Onofraș, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos [et al.] ; coordonator: Ana Vulpe ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 460 p.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-232-2.

5(038)

D 39

География : Учебник для 5 класса / Петру Прунич, Зинаида Каланда, Мария Прунич, Николае Рымбу ; traducere: Larisa Şveţ ; сomisia de evaluare: Beregoi Elena (coordonator) [et al.] ; Министерство образования, культуры и исследований. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fig., fot., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9401 ex.

ISBN 978-9975-65-464-7.

911(075.3)

Г 353

Bordianu, Anca.

Limfedemul : Opţiuni şi tehnici terapeutice / Anca Bordianu. – [Chişinău] : Universul, 2020. – 52 p. : fig., fot., tab.

Referințe bibliogr.: p. 45-52. – 100 ex.

ISBN 978-9975-47-188-6.

616.42-006.44-085

B 69

Мотря, Лидия Константиновна.

Колокол воспоминаний о Рышканах / Лидия Константиновна Мотря. – [Бэлць] : Б. и., 2020 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-3478-0-8.

Т. 2. – 2020. – 140 p. : il., fot. – 65 ex. – ISBN 978-9975-3478-1-5.

821.161.1(478)-8

М 855

 

Nicolae Mătcaș: Risipă și măsură : Biobibliografie / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” ; autori-alcătuitori: Elena Ungureanu, Maria Cudlenco ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi ; redactare bibliografică: Claudia Tricolici. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 400 p. : fot. + An. (DVD-Rom). – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

100 ex.

ISBN 978-9975-3358-8-1. – ISBN 978-9975-3479-0-7 (PDF). – ISBN 978-9975-3358-9-8 (DVD-Rom)

016:[81/82.09+929(478)]

N 61

Sîrbu, Macarie.

Viaţa Părintelui Ioan Zlotea, trimis nouă de Dumnezeu / Macarie Sîrbu ; ediţie îngrijită de Traian Vasilcău (Traianus). – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2020. – 56 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-74-0.

27-72(478)

S 23

„Latinitate, Romanitate, Românitate”, conferinţă ştiinţifică inernaţională (4 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică inernaţională „Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediţia a 4-a, Chişinău, 6-7 noiembrie 2020 : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Dan Cepraga [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana Rotaru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 90 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Univ. din Oradea – Fac. de Istorie, Relaţii Intern., Științe politice şi Ştiinţele Comunicării, Univ. din Padova – Dep. de Studii Lingvistice şi Literare, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Chişinău – Oradea. – Texte paral. : lb. rom.-engl., rom.-fr., engl.-rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-56-3.

94(478)+94(498)+32(082)=00

L 26

Electrophysical and chemical manufacturing processes / Laurenţiu Slătineanu, Gheorghe Nagîţ, Oana Dodun [et al.] ; referenţi ştiinţifici: Traian Grămescu, Eugen Axinte. – Chişinău : Tehnica-Info, 2020 (PIM, Iaşi). – 406 p. : fig., tab.

Cuprins paral.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 376-403 (525 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-454-0.

621.3

E 35

Popovici, Angela.

Exerciţii aplicative : Limba şi literatura română pentru elevii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale : (cl. 10-12) / Angela Popovici ; coautori: Lora Gîrleanu, Angela Murzac. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 110 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 109 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3452-5-5.

811.135.1’243+821.135.1.09(076.5)

P 83

„Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic”, simpozion ştiinţific internaţional (2 ; 2020 ; Chişinău). Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic : Simpozion ştiinţific internaţional, Ediţia a 2-a, 27-28 martie, Chişinău / coordonatori şi editori: Larisa Noroc, Valentina Ursu. – Chişinău : UPS „Ion Creangă” din Chişinău, 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 530 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3452-6-2.

37.0:[008+7.0](082)=135.1=161.1=161.2

E 19

Tiosa, Iuliana.

Lexikologie : Übungsheft mit dem Schwerpunkt Wortbildung : (caiet de lucrări pentru cursul universitar Lexicologie) / Iuliana Tiosa ; Die Pädagogische Universität Ion Creangă, Deutscher Lehrstuhl. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garamont Studio”). – 52 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 51-52 (21 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3452-7-9.

811.112.2’373’367(075.8)

T 62

 

Lupaşcu, Galina.

Putregaiul de rădăcină la grâul comun de toamnă / Galina Lupaşcu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 120 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-801-2.

633.11:632.25

L 93

Intoxicaţiile acute exogene de etiologie chimică la copii / Iurie Pînzaru, Tatiana Manceva, Ana Oglinda, Grigore Friptuleac ; coautori: Svetlana Gorea, Lilia Maximenco, Cătălina Garuţa [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 186 p. : fig., fot., tab.

Pref. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 138-148 (151 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-57-285-9.

616.099-036.11-053.2:615.9

I-58

Macovei, Dorina.

Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-funcţională  / Dorina Macovei ; cοnducătοr ştiinţific: Hanganu Aurelia ; cοnsultаnt științific: Μanolache Constantin ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – Chişinău : Institutul de Filologie Română

„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 148 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 131-145 (209 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 146-148. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3387-1-4.

811.135.1’276.6:574

M 13

Mincu, Eugenia.

Arhitectonica terminologiei medicale în limba română : Mic dicționar de elemente și dublete terminologice / Eugenia Mincu ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – Chişinău : Institutul de Filologie Român”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 194 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 179-184 (79 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3387-2-1.

811.135.1’276.6:61

M 74

Madan, Gheorghe.

Sănătos, voinic?.. : Povestiri şi nuvele / Gheorghe Madan. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : il.

Apare  cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-465-4.

821.135.1(478)-32

M 14

Taran, Natalia.

Ghidul pacientului cu transplant de ficat / Natalia Taran, Adrian Hotineanu, Iulianna Lupaşco ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 75 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 73-74 (22 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-183-4.

616.36-089.843

T 22

Neurologie (adulţi) : Recomandări metodice pentru lucrări practice și seminare pentru studenţii anului 4, Facultatea de Medicină / Vitalie Lisnic, Ion Moldovanu, Marina Sangheli [et al.] ; sub redacţia: Mihail Gavriliuc ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Facultatea de Medicină, Catedra de neurologie nr. 1. – Chişinău : Medicina, 2020. – 88 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 87. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-184-1.

616.8-053.8(076.5)

N 54

Taran, Natalia.

Coronavirusul (COVID-19) : Ghid de conduită a pacienților aflați pe lista de așteptare și în post-transplant hepatic : (Recomandări) / Natalia Taran, Adrian Hotineanu, Iulianna Lupaşco ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 23 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr.: p. 22-23 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-185-8.

[578.834.1:616.9-036.22]:616.36-089.843(036)

T 22

Adult neurology : Learning guide for practical work and seminars

for the 4th- year students, Faculty of Medicine / Vitalie Lisnic, Ion Moldovanu, Marina Sangheli ; coordinating lead author: Mihail Gavriliuc ; Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemiţanu” the State University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of neurology no. 1. – Chişinău : Medicina, 2020. – 80 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 79. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-186-5.

616.8-053.8(075)

A 23

Chirtoagă, Ion.

Istoria Oraşului Nisporeni / Ion Chirtoagă ; copertă: Liubovi Ceban ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 579 p. : il., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-72-501-9.

94(478-21)

C 45

Caraman, Anatol.

Portretul din Oglindă : Proză. Publicistică / Anatol Caraman ; prefaţă: Nicolae Rusu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 135 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-502-6.

821.135.1(478)-32

C 23

Rădulescu, Daniela.

Afectarea renală în cancer / Daniela Rădulescu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 120 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-178-3.

616.61-006.6

R 18

Vrabii, Violeta.

Branding profesional în educaţie : Ghid metodologic / Violeta Vrabii ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 72 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. – 30 ex.

ISBN 978-9975-48-179-3.

37.091

V-94

Fonari, Victoria.

Moldova – o constelaţie din petalele universului : traducere în 6 limbi europene / Victoria Fonari ; coordonator: Adriana Cazacu. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 60 p. : il.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-58-7.

821.135.1(478)-1=00

F 78

Pantea, Larisa.

Planificarea afacerilor : Suport de curs / Larisa Pantea ; Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”, Catedra „Business și Administrare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 96 p. : tab.

Bibliogr.: p. 94-96 (50 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3426-7-4.

334(075.8)

P 25

Vrabii, Violeta.

Branding profesional în educaţie : Ghid metodologic / Violeta Vrabii ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 72 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 30 ex.

ISBN 978-9975-48-179-3.

37.091

V-93

Гуцу, Неонелия.

У каждого свой Путь / Гуцу Неонелия. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 344 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-66-708-1.

821.161.1(478)-94

Г 977

 

 

Russo, Andreea.

Minim / Andreea Russo ; copertă: Mihail Turculeţ. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 176 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-66-709-8.

821.135.1(478)-94

R 95

Metodologia bugetării participative în Republica Moldova / Institutul pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, AGORA Central Europe. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig., fot., fot.

150 ex.

ISBN 978-9975-151-75-7.

336.142.6:352(478)

M 61

Managementul patrimoniului mondial: de la situația din România la exemple de bune practici / Institutul de Arheologie, Iaşi ; editor: Sergiu Musteaţă. – Chişinău : Arc ; Cluj-Napoca : Editura Mega, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 608 p. : fig., fot., tab.

Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu susținerea  Consiliului  Naț.  al  Cercet.  Ști. (CNCS). – 100 ex.

ISBN 978-9975-0-0424-4 (Arc). – ISBN 978-606-020-271-4 (Editura Mega).

008+7/9(082)=135.1=111

M 20

Ляшенко, Ольга.

Рабочая тетрадь к учебнику „Русский язык” : для 6 класса гимназии с румынским языком обучения / Ольга Ляшенко, Светлана Бабич ; Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу, Муниципальное методическое объединение учителей русского языка. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Almor Plus”) – . – ISBN 978-9975-3228-7-4.

[Partea] 1-a. – 2020. – 24 p. : fig., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3228-8-1.

811.161.1’243(075.3)

Л 990

Cartea Neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova, 2020 / Victor Moșneag, Anatolie Eșanu, Julieta Saviţchi [et al.] ; coordonatori: Petru Macovei, Sergiu Boghean ; Biroul Regional pentru Europa de Sud-Est al Fundaţiei Friedrich Naumann pentru Libertate (Sofia, Bulgaria). – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 84 p. : fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Min. Afacerilor Externe al Rep. Federale Germane. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-741-1.

343.351(478)

C 27

Neacşu, Adrian.

Naşterea, lăuzia şi nou născutul / Adrian Neacşu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 196 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 183-196. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-414-9.

618.4/.7(075)

N 32

Ştirbu, Titus.

Băiatul cu trei garoafe în mână : povestiri pentru elevii din clasele primare / Titus Ştirbu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Europress). – 16 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-503-3.

821.135.1(478)-34-93

Ș 85

Litnevski, N.

Curs de instruire „5D” : Complex metodic de dezvoltare a personalităţii : pentru elevii claselor 9-10 / N. Litnevski ; Asociaţia Obştească „Începutul vieţii”. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 372 p. : fig., tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 370 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-77-1.

373.5.015(075)

L 66

Литневски, Н.

Тренинговый курс „5Д” : Методический комплекс по развитию личности : для учащихся 9-10 классов / Н. Литневски ; Общественная Ассоциация „Начало жизни”. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 388 p. : fig., tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 388 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-76-4.

373.5.015(075)

Л 645

Gobjila, Ana.

Desenul figurii umane : Îndrumar metodologic / Ana Gobjila ; redactor responsabil: Violeta Matieț ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Studiul artelor, grafică și metodologia instruirii. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 48 p. : fig.

Bibliogr.: p. 48 (18 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3452-8-6.

743.041(075)

G 64

 

 

Рассказова, Татьяна.

Русский язык : Тетрадь для первоклассников к учебнику „Букварь” / Татьяна Рассказова. – [Кишинэу] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 65 p. : fig., tab.

7000 ex.

ISBN 978-9975-0-0425-1.

811.161.1(075.2)

Р  244

Bădicu, Galina.

Contabilitatea de gestiune avansată : Note de curs / Bădicu Galina, Mihaila Svetlana ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 217-222 (75 tit.) şi în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-75-988-5.

657(075.8)

B 14

 

 

 

Educația centrată pe copil : Comunităţi democratice de învăţare / International Step by Step Association (ISSA) ; coordonare și adaptare: Cornelia Cincilei, Olga Olevschi ; traducător: Ana Cristina Ionescu, Adriana Mândriloiu. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 336 p. : tab.

Tit. orig.: Child-Centered, Democratic Preschool Classrooms: The Step by Step Approach. – Referinţe bibliogr.: p. 311-318. – Apare cu sprijinul Open Society Foundation. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-60-378-2.

373.2.015

E 19

Topor, Radu.

Formule şi constante fizice fundamentale : pentru clasele 6-12 / Radu Topor. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-116-69-5.

53(075.3)

T 76

Cârnaţ, Teodor.

Dreptul contenciosului constituțional / Teodor Cârnaţ ; Universitatea de Stat din Republica Moldova, Departamentul „Drept Public”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 208 p.

Bibliogr.: p. 205-208. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-802-9.

342.4/.5(075.8)

C 25

„Tradiţii şi procese etnice”, simpozion naţional de etnologie (1 ; 2020 ; Chişinău). Materialele simpozionului naţional de etnologie „Tradiţii şi procese etnice”, Ediţia 1-a, 6 octombrie 2020 / coordonator: Natalia Grădinaru ; comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 310 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-52-221-2.

39(082)=135.1=111=161.1

T 80

 

Sârbu, Antonina.

Atelierul din strada Patrice : Memorii & File de jurnal / Antonina Sârbu. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 284 p. : fot., [6] f. planșe color.

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 700 ex.

ISBN 978-9975-0-0426-8.

821.135.1(478)-94

S 23

Карабет, Наталья.

Математика /  Наталья  Карабет ; стихи, художник:  Татьяна  Лагаева. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48  p. :  des. – (Учимся и играем : 5-6 лет, ISBN 978-9975-111-92-8)  (Умные детки, ISBN 978-9975-111-64-5).

Aut. este indicat în casetă tehn. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-148-61-0.

373.29:51(076)

К 210

Gînu, Domnica.

Dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară : Jocuri și exerciții logopedice / Domnica Gînu, Ana Mocanu. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79 (30 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3441-4-2.

376.3

G 57

Nastas, Andrei.

Ghid metodic „Regimul normativ al informației” : (aspecte normativo-juridice) / Andrei Nastas, Irina Antoșciuc, Nicolae Corcea ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Protecție, Pază și Securitate. – Chişinău : Iulian, 2020 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 460 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 455-460. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3393-2-2.

342.72/.73(075)

N 24

Пушкин, А. С.

„В стране, где я забыл тревоги прежних лет…” : (А. С. Пушкин в Бессарабии: 21 сентября 1820 – начало июля 1823 гг.) / А. С. Пушкин ; cоставитель: В. И. Гульчинский ; вступительное слово: О. И. Батаева. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 392 p. : il.

Изд. при  поддержке  представительства Россотрудничества в Респ. Молдова. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3347-6-1.

821.161.1-8+821.161.09

П 913

Neuroprotecţia fetală cu sulfat de magneziu în naşterea prematură : Monografie / Ludmila Eţco, Ninel Revenco, Victor Petrov [et al.] ; sub redacţia: Ludmila Eţco, Ninel Revenco ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Instituţia Medico-Sanitară Publică, Institutul Mamei şi Copilului, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 199 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-233-9.

618.39-085:615.216

N 54

Biblioteconomie și Ştiințe ale Informării în Republica Moldova : Documente în sprijinul activității bibliotecilor / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; elaborat: Ecaterina Dmitric, Natalia Ghimpu ; coordonare: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; director general: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2020 – . – ISBN 978-9975-3096-7-7.

Vol. 2 (VIII) : 2018-2020. – 2020. – 362 p. : fig., tab. – 70 ex. – ISBN 978-9975-3425-4-4.

02(478)(094.7)

B 51

Izbaş, Zina.

Baladă cu timp rebel : Poezii / Zina Izbaş ; prefaţă: Marcela Mardare ; ilustraţii: Ruxanda Romanciuc ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 144 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-505-7.

821.135.1(478)-1

I-99

Timuş, Asea M.

Istorii scrise despre deportaţii din Bravicea / Asea M. Timuş. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 207 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 206 (6 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3274-2-8.

94(478-22)

T 61

 

Sorici, Vitalie.

Printre satele Moldovei pitorești se află Satul Căbăiești : o scurtă monografie a satului Căbăieşti / Vitalie Sorici, Marieta Dinu (Sorici) ; fotografii: Vitalie Sorici [et al.]. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 144 p. : fot., tab.

Aut. sunt indicaţi la p. 4-5. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3366-4-2.

94(478-22)

S 69

Ostavciuc, Dinu.

Sesizarea organului de urmărire penală : Monografie / Dinu Ostavciuc ; redactor științific: Tudor Osoianu. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 206 p.

Bibliogr.: p. 196-204 (87 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3366-5-9.

343.12/.13

O-86

Stavilă, Tudor.

Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea / Tudor Stavilă ; imagini: Iurie Foca. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-0-0427-5.

Vol. 2. – 2020. – 340 p. : fot., reprod., [48] f. planşe color. – Rez. paral. : lb. engl., fr., germ., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex. – ISBN 978-9975-0-0428-2.

[73/76+929](478)”19″

S 80

Ghid în domeniul deservirii medico-sociale a persoanelor cu necesităţi de îngrijire pe termen lung la domiciliu / Elena Stempovscaia, Aurelia Racu, Mariana Negrean [et al.] ; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Dira-AP”). – 188 p. : fig., fot., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 184-189. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3236-7-3.

614.253.5+364.44

G 49

Caiet de scriere : Învăţ litere de tipar : Scriu. Citesc. Colorez : 5+ / ilustrații: Sergiu Gavriliţa, Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : il. – (Cărţi de colorat cu activități, ISBN 978-9975-3292-0-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-1-7.

373.2.016:811.135.1

C 12

Caiet de scriere : exerciţii grafice şi litere de tipar / ilustrații: Natalia Gavriliţa. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 17 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-2-4.

373.2.016:811.135.1

C 12

Colorăm prietenii / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-3-1.

087.5

C 62

Colorăm alfabetul : Învăţ literele. Privesc şi colorez. Scriu primele cuvinte / ilustrații: Natalia Gavrilița, Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 33 p. : il. – (Cărţi de colorat cu activități, ISBN 978-9975-3292-0-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-4-8.

087.5:373.2

C 62

Colorăm păpuşi / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-5-5.

087.5

C 62

Colorăm insecte / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-6-2.

087.5

C 62

Fructe : Privesc și colorez. Cuvinte în engleză. Numerele de la 1 la 12. Contururi colorate / ilustrații: Amélie Serge. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 13 p. : il. – (Cărţi de colorat cu activități, ISBN 978-9975-3292-0-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-7-9.

087.5:373.2

F 93

Învăţ să scriu cu două mâini : Exerciţii pentru minte : Colorez : 4+ / ilustrații: Ivanka Costru. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 17 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-8-6.

373.2.016

Î-59

Expoziţie de Artă Decorativă = Exibition of Decorative Art / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova; text: Constantin Spînu ; coordonatori: Octavian Romanescu, Oleg Dobrovolschi ; traducător limba engleză: Vera Galcovschi ; fotografii: Iurie Foca. – Chişinău : Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fot., reprod.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 420 ex.

ISBN 978-9975-87-742-8.

73/76:069.9=135.1=111

E 97

Patrimoniul arhitectural: aspecte legale, tehnice și economice / Albu Svetlana, Albu Ion, Ursu Viorica [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „MS Logo”). – 355 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Introd. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3481-2-6.

72:347.787

P 44

Великсар, Артем.

Четыре Королевства и корона света : Трилогия / Артем Великсар. – Кишинэу : Primex-Com – . – ISBN 978-9975-3347-9-2.

Ч. 1. – 2020. – 144 p. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3333-6-8.

821.161.1(478)-34-93

В 274

Медиакритика в России: творческие портреты / А. А. Левицкая, А. В. Федоров, Е. В. Мурюкина [и др.]. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 373 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Изд. за счет средств Российского научного фонда.

ISBN 978-9975-154-59-8.

070.447(470+571)

М 422

 

 

OBAFEMI AWOLOWO: Lessons in Leadership and Legacy / edited by Tunde Oseni. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 141 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 109-111 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-60-4.

316.46

O-12

Tiendrebeogo, K. Fidèle.

Généralités et étude génétique du pourghère (Jatropha curcas L.) Au Burkina Faso / Tiendrebeogo K. Fidèle.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 47 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 39-44.

ISBN 978-9975-154-61-1.

582.757:581.1(662.5)

T 58

Thiombiano, Taladidia.

Recherches sur les principes mathématiques de la géomancie: Les Gurmancéba, mathématiciens ou sorciers ? / Taladidia Thiombiano.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 86 p. : fot., scheme, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 85-86 (26 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-62-8.

133.5:51

T 56

Sahenk, Senem Seda.

DELF A1 : Compréhension Ecrite / Senem Seda Sahenk.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 46 p. : fig., scheme, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 44.

ISBN 978-9975-154-63-5.

811.133.1’243

S 15

Bissaya, Roger.

Discovering the Holy Bible – 1st Round / Roger Bissaya ; english version translation: Guenole Enongene Nkwelle, Roger Bissaya. Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 89 p. : il.

ISBN 978-9975-154-64-2.

087.5:27

B 54

Kazingufu, Gilbert.

RD Congo- l’Eglise catholique implantée dans la Chefferie de Bwisha, cent après (1920-2020): Ses défricheurs, son action missionnaire et son apport au bien être de la population / Père Gilbert Kazingufu.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 349 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 341-344. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-65-9.

272/273:316.42(672.4)

K 28

Wery, Pascal.

Les Enseignements de l’Ange / Pascal Wery. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-153-00-3.

Tome 5 : Le Livre du Salut. – 2020. – 605 p. – ISBN 978-9975-154-66-6.

27-29

W 57

Lam, Mountaga.

Évaluation des Résultats de l’Expérimentation de l’Enseignement Intégré des Compétences de Vie Courante à l’École Primaire en RDC  / Mountaga Lam.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 50 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 49-50 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-67-3.

373.3.091(672.4)

L 18

Allal, Mehdi Thomas.

La lutte contre l’islamophobie / Mehdi Thomas Allal.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 39 p.

ISBN 978-9975-154-68-0.

316.647.82:28(44)]

A 31

Kouame, Kouakou Felicien.

Competences emotionnelles et pratiques de leadership chez des cadres du groupe Fraternite Matin Abidjan, Cote D’ivoire / Kouame Kouakou Felicien.Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 92 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 89-92 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-69-7.

316.46:316.613.4

K 77

Kaswala, Nyambi Christophe.

Initiation a la pedagogie universitaire dans l’enseignement des sciences de la sante / Kaswala Nyambi Christophe. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). –  112 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 105-110.

ISBN 978-9975-154-70-3.

378.091:61

K 23

Trézères, Jean-Jacques.

Parfums de vie / Jean-Jacques Trézères. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 107 p.

ISBN 978-9975-154-71-0.

27-29

T 83

 

Sawadogo, Jacques.

Effet de deux composts biologiques sur les paramètres physico-chimiques du sol et la production de la tomate au Burkina Faso / Jacques Sawadogo. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 69 p. : fig., fot., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 55-62.

ISBN 978-9975-154-72-7.

635.64:631.41(662.5)

S 30

Ethics and Sustainability in Human Settlements in Zimbabwe’s: Past, Present and Future / Abraham  R. Matamanda, Artwell  Nyirenda, Aurthur Chivambe [et al.] ; editors: Innocent Chirisa and Fainos Mangena. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 292 p. : fig., fot., tab.

Aut. sunt indicați pe p. ii. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-73-4.

574.4:711.45(689.1)

E 83

Géologie des minéralisations (Au) en veines de Mouro dans le système Birimien de Banfora (Burkina Faso – Afrique de l’Ouest) : Approche gitologique par exploitation d’un site d’orpaillage / Hermann Ilboudo, Sâga Sawadogo, Pascal Ouiya [et al.]. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 42 p. : fig.

Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 37-40 (22 tit.).

ISBN 978-9975-154-74-1.

553.411(662.5)

G 31

Esau, Gaya.

L’esprit transcendantal : Recueil de poèmes / Gaya Esau. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 85 p.

ISBN 978-9975-154-75-8.

821.133.1(671.1)-1

E 75

Fine, François-Régis.

Regards croisés sur la création : Scientifique, philosophique, chrétien, franciscain / François-Régis Fine. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 101 p. : fot.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-76-5.

113

F 56

Vinogradova, Diana.

Planning and improvement of demand forecasting process in an example of company X / Diana Vinogradova. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 44 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 33-36 (42 tit.).

ISBN 978-9975-154-77-2.

334.7

V-63

Brou, Gboko Konan Gatien.

Effet de la densite de mise en charge sur le demarrage des pintadeaux de chair dans la commune de Korhogo / Brou Gboko Konan Gatien, Adou Coffi Franck Didier, Coulibaly Fatoumata. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 39 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 29-32.

ISBN 978-9975-154-78-9.

636.5.08(666.8)

B 84

Majek, Anna Ewa.

Colloquialization in World Englishes: A corpus-based study of Phrasal verbs / Anna Ewa Majek. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 246 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 239-246.

ISBN 978-9975-154-79-6.

811.111’367.625

M 16

 

Akowuah, Asafo Jones.

Determinants of women’s perceived satisfaction on Antenatal care in urban Ghana: a mixed method study / Akowuah Jones Asafo, Kwarteng Bernard Owusu, Danquah Benedicta Adoma. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 52 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 45-51.

ISBN 978-9975-154-80-2.

618.2(667):303.425

A 30

Fall, Abdou Khadre.

L’élevage des petits ruminants dans la commune de Thiès (Sénégal) : situation et perspectives : Breeding small ruminants in the town of Thies (Senegal): Situation and prospects / Abdou Khadre Fall. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 77 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 74-76 (39 tit.).

ISBN 978-9975-154-81-9.

636.3.082.4(663.3)

F 17

 

Vrabii, Violeta.

Dezvoltarea personală a cadrului didactic: perspective psihosociale : Monografie / Violeta Vrabii ; coordonator ştiinţific: Aglaida Bolboceanu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 208 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 118-127 (176 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-803-6.

37.091:316.612

V-93

 

Conferința internațională științifică de contabilitate, ISCA 2020 = International scientific conference on accounting, ISCA 2020, 9 Edition, April 2-3, 2020, Chisinau, Republic of Moldova : Culegere de articole științifice / comitetul științific și colegiul de redacție: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Lilia Grigoroi [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 309 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-75-989-2.

657:378(082)=135.1=111=161.1

C 65

Астрологический прогноз : Молдова … год / [составитель]: Ирина Красильникова. – [Ed. a 12-a]. – [Кишинэу] : Media Toms,  2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-4417-5-9. – ISSN 1857-3592.

… 2021. – 2020. – 32 p. – 3400 ex. – ISBN 978-9975-3381-2-7.

133.52(478)

А 913

Colesnic, Ion.

Sufletele lor mai plîng şi azi / Ion Colesnic. – Chişinău : Universul, 2020. – 112 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-47-190-9.

821.135.1(478)-94

C 62

Patraşcu, Dumitru.

Cartea fiecărui părinte și pedagog / Dumitru Patraşcu, Natalia Carabet. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 327 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 322-327 (145 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3462-5-2.

37.018.1+159.922.7

P 44

Un  secol  de  poezie  română  scrisă  de  femei /  antologie  de  Alina  Purcaru şi Paula Erizanu ; fotografii de Lucia Lupu ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier de colecţie / coordonatori: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 31). – ISBN 978-9975-86-390-2.

Vol.  2  :  1945-1989. – 2020. – 368 p.  :  fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-466-4.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

U 46

Montgomery, Lucy Maud.

Anne de la Green Gables / Lucy Maud Montgomery ; traducere din limba engleză de Silviana Boian ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 526 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-1-1.

821.111(71)-31

M 88

Бачу, А. Я.

Пластичность нервных центров и сенсорно-моторное управление / А. Я. Бачу ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географический факультет, Кафедра физиологии и санокреатологии. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 280 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 243-275 (399 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-62-0.

612.815

Б 327

„Приднестровье в современной геополитической реальности: 30 лет успешного государственного строительства и системного международного сотрудничества”, международная научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Приднестровье в современной геополитической реальности: 30 лет успешного государственного строительства и системного международного сотрудничества : Материалы Международной научно-практической конференции / ответственный редактор: Толмачева И. В. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 280 p. : fig.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 75 ex.

ISBN 978-9975-150-63-7.

082

П 756

Современные проблемы и тенденции международных экономических отношений : Учебное пособие / составители: Л. В. Дорофеева [и др.] ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Экономический факультет, Кафедра экономической теории и мировой экономики. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 136 p.

Bibliogr.: p. 129-130 (30 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-64-4.

339.9(075.8)

С 568

 

 

„Теоретические и прикладные исследования филологии, лингвистики, переводоведения и журналистики”, научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Теоретические и прикладные исследования филологии, лингвистики, переводоведения и журналистики : Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава филологического факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко по итогам НИР 2019 года / ответственные редакторы: Еремеева О. В. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 232 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак. – Texte, rez. : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.

ISBN 978-9975-150-65-1.

[81/82.09+070](082)=00

Т 338

Физическая культура в образовательных учреждениях Приднестровья опыт, проблемы, перспективы : Сборник материалов научно-практической деятельности учителей физической культуры республики, профессорско-преподавательского состава и молодых ученых по итогам Республиканской научно-практической конференции, 5 ноября 2019 года / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Факультет физической культуры и спорта ; ответственные редакторы: О. В. Китикарь, Р. Е. Ковалева. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 356 p. : fot., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-150-66-8.

796/799:373.091(478-24)(082)

Ф 505

Цифровая экономика: трансформация основных сфер жизни общества в цифровой среде : Коллективная монография / И. А. Павлинов, Л. К. Скодорова, Е. И. Павлинова [и др.] ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 268 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-67-5.

330.47:37.0

Ц 752

Экономика : (для неэкономистов) : Практикум / Л. В. Браташова,  Е. В.  Брынза,  Л. В.  Дорофеева [и др.] ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Экономический факультет, Кафедра экономической теории и мировой экономики. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 120 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 117-118. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-68-2.

330(076.5)

Э 400

Voloc, Alexandru.

Destinul unui basarabean / Alexandru Voloc ; copertă, grafică: Ion Cârchelan ; fotograf: Iurie Foca. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 222 p. : il.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-506-4.

821.135.1(478)-94

V-87

English For You : Pupil’s Book : From 5 : Level A2.1 / Iulia Ignatiuc, Ana Muntean, Lara Aladin [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : fig., fot., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-511-2.

811.111(075)

E 57

Guceac, Ion.

Tratat elementar de drept constituțional / Ion Guceac. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-151-78-8.

Vol. 1. – 2020. – 472 p. : tab. – Referinţe bibligr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-151-79-5.

342.4/.5(075)

G 93

Psaltirea proorocului şi împăratului David. – Chişinău : Angelus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-80-1.

27-23

P 97

 

 

Tipa, Violeta.

Magia filmului de animație : Etape, tehnici, personalități ale animației moldovenești / Violeta Tipa ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 378 p. : fot., il.

Apare cu sprijinul financiar al Min. Educației, Culturii și Cercet. – Bibliogr.: p. 326-330. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume: p. 331-336. – 350 ex.

ISBN 978-9975-60-379-9.

791.43/.45

T 63

 

 

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie”, conferinţă ştiinţifică  internaţională  (5 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică  internaţională  „Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie” = International scientific conference „Valorization of ethno-cultural heritage in research and education”, Ediţia a 5-a, 24 noiembrie 2020, Chişinău : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul  Patrimoniului  Cultural, 2020 (Tipogr.  „Grafema Libris”). – 105 p. : fig.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-52-222-9.

008:378(082)=135.1=111=161.1

V-20

Litvin, Aurelia.

Ghid practic: atragerea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii localităților rurale / Aurelia Litvin, Dragoş Cimpoieş, Svetlana Petraşcu ; Proiectul  „Dezvoltarea  Durabilă  a  Spațiului  Rural  al Republicii Moldova în perspectiva Integrării în Uniunea Europeană”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 32 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 32 (10 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-804-3.

352.07:[336.581+339.727.22](036)

L 66

 

 

Nedealcov, Maria.

Caracteristica climatică a anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova / Nedealcov Maria,  Ţurcanu Viorica ; redactor  științific: Apostol Liviu ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie și Geografie, 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 155 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 139-155 (159 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3482-1-8.

551.58(478)

N 35

Ţugulea, Andrian.

Evaluarea impactului ecologic al emisiilor auto asupra vegetației din ecosistemele urbane / Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 127 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 109-127. – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-2-5.

504.054:656.13

Ţ 92

Studiul diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord / Constantin Bulimaga, Petru Bacal, Mihai Hachi [et al] ; coordonatori: Constantin Bulimaga, Petru Bacal ; referenți științifici: Valentin Bobeică, Valeriu Sainsus ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Agenția de Dezvoltare Regională Nord. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 123 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 116-120 (123 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-3-2.

[574+502/504](478)

S 93

Plan de management al Rezervației naturale „CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD / executori: Anatolie Tărîţă (autor  responsabil), Nedealcov Maria, Moşanu Elena [et al.] ; redactor  științific: Cozari Tudor ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 66 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 63-65 (49 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-4-9.

[502/504+574](478)

P 70

Jeleapov, Ana.

Studiul viiturilor pluviale în contextul impactului antropic asupra mediului / Ana Jeleapov ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 254 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 182-194 (264 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-5-6.

556.166:504.453

J 44

Evaluarea și restabilirea biodiversității în ecosistemul urban Rezina cu impact antropic pronunțat (studiu de caz cariera „Lafarge ciment” (Moldova) S.A.) / Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda, Burghelea Aureliu ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 98 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 71-81 (245 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3482-6-3.

551.438:504.54.062.4

E 93

Khudyakova, Anastasia.

Empyreal garden : coloring book / Anastasia Khudyakova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-467-3.

Part 1. – 2020. – 32 p. : il. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-468-0.

741:159.946.4

K 41

 

Gînu, Domnica.

Dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară : Jocuri și exerciții logopedice / Domnica Gînu, Ana Mocanu. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : il., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79 (30 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3441-4-2.

376.36-053.4

G 57

Prigorski, Ana.

Русский язык : Manual pentru clasa a 6-a / Ana Prigorski, Emilia Luca, Boris Şilovski ; comisia de evaluare: Liudmila Pasincovschi [et al.] ; Ministerul Educației Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p. : il., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-512-9.

811.161.1(075.3)

P 92

Chicu, Valentina.

Managementul calității versus calitatea managementului / Valentina Chicu, Serghei Lîsenco ; coordonator: Rima Bezede ; Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Proiectul Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT). – Chişinău : Centrul  Educaţional  „Pro  Didactica”, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p. : fig., tab. – (Seria  „Aici şi Acum”, ISBN 978-9975-3013-3-6).

Bibliogr.: p. 51 (16 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3355-9-1.

005.6

C 42

 

„Sănătatea,  medicina  şi  bioetica  în  societatea  contemporană:  studii  inter  şi  pluridisciplinare”, conferinţă  ştiinţifică  internaţională  (3 ; 2020 ; Chişinău). Sănătatea,  medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare = Нealth, medicine and bioethics in contemporary society: inter- and pluridisciplinary studies : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 3-a, 06-07  noiembrie 2020 / colegiul de redacție: Vitalie Ojovanu (redactor responsabil și coordonator) [et  al.]. – Chişinău : Print-Caro, 2020. – 400 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de filosofie şi bioetică,  Centrul  Naţ.  de  Bioetică  din  Rep.  Moldova,  Asoc.  pentru  Filosofie  din  Rep.  Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-805-0.

61+17(082)=135.1=111=161.1

S 19

Cocîrță, Petru.

Republica Moldova. Comuna Cărpineni. Geneza neamului Bîrdan / Cocîrță Petru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 108 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 70 ex.

ISBN 978-9975-87-743-5.

929.52(478-22)

C 59

Cojocaru, Violeta.

Drept internațional privat : Note de curs (în scheme) / Violeta Cojocaru, Valeriu Babără, Igor Şeremet ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Internațional și European. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 155 p. : scheme.

Bibliogr.: p. 141-154. – 205 ex.

ISBN 978-9975-3462-6-9.

341.9(076.5)

C 61

 

 

Cântă Corul „Moldova” / dirijor : Valentin Budilevschi. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”) – . – ISBN 978-9975-84-065-1.

Vol. 3. – 2020. – 351 p. : n. muz. – 300 ex. – ISMN 979-0-3480-0384-9. – ISBN 978-9975-52-223-6.

783.8

C 19

 

 

Baciu, Petru.

Probleme filozofice ale fizicii și astronomiei / Petru Baciu, Valeriu Capcelea, Mihail Popa ; referenţi științifici: Ovidiu Calțun, Valeriu Parnavel. – Bălţi : Indigou Color, 2020. – 150 p. : tab.

Bibliogr.: p. 148-150 (82 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-4-4.

168.521+53+52

B 13

Danylenko, Volodymyr.

Colivia / Volodymyr Danylenko ; traducere din limba ucraineană, postfață și note de Mihai Hafia Traista. – Chișinău : Quadrat, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 332 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3328-2-8.

821.161.2-31

D 17

 

Chira, Oxana.

Mehrsprachigkeit und interkulturelle tabus in gesellschaft und bildung / Oxana Chira ; Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Staatliche „Alecu-Russo”-Universität Balti,  Fakultät für Philologie Lehrstuhl für Englische und Deutsche Philologie. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 170 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 126-134. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-5-1.

81’246.3(075.8)

C 43

Tarhon, Petru.

Viața cum a fost, sau Destin împlinit / Petru Tarhon. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-72-379-4.

Vol. 2. – 2020. – 338 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-58-236-0.

58(478)(092)

T 22

„Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socio-umane”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socio-umane” : Ediţia a 4-a „Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale” : Programul conferinţei şi  rezumatele comuncărilor = International Scientific Conference „International methodological school in social and human sciences” : The 4th Edition „Personal development and education for society: current epistemological themes” : Programme and Abstracts, Chişinău, 19-20 noiembrie, 2020 / comitetul științific: Eudochia Saharneanu [et al.] ; comitetul de organizare: Eugenia Bogatu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 122 p. : fig.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi Antropologie, Inst. de Cercet. și Inovare al USM [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-62-4.

082:378=135.1=111=161.1

Ş 38

 

Gluh, Simion.

Basarabia va avea noroc : Versuri / Simion Gluh ; coperta: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 124 p.

25 ex.

ISBN 978-9975-72-508-8.

821.135.1(478)-1

G 62

„Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegere de rezumate / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 99 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex.

ISBN 978-9975-75-990-8.

082:378.633(478-25)=00

C 63

Pântea, Andrei.

Asistenţa juridică internaţională în materie penală : Note de curs / Pântea Andrei ; Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept. – Chişinău : Lira, 2020 (Tipogr. „Adrilang”). – 152 p.

Referinţe bibliogr.: p. 143-150 (108 tit.) şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3293-4-7.

341.4(075.8)

P 25

Topal, G.

Ganın Havezi : ruh poeziyası gagauz hem rus dillerindä = Желание Души : духовная поэзия на гагаузском и русском языках / G. Topal, İ. Milev. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p. : il.

Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Cпонсоры : Исполком АТО Гагаузия. – 300 ex.

ISBN 978-9975-151-81-8.

821.512.165(478)-1=512.165=161.1

T 76

Ghid de conduită a pacienților cu boli cronice difuze hepatice în condiții de pandemie cu COVID-19 / Lupașco Iulianna,   Tcaciuc Eugen,  Dumbrava Vlada-Tatiana [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă, Facultatea de medicină nr.1, Laborator de cercetare gastroenterologie [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2020. – 76 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 53-61 (121 tit.), 75 (11 tit.). – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-187-2.

[616.98-036.22-08:578.834.1SARS-Cov-2]+616.36

G 49

Briţchi, Aliona.

Didactica educaţiei plastice : Suport de curs / Aliona Briţchi ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 219 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 194-197 (49 tit.) și la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-6-8.

37.016:73/76(075.8)

B 83

Popovici, Radmila.

Vene şi arte / Radmila Popovici ; concepție grafică: Mihai Bacinschi ; ilustrații: Teodor Buzu. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 145 p. : il.

250 ex.

ISBN 978-9975-0-0429-9.

821.135.1(478)-1

P 83

Bulgăr, Gheorghe.

Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 272 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

2000 ex.

ISBN 978-9975-85-240-1.

811.135.1’374.2’373.421

B 91

 

 

Bulgăr, Gheorghe.

Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 272 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

2000 ex.

ISBN 978-9975-85-241-8 (în cop. tare)

811.135.1’374.2’373.421

B 91

 

 

Isanos, Magda.

Scrieri / Magda Isanos ; studiu introductiv, repere cronologice, note şi comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati ; copertă: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 564 p. : il. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 150 ex.

ISBN 978-9975-85-242-5.

821.135.1-8

I-81

Evaluarea eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul  protecției drepturilor copilului : Raport tematic / Avocatul Poporului Ombudsman ; experţi: Mariana Ianachevici, Tatiana Danilescu. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : tab.

Text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF (Moldova). – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-82-5.

342.7-053.2(047)=135.1=161.1

E 93

 

 

Ghid de  buzunar: seminţe pentru agricultura ecologică din Republica Moldova / A. O. „Educaţie pentru dezvoltare” (AED) ; elaborat de: Vitalie Pintilei ; coordonator: Liliana Calmaţui. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 46 p. : fig., tab.

Apare cu suportul financiar al Fundaţiei „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-179-0.

633:631.531(036)

G 49

Matematică : Manual pentru clasa a 5-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco, Ludmila Ursu ; comisia de evaluare: Laşcu Aliona [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 230 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-513-6.

51(075.3)

M 47

Matematică : Manual pentru clasa a 11-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros [et al.] ; comisia de evaluare: Baş Ludmila [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 306 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-514-3.

51(075.3)

M 47

Esinencu, Nicolae.

Evreii : Roman / Nicolae Esinencu ; concept, argument: Vitalie Răileanu ; redactor, studiu introductiv: Ludmila Șimanschi ; postfață: Anatol Moraru ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 124 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-515-0.

821.135.1(478)-31

E 77

 

 

Nistreanu, Elena.

Mihail Muntean în arta vocală din Republica Moldova : Monografie / Nistreanu Elena ; redactor ştiinţific: Svetlana Ţircunova ; copertă: Liubovi Ceban ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 296 p. : fot., n. muz., schema.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 239-255. – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-510-1.

782.071.2(478)

N 78

Пармакли, Д. М.

Эффективность производства и реализации продукции: современные методы анализа и оценки : (учебное пособие) / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич, Т. Д. Дудогло ; под редакцией: Пармакли Д. М. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 151 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 150-151 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-110-9.

658.5(075.8)

П 183

Дудогло, Т. Д.

Ряды динамики и ряды распределения в статистике : (учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 99 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 99 (3 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-111-6.

311.218:[314+330.3](075.8)

Д 815

Дудогло, Т. Д.

Словарь-справочник статистических терминов и понятий : (учебно-практическое пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 201 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 201 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-112-3.

33(038)

Д 815

Дудогло, Т. Д.

Экономико-статистические таблицы: методика разработки и  применения : (учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 100 p. : tab.

Bibliogr.: p. 85 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-113-0.

311.217(075.8)

Д 815

Современный инструментарий оценки эффективности  товарной продукции : (учебно-методическое пособие) / Пармакли Д. М., Дудогло Т. Д., Кураксина С. С., Тодорич Л. П. ; под редакцией: Пармакли Д. М. ; Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Centrografic”). – 125 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 104-105 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-114-7.

658.5(075.8)

С 568

Creţu, Bogdan.

Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir / Bogdan Creţu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 662 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Bogdan Creţu, ISBN 978-9975-86-039-0).

Referinţe bibliogr.: p. 634-654 şi în subsol. – Indice de nume: p. 655-659. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-467-1.

821.135.1.09

C 85

 

Vladei, Natalia.

Biochimie Structurale / N. Vladei, A. Chirsanova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 112 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-744-2.

577.1(075.8)

V-74

Proceedings of Workshop on Intelligent Information Systems WIIS2020, December 04-05, 2020, Chisinau, Republic of Moldova / editors: I. Titchiev, C. Gaindric. – Chişinău  : Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 217 p. : fig., tab.

Antetit.: Vladimir Andrunachievici Inst. of Mathematics and Computer Science. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-415-6.

004+519.7(082)

P 93

„O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere„, conferință națională cu participare internațională (1 ; 2020 ; Chişinău). O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Programul și rezumatele primei  Conferinței naționale cu participare internațională / comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 24 p.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3483-0-0.

378(091)(478)(082)=135.1=111=161.1

O-10

 

Firul viu, ce leagă timpuri : Culegere de articole = Времен связующая нить : Cборник статей = The thread that connects times : The collection of articles : Ad honorem Victor Ţvircun / coordonator ştiinţific: Lilia Zabolotnaia ; colegiul de redacţie: Ilona Czamańska [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 806 p. : fot., tab.

Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Список трудов профессора Цвиркун В. И. : p. 7-37. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3469-1-7.

94+37.0(092)(082)=135.1=111=161.1

F 59

Emanuil Gavriliţă şi ziarul „Basarabia” / Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Știinţe ale Comunicării ; coordonator: Vasile Malaneţchi ; colegiul de redacţie: Georgeta Stepanov [et al.]. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 367 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 344-348. – Referinţe bibliogr.: p. 350-352 (26 tit.) și la sfârșitul art. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-380-5.

070(478)(092):94(478)(082)

E 46

Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului = Cross-Cultural Interaction in the Tisza-Dniester region in the Iron Age / Universitatea de Stat din Moldova, Laboratorul de Cercetări Ştiințifice „Tracologie” ; editori: Aurel Zanoci, Mihail Băţ. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p. – (Saharna Summer Colloquium, ISBN 978-9975-87-746-6 ; 5).

Tit. paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-745-9.

902/903″638″

R 43

Guranda, Elvira.

Deutsch lernen durch Lesen : Wortschatzerklärungen und Aufgaben zum Roman „Bitterschokolade” von Mirjam Pressler / Elvira Guranda, Lina Cabac, Irina Bulgacova. – [Bălţi] : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 125 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., germ., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 125. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3470-7-5.

811.112.2’243(075)

G 96

Ghid de  buzunar: seminţe pentru agricultura ecologică din Republica Moldova / A. O. „Educaţie pentru dezvoltare” (AED) ; elaborat de: Vitalie Pintilei ; coordonator: Liliana Calmaţui. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 46 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Apare cu suportul financiar al Fundaţiei „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).

ISBN 978-9975-89-180-6.

633:631.531(036)

G 49

Patologia renală în sarcină : Elaborare metodică / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Rodica Pascal [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Instituţia Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de Reumatologie şi Nefrologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 92 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 84-92 (84 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-806-7.

616.61-07-08:618.3(076.5)

P 43

Cocarcea, Vasile.

Orhei – vatră de istorie şi civilizaţie / Vasile Cocarcea, Andrei Calcea. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău ; Orhei : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 682 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-237-7.

94(478-21)

C 59

Топор, Габриэлла.

Сравнительное литературоведение: из практики сравнительно-типологического и сравнительно-сопоставительного анализа : Учебное пособие / Габриэлла Топор. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 223 p.

Bibliogr.: p. 291-223 (21 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-471-0.

821.09(075.8)

Т 584

Gane, Roy E.

Isaia / Roy E. Gane ; traducere: Denisa Olariu ; lectura traducerii, adaptare: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; ianuarie – februarie – martie).

Tit. orig.: Isaiah: „Comfort My People”. – 1350 ex.

ISBN 978-9975-151-83-2.

27-29

G 18

Gane, Roy E.

Isaia / Roy E. Gane, Teofilo Correa ; traducere: Denisa Olariu ; lectura traducerii, adaptare: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; ianuarie – februarie – martie).

Tit. orig.: Isaiah: „Comfort My People”. – 670 ex.

ISBN 978-9975-151-84-9.

27-29

G 18

Гейн, Рой.

Утешайте народ Мой : Книга пророка Исаии / Рой Гейн ; переводчик: О. Литвиненко ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 1 квартал 2021 года).

1220 ex.

ISBN 978-9975-151-85-6.

27-29

Г 296

Гейн, Рой.

Утешайте народ Мой : Книга пророка Исаии / Рой Гейн ; переводчик:  М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 1 квартал 2021 года).

480 ex.

ISBN 978-9975-151-86-3.

27-29

Г 296

 

„Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie”, conferință ştiințifică națională cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Conferința Ştiințifică națională cu participare internațională „Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie” : dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate, 17 octombrie 2020 / coordonatori: Bujor Valeriu, Savca Lucia ; comitetul științific: Dremin Victor [et al.]. – Chişinău : Institutul de Ştiințe Penale și Criminologie Aplicată, 2020. – 294 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Inst. de Ştiințe Penale și Criminologie Aplicată. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

ISBN 978-9975-3314-2-5.

34+159.9+37.0(082)=135.1=111=161.1

P 91

Higginbotham, Adam.

Cernobîl în miez de noapte : Povestea nespusă a celui mai mare

dezastru nuclear din lume / Adam Higginbotham ; traducere din limba engleză de Anca-Cristiana Șamata și Mădălina Buican ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 482 p. : fot.

Tit. orig.: Midninght in Chernobyl. – Referinţe bibliogr.: p. 451-477. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-2-8.

821.111-94=135.1

H 61

„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”, teze ale conferinţei ştiinţifice internaţionale (2020 ; Chişinău). Teze ale conferinţei ştiinţifice internaţionale „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor” = Theses of international scientific conference „Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies”, 23 Octombrie 2020 / comitetul științific: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2020. – 293 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. Naţ. de Cercet. Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliuogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-3-7.

082:378=135.1=111=161.1

I-48

 

Isac, Ştefania.

Diagnosticarea pedagogică a nivelului de profesionalizare a cadrelor didactice : Studiu ştiinţifico-metodologic / Ştefania Isac ; coordonator ştiinţific: Lilia Pogolşa ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : Institutul de Științe ale Educației, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 92 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 79-81 (44 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-48-180-9.

37.091

I-81

Calitatea aerului interior și eficiența energetică a clădirilor : Modul de curs pentru studii superioare de master și doctorat / Vera G. Guţul, Oleg N. Zaiţev, Tatiana V. Colomieţ, Vera I. Guţul ; redactor responsabil: Vasile Leu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, Programul Ingineria Instalațiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri. – Chişinău : Aora Plus, 2020. – 192 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3299-5-8.

697.9(075)

C 14

Шубернецкий, Иван В.

Учитесь размышлять / Иван В. Шубернецкий, Лидия Т. Шубернецкая. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 47 p. : il., fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-87-0.

27-29

Ш 951

Corectitudine lingvistică în actele judecătoreşti : (Ghid pentru audienții Institutului Național al Justiției) / Institutul Național al Justiției ; coordonatori: Ecaterina Popa, Gheorghe Budeanu. – Chişinău : Institutul Național al Justiției, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-151-88-7.

811.135.1’27’36:34(075)

C 71

Шорников, Петр.

Операции по разминированию : К истории молдавского парламентаризма, 1989-1998 гг. / Петр Шорников ; составители: И. П. Шорников, А. П. Шорников ; научная  редакция: С. М. Назария [и др.] ; Институт социально-политических исследований и регионального развития, Ассоциация историков и политологов „Pro-Moldova”. – Тираспол : Б. и., 2020 (Бендерская типография „Полиграфист”). – 592 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3431-7-6.

[323+342]:94(478)”1989/1998″

Ш 795

„Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, conferinţă ştiinţifică internaţională (7 ; 2020 ; Cahul). Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi  Educaţiei = Prospects and problems of research and education integration into the European area : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Ediţia a 7-a, Cahul 2020 / coordonator: Sergiu Cornea ; colegiul de redacţie: Lungu Polina (vice-preşedinte) [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2020 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571. – ISBN 978-9975-88-040-4.

Vol. 7, Partea a 2-a. – 2020. – 471 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.- engl., fr.-engl., rusă-engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-061-9.

082:378=00

P 52

Iordăchescu, Iulia.

Abecedarul meu : Învăţ să citesc cu Oana şi Matei / Iulia Iordăchescu ; ilustraţii de Stela Damaschin-Popa. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 105 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0430-5.

373.2.016:811.135.1

I-70

Babeş, Mircea.

Aşezarea şi necropola de tip Poieneşti-Lucaşeuca de la Boroseşti / Mircea Babeş, Vasile Iarmulschi ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 230 p. : diagr., fig., planşe. – (Biblioteca „Tyragetia” ; 32 / editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-903-0).

Cuprins paral.: lb. rom., germ. – Rez.: lb. germ. – Bibliogr.: p. 151-167. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-747-3.

902/903(498)

B 11

„Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională  (8  ;  2020  ;  Chişinău). Materialele  conferinţei  ştiinţifico-practice  cu participare internaţională „Inovaţii  pedagogice  în  era  digitală, ediţia a 8-a, 27 noiembrie 2020, Chişinău, Republica Moldova. – Chişinău : IFC, 2020. – 492 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3405-1-9.

37:004(082)=135.1=111=161.1

I-55

Conturile internaţionale ale Republicii Moldova : Anuar statistic … / Banca Naţională a Moldovei ; colegiul de redacţie: Aureliu Cincilei [et al.]. – Chişinău : BNM, 2020 – . – ISBN 975-9975-3015-1-0.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

…2019. – 2020. – 206 p. : diagr., tab. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/anuarul-statistic-conturile-internationale-ale-republicii-moldova-2019. – ISBN 978-9975-3169-4-1.

[339.72+336.717](478)(083.41)

C 69

 

Jurnalul săptămânal la Europa Liberă / Radio Europa Liberă. – [Chişinău] : Arc : Radio Europa Liberă, 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – (radio europa liberă, 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-441-2.

[Partea] a 16-a : noiembrie 2019 – noiembrie 2020 / coord.: Valentina Ursu. – 2020. – 789 p. : fot. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-0-0431-2 (Arc). – ISBN 978-0-929849-21-8 (Europa Liberă).

[070+654(4)]:659.3(082)

J 93

 

Амшеников, Леонид.

Собрание сочинений : 2005-2016 / Леонид Амшеников. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 412 p.

5 ex.

ISBN 978-9975-89-181-3.

821.161.1(478)-1

А 636

Belistov, Vladimir.

Pagini de proză si publicistică / Vladimir Belistov ; ediție îngrijită, studiu introductiv, notă asupra ediției, note și comentarii de Vasile Malanețchi ; responsabil de ediție, lector și bibliografie: Tamara Malanețchi ; Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. – Chişinău : Epigraf, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 210 p. : fot. – (Colecţia „Restituiri” / îngrijire de Vasile Malanețchi, ISBN 978-9975-87-475-5).

Referinţe bibliogr.: p. 41-42 (16 tit.) şi în text. – Bibliogr. select. a cărților trad. de V. Belistov : p. 393-395. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-381-2.

821.135.1(478)-8

B 42

„Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere”, conferință științifică națională (2020 ; Chişinău). Conferința științifică națională „Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere”, 30 noiembrie, 2020, IPC, Chișinău : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul științific : Victor Ghilaş [et al.] ; comitetul de organizare: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 24 p.

Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-52-224-3.

75.071.1(478)(082)=135.1=111

V-17

Cu grijă pentru viaţă : Ghid metodologic de asistenţă a cuplului mamă-copil elaborat în Centrul maternal „În braţele mamei” : Metodologie de lucru / Mihaela Belei, Oleg Paraschiv, Dumitru Dîrul [et al.] ; Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr „Bons Offices”). – 208 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul Caritas Viena. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-748-0.

364.44+37.018.1

C 93

Politica de protecție a copilului în cadrul serviciilor de îngrijire alternativă a copiilor : Suport de curs / Dumitru Dîrul, Lorina Ghiţu, Oleg Paraschiv, Livia Marginean ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ale Republicii Moldova, Proiectul  Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul Protecției  copilului din Republica Moldova, Instituția Religioasă Misiunea Socială „DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei (MS Diaconia) și AO CCF/HHC Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 61 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 40-42 (33 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Finanțat de Caritas Viena. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-749-7.

347.63/.64+364.442.6-053.2(075)

P 75

Денисенко, Владимир.

Счастье на двоих : Рассказы / Владимир Николаевич Денисенко ; рисунки: Петков А. Ф ; обложка: А. С. Ефимовская ; Бендерское литературное обьединение „Горизонт”. – Бендер : Полиграфист. – 80 p. : des., fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-3431-8-3.

821.161.1(478)-94

Д 332

Burlacu, Alexandru.

Proba est-eticului : (neo)moderniști basarabeni / Alexandru Burlacu ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 403 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3460-4-7.

821.135.1(478).09

B 94

 

 

 

Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra organismului la fazanul comun (phasianus colchicus l.), profilaxia și tratamentul : (ghid metodologic) / Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie [et al.] ; referenți științifici: Tudor Cozari, Vadim Rusu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 63-73 (80 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-151-89-4.

636.594.09(075)

P 33

Flora Basarabiei : (plantele superioare spontane) : [în 6 vol.] / A. Negru, Valentina Cantemir, V. Chirtoacă [et al.] ; sub redacţia: Andrei Negru ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică Naţională (Institut)  „Alexandru Ciubotaru”. – Chişinău : Universul, 2020 – . – ISBN 97-9975-47-057-5.

Vol. 3 : Magnoliophyta / redactor: Veaceslav Ghendov. – 2020. – 624 p. : fig. – Index alf. gen. al taxonilor în lb. latină, rom., rusă : p. 595-623. – Apare cu suportul Agenţiei Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-47-192-3.

582.6/.9(478)

F 67

Axinte, Şerban.

Scrâşnetul dinţilor : Poeme / Axinte Şerban ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 96 p. – (Rotonda / colecţia coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-86-468-8.

821.135.1-193

A 98

Benea, Marcela.

Rupere de nori : Poeme / Marcela Benea ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 96 p. – (Rotonda / colecţia coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-86-469-5.

821.135.1(478)-1

B 44

Downing, Samantha.

Iubita mea soţie / Samantha Downing ; traducere din limba engleză de Marina Mogoșanu ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 494 p.

Tit. orig.: My lovely wife. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3458-4-2.

821.111-31

D 71

Colac, Tudor.

La izvorul dorului : Monografie folclorică a satului Oniţcani / Tudor Colac. – Ed. a 3-a, compl. – Chişinău : Grafema Libris, 2020. – 232 p. : fot., n. muz.

Indice de informatori şi creaţii: p. 177-178. – 300 ex.

ISMN 979-0-3481-0004-3.

ISBN 978-9975-52-225-0.

398(478-22)

C 62

Dianu, Tiberiu.

Călătoria în Trump–Landia : America în nouă eră a populismului / Tiberiu Dianu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 427 p.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Index : p. 407-423.

ISBN 978-9975-3483-1-7.

32(73)

D 38

„Chimia ecologică şi a mediului”, conferinţă ştiinţifică studențească  online (18 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studențească  online „Chimia ecologică şi a mediului” : Consacrată Zilei Internaționale a Studenților, Ediţia a 18-a, 17 noiembrie 2020 : Rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Gheorghe Duca [et al.] ; comitetul de organizare: Lis Angela [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 72 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie Industrială şi Ecologică, Lab. de cercet. ști. „Chimie ecologică și tehnologii chimice moderne”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-152-63-1.

[574+504]:543(082)=135.1=111=161.1

С 42

 

Anatol Danilişin : Evaziune către sfera unor misterioase revelaţii / responsabil de ediție: Ioan Mânăscurtă. – [Chişinău] : Princeps, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p. : reprod.

Referinţe bibliogr.: p. 134-136. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3480-1-0.

75.071.1(478)(084.11)

A 48

 

 

 

Gavrilaş, Lidia.

Utilizarea mijloacelor biologice în reducerea densității complexului de molii în depozitul de produse cerealiere : Ghid metodic / Lidia Gavriliţa, Tudor Nastas, Vladimir Todiraș ; Institutul de Genetica, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Capaţina Print”). – 40 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 37-39 (17 tit.). – 75 ex.

ISBN 978-9975-3472-1-1.

[632.937:595.792]:633.11

G 26

Calendar creştin-ortodox, 2021 / Episcopia Basarabiei de Sud.[Cahul] : Episcopia Basarabiei de Sud, 2020 (Tipogr. „Europres”). – 32 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3484-0-9.

271.22-56

C 13

Paniş, Aliona.

Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia educaţiei : (Monografie) / Aliona Paniş ; coordonator ştiinţific: Tatiana Callo ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : Institutul de Științe ale Educației, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 260 p. : tab.

Bibliogr.: p. 238-254 (311 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-48-181-6.

37.013

P 23

The last and the lost : The transition of Iranian nomads INTO disappearance / photographs by Aurel Cepoi. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 224 p. : fot. – (Colecţia C(art)ier / coordonată de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

200 ex.

ISBN 978-9975-86-470-1.

908(55)(084.12)

T 49

Hajdeu, Mihaela.

Relația dintre evaluările internaționale PISA și evaluările naționale de absolvire a gimnaziului privind manifestarea competenței matematice la elevi / Mihaela Hajdeu ; Fundaţia Soros Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 43 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 39-42 (48 tit.).

ISBN 978-9975-3483-2-4.

373.091:51

H 16

Garbuz, Veronica.

Domeniul științe în Republica Moldova prin prisma rezultatelor PISA: evaluarea performanțelor vs perspectivele dezvoltării : Studiu de politici educaționale bazat pe rezultatele evaluării PISA 2018 / Veronica Garbuz ; Fundaţia Soros Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 60 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 59-60 (31 tit.). – Finanțat de Progr. de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Soc. Deschisă.

ISBN 978-9975-3483-3-1.

373.091

G 19

Draguţa, Oxana.

Echitatea sistemului de învățământ din Republica Moldova : Motivația și bunăstarea elevilor dezavantajați PISA 2018 / Oxana Draguţa ; Fundaţia Soros Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 52 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Bibliogr.: p. 51-52 (37 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3483-4-8.

373.091(478)

D 80

Crişciuc, Viorica.

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor / Viorica Crişciuc ; Fundaţia Soros Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 50 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 49-50.

ISBN 978-9975-3483-5-5.

373.091

C 86

„Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegere de articole ştiinţifice / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020 – . – ISBN 978-9975-75-991-5.

Vol. 1. – 2020. – 385 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-75-992-2.

082:378(082)=135.1=111=161.1

C 63

„Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegere de articole ştiinţifice / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020 – . – ISBN 978-9975-75-991-5.

Vol. 2. – 2020. – 445 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-75-993-9.

082:378=135.1=111=161.1

C 63

Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist : Școala Gustiană după 23 august 1944 / volum coordonat de Zoltán Rostás. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 454 p. : fig., tab. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-471-8.

[316+94(498)]:329.15=135.1=111

C 64

 

 

 

Pîslari, Stela.

Psihologia dezvoltării : Suport de curs / Stela Pîslari, Larisa Chirev ; Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Facultatea de Psihologie şi PPS, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 146 p. : tab.

Bibliogr.: p. 146 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-472-7.

159.922.7(075.8)

P 68

Pîslari, Stela.

Educația parentală : Suport de curs / Pîslari Stela, Chirev Larisa ; Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Facultatea de Psihologie şi PPS, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 135 p. : tab.

Bibliogr.: p. 133-135 (28 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-473-4.

37.018.1(075.8)

P 68

 

 

„Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova = Justice and respect for personal rights in the Republic of Moldova : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 15 octombrie 2020 / colegiul de redacţie: Valeriu Cuşnir (redactor responsabil și coordonator) [et al]. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2020. – 173 p.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice, Fac. de ştiinţe juridice, sociale şi politice a Univ. „Dunărea de Jos” din Galaţi, Asoc. „Promo-Lex”, Asoc. de Drept penal. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3201-4-6.

343+342.7(478)(082)

J 95

 

Studii şi cercetări juridice : Culegere de lucrări ştiinţifice de specialitate / Ministerul Educaţiei, Culturiii şi Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice ; colegiul de redacţie: Valeriu Cuşnir [et al.] ; redactor ştiinţific: Frunza Iurie. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2020 – . – ISBN 978-9975-3201-1-5.

Partea 1-a. – 2020. – 200 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3201-2-2.

34(082)=135.1=161.1

S 93

Studii şi cercetări juridice : Culegere de lucrări ştiinţifice de specialitate / Ministerul Educaţiei, Culturiii şi Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice ; colegiul de redacţie: Valeriu Cuşnir [et al.] ; redactor ştiinţific: Frunza Iurie. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2020 – . – ISBN 978-9975-3201-1-5.

Partea a 2-a. – 2020. – 203 p. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3201-3-9.

34(082)=135.1=111=161.1

S 93

 

Cтратулат, Олег.

Методические указания для выполнения аналитического исследования по дисциплине „Деньги и кредит” / Cтратулат Олег, Кырлан Анна ; Молдавская Экономическая Академия, Факультет „Финансы”, Департамент „Инвестиции и банковская деятельность”. – Кишинэу : ASEM, 2020. – 52 p. : tab.

Bibliogr.: p. 44 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-994-6.

378:[336.741+336.77](076.5)

С 834

 

Nistrul de Jos : Album de fotografii = Lower Dniester : Photobook / Societatea Ecologică „Biotica”, Asociația Obștească „EcoContact” ; elaborator: Viorel Miron ; coordonator: Natalia Guranda ; fotografie: Anatolie Poiată [et al.]. – [Chişinău] : Ideea-Com, 2020. – 140 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu  suportul  financiar  al  Agenției  Austriece  de  Dezvoltare. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3335-0-4.

908(478)(084.12)=135.1=111

N 78

Walorska, Agnieszka M.

Falsurile profunde şi dezinformarea / Agnieszka M. Walorska ; Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania). – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 40 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-57-289-7.

004.8+659.4

W 19

Riedel, Ann Cathrin.

În spatele cortinei : Dezinformarea prin intermediul serviciilor de mesagerie / Ann Cathrin Riedel ; Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania). – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 48 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 43-47. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-57-286-6.

[659.4+32]:004.73

R 52

Валорска, Агнешка М.

Дипфейки и дезинформация / Агнешка М. Валорска ; Фонд Фридриха Науманна за свободу (Германия). –  [Кишинэу] : Б. и., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 40 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 700 ex.

ISBN 978-9975-57-287-3.

004.8+659.4

В 157

Ридель, Энн Катрин.

За закрытым занавесом : Дезинформация в службах обмена сообщениями / Энн Катрин Ридель ; Фонд Фридриха Науманна за свободу (Германия). – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 48 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 44-47. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 700 ex.

ISBN 978-9975-57-288-0.

[659.4+32]:004.73

Р 494

„EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, international conference (2020 ; Chisinau). EU Integration and Management of the Dniester River Basin = Евроинтеграция и управление бассейном Днестра : Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8-9, 2020 / editorial and scientific conference committee: Gheorghe Duca [et al.]. – Chişinău : Eco-Tiras, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 356 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Intern. Assoc. of River Keepers Eco-TIRAS. – With support GEF Project „Enabling Transboundary Coop. and Integrated Water Resources Management in the Dniester River Basin. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 600 ex.

ISBN 978-9975-89-182-0.

574+504.06(082)=135.1=111=161.1

E 89

 

 

Colţ, Vitalie.

Armata nu se implică în conflict / Vitalie Colţ ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 110 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3192-9-4.

821.135.1(478)-34

C 62

Gherman, Oxana.

Tentația identității : cronici și eseuri literare / Oxana Gherman. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 155 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3485-0-8.

821.135.1(478)-4

G 45

Ambroci, Zinaida.

Perle din lumină / Zinaida Ambroci ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Univers Educaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 67 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3485-1-5.

821.135.1(478)-1

A 45

Şova, Tatiana.

Dezvoltarea emoțională a elevilor claselor primare : Ghid metodologic pentru cadre didactice și părinți / Tatiana Şova, Angela Parea. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 56 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 85-87 (43 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3478-4-6.

373.3.015(072)

Ş 71

Oximoron – O țară tristă plină de umor / colecționar de anecdote: Sava Calabadău. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 640 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3409-1-5.

821.135.1(478)-7=135.1=161.1

O-97

Taşcă, Mihai.

Izvoarele dreptului privat în Basarabia : în sec. XIX – prima jumătate a sec. XX / Mihai Taşcă ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 268 p.

Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 167-192. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 256-268. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3469-2-4.

347(478)”18/19″

T 25

Grozav, Adrian.

Ghid metodologic la disciplina „Teorii şi doctrine economice” / Grozav Adrian, Cujbă Vadim ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională și Turism. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia UST). – 32 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 32 (28 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-316-5.

330.8(073.8)

G 89

Lungu, V.

Tehnologia reparării autovehiculelor : Îndrumar de laborator / V. Lungu, V. Ceban ; redactor responsabil: V. Goian ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Transporturi. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 52 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 52 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-656-2.

629.33.083(076.5)

L 92

Negruţa, Oleg.

Album de piese pentru ansamblu de violoniști / Oleg Negruţa ; ediție didactică: Irina Bogataia, Marcel Vinicenco ; notografie: Marcel Vinicenco. – Chişinău : Notograf Prim, 2020 – . – ISBN 978-9975-84-127-6.

Vol. 1. – 2020. – 104 p. : n. muz. – 200 ex. – ISMN 979-0-3481-0000-5. – ISBN 978-9975-84-128-3.

785.7:780.614.334

N 42

Negruţa, Oleg.

Album de piese pentru ansamblu de violoniști / Oleg Negruţa ; ediție didactică: Irina Bogataia, Marcel Vinicenco ; notografie: Marcel Vinicenco. – Chişinău : Notograf Prim, 2020 – . – ISBN 978-9975-84-127-6.

Vol. 2. – 2020. – 160 p. : n. muz. – 200 ex. – ISMN 979-0-3481-0001-2. – ISBN 978-9975-84-129-0.

780.7:780.614.334

N 42

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.