Cărţi în curs de apariţie, Mai 2021

Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale / Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate ; coordonator: Marin Butuc ; responsabil de ediţie: Igor Sofronescu ; comitetul ştiinţific: Perju Veaceslav (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Butuc Marin (preşedinte). – Chişinău : Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2021 – . – ISBN 978-9975-3048-2-5.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Studii 2019 : Materialele Conferinţei Internaţionale: „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”. – 2021. – 202 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3346-7-9 (PDF).

[355+351.86]:327(082)=135.1=111

P 93

Dănilă, Aurelian.

Alexandru Samoilă : Interviu în două acte / Aurelian Dănilă. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 241 p. : fot., fot. color.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Editat cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-404-8.

78.071.2(478)(092)

D 17

Bejan, Angela.

Educaţia teatrală : Suport de curs / Angela Bejan. – Bălţi : Indigou Color, 2021. – 114 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 108-114 (84 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3490-6-2.

37.015:792(075.8)

B 41

Левитская, Алла.

Политика управления персоналом : (курс лекций) / Левитская А. П., Кураксина С. С. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 109 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 97-98. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-136-9.

005.95/.96(042.3)

Л 369

Кураксина, С. С.

Практикум по теории Сравнительного менеджмента : (тематический сборник проблемных вопросов, ситуационных задач, деловых игр и тестов) / Кураксина С. С., Яниогло Н. П. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 30 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 29 (15 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-137-6.

005.34(076)

К 930

Левитская, Алла.

Управленческое консультирование : (учебное пособие) / Левитская А. П., Кураксина С. С. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 82 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 77-78. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-138-3.

005.572(075.8)

Л 369

Tatar, Olga.

Roman Private Law : Study Guide : (Author’s Course of Lectures) / Tatar Olga ; Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, Comrat State University. – Comrat: USC, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 219 p.

Referinţe bibliogr.: p. 212-216 (69 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-83-139-0.

347(37)(075.8)

T 233

Татар, Ольга.

Теория и практика составления и заключения международных коммерческих договоров : Учебное пособие : (курс лекций) / Татар Ольга, Щукина Наталья ; Комратский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра „Частное право”. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 267 p.

Referinţe bibliogr.: p. 259-267 (66 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-83-140-6.

341.96:347.74(075.8)

Т 233

Giovagnoli, Raffaello.

Spartacus / Raffaello Giovagnoli ; traducere de Magda Roşu şi Dan Faur ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 606 p.

Tit. orig.: Spartacus. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3495-6-7.

821.131.1-31

G 58

Zola, Émile.

La Paradisul Femeilor / Émile Zola ; traducere din limba franceză de Diana-Irina Gabor ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 453 p.

Tit. orig.: Au Bonheur des Dames. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3495-7-4.

821.133.1-31

Z  81

Maupassant, Guy de.

Bel-Ami / Guy de Maupassant ; traducere din limba franceză de Garabet Ibrăileanu ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 543 p.

Tit. orig.: Bel-Ami. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3495-8-1.

821.131.1-312.5

M 95

Vlada, Miruna.

Prematur : Poeme / Miruna Vlada ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-511-1 (ePub).

821.135.1-1

V-73

Beşleagă, Vladimir.

Viaţa şi moartea nefericitului Filimon, sauAnevoioasa cale a cunoaşterii de sine : Poem tragic / Vladimir Beşleagă ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-512-8 (ePub).

821.135.1(478)-31

B 50

Beşleagă, Vladimir.

Zbor frânt : Roman / Vladimir Beşleagă ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-513-5 (ePub).

821.135.1(478)-31

B 50

Bucataru, Igor.

Ghid metodic la disciplina „Sisteme şi proceduri electorale” / Igor Bucataru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 113 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 107-108 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-00-6.

378.091:342.84(075)

B 86

Кушнир, Игорь.

Гаммы и арпеджио для классической гитары : учебно-методическое пособие для музыкальных школ, лицеев и колледжей / Игорь Кушнир. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Printshop”). – 164 p. : m. muz.

30 ex.

ISBN 978-9975-3000-7-0.

ISMN 979-0-3481-0018-0.

785:780.614.131(075)

К 965

Nicolai, Svetlana.

Organizarea şi tehnologia comerţului : Suport de curs / Svetlana Nicolai ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Catedra „Comerţ, merceologie, tehnologie”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 230 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 229 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-13-7.

339.1/.3+658.7/.8(075.8)

N 62

Nicolai Costenco: un cavaler al poeziei / Academia de Ştiinţe a Moldovei ; coordonator, selecţie, alcătuire, tabel cronologic: Vasile Malaneţchi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 319 p. : fot. – (Personalităţi notorii, ISBN 978-9975-67-955-8).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-278-4.

821.135.1(478).09(092)(082)

N 76

Spiridon Vangheli, sau Despre valorile copilăriei / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) ; alcătuitor: Mihai Papuc. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 327 p. : fot. – (Personalităţi notorii, ISBN 978-9975-67-955-8).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-279-1.  

821.135.1(478).09(092)(082)

S 73

Grigore Vieru, poetul / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie ; coordonatorul ediţiei: Mihai Cimpoi ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; fotografii: Pavel Balan [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 463 p. : fot. – (Colecţia „Academica” / consiliul coordonator: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.], ISBN 978-9975-67-572-7).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-280-7.

821.135.1(478).09(092)(082)

G 83

Джонс, Билл.

Цикл преумножающего служения / Билл Джонс ; предисловие: Кена Катаямы; перевод с английского: Ильдика Дончила ; редактор-координатор: Валерий Белоус ; Организация „Crossover Global”. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – ii-xx, 184 p. : fig., tab.

Tit. orig.: The Ministry Multiplication Cycle. – 500 ex.

ISBN 978-9975-89-211-7.

27-29

Д 54

Galina Cantor-Molotova = Галина Кантор-Молотова : Păpuşi. Măşti. Sculptură. Schiţe pentru spectacole. Tapiserii. Pictură  / Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; alcătuitor: Ludmila Toma ; traducere din limba rusă: Ala Rusnac. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 107 p. : fot., reprod. color.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 107. – 200 ex.

ISBN 978-9975-129-84-8.

74/75.071(478)(092)=135.1=161.1

G 16

„Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice”, simpozion pedagogic transfrontalier (2021 ; Chişinău). Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice  : Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalier, 14 mai 2021 / coordonatori științifici: Nelu Vicol, Oxana Paladi ; comitetul științific: Vicol Nelu [et al.]. – Chişinău : IȘE, 2021 (Tipogr. „Totex-Lux”) –  346 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Științe ale Educației. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN 978-9975-3336-2-7. – ISBN 978-9975-3336-3-4 (PDF).

373.091(082)=135.1=161.1

P 94

„Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice”, simpozion pedagogic transfrontalier (2021 ; Chişinău). Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice  : Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalier, 14 mai 2021 / coordonatori științifici: Nelu Vicol, Oxana Paladi ; comitetul științific: Vicol Nelu [et al.]. – Chişinău : IȘE, 2021 (Tipogr. „Totex-Lux”) –  346 p. : fig., tab. color.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Științe ale Educației. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 80 ex.

ISBN 978-9975-3336-2-7. – ISBN 978-9975-3336-3-4 (PDF).

373.091(082)=135.1=161.1

P 94

Filip, Iulian.

Lemn de foc : cearcăne nipone & bagatele grafice iuliene / Iulian Filip. – Chişinău : Cartdidact, 2021. – 40 p. : des. – (Provocările iuliene ; A4 (h), ISBN 978-9975-3497-0-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3497-1-0.

821.135.1(478)-1:76

F 51

Brega, Viorica.

Le Français pour les kinésithérapeutes : Cours pratique / Viorica Brega ; L’Université D’Etat de L’Éducation Physique et du Sport, La chaire de langues étrangères. – Chişinău : USEFS, 2021. – 131 p.

Referinţe bibliogr.: p. 128 (11 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-97-1.

811.133.1:615.825(076)

B 82

Năstase, Gheorghe I.

Studii şi articole istorico-geografice / Gheorghe I. Năstase ; ediţie îngrijită de Dinu Poştarencu. – [Chişinău] : Ştiinţă, 2021 (Combinatul Poligrafic).  – 452 p. : fot., tab. – (Colecţia „Memoriile Basarabiei”, ISBN 978-9975-85-263-0).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – 550 ex.

ISBN 978-9975-85-281-4.

94(478)

N 24

Corcodel, Varvara-Valentina.

Prin hăţişurile emigraţiei / Varvara-Valentina Corcodel. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 300 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-157-39-1.

314.15-026.49

C 71

Грабаровски, Л.

Методическое руководство по подготовке дипломной работы по специальности „Бухгалтерский учет” / Л. Грабаровски, Л. Кауш, Н. Кирилов ; Молдавская экономическая академия, Факультет „Бухгалтерский учет”, Департамент „Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ”. – Кишинэу : ASEM, 2021. – 56 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

În red. aut.

ISBN 978-9975-155-14-4 (PDF).

378:657(076.5)

Г 751

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţională a Moldovei. – [Chişinău] : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-3357-5-1.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

… Nr 2, mai 2021. – 2021. – 69 p. : graf. color. – ISBN 978-9975-3480-5-8.

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Фуртунэ, Григоре.

О моем Кривом Роге : (Москаленки – личности и судьбы) / Григоре Фуртунэ. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 135 p. : fot., fot. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-3480-6-5.

94(477-21)(092)

Ф 955

Tatăl meu – eroul meu : Culegere de proză şi versuri / coordonator: Ana Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 170 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-3206-7-2.

821.135.1(478)-82

T 26

        В круге чтения : Литературно-публицистический альманах / Тираспольское отделение Союза писателей России, ОО „Ассоциация „Педагогические инновации”, „Общество русской словесности” ГОУ ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; редколлегия: Сергей Заяц (Сергей Ратмиров) (главный редактор) [и др.] ; художник: Роман Задорожний. – Тираспол : TesLine, 2021 – . – ISBN 978-9975-3189-7-6.

 [Вып.] Nr 5. – 2021. – 80 p. : fot., fot., il. color. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 60 ex. – ISBN 978-9975-3499-1-8.

821-82+821. 161.1(478).09

В 115

Provocări şi oportunităţi în educaţie: aspecte ştiinţifice şi practice”, conferinţă ştiinţifico-practică (2020 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-practică „Provocări şi oportunităţi în educaţie: aspecte ştiinţifice şi practice”, 22 decembrie 2020 / comitetul ştiinţific: Pîslaru Vladimir [et al.] ; comitetul organizatoric: Petcu Valeriana [et al.]. – Cahul : US „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „CentroGrafic”). – 139 p. : fig., tab.

Antetit. : Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Fac. de Științe Umaniste și Pedagogice. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-073-2.

81/82.09+37.0(082)=135.1=111=161.1

P 96

Mija, Vasile Iustin.

Lega-ne-vom cu ploile de case… / Vasile Iustin Mija ; grafică: Inga Edu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 200 p. : fot., il., n. muz.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-549-1.

821.135.1(478)-1

M 71

Самбриш, Елена.

История мировой музыки XX века : (Европа, США) : Учебное пособие / Елена Самбриш ; научный редактор: Виктория Ткаченко ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Академия музыки, театра и изобразительных искусств, Департамент музыковедения, композиции и джаза. – Кишинэу : CEP USM, 2021. – 312 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-01-3.

78.03”19”(075.8)

C 170

Ghicov, Adrian.

Receptarea textului literar-artistic prin cheia de lectură a cronotopului  : Ghid teoretico-metodologic / Adrian Ghicov, Tamara Revenco ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 132 p. : il. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 87-89 (29 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-46-513-7.

373.091:[811.135.1+821.135.1.09](072)

G 48

Cultivarea ecologică a pomilor fructiferi cu trunchi înalt : Îmbinarea reuşită dintre cultivarea fructelor şi promovarea biodiversităţii / Andi Häseli, Franco Weibel, Hans Brunner [et al.] ; colaborare: Liliana Calmațui [et al.] ; traducere: Nadia Radeţchi ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 52 p. : graf., il., tab. color. – (Broşură 2021, Ediția pentru Republica Moldova ; № 1203).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

ISBN 978-9975-89-212-4 (PDF).

634.1/.2:631.147

C 94

Органическое выращивание высокоствольных плодовых деревьев : Успешное сочетание выращивания плодов и биологического разнообразия / Анди Хэзели, Франко Вайбель, Ганс Бруннер [и др.] ; при участии: Лилиана Калмацуй [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Association Education for Development (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 52 p. : graf., il., tab. color. – (Информационный бюллетень 2021, Издание для Республики Молдова ; № 1202).

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service (LED) Foundation.

ISBN 978-9975-89-213-1 (PDF).

634.1/.2:631.147

O-644

Cultivarea ecologică a pomilor fructiferi cu trunchi înalt : Îmbinarea reuşită dintre cultivarea fructelor şi promovarea biodiversităţii  / Andi Häseli, Franco Weibel, Hans Brunner [et al.] ; colaborare: Liliana Calmațui [et al.] ; traducere: Nadia Radeţchi ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 52 p. : graf., il., tab. color. – (Broşură 2021, Ediția pentru Republica Moldova ; № 1203).

F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-214-8.

634.1/.2:631.147

C 94

Органическое выращивание высокоствольных плодовых деревьев : Успешное сочетание выращивания плодов и биологического разнообразия / Анди Хэзели, Франко Вайбель, Ганс Бруннер [и др.] ; при участии: Лилиана Калмацуй [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Association Education for Development (AED). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 52 p. : graf., il., tab. color. – (Информационный бюллетень 2021, Издание для Республики Молдова ; № 1202).

F. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service (LED) Foundation. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-215-5.

634.1/.2:631.147

O-644

Blaja, Ala.

Mânuţele mele creează : 3+ / Ala Blaja. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf Design”]). – 48 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-20-2.

087.5

B 56

Blaja, Ala.

Mânuţele mele creează : 4+ / Ala Blaja. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf Design”]). – 48 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-21-9.

087.5

B 56

Blaja, Ala.

Mânuţele mele creează : 5+ / Ala Blaja. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf Design”]). – 48 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-22-6.

087.5

B 56

Blaja, Ala.

Mânuţele mele creează : 6+ / Ala Blaja. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Tipogr. „Poligraf Design”]). – 48 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-23-3.

087.5

B 56

Чебан, Вячеслав.

Оля и Саша на необитаемом острове / Вячеслав Чебан. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 70 p. : il. color.

50 ex.

ISBN 978-9975-87-807-4.

821.161.1(478)-34-93

Ч 340

Kurt-kuş dünnesi : Masallar. Şöleyişlär. Annatmalar / Gagauzia M. V. Maruneviç Adina Bilim-Aaraştirma Merkezi hazırlayan: Petri Çebotar ; resimci: Natalya Vornikova. – Komrat : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p. : il. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-3503-7-2.

821.512.165(478)-93

K 93

Муска, Снежана.

Управление конфликтами : (Учебное пособие) / Муска С. Ф. ; Комратский государственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (Тип. „A&V Poligraf”). – 168 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 106-107 (38 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-141-3.

316.48(075.8)

М 916

Пармакли, Д. М.

Методические указания по выполнению и защите магистерскoй работы : Для студентов специализации 041 „Деловое администрирование” : 2-ой цикл – Магистратура / Пармакли Д. м., Кураксина С. С., Яниогло Н. П. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Научно-исследовательский центр „Прогресс”, Экономический факультет Кафедра „Экономики”. – Комрат : КГУ, 2021 (Тип. „A&V Poligraf”). – 58 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 44-53 (62 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-142-0.

378:338(076.5)

П 183

Левитская, А. П.

Учебно-методическое пособие по проведению семинарских занятий по дисциплине „Стратегический менеджмент” / Левитская А. П., Яниогло Н. П. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Экономический факультет. – Комрат : КГУ, 2021 (Тип. „A&V Poligraf”). – 54 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-143-7.

005:658(076)

Л 369

Кара, С. В.

Методические рекомендации по написанию и оформлению лиценционных работ : для студентов специальности: 0710.1 Инженерия и менеджмент производства и переработки сельскохозяйственной продукции  : дневной формы обучения / Кара С. В. ; Комратский Государственный Университет, Аграрно-технологический  Факультет, Кафедра Технологии производства и переработки  сельскохозяйственной продукции. – Комрат : КГУ, 2021 ([Тип. „A&V Polifraf”]). – 46 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 34-35 (9 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-144-4.

378:631(076.5)

K 210

„Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice”, conferinţă ştiinţifico-practică (2020 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice”, Cahul, 17 decembrie 2020 / comitetul ştiinţific: Popa Andrei [et al.] ; comitetul organizatoric: Liliana Ceclu (preşedinte) [et al.]. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „CentroGrafic”). – 190 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fac. de Econ., Inginerie şi Ştiinţe Aplicate. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-074-9.

082=135.1=111=161.1

I-55

Развитие регионов как фактор укрепления единства и целостности государства / Приднестровский Государственный Университет, Филиал ПГУ в г. Рыбнице ; главный редактор: Г. П. Леонтяк. – [Тираспол] : Рыбницкий филиал ПГУ, 2021 (Тип. „Теслайн”) – . – ISBN 978-9975-3081-6-8.

Вып. 11 : Педагогика. Экономика. Социальная экология. Инженерия. Информационные технологии. Социальные исследования. – 2021. – 278 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-3499-2-5.

082=135.1=161.1

Р 170

Animale de la fermă : autocolante reutilizabile / traducere: Sanda Albu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 6 p. : il. color. – (Joacă-te şi învaţă, ISBN 978-9975-54-554-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-555-6.

087.5:373.2

A 61

Pe şantier : autocolante reutilizabile / traducere: Sanda Albu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 6 p. : il. color. – (Joacă-te şi învaţă, ISBN 978-9975-54-554-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-556-3.

087.5:373.2

P 48

Van der Zel, Jef M.

Digital Dentistry : 30 years overview / Jef M. van der Zel. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 110 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-87-1.

616.31

V-24

Albu, Luminiţa.

Prinţese din diferite ţări: Carte de colorat / Luminiţa Albu ; ilustrații: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO Plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : il.

Aut. este indicat în caseta tehn. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-3480-8-9.

087.5

A 33

Cozacenco, Iulia.

Как провести адвокационную кампанию для решения местных проблем  : Руководство / Iulia Cozacenco, Vlada Ciobanu ; coordonatoare: Cristina Bobîrcă ; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Asociaţia Presei Independente (API). – [Chişinău : S. n., 2021] (Tipogr. „Bons Offices”). – 54 p. : fig., fot. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-809-8.

328.182:352(036)

C 80

Braghiş, Maria.

Limba română : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Maria Braghiş, Inga Panainte. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3473-6-5.

Partea 1-a. – 2021. – 64 p. : il., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3473-7-2.

811.135.1(076)

B 76

Braghiş, Maria.

Limba română : Caietul elevului : Clasa a 3-a / Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3473-8-9.

Partea 1-a. – 2021. – 56 p. : il., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3473-9-6.

811.135.1(076)

B 76

Braghiş, Maria.

Limba română : Caietul elevului : Clasa a 4-a / Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3251-8-9.

Partea 1-a. – 2021. – 46 p. : il., tab. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3251-9-6.

811.135.1(076)

B 76

Unicornii magici : Conţine 23 de piese din fetru şi 5 scene pe care să le completezi jucându-te!/ traducere: Sandu Albu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprimat în China). – 10 p. : il. color. – (Carte cu fetru, ISBN 978-9975-54-557-0).

Tit. orig.: Magical Unicorns. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-558-7.

087.5

U 53

Vine Crăciunul! : Conţine 22 de piese din fetru şi 5 scene pe care să le completezi jucându-te!/ traducere: Sandu Albu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Imprimat în China). – 10 p. : il. color. – (Carte cu fetru, ISBN 978-9975-54-557-0).

Tit. orig.: Christmas with Santa and Friends. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-559-4.

087.5

V-62

Ковальски, Виорика.

Сказка о Шаре / Виорика Ковальски ; перевод на русский язык : Иван Пилкин ; художник : Анна Фила. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 44 p. : il. color.

Tit. orig.: Povestea unui Glob. – 300 ex.

ISBN 978-9975-54-560-0.

821.135.1(478)-34-93=161.1

К 563

Covalschi, Viorica.

Povestea unui Glob / Viorica Covalschi ; ilustrații de Anna Fila. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 44 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-561-7.

821.135.1(478)-34-93

C 80

Covalschi, Viorica.

The Story of a Globe / Viorica Covalschi ; translated from romanian by Dina Puiu ; illustrated by Anna Fila. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 44 p. : il. color.

Tit. orig.: Povestea unui Glob. – 300 ex.

ISBN 978-9975-54-562-4.

821.135.1(478)-34-93=111

C 80

Zinari (Roşca), Maria.

Vântul amintirilor / Maria Zinari (Roşca) ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 176 p. : il., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-550-7.

821.135.1(478)-8

Z 67

Informative inventory report of the Republic of Moldova 1990-2019 : Submitted under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution / Valentina Tapis, Stela Drucioc, Victoria Jacot [et al.] ; coordinators of the scientific advisory council: Aculina Aricu, Tudor Lupascu ; Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, Institute of Chemistry. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 210 p. : fig., tab.

35 ex.

ISBN 978-9975-152-02-0.

[504.05/.06+551.588.7](478)(047)

I-52

„Гражданское общество против пыток”, научно-практическая конференция (2020 ; Кишинэу). Гражданское общество против пыток : Научно-практическая конференция, 20 ноября 2020 / редакционная коллегия: Георге Аворник [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 244 p. : fig., tab.

Antetit.: Ин-т демократии, Ун-т полит. и экон. европейских знаний им. Константина Стере, Комрат. гос. ун-т [и др.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-56-872-2.

[343.255+343.85]:061.2(082)=135.1=111=161.1

Г 756

„Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale (1)”, conferința științifică internațională (2021 ; Chişinău). Conferința Ştiințifică Internațională „Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale (1)”, 23 aprilie 2021 : Culegere de articole științifice / comitetul științific : Oleg Balan [et al.] ; colegiul redacțional : Ludmila Roşca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-873-9.

Vol. 1. – 2021. – 360 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., ucr., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-56-874-6.

327:061.1EU(082)=00

S 90

Niсolaesсu, Gheorghe.

Feerică-i opera sacră Femeia! : Culegere de poezii, cântece, 1001 de SMS-uri și articole în mass-media / Gheorghe Niсolaesсu ; ilustrare grafică: Elena Nicolaescu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 662 p. : il., fot., n. muz., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISMN 979-0-3481-0005-0.

ISBN 978-9975-84-137-5.

821.135.1(478)-8

N 61

Domenco, Ion.

Nistru curge, amintirile rămân : File de istorie despre războiul de la Nistru, primăvara-vara anului 1992 / Ion Domenco. – Chişinău : Notograf Prim, 2021. – 84 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 82 (5 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-84-138-2.

355.48(478)”1992″(092):94(478)

D 65

Mamalîga, Marina.

Lucrările pentru duet de piane în componistica din Republica Moldova = Произведения композиторов Республики Молдова для фортепианного дуэта / Marina Mamalîga ; redactor științific: Svetlana Ţircunova ; нотография: Александр Винокуров ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chişinău : Notograf Prim, 2021. – 212 p. : fig., n. muz., tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text : lb. rusă. – Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 196-207 (145 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISMN 979-0-3481-0019-7.

ISBN 978-9975-84-139-9.

780.8:780.616.432.087.32

М 19

Cele mai frumoase mituri / repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din italiană: Rodica Chiriacescu ; ilustrații: Giulia Baratella [et al.] ; copertă și design: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 128 p. : il. color. – (Colecţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: Le più belle storie di mitologia. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0482-4.

398.22+821-93

C 34

Silvestru, Aurelian.

Actorul anonim : (roman) / Aurelian Silvestru ; copertă: Romeo Schițco. – Chişinău : Tocono, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 260 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3207-5-7.

821.135.1(478)-31

S 55

50 de exerciţii de dezvoltare personală : 3 ani / adaptare de Gheorghe Gheţu. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Combinatul Poligrafic, or. Tver, Rusia). – 17 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-69-6.

373.2

C 50

„Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică”, conferință ştiințifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința Ştiințifică Națională cu participare Internațională „Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică” = National Scientific Conference with International participation „Advanced materials in biofarmaceuticals and technics”: Dedicată aniversării a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian Gulea şi de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 26 mai 2021 : Culegere de articole / comitetul de organizare: Gladchi Viorica (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 521 p. : fig., fot., scheme, tab.

Antetit.: Ministerul Educației, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie și Tehnologie Chimică. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.

ISBN 978-9975-89-216-2.

[547+615.011]:378(092)(082)=135.1=111=161.1

 M 47

„Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică”, conferință ştiințifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința Ştiințifică Națională cu participare Internațională „Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică” = National Scientific Conference with International participation „Advanced materials in biofarmaceuticals and technics” : Dedicată aniversării a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian Gulea şi de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 26 mai 2021 : Culegere de articole / comitetul de organizare: Gladchi Viorica (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S.n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 521 p. : fig., fot., scheme, tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Ministerul Educației, Culturii şi Cercet., Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie și Tehnologie Chimică. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-89-217-9 (PDF).

[547+615.011]:378(092)(082)=135.1=111=161.1

 M 47

Gavriliţă, Andrei.

O nouă conştiinţă / Andrei Gavriliţă. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 265 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-157-44-5.

13

G 26

Oleacu, Artiom.

Spinner / Artiom Oleacu ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-563-1.

821.135.1(478)-1

O-42

Pilchin, Maria.

Tu eşti rusul cel bun / Maria Pilchin ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-564-8.

821.135.1(478)-1

P 65

Lîsîi, Aliona.

Îndrumar metodic privind programul de Master, „Business și Administrare” : Ciclul II, Master / Aliona Lîsîi, Sofia Scutari ; redactor responsabil: Gribincea Tatiana ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea „Ştiinţe Economice și Ecologice”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 19 p. : tab.

În red. aut. – 20 ex.

ISBN 978-9975-155-15-1.

378:334(076.5)

L 65

Scutari, Sofia.

Îndrumar metodic privind programul de Master, „Contabilitate” : Ciclul II, Master / Sofia Scutari, Cristina Copăceanu, Ana Avornic ; redactor responsabil: Lîsîi Aliona ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea „Ştiinţe Economice și Ecologice”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 20 p. : tab.

În red. aut. – 20 ex.

ISBN 978-9975-155-16-8.

378:657(076.5)

S 39

Scutari, Sofia.

Îndrumar metodic privind programul de Master, „Managementul Resurselor Umane” : Ciclul II, Master / Sofia Scutari, Aliona Lîsîi ; redactor responsabil: Gribincea Tatiana ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea „Ştiinţe Economice și Ecologice”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 19 p. : tab.

În red. aut. – 20 ex.

ISBN 978-9975-155-17-5.

378:005.95/.96(076.5)

S 39

Moraru, Andreea-Daniela.

Abordări actuale privind teoria și practica de marketing / Andreea-Daniela Moraru, Cristina Duhnea ; referenți științifici: Mariana Jugănaru, Margareta Ilie. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p.

Bibliogr.: p. 99-104 (59 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-60-405-5.

339.138+658.8

M 89

50 exerciţii de dezvoltare personală : 3-4 ani / adaptare de Gheorghe Ghețu. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Combinatul Poligrafic, or. Tver, Rusia). – 17 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-70-2.

373.2

C 50

„Urme istorice poloneze în Moldova”, conferinţă ştiinţifică internațională (2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internațională „Urme istorice poloneze în Moldova”, 3 iunie 2021 : Program. Rezumatele comunicărilor / comitetul de organizare: Lilia Zabolotnaia [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 34 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie. – Texte: lb. rom., engl., polonă, rusă.

ISBN 978-9975-87-811-1 (PDF).

94(=162.1)(478)(082)=00

U 79

Chebac, Tatiana.

Situația privind tortura și relele tratamente în Republica Moldova : Raport / Tatiana Chebac, Alexandru Zubco ; au contribuit: Nonna Mihalcean [et al.] ; AO Institutul pentru Democrație, AO Institutul Național al Femeilor din Moldova „Egalitate”, AO Centrul Media din Transnistria. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 148 p. : fot. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-56-875-3.

343.8:343.255(478)(047)

C 40

Frişcu, Alexandru-Horaţiu.

Chemarea casei de acasă : poem / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 56 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-876-0.

821.135.1(478)-1

F 79

Frişcu, Alexandru-Horaţiu.

Mic dicţionar de vorbe în dodii / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 164 p.

Indice antroponimice : p. 159-163. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-877-7.

821.135.1(478)-9

F 79

Popan, Alina Ioana.

Turnarea sub vid a pieselor complexe din aluminiu / Alina Ioana Popan. – Chişinău : Tehnica-Info, 2021 (PIM, Iaşi). – 308 p. : fig. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 285-306. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-456-4.

621.745.5:669.71

P 79

Деркаченко, Иван Васильевич.

Планирование тренировочного процесса с применением средств и методов легкой атлетики для развития специальных качеств у кикбоксеров-универсалов : Монография / И. B. Деркаченко ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Факультет физической культуры и спорта, Кафедра легкой атлетики водных видов спорта и туризма. – Тираспол : ПГУ, 2021 (Бендерская типография „Полиграфист”). – 160 p. : fot., fig. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 141-158 (203 tit.). – 25 ex.

ISBN 978-9975-3491-2-3.

796.835.015.57

Д 363

Moldovanu, Stela.

MăiestrIA : Povestea cusută a iei / text: Stela  Moldovanu ; concept vizual: Ana Popenco, Stela Moldovanu ; ilustraţii: Aliona Bereghici, Olesea Cauş ; fotografi: Ana Popenco [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 448 p. : fot. color.

1500 ex.

ISBN 978-9975-87-812-8.

746.3

M 87

Cerga, Alexandru.

Biserica Sfânta Treime din satul Dezghingea : File de istorie / Alexandru Cerga, protoiereu Vasile Platon. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 284 p. : fot., fot. color, il., tab.

Text paral.: lb. rom., găgăuză, rusă. – Referințe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3501-8-1.

271.22(478-22)-9=135.1=512.165=161.1

C 35

Putină, Natalia.

Etica profesională : Suport de curs / Natalia Putină ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Ştiințe Politice și Administrative, Departamentul Ştiințe Politice și Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 159 p. : tab.

Bibliogr.: 147-152 (74 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-03-7.

174:32(075.8)

P 99

Iaţco, Mariana.

Ghid metodic la disciplina „Evaluarea politicilor şi programelor publice” : Ciclu 2 : Program de Master „Politici şi servicii publice” / Mariana Iaţco ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Ştiințe Politice și Administrative, Departamentul Ştiințe Politice și Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 96 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 88-93 (78 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-04-4.

378:351.71(076)

I-30

Chirinciuc, Iurie.

Povara grea a reîntregirii nu se lasă moştenire / Iurie Chirinciuc ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 105 p. : fot., fot. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-551-4.

94(478)(092)

C 44

Afanas, Aliona.

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale şi metodologice : Monografie / Aliona Afanas ; coordonator ştiinţific: Lilia Pogolşa ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 236 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 221-232 (211 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-878-4.

37.091

A 25

Dragnev, Demir.

Academia de Ştiințe a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946–2021) : Album enciclopedic / Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov ; referenți științifici: Gheorghe Rusnac, Silviu Andrieș-Tabac ; coordonator: Liliana Condraticova ; Academia de Ştiințe a Moldovei, Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan”. – [Chişinău] : Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 148 p. : fot., fot. color., il., n. muz.

Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 140-141. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3331-7-7.

001.32(478)”1946-2021”(091)

D 75

Babin (Gherman), Iuliana.

Ştefan Şerban – Artistul „fenomen” : [album] / Iuliana Babin (Gherman) ; versiunea engleză : Ina Volosciuc ; fotografii de Ştefan Şerban. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 106 p. : fot., reprod. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă.

ISBN 978-9975-46-520-5 (PDF).

75.071.1(498)(084.11)

B 11

Capcelea, Maria.

Criptografie şi Securitatea Informaţiei : Suport de curs / Maria Capcelea, Titu Capcelea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-05-1.

Partea 1-a. – 2021. – 215 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 213-214 (60 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-9975-152-06-8.

004.056.5(075.8)

C 20

Capcelea, Maria.

Criptografie şi Securitatea Informaţiei : Suport de curs / Maria Capcelea, Titu Capcelea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-05-1.

Partea a 2-a. – 2021. – 183 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 180-182 (56 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-9975-152-07-5.

004.056.5(075.8)

C 20

Компьютерная 2D графика : Пособие по курсу/ Мария Кристей, Александру Перетятку, Сержиу Перетятку, Генадие Марин ; Министерство образования, культуры и исследования Республики Молдова, Молдавский государственный университет, Факультет математики и информатики, Департамент информатики. – Кишинэу : CEP USM, 2021. – 191 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 173. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-08-2.

004.92(075.8)

К 637

„Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (13 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” = International scientific conference „Cultural heritage: research, valorization, promotion”, Ediția a 13-a, 27-28 mai 2021, Chişinău : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul ştiințific, de organizare: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 138 p.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 110 ex.

ISBN 978-9975-84-140-5.

008+7/9(082)=135.1=111=161.1

P 44

Репаловская, Маргарита.

Бабушка и я / Репаловская Маргарита; иллюстрации : Анастасия Забродина. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 126 p. : fot., il. color.

35 ex.

ISBN 978-9975-89-218-6.

821.161.1(478)-34-93

Р 410

Bătrânu, Timotei.

Vin Îngerii : poeme / Timotei Bătrânu ; ilustrații, copertă de autor. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 96 p. : il.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-247-6.

821.135.1(478)-1

B 37

Eugeniu Coşeriu: vocaţia universalităţii / selecție, studiu introductiv, tabel cronologic: Gheorghe Popa. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 484 p. : fot. – (Personalităţi notorii, ISBN 978-9975-67-955-8).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-282-1.

81’1(092)(082)

E 89

Отчет об археологических исследованиях у с. Казаклия в 2019 году. Археология / Институт биоархеологических и этнокультурных исследований,  Научно-исследовательский центр Гагаузии, Институт культурного наследия Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 112 p. : fig., fot. color, tab.

Bibliogr.: p. 17-18. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3503-8-9.

903.5(478-21)(047)

O-881

Rusov, Veronica.

Educația incluzivă : Ghid metodic pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice / Veronica Rusov, Tatiana Şova. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 111 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 76-79 (34 tit.). – 100 ex.

    ISBN 978-9975-50-258-0.

376.091(072)

R 94

Rusov, Veronica.

Managementul organizațional : Suport de curs / Veronica Rusov, Ludmila Cotos. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 185 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 128-131 (42 tit.). – 100 ex.

    ISBN 978-9975-50-259-7.

005.7(075.8)

R 94

Cotos, Ludmila.

Formarea reprezentărilor geometrice în educația timpurie : Ghid metodic pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice / Ludmila Cotos ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 137 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 115-117 (28 tit.). – 100 ex.

    ISBN 978-9975-50-260-3.

373.2.091:514(072)

C 79

Pituşcan, Feodosie.

Baza material-tehnică a întreprinderilor comerciale : Note de curs / Feodosie Pituşcan, Alexandru Scutaru ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ed. 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : UCCM, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 248 p. : fig., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 234-235. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-879-1.

658.822+339.1(075.8)

P 69

Maxim, Igor.

Chirurgia cancerului pulmonar avansat : Provocări și soluții / Igor Maxim. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 152 p. : fig. color, tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-880-7.

616.24-006-089

M 51

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, ediția a 7-a, 4 iunie 2021 : dedicată aniversării a 10-a de la fondarea Centrului Studii interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Chișinău-Oradea : Program. Rezumatele comunicărilor / Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie ; editor: Aurel Zanoci ; comitetul organizatoric: Aurel Zanoci [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 94 p.

Text parțial în lb. engl. – 60 ex.

ISBN 978-9975-152-09-9.

[94+902/904]:378.4(478-25)

S 50

Тодоров, Виталий.

Современные цифровые технологии в музыке : Методическое пособие (курс лекций) / Виталий Тодоров ; Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 129 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 126-129 (93 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-83-145-1.

004.9:78(042.3)

Т 506

Goian, Natalia.

Prelucrarea informației : Manual pentru bibliotecile publice / Natalia Goian ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „Garomont-Studio”) – . – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6). – ISBN 978-9975-71-840-0.

Vol. 2. – 2021. – 232 p. : tab. – Referinţe bibliogr.: p. 85-86 (23 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3479-2-1.

025.3/.4(075)

G 65

Pilchin, Maria.

Ştefan cel Mare 148. Diagonale / Maria Pilchin ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi ; ilustraţii : Vasile Botnaru ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Radio Europa Liberă Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 132 p. : il. – (Colecţia de buzunar, ISBN 978-9975-3451-3-2).

100 ex.

ISBN 978-9975-3479-3-8.

821.135.1(478)-83

P 64

Воронин, Владимир.

Видится мне многое С высоты годов…  / Владимир Воронин ;  составитель : Константин Старыш. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Metrompaş”). – 352 p. : fot. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3368-5-7.

323(478)(092)

В 752

Du Maurier, Daphne.

Rebecca / Daphne Du Maurier ; traducere din limba engleză de Paul B. Marian. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 580 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3495-9-8.

821.111-31

D 86

Tighineanu, Lilia.

Matematica : Clasa 1-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-0-2.

Varianta 1. – 2021. – 48 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3511-1-9.

51(079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Matematica : Clasa 1-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-0-2.

Varianta 2. – 2021. – 48 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3511-2-6.

51(079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Matematica : Clasa 2-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-3-3.

Varianta 1. – 2021. – 64 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3511-4-0.

51(079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Matematica : Clasa 2-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-3-3.

Varianta 2. – 2021. – 64 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3511-5-7.

51(079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Matematica : Clasa 3-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-6-4.

Varianta 1. – 2021. – 56 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3511-7-1.

51(079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Matematica : Clasa 3-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-6-4.

Varianta 2. – 2021. – 56 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3511-8-8.

51(079)

T 59

Cebotari, Valentina.

Regimuri matrimoniale : Note de curs : Program de Master – Drept Civil / Valentina Cebotari ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Privat. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 219 p.

Referințe bibliogr.: p. 212-217. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-10-5.

347.62(075.8)

C 33

Starea ecologică a resurselor de apă din Zonele umede de importanţă internaţională Ramsar din Republica Moldova / Sandu Maria, Tărîţă Anatol, Moşanu Elena, Lozan Raisa ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 66 p. : fig., fig. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 58-66 (127 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3493-6-9.

504.453.06(478)

S 79

Iarovschi, Victor.

Matematica : culegere de exerciţii şi probleme : clasele 10-12 : Profilul umanist / Victor Iarovschi. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia din Orhei). – 186 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-237-6.

51(076.1)

I-31

„Identitate şi valori culturale în context European”, conferinţă (2 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţele Bucureşti-Chişinău „Identitate şi valori culturale în context European”, ediţia a 2-a, 4 iunie 2021 : Program. Rezumatele comunicărilor / editori: Aurel Zanoci, Dumitru Dodul ; comitetul organizatoric: Sergiu Matveev [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 44 p.

Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşi. – 40 ex.

ISBN 978-9975-152-11-2.

082

I-34

Cartea Albă a proiectelor UE la nivel local: Cimişlia, Basarabeasca, Leova : 2016-2020 / Ion Ciumeică, Andrei Bargan, Victor Buzdugan [et al.] ; coordonator: Andrei Bargan ; traducere română-rusă: Daniela Juganari ; Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). – Chişinău : Bestseller, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p. : fot. color.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3336-6-5.

352(478):061.1EU=135.1=161.1

C 27

Полканов, Владимир Николаевич.

Управление риском при строительстве на оползневых склонах Молдовы : Монография / В. Н. Полканов, О. С. Чебан, А. В. Полканова ; ответственный редактор: А. В. Полканова ; Технический университет Молдовы, Факультет строительства, геодезии и кадастра, Департамент гражданской инженерии и геодезии. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 152 p. : fot. color, il., tab.

Referințe bibliogr.: p. 140-148 (134 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-694-4.

624.131.54(478)

П 510

Ștefaneț, Diana.

Psihologia social-economică : Aplicații practice – exerciții, teste, motivații / Diana Ștefaneț ; IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 154 p. : il. color, tab.

Bibliogr.: p. 143-144 (30 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-3336-4-1.

316.6(076)

S 82

Colţa, Valentin.

Geografia umană regională : Suport de curs / Valentin Colţa. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 219 p. : tab.

Referințe bibliogr.: p. 218-219 (20 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3336-5-8.

913(100)(075.8)

C 62

New frontiers in natural product chemistry”, scientific seminar with international participation (6 ; 2021 ; Chişinău). Scientific seminar with international participation „New frontiers in natural product chemistry” : A destiny on the altar of research : Dedicated to academician Pavel Vlad, 6th edition, June 4, 2021, Chișinău : Book of Abstracts / editors: Aculina Arîcu, Veaceslav Kulcițki ; scientific committee : Aculina Arîcu (chair) [et al.]. – Chişinău : Institute of Chemistry, 2021. – 37 p. : fig.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Ministry of Education, Culture and Research, Institute of Chemistry. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-3336-7-2 (PDF).

547(082)

N 62

Gumeniță, Mihai.

Hoț de stele : Versuri / Mihai Gumeniță ; copertă: Liuba Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 96 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-552-1.

821.135.1(478)-1

G 95

Rusu, Dumitru.

Satul meu Nişcani. Un Destin… O Istorie… : File de istorie / preot Dumitru Rusu, Tatiana Bondarenco ; fotograf: Ștefan Ionaș. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 228 p. : fot., fot. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-553-8.

94(478-22)

R 96

Пармакли, Д. М.

Практическое пособие для сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузии / Д. М. Пармакли, М. Ф. Кара ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 96 p. : fig., fot. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 77 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3503-9-6.

338.43(478-29)(036)

П 183

Gumeniță, Mihai.

Zâmbet în palmă : Versuri / Mihai Gumeniță ; copertă: Liuba Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 144 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-554-5.

821.135.1(478)-1

G 95

Duplava, Maria.

Educație pentru sănătate : Anul 2 de studiu : Curs opțional / Maria Duplava. – Ed. actualizată. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 68 p. :  il. color, tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3332-6-9.

37.015:613/614(075)

D 94

Botnarenco, T.

Înotul pentru copii : Ghid metodic / T. Botnarenco, E. Diacenco, D. Scorțenschi ; redactor științific: Dorgan V. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 156 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 155 (15 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-555-2.

797.2.015-053.2(072)

B 73

Isanos, Magda.

Scrieri / Magda Isanos ; ediție, studiu introductiv, repere cronologice, note şi comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati ; copertă: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 564 p.: fot. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-283-8.

821.135.1-8

I-81

Vladimir Beşleagă, omul luminat / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi (preşedinte) [et al.] ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 328 p. : fot. – (Personalităţi notorii / concepţia  grafică a colecţiei: Romeo Şveţ, ISBN 978-9975-67-955-8).

500 ex.

ISBN 978-9975-85-284-5.

821.135.1(478).09

V-75

Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al cetăţii / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi (coordonator) [et al.] ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 328 p. : fot. – (Personalităţi notorii / concepţia  grafică a colecţiei: Romeo Şveţ, ISBN 978-9975-67-955-8).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-285-2.

821.135.1(478).09

D 93

Tighineanu, Lilia.

Limba şi literatura română : Clasa a 3-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă  / Lilia Tighineanu, Galina Cealic-Mânăscurtă. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-9-5.

Varianta 1. – 2021. – 68 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3512-0-1.

[811.135.1+821.135.1.09](079)

T 59

Tighineanu, Lilia.

Limba şi literatura română : Clasa a 3-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă  / Lilia Tighineanu, Galina Cealic-Mânăscurtă. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3511-9-5.

Varianta 2. – 2021. – 68 p. : fig., tab. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3512-1-8.

[811.135.1+821.135.1.09](079)

T 59

Rusu, Gheorghe.

Analiza complexă : Suport de curs / Rusu Gheorghe ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 142 p.

Referinţe bibliogr.: p. 142 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-219-3.

517(075.8)

R 96

Cartea satului Buda / director de proiect şi coordonator: Grigore Gotcă ; redactor coordonator: Nicolae Popa.– Chişinău : Cu Drag, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 480 p. : fot.

Referințe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3237-5-8.

94(478-22)

C 27

Кара, М. Ф.

 Открытие своего бизнеса и этапы разработки бизнес – плана : (Теория и практика) : Учебное пособие / Кара М. Ф., Кураксина С. С ; Научно исследовательский центр им. М. В. Маруневич, Комратский государственный университет. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 108 p. : fig. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 90-91 (33 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3504-0-2.

334(075.8)

К 210

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.