Cărţi în curs de apariţie, Iunie 2021

Beşleagă, Vladimir.
Jurnal / Vladimir Beşleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 444 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-3186-9-3.
821.135.1(478)-94
B 50

Melinti, Maxim.
Ce caută preotul în penitenciar? : 10 ani în slujba celor privaţi de libertate / preotul Maxim Melinti. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 74 p.
Referințe bibliogr.: p. 60-61. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3498-6-4.
27-47:343.8
M 56

Huseyn, Farid.
Închinare memoriei / Farid Huseyn ; traducere de Nicolae Spătaru ; copertă: Dumitru Maxim. – Chişinău : Quadrat, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 142 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-3328-4-2.
821.512.162-1
H 96

Scutari, Sofia.
Finanţele publice : Suport de curs / Sofia Scutari ; redactor responsabil: Lîsîi Aliona ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea „Ştiinţe Economice şi Ecologice”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 187 p. : fig. color, tab.
Referinţe bibliogr.: p. 183-186 (59 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-155-18-2.
336.1(075.8)
S 39

Mihai Volontir, sau despre vocaţia omenescului / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural ; colegiul de redacţie: Ana-Maria Plămădeală [et al.] ; surse fotografice: Pavel Balan [et al.]. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 268 p. : fot. – (Personalităţi notorii, ISBN 978-9975-67-955-8).
Texte : lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-85-286-9.
792.071.2(478)(092)(082)=135.1=161.1
M 68

Caraman, Anatol.
50 de ghicitori : pentru copilaşi cuminţi şi iubiţii lor părinţi : Pune capul în mişcare şi ghiceşte-o ghicitoare / Anatol Caraman ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 20 p. : des. color.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-556-9.
821.135.1(78)-193.1-93
C 23

Prepeliţă, Corneliu.
Fântânile cu cumpănă din raionul Ungheni : Izvoare spre cer / Corneliu Prepeliţă, Sergiu Cotruţă. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 184 p. : fot., fot. color.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-3501-9-8.
725.948(478)
P 91

Basme de aur : din ţinuturi îndepărtare, cu fete neînfricate, feciori curajoşi şi balauri fioroşi / repovestite de Samantha Newman şi Anita Ganeri ; traducere de Mihaela Eros ; text îngrijit de Gabriela Ionescu şi Elena Burinschi ; ilustraţii de Khoa Le. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipărit în China). – 256 p. : il. color.
Tit. orig.: Fantastic Tales for Fearless Girls. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-565-5.
821-343-93
B 36

Nicolae Esinencu – Fulminantă performanță literară : Monografie bibliografică / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Onisifor Ghibu” ; coordonator, antologator: Vitalie Răileanu ; corpus bibliografic: Margareta Cebotari ; ediție îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 276 p. : fot. – (Colecţia „Bibliographica” / coordonator: Lidia Kulikovski, ISBN 978-9975-134-81-1).
100 ex.
ISBN 978-9975-3479-4-5.
016:[821.135.1(478).09+929]
N 60

„Biotehnologii moderne – soluţii pentru provocările lumii contemporane”, simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională online (2021 ; Chişinău). Simpozion ştiinţific naţional cu participare internaţională : Biotehnologii moderne – soluţii pentru provocările lumii contemporane = National scientific symposium with international participation: Modern biotechnologies – solutions to the challenges of the contemporary world, 20-21 mai 2021, Chişinău: Lucrările simpozionului / comitetul ştiinţific: Cepoi Liliana [et al.] ; comitetul organizatoric: Chiseliţa Oleg [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 166 p. : fig., fig. color, tab.
Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Texte, rez. : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-3498-7-1.
606:504.06(082)=135.1=111
B 53

Левитская, Алла.
Роль процессов кластеризации в развитии экономики региона / Левитская Алла, Яниогло Надежда ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi ; Комратский государственный университет. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 71 p. : fig. color, tab.
Referinţe bibliogr.: p. 59-62 (71 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3504-1-9.
332.1.02:339.94
Л 369

Сулак, София.
Биографический очерк о жизни и деятельности И. П. Кристиогло / автор-составитель: София Сулак ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 91 p. : fot., fot. color.
Text : lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 85-86 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3504-2-6.
378(092)=512.165=161.1
С 896

Platforme de Compost : organizarea, gestionarea şi utilizarea / Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova „MOVCA”, Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED), Programul USAID ”Farmer-to-Farmer Moldova”, CNFA ; experți: Ross Penhallegon, Tamara Șchiopu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 28 p. : fot., tab. color.
Apare cu suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED). – 300 ex.
ISBN 978-9975-89-220-9.
631.879.4(036)
P 70

Platforme de Compost : organizarea, gestionarea şi utilizarea / Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova „MOVCA”, Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED), Programul USAID ”Farmer-to-Farmer Moldova”, CNFA ; experți: Ross Penhallegon, Tamara Șchiopu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 28 p. : fot., tab. color.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Apare cu suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED).
ISBN 978-9975-89-221-6 (PDF).
631.879.4(036)
P 70


Rotaţia culturilor / Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova „MOVCA”, Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED), Programul USAID ”Farmer-to-Farmer Moldova”, CNFA ; experți: Seth Urbanowitz, Tamara Șchiopu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 22 p. : fot., tab. color.
Apare cu suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED). – 300 ex.
ISBN 978-9975-89-222-3.
631.582(036)
R 82

Rotaţia culturilor / Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova „MOVCA”, Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED), Programul USAID ”Farmer-to-Farmer Moldova”, CNFA ; experți: Ross Penhallegon, Tamara Șchiopu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 22 p. : fot., tab. color.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Apare cu suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED).
ISBN 978-9975-89-223-0 (PDF).
631.582(036)
R 82

Biodiversitatea în gospodăriile agricole : Ghid de buzunar : pentru agricultorii din Moldova / Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED) ; expert: Tamara Şchiopu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 30 p. : il. color.
Referinţe bibliogr.: p. 28. – Apare cu suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED). – 300 ex.
ISBN 978-9975-89-224-7.
631.147(036)
B 53

Biodiversitatea în gospodăriile agricole : Ghid de buzunar : pentru agricultorii din Moldova / Asociaţia Obştească „Educaţie pentru Dezvoltare” (AED) ; expert: Tamara Şchiopu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 30 p. : il. color.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Referinţe bibliogr.: p. 28. – Apare cu suportul financiar al Fundației ”Servicii de Dezvoltare Liechtenstein” (LED).
ISBN 978-9975-89-225-4 (PDF).
631.147(036)
B 53

Boli infecţioase la copii : Manual / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; elaborat: Galina Rusu [et al.] ; sub redacţia: Galina Rusu. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 384 p. : tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-157-45-2.
616.9-053.2(075.8)
B 66

„Пути совершенствования естественно-географического образования в Приднестровье”, республиканская научно-практическая конференция (8 ; 2021 ; Тираспол). Пути совершенствования естественно-географического образования в Приднестровье : Материалы VIII Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 23 апреля 2021 г. / оргкомитет: Берил С. И. (председатель) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021 (Бендерская типография „Полиграфист”). – 610 p. : fig. color, tab.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-геогр. фак. [и др.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 90 ex.
ISBN 978-9975-3491-3-0.
082:378.4(478-24)=135.1=161.1
П 901

Jadan, Serhii.
Anarchy in the UKR : Roman / Serhii Jadan ; traducere din ucraineană şi note de Maria Hoşciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).
Cerinţe de sistem: ePub Reader.
ISBN 978-9975-86-514-2 (ePub).
821.161.2-31
J 15

Andruhovîci, Iuri.
Recreaţii : Roman / Iuri Andruhovîci ; traducere din ucraineană şi note de Maria Hoşciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).
Cerinţe de sistem: ePub Reader.
ISBN 978-9975-86-515-9 (ePub).
821.161.2-31
A 55

Muray, Philippe.
Imperiul binelui : Eseu / Philippe Muray ; traducere din franceză de O. Nimigean. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).
Cerinţe de sistem: ePub Reader.
ISBN 978-9975-86-516-6 (ePub).
821.133.1-4
M 96

Jadan, Serhii.
Internat : Roman / Serhii Jadan ; traducere din ucraineană şi note de Maria Hoşciuc. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).
Cerinţe de sistem: ePub Reader.
ISBN 978-9975-86-517-3 (ePub).
821.161.2-31
J 15

Goetz, Rainald.
Johann Holtrop. O schiţă a societăţii : roman / Rainald Goetz ; traducere din germană de Victor Scoradeţ. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).
Cerinţe de sistem: ePub Reader.
ISBN 978-9975-86-518-0 (ePub).
821.112.2-31
G 64

Cele mai frumoase poveşti cu animale din lumea întreagă / repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din engleză: Medeea Neguţescu ; ilustraţii: Valentina Belloni [et al.] ; copertă: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 128 p. : il. color. – (Colecţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).
Tit. orig.: The Most Beautiful Animal Stories from Around the World. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-0-0483-1.
821-93
C 34

Pînzaru, Iurie.
Metodologie privind organizarea activităţilor de comunicare şi informare în prevenirea intoxicaţiilor acute exogene de etiologie chimică : Ghid practic / Iurie Pînzaru, Tatiana Tonu, Kristina Stîncă ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : il. color.
Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul Inst. de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia şi Org. Mondiale a Sănătăţii. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-87-817-3.
615.099:614.4(036)
P 66

Nicolae Lupan, disidentul şi jurnalistul : [în vol.] / elaborat de Sergiu Musteaţă şi Elena Varta. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-0-0347-6.
Vol. 2 : La microfonul Europei Libere (1978-1988). – 2021. – 372 p. : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume proprii : p. 368-371. – 200 ex. – ISBN 978-9975-0-0484-8.
N 60

Alexandrescu, Grigore.
Scrieri / Grigore Alexandrescu ; ediţie îngrijită de Mihai Papuc ; studiu introductiv de Mircea Anghelescu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 512 p. : fot. – (Moştenire, ISBN 978-9975-67-986-2).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 700 ex.
ISBN 978-9975-85-287-6.
821.135.1-8
A 38

Муска, Снежана.
Антикризисный менеджмент : Курс лекций / Муска С. Ф., Златовчена И. Д. ; Комратский госудаpственный университет. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 164 p. : tab.
Referinţe bibliogr.: p. 161-164 (51 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-146-8.
658.5(042.3)
M 916

Tighineanu, Lilia.
Matematica : Clasa a 4-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3512-2-5.
Varianta 1. – 2021. – 60 p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3512-3-2.
51(079)
T 59

Tighineanu, Lilia.
Matematica : Clasa a 4-a : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă / Lilia Tighineanu, Galina Cealic, Svetlana Cucoş. – Chişinău : Artefact, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-3512-2-5.
Varianta 2. – 2021. – 60 p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3512-4-9.
51(079)
T 59

Pătru, Livia.
Consilierea, recuperarea şi integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale în sistemul de învăţământ / Livia Pătru. – Chişinău : Garomont Studio, 2021. – 68 p.
Referinţe bibliogr.: p. 67 (22 tit.). – 6 ex.
ISBN 978-9975-3479-5-2.
376.091
P 44

Supravegherea dezvoltării copiilor şi adolescenţilor : Ghid pentru medicii de familie / Ninel Revenco, Adela Horodişteanu-Banuh, Ala Holban [et al.] ; sub redacţia: Ninel Revenco ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, IMSP Institutul Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 400 p. : diagr., tab., tab. color.
Referinţe bibliogr.: p. 335-352 (319 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-157-46-9.
613.95:[614.253:616]
S 96

Maţcan-Lîsenco, I.
Anatomia plastică : Suport de curs / I. Maţcan-Lîsenco, T. Filipski ; redactor responsabil: Tatiana Buimistru ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism şi Design Urban. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021 – . – ISBN 978-9975-45-695-1.
Partea 1-a. – 2021. – 44 p. : fig. color. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 23-24 (35 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-696-8.
611.7:73/76(075.8)
M 46

Lapoşina, Emilia.
Ghid pentru realizarea procesului de instruire în format online / Lapoşina Emilia, Frunze Olesea, Cecan Roman ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : C.E.-P. UPS „Ion Creangă”, 2021. – 38 p. : fig. color.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-524-3.
37.091:004.9(075)
L 21

Ţap, Elena.
Professional evaluation : Course support / Elena Ţap, Frunze Olesea. – Chişinău : C.E.-P. UPS „Ion Creangă”, 2021. – 67 p. : tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-525-0.
37.091(075.8)
T 21

„Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”, conferinţă ştiinţifică naţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”, 25-26 martie 2021, Chişinău / comitetul organizatorico-ştiinţific: Serghei Brînza [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 717 p. : fot. color, tab.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 85 ex.
ISBN 978-9975-152-12-9.
343(082)=135.1=111=161.1
I-52

Sergiu Rădăuţanu : Biobibliografie : (vocaţie, exigenţă, raţiune) / Universitatea Tehnică a Moldovei ; autori: Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipor. „Bons Offices”). – 399 p. : fot., fot. color.
100 ex.
ISBN 978-9975-87-818-0.
016:[62+378+929(478)]
S 49

Терзи, Николай.
Жизнь и память / Николай Терзи. – Chişinău : F.E.-P ”Tipografia Centrală”, 2021. – 178, [32] p. : fot., fot. color.
500 ex.
ISBN 978-9975-157-48-3.
94(478)
Т 350


Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională : Ediţia a 70-a, 28 aprilie 2021 / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu [et al.] ; comitetul de organizare: Tudor Castraveţ [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-337-0.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Vol. 1. – 2021. – 574 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-338-7.
082:378=00
M 47


Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională : Ediţia a 70-a, 28 aprilie 2021 / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu [et al.] ; comitetul de organizare: Tudor Castraveţ [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-337-0.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Vol. 2. – 2021. – 281 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-76-339-4.
082:378=135.1=111=161.1
M 47

Muma Calle / Reconstrucţii matriarhale după Lao-Tzu de Lică Sainciuc ; coperta: Anna Vasina. – Chişinău : Codobelc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. : il.
Referinţe bibliogr.: p. 108-110. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-87-819-7.
821.581-8
M 94

Plugaru, Emilia.
Cer de sineală : Poezii de dragoste / Emilia Plugaru ; cuvânt înainte: Radmila Popovici ; copertă: Olga Mirzac. – Chişinău : R.P. Editor, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 82 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-3336-8-9.
821.135.1(478)-1
P 72

Ghid privind potenţialul melifer, condiţiile climatice, calitatea aerului şi solului în Regiunea Bazinului Mării Negre / Proiectul ”Creşterea comerţului şi modernizarea apiculturii şi sectoarelor conexe în Bazinul Mării Negre” ITM BEE-BSB ; editorul materialului: Centrul de Business din Cahul ; coordonator: Adrian Zugravu. – Cahul : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 66 p. : fig. color, tab. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).
Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (41 tit.). – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-821-0.
G 49


Boşcaneanu, Marcel.
Răspunderea penală pentru poluarea apei : Monografie / Marcel Boşcaneanu ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 211 p.
Referinţe bibliogr.: p. 192-211 (254 tit.). – În regia aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-88-0.
343.7:504.4.054
B 71

Cananău, Anatolie.
Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor în domeniul transportului rutier : Studiu monografic / Anatolie Cananău ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p. : fig., fot., tab. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).
Referinţe bibliogr.: p. 190-207 (219 tit.). – În regia aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-89-7.
343.97:343.346
C 18

Carp, Simion.
Drept execuţional-penal / Simion Carp ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Ştiinţă. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 246 p. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).
Referinţe bibliogr.: p. 233-245 (201 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-90-3.
343.84(075)
C 26

Cojocaru, Radion.
Infracţiunea de pruncucidere / Radion Cojocaru ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p. : tab. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).
Referinţe bibliogr.: p. 222-235. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-91-0.
343.622
C 61

Glavan, Boris.
Liberarea de răspundere penală : Studiu monografic / Boris Glavan ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 226 p. : fig., tab. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).
Referinţe bibliogr.: p. 204-223 (280 tit.). – În regia aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-92-7.
343.84
G 61

Rusnac, Constantin.
Cercetarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare : Studiu monografic / Constantin Rusnac, Iurie Odagiu ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”, Departamentul Ştiinţă. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 158 p. : fig., tab. – (Colecţia aniversară „30 de ani”, ISBN 978-9975-121-80-4).
Referinţe bibliogr.: p. 139-157 (261 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-93-4.
343.93:343.12
R 94

Люленов, Пётр Васильевич.
Вечные коммунистические ценности / Пётр Васильевич Люленов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-157-49-0.
329.15
Л 945

Ротару, Мария.
Методология поддержки детей с ООП в в инклюзивной школе : Учебно-методическое пособие для студентов 2-го цикла высшего образования / Ротару Мария ; Министерство oбразования культуры и науки Республики Молдова, Кишиневский государственный педагогический университет, Факультет психологии и специальной психопедагогики, Кафедрa специальной психопедагогики. – Кишинэу : C.E.-P. UPS „I. Creangă”. – 243 p.
Referințe bibliogr.: p. 241-243 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-526-7.
376(075)
Р 790

Войняк, Василий Иванович.
Биологические предпосылки и тeхнологические основы использования биологически активных веществ в интегрированной защите виноградной лозы / Войняк Василий Иванович ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Институт генетики, физиологии и защиты растений. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Căpăţână Print”). – 168 p. : il. color, tab.
Bibliogr.: p. 149-168 (231 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3477-6-1.
632.93:634.8
В 652

Zagaievschi, Vitalie.
Învăţători şi profesori, cu harul şi cu vremea lor / Vitalie Zagaievschi. – Drochia : S. n., 2021 (C.E.-P. UPS „Ion Creangă”). – 100 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-46-527-4.
37.091(092)
Z 15

Barbanoi (Gajim), Hristina.
Armonia : Suport de curs : [în vol.] / Hristina Barbanoi (Gajim) ; redactor ştiinţific: Tatiana Berezovicova ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Departamentul Muzicologie, Compoziţie şi Jazz. – Chişinău : AMTAP, 2021 – . – ISBN 978-9975-3453-7-8.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Vol. 1. – 2021. – 65 p. : n. muz., tab. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 65 (18 tit.). – ISBN 978-9975-3453-8-5.
781.4(075.8)
B 29

Barbanoi (Gajim), Hristina.
Armonia : Suport de curs : [în vol.] / Hristina Barbanoi (Gajim) ; redactor ştiinţific: Tatiana Berezovicova ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Departamentul Muzicologie, Compoziţie şi Jazz. – Chişinău : AMTAP, 2021 – . – ISBN 978-9975-3453-7-8.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Vol. 2. – 2021. – 62 p. : n. muz., tab. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 62 (18 tit.). – ISBN 978-9975-3453-9-2.
781.4(075.8)
B 29

Dereli-Nani, Elena.
Bucurii pentru copii / Elena Dereli-Nani ; desene: Viorica Didic. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 192 p. : des. color.
300 ex.
ISBN 978-9975-58-248-3.
821.135.1(478)-1-93
D 33

Savin-Peşterean, Angela.
Clipele noastre de dor : Versuri / Angela Savin-Peşterean ; copertă: Liuba Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 148 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-558-3.
821.135.1(478)-1
S 29

Mihălache, Lilia.
Didactica informaticii : (suport de curs la didactica informaticii) / Lilia Mihălache ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Fizică Matematică şi Tehnologii Informaţionale, Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST). – 92 p. : fig. color, tab.
Referințe bibliogr.: p. 86-92 (100 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-340-0.
37.091:004(075.8)
M 70

Oberşt, Ala.
Macroeconomie : Note de curs / Ala Oberşt ; redactor responsabil: Rina Ţurcan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 98 p.
Referinţe bibliogr.: p. 98 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-697-5.
330.101.541(075.8)
O-12

Кара, М. Ф.
Аренда сельскохозяйственных земель как форма экономических отношений в современных условиях АТО Гагаузия / Кара М. Ф. ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 95 p. : fig. color, tab.
Bibliogr.: p. 89-90 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3504-3-3.
338.43:332.28(478-29)
К 210

Chimia aplicată pentru ingineri : Manual / Sturza Rodica, Verejan Ana, Haritonov Svetlana [et al.] ; redactor responsabil: Subotin Iurie ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 356 p. : fig., fig. color, tab.
Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-698-2.
54:62(075.8)
C 42

Mancaş, Maria.
Teste de autoevaluare la practicum „Arta comunicării şi etică profesională” / Maria Mancaş ; Ministerul Educaţei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie Generală şi Drept, Departamentul „Resurse umane, afaceri publice şi comunicare”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 98 p.
Referinţe bibliogr.: p. 96-97. – 50 ex.
ISBN 978-9975-155-19-9.
316.6/.7(079)
M 21

Eminescu, Mihail.
Poesii / Mihail Eminescu ; coperta: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 315 p. : il.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3329-7-2.
821.135.1-1
E 48

Durrieu, Josette.
Republica Moldova la răscruce de lumi / Josette Durrieu, Florent Parmentier ; prefaţă de Jean-Pierre Raffarin ; postfeţe de Jean-Pierre Chevènement şi Catheterine Lalumière ; traducere din franceză de Florin Milian. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 155 p. – (Cartier istoric / colecție coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Bibliogr.: p. 141-142. – Ind. de nume : p. : 147-152. – 500 ex.
ISBN 978-9975-86-519-7.
94(478)+327
D 95

Арикова, З. Н.
Системы менеджмента качества : учебное пособие / Арикова З. Н. / Министерство образовния культуры и исследований Республики Молдова ; Комратский государственный университет. – Комрат : Б. И., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 93 p. : fig., fig. color, tab.
Referințe bibliogr.: p. 83 (27 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-147-5.
005.6(075.8)

Lectura şi scările : Culegere de articole : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Clubul Literar „Homo Aestheticus” ; director general: Elena Pintilei ; consultant ştiințific, prefață: Iulian Filip ; coordonator de ediție: Victoria Vasilica. – Chişinău : BNRM, 2021 (Tipogr. „Primex-Com”) – . – ISBN 978-9975-3510-1-0.
Vol. 2. – 2021. – 232 p. : fig., fot. color, tab. – Pref., rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-3510-2-7.
028(082)=135.1=111
L 37

Cabac-Pogorevici, Irina.
The algorithm for the assessment of the patients with chronic coronary syndromes : Methodical elaboration for students and residents / Cabac-Pogorevici Irina ; State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”. – Chişinău : Medicina, 2021. – 44 p. : fig., tab.
Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-203-9.
616.12-009.72(076.5)
C 11

Vîrlan, Svetlana.
Limba şi literatura română : Clasa a 4-a : Proiectare pe unităţi de învăţare / Svetlana Vîrlan, Mariana Marin. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2021 (Tipogr. „Cavaioli”) – . – (Colecţia „Atelier didactic” / coordonată de Mariana Marin, ISBN 978-9975-59-157-7). – ISBN 978-9975-59-204-8.
Semestrul 1. – 2021. – 176 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-59-205-5.
373.3.016:[811.135.1+821.135.09]
V-66


Vîrlan, Svetlana.
Limba şi literatura română : Clasa a 4-a : Proiectare pe unităţi de învăţare / Svetlana Vîrlan, Mariana Marin. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2021 (Tipogr. „Cavaioli”) – . – (Colecţia „Atelier didactic” / coordonată de Mariana Marin, ISBN 978-9975-59-157-7). – ISBN 978-9975-59-204-8.
Semestrul al 2-lea. – 2021. – 149 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-59-206-2.
373.3.016:[811.135.1+821.135.09]
V-66

Trofim, Alina.
Utilizarea Biostimulatorilor Cianobacterieni în Agricultura Ecologică / Trofim Alina, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab. color.
Referinţe bibliogr.: p. 68-78 (113 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-157-50-6.
T 87

Popovici, Angela.
Comunicare în limba română : Caietul intelegent pentru clasa a 4-a : Instituţii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale / Angela Popovici ; coautori: Lora Gîrleanu, Angela Murzac. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 68 p. : il., il. color, tab.
Referinţe bibliogr.: p. 64 (3 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-3479-6-9.
811.135.1’27’243(076)
P 83

Codul electoral al Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 260 p.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-157-51-3.
342.8(478)(094.4)=135.1=161.1
C 60

Dragalina, Galina.
Prin labirintul mesajelor / Galina Dragalina. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 134 p. : fot., fot. color.
50 ex.
ISBN 978-9975-152-15-0.
821.135.1(478)-94
D 73

„Инновационные подходы в образовании”, научно-методический семинар (2021 ; Бендер). Инновационные подходы в образовании : Научно-методический семинар, 26 марта 2021 года / редакционный совет: И. В. Толмачева [и др.] ; редакционная коллегия: С. М. Заяц [и др.]. – Бендер : ПГУ, 2021 (Бендерская типография „Полиграфист”). – 128 p. : fig., tab.
Antetit.: Гос. администрация г. Бендеры, Гос. образовательное учреждение „Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко”, Бендер. политех. фил. – Text parțial în lb. rom., ucr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3491-4-7.
37.091(082)
И 665

Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … / Banca Naţională a Moldovei. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-4353-0-7.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
… 2020. – 2021. – 192 p. : graf. color, tab. – Disponibil : https://www.bnm.md/files/Raport_Anual_2020_1.pdf. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3169-9-6 (PDF).
336.711+338(478)(047)
B 26

Botnari, Vasile.
Simptomatica dereglărilor fiziologice şi bolilor infecţioase la tomate / Vasile Botnari ; Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 95 p. : il. color.
Bibliogr.: p. 93-95. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-882-1.
632:635.64(036)
B 73

Prisăcaru, Veronica.
Recomandări metodice de perfecţionare a programelor de studii de licenţă: 0811.1 – Agronomie, 0811.5 – Protecţia plantelor şi 0811.2 – Selecţia şi genetica culturilor agricole în conformitate cu tendinţele în evoluţia producţiei vegetale în Republica Moldova şi doleanţele reprezenţanților mediului de afaceri / Veronica Prisăcaru, Tatiana Şevciuc, Ion Băcean ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 30 p. : fig. color, tab.
Referinţe bibliogr.: p. 27 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-883-8.
378:631(076.5)
P 92

Prisăcaru, Veronica.
Recomandări metodice de perfecţionare a programelor de studii de licenţă: 0811.6 – Zootehnie şi 0811.7 – Siguranţa produselor agroalimentare în conformitate cu tendinţele în evoluţia producţiei animaliere în Republica Moldova şi doleanţele reprezentanţilor mediului de afaceri / Veronica Prisăcaru, Grigore Baltag, Larisa Caisân ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 24 p. : tab.
Referinţe bibliogr.: p. 22 (8 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-884-5.
378:636(076.5)
P 92

Kuciuk, Valeriu.
Reforma constituţională în Republica Moldova : (evaluări şi perspective) / Valeriu Kuciuk, Victor Puşcaş. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 284 p. : tab.
Text, rez.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-881-4.
342.4(478)
K 89 

Cercetări privind asigurarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general din Republica Moldova : Monografie colectivă / Aglaida Bolboceanu, Oxana Paladi, Angela Potâng [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Oxana Paladi, Angela Potâng ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 211 p. : fig. color, tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-152-16-7.
373.015.3(478)
C 35

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 5 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-26-4.
373.4.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 6 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-27-1.
373.4.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 7 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-28-8.
373.4.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 8 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 73 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-29-5.
373.4.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 9 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 73 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-30-1.
373.4.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 10 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 73 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-31-8.
373.5.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 11 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-32-5.
373.5.015(075.3)
К 432

Киркина, Ольга.
Развитие личности : 12 класс / Ольга Киркина, Инесса Тэуту. – [Кишинэу] : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : il. color, tab.
500 ex.
ISBN 978-9975-156-33-2.
373.5.015(075.3)
К 432

Biologie : Caiet de probe de evaluare sumativă şi formativă : Clasa a 8-a / Mariana Goraş, Stela Arhip, Svetlana Grigoreanu [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 60 p. : fig. color, tab.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3439-7-8.
57(079)
B 53

Patraş, Svetlana.
Politica de protecţie a copilului / Svetlana Patraş, Vladislav Oleatovschi ; Federaţia Moldovenească de Fotbal, Terre des hommes Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 („Tipografia-Sirius”). – 152 p. : il., tab. color.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Referințe bibliogr.: p. 75-76. – Apare cu suportul financiar al UEFA. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-301-6.
342.726-053.2+796.332=135.1=161.1
P 56

Bolocan-Holban, Augustina.
Ghid metodic pentru stagiile de practică : Domeniul de formare profesională – 0421. Drept : Specialitatea – 0421.1 Drept : Ciclul 1 – studii superioare de Licenţă şi Ciclul 2 – studii superioare de Masterat / Bolocan-Holban Augustina, Botnarenco Mihaela, Vidaicu Mihaela ; coordonatori: Serghei Brînza, Irina Carauş ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 68 p. : tab. color.
Referințe bibliogr.: p. 48. – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-823-4.
378.147:34(076.5)
B 66


Despre boală : Ce trebuie să cunoască şi să facă un creştin aflat în boală / compilatori: Victor Curca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 224 p. : il.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-249-0.
27-47:616
D 34

Manual de psihiatrie / Anatol Nacu, Jana Chihai, Ion Coşciug [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 647 p. : fig., fot., tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-87-822-7.
616.89(075.8)
M 30

Farago, Elena.
Din traista lui Moş Crăciun / Elena Farago ; ilustraţii de Aliona Timuţa ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 156 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-566-2.
821.135.1-1-93
F 20

Verne, Jules.
O călătorie spre centrul Pământului / Jules Verne ; traducere de Dan Faur ; ilustraţii de Sergiu Pascaru ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 274, [1] p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
Tit. orig.: Voyage au centre de la Terre. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-567-9.
821.133.1-31-93
V-48

Slavici, Ioan.
Mara / Ioan Slavici ; ilustraţii de Alexei Colâbneac ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 313, [2] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-568-6.
821.135.1-31
S 63


Brătescu-Voineşti, I. Al.
Puiul / I. Al. Brătescu-Voineşti ; ilustraţii: Olga Cazacu ; copertă: Vladimir kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 186, [1] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-569-3.
821.135.1-93
B 79


Ispirescu, Petre.
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Petre Ispirescu ; antologie, prefaţă şi note de Constantin Monahu-Lovişteanu ; ilustraţii de Alexei Colâbneac ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 260, [2] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-570-9.
821.135.1-343-93
I-85

Spyri, Johanna.
Veronica şi prietenii săi : Povestiri / Johanna Spyri ; traducere şi adaptare de Mihaela Eros ; ilustraţii de Catrin Bespaliuc ; copertă: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 214, [3] p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-571-6.
821.112.2(494)-34-93
S 74


Stevenson, Robert Louis.
Insula comorii / Robert Louis Stevenson ; traducere de F. Brunea-Fox ; ilustraţii de Serghei Samsonov. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 244 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
Tit. orig.: Treasure Island. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-572-3.
821.111-31-93
S 84

Cervantes, Miguel de.
Don Quijote / Miguel de Cervantes ; respovestire pentru copii de Al. Alexianu ; copertă: Vladimir Kravcenko ; ilustraţii de Violeta Diordiev. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 115 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-573-0.
821.134.2-311.3-93
C 49

Defoe, Daniel.
Viaţa şi nemaipomenitele aventuri ale lui Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; traducere şi prefaţă de Petru Comarnescu ; ilustraţii de Jean Grandville. – Chişinău : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 276 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
Tit. orig.: The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-574-7.
821.111-311.3-93
D 28

„Dezvoltare economică şi cercetare”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională on-line (2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltare economică şi cercetare” = International scientific-professional conference „Economic development and research” / comitetul științific, organizatoric: Larisa Șavga (președinte) [et al.] ; colegiul de redacţie: Bîrcă Iulita [et al.]. – Chişinău : UCCM, 2021. – 322 p. : fig. color, tab.
Antetit.: Univ. Coop.-Comercială din Moldova, Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Univ. „Dunărea de Jos” Galaţi, România [et al.]. – Tit., text parțial paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-81-058-6.
3:001.891(082)=135.1=111=161.1
D 35

Dereli-Nani, Elena.
Din toată inima / Elena Dereli-Nani. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 182 p. : il. color.
100 ex.
ISBN 978-9975-3097-5-2.
821.135.1(478)-1
D 33

Dezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii: rolul şi locul lecturii : Suport metodologic şi educaţional în sprijinul realizării Programului Naţional LecturaCentral, ediţia a 4-a, 2021 / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Direcţia Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării ; director general: Elena Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonator de ediție: Vera Osoianu. – Chişinău : BNRM, 2021. – 95 p. : fig., tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.
ISBN 978-9975-3510-3-4.
028(082)
D 35

Miţelea, Stela.
Dezvoltare personală : Clasa a 5-a / Stela Miţelea, Natalia Dabija. – Chişinău : Lyceum, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : fig., tab. color.
3000 ex.
ISBN 978-9975-3441-5-9.
373.4.015(075.3)
M 81

„Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (6 ; 2021 ; Chişinău). Personalitate şi sport: Teorie. Metodologie. Practică = Личность и спорт: Теория. Методика. Практика = Personality and Sports: Theory. Methodology. Practice : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate antrenorilor emeriţi la Sambo şi Judo Nicolae Bolboceanu şi Iraclii Valişvili, ediţia a 6-a, 21 mai 2021, Chişinău. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 100 p. : fig., tab.
Antetit.: Şcoala Sportivă Specializată de Lupte „Andrei Doga”, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. lb.: rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-885-2.
796/797(082)=135.1=161.1
P 52

Bîcu, Leon.
Om bun ca dânsul altul nu-i : (Eseuri. Reflecţii pedagogice şi literare) / Leon Bîcu ; prez. grafică: Eugenia Moroșanu. – Chişinău : Labirint, 2021. – 74 p. : fot., fot. color.
30 ex.
ISBN 978-9975-122-99-3.
821.135.1(478)-8
B 52

„Sănătatea mintală : într-o lume plină de provocări”, congres internaţional (2 ; 2021 ; Chişinău). Sănătatea mintală într-o lume plină de provocări = Mental health in this challenging world = Психическое здоровье в мире охваченным испытаниям : Congresul Internaţional al Societăţii Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuţilor şi Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova SPNPPC: Lucrările congresului din 23-26 iunie 2021 / comitetul ştiinţific: Băcila Ciprian [et al.] ; comitetul organizatoric: Bologan Alina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 96 p. : fig., fig., fot. color, tab.
Antetit.: Min. Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuţilor şi Psihologilor Clinicieni SPNPPC [et al.]. – Tit., text parțial paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3493-7-6.
613.8+616.89(082)=135.1=111=161.1
S 19

Belecciu, Liliana.
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare: politica naţională şi cadrul legal de reglementare / Liliana Belecciu ; Proiectul SDC-ADA „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Republica Moldova”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafgic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 44 p.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-121-94-1.
351.778.3+351.777.612
B 42

Timuş, Maria.
Comunicarea profesională ştiinţifică : (curs de lecţii pentru studenţii ciclului 2, a facultăţilor de educaţie fizică şi sport) / Timuş Maria, Amelicichin Ecaterina ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Valinex”). – 118 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 116 (7 tit.). – Referințe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-429-3.
001.81:378.091+796.011
T 60

Cutasevici, Gheorghe.
Geamurile memoriei : (poeme) / Gheorghe Cutasevici ; prefață: Leon Bâcu ; prez. grafică: Roman Cutasevici ; coperta: Constantin Chirtoacă. – Chișinău : Labirint, 2021. – 196 p. : pict.
50 ex.
ISBN 978-9975-3419-5-0.
821.135.1(478)-1
C 97

Gîncu, Irina.
English Didactics : A course in the Ehglish Language Teaching / Irina Gîncu ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 248 p. : tab.
Referințe bibliogr.: p.241-247 (149 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-158-18-3.
378.091:811.111(075.8)
G 57

Урсу, Валерий.
Энергия и материя, или Запретная физика / Валерий Урсу. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Valinex”). – 120 p. : fig., fig. color.
Bibliogr.: p. 113-118 (112 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-430-9.
539.1
У 727

„Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă naţională cu participare internaţională (5 ; 2021 ; Bălţi). Conferinţa naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediţia a 5-a, 29-30 iunie 2021, Bălţi / coordonator: Valeriu Capcelea ; colegiul redacţional: Valeriu Capcelea [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 497 p. : diagr., fig. color, tab.
Antetit.: Secţia Nord a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Zona Econ. Liberă Bălţi, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-432-9.
082=135.1=111=161.1
S 85

Cabac-Pogorevici, Irina.
Algoritmul de evaluare a pacienţilor cu sindroame coronariene cronice : Elaborare metodică pentru studenţi şi rezidenţi / Cabac-Pogorevici Irina ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2021. – 43 p. : fig., tab. color.
Referinţe bibliogr.: p. 42-43 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-204-6.
616.132.2-07(076.5)
C 11

Сулак, С. К.
Методические рекондации по написанию и оформлению лиценционных проектов для студентов специализации: 0114.10/0114.9 „Иностранные языки/Языки и литература”; 0114.9/01114.10 „Языки и литература/Иностранные языки” : дневной формы обучения / Сулак С. К., Куртова Е. Р., Герчу Е. Д. ; Министерство образования культуры и исследований Республики Молдова, Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 78 p. : fig. color, tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 45-47 (13 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-148-2.
378:81/82(076.5)
С 896

Sulac, Sofia.
Guide to literary text and poetry analysis / Sofia Sulac, Elena Curtova, Prascovia Nicolaeva ; Comrat State University, Faculty of National Culture, Department of Foreign Languages. – Comrat : S. n., 2021 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 137 p.
Referinţe bibliogr.: p. 136-137 (15 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-149-9.
811.111’42(075)
S 95

Сулак, С. К.
Методические рекондации по написанию и оформлению магистерских диссертаций для магистрантов специализации: 0114. „Преподавание германских языков в доуниверситетских учебных заведениях в полиэтничной среде” : дневной формы обучения / Сулак С. К., Куртова Е. Р., Герчу Е. Д. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра иностранных языков. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 82 p. : des. color, tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 58-59 (12 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-150-5.
378:811.11’243(076.5)
С 896

Сулак, С. К.
Учебно-методическое пособие по педагогической практике для студентов 3 и 4 курсов специализаций: 0114.10 „Иностранные языки ; 0114.10/0114.9 „Иностранные языки/Языки и литература” : дневной формы обучения / Сулак С. К., Куртова Е. Р., Николаева П. Д. ; Комратский государственный университет, Факультет национальной культуры, Кафедра иностранных языков. – Комрат : Б. и., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 109 p. : tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 45-47 (13 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-151-2.
378.147:81/82(075)
С 896


Sulac, Sofia.
Study Guide to Professional Internship at Master’s Cycle for a professional specialization: „0114. Teaching Germanic Languages at Pre-university Instituttions in Multiethnic Environment” / Sofia Sulac, Prascovia Nicolaeva, Elena Curtova ; Comrat State University, Faculty of National Culture, Department of Foreign Languages. – Comrat : S. n., 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 86 p.
Referinţe bibliogr.: p. 52 (6 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-83-152-9.
378:811.11’243(076.5)
S 95

Petrikovsky, B. M.
Cancer screening un the 21 Century : Stat of the Art Cancer Screening / B. M. Petrikovsky. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 77 p. : tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor.
ISBN 978-9975-153-90-4.
616-006-07
P 58

Проданюк, Леонид.
Вирус ямчатости древесины яблони в системе сертификации посадочного материала плодовых культур / Проданюк Леонид ; научный рецензент: И. Н. Доника ; Министерство сельского хозяйства территориального развития и окружающей среды, Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 144 p. : fig., fig. color.
Bibliogr.: p. 130-139 (164 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-886-9.
632.3:634.11
П 787

Eugen Doga : compozitor, academician / Academia de Ştiinţe a Moldovei ; selecție: Luminiţa Dumbrăveanu; traducerea textelor din limba rusă în limba română: Claudia Vârlan, Vlad Pohilă ; colegiul de redacţie: Ana-Maria Plămădeală [et al.]; fotografii: Pavel Balan [et al.]. – [Reeditare]. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 416 p. : fot., n. muz. – (Colecţia „Academica” / consiliul coordonator: Gheorghe Duca (președinte) [et al.], ISBN 978-9975-67-572-7 ; 3).
Bibliogr. creației lui Eugen Doga : p. 341-359. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-85-288-3.
78.071.1(478)(092)(082)
E 89

Ţurcanu, Ianoş.
Fulgere peste mare / Ianoş Ţurcanu ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 352 p.
Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-54-575-4.
821.135.1(478)-8
T 94

„Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (6 ; 2021 ; Chişinău). Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, Ediţia a 6-a, 25 februarie 2021 / coordonator: Alexandr Cauia ; comitetul ştiinţific: Svetlana Cebotari [et al.] ; comitetul de organizare: Pavel Croitoru [et al.] ; colegiul de redacție: Valeriu Bulat, Sergiu Odainic. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 385 p. : fig., tab.
Antetit.: Min. Apărării al Rep. Moldova, Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: rom.-engl., rom.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3346-8-6.
082=135.1=111=161.1
D 35

Флоринский, Николай.
Закрыв глаза… / протоиерей Николай Флоринский. – Chişinău : S. n., 2021 (F. E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : fot.
1000 ex.
ISBN 978-9975-157-52-0.
27-29
Ф 733

Covalschi, Stanislav.
Culturologie : Teoria şi istoria culturii universale : Curs de prelegeri / Stanislav Covalschi ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Economie. – Chişinău : C.E.-P. UPS „Ion Creangă”. – 157 p.
Referinţe bibliogr.: p. 157-157 (32 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-528-1.
008+930.85(042)
C 80

Roşca, Nicolae.
Tricefalul : roman / Nicolae Roşca. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 415 p. – (Moldova Aeterna, ISBN 978-9975-4345-7-7).
În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-87-824-1.
821.135.1(478)-31
R 74

Bumacov, Vasile.
Un blat de miliarde / Vasile Bumacov ; traducere din engleză de Elena Căpuşan ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – Tit. orig.: Blat to billions. – ISBN 978-9975-86-520-3.
Vol. 1 : O istorie despre viaţa în timpul prăbuşirii Imperiului Răului şi ascensiunea societăţii oligarhice : (Gânduri din Japonia). – 2021. – 336 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-521-0.
32
B 91

Utilizarea durabilă şi conservarea resurselor genetice: studiu de caz – nucul (Juglans regia L.) în Republica Moldova / Pîntea M., Mapelli S., Cozmic R. [et al.] ; Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale a Mediului, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p. : fig., fot. color, tab.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 52-55 (50 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-887-6.
634.51+575.21(478)
U-94


Designul bar-cafenea : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Programul de Studii Design Interior ; elaborat: Stela Plămădeală [et al.] ; redactor responsabil: Liliana Platon. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 53 p. : fig.
Referinţe bibliogr.: p. 52 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-702-6.
7.05:725.71(076.5)
D 34

„Teoria şi practica administrării publice”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 21 mai 2021 / comitetul ştiinţific: Oleg Balan [et al.] ; comitetul organizatoric: Oleg Balan (președinte) [et al.]. – Chişinău : AAP, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 566 p. : fig.
Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-3492-6-0.
082=135.1=111=161.1
T 43 

„Mathematics & IT: Research and Education” (MITRE-2021), international conference (2021 ; Chişinău). International Conference „Mathematics & IT: Research and Education” (MITRE-2021) : dedicated to the 75th anniversary of Moldova State University, July 1-3, 2021 : Abstracts / scientific committee: Alexei Caşu [et al.] ; organizing committee: Galina Rusu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 141 p.
Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Sci., Mathematical Society of the Republic of Moldova. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Index : p. 132-134. – 100 ex.
ISBN 978-9975-158-19-0.
51+004+37.0(082)=135.1=111
M 48

„Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2 ; 2021 ; Chişinău). Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea din perspectiva eticii globale = Research, innovation and development from the perspective of global ethics : Materialele conferinței ştiinţifice internaționale, Ediţia a 2-a, 16 aprilie 2021 / comitetul organizatoric: Lozovanu Ecaterina [et al.] ; colegiul de redacţie: Lozovanu Ecaterina (redactor responsabil) [et al.]. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 254 p. : fig. color, tab.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare Informatică şi Microelectronică, Dep. Ştiinţe Socioumane. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-45-703-3 (PDF).
082=135.1=111=161.1
C 35


Înfrângerea morilor de vânt : Omagiu profesorului universitar Gheorghe Colţun la 70 de ani / Universitatea de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 256 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-158-20-6.
016:[81/82+929(478)]
I-52


Цырдя, Богдан.
Гражданское общество в Республике Молдова: спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны / Богдан Цырдя. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 924 p. : fot., il., tab.
Bibliogr.: p. 801-818 (328 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-157-53-7.
061.2(478)
Ц 975


Petrovici, Stanomir.
Din neliniştea tăcerii / Stanomir Petrovici ; prefaţă: Petre Isachi ; copertă: Toni Bezarău. – Chişinău : Gunivas, 2021 (Tipogr. „Fox Trading”). – 256 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-3227-1-3.
821.135.1-31
P 60

Нантой, Вадим.
Ловушки Размышляющего Управляющего versus Сила Незнания Управляемых / Вадим Нантой. – Chişinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2021 (Print on demand). – 174 p. : il. color, tab. – (Серия: Мерцающее управление, ISBN 978-9975-153-91-1).
ISBN 978-9975-154-88-8.
005
Н 256


Куртев, Николай.
Охотничьи мгновения : Рассказы, этюды, байки / Николай Куртев. – Кишинэу : Lexon-Prim, 2021. – 160 p. : fot., il. color, tab.
300 ex.
ISBN 978-9975-3502-1-1.
821.163.2(478)-8
K 938

Zotea, Alina.
Aventurile lui Dodo / Alina Zotea, Victoria Vioară ; ilustrații de Daria Rusu. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 32 p. : il. color.
500 ex.
ISBN 978-9975-87-826-5.
821.135.1(478)-34-93
Z 86

Hermel, Frédéric.
Zidane / Frédéric Hermel ; traducere din limba franceză de Irina Borțoi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 383 p. : il.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3179-6-2.
796.332-071
H 53

Gudumac, Eva.
Esențialul în infecția Covid-19 la copii / Eva Gudumac, Svetlana Șciuca, Emil Ceban ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p. : fig., tab.
Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-82-205-3.
[616.98:578.834.1SARS-CoV-2]-053.2(075)
G 93

Culea, Uliana.
Lexicologia limbii italiene : Suport de curs / Culea Uliana ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P. UPS „Ion Creangă). – 100 p. : tab.
Bibliogr.: p. 98-100 (29 tit). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-529-8.
811.131.1’373(075.8)
C 94

Colțun, Gheorghe.
Etern fior – viața : Antologie / Gheorghe Colțun. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 384 p.
110 ex.
ISBN 978-9975-158-21-3.
821.135.1(478)-1
C 62

Pisarenco, Constantin.
Antologia eticii juridice contemporane : Suport de curs / Constantin Pisarenco ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Valinex”). – 318 p.
Bibliogr.: p. 314-318 (37 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-431-6.
34:174(075.8)
P 68

Burnett, Frances Hodgson.
Grădina secretă / Frances Hodgson Burnett ; traducere şi adaptare din engleză: Irina Chirica ; ilustraţii: Cristina Nilova ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 135, [1] p. : il. – (Primavera, ISBN 978-9975-0-0449-7).
Tit. orig.: The Secret Garden. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-0-0487-9.
811.111-31-93
B 95

„Strategii şi politici de management în economia contemporană”, conferinţa ştiinţifică internaţională (6 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Strategii şi politici de management în economia contemporană”, ediţia a 6-a, 26-27 martie 2021 / scientific committee: Cotelnic Ala [et al.] ; organizing committee: Negru Ion [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 377 p. : fig., fig. color, tab.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Departamentul Management. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Cuprins paral.: lb.rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.
ISBN 978-9975-155-20-5 (PDF).
33+005(082)=135.1=111=161.1
S 90

Ploşniţa, Elena.
Muzeu. Muzeificarea patrimoniului cultural imobil / Elena Ploşniţa ; traducere rusă, engleză: Mariana Balan ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ANCD, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 232 p. : fot. color. – (Biblioteca „Tyragetia” / editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 78-9975-80-903-0 ; 34).
Cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl. – Ind. de nume proprii, muzee, monumente istorice : p. 226-232. – 150 ex.
ISBN 978-9975-62-433-6.
069+008
P 72

Гайсюк, Василе.
Суета звёздной пыли : Журнал в стихах безутешного поэта / Василе Гайсюк ; ediţie îngrijită de Dumitru Constantin (Cobâli). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Taicom”). – 121 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-58-250-6.
821.161.1(478)-1
Г 147

Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor / redactor şef: Cercel Ilie [et al.]. – Chişinău : UASM, 2021. – 248 p.
Antetit.: Min. Agriculturii, Dezoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-320-7.
082:378=135.1=111=161.1
T 48

Produse alimentare inovative / A. Chirsanova, V. Reşitca, R. Siminiuc [et al.] ; coordonatori: Aurica Chirsanova, Tatiana Capcanari ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentaţie şi Nutriţie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 455 p. : fig., fig. color, tab.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-704-0.
663/664
P 94


Inflation Report … / National Bank of Moldova. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-3169-7-2.
Cerinţe de sistem: PDF Reader.
… Nr 2, May 2021. – 2021. – 67 p. : graf., tab. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-2-may-2021. – ISBN 978-9975-3179-7-9 (PDF)
336.711(478):336.748.12(047)
I-52

„Preocupări contemporane ale științelor socioumane”, conferință științifică internațională (11 ; 2020 ; Chișinău). Preocupări contemporane ale științelor socioumane = The contemporary issues of the socio-humanitarian sciences : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediția a 11-a, 3-4 decembrie 2020, Chişinău / director: Ilian Galben ; editors: Svetlana Rusnac, Elena Robu. – Chișinău : ULIM, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 500 p. : fig., graf., tab.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Științe Sociale şi ale Educației, Şcoala Doctorală a Univ. Libere Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3471-3-6.
082:37.0=135.1=111=161.1
P

Zmău-Bordei, Mihaela.
File din cronica unui neam… / Mihaela Zmău-Bordei ; copertă: Korniencova O. V. – Corjeuţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi). – 93 p. : fot., fot. color.
25 ex.
ISBN 978-9975-3179-8-6.
929.52(478)
Z 78

Evaluarea intermediară a Implementării Strategiei pentru Protecţia Copilului pe anii 2014-2020 şi a Planului de Acţiuni pentru anii 2016-2020 în Republica Moldova : Raport Final de Evaluare : [în vol.] / Manuela Sofia Stănculescu (coordonator), Monica Marin, Georgiana Blaj [et al.] ; UNICEF Moldova, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), Centrul Român de Modelare Economică (CERME). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-820-3.
Vol. 1. – 2021. – 160 p. : fig., tab. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 118-122 (63 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-87-827-2.
342.7+364.442.6-053.2(047)
E 93

„Oportunităţi de implicare a tinerilor în procesul de cercetare”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor (2021 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor „Oportunităţi de implicare a tinerilor în procesul de cercetare”, 18 mai 2021, Cahul / comitetul ştiinţific: Sergiu Cornea [et al.] ; comitetul organizatoric: Ion Gheleţchi (președinte) [et al.]. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 67 p.
Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Texte : lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-88-075-6.
082:378=135.1=111
O-62

„Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (1 ; 2021 ; Chişinău). Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului = Folk costume – expression of the history and culture of the nation : Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, Chişinău, 22 iunie 2021, Ediţia 1-a : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş [et al.] ; comitetul de organizare: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 52 p.
Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii, Educaţiei şi Cercet. şi Agenţiei Naţ. pentru Cercet. şi Dezvoltare în cadrul proiectului din Progr. de Stat (2020-2023). – 50 ex.
ISBN 978-9975-62-434-3.
391(082)=135.1=161.1
P 85

Ciocoi, Tatiana.
China mea din viaţă şi din cărţi : Eseu / Tatiana Ciocoi ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 172 p. – (Rotonda / colecţie coordonată de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
Apare cu sprijinul Ambasadei Rep. Chineze în Rep. Moldova. – 700 ex.
ISBN 978-9975-86-522-7.
821.135.1(478)-4
C 51

Sandu, Traian.
Istoria Gărzii de Fier. Un fascism românesc / Traian Sandu ; traducere din franceză de Simona Modreanu. – [Chişinău] : Cartier, 2021. – (Colecția „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).
Cerinţe de sistem: ePub Reader.
Tit. orig.: Un fascisme roumain. Histoire de la Garde de Fer. – Referinţe bibliogr.: p. 422-439.
ISBN 978-9975-86-523-4 (ePub).
94(498)”1919/1944″+329.17(498)
S 20

Documente medievale slavo-române din patrimoniul arhivistic al Republicii Moldova : album / Agenţia Naţională a Arhivelor ; alcătuitori: Demir Dragnev [et al.] ; responsabil de ediţie: Elena Frumosu ; recenzenţi ştiinţifici: Ion Gumenâi, Valentin Constantinov ; traducător engleză: Aurelia Vomişescu, Andrei Prohin ; traducător rusă: Larisa Svetlicinâi. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 160 p. : fot.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 159-160. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3502-2-8.
930.25(478):94(478+498)”14/16”
D 61

Rizov, Cristina.
Evaluarea şi tratamentul hirsutismului : Ghid / Cristina Rizov ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de endocrinologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia „Sirius”). – 35 p. : fig., tab.
Referinţe bibliogr.: p. 33 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-302-3.
616.594-07-08
R 60

Economia firmei : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei ; compilare: Aliona Dodu [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 256 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 254-256 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-705-7.
658.5(075.8)
E 15

Bucos, Tatiana.
Startup’s finances : how to project finances & get funding : Handbook / Tatiana Bucos, Elena Simciuc, Liudmila Todorova ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2021. – 116 p. : fig., fot., tab. color.
Cerinţe sistem: PDF Reader.
Referinţe bibliogr.: p. 108 (6 tit.). – Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
ISBN 978-9975-155-21-2 (PDF).
336.63:334(075)
B 86


Dumitru Patraşcu: mod de viaţă şi de gândire : Studiu biobibliografic / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Laboratorul de Pedagogie Inovativă şi Dezvoltare Personală, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ; autori-alcătuitori: Ludmila Armaşu-Canţîr, Dumitru Patraşcu ; coordonator: Victoria Gonţa ; ediţie îngrijită de Mariana Zubenschi ; redactare bibliografică: Ala Susarenco. – Chişinău : C.E.-P. UPS „Ion Creangă”, 2021. – 260 p. : fot., il. color, tab. – (Colecția ”Personalități marcante”, ISBN 978-9975-46-530-4).
Referinţe bibliogr.: p. 239 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-531-1.
016:[37.0+929(478)]
D 93

Reţetele Ghiduşilor : 24 reţete pentru pici voinici. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 24 p. : il. color.
1000 ex.
ISBN 978-9975-87-828-9.
641.55(083.12)
R 48

Culegere de probleme şi teste pentru lecţiile practice la unitatea de curs Economia firmei / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Ingineria Fabricaţiei ; compilare: Veronica Garbuz [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 25 p. : tab.
Bibliogr.: p. 25 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-706-4.
658.5(076)
C 94

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.