Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei, Martie 2021

 • Malența, Ecaterina.

Ghid logopedic la sunetele C G H : 5-10 ani / Ecaterina Malența ; coordonator: Dorofeeva Ala. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 48 p. : fig., il. ; 29 cm. – (Învăţ să vorbesc corect, ISBN 978-9975-3449-5-1).

Referinţe bibliogr.: p. 47 (12 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3494-6-8.

[CNCRM 2021-583].

– – 1. Logopedie. 2. Activități logopedice.

376.36

Com. Nr

 • Popovici, Angela.

Limba română de nota 10 : pentru elevii claselor a 8-9-a cu instruire în limbile minorităţilor naționale : Lectură, comunicare, redactare / Angela Popovici ; coautori: Lora Gîrleanu, Angela Murzac. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont-Studio SRL). – 136 p. : il., tab. ; 29 cm.

Referințe bibliogr.: p. 135 (3 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-3488-7-4.

[CNCRM 2021-584].

– – 1. Limba română pentru alolingvi.

821-93:373.3.016(075.3)

Com. Nr

 • Kulikovski, Lidia.

Ludicul în activitatea bibliotecii publice : Vademecum pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski ; ediţie îngrijită: Mariana Harjevschi ; redactare bibliografică: Claudia Tricolici ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Garomont-Studio SRL). – 199, [12] p. : fot. ; 11 x 18 cm. – (Colecţia de buzunar, ISBN 978-9975-3451-3-2).

Bibliogr.: p. 194-199 (37 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3450-5-7.

[CNCRM 2021-585].

– – 1. Ludicul în bibliotecă.

                                 027.52(036)

Com. Nr

 • Olărescu, Valentina.

Ritmica fonetică : [manual] / Valentina Olărescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 76 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 74 (10 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3494-7-5.

[CNCRM 2021-586].

– – 1. Copii cu dizabilităţi auditive – Ritmică fonetică. 2. Ritmică fonetică.

376.353/.36:811.135.1’34(075)

Com. Nr

 • Plămădeală, Victoria.

Trăirea sentimentului de singurătate la tineri : (monografie) / Victoria Plămădeală ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagoge Specială, Catedra de Asistenţa Socială. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 192 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 171-192 (234 tit.). – [15] ex.

ISBN 978-9975-3451-6-3.

[CNCRM 2021-587].

– – 1. Singurătate – Tineri. 2. Tineri – Singurătate.

159.922.8:159.923.2

Com. Nr

 • Management şi consiliere în educaţie preşcolară : Program de studiu : Culegere de rezumate ale tezelor de master : [în vol.] / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans ; coordonatori: Gînju S. [et al.]. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-115-96-4.

Vol. 8. – 2021. – 144 p. : fig., tab. – Text parţial în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 30 ex. – ISBN 978-9975-3395-3-7. – [CNCRM 2021-588].

– – 1. Educație preșcolară. 2. Management educaţional preşcolar.

373.2.091(082)

Com. Nr

 • Consilierul de lectură : pentru elevii din instituţiile cu instruire în limbile minorităților naţionale: Antologie de texte pentru clasele a 5-9-a / colecţie realizată şi adaptată: Angela Popovici ; corealizatori: Lora Gîrleanu [et al.]. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 132 p. : des. ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 131 (2 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-3494-2-0.

[CNCRM 2021-589].

– – 1. Texte literare. 2. Antologii de texte literare.

821-82:373.3.091

Com. Nr

 • Леонтяк, Григорий Прокопович.

Живі огорожі та вертикальне озеленення у ландшафтному дизайні : [pentru uzul studenţilor] / Леонтяк Г. П., Осiпов М. Ю. ; Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Рыбница : Б. и., 2021 (Tipogr. „Теслайн”). – 109, [2] p. : des., des. color, tab. ; 26 cm.

Referințe bibliogr.: p. 108-109 (38 tit.). – Ind. alf. al plantelor : p. 106-107. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3456-8-2.

[CNCRM 2021-590].

– – 1. Aranjarea plantelor. 2. Design de landșaft.

712.4(075.8)

Com. Nr 8

 • Леонтяк, Григорий Прокопович.

Растительный мир и здоровье человека : научная работа / Леонтяк Григорий Прокопович, Леонтяк-Наку Наталья Григорьевна ; Agenția Moldsilva, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тираспол : Теслайн, 2021. – 362, [1] p. : tab., [16] p. : il. color ; 26 cm.

Referințe bibliogr.: p. 351-354 (136 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3456-9-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-591].

– – 1. Plante medicinale. 2. Fitoterapie.

633.88+615.83

Com. Nr 19

 • Puiu, Ivan.

Parentalitatea şi dezvoltarea timpurie a copilului / Ivan Puiu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”. – Chişinău : S. n., 2021 (Imprint Star SRL). – 180 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 179-180 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – Apare cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele financiare acordate de Fundaţia OAK. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3433-1-2.

[CNCRM 2021-592].

– – 1. Parentalitate. 2. Dezvoltarea timpurie a copilului.

613.95:376

Com. Nr

 • Pîrţu, Lucia.

Hipertensiunea arterială la copii : Indicaţie metodică : pentru studenţi, medici rezidenţi, medici de familie, medici pediatri / Lucia Pîrţu, Ina Palii, Ninel Revenco ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Departamentul Pediatrie. – Chişinău : S. n., 2020 (ÎI „Covalciuc Maria”). – 24 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 18 (17 tit.). – F. f. de tit. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3270-9-1.

[CNCRM 2021-593].

– – 1. Hipertensiunea arterială la copii.

616.12-008.331.1-053.2(076.5)

Com. Nr

 • Zabolotnaia, Lilia.

The known and unknown life story of the daughters of Dimitrie Cantemir : Maria Cantemir and Ekaterina-Smaragda Golitsyna : (Collection of articles, documents and illustrations) = Известная и неизвестная история жизни дочерей Дмитрия Кантемира : Мария Кантемир и Екатерина-Смарагда Голицына : (Сборник статей, документов и иллюстраций) / Lilia Zabolotnaia ; translation: Anna Barbacari [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 647, [17] p. :  fot., fot. color, facs. ; 25 cm.

Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 620-629 şi în text. – Ind. de nume : p. 586-619. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – [300] ex.

ISBN 978-9975-3469-7-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-594].

– – 1. Cantemir, Maria, 1700-1754, fiica domnitorului Dimitrie Cantemir. 2. Golițina, Ecaterina, 1720-1761, fiica domnitorului Dimitrie Cantemir.

94(478)(092)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Eșanu, Andrei.

Cantemiriana. Noi contribuţii / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Istorie. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 267 p. : fot. ; 25 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – [200] ex.

ISBN 978-9975-3483-6-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-595].

– – 1. Dinastia Cantemiriștilor – Istorie. 2. Operele lui Dimitrie Cantemir – Critică și interpretare.

94(478)+821.135.1(478).09=135.1=161.1

Com. Nr

 • „Spiritualitate şi cultură în spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XX”, simpozion ştiinţific internaţional (2020 ; Chişinău). Spiritualitate şi cultură în spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XX : Materialele Simpozionului Științific Internațional consacrat împlinirii a 200 de ani de la editarea în limba română a BIBLIEI de la Sankt-Petersburg / coordonatori: Octavian Moșin, Ion Gumenâi. – Chişinău : S. n., 2020 (Lexon Prim SRL). – 285 p. : fot., tab. ; 25 cm.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Capela „Întâmpinarea Domnului”, Fac. de Istorie şi Filosofie, Inst. de Istorie al Min. Educației, Culturii și Cercet. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3291-0-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-596].

– – 1. Spiritualitate. 2. Cultură. 3. Educație creștină.

[27+94(478+498)]”18/19″(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Prisac, Lidia.

Istoriografia separatismului transnistrean : (1989-2005) / Lidia Prisac ; consultant științific: Constantin Manolache ; redactor științific: Ion Valer Xenofontov ; referenți științifici: Liliana Rotaru, Oleg Bujor. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Chișinău : Lexon-Prim, 2021. – 170 p. : fot., il., h. ; 20 cm.

Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 126-149. – Ind. de nume, geogr.: p. 164-172. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3291-2-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-597].

– – 1. Separatism – Transnistria – Republica Moldova. 2. Istoriografia separatismului transnistrean.

323.173(478)”1989/2005″+94(478)

Com. Nr

 • Recomandări privind optimizarea regimurilor nutritive a solurilor și aplicarea îngrășămintelor la culturile de câmp / Vasile Lungu, N. Leah, V. Ciochină [et al.] ; Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”. – Chișinău : Lexon-Prim, 2021. – 78, [1] p. : tab. ; 20 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 61 (6 tit.) – [300] ex.

ISBN 978-9975-3291-3-2.

[CNCRM 2021-598].

– – 1. Îngrășăminte minerale – Culturi de câmp.

631.8:633(083.13)

Com. Nr

 • Paomi, Vlad.

Fii tu prin Domnul Vindecatul : [versuri și cântece creștine] / Vlad Paomi. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 54, [2] p. ; 11 x 20 cm.

Numele adevărat al aut.: Vlad Sărătilă. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-3291-4-9.

[CNCRM 2021-599].

– – 1. Poezii creștine. 2. Cântece creștine.

821.135.1(478)-141 Paomi

Com. Nr

 • Larii, Iurie.

Prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor : Ghid metodic / Iurie Larii, Oleg Pohilă ; Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul știință. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2020. – 93 p. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 86-93 (53 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-121-69-9.

[CNCRM 2021-600].

– – 1. Infracțiuni de exploatare sexuală – Femei – Copii – Prevenire.

343.97:343.54(075)

Com. Nr

 • Instrucția de front pentru angajații MAI cu statut special : Îndrumar metodic / Radion Rotaru, Vadim Rotari, Valentin Cojocaru, Igor Efode ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ștefan cel Mare”, Catedra Instruire Militară și Intervenție
  Profesională. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021. – 139 p. : il., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 138-139 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-73-6.

[CNCRM 2021-601].

– – 1. Instrucție de front.

355.233:351.74(083.133)

Com. Nr 110

 • Creangă, Liliana.

Căile de asigurare a constituţionalităţii (legilor, acţiunilor, politicilor) în Republica Moldova : Studiu monografic /Liliana Creangă ; Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Știință, Catedra Drept public şi securitate a frontierei. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021. – 182 p. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 170-182 (193 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-74-3.

[CNCRM 2021-602].

– – 1. Dreptul constituțional în Republica Mooldova.

342.4/.5(478)

Com. Nr 100

 • Tăutu, Inesa.

IQ start : 2+ : cu 70 de autocolante /Inesa Tăutu, Irina Afteni. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Poligraf-Design SRL]). – 48 p., [2] f. : il. color ; 35 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-156-04-2.

[CNCRM 2021-603].

– – 1. Jocuri pentru copii. 2. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Tăutu, Inesa.

175 de activităţi pentru copii isteţi : Logică. Atenţie. Calcule. Scriere. Citire /Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Poligraf Design SRL). – 48 p. : il. color ; 35 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3082-8-1.

[CNCRM 2021-604].

– – 1. Preșcolari – Activități instructive.

373.2.016

Com. Nr

 • Tăutu, Inesa.

ABC + 1, 2, 3 : O carte mare pentru cei mici : 70 de autocolante / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 32 p., [2] f. : il. color ; 35 cm. – (Conturez. Lipesc. Colorez, ISBN 978-9975-3476-9-3).

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3476-8-6.

[CNCRM 2021-605].

– – 1. Preșcolari. 2. Educație preșcolară.

373.2

Com. Nr

 • Tăutu, Inesa.

ABC + decupare : Învăţ să citesc! / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 40 p. : il. color ; 35 cm. – (Decupez. Lipesc. Colorez).

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3339-7-9.

[CNCRM 2021-606].

– – 1. Preșcolari. 2. Educație preșcolară.

373.2

Com. Nr

 • Chiriac, Tatiana.

Prezentări electronice : Domeniul de studii: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor în Instruire / Tatiana Chiriac. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 97 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 97 (15 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-501-4.

[CNCRM 2021-607].

– – 1. Prezentări electronice – Educaţie.

004.9:37.0

Com. Nr

 • Bostan, Marina.

Tehnologii de programare vizuală : Note de curs / Marina Bostan, Nicolae Balmuş ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 104 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 104 (16 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-502-1.

[CNCRM 2021-608].

– – 1. Tehnologia programării vizuale.                    

004.9(075.8)

Com. Nr 

 • Frunze, Olesea.

Fundraising și proiecte sociale : Curs universitar : (Ciclul 2) / Frunze Olesea ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea [Pedagogică] de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 42 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 63 (7 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-500-7.

[CNCRM 2021-609].

– – 1. Fundraising. 2. Proiecte sociale.

336.56/.57:364(075.8)

Com. Nr

 • Șchiopu, Lucia.

Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare : Suport curricular / Lucia Șchiopu, Tatiana Chiriac ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 56 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (14 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-478-9.

[CNCRM 2021-610].

Nu se ia

37.091:004(073)

Com. Nr

 • Răileanu, Olga.

Consilierea și educația familiei în instituția de învățământ : Ghid metodologic / Răileanu Olga ; coordonator: Cuznețov Larisa ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 163 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 156-163 (83 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-476-5.

[CNCRM 2021-611].

– – 1. Educația familiei. 2. Consilierea familiei în instituția de învățământ.

37.018.1(072)

Com. Nr

 • Carabet, Natalia.

Ghid pentru practica profesională de master : Program de studiu management și consiliere în educație preșcolară / Carabet Natalia, Gînju Stela, Haheu-Munteanu Efrosinia ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 44 p. : tab. ; 20 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-46-474-1.

[CNCRM 2021-612].

Nu se ia

378.147:373.2(076.5)

Com. Nr

 • „Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Calitate în educație – imperativ al societății contemporane : Materialele conferinței ştiințifice naționale cu participare internațională, 4-5 decembrie, 2020 / comitetul ştiinţific: Gînju Stela [et al.] ; comitetul organizatoric: Cojocari Lidia [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-46-482-6.

Vol. 1. – 2020. – 494 p. : fig., tab. – Antetit.:Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” Chișinău, Fac. Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Ped. Preșcolară, Educație Fizică și Dans. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex. – ISBN 978-9975-46-483-3. – [CNCRM 2021-613].

– – 1. Educație. 2. Calitate în educație.

37(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020 ; Chişinău). Calitate în educație – imperativ al societății contemporane : Materialele conferinței ştiințifice naționale cu participare internațională, 4-5 decembrie, 2020 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Gînju Stela [et al.] ; comitetul organizatoric: Cojocari Lidia [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-46-482-6.

Vol. 2. – 2020. – 538 p. : fig., tab. – Antetit.:Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Fac. Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Ped. Preșcolară, Educație Fizică și Dans. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex. – ISBN 978-9975-46-484-0. – [CNCRM 2021-614].

– – 1. Educație – Calitate. 2. Învățământ – Calitate. 3. Calitatea educației.

37(082)=00

Com. Nr

 • Ciubotaru, Natalia.

Psihopedagogia persoanelor cu dizabilități auditive : manual / Natalia Ciubotaru, Cornelia Bodorin ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 160 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 160 (11 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-491-8.

[CNCRM 2021-615].

– – 1. Copii cu dizabilități auditive. 2. Psihopedagogie.

376.353.015.3(075.8)

Com. Nr

 • Didactica dezvoltării personale / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică din Zurich, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra: Pedagogia Învățământului Primar ; alcătuitor: Saranciuc-Gordea Liliana. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 195, [1] p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-495-6 (eronat).

[CNCRM 2021-616].

– – 1. Dezvoltare personală. 2. Didactica dezvoltării personale.

37.015

Com. Nr

 • Pavlenco, Mihaela.

Teorii și metodologii avansate în didactici particulare : Formarea reprezentărilor elementare matematice și Educația digitală : Suport de curs / Pavlenco Mihaela ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 254 p. : fig. color, tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-463-5.

[CNCRM 2021-617].

– – 1. Matematica pentru preșcolari – Didactică. 2. Educație digitală.

373.2/.3.016:[51+004](075.8)

Com. Nr

 • Ротару, Мария.

Дисграфия и графология : Учебно-методическое пособие для студентов 2-го цикла высшего образования / Ротару Мария ; Министерство образования культуры и науки Республики Молдова, Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ, Факультет Психологии и Специальной Психопедагогики, Кафедра Специальной Психопедагогики. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 208 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 204-208 (41 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-494-9.

[CNCRM 2021-618].

– – 1. Disgrafie. 2. Grafologie. 

[376.3+159.925.6](075.8)

Com. Nr

 • Plămădeală, Victoria.

Metodologia cercetării socio–juridice : [suport de curs] / Plămădeală Victoria, Stratan Valentina, Cerneavschi Viorica ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea: Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra: Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 64 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 64 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-487-1.

[CNCRM 2021-619].

– – 1. Metodologia cercetării sociale.

303+316(075)

Com. Nr

 • Pîslari, Stela.

Educația parentală : Suport de curs / Pîslari Stela, Chirev Larisa ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie şi PPS, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 135 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 133-135 (28 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-473-4.

[CNCRM 2021-620].

– – 1. Educație parentală.

37.018.1(075.8)

Com. Nr

 • Топор, Габриэлла.

Сравнительное литературоведение: из практики сравнительно-типологического и сравнительно-сопоставительного анализа : Учебное пособие / Габриэлла Топор. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 223 p. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 219-223 (P. 219-223. (85 tit.) și la sfârşitul compartimentelor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-471-0.

[CNCRM 2021-621].

– – 1. Critică literară comparată.

821.09(075.8)

Com. Nr

 • Pîslari, Stela.

Psihologia dezvoltării : Suport de curs / Stela Pîslari, Larisa Chirev ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie şi PPS, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 146 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 146 (8 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-472-7.

[CNCRM 2021-622].

– – 1. Psihologia dezvoltării personalității.

159.922(075.8)

Com. Nr

 • Stratan, Valentina.

Asistența medico-socială a familiei în dificultate : [suport de curs] / Valentina Stratan, Victoria Plămădeală, Viorica Cerneavschi ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 85 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (14 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-489-5.

[CNCRM 2021-623].

– – 1. Asistență medico-socială.

364.44(075.8)

Com. Nr

 • Vîrlan, Maria.

Aspectul istorico-cultural al familiei și politici europene de susținere a familiei și copilului : Curs universitar : Ciclul 2 / Maria Vîrlan ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea [Pedagogică] de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 115 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 110-111 (26 tit.).

ISBN 978-9975-46-499-4.

[CNCRM 2021-624].

– – 1. Familie – Servicii sociale de susținere. 2. Servicii sociale – Familie.

316.356.2+364.42/.44(075.8)

Com. Nr

 • Vîrlan, Maria.

Educația familială și consilierea familiilor în dificultate : Curs universitar : Ciclul 2 / Vîrlan Maria; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 117 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 116-117 (45 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-490-1.

[CNCRM 2021-625].

– – 1. Educație familială.

37.018.1+316.356.2(075.8)

Com. Nr

 • Cerneavschi, Viorica.

Socioantropologia modului de trai : Curs universitar / Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina, Plămădeală Victoria ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 55 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 52-53 (34 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-488-8.

[CNCRM 2021-626].

– – 1. Mod de viață. 2. Sociologia vieții cotidiene.

304.3:316.728(075.8)

Com. Nr

 • Dița, Maria.

Asistența socială a persoanelor fără adăpost : Curs universitar / Diţa Maria ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 101 p. : fig. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 99-101 (41 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-485-7.

[CNCRM 2021-627].

– – 1. Persoane fără adăpost – Asistență socială. 2. Asistență socială – Persoane fără adăpost.

364.65-058.51(075.8)

Com. Nr

 • Методический гид по педагогической практике / Министерство просвещения, культуры и исследований Республики Молдова, Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ ; составитель: Боброва Ю. В. – Кишинэу : Б. и., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 34 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 22 (4 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-479-6.

[CNCRM 2021-628].

Nu se ia

378.147(076.5)

Com. Nr

 • Comunicare şi relaţionare în familie : Ghid metodologic / Cuzneţov Larisa, Calaraș Carolina, Simcenco Irina, Raileanu Olga ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 173 p. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 168-173 (74 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-477-2.

[CNCRM 2021-629].

– – 1. Familie. 2. Educație în familie. 3. Comunicarea în familie. 4. Relații interpersonale.

37.018.1+316.77(072)

Com. Nr

 • Курачицки, А.

Mенеджмент в начальном образовании : Учебное пособие / А. Курачицки ; Кишиневский государственный педагогический университет, Факультет педагогических наук и информатики, Кафедра педагогики начального образования, Программа „Менеджмент и консультирование в начальном образовании. – 2-е изд., доп. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 108 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 87-89. – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-504-5.

[CNCRM 2021-630].

– – 1. Învățământ primar – Management.

373.3.07(075.8)

Com. Nr

 • Ciobanu, Valentina.

Didactica limbii și literaturii române II : Suport de curs : Masterat / Ciobanu Valentina; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 101 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-493-2.

[CNCRM 2021-631].

– – 1. Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică. 3. Didactica limbii și literaturii române.

37.016:[811.135.1+821.135.1.09](075.8)

Com. Nr

 • Ciobanu, Valentina.

Didactica limbii și literaturii române I : Suport de curs : Masterat / Ciobanu Valentina; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 156 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-492-5.

[CNCRM 2021-632].

– – 1. Limba română – Didactică. 2. Literatură română – Didactică. 3. Didactica limbii și literaturii române.

37.016:[811.135.1+821.135.1.09](075.8)

Com. Nr

 • Teoria și metodologia evaluării în învățământ : Suport de curs / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ; alcătuitor: Angela Teleman. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 53 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 51-53 (63 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-508-3.

[CNCRM 2021-633].

– – 1. Evaluare în învăţământ – Metodologie.

373.091(075.8)

Com. Nr

 • Practica profesională : Suport pentru stagiari : Programul de master „Management și consiliere în învățământul primar” / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; coordonator: Ludmila Ursu ; metodişti: Nina Garştea, Angela Curaciţchi. – Ed. a 2-a, actualizată. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 14 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: 4 (19 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-496-3 (eronat).

[CNCRM 2021-634].

 Nu se ia

378.147:373.3(076.5)

Com. Nr

 • Practica profesională : Suport pentru stagiari : Programul de master „Didactica învăţământului primar” / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Ştiințe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogia Învățământului Primar ; coordonator: Ludmila Ursu ; metodist: Nina Garştea. – Ed. a 2-a, actualizată. – Chişinău : S. n., 2020 ([UPS „Ion Creangă”]). – 14 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 4 (14 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-497-0 (eronat).

[CNCRM 2021-635].

Nu se ia

378.147:373.3(076.5)

Com. Nr

 • Creangă, Ion.

Ivan Turbincă : [poveste] / Ion Creangă ; ilustrații: Serge Samsonov. – Chişinău : Litera ; Bucureşti : S. n., 2021 ([Combinatul Poligrafic]). – 25, [7] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-74-956-5.

[CNCRM 2021-636].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Creangă

Com. Nr

 • Eminescu, Mihai.

Călin Nebunul : [poveste] / Mihai Eminescu ; ilustrații: Simion Zamşa, Elena Karachentseva. – Chişinău : Litera ; Bucureşti : S. n., 2021 ([Combinatul Poligrafic]). – 23, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-74-962-6.

[CNCRM 2021-637].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Eminescu

Com. Nr

 • Ispirescu, Petre.

Aleodor împărat ; Prâslea cel voinic și merele de aur : [povești] / Petre Ispirescu ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – Chişinău : Litera ; Bucureşti : S. n., 2021 ([Combinatul Poligrafic]). – 31, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-74-963-3.

[CNCRM 2021-638].

– – 1. Povești.

821.135.1-34-93 Ispirescu

Com. Nr

 • Barklem, Jill.

Poveste de iarnă / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Winter Story. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-86-477-0 (în cop. tare).

119,00 lei. – [CNCRM 2021-639].

– – 1. Povești.

821.111-34-93 Barklem

Com. Nr

 • Barklem, Jill.

Poveste de primăvară / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 30, [2] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Spring Story. – [1000] ex

ISBN 978-9975-86-478-7 (în cop. tare).

119,00 lei. – [CNCRM 2021-640].

– – 1. Povești.

821.111-34-93 Barklem

Com. Nr

 • Barklem, Jill.

Poveste de vară / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de Muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Summer Story. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-86-480-0 (în cop. tare).

119,00 lei. – [CNCRM 2021-641].

– – 1. Povești.

821.111-34-93 Barklem

Com. Nr

 • Barklem, Jill.

Poveste de toamnă / Jill Barklem ; traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. color ; 21 cm. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8) (Desişul de muri, ISBN 978-9975-86-246-2).

Tit. orig.: Autumn Story. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-86-479-4 (în cop. tare).

119,00 lei. – [CNCRM 2021-642].

– – 1. Povești.

821.111-34-93 Barklem

Com. Nr

 • Grosu, Liliana.

Introducere în filologia romanică : (Note de curs) / Liliana Grosu ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2020 (Centrografic SRL). – 94 p. : fig., scheme, tab. ; 26 cm.

Referințe bibliogr.: p. 93-94 (26 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-88-062-6.

[CNCRM 2021-643].

– – 1. Limbi romanice.

811.13’06(075.8)

Com. Nr

 • Grosu, Liliana.

Culegere de teste-grilă la disciplina „Introducere în filologia romanică” / Liliana Grosu ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2020 (Centrografic SRL). – 50 p. ; 26 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-88-063-3.

[CNCRM 2021-644].

– – 1. Limbi romanice – Teste.

811.13’06(079)

Com. Nr

 • Fete cochete : Creative Style : Decupez. Lipesc. Colorez. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Poligraf-Design SRL]). – [28] p. : il., il. color ; 28 cm.

F. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-00-4.

[CNCRM 2021-645].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Moda la Zoo : Creative Style : Decupez. Lipesc. Colorez. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Poligraf-Design SRL]). – [28] p. : il., il. color ; 29 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-156-01-1.

[CNCRM 2021-646].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Construiesc roboți : Decupez. Lipesc. Colorez. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – [28] p. : il., il. color ; 29 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-156-02-8.

[CNCRM 2021-647].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Supereroi : Creative Style : Decupez. Lipesc. Colorez. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Poligraf-Design SRL]). – [28] p. : il., il. color ; 29 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-156-03-5.

[CNCRM 2021-648].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Citesc povești împărătești. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 ([Poligraf-Design SRL]). – 64 p. : il. color ; 25 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-3476-2-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-649].

– – 1. Povești.

821-34-93

Com. Nr

 • Tăutu, Inesa.

Poezii hazlii / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 (Poligraf Design SRL). – 64 p. : il. color ; 25 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3476-4-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-650].

– – 1. Poezii pentru copii.

821.135.1(478)-1-93 Tăutu

Com. Nr

 • Tăutu, Inesa.

Poezii cu peripeţii / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2021 ([Poligraf Design SRL]). – 64 p. : il. color ; 25 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3476-5-5 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-651].

– – 1. Poezii pentru copii.

821.135.1(478)-1-93 Tăutu

Com. Nr

 • Sanduleac, Sergiu.

Culegere de teste pentru diagnosticarea securității psihologice la copii / Sanduleac Sergiu, Perjan Carolina ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra Psihologie, Laboratorul de Psihologie aplicată. – Chişinău : S. n., 2020 (Pulsul Pieţei SRL). – 116 p. : tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 116 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-7-3.

[CNCRM 2021-652].

– – 1. Psihologia copilului – Teste.

159.922.7(079)

Com. Nr

 • Aspecte psihosociale ale securității psihologice : monografie / Sergiu Sanduleac, Elena Losîi, Carolina Perjan [et al.] ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra Psihologie, Laboratorul de Psihologie aplicată. – Chişinău : S. n., 2020 (Pulsul Pieţei SRL). – 240 p. : fig. ; 20 cm.

Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-8-0.

[CNCRM 2021-653].

– – 1. Psihologie socială. 2. Securitate psihologică.

316.61/.62:159.9

Com. Nr

 • Cojocaru, Ion.

Criptaritmii : Rebusuri numerice / Ion Cojocaru, Gabriela Gherman, Ionel Tătaru. – Chișinău ; Focșani : S. n., 2021 (Pulsul Pieţei SRL). – 153 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 148-153 (72 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3342-9-7.

[CNCRM 2021-654].

– – 1. Jocuri matematice. 2. Rebusuri numerice.

51-8(076)

Com. Nr

 • Tocan, Ion.

Pe aripile destinului : Versuri / Ion Tocan ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Print-Caro SRL). – 163, [4] p. ; 21 cm.

[150] ex.

ISBN 978-9975-72-520-0.

[CNCRM 2021-655].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Tocan

Com. Nr

 • Busuioc, Aureliu.

Când bunicul era nepot… : Roman / Aureliu Busuioc ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 111 p. ; 20 cm. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-484-8.

99,00 lei. – [CNCRM 2021-656].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Busuioc

Com. Nr

 • Sîrbu, Georgiana.

Viața – între realitate și vis… : Poezii / Georgiana Sîrbu. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipocart Print SRL). – 28 p. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3474-4-0.

[CNCRM 2021-657].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Sîrbu

Com. Nr

 • Teleman, Ion Nistor.

Săgeţi de codrean : Epigrame, satire şi versuri tematice / Ion Nistor Teleman. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipocart Print SRL). – 78 p. ; 19 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3474-6-4.

[CNCRM 2021-658].

– – 1. Epigrame. 2. Poezie.

821.135.1(478)-8 Teleman

Com. Nr

 • Sîrbu, Ana.

Transcendenţa: Culegere de articole şi publicaţii / Ana Sîrbu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipocart Print SRL). – 254 p. : fig. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 244-252 (137 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-3474-5-7.

[CNCRM 2021-659].

– – 1. Ontologie. 2. Univers.

11/13

Com. Nr

 • Martin, Vasile.

Tunet în februarie : Nuvele / Vasile Martin ; prefaţă: Gheorghe Mazilu ; foto: Mihai Miculescu ; ilustraţii: Aurel Guţu [et al.] ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 186, [1] p. : fot., il. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-72-529-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-660].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32 Martin

Com. Nr

 • Şova, Tatiana.

Dezvoltarea emoțională a elevilor claselor primare : Ghid metodologic pentru cadre didactice și părinți / Tatiana Şova, Angela Parea. – Bălţi : S. n., 2020 ([Tipografia din Bălţi SRL]). – 110 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 85-87 (43 tit.). – [200] ex.

ISBN 978-9975-3478-4-6.

[CNCRM 2021-661].

– – 1. Elevi – Dezvoltare emoțională. 2. Dezvoltarea emoțională a elevilor.

373.3.015(072)

Com. Nr

 • Manolachi, Victor.

Fundamente teoretice ale statului şi dreptului : Note de curs / Manolachi Victor, Budevici-Puiu Liliana. – Chişinău : USEFS, 2021. – 214 p. : fig. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 210-213 (74 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-131-93-3.

[CNCRM 2021-662].

– – 1. Statul și dreptul. 2. Teoria statului și a dreptului.

340.12(075.8)

Com. Nr

 • Manolachi, Veaceslav.

Teoria şi practica pregătirii fizice în sporturile de combat (judo) : Curs universitar / Manolachi Veaceslav, Manolachi Victor. – Chişinău : USEFS, 2021. – 138 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 135-136 (29 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-131-92-6.

[CNCRM 2021-663].

– – 1. Judo – Pregătire fizică.

796.853.23.015(075.8)

Com. Nr

 • Secrieru, Luminiţa.

Metodologia cercetării psihologice cu elemente de statistică aplicată / Luminiţa Secrieru ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2021 (Primex-Com SRL). – 124 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 121-123 (38 tit.). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3493-4-5.

[CNCRM 2021-664].

– – 1. Psihologie – Cercetări. 2. Cercetări psihologice. 3. Statistică aplicată – Psihologie.

159.9+001.891+311(075)

Com. Nr

 • Панько, Виктор Дмитриевич.

Избранная проза : Собрание сочинений в 2-х томах / Виктор Панько ; художественное оформление: Виктор Викторович Панько ; обложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3478-5-3.

Т. 1. – 2021. – 254 p. : fot., [1] f. port. color. – [25] ex. – ISBN 978-9975-3478-6-0. – [CNCRM 2021-665].

– – 1. Povestiri. 2. Poezie. 3. Amintiri.

821.161.1(478)Панько2+821.161.1(478)-8 Панько

Com. Nr

 • Панько, Виктор Дмитриевич.

Избранная проза : Собрание сочинений  в 2-х томах / Виктор Панько ; художественное оформление: Виктор Викторович Панько ; обложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3478-5-3.

Т. 2. – 2021. – 230 p. : fot., [1] f. port. color. – Text parţial în lb. ucr. – [25] ex. – ISBN 978-9975-3478-7-7. – [CNCRM 2021-666].

– – 1. Povestiri.

821.161.1(478)Панько2+821.161.1(478)-34 Панько

Com. Nr

 • Teodoreanu, Ionel.

Lorelei : [roman] / Ionel Teodoreanu ; coperta: Iurie Babii. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 271 p. ; 20 cm.

Cu semn de carte. – [500] ex.

ISBN 978-9975-104-86-9.

[CNCRM 2021-667].

– – 1. Romane.

821.135.1-31 Teodoreanu

Com. Nr

 • Apetri, Dumitru.

Amurguri : Nuvelete şi crochiuri / Dumitru Apetri ; coperta: Dumitru Maxim. – [Chişinău] : Quadrat, 2020 ([Balacron SRL]). – 111, [2] p. ; 21 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-3328-1-1.

[CNCRM 2021-668].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32Apetri

Com. Nr

 • Danylenko, Volodymyr.

Colivia : [roman] / Volodymyr Danylenko ; traducere din limba ucraineană, postfață și note de Mihai Hafia Traista ; copertă: Xavier A. – Chișinău : Quadrat, 2020 ([Balacron SRL]). – 331 p. ; 21 cm. – (Romanul contemporan).

[200] ex.

ISBN 978-9975-3328-2-8.

[CNCRM 2021-669].

– – 1. Romane.

821.161.2-31 Danylenko

Com. Nr

 • Snegur, Mircea

Labirintul destinului : Memorii : [în vol.] / Mircea Snegur ; director-editor, redactor-şef: Dumitru Ţâra. – Chișinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-9868-9-2.

Vol. 9 : Evoluţii : (interviuri). – 2021. – 872 p. : fot. – Ind. de nume şi denumiri : p. 819-861. – 500 ex. – ISBN 978-9975-129-80-0 (în cop. tare şi supracop.). – [CNCRM 2021-670].

– – 1. Politică și guvernare – Interviuri – Memorii. 2. Snegur, Mircea, 1940 – …, primul președinte al Republicii Moldova.

323/324(478)(092)

Com. Nr

 • Citesc povestiri înţelepte. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 ([Poligraf-Design SRL]). – 192 p. : il. color ; 25 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-3-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-671].

– – 1. Povești.

821-34-93

Com. Nr

 • Secrieru, Luminiţa.

Psihologia socială / Luminiţa Secrieru ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Ed. a 2-a, rev. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 159 p. : fig., tab. ; 27 cm.

Referințe bibliogr.: p. 155-159 (78 tit.). – [10] ex.

ISBN 978-9975-3478-8-4.

[CNCRM 2021-672].

– – 1. Psihologie socială.

316.6(075.8)

Com. Nr

 • Rățușca cea urâtă : [poveste] / concepţie şi prezentare grafică: Iurie Babii ; ilustraţii de Svetlana Bratescu. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 16 p. : il., il. color ; 30 cm. – (Citim pe silabe. Colorăm povestea, ISBN 978-9975-104-84-5).

[500] ex.

ISBN 978-9975-104-83-8.

[CNCRM 2021-673].

– – 1. Citirea pe silabe. 2. Povești.

373.2.016:821-34-93

Com. Nr

 • Fata babei și fata moșneagului : [poveste] / ilustraţii de Svetlana Brătescu. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (Tipocart Print SRL). – 16 p. : il., il. color ; 30 cm. – (Citim pe silabe. Colorăm povestea, ISBN 978-9975-104-84-5).

[500] ex.

ISBN 978-9975-104-85-2.

[CNCRM 2021-674].

– – 1. Citirea pe silabe. 2. Povești.

373.2.016:821-34-93

Com. Nr

 • Вулпе, Екатерина.

Касается каждого / Екатерина Вулпе. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([Iprintgrup SRL]). – 55, [1] p. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3210-6-8.

[CNCRM 2021-675].

64

Com. Nr

 • Jelescu, Petru.

Învăţ să scriu litere de tipar : Nivelul 2 / Petru Jelescu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 ([Poligraf-Design SRL]). – 24 p. : fig. ; 21 cm.

F. f. de tit. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3455-3-8.

[CNCRM 2021-676].

373.2.016

Com. Nr

 • „Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (8 ; 2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Inovaţii pedagogice în era digitală, ediţia a 8-a, 27 noiembrie 2020, Chişinău. – [Chişinău : IFC, 2020]. – 490 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [200] ex.

ISBN 978-9975-3405-1-9.

[CNCRM 2021-677].

– – 1. Educație. 2. Inovații pedagogice. 3. Tehnologii informaționale în educație.

37:004(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Antoci, Natalia.

Marketing internaţional : Ghid metodic : Pentru masteranzi / Natalia Antoci ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Economie, Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 36 p., [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 32 (23 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-72-3.

[CNCRM 2021-678].

– – 1. Marketing internațional.

339.138(076.5)

Com. Nr

 • Platon, Valeriu.

Metode cantitative în luarea deciziilor : Suport de curs / Valeriu Platon, Iurie Calin ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economice, Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 141 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 138-139 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-85-3.

[CNCRM 2021-679].

– – 1. Cercetări operaționale.

519.8(075.8)

Com. Nr 65

 • Cuzuioc, Ion.

Lanul de rapiță : Aforisme / Ion Cuzuioc ; coordonatori: George Călin, Vasile Căpăţână ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; coperta: Alex Manolache ; grafică: Margareta Chişcatîi ; Asociaţia Culturală „Ideal„, Societatea Culturală „Apollon„. – Chişinău : Ideal, 2020 ([Iutastan SRL]). – 106, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 137).

[100] ex.

ISBN 978-9975-3307-8-7.

[CNCRM 2021-680].

– – 1. Aforisme.

821.135.1(478)-84 Cuzuioc

Com. Nr

 • Cuzuioc, Ion.

Ochiul de veghe : (Replici haikuiste) / Ion Cuzuioc ; coordonatori: George Călin, Vasile Căpăţână ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; coperta: Alex Manolache ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2020 (Iutastan SRL). – 138, [7] p. ; 21 cm. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 138).

[100] ex.

ISBN 978-9975-3307-9-4.

[CNCRM 2021-681].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Cuzuioc

Com. Nr

 • Cuzuioc, Ion.

Drumul spre Olimp : Breviar biografic / Ion Cuzuioc. – Chişinău : S. n., 2021 ([Iutastan SRL]). – 87 p. ; 21 cm.

Activitatea literară : p. 71-82. – Referinţe bibliogr.: p. 83-85. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3128-8-2.

[CNCRM 2021-682].

– – 1. Cuzuioc, Ion, 1949 – …, scriitor.

821.135.1(478).09(092)

Com. Nr

 • Televca, Oleg.

Drept financiar : Suport de curs / Oleg Televca, Doina Cuciurca ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 85 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 82-85. – [50] ex.

ISBN 978-9975-152-90-7.

[CNCRM 2021-683].

– – 1. Drept financiar.

347.73(075.8)

Com. Nr 61

 • Roșca, Nicolae.

Dreptul afacerilor : [manual] / Roșca Nicolae, Baieș Sergiu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Privat. – Ed. a 4-a. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 363 p. : tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 357-360 şi în subsol. – [400] ex.

ISBN 978-9975-152-86-0.

[CNCRM 2021-684].

– – 1. Dreptul afacerilor.

347.7(075.8)

Com. Nr

 • Republica Moldova. Legi. Legea insolvabilităţii : nr. 149 din 29.06.2012 : modificată la 16.12.2020 / Centrul Naţional de Instruire în Insolvenţă „Moldinsolv”. – Chişinău : S. n., 2021 (Arva Color SRL). – 220 p. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-127-74-5.

[CNCRM 2021-685].

– – 1. Legea insolvabilităţii.

347.736(478)(094.5)

Com. Nr

 • Iliev, Petru.

Ghid practic de cultivare a cartofului în cultura ecologică / Petru Iliev, Irina Ilieva, Daniela Luca ; AO Ecovizio, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 (Print-Caro SRL). – 134 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 134-135 (19 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-827-2.

[CNCRM 2021-686].

– – 1. Cartofi – Cultivare. 2. Cultivarea cartofului.

635.21:631.95(036)

Com. Nr

 • Bumbu, Veronica.

La Corona di Spine della Luce / Veronica Bumbu ; traduzione: Olesea-Olga Dinga ; prefazione: Claudia Partole ; grafica: Iurie Brasoveanu. – Chişinău : Iunie Prim, 2021 ([Print-Caro SRL]). – 114 p. : il. ; 21 cm.

Tit. orig.: [Coroana de spini a Luminii]. – [300] ex.

ISBN 978-9975-3244-3-4.

[CNCRM 2021-687].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Bumbu =131.1

Com. Nr

 • Маковей, М. Д.

Mорфобиологические основы выращивания томата / Маковей М. Д. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Институт генетики, физиологии и защиты растений. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 155 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 149-152 (57 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-841-8.

[CNCRM 2021-688].

– – 1. Tomate – Cultivare. 2. Cultivarea tomatelor.

635.64:[631.5:632]

Com. Nr

 • Ilieva, Irina.

Cultura de vară a cartofului / Ilieva Irina ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2020 ([Print-Caro SRL]). – 147 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 132-147 (233 tit. în lb. rom. engl., rusă). – [100] ex.

ISBN 978-9975-56-837-1.

[CNCRM 2021-689].

– – 1. Cartofi – Cultivare. 2. Cultivarea cartofului.

635.21:631.5/.6

Com. Nr

 • Eрхан, Екатерина.

Курс лекций по функциональной анатомии опорно-двигательного аппарата / Екатерина Ерхан, Инга Делеу, Ирина Делипович ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Государственный университет физического воспитания и спорта, Кафедра спортивной медицины. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Print-Caro SRL). – 87 p. : fig., tab. ; 22 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-844-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-690].

– – 1. Anatomia aparatului locomotor. 2. Aparatul locomotor – Anatomie.

611.7(075.8)

Com. Nr

 • Pușcaș, Victor.

       Opinia separată a judecătorului constituțional : Sinteză de jurisprudență constituțională cu comentarii : (23.02.2001-23.02.2013) / Victor Pușcaș, Valeriu Kuciuk. – Chișinău : Print-Caro, 2021. – 527 p. : tab. ; 21 cm.

Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – [300] ex.

ISBN 978-9975-56-843-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-691].

– – 1. Drept constituțional. 2. Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Opinie separată – Comentarii.

342.565(478)(0.072)

Com. Nr

 • Buimestru, Lilia.

Securitate rutieră : Ghid metodologic : pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie / Buimestru Lilia, Manole Nicolae ; consultanţi: Lilia Ceban, Vrabii Violeta ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2020 ([Print-Caro SRL]). – 80 p. : fig., il. color, des., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 79-80 (16 tit.). – 6500 ex.

ISBN 978-9975-56-838-8.

[CNCRM 2021-692].

– – 1. Educație timpurie. 2. Securitate rutieră.

373.2.016:656.11.05(072)

Com. Nr

 • Anturaj – Aspiraţie – Aport în filiera Vitivinicolă : Memoriu şi realizări ale conf. univ., Dr. Liviu Vacarciuc la 75 de ani : Bibliografie/ Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă ; alcătuitor: Alexandra Caraiman ; redactor ştiinţific: Gh. Nicolaescu ; bibliografie: Ludmila Babâră. – Chişinău : S. n., 2020 ([Print-Caro SRL]). – 324 p. : fot., fot. color ; 24 cm.

Text parțial în lb. rusă, engl. – [300] ex.

ISBN 978-9975-56-800-5 (în cop tare).

[CNCRM 2021-693].

– – 1. Oenologie – Indici bibliografici. 2. Vacarciuc, Liviu, 1946 – …, oenolog – Biobibliografie.

016:[663.2+929(478)Vacarciuc]

Com. Nr

 • Rusnac, Svetlana.

Psihologie juridică : Suport de curs / Svetlana Rusnac ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Catedra Psihologie și Științe ale Educației. – Ed. a 3-a, rev. și compl. – Chișinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 288 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 281-288 (130 tit.). – [300] ex.

ISBN 978-9975-56-829-6.

[CNCRM 2021-694].

– – 1. Psihologie juridică.

343.95:159.9(075.8)

Com. Nr

 • Situaţia organizaţiilor societăţii civile din Regiunea de Dezvoltare Nord : Studiu / Irina Ciumac, Tudor Lazăr, Aliona Ţurcan, Patricia Vieru ; Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională (CICO), Proiectul „Abilitarea cetăţenilor în Republica Moldova”, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). – [Chişinău : S. n., 2021] (Iunie Prim SRL). – 64 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (20 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – [850] ex.

ISBN 978-9975-3244-4-1.

[CNCRM 2021-695].

– – 1. Societate civilă – Republica Moldova. 2. Organizațiile societății civile din Republica Moldova.

061.2(478)

Com. Nr

 • Организации гражданского общества в Северном регионе развития : Исследование / Ирина Чумак, Тудор Лазэр, Алена Цуркан, Патричия Виеру ; Центр организационного обучения и консалтинга (CICO) ; Проект „Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова” ; Общество международного сотрудничества Германии (GIZ Молдова). – [Chişinău : S. n., 2021] (Iunie Prim SRL). – 64 p. : fot., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (20 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [150] ex.

ISBN 978-9975-3244-5-8.

[CNCRM 2021-696].

– – 1. Societate civilă – Republica Moldova. 2. Organizațiile societății civile din Republica Moldova.

061.2(478)

Com. Nr

 • Bragaru, Tudor.

Dezvoltarea și implementarea sistemului de management al securității informației (în baza ISO/IEC 27001) : Ghidul participantului și suport de curs pentru instruirea tradițională, online și/sau la distanță : Complet de Resurse Educaționale Digitale (CRED) / Tudor Bragaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică. – Chișinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 113 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Referințe bibliogr.: p. 92 (27 tit.). – Apare cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). – 35 ex.

ISBN 978-9975-89-204-9.

[CNCRM 2021-697].

– – 1. Securitatea informației. 2. Instruire online.

004.056:37.0(075)

Com. Nr

 • Bragaru, Tudor.

Auditul sistemului de management al securității informației : Ghidul participantului și suport de curs pentru instruirea tradițională, online și/sau la distanță : Complet de Resurse Educaționale Digitale (CRED) / Tudor Bragaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică. – Chișinău : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 110 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Referințe bibliogr.: p. 83-84 (36 tit.). – Apare cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 35 ex.

ISBN 978-9975-89-203-2.

[CNCRM 2021-698].

– – 1. Securitatea informației. 2. Instruire online.

004.056:37.0(075)

Com. Nr

 • Häseli, Andi.

Protecția culturilor sâmburoase în agricultura ecologică / Andi Häseli, Patrick Stefani ; colaborare: Liliana Calmațui [et al.] ; traducere: Nadia Radeţchi ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – [Chişinău] : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 44 p. : graf., il., tab. ; 30 cm. – (Broșură 2021. Ediția pentru Republica Moldova ; Nr 1134).

Aut. indicați în caseta tehnică. – Referințe bibliogr.: p. 44. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-197-4.

82,07 lei. – [CNCRM 2021-699].

– – 1. Culturi sâmburoase – Protecție. 2. Agricultură ecologică.

634.2:631.147

Com. Nr

 • Хэзели, Анди.

Защита косточковых культур в экологической системе возделывания / Анди Хэзели, Патрик Штефани ; при участии: Леонид Волощук [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства FiBL, Association Education for Development (AED). – [Chişinău] : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 44 p. : graf., il., tab. ; 30 cm. – (Пособие 2021. Издание для Республики Молдова ; № 1135).

Referințe bibliogr.: p. 44. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-198-1.

[CNCRM 2021-700].

– – 1. Culturi sâmburoase – Protecție. 2. Agricultură ecologică.

634.2:631.147

Com. Nr

 • Gavriliţă, Rodica.

Cu viaţa la o cafea : Poeme / Rodica Gavriliţă ; cuvânt înainte de Tatiana Cartaleanu ; prezentare grafică: Grig Teodor-Anghel. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 142 p. ; 20 cm.

[550] ex.

ISBN 978-9975-3459-6-5.

[CNCRM 2021-701].

– – 1. Poeme.

821.135.1(478)-1 Gavriliţă

Com. Nr

 • Gheorghe Maxian – orheianul de la Dolna : Biobibliografie / Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” ; alcătuitor: Valentina Frunză ; responsabil de ediţie: Stepanida Ţugui. – [Chişinău : S. n., 2020 (Grafema Libris SRL)]. – 217 p. : fot. ; 21 cm. – (Personalități orheiene).

[100] ex.

ISBN 978-9975-52-219-9.

[CNCRM 2021-702].

– – 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Muzică – Indici bibliografici. 3. Maxian, Gheorghe, 1948-2021,  scriitor, compozitor – Biobibliografie.

016:[821.135.1(478).09+78+929(478)Maxian]

Com. Nr

 • Tomuz, Eugeniu.

Solomeea : [roman : în vol.] / Eugeniu Tomuz. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-84-114-6.

Vol. 2. – 2020. – 446 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-84-130-6. – [CNCRM 2021-703].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Tomuz

Com. Nr

 • Waterlase Er, Cr: YSSG în tratamentul complex al afecțiunilor parodonțiului marginal : Monografie / Tatiana Dobrovolschi, Sergiu Ciobanu, Sofia Sîrbu, Oleg Dobrovolschi ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Facultatea de Stomatologie. – Chișinău ; Brașov : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 103 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 96-103 (115 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-205-6.

[CNCRM 2021-704].

– – 1. Afecțiuni ale parodonțiului marginal. 2. Tratament parodontal cu laserul Er, Cr: YSSG.

616.314.17:615.849.19

Com. Nr

 • Захаров, Светлана.

Рынок труда в условиях демографических изменений / Захаров Светлана ; научная редакция: Гагауз О. Е., Савельева Г. Т. ; Национальный институт экономических исcледований, Центр демографических исследований. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Foxtrot SRL). – 155 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 129-149 (277 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-187-5.

[CNCRM 2021-705].

– – 1. Piața muncii – Demografie. 2. Demografie – Piața muncii.

331.5:314.116

Com. Nr

 • 12plus : Anexă la Ghidul metodologic, Activitatea 5 / Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ; elaborat: Tatiana Buianina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 ([Foxtrot SRL]). – 24 p. : fot., tab. color ; 24 cm.

Apare cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. – [500] ex.

ISBN 978-9975-89-202-5.

[CNCRM 2021-706].

[37.018+343.541]:004.738.5

Com. Nr

 • Rolul şi Impactul ALE – Învăţarea şi Educaţia adulţilor / DVV International în Moldova ; responsabil de ediţie: Adela Scutaru-Guţu ; traducere din engleză: Elena Suff. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., fot. ; 30 cm. – (Seria „Adult Education and Development = Educația Adulților și Dezvoltare”, ISBN 978-9975-60-401-7).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – With financial support from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. – [500] ex.

ISBN 978-9975-60-402-4.

[CNCRM 2021-707].

– – 1. Învăţarea adulţilor. 2. Educația adulților.

37.018.4+374.4

Com. Nr

 • Braicov, Andrei.

Educație digitală : Caietul elevului : clasa a 2-a / Andrei Braicov, Sergiu Corlat. – [Chișinău] : Prut Internațional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p. : il. color ; 26 cm.

[500] ex.

ISBN 978-9975-54-530-3.

[CNCRM 2021-708].

373.3.015:004.9(076)

Com. Nr 3686

 • Amin, Omar.

Of Parasites and Men : Discoveries of and perspectives on human and wildlife parasites and diseases : [în vol.] / Omar Amin. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-3475-5-6.

Vol. 1. – 2021. – 717 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 713-714. – ISBN 978-9975-3475-6-3. – [CNCRM 2021-709].

Nu se ia

616.99

Com. Nr

 • Amin, Omar.

Of Parasites and Men : Discoveries of and perspectives on human and wildlife parasites and diseases : [în vol.] / Omar Amin. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-3475-5-6.

Vol. 2. – 2021. – 675 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-3475-7-0. – [CNCRM 2021-710].

Nu se ia

616.99

Com. Nr

 • Yeh, Chen-Hsiung.

Liquid Biopsy – A New Frontier in Cancer Dx : Enabling Circulating Cell-free Nucleic Acid Diagnostic to Empower Cancer Management / Chen-Hsiung Yeh. – [Chişinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 91 p. : fig., tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-3475-4-9.

[CNCRM 2021-711].

Nu se ia

616-006.6-076:577.21

Com. Nr

 • McLellan, Myles Frederick.

Compensation for Wrongful Convictions in Canada / Myles Frederick McLellan. – [Chişinău] : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 311 p. : tab. ; 22 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 271-280 şi în subsol. – Index : p. 281-311.

ISBN 978-9975-3475-8-7.

[CNCRM 2021-712].

Nu se ia

343(71)

Com. Nr

 • Rubin, Edward L.

Making Regulation Work : Policies, Techniques and the Abolition of Property Restrictions / Edward L. Rubin. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 384 p. : fig. ; 22 cm.

Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3475-9-4.

[CNCRM 2021-713].

Nu se ia

34

Com. Nr

 • Drace-Brownell, Denise.

Binocular Vision Disorder : A Patient’s Guide to a Life-Limiting, Often Underdiagnosed, Medical Condition / Denise Drace-Brownell. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 31 p. : fig. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-909-60-0.

[CNCRM 2021-714].

Nu se ia

617.7-07-08

Com. Nr

 • Seker, Cinla.

Designing for Placebo: On the Sleeve Arts of the Band Placebo : [în vol.] / Cinla Seker. – [Chișinău] : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-154-20-8.

Vol. 1 : 1995-2000. – 2020. – 69 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 63-68. – ISBN 978-9975-154-21-5. – [CNCRM 2021-715].

Nu se ia

7.05:78

Com. Nr

 • Gînju, Tatiana.

Didactica generală : Note de curs / Tatiana Gînju ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de Științe ale Educației. – Bălţi : S. n., 2021 (Indigou Color SRL). – 215, [1] p. : fig., tab ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 210-216 (102 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3490-2-4.

[CNCRM 2021-716].

– – 1. Didactică generală.

37.02(075.8)

Com. Nr 1835

 • Secrieru, Luminiţa.

Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator la cursul universitar „Metode de calcul statistic în psihologie cu aplicaţii SPSS” / Luminiţa Secrieru ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2021 (Indigou Color SRL). – 59 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 58-59 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3490-4-8.

[CNCRM 2021-717].

311.2:004.45:159.9(076.5)

Com. Nr 1850

 • Secrieru, Luminiţa.

Metode de calcul statistic în psihologie : Note de curs / Luminiţa Secrieru ; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2021 (Indigou Color SRL). – 113 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 101-102 (29 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3490-5-5.

[CNCRM 2021-718].

– – 1. Calcul statistic – Psihologie.

311.2:004.45:159.9(075.8)

Com. Nr 1851

 • Molcosean, Alexandru.

Utilizarea surselor numismatice în predarea istoriei elevilor din ciclul liceal / Alexandru Molcosean. – Bălţi : Indigou Color, 2021. – 183 p. : fig. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 156-167 (86 tit.) – 50 ex.

ISBN 978-9975-3490-1-7.

[CNCRM 2021-719].

– – 1. Istorie – Didactică. 2. Didactica istoriei.

[373.5.016:94]:737

Com. Nr 1821

 • Dascal, Ala.

Geografie : Teste pentru evaluare sumativă : clasa a 5-a / Ala Dascal. – Bălţi : S. n., 2021 (Indigou Color SRL). – 27, [1] p. : fig. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-3490-3-1.

[CNCRM 2021-720].

– – 1. Geografie – Teste.

911(079)

Com. Nr 1841

 • „Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective” conferinţă ştiinţifico-practică internaţională, (2020 ; Bălţi). Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective : Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale : din 30-31 octombrie, 2020 / coordonator: Marina Cosumov. – Bălţi : S. n., 2020 (Indigou Color SRL). – 241 p. : fig., n. muz. ; 21 cm.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.– [100] ex.

ISBN 978-9975-3470-8-2.

[CNCRM 2021-721].

– – 1. Educație artistic-spirituală.

37.015:7.0(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Гуцу, Неонелия.

У каждого свой Путь / Неонелия Гуцу. – Кишинэу : Б. и., 2020 ([Balacron SRL]). – 345 p. : il. ; 21 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-66-708-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-722].

– – 1. Scrieri autobiografice.

821.161.1(478)-94 Гуцу

Com. Nr

 • Ghid de promovare a sănătăţii orale : Destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi publicului larg / Corneliu Năstase, Ion Mereuţă, Vladimir Carauş, Doina Rotaru ; Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Centrul Metodologic de Sănătate Orală. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 80 (18 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-157-10-0.

[CNCRM 2021-723].

– – 1. Cavitate bucală – Igienă. 2. Igienă bucală.

616.31-083(036)

Com. Nr

 • Nedelciuc, Boris.

Managementul serviciilor de medicină estetică: probleme, realizări, perspective : (Monografie) / Boris Nedelciuc ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 169-180 (116 tit.)(în lb. rom., engl., rusă). – [250] ex.

ISBN 978-9975-3415-6-1 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-724].

– – 1. Medicină estetică.

616.5-089.844:614.2

Com. Nr

 • Militaru, Vasile.

Gura lumii : fabule / Vasile Militaru. – Chișinău : Lumina Cuvântului, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 192 p. ; 22 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-3415-7-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-725].

– – 1. Fabule.

821.135.1-342 Militaru

Com. Nr

 • Gorgan, Ion.

Simfonia vieții : roman / Ion Gorgan ; prezentare grafică, coperta: Veaceslav Popovschi. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 142 p., [8] p. reprod. color ; 20 cm.

Include și: Primăvară timpurie ; La râu ; Mestecăniș ; În toiul verii ; Pădure tomnatică ; Puntea de odinioară ; O dimineață de iarnă ; Ultima zăpadă : [picturi] / Elena Mazaeva. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-151-45-0.

[CNCRM 2021-726].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Gorgan

Com. Nr 3349

 • Finley, Mark.

Siguranţă pentru vremuri tulburi/ Mark Finley ; traducere din limba engleză de Angela Vizante. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 103 p. ; 20 cm.

Tit. orig.: Hope for Troubled Times: How to thrive in a shattered world. – [20000] ex.

ISBN 978-9975-151-46-7.

[CNCRM 2021-727].

– – 1. Literatură religioasă.

27-29

Com. Nr

 • Финли, Марк

Надежда в пошатнувшемся мире : Как устоять, когда рушится привычный уклад жизни/Марк Финли ; переводчик: Лысаков А. В. ; ответственный редактор: Гунько Л. П. – Кишинэу : Б. и., 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 127 p. ; 20 cm.

Tit. orig.: Hope for Troubled Times. – [20000] ex.

ISBN 978-9975-151-47-4.

[CNCRM 2021-728].

 – – 1. Literatură religioasă.

27-29

Com. Nr

 • Hasel, Gerhard F.

Făgăduinţa: legământul cel veşnic al lui Dumnezeu / Gerhard F. Hasel ; traducere: Denisa Olariu ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 101 p. ; 21 cm. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; aprilie-mai-iunie).

Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: The Promise: God’s Everlasting Covenant. – 1410 ex.

ISBN 978-9975-151-48-1.

[CNCRM 2021-729].

– – 1. Literatură religioasă.

27-29

Com. Nr

 • Hasel, Gerhard F.

Făgăduinţa: legământul cel veşnic al lui Dumnezeu / Gerhard F. Hasel ; traducere: Denisa Olariu ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 151, [1] p. ; 21 cm. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; aprilie-mai-iunie).

Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: The Promise: God’s Everlasting Covenant. – [680] ex.

ISBN 978-9975-157-02-5.

[CNCRM 2021-730].

– – 1. Literatură religioasă.

27-29

Com. Nr

 • Хазел, Герхард.

Божий завет и его обетования / Герхард Хазел ; переводчик: М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. ; 21 cm. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 2 квартал 2021 года).

Aut. pe cop. nu este indicat. – [1200] ex.

ISBN 978-9975-157-03-2.

[CNCRM 2021-731].

– – 1. Literatură religioasă.

27-29

Com. Nr

 • Хазел, Герхард.

Божий завет и его обетования / Герхард Хазел ; переводчик: М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p. ; 21 cm. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 2 квартал 2021 года).

Aut. pe cop. nu este indicat. – [460] ex.

ISBN 978-9975-157-04-9.

[CNCRM 2021-732].

– – 1. Literatură religioasă.

27-29

Com. Nr

 • Partole, Claudia.

       ReBELA : (cea rea de bună și urât de frumoasă) : [roman] / Claudia Partole ; ilustrații de Oxana Diaconu-Catan ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chișinău] : Prut Internațional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 157, [2] p. : il. ; 20 cm.

       500 ex.

       ISBN 978-9975-54-531-0.

[CNCRM 2021-733].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Partole

Com. Nr

 • Beşleagă, Vladimir.

Reflecţii/Instantanee : Jurnal de poet / Vladimir Beşleagă ; copertă: Dorina Timotin. – [Chişinău] : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 247, [1] p. ; 20 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-60-399-7.

[CNCRM 2021-734].

– – 1. Reflecții.

821.135.1(478)-84 Beşleagă

Com. Nr

 • Думиника, Иван.

Комратский Свято-Иоанно-Предтеченский кафедральный собор : Предыстория возведения / Иван Думиника. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 48 p. : fot. color ; 21 cm.

Referințe bibliogr. în subsol. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3427-7-3.

[CNCRM 2021-735].

– – 1. Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul” din Comrat – Istorie.

271.22-9(478-21)

Com. Nr

 • Дьяконеску, Ион.

Птица – это я : [роман] / Ион Дьяконеску ; перевод с румынского языка: Татьяна Дабижа. – [Chișinău] : Editura pentru Literatură și Artă, 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 142 p. : il. ; 20 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-3304-5-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-736].

– 1. Romane.

821.135.1-31 Дьяконеску

Com. Nr

 • Movileanu, Pavel.

Etica și cultura profesională : [manual] / Pavel Movileanu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 504 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 475-504 (372 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-481-9.

[CNCRM 2021-737].

– – 1. Etică profesională. 2. Cultură profesională.

17(075.8)

Com. Nr

 • Lapoșina, Emilia.

Politici de incluziune socială : Suport de curs : (pentru studenţii programelor de studii superioare la ciclul 2, master: Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului, Servicii de asistenţă socială în domeniul sănătăţii populaţiei) / Lapoșina Emilia ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Asistență Socială. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 133 p. : tab. ; 20 cm.

Referințe bibliogr.: p. 120-124 (106 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-486-4.

[CNCRM 2021-738].

– – 1. Asistență socială – Politici. 2. Politici de incluziune socială.

364(075.8)

Com. Nr

 • Grigoraș, Maria.

Tehnici promoționale : șase mii de ani de existență : Monografie / Maria Grigoraș ; redactor-şef: Eugenia Balan ; redactor-responsabil: Veaceslav Bârdan. – Chişinău : S. n., 2021 ([Tipogr. UPS „I. Creangă”]). – 290 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 268-281 (176 tit.). – [200] ex.

ISBN 978-9975-46-503-8.

[CNCRM 2021-739].

– – 1. Publicitate. 2. Afaceri – Tehnici promoționale.

659.1:334

Com. Nr

 • Calcule tehnologice în vinificaţie : Culegere de probleme / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologii Alimentare, Departamentul Oenologie şi Chimie ; elaborare: Anatol Balanuţă [et al.] ; redactor responsabil: Aliona Sclifos. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 44, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 44 (10 tit.). – [30] ex.

ISBN 978-9975-45-681-4.

[CNCRM 2021-740].

– – 1. Tehnologia vinului – Calcule.

663.2.03(076.1)

Com. Nr

 • Ţopa, Mihail.

Probleme de statică pentru concursuri şi olimpiade studenţeşti / Mihail Ţopa ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul Fizică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 95, [1] p. : fig. ; 21 cm.

Aut. indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 96 (5 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-682-1.

[CNCRM 2021-741].

– -1. Electricitate statică – Probleme.

537.2(079.1)

Com. Nr

 • Contabilitatea în construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de laborator / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management ; elaborare: Ludmila Timotin ; redactor responsabil: Rina Ţurcan. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 26, [1] p. : tab. ; 21 m.

Referinţe bibliogr.: p. 24 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-683-8.

[CNCRM 2021-742].

Nu se ia

657:69(076.5)

Com. Nr 19

 • Gorbatiuc, A.

Umbre în proiecţii ortogonale şi axonometrice : Culegere de probleme / A. Gorbatiuc, I. Ştirbul, V. Mîsliţchi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie Mecanică, Program Comunicare Grafică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 27 p. : fig. ; 29 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-684-5.

[CNCRM 2021-743].

514.18(076.1)

Com. Nr 20

 • Contabilitatea în construcţii : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor individuale / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Departamentul Economie şi Management ; elaborare: Ludmila Timotin ; redactor responsabil: Rina Ţurcan. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 20-21 (24 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-45-685-2.

[CNCRM 2021-744].

Nu se ia

378:[657:69](076.5)

Com. Nr 21

 • Caterenciuc, Svetlana.

Afixarea în metalimbajul tehnic – englez : (domeniul tehnicii de telecomunicaţii) / Caterenciuc Svetlana. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 291 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 163-188 (261 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-686-9.

[CNCRM 2021-745].

– – 1. Limba engleză – Limbaj tehnic. 2. Limbaj tehnic.

811.111’276.6:621.39

Com. Nr 22

 • „Традиционная семья и вызовы современности”, республиканская научно-практическая конференция (2020 ; Комрат). Сборник докладов и сообщений республиканской научно-практической конференции „Традиционная семья и вызовы современности”. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2020. – 204 p. : il., tab. ; 24 cm.

Antetit.: Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3427-4-2.

[CNCRM 2021-746].

– – 1. Familie tradițională. 2. Familie modernă. 3. Educație în familie.

316.356.2(478):37.018.1(082)

Com. Nr

 • Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova : [monografie colectivă] / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova ; coordonator: Rodica Ciobanu. – Chișinău : S. n., 2021 (Artpoligraf SRL). – 272 p. ; 24 cm.

Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3498-3-3 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-747].

– – 1. Republica Moldova – Guvernare. 2. Guvernare – Republica Moldova. 3. Drepturile omului în Republica Moldova.

342(478)(082)

Com. Nr

 • Popa, Iulius.

Adio, Lenin! Bună ziua, Engels! : [eseuri] / Iulius Popa ; coperta: Silvia Ciobanu. – Bălţi : S. n., 2021 ([F.E.-P. „Tipografia Centrală”]). – 417 p. : fot., il. ; 25 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-151-00-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-748].

– – 1. Eseuri.

821.135.1(478)-92 Popa

Com. Nr

 • Schweighöfer, Britta.

Educaţia tinerilor şi adulţilor conform Agendei 2030 şi obiectivelor de dezvoltare durabilă : Rolul, contribuţia şi potenţialul pentru viitor : Studiu : Analiză / Britta Schweighöfer; grupul de lucru: Thomas Lichtenberg, Christoph Jost (responsabil) ; şef de redacţie şi concept: Anja Thöne ; responsabil de ediţie: Adela Scutaru-Guţu ; DVV International în Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 70, [1] p. : fig. ; 24 cm.

Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: [Youth and Adult Education in the Agenda 2030]. – Referinţe bibliogr.: p. 62-67. – With financial support from the Federal Min. for Econ. Coop. and Development. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-400-0.

[CNCRM 2021-749].

– – 1. Educația tinerilor. 2. Educația adulților. 3. Dezvoltare durabilă.

37.0:303

Com. Nr

 • Organizarea studiilor individuale în formarea profesională continuă : Ghid metodologic / Tatiana Tintiuc, Elena Davidescu, Ion Spinei, Liuba Ţibulischi ; Institutul de Formare Continuă. – Chişinău : [IFC], 2021. – 130 p. : tab. ; 21 cm.

Aut. indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 119-121 (52 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3405-2-6.

[CNCRM 2021-750].

– – 1. Formare profesională continuă – Organizare.

378.147(036)

Com. Nr

 • „Performanțe într-o economie competitivă”, conferință ştiințifică internațională (7 ; 2020 ; Chişinău). Performanțe într-o economie competitivă : Conferința Ştiințifică Internațională, ediţia a 7-a, 24-25 septembrie 2020 / comitetul științific: Valentin Răilean (președinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 ([Impressum SRL]). – 204 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Antetit.: Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [100] ex.

ISBN 978-9975-3482-7-0.

[CNCRM 2021-751].

082=00

Com. Nr

 • „Dinamica schimbării și cultura organizațională a viitorului”, conferinţă naţională științifico-practică cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Dinamica schimbării și cultura organizațională a viitorului : Conferință Națională Științifico-Practică cu participare Internațională, 20 noiembrie 2020 / coordonator: Ştefaneţ Diana ; comitetul organizatoric: Botezatu Angela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 ([Valinex SRL]). – 290 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., IP Centrul de Excelență în Econ. și Finanțe. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-420-0.

[CNCRM 2021-752].

– – 1. Educație – Cultură organizațională. 2. Management educațional.

37.07(082)

Com. Nr

 • Aplicarea pedepsei penale pe categorii de infracţiuni : Îndrumar pentru practicieni / Gheorghe Ulianovschi, Liliana Catan, Maria Ghervas [et al.] ; coordonatori: Gheorghe Nicolaev, Mihaela Vidaicu. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL). – 79 p. : tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Asoc. Barourilor Americane / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, finanţat de către Departamentul de Stat al SUA. – 700 ex.

ISBN 978-9975-57-297-2.

[CNCRM 2021-753].

– – 1. Infracțiuni – Aplicarea pedepsei.

343.2/.7

Com. Nr

 • Votul online. Realitatea timpurilor noastre / Victor Guzun, Kevin Tammearu, Ana-Maria Stancu, Alexandru Balmoş ; coordonator: Sergiu Boghean ; editor: Dan Nicu ; Forumul Liberal European (ELF). – Chişinău ;  Bruxelles ; Bucureşti ; Tallinn : S. n., 2020 (Tipografia-Sirius SRL). – 39, [1] p. : fig., fot. color ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 40 (9 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Friedrich Naumann pentru Libertate, Biroului pentru România şi Rep. Moldova, cofinanţat de Parlamentul European. – [1200] ex.

ISBN 978-9975-57-298-9.

[CNCRM 2021-754].

– – 1. Votare online.

342.843.5:004.738.5

Com. Nr

 • Wilde, Oscar.

Portretul lui Dorian Gray : Roman / Oscar Wilde ; traducere din engleză de Radu Tătărucă ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 259, [2] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-487-9.

139,00 lei. – [CNCRM 2021-755].

– – 1. Romane.

821.111-31 Wilde

Com. Nr

 • Esinencu, Nicolae.

Doc : Roman / Nicolae Esinencu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 176, [3] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Nicolae Esinencu, ISBN 978-9975-86-039-0).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-486-2.

119, 00 lei. – [2021-756].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Esinencu

Com. Nr

 • Vieru, Grigore.

Poezii de seama voastră : De la 2 până la 10 versuri, pentru copii de la 2 până la 10 ani / Grigore Vieru ; ilustraţii de Vasile Sitari. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] :Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 101, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc / colecție coordonată de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

[2000] ex.

ISBN 978-9975-86-481-7 (în cop. tare).

139,00 lei. – [CNCRM 2021-757].

– – 1. Poezii pentru copii.

821.135.1(478)-1-93 Vieru

Com. Nr

 • Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 1 класс / selecția textelor și material didactic: Tatiana Rasscazova ; traducerea textelor din alte limbi decât limba rusă: V. Viktorov [et al.]. – [Ed. a 5-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 127 p. : il. color ; 24 cm.

[4000] ex.

ISBN 978-9975-85-250-0.

[CNCRM 2021-758].

– – 1. Texte literare – Crestomații.

821-93:373.3.016(075.2)

Com. Nr 21182

 • Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 2 класс / selecția textelor și material didactic: Tatiana Rasscazova. – [Ed. a 4-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 127 p. : il. color ; 24 cm.

[4000] ex.

ISBN 978-9975-85-251-7.

[CNCRM 2021-759].

– – 1. Texte literare – Crestomații.

821-93:373.3.016(075.2)

Com. Nr 21183

 • Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 3 класс / selecția textelor și material didactic: Tatiana Rasscazova. – [Ed. a 5-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 143, [1] p. : il. ; 24 cm.

[4000] ex.

ISBN 978-9975-85-252-4.

[CNCRM 2021-760].

– – 1. Texte literare – Crestomații.

821-93:373.3.016(075.2)

Com. Nr 21189

 • Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 4 класс / selecția textelor și material didactic: Tatiana Rasscazova. – [Ed. a 3-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : il. ; 24 cm.

[2000] ex.

ISBN 978-9975-85-253-1.

[CNCRM 2021-761].

– – 1. Texte literare – Crestomații.

821-93:373.3.016(075.2)

Com. Nr

 • Манолаки, Виктор.

Теория  и методика развития силовых качеств у спортсменов-единоборцев высокой квалификации : Монография / Манолаки Виктор ; научный редактор: Дорган Виорел. – Кишинэу : [USEFS], 2021 (Combinatul Poligrafic). – 350, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.

Referințe bibliogr.: p. 328-352 (301 tit.). – Изд. за счет проекта „Научно-педагогический контроль и медико-биологическое обеспечение  тренировочного  процесса спортсменов …”. – [500] ex.

ISBN 978-9975-131-91-9.

[CNCRM 2021-762].

– – 1. Sporturi de luptă – Pregătire fizică.

796.8.012

Com. Nr

 • Plămădeală Cristina.

Verbele : (200 verbe de acţiune) : Limba coreeană pentru toţi / Cristina Plămădeală ; imagini: Cristina Trifanov. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 80 p. : fig., tab. ; 26 cm. – (Învăţ să scriu în coreeană, ISBN 978-9975-129-81-7).

[300] ex.

ISBN 978-9975-129-82-4.

[CNCRM 2021-763].

– – 1. Limba coreeană – Verbe. 2. Verbe – Limba coreeană.

811.531’367.625(076)

Com. Nr

 • Jechiu, Ana.

Fionica : [roman] / Ana Jechiu ; picturi: Iuliana Sava. – Chişinău : Iter Quos, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 195, [1] p. : il. ; 20 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-3206-6-5.

[CNCRM 2021-764].

– – 1. Romane.

821.135.1(478)-31 Jechiu

Com. Nr

 • „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene. Aportul mediului academic la consolidarea dialogului dintre Republica Moldova şi partenerii strategici în contextul crizelor regionale : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 18 octombrie 2017 / fondator: Andrei Galben ; redactor-şef: Vitalie Gamurari ; colegiul de redacţie: Gheorghe Golubenco [et al.]. – [Chişinău] : ULIM, [2020]. – 292 p. ; 25 cm. – (Symposia Professorum, ISBN 978-9975-124-64-5).

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rom.-fr., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3371-9-9.

[CNCRM 2021-765].

– – 1. Drept. 2. Științe juridice.

34:378(082)=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2018 ; Chişinău). Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene.Cercetarea ştiinţifică — suport incontestabil pentru autorităţile statului în contextul asigurării realizării obiectivelor de dezvoltare ale societăţii : Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională, 16 octombrie 2018 / fondator: Andrei Galben ; redactor-şef: Vitalie Gamurari ; colegiul de redacţie: Gheorghe Golubenco [et al.]. – [Chişinău : ULIM, 2020]. – 213 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Symposia Professorum, ISBN 978-9975-124-64-5).

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rom.-fr., engl.-rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3471-1-2.

[CNCRM 2021-766].

– – 1. Drept. 2. Științe juridice.

34:378(082)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Ecosystem services and hydropower: pilot application of European tools in the river basin of the EaP countries : Policy paper / compiled by: Ruslan Havryliuk, Olga Cazanteva, Ilya Trombitsky [et al.]. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2021 (Arconteh SRL). – 68 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 65-68. – Produced with the financial support of the European Union. – [600] ex.

ISBN 978-9975-3404-8-9.

[CNCRM 2021-767].

– – 1. Hidroenergie. 2. Servicii ecosistemice.

574.5

Com. Nr

 • Academician Leo Berg – 145: Collection of Scientific Articles = Академику Л. С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей/ Eco-TIRAS International Association of River Keepers, Leo Berg Education Foundation, The City of Bender Museum ; ответственный редактор: И. Д. Тромбицкий ; редакционный совет: И. К. Тодераш [и др.]. – Бендер : Eco-TIRAS, 2021 (Arconteh SRL). – 512 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.

Texte : lb. rom., engl., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – При фин. поддержке проекта „Экологическая платформа” Программы ПРООН в Молдове. – [500] ex.

ISBN 978-9975-3404-9-6.

[CNCRM 2021-768].

– – 1. Geografie. 2. Biologie. 3. Berg, Lev Semyonovich, 1876-1950, geograf, biolog, academician.

[91+57](092)(082)=00

Com. Nr

 • Pikienė, Irma.

Primele mele culori : Cu autocolante / Irma Pikienė ; redactor-șef: Jurgita Miciulevičiūtė Smeu ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Lituania). – [12] p., [2] f.: il. color ; 23 cm. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: My first colours : Activity book. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0441-1.

[CNCRM 2021-769].

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

Com. Nr

 • Pikienė, Irma.

Primele mele animale : cu autocolante / Irma Pikienė ; redactor-șef: Jurgita Miciulevičiūtė Smeu ; ilustraţii: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Lituania). – [12] p., [2] f.: il. color ; 23 cm. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: My first animals : Activity book. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0439-8.

[CNCRM 2021-770].

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

Com. N

 • Pikienė, Irma.

Primele mele antonime : Cu autocolante / Irma Pikienė ; redactor-șef: Jurgita Miciulevičiūtė Smeu ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Lituania). – [12] p., [2] f.: il. color  ; 23 cm. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: My first opposites : Activity book. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0440-4.

[CNCRM 2021-771].

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

Com. Nr

 • Pikienė, Irma.

Primele mele emoţii : Cu autocolante / Irma Pikienė ; redactor-șef: Jurgita Miciulevičiūtė Smeu ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Lituania). – [12] p., [2] f. : il. color ; 23 cm. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: My first emotions : Activity book. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0442-8.

[CNCRM 2021-772].

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

Com. Nr

 • Pikienė, Irma.

Primele mele forme : Cu autocolante / Irma Pikienė ; redactor-șef: Jurgita Miciulevičiūtė Smeu ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Lituania). – [12] p., [2] f. : il. color  ; 23 cm. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: My first shapes : Activity book. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0443-5.

[CNCRM 2021-773].

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

Com. Nr

 • Pikienė, Irma.

Primele mele numere : Cu autocolante / Irma Pikienė ; redactor-șef: Jurgita Miciulevičiūtė Smeu ; ilustrații: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė. – [Chişinău] : Arc, [2021] (Imprimat în Lituania). – [12] p., [2] f. : il. color ; 23 cm. – (Sunt copil isteţ 2+, ISBN 978-9975-0-0438-1).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: My first numbers : Activity book. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0444-2.

[CNCRM 2021-774].

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

Com. Nr

 • Agurkytė, Živilė.

Vila top-modelelor : Carte de colorat : Autocolante reutilizabile / Živilė Agurkytė ; traducere: Lucia Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Lituania). – [20] p. : des., des. color ; 30 cm. – (Casa de modă „Miau”, ISBN 978-9975-0-0290-5).

Aut. indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: Modelių vila : Spalvinimo knygelė su lipdukais. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0461-9.

[CNCRM 2021-775].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Agurkytė, Živilė.

Parcul de distracții : Carte de colorat : Autocolante reutilizabile / Živilė Agurkytė ; traducere: Lucia Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în Lituania). – [20] p. : des., des. color ; 30 cm. – (Casa de modă „Miau”, ISBN 978-9975-0-0290-5).

Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – Tit. orig.: Atrakcionų parkas : Spalvinimo knygelė su lipdukais. – F. f. de tit. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0460-2.

[CNCRM 2021-776].

– – 1. Cărți de colorat.

087.5

Com. Nr

 • Gonța, Victoria.

Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală : Suport de curs / Victoria Gonța, Mariana Zubenschi, Alexandru Leahu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, CNIDE „Clasa Viitorului”. – Chişinău : Garomont Studio, 2020. – 56 p. : fig. color, tab. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 54 (14 tit.). – Apare cu sprijinul Liechtenstein Development Service (LED). – [50] ex.

ISBN 978-9975-3494-8-2.

[CNCRM 2021-777].

– – 1. Educație – Tehnologii inovative. 2. Cadre didactice – Dezvoltare personală.

37.091(075.8)

Com. Nr

 • Mândâcanu, Angela.

Oglinda Adevărului : [versuri] / Mândâcanu Angela ; designer: Olga Kornienkova. – Chișinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 173, [2] p. : fot., fot. color ; 26 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-151-39-9 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-778].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Mândâcanu

Com. Nr

 • Zabulica, Eugenia.

Mirunica : poezii pentru copii / Eugenia Zabulica ; ilustraţii, coperta: Alexandru Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2021 (Poliviz-Design SRL). – [20] p. : il. color ; 24 cm.

F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-3434-5-9.

[CNCRM 2021-779].

– 1. Poezii pentru copii.

821.135.1(478)-1-93 Zabulica

Com. Nr

 • Promovarea sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor : Ghid pentru persoanele resursă din comunitate / Galina Leşco, Larisa Chirev, Nadejda Bordian [et al.] ; desene şi copertă: Lică Sainciuc ; Centrul Naţional de Resurse „Neovita”. – [Ed. a 2-a, rev]. – Chişinău : Urma Ta, 2020 (Poliviz-Design SRL). – 170 p. : fig., tab. color ; 28 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 169-170 (34 tit.). – Apare cu suportul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret şi consolidarea participării şi implicării civice a tinerilor din Rep. Moldova al Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet, Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. şi Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie. – [2000] ex.

ISBN 978-9975-3434-4-2 (broşată în spirală).

[CNCRM 2021-780].

– – 1. Sănătatea și dezvoltarea adolescenților – Promovare. 2. Adolescenţi – Dezvoltare.

613.96(036)

Com Nr

 • Augry, Muriel.

Acest freamăt blând al absurdului : Nuvele / Muriel Augry ; prefaţă: Mustapha Kebir Ammi ; traducere şi postfaţă: Valeriu Stancu. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : CronEdit, 2021 (Bons Offices SRL). – 110, [1] p. ; 20 cm.

[300] ex.

ISBN 978-9975-85-258-6 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-8807-75-1 (CronEdit).

[CNCRM 2021-781].

– – 1. Nuvele.

821.133.1-32 Augry

Com. Nr

 • Haheu-Munteanu, Efrosinia.

Ghid pentru practica profesională de master / Haheu-Munteanu Efrosinia, Gînju Stela, Cojocari Lidia ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei şi Informatică [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (UPS „Ion Creangă”). – 58 p. : tab. ; 21 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-46-475-8.

[CNCRM 2021-782].

Nu se ia

378.147(076.5)

Com. Nr

 • Herța, Lilia.

Sistem de activități didactice universitare de formare a competenței de comunicare prin valorificarea limbajului paremiologic : (ghid) : Anul 1 / Herța Lilia. – Chişinău : S. n., 2021 (UPS „Ion Creangă”). – 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 39-40 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-509-0.

[CNCRM 2021-783].

– – 1. Limba engleză – Lexicologie.

811.111’373

Com. Nr

 • Петренко, Л. M.

Методология педагогического исследования : Учебное пособие / Л. Петренко, И. Цвик ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Кишинэу : Б. и., 2021 ([UPS „I. Creangă”]).44 p. ; 21 cm.

Referințe bibliogr.: p. 41 (11 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-510-6.

[CNCRM 2021-784].

– – 1. Cercetare pedagogică. 2. Metodologia cercetării pedagogice.

378:001.891(075.8)

Com. Nr

 • Петренко, Л. M.

Использование ИКТ в формальной и неформальной деятельности при изучении русского языка как неродного/иностранного : Учебное пособие / Петренко Л. М., Цымбалюк Е. И. – Кишинэу : Б. и., 2021 ([UPS „I. Creangă”]).73 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 73 (11 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-46-511-3.

[CNCRM 2021-785].

– – 1. Limba rusă pentru alolingvi – Didactică. 2. Tehnologia informației și comunicării.

37.091:[811.161.1’243:004](075.8)

Com. Nr

 • Gârleanu, Emil.

Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri] / Emil Gârleanu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 116, [4] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

[1000] ex.

ISBN 978-9975-86-491-6.

79,00 lei. – [CNCRM 2021-786].

– – 1. Povestiri pentru copii.

821.135.1-34-93 Gârleanu

Com. Nr

 • Beşleagă, Vladimir.

Tata Vasile : în 73 de episoade şi XIV scrisori : Memorii / Vladimir Beşleagă ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a, cu 14 completări. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 195, [1] p. : fot. ; 20 cm. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

50 ex.

ISBN 978-9975-86-495-4.

139,00 lei. – [CNCRM 2021-787].

– – 1. Memorii.

821.135.1(478)-94 Beşleagă

Com. Nr

 • Secolul XXI. Istorie recentă și futurologie / coordonat de Alex Cistelecan. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 370, [1] p. : tab. ; 20 cm. – (Cartier istoric / colecție coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-488-6 (în cop. tare).

199,00 lei. – [CNCRM 2021-788].

– – 1. Evoluție social-politică.

316.42+32(082)

Com. Nr

 • Rand, Ayn.

Noi, cei vii : [roman] / Ayn Rand ; traducere din engleză de Radu Săndulescu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 ([Bons Offices SRL]). – 494, [9] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Tit. orig.: We, the Living. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-86-489-3.

199,00 ex. – [CNCRM 2021-789].

– – 1. Romane.

821.111(73)-31 Rand

Com. Nr

 • Cojocaru, Iurie.

Stories from Abroad : The destiny of a lost nation / Iurie Cojocaru ; translator: Valeria Ciolac ; cover: Andrei Gurău ; drawings: Oleg Vasilcovan. – Chişinău : Bons Offices, 2021. – 211, [3] p. : fot., il. ; 20 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-87-785-5.

[CNCRM 2021-790].

– – 1. Povestiri de viață.

821.135.1(478)-9 Cojocaru

Com. Nr

 • Busuioc, Aureliu.

O sumă de cuvinte şi alte proze scurte / Aureliu Busuioc ; postfață: Eugen Lungu ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 311, [1] p. ; 20 cm. – (Antologia prozei scurte, ISBN 978-9975-85-169-5).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-85-257-9.

[CNCRM 2021-791].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32 Busuioc

Com. Nr

 • Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 2 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 6-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 64 p. : fig. ; 24 cm.

[6000] ex.

ISBN 978-9975-85-254-8.

[CNCRM 2021-792].

811.161.1(076.6)

Com. Nr

 •  Рассказова, Татьяна.

Русский язык : 3 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Ed. a 5-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 72 p. : fig. ; 24 cm.

[6000] ex.

ISBN 978-9975-85-255-5.

[CNCRM 2021-793].

811.161.1(076.6)

Com. Nr

 • Рассказова, Татьяна.

Русский язык и литературное чтение : 4 класс : Тетрадь / Т. В. Рассказова, Т. Н. Михайлова. – [Ed. a 5-a]. – [Chișinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 70, [1] p. : fig. ; 24 cm.

[1500] ex.

ISBN 978-9975-85-256-2.

[CNCRM 2021-794].

811.161.1+821.161.1.09(076.6)

Com. Nr

 • Isac, Ioana.

Ce mai faci, poezie? / Ioana Isac ; design grafic: Sorin Opincă. – [Chişinău] : Cartego, 2021 (Bons Offices SRL). – 46, [3] p. : il. color ; 17 x 17 cm.

[1000] ex.

ISBN 978-9975-3398-2-7.

[CNCRM 2021-795].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Isac

Com. Nr

 • Cocîrță, Petru.

Comuna Cărpineni : [raionul Hâncești : în vol.] / Cocîrță Petru. – Chişinău : S. n., 2021 (Printshop SRL) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-3210-7-5.

Vol. 2 : Geneza neamului Cocîrță/Cocârţă. – 2021. – 171 p. : fot., fot. color. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [70] ex. – ISBN 978-9975-3210-8-2. – [CNCRM 2021-796].

– – 1. Genealogie. 2. Neamul Cocîrță/Cocârţă – Satul Cărpineni – Republica Moldova.

929.52(478)

Com. Nr

 • Pitel, Eleferii.

Complicaţiile şi efectele adverse ale colangiopancreatografiei retrograde endoscopice / Eleferii Pitel, Eugen Guţu. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 264 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – [100] ex.

ISBN 978-9975-87-791-6.

[CNCRM 2021-797].

– – 1. Endoscopie gastrointestinală – Complicații. 2. Patologii ale sistemului digestiv – Intervenții endoscopice. 3. Colangiopancreatografiei.

616-072.1/-072.2-06+616.32/.37

Com. Nr

 • Dulgheru, Valeriu.

Basarabie  răstignită : [în vol.] / Valeriu  Dulgheru. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-45-215-1.

[Vol.] 17. – 2021. – 352 p. : fig., fot. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-780-0 (în cop. tare). – [CNCRM 2021-798].

– – 1. Viață politică – Republica Moldova – Reflecții. 2. Viață socială – Republica Moldova – Reflecții.

323(478)

Com. Nr

 • „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, conferinţa tehnico-ştiinţifică internaţională (10 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”, Ediția a 10-a, jubiliară, 27 noiembrie 2020 : culegere de articole / comitetul ştiinţific: Bratu P. (Bucureşti, România), Bordos R. (Chişinău) [et al.] ; comitetul organizatoric: Bejan S. (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 419 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.

ISBN 978-9975-87-779-4 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-799].

082=135.1=111=161.1

Com. Nr

 • Bodrug-Lungu, Valentina.

Valorificarea dimensiunii de gen în domeniul apărării naționale : Ghid pentru formatori și formatoare / Valentina Bodrug-Lungu, Alexandru Drăgulean, Elena Țarălungă ; Ministerul Apărării al Republicii Moldova. – Chișinău : S. n., 2021 ([Bons Offices SRL]). – 108 p. : fot., tab. ; 24 cm.

Referințe bibliogr.: p. 103-105. – Apare cu sprijinul financiar al PNUD Moldova. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-87-771-8.

[CNCRM 2021-800].

– – 1. Securitate națională – Egalitate de gen.

351.86:305(075)

Com. Nr

 • Cozacenco, Iulia.

Cum să desfăşurăm o campanie de advocacy pentru soluţionarea problemelor locale : Ghid / Iulia Cozacenco, Vlada Ciobanu ; coordonator: Cristina Bobîrcă ; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Asociaţia Presei Independente (API). – [Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL)]. – 54 p. : fig., fot. color, tab. ; 21 cm.

Aut. indicați pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-777-0.

[CNCRM 2021-801].

– – 1. Advocacy – Servicii publice. 2. Servicii publice locale – Advocacy.

328.182:352(036)

Com. Nr

 • Jigău, Gheorghe.

Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole : Manual pentru producătorii  agricoli şi consultanţi / Gheorghe Jigău, Mihail Leşanu ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 200 p. : fig., tab. color ; 31 cm.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 200 (22 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-786-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-802].

– – 1. Terenuri agricole – Degradare. 2. Degradarea solurilor – Reabilitare ecologică.

[631.43/.45+631.95]:574(075)

Com. Nr

 • Bunele practici în legumicultură în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Tatiana Novac, Anatolie Fala, Asea Timuş [et al.] ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 ([Bons Offices SRL]). – 160 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 158-160 (83 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-789-3.

[CNCRM 2021-803].

– – 1. Legumicultură. 2. Schimbări climatice – Măsuri de adaptare – Sectorul legumicol.

635.1/.8:551.583(036)

Com. Nr

 • Cartaleanu, Tatiana.

Proiectul şi portofoliul în formarea competenţei de gândire critică / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan ; coordonator de proiect: Rima Bezede ; Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Proiectul Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT). – Chişinău : Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2021 (Bons Offices SRL). – 116 p. : tab. ; 26 cm. – (Colecţia „Biblioteca Pro Didactica”, ISBN 978-9975-3013-2-9) (Seria „Gândire critică”, ISBN 978-9975-3039-7-2).

Referinţe bibliogr.: p. 113-114 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Services (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-790-9.

[CNCRM 2021-804].

– – 1. Educație. 2. Formarea competenței de gândire critică. 3. Proiecte didactice.

37.02+37.015

Com. Nr

 • Ghidul bunelor practici de gestionare a dejecţiilor animaliere : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Anatolie Fala, Oleg Maşner, Corneliu Busuioc [et al.] ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 ([Bons Offices SRL]). – 80 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (53 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 250 ex.

ISBN 978-9975-87-782-4.

[CNCRM 2021-805].

– – 1. Dejecții animaliere – Practici de gestionare.

631.86:636(036)

Com. Nr

 • Balan, Valerian.

Bunele practici de creştere a fructelor, strugurilor şi pomuşoarelor în contextul schimbărilor climatice: Ghid practic pentru producătorii agricoli / Valerian Balan, Ananie Peşteanu, Gheorghe Nicolaescu ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil tehnic: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 150 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Aut. indicați pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 148-150. – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – [400] ex.

ISBN 978-9975-87-781-7.

Gratuit. – [CNCRM 2021-806].

– – 1. Pomicultură – Schimbări climatice – Adaptare.

634+551.583(036)

Com. Nr

 • Copiii Basarabiei în Gulag : Ierbar de amintiri = Дети Бессарабии в Гулаге : Гербарий воспоминаний / Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” ; autoarea conceptului, selecţia şi îngrijirea textelor, selecţia fotografiilor : Leontina Vatamanu ; colectarea mărturiilor, fotografiilor, documentelor: Ludmila Popovici [et al.] ; traducerea în limba rusă: Ludmila Popovici [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 151, [1] p. : fot., fot. color ; 30 x 22 cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – [300] ex.

ISBN 978-9975-87-784-8 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-807].

– – 1. Deportări din Basarabia – Gulag – Amintiri – Documente.

94(478)(082)(084.12)=135.1=161.1

Com. Nr

 • Prima promoție : Facultatea de Jurnalistică : 1975-1980 : [Universitatea de Stat din Moldova] / coordonator: Silvia Grossu ; colegiul de redacție: Lucia Bacalu [et al.] ; fotografii: Mihai Roadedeal [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 ([T-Par SRL]). – 163 p. : fot., fot. color ; 30 x 22 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-3196-5-2 (în cop. tare).

[CNCRM 2021-808].

– – 1. Facultatea de Jurnalistică a Universității de Stat din Moldova – Promoția, 1975-1980.

[378.4(478-25):070](091)(092)

Com. Nr

 • Timuş, Asea.

Protecţia integrată a culturilor solanacee şi rezilienţa la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Asea Timuş, Anatolie Fala ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 100 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Bibliogr.: p. 99-100 (41 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-787-9.

   [CNCRM 2021-809].

   – – 1. Boli ale plantelor – Familia solanceelor. 2. Protecția plantelor. 3. Culturi solanacee – Protecţie.

632:635.1/.8:551.583(036)

Com. Nr

 • Dudcă-Movileanu, Mariana.

Comportarea frumoasă ne va crea o imagine aleasă : O carte despre bunele maniere / Mariana Dudcă-Movileanu ; Cercul Educaţional Învăţăcelul Isteţ. – Chişinău : S. n., 2021 (IprintGrup SRL). – 50 p. : il. color ; 30 cm.

F. f. de tit. – [30] ex.

ISBN 978-9975-3210-9-9.

[CNCRM 2021-810].

– –  1. Bune maniere. 2. Bun simț.

087.5:[177.1+395]

Com. Nr

 • Dînga, Olesea-Olga.

Intensitate (la feminin) : [versuri] / Olesea-Olga Dînga ; prefaţă: Claudia Partole ; referinţe: Lilia Bicec-Zanardelli [et al.]; grafică: Iurie Braşoveanu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 166, [2] p. : il. ; 19 cm.

[100] ex.

ISBN 978-9975-72-534-7.

[CNCRM 2021-811].

– – 1. Poezie.

821.135.1(478)-1 Dînga

Com. Nr

 • Munteanu, Constantin.

Spre lumină sufletul străbate : Culegere de eseuri, poezii, maxime şi publicistică / Constantin Munteanu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 81, [3] p. : fot. ; 21 cm.

[60] ex.

ISBN 978-9975-72-532-3.

[CNCRM 2021-812].

– – 1. Eseuri. 2. Poezie. 3. Maxime.

821.135.1(478)-8 Munteanu

Com. Nr

 • Dascăl-Florea, Valeria.

Plata pentru eşafod : [nuvele] / Valeria Florea-Dascăl ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 314, [2] p. : fot. ; 21 cm.

[200] ex.

ISBN 978-9975-72-531-6.

[CNCRM 2021-813].

– – 1. Nuvele.

821.135.1(478)-32 Dascăl-Florea

Com. Nr

 • Bujoreanu, Nicolae.

Cultivarea direcționată a fructelor de păr pentru păstrare îndelungată : Ghid pomicol / Bujoreanu Nicolae, Chirtoca Alexandru, Boubătrîn Ion ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. – Chişinău : [Pontos], 2020 ([Print-Caro SRL]). – 100 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 92-94 (54 tit.). – [100] ex.

ISBN 978-9975-72-516-3.

[CNCRM 2021-814].

– – 1. Pere – Cultivare. 2. Cultivarea fructelor de păr.

634.13:631.56(036)

Com. Nr

 • Musicescu, Gavriil.

Răsai lună ; Arde-mă, frige-mă ; Moşulică / Gavriil Musicescu ; transcripţie pentru cobză: Victor Botnaru. – Chişinău : Cu Drag, 2021 (Bons Offices SRL). – 4 p. : n. muz. ; 30 cm.

F. f. de tit. – [200] ex.

ISMN 979-0-3481-0016-6.

ISBN 978-9975-87-796-1.

[CNCRM 2021-815].

– – 1. Muzică pentru cobză.

785:780.614.11

Com. Nr

 • Raport de monitorizare a Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 : (perioada de monitorizare anul 2020) / Asociaţia Obștească Media-Guard ; echipa de proiect: Alina Radu [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2020 (Bons Offices SRL). – 69 p. : fig., tab. color ; 30 cm.

Referințe bibliogr.: p. 69. – Apare cu suportul financiar al Min. Afacerilor Externe al Norvegiei.

[CNCRM 2021-816].

– – 1. Sistem vamal – Acțiuni anticorupție.

339.543:343.352

Com. Nr

 • Lîseniuc, Emilia.

Suflet pentru suflet : Activități extracurriculare în clasele primare / Emilia Lîseniuc. – Chişinău : Învăţătorul modern, 2021 (Cavaioli SRL). – 207 p. : tab. ; 29 cm.

Referinţe bibliogr.: p. 207 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-198-0.

[CNCRM 2021-817].

– – 1. Activități extracurriculare.

373.3.091

Com. Nr

 • Курачицки, А.

Теория и методология оценивания в образовании : Учебное пособие / А. Курачицки ; Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ, Факультет педагогических наук и информатики, Kафедра педагогики начального образования, Программа Менеджмент и консультирование в начальном образовании. – Кишинэу : Învăţătorul modern, 2021 (Cavaioli SRL). – 89 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Referințe bibliogr. la începutul lecțiilor. – [100] ex.

ISBN 978-9975-59-199-7.

[CNCRM 2021-818].

– – 1. Învățământ – Evaluare. 2. Evaluarea în învățământ.

37.091(075.8)

Com. Nr

 • Manolachi, Victor.

Securitologia – ştiinţa siguranţei vieţii : Curs universitar / Manolachi Victor. – Chişinău : USEFS, 2021. – 128 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr.: p. 125-127 (59 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-94-0.

[CNCRM 2021-819].

– – 1. Securitate națională. 2. Securitate umană.

351.86+316.4(075.8)

Com. Nr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.