Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2019

Gagauz dili hem literatura :12 klas : Üürenmäk kiyadı / Anna Stoletneaia, Mariya Çernioglu, Ekaterina Kilçik [et al.]. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 268 p. : fig., fot., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-96-8.

811.512.165+821.512.165.09(075.3)

G 13

Studiu de evaluare a rezultatelor şcolare / competenţelor de bază ale absolvenţilor învăţământului primar şi gimnazial, anul de studii 2017-2018, la Matematică, Limba română şi Limba rusă / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Curriculum şi Evaluare ; grupul de cercet.: Anatol Topală (coord.) [et al.]. – Chişinău : Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, 2019. – 362 p. : fig. color, tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3128-5-1.

37.091:[51+811.135.1+811.161.1]

S 93

Moldova / imagini : Iurie Raileanu ; trad.: Olga Petrovsky. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Moldpresa Grup, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 16 fot., într-o învelitoare comună : ofset color. – Text paral.: lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-3234-8-2.

Propisi : Barabar yazêriz gagauzça. – [Комрат] : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2019. – 36 p. : fig.

300 ex.

ISBN 978-9975-3321-7-0.

373.2.016

P 94

Bejenaru, Galina.

Parlez-vous français? / Galina Bejenaru, Ana Glavan, Adelaida Samoilenco. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-97-5.

811.133.1(075.3)

B 41

Лозинская, Светлана Ивановна.

Тепло родительских рук : Рассказы / Лозинская Светлана Ивановна. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 144 p. : il.

20 ex.

ISBN 978-9975-134-60-6.

821.161.2(478)-32

Л 722

„Centenarul Unirii: Educaţia în spiritul valorilor naţionale din perspectiva dialogului pedagogic”, simpozion naţional cu participare internaţională (2018 ; Chişinău). Centenarul Unirii: Educaţia în spitalul valorilor naţionale din perspectiva dialogului pedagogic : Materialele Simpozionului naţional cu participare internaţională, 28-30 noiembrie 2018, Chişinău / coord.: Larisa Noroc [et al.]. – Chişinău : S. n., 209 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 122 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chişinău. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Administraţiei Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară din Chişinău. – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-61-3.

37.017(082)

C 34

Purici, Ion.

Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator la disciplina „Chimia produselor alimentare” : (pentru studenţii anului II, Ciclul I, secţia zi şi frecvenţă redusă, specialitatea „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”) / Ion Purici, Ecaterina Gîncu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Business şi Administrarea Afacerilor”, Dep. „Comerţ. Turism şi Alimentaţie Publică”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 100 p. : tab.

Bibliogr. : p. 85 (10 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-951-9.

663/664(076.5)

P 98

Moore-Mallinos, Jennifer.

Ce ai face dacă… : 44 de situaţii în care te întrebi cum ai reacţiona / Jennifer Moore-Mallinos, Andy Catling ; il.: Andy Catling ; trad. din engl.: Irina Chirica. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 96 p. : des. color.

Tit. orig. : What Would You Do If… . – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0314-8.

087.5

M 88

Rheumatology and nephrology : (textbook) / Larisa Rotaru, Svetlana Agachi, Eugeniu Russu [et al.] ; edited by: Liliana Groppa, Serghei Popa ; State Univ. of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Lexon-Prim, 2019. – 422 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 419-421 (40 tit.). – 600 ex.

ISBN 978-9975-3344-1-9.

616.72-002.77+616.61/.62(075.8)

R 50

Avronic, Lucia.

Ortodonţie : Profilaxia prenatală şi postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Ereditatea şi aberaţiile cromozomiale : Recomandare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea de Stomatologie / Avronic Lucia ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie. – Chişinău : Paradis Media, 2019. – 28 p. : fig.

Bibliogr.: p. 27.

ISBN 978-9975-3345-0-1.

616.314-007.2-056.7-084(076.5)

A 94

Avronic, Lucia.

Ortodonţie : Factori etiologici şi de risc ai anomaliilor dento-maxilare : Recomandare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea de Stomatologie / Avronic Lucia ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie. – Chişinău : Paradis Media, 2019. – 26 p. : fig.

Bibliogr.: p. 25.

ISBN 978-9975-3345-1-8.

616.314-007.2(076.5)

A 94

Panfil, Maria.

Ruseştii Noi în leagănul eternităţii / Maria Panfil ; au colab.: Vera Vutcariov [et al.]. – Chişinău : Cuvântul-ABC, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 360 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-3216-5-5.

94(478-22)

P 23

Гуцул, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 1 класс / Гуцул Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3310-8-1.

373.3.015

Г 977
Casian, Irina.

Note de curs la Bazele activităţii bancare / Casian Irina ; IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe, Catedra Finanţe. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 80 p. : fig.

Bibliogr.: p. 78-79 (40 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3261-9-3.

336.7(075.8)

C 28

Ghid privind supravegherea evenimentelor adverse post-imunizare / Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova ; elab.: Victoria Bucov [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 116 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 113. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-146-98-2.

615.37:614.4

G 49

Руководство по эпиднадзору за побочными проявлениями после иммунизации / М-во здравоохранения, труда и соц. защиты Респ. Молдова ; подгот.: Виктория Букова [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 124 (10 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-146-99-9.

615.37:614.4

P 851

Herta, Lilia.

The History of the English Literature : Suport de curs / Herta Lilia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 72 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 72. – 7 ex.

ISBN 978-9975-134-62-0.

811.111.09(091)(075.8)

H 56
Golocialova, Irina.

Situaţii financiare consolidate : Manual / Irina Golocialova, Viorel Ţurcanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 253 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 246-247 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-27-3.

657.1(075.8)

G 68

„Creativitatea în jurnalism”, conferinţă ştiinţifică naţională (2019 ; Chişinău). Creativitatea în jurnalism : Conferinţa ştiinţifică naţională, 8 februarie 2019 / coord.: Mihai Lescu, Boris Parfentiev. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-28-0.

Vol. 2. – 2019. – 135 p. : fig. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Teoria şi Practica Jurnalismului. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-149-29-7.

[070+659.3]:378.4(478-25)=135.1=161.1

C 84

Фëдорова, Елена.

Организация процесса устного суммативного оценивания : Дидактические материалы / Фëдорова Елена. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 139 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 112 (23 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-84-101-6.

373.3.091(072)

Ф 333

Ganaciuc, Diana.

My english 4 / Ganaciuc Diana. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 112 p. : fig., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-3319-7-5.

811.111(075.2)

G 18

Diacova, Svetlana.

Evoluţia otitelor medii la copii / Svetlana Diacova ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 160 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-146-9.

616.284-002-053.2

D 36

Epidemiology in tests : Faculties of Medicine and Dentistry / Viorel Prisacaru, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; editorship: V. Prisacaru ; transl. into engl. by: A. Paraschiv [et al.] ; „Nicolae Testemitanu” State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Rep. of Moldova, Dep. of Epidemiology. – Chişinău : Medicina, 2019. – 147 p. : tab.

250 ex.

ISBN 978-9975-82-147-6.

616-036.22(079)

E 61

Smochin, Olga.

English Stylistics in Practice / Olga Smochin, Tataru Nina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 224 p.

Bibliogr.: p. 221-222 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-414-7.

811.111’38(076.5)

S 64

Tataru, Nina.

The History of English Literature : The Anglo-Saxon period – The Renaissance period / Nina Tataru, Olga Smochin ; „Ion Creangă” Pedagogical State University. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 209 p. : fig.

Bibliogr.: p. 207 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-415-4.

821.111.09’04

T 26

Cibotarean, Elena.

Scăldată-n lacrima iubirii / Elena Cibotarean. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 222 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-190-5.

821.135.1(478)-1

C 49

Cojocaru, Liuba.

Măgdăceşti – din inima Basarabiei / Liuba Cojocaru. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Aviprint Prim”). – 102 p. : fot.

1500 ex.

ISBN 978-9975-3151-8-0.

908(478-22)

C 61

Handrabura, Loretta.

Educaţie pentru media : Manual pentru clasele 10-11-a / Loretta Handrabura, Natalia Grîu ; consultante: Viorica Zaharia, Aneta Gonţa ; Centrul pentru Jurnalism Independent. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 168 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 167-168. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al USAID, UK Aid, CJI [et al.]. – 1400 ex.

ISBN 978-9975-3356-0-7.

37.015:659.3(075.3)

H 22

Slavici, Ioan.

Boierul şi Păcală / Ioan Slavici ; [des., design grafic: Sanda Monastîrli, Cristian Lahmanciuc]. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 20 p. : des. color. – (Seria „Citeşte şi colorează”, ISBN 978-9975-3308-2-4 ; Vol. 3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3308-8-6.

821.135.1-34-93

S 63

Purici, Ion.

Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator la disciplina „Chimia Organică” : (pentru studenţii anului I, Ciclul I, secţia zi şi frecvenţă redusă, specialitatea „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”) / Ion Purici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Business şi Administrarea Afacerilor”, Dep. „Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 88 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 87 (10 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-952-6.

547(076.5)

P 98

Чугаевский, Юрий.

И смех, и слëзы, и печаль : миниатюры / Юрий Чугаевский ; [худож.: Эдуард Майденберг]. – Кишинэу : Cоюз писателей Молдовы им. А. С. Пушкина, 2019. – 200 p.

250 ex.

ISBN 978-9975-3186-3-1.

821.161.1(478)-17

Ч 830

Mocanu, Ana.

Ghid logopedic : Material didactic pentru logopezi şi părinţi : Activităţi, exerciţii şi jocuri logopedice pentru stăpânirea şi automatizarea sunetului „R” / Ana Mocanu. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 68 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 68. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3310-9-8.

376.36

M 84

Религиозная политика в МССР в 80-е годы ХХ века / Молд. гос. ун-т, Ин-т истории, Церковь „Сретение Господне” ; сост.: И. Гуменый [и др.] ; обл.: Родика Муcтяцэ. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 350 p. : tab.

Cuprins paral. : lb. rom., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3354-0-9.

322(478)”19″

P 368

Ciubotaru, Stanislav.

Matematica : Caiet de teste sumative : Clasa a 7-a / Stanislav Ciubotaru, Mariana Plăcintă. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 104 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0315-5.

51(079)

C 55

„Conference on Applied and Industrial Mathematics”, conference (27 ; 2019 ; Targoviste). Proceedings of the 27th Conference on Applied and Industrial Mathematics. CAIM 2019, Targoviste, September 19-22, 2019 : Communications in Education / ed.: Mitrofan Choban, Liubomir Chiriac. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 150 p. : fig., tab.

Antetit.: Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics, Tiraspol State Univ., Valahia Univ. of Targovişte [et al.]. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-282-3.

51:378.091(082)=135.1=111

С 65

Perju, Veaceslav.

High Precision Weapons – defence and strategies / Perju Veaceslav ; ed.: Igor Gorgan [et al.] ; Armed Forces Military Academy „Alexandru cel Bun”. – 1st ed. – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2019. – 227 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 213-226 (162 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3346-0-0.

355.4/.5

P 51

Igumnova, Olga.

Развитие личности : Курс лекций / Olga Igumnova ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra „Business şi Administrare”. – Chişinău : Imi-Nova, 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 81 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 78-81. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3190-8-9.

316.61(075.8)

I-39

Purici, Ion.

Biochimia alimentară : Note de curs : (pentru studenţii anului II, ciclul I, secţia zi şi frecvenţă redusă, specialitatea „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”) / Ion Purici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Business şi Administrarea Afacerilor”, Dep. „Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 261 p. : fig., scheme, tab.

Bibliogr. : p. 260 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-953-3.

543.64:663/664(075.8)

P 98

„Молдова и Гагаузия в контексте истории развития молдавской государственности”, научно-практическая конференция (2019 ; Комрат). Молдова и Гагаузия в контексте истории развития молдавской государственности : Научно-практическая конференция с участием ученых Республики Молдова посвященная 660-летию молдавской государственности, 17 сентября 2019 г., Комрат, Гагаузия : Тезисы докладов / редкол.: Константинова И. А. [и др.]. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2019. – 100 p. : tab.

Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3321-8-7.

94(478):323.1(082)=135.1=161.1

M 750
Mocanu, Natalia.

Curs de prelegeri la disciplina: „Politici financiare şi creditare în sectorul agroalimentar” : Pentru masteranzii specializării: Finanţe şi control în sectorul agroalimentar, Economie şi politici de dezvoltare rurală, Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, Turism rural / Mocanu Natalia ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. Economie, Catedra: Finanţe, bănci şi asigurări. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 132 p. : fig., tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. : p. 132 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-685-8.

336.64(075.8)

M 84

Mocanu, Natalia.

Curs de prelegeri La unitatea de curs „Finanţarea şi creditarea agriculturii” : Pentru masteranzii specializării – Finanţe şi control în sectorul agroalimentar (masterat profesional) / Mocanu Natalia ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. Economie, Catedra: Finanţe, bănci şi asigurări. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 217 p. : fig., tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. : p. 217 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-686-5.

336.77:338.434(075.8)

M 84

Gonceariuc, Maria.

Ghid practic privind cultivarea lavandei şi administrarea afacerii / Gonceariuc Maria, Zbancă Andrei, Panuţa Sergiu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 127 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 115 (22 tit.). – Apare cu susţinerea de Asoc. „EcoVisio”, finanţat de Suedia. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-687-2.

633.812(036)

G 69
 

Carata, Dumitru.

Politici sociale în promovarea modului sănătos de viaţă / Dumitru Carata ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac.: Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra: Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 51 p.

Bibliogr. : p. 50-51 (26 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-416-1.

613/614(075.8)

C 23

Carata, Dumitru.

Gerontologia socială / Dumitru Carata ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac.: Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra: Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 71 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 70-71 (20 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-417-8.

613.98(075.8)

C 23
Carata, Dumitru.

Dreptul protecţiei sociale / Dumitru Carata ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac.: Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra: Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 76 p.

Bibliogr. : p. 75-76 (26 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-418-5.

364.442.6

C 23

Duminică, Stella.

Activităţi de dezvoltare personală în cadrul instituţiilor de educaţie timpurie : Ghid metodologic pentru cadrele didactice şi părinţi / Duminică Stella, Dascal Angela. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-58-192-9.

Vol. 1. – 2019. – 168 p. : fig., tab. – Bibliogr. : p. 168 (17 tit.). – 600 ex. – ISBN 978-9975-58-193-6.

373.2.015

D 90

Serbenco, Anatolie.

Sarcina şi anemia fierodeficitară : Ghid practic / Anatolie Serbenco,Ala Burlac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Instituţia Medico-Sanitară Publică Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 41 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 64-77. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-194-3.

616.155.194:618.3

S 48
 

Arhitecţii şi designerii Republicii Moldova : DAS Directory/ dir.: Nadejda Gorea ; red.-şef : Violetta Darsalia ; fot.: Victor Mihailov. – [Ed. a 5-a]. – [Chişinău] : DAS, 2019 (Tipogr. „Nova-Imprim”). – ISBN 978-9975-4355-4-3.

… 2019. – 2019. – 332 p. : fot. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3242-3-6.

72+7.05(478)(092)

A 77

Plugaru, Emilia.

A sunat aseară mama : Poezii de dor / Emilia Plugaru ; cop.: Maria Mitrofanova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 96 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3350-0-3.

821.135.1(478)-1

P 72

Munteanu, Olga.

Piticii şi literele : Desenez. Scriu. Citesc / Olga Munteanu. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 62 p.

125 ex.

ISBN 978-9975-3350-1-0.

373.2.016

M 95

Cociug, Victoria.

Ghid metodic la unitatea de curs Contabilitatea bancară / Victoria Cociug, Victoria Postolache ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Econ. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 122 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 120-122 (42 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3319-8-2.

336.717.16(075.8)

C 59
Bahnaru, Vasile.

Studii de lingvistică şi articole din vremuri tulburi / Vasile Bahnaru ; Inst. de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”. – [Chişinău] : Pro Libra, 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 503 p.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3289-8-2.

811.135.1’27

B 17
Dolghi, Adrian.

Istoria românilor şi universală : Culegere de documente şi teste : Ghid de pregătire pentru bacalaureat 2019 / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Ed. a 4-a. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Prag-3”). – 288 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 287-288. – 500 ex.

ISBN 978-9975-77-303-4.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

D 64

Filat, Vasile.

English for a new life for kids / Vasile Filat ; coauth.: Veaceslav Crîlov, Lilia, Crîlov, Felicia Rotaru [et al.]. – Chişinău : „English For a New Life” Association, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p. : des. color.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3356-1-4.

11.111(075)

F 50
Roman, Dumitru.

Activitatea specială de investigaţii şi alte activităţi informative : Note de curs / Dumitru Roman ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Procedural. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 203 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. : p. 187-201 (167 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-34-1.

343.132(075.8)

R 69

Константинова, Элеонора.

Театр навсегда : Методическое пособие для студентов вокальной кафедры, оперных критиков и режиссëров; для тех, кого интересует театр и его история / Элеонора Константинова. – [Кишинэу] : Metrompaş, 2019. – 160 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-9787-6-7.

792.54(075.8)

К 650

State, Daniela.

Limba română şi matematică : Teste : Clasa a 4-a : Pregătire pentru evaluarea naţională / Daniela State, Mariana Marin, Andrei Braicov. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 124 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-451-1.

811.135.1+51(079)

S 79

Буджак: от прошлого к настоящему : (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека) / Ин-т культурного наследия М-ва образования, культуры и исслед. Респ. Молдова ; редкол.: Иван Думиника [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 632 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3344-2-6.

94(=163.2)(478)(092)(082)

Б 903

„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2019 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 27-28 septembrie 2019 / com. şt.: Eduard Coropceanu [et al.] ; com. org.: Lora Moşanu-Şupac [et al.]. – Chişinău : Tipografia UST – . – ISBN 978-9975-76-283-0.

Vol. 1 : Ştiinţe Exacte şi ale Naturii şi Didactica Ştiinţelor Exacte şi ale Naturii. – 2019. – 204 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-284-7.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

Î-59

„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2019 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 27-28 septembrie 2019 / com. şt.: Eduard Coropceanu [et al.] ; com. org.: Lora Moşanu-Şupac [et al.]. – Chişinău : Tipografia UST – . – ISBN 978-9975-76-283-0.

Vol. 2 : Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogie şi Didactica Învăţământului Primar şi Preşcolar. – 2019. – 202 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-285-4.

37.0:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

Î-59

„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2019 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, 27-28 septembrie 2019 / com. şt.: Eduard Coropceanu [et al.] ; com. org.: Lora Moşanu-Şupac [et al.]. – Chişinău : Tipografia UST – . – ISBN 978-9975-76-283-0.

Vol. 3 : Ştiinţe Socio-umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-umanistice. – 2019. – 126 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez. : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-286-1.

082:378.4(478-25)=00

Î-59

Ardelean, Grigore.

Contractul de donaţie : Monografie / Grigore Ardelean. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p.

Referinţe bibliogr. : p. 151-155 (64 tit.) şi în subsol. – 75 ex.

ISBN 978-9975-3163-9-2.

347.472

A 73
Ardelean, Grigore.

Drept comercial / Grigore Ardelean ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”. – Ed. rev. şi adăugită. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p.

Bibliogr. : p. 402-411 (124 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-56-688-9.

347.7(075.8)

A 73

Bobeică, Valentin.

Farmacognozie specială : Note de curs / Valentina Bobeică ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-35-8.

Partea 1 : Produse vegetale medicinale cu conţinut de glucide, uleiuri grase şi vitamine. – 2019. – 152 p. : fig., tab. – Bibliogr. : p. 150-151. – Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex. – ISBN 978-9975-149-36-5.

[615.2+661.12]:633.88(075.8)

B 60
Mazur Nicorici, Lucia.                              

Valvulopathies : Guide méthodique / Lucia Mazur Nicorici, Virginia Şalaru, Liviu Grib ; Univ. d’État de Médecine et de Pharmacie „Nicolae Testemitanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 92 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 92 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-689-6.

616.126:[611.1+612.17](076.5) 

M 53

Majeure, Lola.

Sweet Vera Cruz : Roman / Lola Majeure ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a rev. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. – (Colecţia „Cartier de noapte” / coord. de Boris Cremene, ISBN 978-9975-86-375-9).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-376-6.

821.135.1(478)-312.5 

M 16
Majeure, Lola.

Cârtiţa : Roman / Lola Majeure ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 68 p. – (Colecţia „Cartier de noapte” / coord. de Boris Cremene, ISBN 978-9975-86-375-9).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-377-3.

821.135.1(478)-312.5

M 16

Majeure, Lola.

Şapte zile în rai : Istoria unei vânzătoare de amor : Roman / Lola Majeure ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 124 p. – (Colecţia „Cartier de noapte” / coord. de Boris Cremene, ISBN 978-9975-86-375-9).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-378-0.

821.135.1(478)-312.5 

M 16

Covaş, Lilia.

Cultura organizaţională şi dezvoltarea durabilă a întreprinderii : Monografie / Lilia Covaş ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Business şi Administrarea Afacerilor”, Dep. „Management”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 226 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 203-222 (169 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-954-0.

334.7:005.3/.7

C 80

Шапиро, Давид.

Винтажные рассказы / Давид Шапиро ; худож.: О. С. Клинова. – Бендеры : Полиграфист, 2019. – 104 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3351-0-2.

821.161.1(478)-34

Ш 233
 

Niculcea, Tatiana.

Educaţia moral-spirituală : Manual pentru clasa a 2-a / Tatiana Niculcea, Angela Cara, Ana Vartic ; comisia de experţi: Lora Cocîrla [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală'”). – 97 p. : fig., fot.

Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 35000 ex.

ISBN 978-9975-3353-0-0.

37.017.4(075.2)

N 68
Duminică, Stella.

Activităţi de dezvoltare personală în instituţiile de educaţie timpurie : Ghid metodologic pentru cadrele didactice şi părinţi : [în vol.] / Duminică Stella, Dascal Angela. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-58-192-9.

Vol. 2. – 2019. – 150 p. : fig. color, tab. – Bibliogr. : p. 105 (19 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-58-195-0.

373.2.015   

D 90

Snegur, Mircea.

Labirintul destinului : Memorii : [în vol.] / Mircea Snegur ; dir.-ed., red.-şef: Dumitru Ţâra. – Chişinău : S. n., 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-9868-9-2.

Vol. 7 : Urme pe dreapta (şi-n suflet). – 2019. – 538 p. – Indice de nume şi denumiri : p. 509-536. – 500 ex. – ISBN 978-9975-129-64-0.

323/324(478)(092)

S 64

Голочалова, Ирина.

Консолидированная финансовая отчетность : Учебник / Ирина Голочалова, Виорел Цуркану ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. „Бухгалтерский учет и экономическая информатика”. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 284 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 277-278 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-38-9.

657:338(075.8)

Г 617
Anton, Pavel.

Antologie de cântece pentru copii şi tineret scrise în anii 2002-2016 / Pavel Anton ; coord.: Marina Morari ; notografie: Dragomir Şarban ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : US „Alecu Russo” din Bălţi. – 173 p. : n. muz.

50 ex.

ISMN 979-0-3480-0395-5.

ISBN 978-9975-50-237-5.

784.12 

A 63

Educaţie pentru sănătate : Disciplina opţională : Clasele 5-12 : Suport didactic pentru cadre didactice / Mariana Goraş, Valentina Bodrug-Lungu, Eugenia Buruian [et al.] ; coord. naţ.: Valentin Crudu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Rep. Moldova. – Chişinău : [Centrul Educaţional „Pro Didactica”], 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 349 p. : fig., fot., tab.

Apare cu sprijinul Ambasadei Olandei. – 25 ex.

ISBN 978-9975-3259-6-7.

37.015:613/614(072)

E 19

Ostrofeţ, Leonid (Liviu).

Hotelul ca mijloc eficace de cazare în turism /Leonid (Liviu) Ostrofeţ ; red. şt.: Valeriu Efremov ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Catedra „Turism şi Ştiinţe-Socioumane”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 332 p. : fot., tab.

Bibliogr. : p. 324 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3340-2-0.

640.4:338.48 

O-86

„Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine = Yesterday’s cultural heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow’s society = Культурное наследие прошлого – вклад в развитие стабильного общества в будущем : Conferinţă ştiinţifică internaţională dedicată zilelor europene ale patrimoniului : Program şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 23-24 septembrie 2019 / com. şt.: Liliana Condraticova (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Liliana Condraticova (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : BNRM, 2019. – 114 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit. : Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte, Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Inst. Patrimoniului Cultural, Chişinău [et. al.]. – Tit. paral. : lb. rom., engl., rusă.

ISBN 978-9975-3290-4-0.

[008+02](082)=135.1=111=161.1

P 44

Angela Savin-Zgardan. Viaţa oglindită în cuvânt: Biobibliografie / Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM), Dep. Informaţional Biblioteconomic ; dir. publicaţie : Ilian Galben ; coord.,  red. şt.-bibliogr.: Irina Botnaru ; contribuţii bibliogr.: Teodora Istrati. – Chişinău : ULIM, 2019. – 226 p. : fig., fot. – (Colecţia „Universitaria”, ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 55-a).

Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3277-6-3.

016:[80/81+929]=135.1=111=161.1 

A 57

Bricicaru, Lucia.

Dezvoltare personală : Clasa a 12-a / Lucia Bricicaru, Ina Stratan. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 65 p. : fig. color, tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-140-52-2.

373.5.015  

B 83

„Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate”, conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2019 ; Chişinău). Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate = The musical heritage of the Republic of Moldova (folklore and composers’ works) and contemporaneity = Музыкальное наследие Республики Молдова и современность (фольклор и композиторское творчество) : Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, Chişinău, 24 septembrie 2019 : Tezele comunicărilor / col. red.: Ciobanu-Suhomlin Irina, Bunea Diana. – Chişinău : AMTAP, 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 116 p.

Antetit. : Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Tit. paral. : lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-377-7.

78+398.8(478)(082)=135.1=111=161.1 

P 44

Murguleţ, Daniela.

English for Gastronomy: a course for the vocational school students and restaurant staff / Daniela Murguleţ ; FELT School. – [Chişinău] : Centrul pentru Educaţie Continue, 2019. – 176 p. : fig., tab.

Financial support of the Foundation „Liechtenstein Development Service”. – 100 ex.

ISBN 978-9975-135-42-9.

811.111:641.5(075)  

M 97

Egalitatea de gen şi procesul de guvernare : Ghid privind metodologia de integrare a dimensiunii de gen în politicile şi acţiunile comunitare / aut.: Valentina Bodrug-Lungu, Nina Lozinschi ; Proiectul ProDEM2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetăţenia activă din Moldova”. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 43-44 (26 tit.) şi în subsol. – Apare cu susţinerea Agenţiei Austriace pentru Dezvoltare (ADA), Min. Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFA – Inst. pentru Relaţii Externe. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-521-9.

305:352  

E 24

Scutari, Sofia.

Teoria administrării afacerilor : Note de curs / Sofia Scutari ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. „Ştiinţe Econ. şi Ecologice”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 130 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 128-129 (34 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-955-7.

334(075.8) 

S 39

Buzila, Ana.

Religie creştin-ortodoxă : Ghid de proiectare didactică pentru clasa a 5-a / Ana Buzila, Olesea Manole, Veaceslav Iordachescu ; coord.: Preot Octavian Moşin ; Dir. metodică a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 143 p. : fig. color, tab.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3216-6-2.

373.3.091:27  

B 98
Buzila, Ana.

Religie creştin-ortodoxă : Ghid de proiectare didactică pentru clasa a 6-a / Ana Buzila, Olesea Manole, Veaceslav Iordachescu ; coord.: Preot Octavian Moşin ; Dir. metodică a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 51 p. : fig. color, tab.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3216-7-9.

373.3.091:27  

B 98

Buzila, Ana.

Religie creştin-ortodoxă : Ghid de proiectare didactică pentru clasa a 8-a / Ana Buzila, Olesea Manole, Veaceslav Iordachescu ; coord.: Preot Octavian Moşin ; Dir. metodică a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 128 p. : fig. color, tab.

Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3216-8-6.

373.3.091:27  

B 98

Cazacu, Tamara.

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 2-a : Pentru instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Tamara Cazacu, Vladimir Guţu ; com. de evaluare: Liuba Petrenco [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p. : fig. color.

Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 9000 ex.

ISBN 978-9975-65-449-4.

811.135.1’243+821.135.1(478).09(075.2) 

C 32

Cazacu, Tamara.

Limba şi literatura română : Clasa a 2-a : Pentru instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale : Ghidul profesorului / Tamara Cazacu, Vladimir Guţu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 90 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-65-450-0.

37.016:[811.135.1’243+821.135.1(478).09] 

C 32

Гуцул, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 2 класс  / Вера Филимоновна Гуцул. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3353-1-7.

373.3.015 

Г 977

Fidel, Nicolae.

Transmiterea energiei wireless. Interfaţa sistemismului în teoria constructală / Nicolae Fidel, Mihail-Florin Stan ; ref. şt.: Nicolae Vasile, Adela Gabriela Husu. – Chişinău : Cartidact ; Târgovişte : Bibliotheca, 2019. – 108 p. : fig. color. – (Colecţia „Universitaria-Tehnica” / coord. de Mihail Florin Stan, ISBN 978-9975-3354-2-3).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3354-1-6 (Cartdidact). – ISBN 978-606-772-383-0 (Bibliotheca).

620.98  

F 48

Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova ; com. org.: Ion Ababii (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2019. – 281 p.

Texte : lb. rom., engl. – 110 ex.

ISBN 978-9975-82-148-3.

61:378.661(478-26)(082)=135.1=111  

C 94

Eu îmi cunosc drepturile : Alege viaţa / Proiectul „Drepturile omului ne privesc pe noi toţi”, Fundaţia Terre des hommes Moldova, Asoc. Obştească „Noi – Viitorul Luminos” ; coord.: Scobioală Ludmila. – Făleşti : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 28 p. : des. color, fot.

Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene şi cu susţinerea Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-63-7.

087.5:342.7  

E 89

Arseni, Alexandru.

Drept constituţional şi instituţii politice : Tratat : [în vol.] / Alexandru Arseni. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-39-6.

Vol. 1. – 2019. – 273 p. – Bibliogr.: p. 267-272 (188 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex. – ISBN 978-9975-149-40-2.

342.4/.5(075) 

A 83

Batrîncea, Ion.

Compoziţia şi montarea dansului : Ghid metodic pentru studenţii şi profesorii colegiilor şi instituţiilor de învăţământ artistic superior, specialităţile Coregrafie şi Dans / Ion Batrîncea, Zoia Guţu ; red. şt.: Ana Ghilaş ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Artă Teatrală, Coregrafică şi Multimedia, Dep. Arta Coregrafică şi Performanţa Motrică. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 47 p.

Adnot. : lb. engl. – Bibliogr.: p. 44-45 (28 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-149-41-9.

793.3(075)  

B 37

Dohotaru, Maia.

Valenţe axiologice şi educative ale artei coregrafice : Monografie / Maia Dohotaru, Zoia Guţu ; red. şt.: Comendant Tatiana ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Dep. Arta Coregrafică şi Performanţa Motrică. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 161 p. : tab.

Bibliogr.: p. 138-152 (173 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-149-42-6.

793.3  

D 62

Год души : Православный календарь : с чтением на каждый день … / сост.: И. А. Смолькин. – Кишинэу : Камно, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-4427-6-3.

… 2020. – 2019. – 384 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-87-524-0 (Bons Offices).

271.22-56

Г 590

Bostan, Ion.

Transmisii precesionale : [în vol.] / Ion Bostan ; red. şt.: V. Bostan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-495-3.

Vol. 2 : Geometria contactului, Generarea suprafeţelor şi Aplicaţii. – 2019. – 639 p : fig. color. – Bibliogr.: p. 567-639 (286 tit.). – 150 ex. – ISBN 978-9975-87-525-7.

621.833(075)  

B 71

Ciobanu, Vitalie.

Revanşa literaturii : Ficţiuni critice / Vitalie Ciobanu. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 404 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0317-9.

821.09

C 51

Ursu, Mihai.

National Museum of Ethnography and Natural History : Guide / Mihai Ursu ; engl. transl.: Jennifer Cash ; rev. of the transl.: Andrei Prohin, Silvia Chirilă ; rev. compl.: P. Vicol [et al.] ; design: Natalia Berebiuc ; Min. of Education, Culture and Research of the Rep. of Moldova. – 2nd ed., rev. and compl. – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2019. – 96 p. : fig., fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3344-3-3.

[39+94]:069(478) 

U 85

Blajinul, Ioan.

Roza serafiţilor : Evanghelia bogomililor / Ioan Blajinul. – [Chişinău : Serebia], 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 670 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-663-3.

27-29  

B 56

Aniversări culturale … /Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: Tamara Croitoru [et al.] ; bibliogr.: Elena Cugut [et al.] resp. ed.: Eugenia Bejan. – [Chişinău] : Baştina-Radog, 2019 – . – ISBN 978-9975-4234-8-9.

… 2020. – 2019. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – Index de nume : p. 125-127. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3224-5-4.

008(058)  

A 61

Educaţie pentru societate : Manual pentru clasele a 10-a şi a 11-a / Anda Barbu, Elena Lucia Bălan, Dorina Chiriţescu [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 192 p. : fig., tab.

Finanţat din sursele Fondului Special pentru Manuale. – 21000 ex.

ISBN 978-9975-74-927-5.

373.5.017 

E 19

Развитие общества : Учебник для 10-11 классов / Анда Барбу, Елена Лучия Бэлан, Дорина Кирицеску [и др.] ; evaluatori: Ludmila Afteni [et al.] ; trad. din lb. rom.: Tatiana Zaikovski, Elena Radu ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic) – 192 p. : fig., tab.

6000 ex.

ISBN 978-9975-74-928-2.

373.5.017

P 170

Tezele celei de-a 72-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor : [Universităţii Agrară de Stat din Moldova] / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. şef.: Cercel Ilie [et al.]. – Chişinău : UASM, 2019. – 115 p.

Antetit.: Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 70 ex.

ISBN 978-9975-64-308-5.

082:378.663(478-25)=135.1=111=161.1

T 48

Facultatea de Drept : 60 ani în serviciul jurisprudenţei naţionale / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed.: Serghei Brînza [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 344 p. : fot., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3356-2-1.

378.4(478-25):34

F 12

Budan, Vera.

Apă vie : Ia-ţi puterea înapoi / Vera Budan. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 188 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3356-3-8.

159.94  

B 88

„Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova”, (5 ; 2019 ; Chişinău). The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova : dedicated to the 55th anniversary of the foundation of Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, September 28 – October 1, 2019 Chisinau, Republic of Moldova : Proceedings IMCS-55 / ed.: Mitrofan Choban, Inga Titchiev. – Chişinău : Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 346 p. : fig., tab.

Antetit.: Mathematical Vladimir Andrunachievici Inst. of Mathematics and Computer Science Soc. of the Rep. of Moldova, , Tiraspol State Univ. [et al.]. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

ISBN 978-9975-68-378-4.

[51+004](478)(082)  

C 65

Морий, Олег.

Жизненный след : (Семейная летопись) / Олег Морий. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 240 p. : fig., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-134-64-4.

929.52(477.74)

М 795

Cotoviţchi, Ion.

Apă vie : Versuri / Ion Cotoviţchi ; pref. de Tudor Palladi ; concepţie graf.: Todor Palladi ; design, cop.: Ina Bubuioc. – Chişinău : Iutastan, 2019. – 369 p. : fig., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-2-5.

821.135.1(478)-1  

C 79
Bunea, Diana.

Solfegii : Clasa a 2-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguţă ; red. şt.: Svetlana Badrajan ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 89 p. : n. muz., tab.

Bibliogr. : p. 87 (31 tit.). – 1000 ex.

ISMN 979-0-3480-0396-2.

ISBN 978-9975-84-102-3.

784.9(075.2) 

B 92

Hydropower impact on river ecosystem functioning”, international conference (2019 ; Tiraspol). Hydropower impact on river ecosystem functioning : Proceedings of the International Conference, Tiraspol, Moldova, October 8-9, 2019 / ed. members: Ilya Trombitsky [et al.] ; sci. com.: Elena Zubcov [et al.]. – Tiraspol : Eco-Tiras, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 384 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Eco-Tiras Intern. Assoc. of River Keepers. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Co-financing of the Global Environment Facility and OSCE (the Dniester GEF Project). – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-690-2.

574.5+556.5(082)=135.1=111=161.1 

H 99

Discrete Structures and Optimization Problems / Sergiu Cataranciuc (sci ed.), Radu Buzatu, Alexandra Tkacenko [et al.] ;  Moldova State Univ., Dep. of Mathematics. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 454 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-44-0.

512.5(075)

D 53

Жалба-Нягу, Татьяна.

Мелодия души : Сборник стихотворений / Татьяна Жалба-Нягу. – Кишинэу : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 197 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-89-140-0.

821.161.1(478)-1

Ж 240

Capaţina, Valentina.

Lucrări de laborator şi studiu individual la informatica economică : (Ghid metodic) / Valentina Capaţina, Maria Moraru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Ed. a 2-a. – Chişinău : ASEM, 2019. – 151 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 134. – 70 ex.

ISBN 978-9975-75-956-4.

004.451+330.47(076.5)

C 20

Capaţina, Valentina.

Informatica economică MS Excel & MS Acces : Manual / Valentina Capaţina, Maria Moraru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra „Tehnologii informaţionale”. – Ed. a 2-a. – Chişinău : ASEM, 2019. – 301 p. : fig.

Bibliogr.: p. 300 (15 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-75-957-1.

004.451+330.47(075.8)

C 20

Tîrsînă, Oleg.

Cele mai bune soiuri de nuc pentru înfiinţarea livezilor profesionale : O prezentare a Pepinieriei Voineşti şi o descriere a celor mai bune soiuri autohtone de nuc şi a câtorva dintre soiurile franceze şi americane şi recomandări privind plantarea şi întreţinerea lor în livezi / Oleg Tîrsînă – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 102 p. : fig. color, fot., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3356-4-5.

634.51:631.5(478)  

T 63

Catereva, Irina.

Mijloace transcedentale de expresivitate actoricească : (Teatrul european în a doua jumătate a secolului XX) / Irina Catereva ; red. şt.: Angelina Roşca ; trad.: Angela Borş ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 176 p.

Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 143-149 (111 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3319-9-9.

792.028.3″19″

C 29

State, Daniela.

Formula succesului : Clasa a 2-a / Daniela State, Natalia Bernaz, Liliana Colesnic. – [Chişinău] : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p. : fig. color, tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3353-2-4.

373.3.015  

S 79

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în vol.] / Min. Economiei şi Infrastructurii al Rep. Moldova ; col. red.: O. Tulgara, C. Bortici. – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, 2019 – . – ISBN 978-9975-3221-6-4.

Vol. 3. – 2019. – 172 p. : fig. color, tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3221-9-5.

691(085.2)  

C 29

[Creangă, Ion].

Fata Babei şi Fata Moşneagului/ [Ion Creangă] ; il.: Aliona Bereghici. – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2019. – 28 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3344-4-0.

821.135.1-34-93 

C 84

Bărbulescu, Gabriela.

Ştiinţe : pentru clasa a 2-a : Ghid de implementare a manualului / Gabriela Bărbulescu, Daniela Elena Ioniţă, Ana Cănăvoiu ; evaluatori: Galina Chirică [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 48 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48 (5 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-74-929-9.

373.3.016:502/504  

B 30

Бэрбулеску, Габриела.

Познание мира : Учебник для 2 класса : Пособие для учителя по использованию учебника / Габриела Бэрбулеску, Даниела Елена Ионицэ, Ана-Мария Кэнэвою ; evaluatori: Galina Chirică [et al.] ; trad. din lb. rom.: Tatiana Zaicovschi ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – [Кишинэу] : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 48 p. : tab.

Bibliogr.: p. 48 (5 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-74-931-2.

373.3.016:502/504

Б 976

Iachim, Ion.

Cu Gulliver înconjurând pământul / Ion Iachim. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 148 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-72-393-0.

821.135.1(478)-34-93  

I-12

Moccia, Federico.

De trei ori tu / Federico Moccia ; trad. din lb. ital. de Viorica Ungureanu ; cop.: Ivan Troyanovsky, Georgeta Vrabie. – [Chişinău] : Bestseller, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3248-5-4.

Partea a 2-a. – 2019. – 470 p. – Tit. orig.: Tre volte te. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3349-0-7.

821.131.1-31 

M 84

Cerneţchi, Olga.

Recurs clinic, morfologic şi conduita în endometrite : Elaborare metodică / Cerneţchi Olga, Agop Silvia, Sârbu Zinaida ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Obstetrică-Ginecologie. – Chişinău : Medicina, 2019. – 52 p. : tab.

Bibliogr.: p. 48-51 (88 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-149-0.

618.14(076.5)  

C 36

Chimerciuc, Nicolae.

Pregătirea militară generală : (compendiu pentru uz intern) / Nicolae Chimerciuc, Vasile Dumitraş; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Medicină Militară şi a Calamităţilor. – Chişinău : Medicina, 2019. – 74 p. : fig.

Bibliogr.: p. 71 (15 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-150-6.

355.233(075)  

C 42

Гузенко, Ирина.

Виктор Левинзон / Ирина Гузенко ; науч. ред.: Галина Кочарова ; Акад. музыки, театра и изобразительных искусств. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 256 p. : fig., fot.

Texte : lb. rom., rusă. – Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 217-226 (110 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-84-103-0.

785.071.2(478) 

Г 937

Dereli, Elena.

Izvorul iubirii / Elena Dereli ; coord. şi pref.: Maria Şalaru. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-58-196-7.

Cartea a 2-a : Poezii creştine. – 2019. – 224 p. : il.  – În red. aut. – 300 ex. – ISBN 978-9975-58-197-4.

821.135.1(478)-1  

D 33

Gherman, Marian.

Organizarea şi tactica efectuării investigaţiilor sub acoperire / Marian Gherman, Eugeniu Blîndu ; consultant: Eugen Piterschi ; Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 110 p.

Bibliogr.: p. 105-108 (42 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-56-691-9.

343.98  

G 45

Botnari, Nadejda.

Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova : Monografie / Nadejda Botnari, Petru Griciuc ; referenţi: Natalia Băncilă [et al.] ; consultant şt.: Angela Secrieru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2019. – 160 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 129-142 (220 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-958-8.

336.22:338(478)(075.8) 

B 73

„Achievements and perspectives of modern chemistry”, international conference (2019 ; Chişinău). International Conference „Achievements and perspectives of modern chemistry”, October, 9-11, 2019, Chisinau, Republic of Moldova : dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry : Book of abstracts / org. com.: Tudor Lupascu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia AŞM). – 256 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. of Chemistry, Chemical Society of the Rep. of Moldova. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Index de nume : p. 251-256. – 200 ex.

ISBN 978-9975-62-428-2.

54:001.32(478-25)(082)  

A 16

Sisteme şi tehnologii de sanitaţie : Compendiu / Fundaţia Skat, Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova (ApaSan) ; contribuţii şi comentarii: Magalie Bassan [et al.] ; trad. în lb. rom.: Sanda Albu. – Ed. a 2-a, revizuită. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. (SDC), cofinanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-452-8.

628.3  

S 61

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 5-a / Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – [Chişinău] : Balacron, 2019. – 96 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-664-0.

94(=135.1)+94(100)(075.3) 

C 12

Sandul, Alexandru.

Aspecte contemporane în rinologie / Sandul Alexandru, Sarafoleanu Codruţ, Gariuc Lucia ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 196 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 178-192 (235 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-528-8.

616.211-002-07  

S 20

Albot, Nata.

Be Our Guest. Discover Moldova! / Nata Albot ; transl.: Doina Cioca. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 240 p. : fot. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-87-529-5.

641.55(478)(083.12) 

A 32

Ursu, Mihai.

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Evoluţia în epoca modernă şi contemporană / Mihai Ursu, Constantin Gh. Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”) – . – ISBN 978-9975-3344-5-7.

Vol. 1. – 2019. – 360 p : fig., fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3344-6-4.

94:069(478-25)

U 85

Cernit, Rodica.

Protecţia socială – parte integrantă a politicii social-economice ale statului : Lucrare metodico-didactică / Rodica Cernit ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Finanţe, Dep. Finanţe şi Asigurări. – Chişinău : ASEM, 2019. – 34 p. : tab.

Bibliogr.: p. 32 (13 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-959-5.

364(075)

C 36

Catan, Angela.

Asigurări şi protecţie socială : Note de curs / Angela Catan, Natalia Ciobanu, Rodica Cernit ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Finanţe, Dep. Finanţe şi Asigurări. – Chişinău : ASEM, 2019. – 169 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 153-158 (63 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-960-1.

364.3(478)(075.8)

C 28

Golovei, Lilia.

Sunt elev! : Program de adaptare pentru elevii clasei 1 : (Ghid metodologic pentru psihologi, cadre didactice şi educatori) / Lilia Golovei. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 174 p. : fig. color, tab. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvoltare personală, ISBN 978-9975-3230-3-1).

Bibliogr.: p. 172-174. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3230-2-4.

373.3.015(072)

G 68

Golovei, Lilia.

În lumea şahului! : (Ghid metodologic pentru psihologi, cadre didactice, conducători de cerc şi antrenori) / Lilia Golovei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 97 p. : fig. color, tab. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvoltare personală, ISBN 978-9975-3230-3-1).

Bibliogr.: p. 97 (35 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3230-4-8.

794.1(075)

G 68

Golovei, Lilia.

Şcoala – prietena preadolescenţilor : Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi diriginţi / Lilia Golovei. – (Ed. a 2-a, rev.). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 98 p. : fig. color, tab. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvoltare personală, ISBN 978-9975-3230-3-1).

Bibliogr.: p. 98 (30 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3230-5-5.

37.015(072)

G 68

Golovei, Lilia.

O zi pentru cariera mea / Lilia Golovei. – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 77 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 76 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3230-6-2.

37.048:331.54

G 68

Головей, Лилия.

В стране шахмат : Рабочая тетрадь / Головей Лилия. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Sofart Studio”) – . – ISBN 978-9975-3230-7-9.

(Часть 1). – 2019. – 68 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 67 (35 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3230-8-6.

794.1(076.5)

Г 610

Ghidul de investigare şi răspuns la izbucniri cauzate de consumul produselor alimentare şi apă nesigure : Ghid practic / Natalia Caterenciuc, Stela Gheorghiţa, Nicolae Furtuna [et al.] ; Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Soc. al Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Sănătate Publică, Agenţia Naţ. pentru Siguranţa Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 65 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 81 (11 tit.). – Apare cu suportul tehnic al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi sprijinul financiar al Uniunii Europene.

ISBN 978-9975-3356-5-2.

614.31 

G 49

Ţopa, Tudor.

Generalul reveni acasă : Figuri legendare basarabene / Tudor Ţopa ; coord.: Viorel Prisăcaru. – Chişinău : Fundaţia Draghiştea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 188 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-3356-6-9 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).

94(478-22) 

T 76

Memorie. Animale domestice : Joc de dezvoltare= Память. Домашние животные : Развивающая игра : 36 cărți în 4 limbi : 3+ : [într-o cutie comună]. – Chişinău : Energraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 fișe cartonate color. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9).

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr. alte lb. străine. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3320-2-6.

087.5=00  

M 58

Memorie. Legume : Joc de dezvoltare= Память. Овощи : Развивающая игра : 36 cărți în 4 limbi : 3+ : [într-o cutie comună]. – Chişinău : Energraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 fișe cartonate color. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9).

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., alte lb. străine. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3320-3-3.

087.5=00  

M 58

Бэрбулеску, Габриела.

Познание мира : Учебник для 2-го класса / Габриела Бэрбулеску, Даниела Елена Ионицэ, Ана-Мария Кэнэвою ; evaluatori: Galina Chirică [et al.] ; trad. din lb. rom.: Tatiana Zaicovschi ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic) – 96 p. : fig., tab.

9000 ex.

ISBN 978-9975-74-934-3.

502/504(075.2) 

Б 976

Stavilă, Tudor.

Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea / Tudor Stavilă ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 368 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0319-3.

[73/76+929](478)”19″  

S 80

Gumeniţă, Mihail.

Capitala amintirilor noastre : Versuri / Mihail Gumeniţă ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-394-7.

821.135.1(478)-1 

G 95

Boian, Andrei.

Calea, adevărul şi viaţa / protoiereu Andrei Boian. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 236 p. : fig.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-395-4.

27-4 

B 65

Republic of Moldova. The Sixth National Report on Biological Diversity/ Angela Lozan, Veronica Josu, Charles Gbedemah [et al.] ; coord.: Valentina Ţapiş [et al.] ; contribution: Valeriu Caisîn [et al.] ; transl.: Elena Bivol ; UN Convention on Biological Diversity, UNEnvironment/GEF. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 95 p. : fig., fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – With the financial support of the Global Environmental Fund (GEF). – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-530-1.

574:502/504(478)(047) 

R 46

Activităţi de dezvoltare personală în instituţiile de educaţie timpurie : Ghid metodologic pentru cadrele didactice şi părinţi: [în vol.] / Duminică Stella, Dascal Angela, Melnic Elena. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-58-192-9.

Vol. 3. – 2019. – 56 p. : fig. color. – Bibliogr.: p. 56 (7 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-58-198-1.

373.2.015

A 16

Bulgac, Anatolie.

Drept Internaţional Umanitar : (Ghid) / Anatolie Bulgac, Sergiu Sîrbu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de medicină militară şi a calamităţilor. – Chişinău : Medicina, 2019. – 88 p. : fig.

Bibliogr.: p. 86-87 (38 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-82-151-3.

341.33

B 91

Tătaru, Angela.

Ghid metodic de prim ajutor în urgenţe medicale / Angela Tătaru ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Medicină Sportivă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 107 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 105-107 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-65-1.

616-083.98(076.5) 

T 26

„Unicitate şi diversitate prin folclor”, simpozion internaţional ştiinţifico-cultural (2 ; 2019 ; Chişinău). Unicitate şi diversitate prin folclor : Simpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural, Ed. a 2-a, 10-11 mai 2019, Chişinău / com. şt.: Gînju Stela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 180 p. : fig., fot., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară Educaţie Fizică şi Dans, Clubul Naţ. al Coregrafilor din Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 180 ex.

ISBN 978-9975-134-66-8.

398:37.04(082)=135.1=161.1=161.2  

U 53

Ciubucciu, Vlad.

Ţânţăreni de pe apa Bâcului : File de istorie / Vlad Ciubucciu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 296 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-396-1.

94(478-22)

C 55

Republica Moldova. Al 6-lea Raport Naţional cu privire la diversitatea biologică / Angela Lozan, Veronica Josu, Charles Gbedemah [et al.] ; coord.: Valentina Ţapiş [et al.] ; au contribuit: Valeriu Caisîn [et al.] ; Convenţia ONU privind Diversitatea Biologică, Proiectul UNEP/GEF. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 95 p. : fig., fot.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Fondului Global de Mediu. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-531-8.

574:502/504(478)(047)  

R 46

Capcelea, Victor.

Evaluarea regională a impactului antropic: cazul podişului Moldovei de nord / Victor Capcelea ; red. şt.: Arcadie Capcelea ; referent şt.: Vasile Buzdugan ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Indigou Color, 2019. – 157 p. : fig. color, tab.

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 126-134 (212 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3316-4-7.

502/504(478) 

C 20

Hîncu, Ionela.

Creaţie şi creativitate mediată de tehnici interactive : Suport didactic pentru cadrele didactice din învăţământul general / Ionela Hîncu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : fig. color.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 44 (12 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-153-3.

37.015

H 63

Promovarea parteneriatelor şcoală-familie-comunitate în procesul educaţional : Ghid metodologic / Vasile Andrieş, Angela Cara, Nelea Globu [et al.] ; coord.: Vasile Andrieş, Angela Cara ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 86 p. : fig. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 78-80 (83 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-154-0.

37.018 

P 94

Cucer, Angela.

Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi : Studiu / Angela Cucer ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 96 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 68-73 (113 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-155-7.

376.048 

C 93

„Cadrul didactic – promotor al politicilor educaţionale”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). Cadrul didactic – promotor al politicilor educaţionale : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 11-12 octombrie 2019, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa [et al.]. – [Chişinău] : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 736 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., fr., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-156-4.

37.091(082)=135.1=111=161.1  

C 12

Botgros, Ion.

Abordări inovaţionale în proiectarea didactică la disciplina „Fizică” : Suport didactic pentru profesorii de fizică / Ion Botgros ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 44 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 39-40 (25 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-157-1.

37.016:53

B 72

Феураш, Евгения.

Методология и этика экономических исследований : Учебник / Евгения Феураш, Татьяна Пышкина ; науч. рецензенты: Алла Котелник [и др.] ; Акад. экон. знаний Респ. Молдова, Деп. теории и экон. политик. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Primex Com”). – 235 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3359-0-4.

330:001.891(075.8)

Ф 458

Cojocaru, Victoria.

Dezvoltarea educaţiei preşcolare în Moldova: istorie, tradiţii, perspective / Victoria Cojocaru, Galina Chirică, Natali Carabet ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UST). – 186 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 178-182. – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-287-8.

373.2(478)

C 61

Berzoi, Ludmila.

Hotare impuse de viacuri se sparg : Poezii / Ludmila Berzoi. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 62 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-149-45-7.

821.135.1(478)-1

B 47

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.