Cărţi în curs de apariţie, Octombrie 2020

Grati, Aliona.

Chişinău. Morile timpului : Eseu de imagologie literară / Aliona Grati ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 368 p. : fot., il.

Referinţe bibliogr.: p. 340-362. – Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-508-2.

821.135.1(478)-4

G 77

Colun, Vladimir.

Arta masajului : Suport pentru cursanții Școlii de Masaj „SPA Therapy” / Vladimir Colun ; redactor responsabil: Roşcovan-Aliev Nina ; Școala de Masaj „SPA Therapy”, Centrul de Instruire și Recuperare „SPA Therapy”. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-737-4.

Modulul 2 : Masaj terapeutic (de bază). – 2020. – 104 p. : fig. color. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 300 ex. – ISBN 978-9975-56-789-3.

615.825(075)

C 62

Вронских, М. Д.

Изменение климата и развитие вредных видов в агроценозах сельскохозяйственных культур / Вронских М. Д. ; научный редактор: Вронских Г. Д. ; Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова, Академия Наук Республики Молдова, Научно-исследовательский Институт Полевых Культур „Селекция”. – Кишинэу : Grafema Libris, 2020 – . – ISBN 978-9975-52-210-6.

Т. 1 : Зерновые культуры. – 2020. – 544 p. : fig. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 536-538 (74 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-52-211-3.

632.11:633.1

В 824

Канцыру, Ион.

Художественное воспитание : учебник для 4 класса / Ион Канцыру, Александру Вaтаву, Ольга Карауш ; перевод с румынского: Татьяна Зайковски ; комиссия по оценке: Даниела Котовицкая [и др.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 57 p. : des., fot. color.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9200 ex.

ISBN 978-9975-0-0411-4.

73/76(075.2)

К 199

Keane, Mary Beth.

Dacă m-ai întreba din nou / Mary Beth Keane ; traducere din limba engleză de Mona Raus și Iuliana Stan. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 524 p.

Tit. orig.: Ask again, yes. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3458-0-4.

821.111(73)-31

K 29

Popov, Ştefan.

Amenințare și siguranță : Dimensiunea biologică a deciziilor cotidiene / Ştefan Popov. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 238 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 228-237. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3454-3-9.

316.6+615.851

P 83

Turchină, Tatiana.

Consilierea copiilor prin povești terapeutice : Ghid metodologic pentru profesioniștii care asistă copiii / Tatiana Turchină ; coordonatori: Olga Morozan, Virginia Rusnac ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Pestalozzi Children’s Foundation, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. – [Chişinău] : Lyceum, 2020. – 104 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 102 (15 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3441-2-8.

373.015.3(072)

T 94

Vicol, Nelu.

Educația corectivă. O metaforă societală, culturală și psihopedagogică : Monografie / Nelu Vicol. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 262 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 236-249 şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3350-5-8.

37.015

V-55

Grecu, Mircea.

În căutarea fericirii pierdute : Poveste terapeutică de prevenire a dependenţei de droguri, alcool şi tutun la copiii de vârstă preşcolară şi la cei din clasele primare / Mircea Grecu, Jana Grecu ; redactor ştiinţific: Maria Vîrlan ; consultanţi: Alesea Frunze [et al.] ; pictor: Igor Hmelniţki. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. : des. color.

Apare cu sprijinul financiar al Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină. – 500 ex.

ISBN 978-9975-151-59-7.

821.135.1(478)-34-93

G 79

Греку, Мирча.

Сказка о потерянной радости : Терапевтическая история, направленная на профилактику наркотической, алкогольной и табачной зависимости у детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) / Мирча Греку, Жанна Греку ; научный редактор: Мария Вырлан ; консультанты: Алеся Фрунзе [и др.] ; художник: Игорь Хмельницкий. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. : des. color.

Изд. при фин. поддержке Нац. мед. страх. компании. – 500 ex.

ISBN 978-9975-151-60-3.

821.161.1(478)-93

Г 801

„Studii culturale”, simpozion național (1 ; 2019 ; Chişinău). Studii culturale : Materialele Simpozionului Național de Studii Culturale, Ediția 1-a, 26 septembrie 2019, Chișinău : [în vol.] / coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; colegiul redacțional: Victor Ghilaş (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”) – . – ISBN 978-9975-52-213-7.

Vol. 1. – 2020. – 258 p. : fig., il. color. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-52-214-4.

008+7/9(082)=135.1=161.1

S 93

„Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, conferinţă (12 ; 2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, Ediţia a 12-a, Chişinău, 28-29 mai 2020 : [în vol.] / coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi ; colegiul redacțional: Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Institutul Patrimoniului Cultural, 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”) – . – ISBN 978-9975-52-215-1.

Vol. 1. – 2020. – 320 p. : fig.  color, fot., n. muz., tab. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISMN 979-0-3480-0426-6. – ISBN 978-9975-52-216-8

008+7/9(082)=135.1=111=161.1

P 44

Cozari, Tudor.

Animalele : Enciclopedie ilustrată : [în vol.] / Tudor Cozari ; redactor științific: Ion Toderaș ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Zoologie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Imprimat în Ungaria) – . – ISBN 978-9975-0-0297-4.

[Vol.] 2. – 2020. – 145 p. : fot. color. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naț. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-0-0412-1.

597/599(031)

C 80

Кушнерёв, А. Г.

Организация управления школьным физкультурно-спортивным клубом / А. Г. Кушнерёв ; Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 121 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 117-119 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-68-409-5.

796.062:37.015(075)

К 964

O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : [în vol.] / coordonatori: Liliana Rotaru, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”) – . – (Historia Universitaria, ISBN 978-9975-3454-5-3). – ISBN 978-9975-3435-9-6.

Vol. 1. – 2020. – 288 p. : fasc., fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3454-4-6.

378(478)(091)(082)=135.1=111=161.1

O-10

Tineri condeieri – provocări ale scrisului : concurs de creaţie literară, ediţia a 4-a / îngrijirea textului: Constantin Cojocari, Angela Moraru ; pictură coperta: Maria Boian. – Edineţ : S. n., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 156 p.

Apare cu suportul financiar al Primăriei Municipiului Edineţ. – 300 ex.

ISBN 978-9975-66-705-0.

821.135.1(478)-8-93

T 62

Badia, Andrian.

Tehnica criminalistică : Imagini, scheme, definiții : Material didactic / Andrian Badia, Gheorghe Golubenco ; Universitatea de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 91 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-62-7.

343.98(075)

B 15

Larii, Iurie.

Prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri : Ghid metodic / Iurie Larii, Marian Nucu ; Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul știință. – Chişinău : Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2020. – 210 p.

Bibliogr.: p. 191-209 (192 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-66-8.

343.575:351.761.3(075.8)

L 22

Cojocaru, Radion.

Drept penal : (Partea specială – 2) : Curs selectiv pentru predare on-line / Radion Cojocaru, Ion Rotaru. – Chişinău : Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2020. – 313 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-121-67-5.

343.3/.7(075.8)

C 61

Procopii, Liuba.

Sub aripa dragostei ; Alfabetul iubirii / Liuba Procopii. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2020. – 62 ; 32 p.

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 200 ex.

ISBN 978-9975-52-212-0.

821.135.1(478)-8

P 93

Белозеров, А. Б.

Третья сила / А. Б. Белозеров ; copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov. – Chişinău : Litera, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 287 p.

350 ex.

ISBN 978-9975-74-945-9.

821.161.1(478)-34

Б 438

Tchoubet, Dalvin.

Analyse de la procedure d’approvisionement pour des societes auxiliares au transport : cas de transimex / Dalvin Tchoubet. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 56 p. : facs., fig., tab.

Rez.: lb. engl.

ISBN 978-9975-154-09-3.

334.7:656

T 31

N’Zue, Felix Fofana.

Rethinking Africa’s Development / Felix Fofana N’Zue. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 88 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-10-9.

338(6)

N 99

Ndzani, Ferdinand.

Les plus grandes pandémies de l’histoire / Ferdinand Ndzani. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 56 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 53-54. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-11-6.

616-036.2

N 29

Issami, Wissal.

Suivi des paramètres physico-chimiques et microbiologiques au cours d’un cycle de compostage des palmes sèches / Issami Wissal, Zougari-Boutheina. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 62 p. : fig., fot. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 53-58.

ISBN 978-9975-154-12-3.

581.545

I-86

Goma-Thethet, Joachim E.

Au nom de la race et de l’ethnie : Les génocides juif et tutsi du XXe siècle / Joachim E. Goma-Thethet. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 32  p.

Referinţe bibliogr.: p. 30-32 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-13-0.

94(=411.16)”19”

G 69

Nzarubara, Placide.

Design of silt dam over Nyabarongo River in Rwanda / Placide Nzarubara. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 48  p. : fig., fot. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 34.

ISBN 978-9975-154-14-7.

627.8(675.98)

N 99

Raveloson, Francis.

Modélisation et simulation numérique d’un écoulement tridimensionnel et instationnaire dans un canal inter-aubes d’une turbine axe vertical : application au rotor a de type Savonius / Raveloson Francis. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 175  p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 134-138.

ISBN 978-9975-154-15-4.

519.71

R 31

Derecho y criminalistica en informática forense: delitos informáticos / Melecio Honorio Juárez Pérez, Sergio Alberto Ramírez García, Carlos Enrique Cabrera Pivaral [et al.]. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 250  p.

Referinţe bibliogr.: 243-249 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-16-1.

343.7:004.056

D 33

Plotnic, Olesea.

Culegere de speţe la disciplina „Protecţia europeană a intereselor economice ale consumatorilor” / Olesea Plotnic ; Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Economie Generală şi Drept. – Chişinău : ASEM, 2020. – 120 p.

Bibliogr.: p. 114-119. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – Apare cu sprijinul Comisiei Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-983-0.

[347.451+366.5]:061.1EU(076.5)

P 72

Велишко, Надежда.

 Химия : Учебник для 10 класса лицея : профили: реальный, гуманитарный, искусство, спорт / Надежда Велишко, Светлана Кудрицкая ; перевод с румынского: Елена Михайлов ; комиссия по оценке: Надежда Бозаджи [и др.] ; редакторы-координаторы: Елена Михайлов, Татьяна Литвинова ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – [Кишинэу] : Arc, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 284 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 5800 ex.

ISBN 978-9975-0-0413-8.

54(075.3)

B 276

Preda, Constantin Romulus.

Cu cine începe tot ce nu are sfârşit / Constantin Romulus Preda ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; București : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) –  . – ISBN 978-9975-3458-1-1.

Vol. 1. – 2020. – 358 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3458-2-8.

821.135.1-1

P 90

Poezia lui Coman Şova citită de / coordonatori: Nicolae Dabija și Aurel Ștefanachi. – Chişinău : Editura pentru Literatură și Artă, 2020 (Tipogr. „TipoMoldova”). – 156 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-9-3.

821.135.1.09

P 74

Luţcan, Andrei.

Acasă la mama-i acasă / Andrei Luţcan ; design coperta: Alexandru şi Voctoria Luţcan. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 208 p. : fot. color.

350 ex.

ISBN 978-9975-151-63-4.

821.135.1(478)-1

L 97

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 1 : Poezii. – 2020. – 760 p. – Referinţe bibliogr. în note: p. 699-736. – Ind. alf.: p. 739-749. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3374-5-8.

821.135.1-1

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 2 : Proza. Teatru. Literatură populară. – 2020. – 726 p. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3374-6-5.

821.135.1-8

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 3 : Fragmentarium. Corespondenţă. – 2020. – 622 p. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3374-7-2.

821.135.1-8

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 4 : Traduceri. – 2020. – 637 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3374-8-9.

821.135.1-8

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 5 : Publicistică. – 2020. – 700 p. – Referinţe bibliogr. în note: p. 637-684. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3374-9-6.

821.135.1-92

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 6 : Publicistică. – 2020. – 704 p. – Referinţe bibliogr. în note: p. 669-694. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3460-0-9.

821.135.1-92

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 7 : Publicistică. – 2020. – 700 p. – Referinţe bibliogr. în note: p. 659-688. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3460-1-6.

821.135.1-92

E 48

Eminescu, Mihai.

Opere : [în vol.] / Mihai Eminescu ; coordonator: Mihai Cimpoi ; coperta: Anatolie Tomoianu. – [Chişinău] : Gunivas, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3374-4-1.

[Vol.] 8 : Publicistică. – 2020. – 703 p. – Referinţe bibliogr. în note: p. 669-692. – Apare cu sprijinul Agenţiei pentru Restructurare Întreprinderilor şi Asistenţă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3460-2-3.

821.135.1-92

E 48

Мокроусов, Елена.

Особенности многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменок по настольному теннису в современных условиях : Монография / Елена Мокроусов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 222 p. : fig., fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 211-217 (74 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-410-1.

796.386.015

М 749

Суммативное оценивание по истории румын и всеобщей истории : 11 класс / Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox-Trading”). – 40 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3459-1-0.

94(=135.1)+94(100)(079)

C 897

Albu, Luminiţa.

Animal alphabet : coloring book / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 26 p. : il. color. – (English for kids, ISBN 978-9975-3284-4-9).

Aut. este indicat în caseta tehn. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3284-3-2.

087.5:811.111

A 33

 2021 : Arta cămăşii cu altiţă : calendar. – [Chişinău] : Moldpresa Grup, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 14 f. : fot. color. – 1200 ex. – ISBN 978-9975-3461-0-8.

Accidentul vascular cerebral: epidemiologie, factori de risc, prevenţie / Vladimir Bernic, Natalia Ciobanu, Mihail Ciocanu [et al.] ; elaborată sub redacția: Stanislav Groppa. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 212 p. : fig. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 209-211 (47 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-151-64-1.

616.831-005.1-036.22:614.4

A 15

Cojocaru, Iurie.

Istorii din străinătate : Destinul unui neam rătăcit / Iurie Cojocaru ; coperta: Andrei Gurău ; desene: Oleg Vasilcovan. – Ed. compl. şi rev. – [Chişinău] : Bons Offices, 2020. – 105 p. : des., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-87-727-5.

821.135.1(478)-94

C 61

Ghid practic cu privire la plantarea arborilor şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a planului de management al fîşiilor forestiere pentru reducerea poluării resurselor de sol şi apă / Asociația Obșteasca „Ecostrategii”, Asociația Obșteasca „Lurenom – Lumina renașterii omului”, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolaie Dimo”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 44 p. : fot. color, tab.

Referințe bibliogr.: p. 38 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Embassy of Sweden in Chisinau prin EcoContact. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3454-6-0.

630*23:504.06

G 49

El Kababri, Adil.

L’immigration marocaine en Espagne : 1996-2006 : Une décennie, Une immigration pour l’essentiel économique / Adil El Kababri. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 115 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 91-94 şi în subsol. – Index : p. 97.

ISBN 978-9975-154-17-8.

314.15-026.48(460)

E 35

Matho Tshiku, Alain.

Guerir votre enfant de la malediction de la delinquance / Alain Matho Tshiku. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 50 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 49.

ISBN 978-9975-154-18-5.

27-29

M 48

Assogba, Coovi Raymond.

Nouvel esprit scientifique de la permanence des pensees de la boologie a l’oree du xxie siecle : L’âge d’or inattendu est disponible / Assogba Coovi Raymond. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 129 p. : tab.

     Referinţe bibliogr.: p. 122-124.

ISBN 978-9975-154-19-2.

13

A 89

Seker, Cinla.

Designing for Placebo: On the Sleeve Arts of the Band Placebo / Cinla Seker. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-154-20-8.

Vol. 1 : 1995-2000. – 2020. – 69 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 63-68. – ISBN 978-9975-154-21-5.

7.05:78

S 42

Lokuli Yende, Corneille.

Prise en charge psychosociale et de sante mentale de l’infection a VIH/SIDA / Corneille Lokuli Yende. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 73 p.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 69.

ISBN 978-9975-154-22-2.

159.942.5:616.98:578.828HIV

L 75

Thierry, Dominique.

Le Passeport Bénévole : Vecteur de valorisation des compétences des bénévoles / Dominique Thierry. – 2ᵉ édition enrichie. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 69 p. : fot. color, tab.

ISBN 978-9975-154-23-9.

364.46

T 56

Motlhatlhedi, Itumeleng G.

Investigation of Project Delays in Construction Projects in the South African Rail Industry / Itumeleng G. Motlhatlhedi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 98 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 81-86.

ISBN 978-9975-154-24-6.

625.1/.5(680)

M 92

Konan, Nathanaël.

Allons au Sinai : L’épreuve du désert : Opportunité ou obstacle / Pasteur Nathanaël Konan. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 93 p. : tab.

ISBN 978-9975-154-25-3.

27-29

K 71

Leandri, Noam.

La diversité dans les entreprises / Noam Leandri. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 61 p.

     Bibliogr.: p. 55-58. – Referințe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-26-0.

334.7(44)

L 36

Houache, Omar.

Tahar : Le Médaillon du Désespoir / Omar Houache. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 167 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-27-7.

821.133.1(65)-31

H 85

Mezeme Mba, Russel.

Les changements anticonstitutionnels de gouvernements en afrique : quelle politique de l’union africaine ? / Russel Mezeme Mba. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 352 p.

Referinţe bibliogr.: p. 347-349 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-28-4.

32(6)

M 63

Denayer, Vincent.

La maléfique transcendance : Il n’y a pas de drogués heureux! / Vincent Denayer. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 71 p. : tab.

ISBN 978-9975-154-29-1.

613.83

D 32

Handaji, Youssef.

Le Contrôle de Gestion Sociale / Youssef Handaji. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 71 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 70.

ISBN 978-9975-154-30-7.

005.95/.96

H 22

Tarifele de costuri şi normativele veniturilor nete în agricultură :Ghid practic / Alexandru Stratan, Tudor Bajura, Eugenia Lucaşenco [et al.] ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 182 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 32 (22 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3378-9-2.

338.5:631/638(036)

T 23

Automobile : + exerciţii de dezvoltare/ [adaptare: Gheorghe Gheţu]. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 8 p. : des. color. – (Colorează cu apă!, ISBN 978-9975-148-59-7).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-53-5.

087.5

A 93

Jucării : + exerciţii de dezvoltare/ [adaptare: Gheorghe Gheţu]. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 10 p. : des. color. – (Colorează cu apă!, ISBN 978-9975-148-59-7).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-54-2.

087.5

J 83

Mijloace de transport : + exerciţii de dezvoltare/ [adaptare: Gheorghe Gheţu]. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 10 p. : des. color. – (Colorează cu apă!, ISBN 978-9975-148-59-7).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-55-9.

087.5

M 71

Pisoi : + exerciţii de dezvoltare/ [adaptare: Gheorghe Gheţu]. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 10 p. : des. color. – (Colorează cu apă!, ISBN 978-9975-148-59-7).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-56-6.

087.5

P 68

Prinţese : + exerciţii de dezvoltare/ [adaptare: Gheorghe Gheţu]. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 10 p. : des. color. – (Colorează cu apă!, ISBN 978-9975-148-59-7).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-57-3.

087.5

P 92

Pui de animale : + exerciţii de dezvoltare/ [adaptare: Gheorghe Gheţu]. – [Chişinău] : Biblion, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 10 p. : des. color. – (Colorează cu apă!, ISBN 978-9975-148-59-7).

3000 ex.

ISBN 978-9975-148-58-0.

087.5

P 98

Cojocaru, Radion.

Drept penal : (partea specială – 2) : Curs selectiv pentru predare on-line / Radion Cojocaru, Ion Rotaru. – Chişinău : Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, 2020. – 313 p.

ISBN 978-9975-121-67-5.

343.3/.7(075.8)

C 61

Boşcaneanu, Marcel.

Ghid metodic pentru elaborarea, perfectarea şi susţinerea tezelor de an/licenţă/master / Marcel Boşcaneanu ; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare”. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipografia Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI). – 100 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79-80, 89-94. – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-68-2.

378(076.5)

B 71

Amarfii-Railean, Nelli.

Managementul întreprinderilor agricole în condițiile industriei 4.0 : Monografie / Nelli Amarfii-Railean ; redactor științific: Perciun Rodica ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2020. – 279 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: 213-231 (215 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN978-9975-3463-0-6.

338.43:004

A 45

După război / antologie de Viorica-Ela Caraman ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional : Univers Educaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 95 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3192-8-7.

821.135.1(478)-82

D 94

Negară, Ecaterina.

Spaţiul, cuvântul / Ecaterina Negară ; coperta: Daniela Darie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 48 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-89-176-9.

821.135.1(478)-1

N 38

„Яковлевские чтения : Современное государство и право: теоретические и практические аспекты„, международная научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Яковлевские чтения : Современное государство и право: теоретические и практические аспекты : Материалы Международной научно-практической конференции, 6–10 апреля 2020 года / редакционная коллегия: Т. А. Дёмина [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 416 p. : fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т гос. упр., права и социально-гуманит. наук. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut. – 20 ex.

ISBN 978-9975-150-55-2.

34(082)

Я 476

Волкова, А. З.

История Тираспольско-Дубоссарской епархии (1995-2020 гг.) : Монография / А. З. Волкова, М. П. Заложкова ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 120 p.

Bibliogr.: 114-118. – Referințe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-56-9.

271.22-78-9(478)”1995/2020″

B 676

Олейников, С. В.

Культурно-информационное пространство: феномен, структура, устойчивость : Монография / С. В. Олейников ; Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Филологический факультет, Кафедра журналистики. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 144 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Bibliogr.: 135-142. – Referințe bibliogr. în subsol. – În red. aut.

ISBN 978-9975-150-57-6.

316.7

O-532

Географическое образование и наука в Приднестровье: история, современное состояние, перспективы : Сборник научных статей / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географический факультет, Приднестровский центр всероссийской общественной организации „Русское географическое общество” ; редакционная коллегия: Бурла М. П. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 144 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-58-3.

37.091+911(082)

Г 352

Nutrition and dietary recommendations for children and adolescents : Methodological guidelines / Petru Martalog, Ninel Revenco, Adela Horodișteanu-Banuh [et al.] ; Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemiţanu” the State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2020. – 118 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 115-116 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-180-3.

613.2-053.6(075)

N 98

Trojanow, Ilija.

Putere şi rezistenţă : roman / Ilija Trojanow ; traducere din germană de Andrei Anastasescu ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 450 p. – (Biblioteca deschisă / colecţia coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Apare cu sprijinul S. Fischer Foundation by order of TRADUKI. – 800 ex.

ISBN 978-9975-86-455-8.

821.112.2-31

T 87

Manoil, Alexandru.

Un imperativ repertorial : spectacolele pentru copii / Alexandru Manoil. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 213 p. : fot. – (Colecția Teatrului Muzical Dramatic „B.P. Hasdeu” din Cahul, ISBN 978-9975-122-15-3 ; 5).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-151-65-8.

792.072.3

M 26

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în vol.] / Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: O. Tulgara, C. Bortici. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”) – . – ISBN 978-9975-3385-1-6.

·            Vol. 3. – 2020. – 174 p. : tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3385-4-7.

691(085.2)

C 29

Contabilitatea întreprinderii : Manual / Lilia Grigoroi, Liliana Lazari, Aliona Bîrcă [et al.]. – Ed. rev. şi actualizată. – [Chişinău] : Cartier : ASEM, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 800 p. : fig., tab. – (Cartier educaţional / colecţia coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Bibliogr.: p. 793-797. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-456-5 (Cartier). – ISBN 978-9975-75-984-7 (ASEM)

657:658(075.8)

C 69

Ciurea, Igor.

E-guvernare pentru Republica Moldova : Repere generale şi bune practici / Igor Ciurea, Victor Guzun ; coordonator: Sergiu Boghean ; Proiectul „5e-Gov Seminars for Moldova”, LID Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia „Sirius”). – 36 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul Biroului pentru România și Rep. Moldova al Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate. – 200 ex.

ISBN 978-9975-57-279-8.

004:351/354(478)

C 55

Bucate moldoveneşti = Молдавская кухня / autor-alcătuitor: Serghei Donica ; imagini foto: Alexei Perov [et al.]. – Chişinău : Biblion, 2020 (or. Tver, Rusia). – 96 p. : fot.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-148-60-3.

641.568(478)(083.12)

B 86

Soroceanu, Tudor.

Die metallgefässe zwischen Karpaten und Westaltai während der bronzeund früheisenzeit = Металлические сосуды между Карпатами и Западным Алтаем в эпоху бронзы и раннего железного века / Tudor Soroceanu, Eugen Sava ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Tyragetia International, ISBN 978-9975-87-101-3 ; 2). – ISBN 978-9975-87-728-2.

T. 1. – 2020. – 571 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. germ., rusă. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 543-560. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-87-729-9.

903.23”637/638”=112.2=161.1

S 69

Cosumov, Marina.

Teoria şi metodologia cercetărilor ştiinţifice în educaţia artistică : Curs universitar / Marina Cosumov ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 133 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 121 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3465-0-4.

37.015:73/78(075.8)

C 75

„Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, simpozion (15 ; 2020 ; Chişinău). Simpozionul „Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, ediţia a 15-a, 23-24 octombrie 2020 : Culegere de lucrări / comitetul de program: Cantemir Lorin [et al.]. – Chişinău : Bons Offices, 2020. – 256 p. : fig., fot.

Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi, Univ. „V. Alecsandri”, Bacău [et al.]. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-731-2.

[930.85+94(=135.1)]:378(082)=135.1=111

C 93

Valentina Rusu-Ciobanu : Catalogul expoziției organizate la Muzeul Național de Artă al Moldovei, 28 octombrie – 13 decembrie, 2020/ Muzeul Național de Artă al Moldovei ; autor concepţie şi coordonator: Tudor Zbârnea ; fotografii: Iurie Foca. – [Chişinău] : Muzeul Național de Artă al Moldovei, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : fot., pict.

Referințe bibliogr.: p. 9. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-730-5.

75.071.1(478):069.9(084.11)

V-17

Cotovan, Ana.

Lasă să plouă : versuri / Ana Cotovan ; coperta: Daniela Darie. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 126 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-89-177-6.

821.135.1(478)-1

C 79

Soltan, Ion.

Soarta mi-a dăruit un August superb / Ion Soltan ; copertă: Petru Geţoi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 196 p. : fot.

250 ex.

ISBN 978-9975-57-280-4.

821.135.1(478)-94

S 67

Econometrie : Suport de curs / A. Brăilă, Iu. Calin, R. Grigor [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică. – Ed. a 3-a, rev. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 209 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 204-205 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-45-7.

330.43(075.8)

E 15

Amelicichin, Ecaterina.

Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive : Monografie / Amelicichin Ecaterina. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 160 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 145-158 (197 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-411-8.

796:339.138

A 45

Apetri, Dumitru.

Amurguri : Nuvelete şi crochiuri / Dumitru Apetri. – [Chişinău] : Quadrat, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 116 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3328-1-1.

821.135.1(478)-32

A 65

Celui ce va birui : Ghid de studiere a Bibliei pentru întâlnirile de tineret / Departamentul Tineret, Diviziunea Euro-Asia ; compilator: A. Appac ; expertiza teologică: E. Zaițev ; consultanţi: R. Chisacov [et al.] ; traducere în limba română: Sângereanu Denis [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p. : fig., tab.

450 ex.

ISBN 978-9975-151-66-5.

27-282.5

C 34

Neacşu, Adrian.

Biologia reproducerii umane / Adrian Neacşu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 189 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-412-5.

[611.65.018+612.62]:618.2/.3

N 30

„Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, conferinţă ştiinţifică (7 ; 2020 ; Cahul). Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației = Prospects and Problems of Research and Education Integration into the European Area, Ed. a 7-a, 5 iunie 2020 / coordonator: Sergiu Cornea ; colegiul de redacţie: Lungu Polina [et al.]. – Cahul : US Cahul, 2020 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571. – ISBN 978-9975-88-040-4.

Vol. 7, Partea 1-a. – 2020. – 348 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-060-2.

082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1

P 52

Scara : Povestiri şi nuvele / antologie de proză scurtă feminină de Tudor Palladi ; coperta: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 284 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-463-0.

821.135.1(478)-32

S 32

Унгуряну, Ион.

Биология : 10 класс : Реальный/гуманитарный профиль / Ион Унгуряну, Ана Постолаке-Кэлугэру, Ион Мелиан ; оценочная комиссия: Буруян Еужения (координатор) [и др.] ; Министерство образования, культуры и исследований. – [Кишинэу] : Bons Offices, 2020. – 176 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 5731 ex.

ISBN 978-9975-87-732-9.

57(075.3)

У 583

Olărescu, Dumitru.

Poezia realității în formule cinematografice : (Repere analitice despre creația cinematografică a lui Anatol Codru) / Dumitru Olărescu. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. : fot.

Bibliogr.: p. 163-165. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-376-8.

791.32.072.3:821.135.1(478).09

O-39

„Perspective contemporane în etnologie, muzeologie și științele naturii”, sesiune ştiinţifică anuală (2020 ; Chişinău). Sesiunea ştiinţifică anuală „Perspective contemporane în etnologie, muzeologie și științele naturii”, 23 octombrie 2020 : Rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Petru Vicol (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 26 p.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Muzeul Naț. de Etnografie și Istorie Naturală. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3454-7-7.

082

P 52

Plugaru, Emilia.

O toamnă ca un cântec : Poezii / Emilia Plugaru ; prefaţă: Lidia Grosu ; copertă: Irina Baeva. – Chişinău : R.P. Editor, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 82 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3336-1-0.

821.135.1(478)-1

P 72

Bulat, Eugenia.

Profesorul Ştefan Sevastian Bulat : In memoriam / Eugenia Bulat. – [Chişinău] : Unu, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 227 p. : il., fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-3459-2-7.

821.135.1(478)-94

B 91

Iacub, Irina.

Îndrumar metodic pentru studiu individual la disciplina Drept procesual civil / Irina Iacub ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 62 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-793-0.

347.91/.95(079)

I-17

Iacub, Irina.

Îndrumar metodic pentru studiu individual la disciplina Tehnica legislativă / Irina Iacub ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 38 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-796-1.

340.1(075)

I-17

Iacub, Irina.

Îndrumar metodic pentru studiu individual la disciplina Drept civil I : (Teoria generală a dreptului civil) / Irina Iacub ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 45 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-794-7.

347.1/.5(075)

I-17

Iacub, Irina.

Îndrumar metodic pentru studiu individual la disciplina Drept civil III : (Teoria generală a obligațiilor civile) / Irina Iacub ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, IPÎ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-795-4.

347.4(075)

I-17

Babîră, Nicanor.

Studii lingvistico-didactice contrastive : (Abordări teoretico-practice) / Nicanor Babîră ; coordonator de proiect şi redactor ştiinţific: Eugenia Babîră ; consultanţă generală: Isidor Doctoreanu (Iaşi) ; Universitatea de Stat din Comrat. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 216 p. : tab.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 122-131 (177 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-797-8.

811’34+37.016=135.1=111=161.1

B 11

Albu, Luminiţa.

Exerciţii grafice distractive : Colorează şi învaţă : 5-7 ani / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : des.

Aut. este indicat în caseta tehn. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3284-5-6.

373.2.016:51-8

A 33

Болученкова, А. А.

Педагогический практикум / А. А. Болученкова. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 195 p. : fig., tab.

     Bibliogr.: p. 146-153. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-454-3.

378.091(075)

Б 796

Cojocaru, Vasile Gh.

Formarea cadrelor didactice din perspectiva profesionalizării carierei didactice: semnificații și implicații actuale / Vasile Gh. Cojocaru, Valentina Cojocaru ; referenți științifici: Otilia Dandara, Racu Igor. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 216 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 211-216 (97 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-455-0.

37.091

C 61

Babin (Gherman), Iuliana.

Obiceiurile în ajun de Anul Nou în Moldova şi Ucraina = Обычаи в канун Нового Года в Молдове и Украине = Звичаї напередодні Нового Року в Молдові й Україні = Сustoms in the New Year’s eve in Moldova and Ukraine / Iuliana Babin (Gherman) ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 103 p. : il., fot., tab.

Tit. paral.: lb. rom., engl., ucr., rusă. – Texte : lb. rom., engl. ucr., rusă. – Bibliogr.: p. 65-68 (112 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-456-7.

398.332.4(478+477)=00

B 11

Alfabet. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 1 f : il. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3455-4-5.

373.2

A 41

[Numere]. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 1 f : il. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3455-5-2.

373.2

N 94

„Probleme actuale ale morfologiei”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020 ; Chişinău). Probleme actuale ale morfologiei : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale = Actual issues of morphology : Materials of the International Scientific Conference = Актуальные вопросы морфологии : Материалы Международной научной конференции, Chişinău, 30-31 octombrie 2020 / sub redacția: Ilia Catereniuc ; comitetul organizatoric: Catereniuc Ilia (preşedinte) [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 200 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Min. of Health, Labour and Social Protection, „Nicolae Testemitanu” State Univ. of Medicine and Pharmacy, Sci. Assoc. of Morphology. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-57-281-1.

[611/612:616.1/.9]:378.661(478-25)(082)=135.1=111=161.1

P 93

Potapenco, Roman.

„Potapenco Roman questionair „(P.R.Q.). Chestionar practic pentru terapeuţi manuali si fizioterapeuţi. Chestionar aplicativ, pentru pacienți care acuză durere de spate, în faza acută sau cronică” : Ghid aplicativ și recomandare instructiv – metodologică pentru specialiștii din domeniul reabilitării fizice medicale = „Potapenco Roman questionair „(P.R.Q.). Прикладной опросник/анкета для мануальных терапевтов и кинезитерапевтов. Разработанный для практического использования для пациентов страдающих от боли в спине, в острой или хронической фазе” / Potapenco Roman ; „MEDKINETICA”, Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists Republic of Moldova, Chisinau. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 32 ; 32 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 25-26, 31-32 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-798-5.

615.825:616.711=135.1=161.1

P 88

Baby avion : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-0-3.

Poinsettia : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-1-0.

Elan : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-2-7.

Callistephus chinensis : [ilustrată realizată manual : 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-3-4.

Callistephus chinensis cercle :

[ilustrată realizată manual: 3D]

. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3467-0-2.

Patinoar : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-4-1.

Nipple ours : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-5-8.

Moş Crăciun ghiduș : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-6-5.

Lan de flori : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-7-2.

Fulg : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-8-9.

Flori de dor : [ilustrată realizată manual: 3D]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3466-9-6.

Reformel : Benzi desenate pentru copii / AO „Cahul 2030”, Asociaţia Promo-LEX. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 16 p. : des.

Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-57-282-8.

087.5

R 38

Golovei, Lilia.

Organizarea activității serviciului psihologic : Ghid metodologic / Golovei Lilia, Gorea Svetlana ; echipa de lucru: Coraberu Larisa [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 177 p. : fig., tab. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-4304-6-3).

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 176-177 (108 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3468-0-1.

373.091:159.9(072)

G 68

Plotnic, Olesea.

Protecția intereselor economice ale consumatorilor : Note de curs (în scheme) / Olesea Plotnic ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Privat. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 81 p. : scheme.

Referinţe bibliogr.: p. 76-80. – Apare cu sprijinul al Comisiei Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-46-4.

347.451:366.5(075.8)

P 72

Căpățînă, Sofia.

Audit financiar : Suport de curs : pentru studenții specialității 0411 Contabilitate / Sofia Căpățînă ; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova, Departamentul „Contabilitate, Finanțe și Bănci”. – Chişinău : UCCM, 2020. – 139 p. : tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 138 (11 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-81-056-2.

657.01(075.8)

C 20

Plăcintă, Alexandru.

Vulpea, paznic la găini / Alexandru Plăcintă ; ilustraţii de Alexandru Plăcintă. – [Chişinău] : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-67-2.

821.135.1(478)-34-93

P 70

Tehnologiya terbietmesi predmetinin üüretmäk metodikasi / Yamboglo Ekaterina, Karamit Elena, Metliţkaya Valentina [et al.]. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 72 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-68-9.

373.3.016:64

T 32

Resimcilik incä zanaati : disţiplinasi üüretimindä metodika teklifleri / Tkaç Lübov, Levintiy Galina, Rotaru Marina

[et al.]

. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 68 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-69-6.

373.3.091:73/76

R 47

Uşak başçasinda resimnemäk dersleri için metodika kolaylii gagauz dilindä : Uşak başçasında çalışan terbicilerä, gagauz dili üüredicilerinä kiyat /  Bankova İvanna, Rustamova Yuliya, Şlomskaya Elena, Telpiz Ekaterina. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 80 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-151-70-2.

373.3.016:64

U 89

Perception des populations sur la gestion des espèces autochtones :Gestion durable de Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. Ex G. Don, de Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. et de Uvaria chamae P. Beauv., trois espèces végétales autochtones utilisées dans le département du Plateau au Sud-Est Benin/ Barthélémy Oladikpoukpo Fachola, Gbodja Houéhanou François Gbesso, Olou Toussaint Lougbegnon, Noukpo Agossou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 46 p. : fig., fot., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 36-40.

ISBN 978-9975-154-31-4.

582.5/.9(668.2)

P 51

Kacou-Wodjé, Céline Nobah.

A la découverte de l’Aquaponie / Céline Nobah Kacou-Wodjé. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 47 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 42-44.

ISBN 978-9975-154-32-1.

631.589.2

K 11

Wekokpame, Dieudonné.

Rapport d’activites 20016 ASEP ONG : Pour un Developpement durable / Dieudonné Wekokpame. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 43 p. : fot., tab.

ISBN 978-9975-154-33-8.

316.42(668.2):061.2(047)

W 42

Nanoukon, Edmond Kakpo.

La Guérison Métaphysique : Comment guérir avec certitude en se servant de la Science Métaphysique / Edmond Kakpo Nanoukon. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 41 p.

Referinţe bibliogr.: p. 39.

ISBN 978-9975-154-34-5.

130.3

N 20

Nanoukon, Edmond.

La Phrase Magique / Edmond Nanoukon. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 57 p.

ISBN 978-9975-154-35-2.

24-29

N 20

Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières et sous produits agro-industriels de l’Afrique du Nord pour l’alimentation des ruminants / Fodil Arbouche (coordinateur), Rafik Arbouche, Halima S. Arbouche [et al.]. – 2ème édition. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 96 p.

Referinţe bibliogr.: p. 93-96.

ISBN 978-9975-154-36-9.

636.2.087(6-17)

T 11

Tchassim, Koutchoukalo.

Et si Dieu était complice… / Koutchoukalo Tchassim. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 104 p.

ISBN 978-9975-154-37-6.

27-29

T 31

Kwadjovie, Kuam.

La connaissance, le chemin d`or / Kuam Kwadjovie. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 115 p. : fig.

ISBN 978-9975-154-38-3.

27-29

K 98

Bovine Trypanosomosis in Tsetse Free Adamawa Plateau of Cameroon / Sevidzem Silas Lendzele, Mamoudou Abdoulmoumini, Bouba Mohamadou, Jacques François Mavoungou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 38 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 29-34.

ISBN 978-9975-154-39-0.

636.2.093(671.1)

B 74

Savadogo, Zoïnabo.

Some Methods to Solve Group Decision Problems / Zoïnabo Savadogo. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 53 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-154-40-6.

519.816

S 28

Гинзбург, М. Р.

Эриксоновский гипноз : систематический курс / М. Р. Гинзбург, Е. Л. Яковлева. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 260 p. : tab.

Bibliogr.: p. 256-257.

ISBN 978-9975-154-41-3.

615.851.2:159.964(075)

Г 492

Бабина, Юлиана.

Основы применения орнамента в высшем художественном образовании : Учебное пособие / Юлиана Бабина, Ана Симак ; научный руководитель: Ана Симак, ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова,  Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ, Факультет „Изобразительного искусства и дизайна”, Кафедра „Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii”. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipografia UPS „Ion Creangă”). – 180 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 89-108. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-458-1.

378.016:7.048(075.8)

Б 125

Bunea, Diana.

Solfegii : Clasa a 3-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguță ; redactor ştiinţific: Svetlana Badrajan ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipogr. „Grafema Libris”). – 108 p. : n. muz., tab.

Bibliogr.: p. 105 (24 tit.). – 1000 ex.

ISMN 979-0-3480-0427-3.

ISBN 978-9975-52-217-5.

784.9(075.2)

B 92

Bunea, Diana.

Solfegii : Caiet de exerciţii : Clasa a 3-a : şcolile de muzică / Diana Bunea, Valentina Uscatu, Diana Drăguță ; redactor ştiinţific: Ecaterina Gîrbu ; notografie: Diana Bunea. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipogr. „Grafema Libris”). – 48 p. : n. muz.

1000 ex.

ISMN 979-0-3480-0428-0.

ISBN 978-9975-52-218-2.

784.9(076.5)

B 92

Şeptelici, Marcela.

Revenire : Culegere de poezii / Marcela Şeptelici; ilustrații de Alexandru Plăcintă. – [Chişinău] : Balacron, 2020. – 64 p. : il.

200 ex.

ISBN 978-9975-66-706-7.

821.135.1(478)-1

Ş 45

Snegur, Mircea.

Labirintul destinului : Memorii / Mircea Snegur ; director-editor, redactor şef: Dumitru Ţâra. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-9868-9-2.

Vol. 8 : Completări şi replici oportune. – 2020. – 604 p. : fot. –  Indice de nume și denumiri : p. 559-602. – ISBN 978-9975-129-74-9.

323/324(478)(092)

S 64

Galaicu-Păun, Emilian.

sanG d’encre / Emilian Galaicu-Păun ; poeme alese de Al. Cistelecan ; fotografii de Roman Rybaleov ; concepție grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatorii colecției: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 30).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-457-2.

821.135.1(478)-1

G 15

Motrea, Lidia.

Clopotul amintirilor din Rîșcani = Колокол воспоминаний о Рышканах / Lidia Motrea. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 202 p. : il., fot.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text : lb. rom. – 65 ex.

ISBN 978-9975-3422-8-5.

821.135.1(478)-8

M 90

Sobietsky, Ludmila.

Flori de aer : poezii întârziate / Ludmila Sobietsky ; coperta şi prezentare grafică: Iurie Babii. – Chişinău : Princeps, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 208 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3379-9-1.

821.135.1(478)-1

S 65

Hadârcă, Ion.

Sonetariu / Ion Hadârcă ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 81 p.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-509-9.

821.135.1(478)-1

H 12

Hadârcă, Ionela.

UF! : Ghid de convieţuire cu fraţii şi surorile mai mici / Ionela Hadârcă ; ilustraţii de Leonid Gamarţ. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 66 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-54-510-5.

37.018.1:087.5

H 12

Calaraș, Carolina.

Caleidoscop : Ghid practic destinat cadrelor didactice, părinților, bunicilor, tinerilor și adolescenților preocupați de căutarea și cultivarea de sine / Calaraș Carolina, Minciuc Valeria. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 52 p. : fig.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-459-8.

37.017.93

C 13

Ţurcanu, Elena.

Mă cert cu viaţa / Elena Ţurcanu ; design copertă: Banari Sergiu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 340 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-46-460-4.

821.135.1(478)-34

Ţ 94

Gremalschi, Anatol.

Informatică : Manual pentru clasa a 10-a / Anatol Gremalschi,  Iurie Mocanu, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Svetlana Brînza (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 212 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 21700 ex.

ISBN 978-9975-85-234-0.

004(075.3)

G 80

Informatică : Manual pentru clasa a 8-a / Anatol Gremalschi,  Iurie Mocanu, Ion Spinei, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Natalia Schițco (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 144 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 37600 ex.

ISBN 978-9975-85-235-7.

004(075.3)

I-52

„Традиционная семья и вызовы современности”, республиканская научно-практическая конференция (2020 ; Комрат). Сборник докладов и сообщений республиканской научно-практической конференции „Традиционная семья и вызовы современности”, 25 июня 2020 г. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2020. – 204 p. : fig., tab.

Antetit.: Н.-и. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3427-4-2.

316.356.2(478):37.018.1(082)

Т 650

Suveică, Luminița.

Nutriţia umană : Ghid practic / Luminița Suveică, Olga Cernelev, Olga Cara ; coautori: Olga Cernelev, Olga Cara. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Metrompaş”). – 105 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 200-206 (89 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3368-4-0.

[613.2/.3:612.39]:616.36

S 96

Чербушка, Павел.

История румын и всеобщая история : Учебник для 4 класса / Павел Чербушка ; comisia de evaluare: Ursu Valentina [et al.] ; ilustraţii: Irina Oleinic ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Кишинэу] : Ştiinţa : Cartdidact, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 76 p. : fig., fot., hărţi.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. – 9700 ex.

ISBN 978-9975-85-236-4 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-3469-0-0  (Cartdidact).

94(=135.1)+94(100)(075.2)

Ч-450

Vasile Dohotaru : [album]. – [Chişinău] : Litera, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 96 p. : fot., reprod.

Texte : lb. rom., rusă. – 400 ex.

ISBN 978-9975-74-946-6.

75/76.071.1(084.11)

V-33

Învăţăm limba română împreună : Primi paşi : Manual pentru copiii din diasporă / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.] ; înregistrare materiale audio: Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii  Moldova, Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD). – Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-733-6.

Nivelul A 1. – 2020. – 104 p. : des., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului pentru Dezvoltare Intern. al Org. Intern. pentru Migraţie (OIM). – 600 ex. – ISBN 978-9975-87-734-3.

811.135.1’243(075)

Î-59

Învăţăm limba română împreună : Primi paşi : Manual pentru copiii din diasporă / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Ala Zavadschi [et al.] ; înregistrare materiale audio: Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii  Moldova, Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD). – Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-733-6.

Nivelul A 2. – 2020. – 104 p. : des., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului pentru Dezvoltare Intern. al Org. Intern. pentru Migraţie (OIM). – 600 ex. – ISBN 978-9975-87-735-0.

811.135.1’243(075)

Î-59

Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei : ediţia a 30-a, 29-30 octombrie 2020 : Program. Rezumatele comunicărilor / comitetul de organizare: I. Zabolotnaia [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 128 p. – (Istorie. Arheologie. Muzeologie, ISBN 978-9975-87-140-2).

Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – 80 ex.

ISBN 978-9975-87-736-7.

[902/904+94+069.01](082)=00

C 65

„Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, simpozion ştiinţific internaţional (2020 ; Chişinău). Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Protecţia plantelor – realizări şi perspective” = International Scientific Symposium „Plant Protection – Achievements and Prospects” = Международный Научный Симпозиум „Защита растений – Достижения и Перспективы”, 27-28 October 2020 Chisinau, Republic of Moldova : Materiale / организационный комитет: В. Тодираш (председатель) [и др.] ; редакционная коллегия: М. Батко [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Căpăţână Print”). – 391 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut.: p. 377-378. – 85 ex.

ISBN 978-9975-3472-0-4.

632.9:633/635(082)=135.1=111=161.1

P 95

Munteanu, Igor.

Idei politice și clivaje ideologice / Igor Munteanu ; prefață de Cristian Pîrvulescu. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 246 p : fig., tab. – (Cartier Juridic, ISBN 978-9975-79-951-5).

Bibliogr.: p. 232-241 (209 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 242-245. – 1200 ex.

ISBN 978-9975-86-458-9.

321

M 95

Vicol, Nelu.

Educația corectivă. O metaforă societală, culturală și psihopedagogică : Monografie / Nelu Vicol ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Științe ale Educației. – Chişinău : Institutul de Științe ale Educației, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 160 p. : fasc., fig., tab.

Bibliogr.: p. 137-146. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-169-4.

37.015

V-55

Cazacu, Daniela.

Psihosexologie : Note de curs / Daniela Cazacu ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 169 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 165-169. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3470-0-6.

613.88:159.9(075)

C 32

Indicații metodice privind elaborarea și susținerea tezei de master : (ciclul 2 – masterat)/ Larisa Pantea, Olga Igumnova, Larisa Savenco, Galina Caraganciu  ; Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”, Catedra „Business și Administrare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 54 p. : tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 23-24, 51-52. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3426-8-1.

378(076.5)=135.1=161.1

I-50

Indicații metodice privind elaborarea tezelor de licenţă pentru studenții specialității „Business și Administrare” / Larisa Pantea, Olga Igumnova, Larisa Savenco, Galina Caraganciu  ; Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”, Catedra „Business și Administrare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 73 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 29-30, 67-68. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3426-9-8.

378:334(076.5)=135.1=161.1  

I-50

Cardiologie : Culegere de teste / Valeriu Revenco, Livi Grib, Alexandra Grăjdieru [et al.] ; redactor ştiinţific: Livi Grib ; Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Disciplina Cardiologie. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 444 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 444 (21 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-82-181-0.

616.1(079)

C 24

Indicații metodice privind practica de master a masteranzilor specialităţii „Administrarea afacerilor” / Larisa Pantea, Olga Igumnova, Larisa Savenco, Galina Caraganciu  ; Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”, Catedra „Business și Administrare”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 50 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN

378:334(076.5)=135.1=161.1  

I-50

Sedleţchi, Elena.

Dreptul proprietăţii intelectuale : Caiet de seminar : Surse de referinţă. Sinteza materiei. Teste-grilă. Speţe / Sedleţchi Elena,  Băieşu Aurel. – Chişinău : USEM, 2020. – 198 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la începutul cap. şi în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3293-3-0.

347.77(076)

S 41

„Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2017 ; Chişinău). Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene. Aportul mediului academic la consolidarea dialogului dintre Republica Moldova şi partenerii strategici în contextul crizelor regionale : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, 18 octombrie 2017 / fondator: Andrei Galben ; redactor-şef: Vitalie Gamurari ; colegiul de redacţie: Gheorghe Golubenco [et al.]. – [Chişinău] : ULIM, 2020. – 292 p. – (Symposia Professorum, ISBN 978-9975-124-64-5).

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3371-9-9.

34:378(082)=135.1=111=161.1

Ş 85

„Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2018 ; Chişinău). Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene.Cercetarea ştiinţifică — suport incontestabil pentru autorităţile statului în contextul asigurării realizării obiectivelor de dezvoltare ale societăţii : Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională, 16 octombrie 2018 / fondator: Andrei Galben ; redactor-şef: Vitalie Gamurari ; colegiul de redacţie: Gheorghe Golubenco [et al.]. – [Chişinău] : ULIM, 2020. – 213 p. : fig., tab. – (Symposia Professorum, ISBN 978-9975-124-64-5).

Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3471-1-2.

34:378(082)=135.1=161.1

Ş 85

Budevici-Puiu, Liliana.

Ghidul metodologic de drept sportiv / Liliana Budevici-Puiu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 320 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 307-320 (154 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-413-2.

349:796(075)

B 88

„Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate”, conferință internațională (2020 ; Chişinău). Conferința Internațională „Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate”, 20 februarie 2020, Chișinău. – Chişinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Europress”). – 161 p. : fot.

Antetit.: Curtea Constituțională a Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0414-5.

342.565.2(082)=135.1=161.1

J 95

„Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction”, international biogeochemical symposium (2020 ; Tiraspol). Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction : Proceedings of the International Biogeochemical Symposium = Биогеохимические инновации в условиях коррекции техногенеза биосферы : Труды Международного биогеохимического Симпозиума, 5–7 November 2020, Tiraspol / editorial board: Ermakov V. V. [et al.]. – Tiraspol : Shevchenko State University, 2020 (Тип. OOO „РВТ”) – . – ISBN 978-9975-150-59-0.

Vol. 1. – 2020. – 386 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Shevchenko State Univ. of Pridnestrovie, Vernadsky Inst. of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of Sci. (GEOKHI RAS). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez. : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – With the financial support from Sweden and British Embassies in Chisinau, in coop. with the public Association „EcoContact” and the Lab. of Environmental Biogeochemistry of GEOKHI RAS (V. V. Ermakov). – 120 ex. – ISBN 978-9975-150-60-6.

082:378=161.1=111

B 53

„Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction”, international biogeochemical symposium (2020 ; Tiraspol). Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction : Proceedings of the International Biogeochemical Symposium = Биогеохимические инновации в условиях коррекции техногенеза биосферы : Труды Международного биогеохимического Симпозиума, 5–7 November 2020, Tiraspol / editorial board: Ermakov V. V. [et al.]. – Tiraspol : Shevchenko State University, 2020 (Тип. OOO „РВТ”) – . – ISBN 978-9975-150-59-0.

Vol. 2. – 2020. – 316 p. : fig., tab. – Antetit.: Shevchenko State Univ. of Pridnestrovie, Vernadsky Inst. of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of Sci. (GEOKHI RAS). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte,rez. : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – With the financial support from Sweden and British Embassies in Chisinau, in coop. with the public Association „EcoContact” and the Lab. of Environmental Biogeochemistry of GEOKHI RAS (V. V. Ermakov). – 120 ex. – ISBN 978-9975-150-61-3.

082:378=161.1=111

B 53

Braghiş, Maria.

Proiecte didactice : Limba română : Clasa a 2-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Maria Braghiş, Eugenia Sarabaș, Tatiana Ganea. – Chişinău : Interprint, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3473-0-3.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Partea 1-a. – 2020. – 176 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3473-1-0.

373.3.016:811.135.1

B 76

Babele, Mihail (Michael).

Ilie Cătărău, o enigmă în istoria serviciilor secrete mondiale : Trilogie / Mihail (Michael) Babele ; coperta: Ilie Cătărău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sofart Studio”) – . – ISBN 978-9975-3468-1-8.

Cartea 1-a. – 2020. – 287 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3468-2-5.

821.135.1(478)-311.6

B 11

Vasilache, Vasile.

Caiete / Vasile Vasilache ; ediție îngrijită de Victor Vasilache ; copertă: Alex Dimitrov. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-0-0415-2.

[Vol.] 1. – 2020. – 173 p. – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. – 500 ex. – ISBN 978-9975-0-0416-9.

821.135.1(478)-8

V-33

Добров, Леонид.

Новейшая история гагаузов = Gök oguzlarin yeni tarihi : Воспоминания и размышления : Трилогия / Леонид Добров. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 632 p. : il., fot.

Tit. paral.: lb. găgăuză, rusă. – Texte : lb. rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-66-707-4.

323(478-29)

Д 560

Limba și literatura română: scenarii didactice / Aurelia Codreanu, Elena Lacusta, Viorica Popa, Svetlana Stanțieru. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 161 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 156-159 (77 tit.).

ISBN 978-9975-3441-3-5.

373.016:[811.135.1+821.135.1.09]

L 62

Iachim, Ion.

Treceau ca o nălucă şase cai… : Povestiri. Nuvele / Ion Iachim ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 288 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-496-8.

821.135.1(478)-34

I-12     

Domenti, Lidia.

Cărbuna : Valoarea vieții rurale / Lidia Domenti ; Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 152 p. : fot.

60 ex.

ISBN 978-9975-3468-3-2.

94(478-22)

D 65

„Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective : Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională = Artistic-spiritual education in the context of contemporary education: Achievements, challenges, perspectives : International scientific-practical conference, 30-31 octombrie 2020 : Broşură. Rezumate / coordonatori: Marina Cosumov, Tatiana Bularga. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipogr. „Indigou Color”). – 48 p.

Antetit.: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., engl.-rusă, rom.-engl.-rusă. – 75 ex.

ISBN 978-9975-3470-1-3.

37.015:378(082)=135.1=111=161.1

E 19

Gugulan, Leonid.

Dermatovenerologie în medicina dentară / Leonid Gugulan, Mircea Bețiu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 272 p. : fig.

Bibliogr.: p. 270-272 (36 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-82-182-7.

[616.5+616.9]:616.314

G 94

Bres, Nicoleta.

Ceai de suflet / Nicoleta Bres ; ilustrații: Georgian Andrei Turturică ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 168 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3458-3-5.

821.135.1(478)-1

B 82

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020 : Rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Vol. 1 : Științe juridice și economice. – 2020. – 315 p. – Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-49-5.

[343+342]:378(082)=135.1=111=161.1

I-58

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020 : Rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Științe ale naturii si exacte. – 2020. – 349 p. : fig., tab. – Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-50-1.

082:378=135.1=111=161.1

I-58

Teleman, Ion Nistor.

Săgeţi de codrean / Ion Nistor Teleman. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 90 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3474-0-2.

821.135.1(478)-1

T 34

Отношения по замыслу творца :Методическое пособие по подготовке молодёжи к отношениям и браку для христианских лидеров / В. Сазонов, Д. Ламбру, Р. Вельчев [и др.] ; редактор-составитель: В. Сазонов ; Проект „Достоинство в равенстве”, Общественная Ассоциация „Начало жизни”. – [Кишинэу] : ОА „Начало жизни”, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 153 p. : tab.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – При фин. поддержке Swedish Mission Council (SMC) и Swedish Intern. Development Coop. Agency (Sida). – 200 ex.

ISBN 978-9975-151-71-9.

27-47(076)

О-845

Gheorghe Maxian – orheianul de la Dolna : Biobibliografie / Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” ; alcătuitor: Valentina Frunză ; responsabil de ediţie: Stepanida Ţugui. – [Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”)]. – 218 p. : fot., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-52-219-9.

016:[821.135.1(478).09+78+929(478)]

G 40

Mălăncioiu, Ileana.

Peste zona interzisă / Ileana Mălăncioiu ; poeme alese de Simona Sora ; fotografii de Vlaicu Bunduchi ; concepție grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 280 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatorii colecției: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 28).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-459-6.

821.135.1-1

M 17

Gonzalez, Carlos Alberto.

One body, two immune systems / Carlos Alberto Gonzalez, Silvana Gonzalez, Jeremías González ; Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz Pontificia, Universidad Católica Argentina Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 47 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 32-39 (68 tit.).

ISBN 978-9975-3417-9-0.

612.6.017

G 69

Clifford, Kanon N.

A Comparison of English and Canadian Common Law on Medical Negligence Conflict Resolution : To what extent can arbitration and mediation stifle the rising costs of medical litigation and how can medical negligence lawyers advise their clients now and into the future? / Kanon N. Clifford. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 53 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 41-46 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3475-0-1.

347.965.42(410+71)

C 57

Ciurunga, Andrei.

Niciun cerc nu se-nchide / Andrei Ciurunga ; antologie și prefață de Lucia Țurcanu ; copertă, concepție grafică: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 65 p. : fasc., fot. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-0-0417-6.

821.135.1(478)-1

C 55

Esinencu, Nicolae.

Frânghie la cer / Nicolae Esinencu; antologie și prefață de Eugen Lungu ; copertă, concepție grafică: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 65 p. : fasc., fot. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).

Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-0-0418-3.

821.135.1(478)-1

E 77

Khalil-Butucioc, Dorina.

Dramaturgia națională din anii ’90 în (con)textul postmodernismului / Dorina Khalil-Butucioc. – [Chişinău] : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 264 p. : fot.

Bibliogr.: p. 239-248 (182 tit.). – Apare cu contribuția Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-377-5.

792.03

K 41

Tiosa, Iuliana.

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten/Schreiben : Reader für den Kurs Wissenschaftliches Schreiben / Iuliana Tiosa ; Die Pädagogische Universität „Ion Creangă”, Deutscher Lehrstuhl. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 84 p. : tab.

Bibliogr.: p. 68-69 (24 tit.). – 7 ex.

ISBN 978-9975-3452-4-8.

378.091

T 62

Cereteu, Igor.

Biblioteca Mănăstirii Japca : Catalogul cărţilor şi însemnărilor manuscrise / Igor Cereteu, Octavian Moşin ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : Lexon Prim, 2020. – 198 p. : fasc., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3454-8-4.

017:271.2-788(478-21)

C 35

Laszlo, Alexandru.

Lectura lui Dante. Infernul / Laszlo Alexandru ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier Popular / colecţia coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – ISBN 978-9975-86-460-2.

Vol. 1. – 2020. – 624 p. : fig. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-461-9.

821.131.1.09

L 25

Laszlo, Alexandru.

Lectura lui Dante. Purgatoriul / Laszlo Alexandru ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier Popular / colecţia coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – ISBN 978-9975-86-460-2.

Vol. 2. – 2020. – 662 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-462-6.

821.131.1.09

L 25

Laszlo, Alexandru.

Lectura lui Dante. Paradisul / Laszlo Alexandru ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier Popular / colecţia coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4). – ISBN 978-9975-86-460-2.

Vol. 3. – 2020. – 680 p. : fig. – Bibliogr.: p. 669-676 (116 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-463-3.

821.131.1.09

L 25

Țurcanu, Andrei.

Un destin asumat / Andrei Țurcanu ; ediție îngrijită de Nina Corcinschi ; coperta: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – 418 p. – (Cartier popular / colecţia coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-86-464-0.

821.135.1(478).09

Ț 94

Пармакли, Иван.

Сквозь Вселенную / Иван Пармакли. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 125 p. : fig.

Bibliogr.: p. 114-115 (27 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3454-9-1.

524

П 183

Dicţionar român-rus, rus-român = Румынско-русский, русско-румынский словарь / coordonator: Alina Ciobanu-Tofan. – [Chişinău] : Arc : Gunivas, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 1264 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0419-0 (Arc). – ISBN 978-9975-3460-3-0  (Gunivas).

811.135.1’374.822=161.1+811.161.1’374.822=135.1

D 39

Guţuleac, Vasile.

Ţiganii : nuvele, amintiri, poezii, cîntece / Vasile Guţuleac ; coperta: O. Corniencova. – [Chişinău] : Tipografia din Bălți, 2020. – 111 p. : il, fot., n. muz.

Referinţe bibliogr.: p. 108. – 25 ex.

ISBN 978-9975-3422-9-2.

ISMN 979-0-3480-0429-7.

821.135.1(478)-8

G 98

Smirnov, E. D.

Evoluția taurinelor specializate pentru lapte în Republica Moldova / Smirnov E. D., Constandoglo A. G., Focșa V. F. ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Ed. a 2-a, trad. și compl. – Maximovca : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 312 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 292-303 (184 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-799-2.

636.22/.28.08(478)

S 64

Ţopa, Tudor.

Negurenii din braţele Răutului / Tudor Ţopa ; fotografii: Pavel Bălan [et al.]. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 324 p. : fig., fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-72-6.

94(478-22)

Ţ 76

Creangă, Ion.

Amintiri din copilărie (fragmente) ; Poveşti / Ion Creangă ; îngrijire de Anatol Vidrașcu ; cronologie de Raluca Dună ; ilustrații: Simion Zamșa și Elena Karachentseva ; copertă: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Litera ; Bucureşti : Litera mică, 2020 (R. A. „Monitorul Oficial”). – 304 p. : il. – (Mari povestitori români, ISBN 978-9975-74-948-0).  

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 2000 ex.      

ISBN 978-9975-74-947-3.

821.135.1-34-93

C 84

Moldovenescu, Amit (Miroliubov Trifan).

Meditaţii / Amit Moldovenescu ; copertă: Dumitru Maxim; Societatea Ştiinţifică „Omul şi Universul”. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 136 p. : fig., fot.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-72-500-2.

111.1

M 87

Acum suntem noi anticii :antologia generaţiei ’90 / [selecție] de Răzvan Țupa și Adrian Ciubotaru ; fotografii de Andrei Moraru ; concepție grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 296 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatorii colecţiei: Emilian Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 29).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-465-7.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

A 16

Informative inventory report of the Republic of Moldova 1990-2017 / Stela Drucioc, Oleg Bogdevici, Stela Drucioc

[et al.]

; coordinators: Maxim Popov [et al.] ; team leaders: Aculina Aricu [et al.] ; Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment / Institute of Chemistry, UN Environment small-scale funding contributions for „Supporting National Planning for action on Short-Lived Climate Pollutants” initiative of the Climate and Clean Air Coalition, Project „Institutional strengthening support to scale up action on short-lived climate pollutants in the Republic of Moldova”. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 269 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 201-206. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3347-8-5.

504.3.054:551.588.74(478)”1990/2017″(047)

I-52

Agenda mea antistres :Fac notițe și colorez / ilustraţii de Marica Zottino. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Unisoft, Ucraina). – 105 p.

Tit. orig.: Mon carnet de notes à colorier pour révéler ma vraie nature. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0420-6.

087.5+159.946.4

A 27

Practica profesională : Ghid pentru stagiari : Program de master : Didactica limbii române ca limbă nematernă/străină : (ciclul 2, studii superioare de master) / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra Limbă și Comunicare ; coordonatori: A. Barbăneagră, Liuba Petrenco. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 25 p. : tab.

Bibliogr.: p. 14-16. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-461-1.

378.147:[37.016:811.135.1’243](076.5)

P 89

Practica profesională : Ghid pentru stagiari : Program de master : Educație lingvistică și comunicare interculturală : (ciclul 2, studii superioare de master) / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra Limbă și Comunicare ; coordonatorii: A. Barbăneagră, Liuba Petrenco. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 24 p.

Bibliogr.: p. 13-15. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-462-8.

378.147:[37.015:81/82](076.5)

P 89

Pavlenco, Mihaela.

Teorii și metodologii avansate în didactici particulare : Formarea reprezentărilor elementare matematice și Educația digitală : Suport de curs / Pavlenco Mihaela ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 254 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 253-254 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-463-5.

373.2/.3.016:[51+004](075.8)

P 47

Petrenco, Liuba.

Abordarea interculturală a procesului didactic: Suport de curs / Liuba Petrenco ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limbă şi Comunicare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 42 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 39-42 şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-464-2.

37.015(075)

P 57

Petrenco, Liuba.

Praxiologia comunicării interculturale : Suport de curs / Liuba Petrenco ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limbă şi Comunicare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 34 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 32-34 şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-465-9.

37.015(075)

P 57

Petrenco, Liuba.

Sociologia educației interculturale: Suport de curs / Liuba Petrenco  ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limbă şi Comunicare. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 30 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 8-9 (21 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-466-6.

37.015:316(075)

P 57

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare” : Rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Ştiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. – 2020. – 258 p. : fig. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-152-51-8.

082:378=00

I-58

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020 : Rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Vol. 2 : Științe juridice și economice. – 2020. – 362 p. – Antetit.: Universitatea de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-152-52-5.

34:378(082)=00

I-58

Цэруш, Алена.

Путешествие А. С. Пушкина по берегу Прута (1821 г.) : Краеведческие сочинения / Алена Цэруш, Павел Любич. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Căpăţână Print”). – 200 p. : fot., il.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3477-0-9.

821.161.1.09+821.161.1-1

Ц 975

Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia bibliothecariorum (5 ; 2017 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ediţia a 5-a, 23 februarie 2017 / redactor responsabil: Elena Harconiţa ; colegiul de redacţie: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rezumate în limba engleză: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2020. – 110 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN 978-9975-50-250-4.

02+01(082)=135.1=161.1

C 62

Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia bibliothecariorum (6 ; 2018 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ediţia a 6-a, 23 februarie 2018 / redactor responsabil: Elena Harconiţa ; colegiul de redacţie: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rezumate în limba engleză: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2020. – 129 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN 978-9975-50-251-1.

02+01(082)=135.1=161.1

C 62

„Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 804 p. : fig., fot., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – În red. aut.

ISBN 978-9975-75-985-4.

082:378=135.1=111=161.1

C 63

„Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (22 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Competitivitate şi Inovare în Economia Cunoaşterii”, Ediţia a 22-a, 25-26 septembrie 2020 : Culegeri de teze / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2020. – 99 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercet., Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.

ISBN 978-9975-75-986-1.

082:378=00

C 63

Морарь, Марина.

Музыкальное воспитание : Учебник для 3 класса / Марина Морарь, Александру Борш ; traducere din limba română: Tatiana Berezovicova ; comisia de evaluare: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 96 p. : fig.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9200 ex.

ISBN 978-9975-85-237-1.

ISMN 979-0-3480-0430-3.

78(075.2)

М 790

Marinciuc, Mihai.

Fizică : Manual pentru clasa a 11-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu ; comisia de evaluare: Ludmila Bulhac [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 21400 ex.

ISBN 978-9975-85-238-8.

53(075.3)

M 39

Rotaru, Ghenadie.

Disciplină și comportament canin : Metode și reguli practice în dresaj / Ghenadie Rotaru ; coautori: Irina Nistor, Tatiana Rotaru. – Ediție revizuită și compl. – Chişinău : s. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 100 p. : fig., fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-151-73-3.

636.7.088

R 82

Ceban, Veronica.

Educația parentală pas cu pas : Management eficient al rolului de părinte : Suport informativ – caiet de lucru / Ceban Veronica, Calaraș Carolina ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Ştiințifice al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 140 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 123-125 (35 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3347-7-8.

37.018.1(075)

C 33

„Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică”, conferinţă ştiinţifico-practică (5 ; 2020 ; Chişinău). Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică = Личность и спорт: теория, методика, практика = Personality and sports: theory, methodology, practice : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice, Ediţia a 5-a, 5 octombrie 2020, Chișinău, Republica Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 160 p. : fig., tab.  

Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3076-9-7.

796/797(082)=135.1=161.1

P 52

Degeţica.– [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 13 p. : des. – (Cărţi mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-6-9.

821-34-93

D 27

Tăutu, Inesa.

Fructe / Inesa Tăutu.– [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 13 p. : des. – (Cărţi mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-7-6.

087.5:373.2

T 28

Tăutu, Inesa.

Legume / Inesa Tăutu.– [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 13 p. : des. – (Cărţi mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-8-3.

087.5:373.2

T 28

Tăutu, Inesa.

Transport / Inesa Tăutu.– [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 13 p. : des. – (Cărţi mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-3455-9-0.

087.5:373.2

T 28

Cei 3 purceluşi.– [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 13 p. : des. – (Cărţi mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-0-0.

821-34-93

C 34

Turtă dulce.– [Chişinău] : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 13 p. : des. – (Cărţi mici pentru pici, ISBN 978-9975-143-93-6).

500 ex.

ISBN 978-9975-3476-1-7.

821-34-93

T 95

„Mediul şi dezvoltarea durabilă”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (5 ; 2020 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, Ediţia a 5-a jubiliară, 90 de ani ai UST, 30-31 octombrie 2020 / comitetul ştiinţific: Coropceanu Eduard [et al.] ; comitetul de organizare: Mironov Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia UST). – 283 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Fac. de Geografie. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –  100 ex.

ISBN 978-9975-76-315-8.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

M 54

Ciobanu, Liuba.

Pe aripi de dor : Poezii / Liuba Ciobanu ; prefață: Dumitru Maxim ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 104 p.

70 ex.

ISBN 978-9975-72-497-5.

821.135.1(478)-1

C 51

Găluşcă, Ion.

Pedagogia între Cer şi Pământ / Ion Găluşcă ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 344 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-498-2.

821.135.1(478)-8

G 16

Mardare, Marcela.

Dincolo de noi : Povestiri / Marcela Mardare ; fotografii: Ruxanda Romanciuc ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 300 p. : fot.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-499-9.

821.135.1(478)-34

M 35

Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia bibliothecariorum (5 ; 2017 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ediţia a 5-a, 23 februarie 2017 / redactor responsabil: Elena Harconiţa ; colegiul de redacţie: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rezumate în limba engleză: Valentina Topalo. – Bălţi : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2020. – 110 p. : fig., fot., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN

02+01(082)=135.1=161.1

C 62

Mao, Shizhu.

Recherche de marketing sur le marché pharmaceutique chinois dans le nouvel environnement / Shizhu Mao. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 64 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 59-61.

ISBN 978-9975-154-58-1.

615.1(517.4):339.138

M 31

Bentil, Samuel.

Assessing the implementation of problem-based learning method in geography education: a study of University of Cape Coast / Samuel Bentil. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 103 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 80-91.

ISBN 978-9975-154-42-0.

378.091:911

B 45

Chevrou, Robert B.

Souvenirs forestiers / Robert B. Chevrou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 159 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor.

ISBN 978-9975-154-43-7.

630

C 41

Ntyam, Andeme.

Brume / Ntyam Andeme. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 68 p.

ISBN 978-9975-154-44-4.

821.133.1(6)-3

N 83

Gbe, Reverend Michel.

Quand le cœur de Dieu est touche, principe de la causalite : Se connecter au cœur de Dieu, quand on aspire a une vie de plenitude dans tous les domaines de notre vie / Reverend Michel Gbe. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 126 p.

Referinţe bibliogr.: p. 125 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-45-1.

27-29

G 11

Korsah, Leo Andoh.

The distinctiveness of the catholic priesthood in a religio-pluralistic Ghana / Leo Andoh Korsah. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 73 p.

Bibliogr.: p. 66-69. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-46-8.

272/273(667)

K 74

Population et developpement dans une societe en mutations sans transitions :Recherches et analyses sur le Congo-Brazzaville/ sous la direction de Gertrude Ndeko et Julio Nganongo Ossere ; préface de Pierre Teisserenc. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 229 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-47-5.

316.4(672.4)

P 84

Lange, Jean-Marie.

Après la guerre, …les survivants ! / Jean-Marie Lange. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – . – ISBN 978-9975-154-48-2.

Première partie : Jalhay. – 2020. – 157 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-154-49-9.

821.133.1(493)-92

L 20

Du, James Xianxing.

Biblical Etymology of Prophet and Priest / James Xianxing Du. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 64 p.

Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (23 tit.).

ISBN 978-9975-154-50-5.

27-29

D 86

Foura, Islem.

Mixité fonctionnelle et forme urbaine : Cas d’étude : la reconversion de l’entrepôt Macdonald / Islem Foura. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 65 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 59-61 şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-51-2.

725.35:711.4

F 84

Daiba, Kabe Abel.

Capacité de résilience des pasteurs et agropasteurs face aux crises et catastrophes dans le bassin du Lac Tchad : cas du département de Wayi/région du Lac / Daiba Kabe Abel. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 109 p. : fig., fot., tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 87-90 (52 tit.).

ISBN 978-9975-154-52-9.

631.585(6-15)

D 12

Agoudavi, Boniface K. E.

Du Leadership à la Gouvernance Locale crowd / Boniface K. E. Agoudavi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 156 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 152 (6 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-154-53-6.

316.46

A 27

Malleron, Béatrice.

Et Si eux se taisent, les pierres crieront ! / Béatrice Malleron. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 112 p.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-154-54-3.

27-29

M 17

Cimwanga, Badibanga Arthur.

Follow me / Arthur Cimwanga Badibanga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 57 p.

Referinţe bibliogr.: p. 56.

ISBN 978-9975-154-55-0.

811.111’36

C 49

Comfort, Win Ariho.

Monster Queen – A Treasure Of Secrets / Ariho Comfort Win. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 156 p. : fot.

ISBN 978-9975-154-56-7.

821.133.1(6)-3

C 63

Amajoune, Akram.

La Responsabilité sociétale des collectivités territoriales : Stratégies et moyens pour un développement humain – cas d’employabilité des jeunes / Amajoune Akram. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 105 p. : fig., tab.

     Bibliogr.: p. 104-105.

ISBN 978-9975-154-57-4.

316.42:352

A 45

Dulgheru, Valeriu.

Bazele elaborării creative a produselor / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-737-4.

Vol. 1 : Istoria și evoluția tehnicii, creativitate. – 2020. – 470 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 440-462 (361 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-738-1.

62(091)

D 88

Dulgheru, Valeriu.

Bazele elaborării creative a produselor / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-737-4.

Vol. 2 : Elaborarea creativă a produselor. – 2020. – 440 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 412-432 (320 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-87-739-8.

620.9(091)

D 88

Domenco, Ion.

Lacrima Basarabiei : (consecinţele Pactului Molotov–Ribbentrop, raioanele de sud ale Basarabiei) / Ion Domenco. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 138 p. : fot.

Bibliogr.: p. 137 (32 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-52-220-5.

821.135.1(478)-94

D 65

Onufrei, Eugenia.

Le français : Niveau A1 : Langue étrangère 2 : 10e classe / Eugenia Onufrei, Zinaida Vîrlan ; comisia de evaluare: Irina Iurin (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 105 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9980 ex.

ISBN 978-9975-0-0421-3.

811.133.1(075.3)

O-59

Vîrlan, Zinaida.

Le français : Niveau A2.1 : Langue étrangère 2 : 11e classe / Zinaida Vîrlan, Eugenia Onufrei ; comisia de evaluare: Irina Iurin (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 105 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. – 9710 ex.

ISBN 978-9975-0-0422-0.

811.133.1(075.3)

V-66

Tighineanu, Alexandra.

Îndrumar metodic privind elaborarea și susținerea proiectului juridic : pentru studenţii ciclului I – studii de licenţă : Specialitatea „Drept” / Alexandra Tighineanu ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Economie generală și drept”, Departamentul „Drept”. – Chişinău : ASEM, 2020. – 17 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Bibliogr.: p. 11 (7 tit.).

ISBN 978-9975-75-987-8.

378:34(076.5)

T 59

Bordianu, Anca.

Chirurgia reconstructivă a feţei sub anestezie locală / Anca Bordianu. – [Chişinău] : Universul, 2020. – 117 p. : fig.

Bibliogr.: p. 111-117. – 100 ex.

ISBN 978-9975-47-186-2.

617.52-089.844-089.5

B 69

Берназ-Сикорски, Нина.

Биология : Учебник для 7-го класса / Нина Берназ-Сикорски, Виолета Копил, Георгий Рудик ; traducător: Ludmila Perciuleac ; comisia de evaluare: Stela Arhip (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 146 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii și Cercetării. – 9500 ex.

ISBN 978-9975-85-239-5.

57(075.3)

Б 510

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2020 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020 : Rezumatele comunicărilor / comitetul științific: Gheorghe Ciocanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 – . – ISBN 978-9975-152-53-2.

Vol. 1 : Științe sociale. – 2020. – 299 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Cercet. și Inovare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-152-54-9.

082:378(478-25)=135.1=111=161.1

I-58

Prisăcaru, Veronica.

Managementul proiectelor : Note de curs : pentru studenţii programelor de master: „Administrarea afacerilor” şi „Managementul resurselor umane” / Veronica Prisăcaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul Administrarea Afacerilor. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 124 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 112-114 (52 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-55-6.

005.8:334(075.8)

P 92

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.