Cărţi în curs de apariţie, Martie 2020

Franţuzan, Ludmila.

Mediul educaţional şcolar în contextul implementării curriculumului / Ludmila Franţuzan, Svetlana Nastas, Ionela Hîncu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 92 p.

Referinţe bibliogr.: p. 86-88 (47 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-175-5.

373.091

F 87

Vangheli, Spiridon.

Radu, bunica şi câinele Bumbu / Spiridon Vangheli ; des.: Eugen Ţâbârnac şi Lică Sainciuc. – Chişinău : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : des. color.

15000 ex.

ISBN 978-9975-0-0378-0.

821.135.1(478)-34-93

V-24

Säfström, Maja.

Mic atlas ilustrat de curiozităţi uimitoare despre animale / Maja Säfström ; trad. de Anastasia Gavrilovici ; il. de aut. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 120 p. : il. – (Cartier codobelc / col. coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

Tit. orig.: The ilustrated compendium of amazing animal facts. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-420-6.

087.5:59(084)

S 14

Febra la copii : Indicaţie metodică/ Cracea A., Revenco N., Călcâi C. [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. Medicina Nr. 2, Dep. Pediatrie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 60 p.

Referinţe bibliogr.: p. 60. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-215-5.

616.9-053.2(076.5)

F 29

Fever in children : Methodical indications / Cracea A., Revenco N., Călcîi C. [et al.] ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacie, Fac. of Medicine No. 2, Dep. of Pediatrics. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 60 p.

Referinţe bibliogr.: p. 60. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-216-2.

616.9-053.2(076.5)

F 46

Moussaoui, Haytem.

Thermodynamic analysis and study the impact of temperature and humidity on the Taraxacum Officinale leaves’ powder : Moisture sorption isotherms and thermophysical characterization of the Taraxacum Officinale leaves’ powder / Haytem Moussaoui, Ali Idlimam, Abdelkader Lamharrar. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 49 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 36-40.

ISBN 978-9975-3396-8-1.

633.88:581.197

M 92

Omor, Anass.

Les eaux usées des Tanneries modernes et artisanales : Effluents chargés en sulfure : Identification de la charge polluante et traitement par méthode physicochimique / Anass Omor, Zakia Rais, Mustapha Taleb. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 96 p.

Referinţe bibliogr.: p. 80-89.

ISBN 978-9975-3396-9-8.

628.3

O-53

Panigrahi, Ashok.

Working Capital Management Practices : Management of Working Capital: An Indian Perspective / Ashok Panigraphi. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 149 p.

Referinţe bibliogr.: p. 135-137.

ISBN 978-9975-3411-0-3.

658.147(540)

P 23

Gautami, Santhapalli.

Management of Non-Performing Assets in Banking Sector : Asset classification and trends of NPAs / Santhapalli Gautami, Nalla Bala Kalyan. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 103 p.

Referinţe bibliogr.: p. 86-90 (60 tit.).

ISBN 978-9975-3411-1-0.

336.71

G 24

Măsuri sanitare veterinare pentru ameliorarea situaţiei epidemiologice la fermele cubicule : (Ghid practic) / Caraman Mariana, Cremeneac Larisa, Starciuc Nicolae [et al.] ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de Biologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 75 p.

Bibliogr.: p. 72-75 (45 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-726-8.

636.09(036)

M 45

Florilegiu : Aplomb pentru doi / coord. de proiect: Nina Vasilii. – Chişinău : Notograf Prim, 2020 – . – ISBN 978-9975-84-119-1.

Cartea 1-a. – 2020. – 303 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-84-120-7.

[821.135.1(478)+821.135.1]-82

F 69

Tulburări de spectru autist şi boli genetice rare : Ghid practic / Larisa Boronin, Jana Chihai, Igor Nastas [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 248 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3359-5-9.

616.89-008-07-08(075)

T 93

Римская, Галина.

И слёзы, и садов цветенье… / Галина Римская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Pimex Com”). – 433 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3359-3-5.

821.161.1(478)-1

Р 515

Paşalı, Piotr.

Nicä yazmaa diplom işini : praktika yardımcısı = Как написать дипломную работу : Практическое пособие / Paşalı Piotr ; Komrat Devlet Univ. – Komrat : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex Com”). – 24 p.

Tit. paral.: lb. găgăuză, rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3359-4-2.

378(076.5)

P 38

Bejan, Octavian.

Oameni, pe care i-am cunoscut / Octavian Bejan. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 139 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-95-2.

821.135.1(478)-94

B 41

Bejan, Octavian.

Politica, probleme naţionale şi mondiale / Bejan Octavian.– Chişinău : CEP USM, 2020. – 115 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-96-9.

32(478)

B 41

Bujor, Ala.

Vreau să fiu… : Ghidul profesiilor şi meseriilor / Ala Bujor, Cristina Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p.

1500 ex.

ISBN 978-9975-60-350-8.

087.5:331.54

B 90


Ghidul pacientului cu hiper tensiune arterială / Ghenadie Curocichin, Alexandru Carauş, Natalia Zarbailov [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Imprint Plus”). – 68 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3386-4-6.

616.12-008.331.1(036)

G 49

Lagaeva, Tania.

Papagal şi Chiţcaval / Tania Lagaeva ; trad. din rusă: Viorica-Ela Caraman ; il.: Cristina Nilova. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 32 p. : des. color.

Tit. orig.: Мышонок и Попугай. – 750 ex.

ISBN 978-9975-0-0379-7.

821.161.1(478)-34-93

L 14

Демченко, Алексей.

Социальная прикладность физического воспитания современных школьников : Монография / Алексей Демченко. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 208 p.

Bibliogr.: p. 199-208 (120 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-400-2.

373.3:796.015

Д 318

Cimpoieş, Gheorghe.

Soiuri de pomi / Gheorghe Cimpoieş, Mihail Machidon ; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 336 p.

Referinţe bibliogr.: p. 334-336 (47 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-727-5.

634.1/.2

C 49

Racu, Igor.

Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă / Igor Racu, Stela Pîslari ; Univ. Ped. de Stat din Chişinău, Fac. de Psihologie Specială, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 250 p.

Bibliogr.: p. 143-158 (228 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-439-0.

159.942-053.2

R 13

Kononova, Tatiana.

Metodologia cercetării pedagogice : (note de curs pentru cliclu II, Masterat) = Grundfragen der pädagogischen Gorshungen : (Vorlesungskurs für den Masterstdiengang) / Tatiana Kononova, Victor Chiseliov, Emilia Denisov. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 38 p.

Tit. paral.: lb. rom., germ. – Text : lb. germ. – Referinţe bibliogr.: p. 38 (9 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-440-6.

37.016:811.112.2(075.8)

K 71

Ciumac, Lucia.

Ce e rău şi ce e bine… : „curs” de etică pentru nepoţi / Lucia Ciumac. – Chişinău : Cartdidact, 2020. – 236 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3412-0-2.

17(075)

C 55

Dabija, Nicolae.

Prima dragoste e totdeauna ultima : (nuvele) / Nicolae Dabija ; graf. de aut. ; cop.: Andrei Dorgan. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 (Tipogr. Ed. „Universul”). – 384 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3384-3-1.

821.135.1(478)-32

D 11

Шова, Коман.

Жизнь как поэма / Коман Шова ; предисл.: Михай Чимпой ; послесл.: Николай Дабижа ; пер. с рум. на рус.: Татьяна Дабижа. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 (Tipogr. Ed. „Universul”). – 158 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3384-4-8.

821.135.1-1=161.1

Ш 780

Ţopa, Mihail.

Probleme de dinamică pentru concursuri şi olimpiade studenţeşti / Mihail Ţopa ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizica. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 104 p. : fig.

Bibliogr.: p. 104 (6 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-45-626-5.

531.1(079.1)

T 76

Solcan, Angela.

Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de an : Specialitatea: 0413.1. Business şi administrare : Ciclul I – studii superioare de licenţă / Angela Solcan, Serghei Portarescu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Dep. Management. – Chişinău : ASEM, 2020. – 34 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 24 (11 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-974-8.

378:334(076.5)

S 67

Schiţco-Căpăţână, Nina.

Zuza-Ruza, Buburuza : Poem / Nina Schiţco-Căpăţână ; postf.: Tudor Palladi ; des.: Ludmila Bouroş. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-681-0.

821.135.1(478)-1-93

S 33

Манторов, Георгий.

Так держать, друзья! : Записки военного штурмана / Георгий Манторов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Metrompaş”). – 136 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3368-2-6.

821.161.1(478)-94

М 239

Camara, Daouda.

Les Hystérectomies d’Héemostase : A la Maternité du Centre de Santé de Référence de La Commune V du District de Bamako / Daouda Camara, Alou Sidibe. – Chişinău : Online Marketing Group, 2020. – 101 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 95-97 (26 tit.).

ISBN 978-9975-3402-0-5.

618.14-006

C 16

Tonye, Emmanuel.

Antennes intelligentes : Analyse des performances par Pexemple / Emmanuel Tonye. – Chişinău : Online Marketing Group, 2020. – 441 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 435-441 (107 tit.).

ISBN 978-9975-3402-1-2.

621.39(075)

T 75

DeMarco, Donald.

Moral Compass / Donald DeMarco. – Chişinău : Online Marketing Group, 2020. – 74 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

ISBN 978-9975-3402-2-9.

17

D 29

Ştirbu, Titus.

Satelitul / Titus Ştirbu ; il.: Daniela Popa, Cătălina Guzun ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 16 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-459-3.

821.135.1(478)-1-93

S 85

Cultivarea şi utilizarea în zootehnie a unor plante furajere noi, netradiţionale pentru Republica Moldova : Recomandări practice / Coşman Sergiu, Ţîţei Victor, Bahcivanji Mihail [et al.] ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 76 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-56-728-2.

633.3(083.13)

C 94

Danilov, Anatolie.

Utilizarea nutreţurilor netradiţionale în alimentaţia porcinelor : (Recomandări) / Danilov, Anatolie, Donica Ion ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 60 p.

Bibliogr.: p. 60 (17 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-729-9.

636.4.084(083.13)

D 17

Petcu, Igor.

Instrucţiuni pentru bonitarea păsărilor agricole = Инструкция по бонитировке сельскохозяйственной птицы / Petcu Igor, Demcenco Boris ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 22 ; 22 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-730-5.

636.5.08(083.13)=135.1=161.1

P 54

Recomandări de creştere a ovinelor pentru pielicele / Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară ; elab.: Maşner Oleg [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-56-731-2.

636.32/.38(083.1)

R 36

Savca, Tatiana.

Politici publice locale : Manual pentru autorităţile administraţiei publice locale / Tatiana Savca ; Acad. de Administrare Publică, Catedra „Ştiinţe Administrative”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 187 p. : tab., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 182-187 (85 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3240-7-6.

352(478)(075)

S 28

Хандрабура, Лоретта.

Медиаобразование : Учебник : (7-8 класс) / Лоретта Хандрабура, Наталия Грыу. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 152 p.

Referinţe bibliogr.: p. 149-151. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3406-8-7.

37.015:659.3(075.3)

Х-190

Proiecte de ferme – model de producere a laptelui de diverse capacităţi şi tehnologii de întreţinere a taurinelor / Mihail Bahcivanji, Valentin Focşa, Alexandra Constandoglo [et al.] ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: 103-107 (46 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-732-9.

631.1+636.2

P 93

Cipileaga, Vitali.

De vorbă cu Emma / Vitali Cipileaga ; cop.: Ina Moroşanu. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Bestseller, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3349-7-6.

821.135.1(478)-4

C 54

Şleahtiţchi, Mihai.

Imaginabilis : O introducere în teoria reprezentărilor sociale / Mihai Şleahtiţchi. – Chişinău : Ştiinţa ; Bucureşti : RAO Distribuţie, 2020. – 640 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul părţilor. – Index nominum, rerum : p. 603-639. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-202-9 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-006-325-4 (RAO Distribuţie).

316

S 63

Cipileaga, Vitali.

În umbra paşilor tăi : roman / Vitali Cipileaga ; cop.: Georgeta Vrabie. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Bestseller, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 248 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3349-8-3.

821.135.1(478)-31

C 54

Dunford, Victoria.

Inimi albastre: dedicaţie şi nebunie / Victoria Dunford. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 178 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-682-7.

177.7

D 94

Suport de curs la disciplina „Proiect alternativ de design” : (pentru studenţii ciclului II masterat) / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative ; elab.: Iulia Mirza ; coord.: Olimpiada Arbuz. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 43 p.

Referinţe bibliogr.: p. 36 (23 tit.). – 5 ex.

ISBN 978-9975-3408-1-6.

747.021.2(075.8)

S 96

Cojocari, Eugenia.

Culegeri de teste şi speţe la Disciplina „Drept Civil” : (Partea generală I şi II, Partea specială I şi II) / Eugenia Cojocari, Natalia Ctitor, Vasile Perederco ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Catedra Drept Public şi Privat. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 54 p.

Referinţe bibliogr.: p. 53-54. – 20 ex.

ISBN 978-9975-56-733-6.

347(079)

C 61

Ciobanu, Constantin Gh.

Metafora culorii : maeştri ai artei plastice contemporane din Republica Moldova : Alexandru Bulat / Constantin Gh. Ciobanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 140 p. : fot.

Bibliogr.: p. 139-140. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3388-9-9.

75/76.071.1(478)

C 51

Nutriţia şi alimentaţia copilului şi adolescentului : Indicaţii metodice / Petru Martalog, Ninel Revenco, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rep. Moldova, Dep. Pediatrie. – Chişinău : Medicina, 2020. – 115 p.

Referinţe bibliogr.: p. 114-114 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-161-2.

613.2.03-053.2(076.5)

N 98

Popa, Gheorghe.

Metodologia şi etica cercetării : Suport didactic pentru orele de laborator : (studii superioare de masterat) / Gheorghe Popa ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de Lb. Rom. şi Filologie Rom. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi). – 52 p.

Referinţe bibliogr.: p. 50-52. – 50 ex.

ISBN 978-9975-50-242-9.

001.891(075)

P 79

În căutarea timpului furat : Serată de creaţie Alexandru-Horaţiu Frişcu la 70 de ani, Casa Scriitorilor, Chişinău, 13 august 2019 / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. din Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Uniunea Scriitorilor din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 72 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-734-3.

821.135.1(478).09(092)

I-49

Auto / design graf.: Sanda Monastîrli, Daniela Toma.– Ed. 1-a. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 14 p. : des. – (Seria „Cărţi de colorat”, ISBN 978-9975-3407-7-9 ; Vol. 1).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3407-8-6.

087.5

A 93

Haouam, Abdallah.

Thermodynamique technique : Cours et Exercices corrigés / Abdallah Haouam. – Chişinău : Online Marketing Group, 2020. – 92 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 92 (8 tit.).

ISBN 978-9975-3402-3-6.

536.7(075.8)

H 23

Ngbolua Koto-te-Nyiwd, Jean-Paul.

Activité anti-drépanocytaire de Canarium schweinfurthii (Bursaceae): Plante médicinale du bassin de la rivière Ebola en République démocratique du Congo / Jean-Paul Ngbolua Koto-te-Nyiwa, Pius Mpiana Tshimankinda, Emmanuel Lengbiye Moke. – Chişinău : Online Marketing Group, 2020. – 51 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 39-48.

ISBN 978-9975-3402-4-3.

633.88(672.4)

N 56

Albu, Luminiţa.

Dezvoltarea vorbirii : 3-4 ani : grupa mică / Luminiţa Albu ; co-autori: Ala Ţepordei, Constanţa Tayanc ; versuri: Veronica Stoianov ; il.: Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 38 p. : des. color. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3413-1-8.

373.2.016

A 33

Абакумова-Забунова, Н. В.

Кунича древлеправославная / Н. В. Абакумова-Забунова.– Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 592 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3406-9-4.

271.22-788-9:94(478-22)

А 132

Ctitor, Natalia.

Suport metodic la disciplina „Acte procesuale civile” : Modele de acte procesuale civile, perfectate de părţile şi participanţii procesului civil / Natalia Ctitor, Vasile Perederco ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Catedra Drept Public şi Privat. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 196 p.

Referinţe bibliogr.: p. 196 (5 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-735-0.

347.931(075.8)

C 92

Mircos, Vlad.

Visul stelelor : Culegere de piese pentru pian / Vlad Mircos ; versuri: Rodica Toma ; pref.: Galina Furdui ; st. muziologic: Adrian Beldiman. – Chişinău : Dira-Ap, 2020. – 102 p.

Tex lb. rom., rusă. – În regia aut. – 100 ex.

ISMN 979-0-3480-0412-9.

ISBN 978-9975-3236-4-2.

785:780.616.433

M 76

Doga, Eugen.

Dialogurile dragostei : Arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Eugen Doga ; notograf: Dumitru Cârciumaru. – Ed. a 2-a, adăugită şi revizuită. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-86-421-3.

[Vol.] 1. – 2020. – 164 p. : n. muz. – 800 ex. – ISMN 979-0-3480-0413-6. – ISBN 978-9975-86-422-0.

784.3

D 62

Lowell, Barbara.

Mastodontul Meu / Barbara Lowell ; il. de Antonio Marinoni. – Chişinău : Cartego, 2020 (Imprimat în China). – 36 p.

1500 ex.

ISBN 978-9975-3398-1-0.

821.111-34-93

L 82

Bujor, Cristina.

Despre responsabilitate : Cum reparăm o greşeală / Cristina Bujor ; il.: Veronica Mariţ. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 34 p. – (Colecţia „Întâmplări cu tâlc”, ISBN 978-9975-60-352-2).

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-351-5.

821.135.1(478)-34-93

B 90

Jurat, Valeriu.

Didactica gimnasticii acrobatica : Recomandări metodice pentru studenţii USEFS privind însuşirea tehnicii exerciţiilor acrobatice / Valeriu Jurat, Carolina Moga ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de gimnastică. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 116 p.

Bibliogr.: p. 114-116 (31 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-736-7.

37.016:796.41(076.5)

J 92

Ciobanu, Ion.

Tochile-Răducani – file de istorie, rânduri de legendă / Ciobanu Ion, Dănălache Paraschovia, Doba Anastasia. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 180 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-86-9.

94(478-22)

C 51

Colun, Vladimir.

Masaj Terapeutic : (de bază) : Suport pentru cursanţii Şcolii de Masaj „SPA Therapy” / Vladimir Colun ; Şcoala de Masaj şi Practic Kinetoterapeutic „SPA Therapy”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-737-4.

Modulul 2. – 2020. – 58 p. : fig. – 300 ex. – ISBN 978-9975-56-738-1.

615.825(075)

C 62

Быргэу, Михаил.

Криминология и противодействие преступности : Общая часть : Учебное пособие / Михаил Быргэу ; гл. ред.: Токаренко Владимир ; науч. консультант: Валерий Кушнир. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 384 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-739-8.

343.9(075.8)

Б 954

Cartea. Biblioteca. Cititorul : Buletin metodic / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; resp. de ed.: Eugenia Bejan ; coord.: Lilia Tcaci. – Chişinău : Arc, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-928-15-1. – ISSN 1857-1182.

Fascicula 29. – 2020. – 112 p. – Text : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-0-0380-3.

027.625(082)=135.1=161.1

C 27

Iastremschi, Virginia.

A Book of English Grammar : (in tables and schemes) / Virginia Iastremschi, Andrei Prohin, Eduard Rotaru. – 4th ed. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 108 p.

Cuvânt înainte paral.: lb. rom., rusă. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-72-460-9.

811.111’36(075)

I-30

Furmuzachi, Victoria.

Grammaire Française : dans les schémas et les tableaux / Victoria Furmuzachi, Aurelia Furmuzachi. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 96 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-72-461-6.

811.133.1’36(075)

F 98

Colesnic, Iurie.

Chişinăul nostru necunoscut / Iurie Colesnic. – Ed. a 3-a, rev. – Chişinău : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 632 p. – (C(art)ier” /  col. coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Rez.: lb. engl. – Indice de nume : p. 622-632. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-86-423-7.

94(478-25)

C 62

Haşcu-Ghimpu, Dina.

Poeziile Elizei despre flori şi despre gâze / Dina Haşcu-Ghimpu ; il. de aut. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Sirius”). – 36 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-57-273-6.

821.135.1(478)-1-93

H 34

Colorăm Animale din junglă : contururi colorate / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3352-3-2.

087.5

C 62

Colorăm Animale de pădure : contururi colorate / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3352-4-9.

087.5

C 62

Anotimpuri / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. – (Seria „Priveşte şi colorează”, ISBN 978-9975-3352-8-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3352-5-6.

087.5

A 61

Carte de colorat pentru băieţi / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3352-6-3.

087.5

C 27

Carte de colorat pentru fete / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3352-7-0.

087.5

C 27

Flori / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p. – (Seria „Priveşte şi colorează”, ISBN 978-9975-3352-8-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3352-9-4.

087.5

F 69

Meserii / pict.: Ivanka Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p. – (Seria „Priveşte şi colorează”, ISBN 978-9975-3352-8-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3414-0-0.

087.5

M 60

Doga, Eugen.

Dialogurile dragostei : Arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle / Eugen Doga ; notograf: Dumitru Cârciumaru, Alexandru Fasii. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-86-421-3.

[Vol.] 2. – 2020. – 176 p. : n. muz. – 800 ex. – ISMN 979-0-3480-0414-3. – ISBN 978-9975-86-424-4.

784.3

D 62

Ayanniyi Mufutau Ayanshola.

An Optimization Model for a Water Distribution Network Design / Ayanniyi Mufutau Ayanshola, Bolaji Fatai Sule. – Chişinău : Eliva Press, 2020. – 68 p.

Referinţe bibliogr.: p. 59-62.

ISBN 978-9975-3411-2-7.

628.14

A 98

Bâlici, Veronica.

Conştiinţa lingvistică : O viziune teoretico-aplicativă / Veronica Bâlici ; coord.: Maria Hadîrcă ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 60 p.

Referinţe bibliogr.: p. 54 (12 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-176-2.

37.015:811.135.1’1(075)

B 22

Sterpu, Vladimir.

Contribuţii ale organizaţiei internaţionale interpol la asigurarea securităţii. Cazul Republicii Moldova / Vladimir Sterpu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 216 p.

Referinţe bibliogr.: p. 187-215 (310 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3298-9-7.

341.45:351.74(478)

S 84

Гагаузия = Gagauzia : фотоальбом  / сост.: Кюркчу Виталий Иванович. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p.

Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3415-0-9.

908(478-29)(084.12)=111=161.1

Г 127

Hadîrcă, Maria.

Competenţa de comunicare : Conceptualizare, formare, evaluare /  Maria Hadîrcă ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 164 p.

Referinţe bibliogr.: p. 159-160 (27 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-48-177-9.

37.015:811.135.1

H 12

Bahnaru, Vasile.

Dicţionar explicativ pentru elevi / Vasile Bahnaru, Veronica Purice-Păcuraru. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. cu cuvinte şi sensuri noi. – Chişinău : Farmec Lux, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 512 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-104-81-4.

821.135.1`374

B 17

Diacon,  Maria.

Politica educațională și de formare profesională a Uniunii Europene / Maria Diacon ; rec. șt.: Victor Juc ; Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Inst. De Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. – Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 152 p.

Referințe bibliogr.: p. 145-30 ex.

ISBN 978-9975-3415-1-6.

37.01:061.1EU

D 36

Gavriliță, Rodica.

Poeme de încălzit sufletul / Rodica Gavriliță ; pref. de Aliona Grati. – Chișinău : Unu, 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 110 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3376-1-8.

821.135.1(478)-1

G 26

„Образовательное пространство: современные направления развития”, республиканская очно-заочная научно-практическая конференция (2020 ; Тираспол). Образовательное пространство: современные направления развития : Материалы Республиканской очно-заочной научно-практической конференции (6 февраля 2020 года) / под общ. ред.:В. В. Проценко. – Тираспол : Б. и., 2020 (Тип. „Теслайн”). – 292 p.

Antetit.: Гос. образоват. учреждение дополнит. образования „Институт развития образования и повышения квалификации”. – Texte, rez. : lb. rom. (cu caractere chirilice), rusă, ucr. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3373-4-2.

37.0(082)=135.1=161.1=161.2

O-232

Stop coronavirus. – Chișinău : Dorința, 2020 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 17 p. : des.

5000 ex.

ISBN 978-9975-143-92-9.

087.5:616-022.3

S89

Vîlcu, Mihai.

Nicușor Voinicul / Mihail Vîlcu ; il.: Călin Enachi. – Chișinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3415-2-3.

821.135.1(478)-1-93

V-60

Negrescu, Nicoleta.

Prin nori de lapte și venin / Nicoleta Negrescu ; cop., concepție graf.: Mihai Bacinschi. – Chișinău : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 96 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-0-0381-0.

821.135.1(478)-34-93

N 40

Латьева, Лидия Васильевна.

В поисках мира, в котором живём : поговорим?… подумаем?… / Лидия Латьева ; обл., ил.: Оксана Сафронова. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”).  – 408 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-72-462-3.

821.161.1(478)-34

Л 277

Ghid metodologic privind monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare socioeconomică locală / Asoc. Pedagogilor, Studenților și Elevilor „VADEMECUN”, APSEV ; elab.: Veaceslav Bulat, Viorica Șcerbina, Ion Meleștean. – Călărași : Infocus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p.

Bibliogr.: p. 68-69 (20 tit.). – 750 ex.

ISBN 978-9975-3415-3-0.

352.07

G 49

Budevici-Puiu, Anatolie.

Management aplicat în știința sportului și educației fizice / Budevici-Puiu Anatolie, Braniște Gheorghe, Popa Ghenadie. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 163 p.

Bibliogr.: p. 152-163. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-401-9.

796.06(075)

B88

Персона : Альманах /Asoc. Intern. Obștească ”Personalitate” ;сост.: С. Евстратьев [и др.]; изд., авт. идеи худож. оформл., рис.: Сергей Евстратьев ; худож.: А. Смышляев. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. Ed. ”Universul”) – . – ISBN 978-9975-47-091-9.

Nr 2. – 2020. – 272 p. – ISBN 978-9975-47-179-4.

821.135.1(478)+821.161.1(478)-82

П 27

Компетентностный подход в школьном обучении математике : Монография / Г. Х. Гайдаржи, Н. С. Подходова, П. В. Герасименко [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т, Физико-математический фак., Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики, НИЛ „Дидактика математики”. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 264 p.: fig., tab.

Bibliogr.: p. 257-260 (49 tit.). –50 ex.

ISBN978-9975-150-40-8.

373.016:51

К 186

„Инновационные технологии в современном образовании”, республиканская научно-практическая конференция (с международным участием)  (2019 ; Тираспол). Инновационные технологии в современном образовании : Республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) : Сборник материалов, 26 ноября 2019 г. / редкол.: Долгов А. Ю. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. –300 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. –100 ex.

ISBN978-9975-150-41-5.

37.0:004(082)

И 665

„Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации”, республиканская научно-практическая конференция (с международным участием)  (2019 ; Тираспол). Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации : Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 25 октября 2019 года / редкол.: О. В. Еремеева [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 224 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.;în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. Cerințe de sistem: Windows OS, HDD 64 MB, PDF Reader, MS Excel.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Филол. фак., Каф. романо-германской филологии. – Texte lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – În red. aut. – 120 ex.

ISBN 978-9975-150-42-2.

37.016+81’243(082)=111=161.1

И 683

От истоков к русистике XXI века, международная научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). От истоков к русистике XXI века : Материалы международной научно-практической конференции, 28-29 ноября 2019 года / редкол.: Погорелая Е. А. [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 260 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. Cerințe de sistem: Windows OS, HDD 64 MB, PDF Reader, MS Excel.

Texte : lb. engl., rusă, ucr. –Referințe bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN 978-9975-150-43-9.

082=111=161.1=161.2

О-808

Педагогика межнационального общения: Учебно-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т, Фак. педагогики и психологии, Каф.дошкольного, спец. образования и педагогического менеджмента ; сост.: Э. А. Музенитова [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 112 p.

Referințe bibliogr.: p. 87-90 (75 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-150-44-6.

37.01(075.8)

П 240

Аграрно-промышленный комплекс Приднестровья: проблемы и перспективы развития, международная научно-практическая конференция  (2019 ; Тираспол). Аграрно-промышленный комплекс Приднестровья: проблемы и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции, 22 ноября 2019 г. / редкол.: А. В. Димогло, Н. Н. Трескина. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 160 p.: fig., tab.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN978-9975-150-45-3.

338.43(478-24)(082)

А 253

Склифосовские чтения: Актуальные вопросы хирургии , научно-практическая конференция с международным участием (10 ; 2020 ; Тираспол). Склифосовские чтения: Актуальные вопросы хирургии : Материалы X научно-практической конференции с международным участием, 11-12 апреля 2020 года / отв. ред.: И. Ф. Гарбуз. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 112 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Медицинский фак., Каф. травматологии, ортопедии и экстремальной медицины [и др.]. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 60 ex.

ISBN978-9975-150-46-0.

617(082)

C 435

Склифосовские чтения: Актуальные вопросы хирургии , научно-практическая конференция с международным участием (10 ; 2020 ; Тираспол). Склифосовские чтения: Актуальные вопросы хирургии : Тезисы X научно-практической конференции с международным участием, 11-12 апреля 2020 года / отв. ред.: И. Ф. Гарбуз. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 62 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т, Медицинский фак., Каф. травматологии, ортопедии и экстремальной медицины [и др.]. –Rez.: lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 60 ex.

ISBN978-9975-150-47-7.

617(082)

C 435

Duja, Simion.

Zece studii de virtuozitate  pe temele melodiilor populare românești = Ten Virtuosities Etudes on Romanian folk themes / Simion Duja ; ed., red., notograf: Victor Tihoneac ; red. coord.: Euegen Verbețchi ; cop.: Liubovi Ceban. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 32 p.

Tit., adnot. paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.

ISMN 979-0-3480-0415-0.

ISBN 978-9975-72-463-0.

785.7:780.643.1

D 88

Gorgan, Ion.

Leul și Săgetătoarea : Poveste-fabulă pentru toate vârstele / text și muz.: Ion Gorgan ; pict.: Igor Hmelnițki. – Variantă nouă. – Chișinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 28 p. : il., n. muz.

ISMN 979-0-3480-0416-7.

ISBN 978-9975-3415-4-7.

821.135.1(478)-34

G 70

Горган, Ион.

Лев и Стрельчиха : Сказка-притча для всех возрастов / текст, муз.: Ион Горган ; худож.: Игорь Хмельницкий. – Изд. перераб. и доп. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 32 p. : il., n. muz.

500 ex.

ISMN 979-0-3480-0417-4.

ISBN 978-9975-3415-5-4.

821.135.1(478)-34

Г 679

Burlea, Ecaterina.

Fundamentele contabilității : (caiet de lucrări practice) / Ecaterina Burlea, Ana Spînu, Igor Balan ; Univ. Liberă Intern. din Moldova.– Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 47 p. : fig., tab.

50 ex.

ISBN978-9975-56-740-4.

657(076.5)

B 94

Burlea, Ecaterina.

Fundamentele contabilității : (suport de curs) / Ecaterina Burlea, Ana Spînu, Igor Balan ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 148 p. : fig., tab.

50 ex.

ISBN978-9975-56-741-1.

657(075.8)

B 94

Scognamiglio, Raffaele.

Confessioni di uno stolto / Reffaele Scognamiglio. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Garomont Studio”). – 126 p.

100 ex.

ISBN978-9975-3408-2-3.

821.131.1-94

S 38

Grafting of Fibrillated Cellulose with Acrylic Compounds: Synthesis, Proprieties and Biodegradation/ Tabaght Fatima Ezahra, El Idrissi Abderrahmane, Achelhi Nafea [et al.]. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 42 p.

Bibliogr.: p. 29-35 (68 tit.).

ISBN978-9975-3411-3-4.

661.728

G 75

Ekah Robert Ekah.

The Anglophone Independence Struggle in Cameroon: A Geopolitical Analysis : Manifestation of the link between natural resources and conflict, identity politics in conflict scenario / Ekah Robert Ekah. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 56 p.

Referințe bibliogr.: p. 40-47 (123 tit.).

ISBN978-9975-3411-4-1.

327(671.1)

E 34

Ishii, Takaharu.

Reference-Dependent Preferences, Probability Judgments and REI / Takaharu Ishii. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 44 p.

Referințe bibliogr.: p. 32-35 (28 tit.).

ISBN 978-9975-3411-5-8.

519.2

T 13

The Secrete to Enhance Organisational Innovativeness through Empowering Knowledge-based Interaction : Digital Leadership in Digital Firm / Ardi, Sundring Pantja Djati, Innocentius Bernarto [et al.]. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 46 p.

Referințe bibliogr.: p. 26-37.

ISBN 978-9975-3411-6-5.

334:005.3:004

S 40

Chiraprapha Akaraborwon.

Diagnosis before Development : Organization Diagnosis with Nine Cells / Chiraprapha Akaraborworn. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 45 p.

Referințe bibliogr.: p. 33-36.

ISBN 978-9975-3411-7-2.

005.3:614.2

C 43

Kamoru, Iyanda.

History and Philosophy of President Ebele Jonathan Goodluck of Nigeria / Iyanda Kamoru. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 42 p.

Referințe bibliogr.: p. 41-42.

ISBN978-9975-3402-5-0.

[342.5+323](669)

K 19

Covalschi, Stanislav.

Conflictul armat de pe Nistru din anii 1990-1992 : file uitate / Stanislav Covalschi ; Asoc. Veterenailor și Conflictelor Armate Locale din Rep. Moldova. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. UPS ”I. Creangă”). – 247 p.

Referințe bibliogr.: p. 237-247. –100 ex.

ISBN978-9975-3370-9-0.

323(478)+94(478)”1990/1992″

C80

Program de master ”Drepturie omului” : Suport curricular / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Intern. și European. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Biotehdesign”). – 160 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3389-2-9.

342.72/.73(073)

P 94

Drace-Brownell, Denise.

Climate Change and Carbon Dioxide Imperatives / Denise Drace-Brownell. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 64 p.

Referințe bibliogr.: p. 28-30 (47 tit.).

ISBN 978-9975-3402-6-7.

551.583:504.06

D 72

Sagib Jawad.

The Right to Life Protected Persons during Armed Conflict : A Comparative Study of International Humanitarian Law and Human Rights Law / Sagib Jawad. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group : Print on demand). – 298 p.

Referinte bibliogr.: 283-290 și în subsol.

ISBN978-9975-3411-8-9.

341.231.14:341.3

S 14

Raghavendra Vijayanagaram.

Deep Learning Models for Digital Holographyb / Raghavendra Vijayanagaram. – Chișinău : Eliva Press, 2020 (Online Marketing Group: Print on demand). – 51 p.

Referințe bibliogr.: p. 42 (11 tit.).

ISBN978-9975-3411-9-6.

004.932

R 20

Stoletneaia, Anna.

Niku hem Länka gagauz dilini ϋϋrenerlär : Siniș tefteri : Öncä A1.3 uuru / Anna Stoletneaia, Iulia Cimpoieș-Belanciuc, Olga Patraman ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Chișinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 44 p. : il.

Aut. sunt indicați pe v. f. de tit. – 1400 ex.

ISBN978-9975-3415-7-8.

373.2:811.512.165

S 89

Niku hem Länka gagauz dilini ϋϋrenerlär: Öncä A1.3 uuru / Anna Stoletneaia, Iulia Cimpoieș-Belanciuc, Lucia Cucu [et al] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Chișinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 96 p. : il.

Aut. sunt indicați pe v. f. de tit. – 1400 ex.

ISBN978-9975-3415-8-5.

373.2:811.512.165

N 73

Șiir hem tϋrkϋ toplumu : 6-7 yașında ușaklara deyni / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) ; toplumu hazırladılar: Anna Stoletneaia, Iulia Cimpoieș-Belanciuc. – Chișinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 44 p. : il.

250 ex.

ISMN979-0-3480-0418-1.

ISBN978-9975-3415-9-2.

373.3.016:821-93

S 54

Gagauz dilini ϋϋrenerliz : masal, legenda hem annatma toplumu : 6-7 yașinda ușaklara deyni / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) ; toplumu hazırladılar : Anna Stoletneaia, Iulia Cimpoieș-Belanciuc. – Chișinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 52 p.

250 ex.

ISBN978-9975-3415-6-1.

373.3.016:821-93

G 13

Gagauz hem romın dillerinin paralel ϋϋrenilmesi : Gagauz dili : Didactica teklifleri : Öncä A1 Uuru : Erkenki ϋϋretim kurumnarına deyni / Anna Stoletneaia, Iulia Belanciuc, Alexandra Barbăneagră [et al]. – Chișinău : ANTEM, 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 92 p.

Referințe bibliogr.: p. 87-91. – 250 ex.

ISBN978-9975-151-00-9.

373.3.016:[811.512.165+811.135.1]

G 13

Cheianu-Andrei, Diana.

Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova / Diana Cheianu-Andrei, Daniela Sîmboteanu, Igor Andrei ; coord.: Diana Cheianu-Andrei ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Centrul de Investigații și Consultanță ”SocioPolis”, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 104 p.

Referințe bibliogr.: p. 97-98 (28 tit.) și în subsol. – 350 ex.

ISBN978-9975-87-558-5.

159.922.7+37.015.3

C 40

Călătorie în lumea digitală / coaut.: Vasile Filat (coord.), Artur Boicu, Eduard Rudoi, Elena Filat [et al.] ; Asoc. Obștească ”Învăț din Cuvânt – Precept Ministries pentru Moldova”, Scriptehinfo. – Chișinău : S. n., 2020 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 52 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-01-6.

37.015.3:004

C 13

Branașco, Natalia.

Culegere de probleme și teste la unitățile de curs ”Monedă și credit, finanțe publice și finanțele întreprinderii” : pentru studenții ciclului I – studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED) : Domeniu general de studiu: 041. Științe economice / Branașco Natalia, Cazac Ianina, Postolache Victoria ; Univ. de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Fac. de Științe Reale, Econ. și ale Mediului, Catedra de Științe Econ. – Bălți : S. n., 2020 (Tipogr. ”Primex Com”). – 178 p.

Referințe bibliogr.: p. 177-178 (30 tit). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3359-6-6.

336+658.14(076.1)

B 78

Trusevici, Alla.

Ghid metodic la unitatea de curs ”Teoria economică I” : (Microeconomie) : pentru studenții ciclului I – studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED) : Domeniu general de studiu: 041. Științe economice / Trusevici Alla, Branaşco Natalia; Univ. de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Fac. de Științe Reale, Econ. și ale Mediului, Catedra de Ştiințe Econ. – Bălți : S. n., 2020 (Tipogr. ”Primex Com”). – 104 p.

Referințe bibliogr.: p. 103-104 (21 tit). – 100 ex.

ISBN978-9975-3359-7-3.

330.101.542(075.8)

T 88

Римская, Галина.

Роман с писателем / Галина Римская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Primex Com”). – 433 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3359-8-0.

821.161.1(478)-1

Р 515

Babiuc, Vasile.

Arsurile în diferite condiții climaterice (continentale, tropicale și subtropicale) : (Etiologia, patogenia, clinica și tratamentul) : 321.13 Chirurgia : Autoref. tz. de doct. habilitat în științe medicină / Vasile Babiuc ; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. – 52 p. : fig., tab.

616-001.17-07-08(043.2)

Teza 616-001.17-07-08(043.3)

B 11

Zaporojanu, Ada.

Veverița norocoasă / Ada Zaporojanu ; pict.: Violeta Diordiev ; design cop.: Liubovi Ceban. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Balacron”). – 68 p. : des.

1000 ex.

ISBN978-9975-72-373-2.

821.135.1(478)-34-93

Z 32

Физическая культура / под ред. Е. В. Миляковой, В. П. Дороган. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Valinex”). – 152 p.

Bibliogr. la sfârșitul temelor. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-402-6.

796.011(075.8)

Ф 505

Solcan, Angela.

Le savoir méthodologique pour réussir sa thèse ou son mémoire : ”Méthodologie de la recherche scientifique” : Support de cours / Angela Solcan. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Garomont Studio”). – 120 p. : tab.

Bibliogr.: p. 111-114 (35 tit.). – Referințe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3408-3-0.

378:001.891(075.8)

S 67

Технологии обеспечения информационной безопасности / Аверченков В. И., Рытов М. Ю., Гулак М. Л. [и др.] ; Федеральное гос. бюджетное образоват. учрежение высш. образования ”Брянский гос. техн. ун-т”, Приднестр. гос. ун-т, Рыбницкий фил. ПГУ. – Рыбница : ПГУ ; Брянск : Б. и., 2020 (Tipogr. ”Tesline”) – . – ISBN978-9975-3373-5-9.

Том 1 :  Организационно-правовая защита информации. – 2020. – 272 p. – Referințe bibliogr.: p. 267-271 (50 tit.). – 100 ex. – ISBN978-9975-3373-6-6.

004.056(075)

Т 384

Кабанюк, Людмила Петровна.

Светлая гавань беседы / Людмила  Кабанюк, Виктор Стратила. – Тираспол : Теслайн, 2020. – 64 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3373-7-3.

821.161.1(478)-1

К 120

Nérée, Renée.

Morphea / Renée Nérée. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020(Print on demand). – 75 p.

ISBN 978-9975-3402-7-4.

821.133.1-31

N 50

Stanley Uche Anozie.

Hans-Georg Gadamer and African Hermeneutic Philosophy : (from interpretation to reality, knowledge and ethics) / Stanley Uche Anozie. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 294 p.

Referințe bibliogr.: p. 277-293.

ISBN 978-9975-3402-8-1.

1/14

S 78

Boian, Ciprian.

Să luăm aminte… / Preot Ciprian Boian. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Lexon-Prim”). – 164 p,

Referințe bibliogr.: p. 164 (15 tit.). – 1000 ex.

ISBN978-9975-147-19-4.

27-29

B 65

Ciobanu, Aureliu.

Retro Bălți / Aureliu Ciobanu, Constantin Gh. Ciobanu ; Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Muzeul Naț. de Etnografie și Istorie Naturală. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Lexon-Prim”). – 100 p. : fot.

Referințe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN978-9975-147-20-0.

94(478-21)

C 51

Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Anale Ştiinţifice ale Academiei ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova / col. red.: Iurie Larii (red.-șef.) ; trad.: Angela Pareniuc. – Chişinău : Academia ”Ștefan cel Mare”, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”) – . – ISSN 1857-0976. – ISBN 978-9975-930-24-6.

Nr 10 : Ştiinţe juridice. – 2020. – 248 p.  – Texte, cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-121-62-0.

34(082)=135.1=111

A 15

Mandoko Ma Bongoy, Junior.

Le droit fondamental d’être à l’abri de la faim en Afrique / Junior Mandoko. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 75 p.

Referințe bibliogr.: p. 64-74 și în subsol.

ISBN978-9975-3402-9-8.

342.72/.73-055.2(6)

J 90

Юга, Николае.

Марамуреш и Подкарпатская Русь : от Епископства Хайдудорога до Трианонского договора / Николае Юга ; коорд.: Штефан Борбели; науч. консультант: Мариус Семенюк ; пер.: Анна Динуц. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 122 p. – (Коллекция ”Eseuri”, ISBN ).

Referințe bibliogr.: p. 116-121 și în subsol.

ISBN 978-9975-3071-4-7.

94(498.4+477.87) +271.222(498+477.87)

Ю 150

Riaud, Xavier.

Dentiste et football professionnel / Xavier Riaud. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 54 p.

Rez.: lb. engl., fr. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN978-9975-3071-5-4.

616.31:796.332

X 28

Ndimuh, Derick Nken.

Local Development and Decentralisation in Cameroon / Derick N. Ndimuh. – Chișinău : Online Marketing Group, 2020 (Print on demand). – 186 p. : fig., tab.

Index: p. 169-174. – Referințe bibliogr.: p. 156-168.

ISBN978-9975-3071-6-1.

352/354(671.1)

N 29

Vasilica, Natalia.

The Boy and Mister Bear / text and il. Natalia Vasilica. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Bons Offices”). – 39 p. : il. color.

15 ex.

ISBN978-9975-87-684-1.

821.135.1(478)-34-93

V-34

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.