Cărţi în curs de apariţie, Februarie 2021

Маковей, М. Д.

Mорфобиологические основы выращивания томата / Маковей М. Д. ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Институт генетики, физиологии и защиты растений. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p. : fig., tab.

Adnot. paral.: lb rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 149-152 (57 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-841-8.

635.64:[631.5:632]

M 160

Şişcan, Zorina.

International Business Management : University Course / Zorina Şişcan ; Academy of Economic Studies of Moldova, Faculty of International Economic Relations, Department of International Business. – Chişinău : ASEM, 2021. – 228 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-155-02-1.

339.9:334(075.8)

S 61

Iucal, Vasile.

Muzeul Municipal Ungheni / Vasile Iucal ; Primăria Municipiului Ungheni, Muzeul de Istorie şi Etnografie Ungheni. – Ungheni : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : fot.

Pref. paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-769-5.

[94+39](478-21):069](084.1)

I-91

Aplicarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) și sistemelor de poziționare globală (GPS) în activitatea agricolă, silvică și cadastrală : Suport de curs şi practică / autori: Seinic Valeriu, Potînga Octavian, Nicolaescu Gheorghe, Peșteanu Ananie ; coordonator: Stiopca Oleg ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu suportul Educational for Drone (eDrone), co-funded by the Erasmus+, Progr. of the European Union. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-780-0.

629.734:[63:332](075.8)

A 65

Descoperiri în imediată apropiere : Sugestii metodologice pentru ghidarea elevilor în cercetarea istoriei locale : Concurs pentru Tineri Cercetători „Moldova. Istorie Locală” / Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, DVV International Moldova ; adaptare texte: Lucia Sava, Viorica Olaru-Cemîrtan. – Chişinău : Epigraf, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p. : fot., tab.

Adnot.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul financiar al Min. de Externe al Germaniei. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-397-3.

373.4.091:94(478)

D 34

Îngrașăminte verzi în condițiile de secetă ale Republicii Moldova / Programul „Farmer-to-Farmer Moldova”, CNFA, Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED), Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova „MOVCA” ; experţi: Tamara Şchiopu, Hans Kandel. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 30 p. : fig., tab.

Apare cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-196-7.

631.874:551.577.38(478)(036)

I-26

Molcosean, Alexandru.

Utilizarea surselor numismatice în predarea istoriei elevilor din ciclul liceal / Alexandru Molcosean. – Bălţi : Indigou Color, 2021. – 184 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 156-167. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3490-1-7.

[373.5.016:94]:737

M 87

Cimpoieş, Valentina.

Limba şi literatura română : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 48 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-743-5.

811.135.1+821.135.1.09(079)

C 49

Marea carte : Caută și găsește : Găsește 1000 de obiecte în 5 planșe pliabile / concept şi ilustraţii: Anna Anikeeva. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Imprimat în China). – 10 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0463-3.

087.5

M 33

Herța, Lilia.

Sistem de activități didactice universitare de formare a competenței de comunicare prin valorificarea limbajului paremiologic : (ghid) : Anul 1 / Herța Lilia. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 39 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 38 (13 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-509-0.

811.111’373

H 56

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021 ; Comrat). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура” : Посвященная 30-й годовщине Комратского государственного университета, [11 februarie 2021] : Сборник статей : [în vol.] / научный комитет: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”) – . – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – ISBN 978-9975-3496-1-1.

Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика. Право и политические науки. Психолого-Педагогические науки / составители: Т. И. Раковчена, С. И. Лупашку. – 2021. – 461 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex. – ISBN 978-9975-3496-2-8.

082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1

Ş 85

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021 ; Comrat). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция „Наука, образование, культура” : Посвященная 30-й годовщине Комратского государственного университета, [11 februarie 2021] : Сборник статей : [în vol.] / научный комитет: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат : КГУ, 2021 (Tipogr. „A&V Poligraf”) – . – Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – ISBN 978-9975-3496-1-1.

Т. 2 : Филология. Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология. Этнология и региональные исследования. Культура и искусство / составители: Т. И. Раковчена [и др.]. – 2021. – 275 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex. – ISBN 978-9975-3496-3-5.

082:378.4(478-21)=00

Tăutu, Inesa.

175 de activităţi pentru copii isteţi : Logică. Atenție. Calcule. Scriere. Citire /Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 48 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3082-8-1.

373.2.016

T 28

Петренко, Л.

Методология педагогического исследования : Учебное пособие / Л. Петренко, И. Цвик ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. UPS „I. Creangă”).44 p.

Referințe bibliogr.: p. 41 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-510-6.

378:001.891(078)

П 303

Петренко, Л. M.

Использование ИКТ в формальной и неформальной деятельности при изучении русского языка как неродного/иностранного : Учебное пособие / Петренко Л. М., Цымбалюк Е. И. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. UPS „I. Creangă”).73 p. : tab.

Bibliogr.: p. 73 (11 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-511-3.

37.091:[811.161.1’243:004](075.8)

П 303

Alfabet vorbitor : pentru atotştiutori : De la vârsta de 3 ani şi mai mare / adaptare: Ana Vulpe. – Chişinău : Biblion, 2021 (Imprimat în China). – 16 p. : il. – (Ascultă litere, cuvinte şi sunete amuzante, ISBN 978-9975-138-30-7).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-63-4.

087.5:373.2

A 41

Moda la zoo : Creative Style : Decupez. Lipesc. Colorez. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 24 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-01-1.

087.5

M 84

Fete cochete : Creative Style : Decupez. Lipesc. Colorez. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 24 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-00-4.

087.5

F 44

Construiesc Roboți : Decupez. Lipesc. Colorez. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 24 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-02-8.

087.5

C 68

Supereroi : Creative Style : Decupez. Lipesc. Colorez. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 24 p. : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-03-5.

087.5

S 95

Rusnac, Svetlana.

Psihologie juridică : Suport de curs / Svetlana Rusnac ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Catedra Psihologie și Științe ale Educației. – Ed. a 3-a, rev. și compl. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 278 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 271-278 (125 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-829-6.

343.95:159.9(075.8)

R 94

Кондов, Васил.

Говорът на кортенци в Бесарабия / Васил Кондов ; научни редактори:Мария Паслар, Николай Тодоров ; Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia. – Тараклия : Б. и., 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – ISBN 978-9975-3416-1-5.

Кн. 1-я : Граматика. Библиография. Защита на диссертация – материали. – 2021. – 227 p. : fot. – Referinţe bibliogr.: p. 225-227 – 50 ex. – ISBN 978-9975-3416-2-2.

811.163.2

К 642

Кондов, Васил.

Говорът на кортенци в Бесарабия / Васил Кондов ; научни редактори:Мария Паслар, Николай Тодоров ; Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia. – Тараклия : Б. и., 2021 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISBN 978-9975-3416-1-5.

Кн. 2-я : Текстове. – 2021. – 307 p. : fot., il. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3416-3-9.

811.163.2

К 642

Rubin, Edward L.

Making Regulation Work : Policies, Techniques and the Abolition of Property Restrictions / Edward L. Rubin. – Chişinău : Eliva Press, 2021 (Print on demand). – 384 p. : fig.

            Referințe bibliogr. în subsol.

            ISBN 978-9975-3475-9-4.

34

R 88

Galupa, Dumitru.

            Înființarea perdelelor forestiere de protecție în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Dumitru Galuba, Ion Talmaci ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 60 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 59-60 (53 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-683-4.

630’233:551.583(036)

G 16

Malai, Ela.

            Bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor ecologice : [ghid practic pentru producătorii agricoli] / Ela Malai ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 12 p. : il.

Referințe bibliogr. în text. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-770-1.

631.147:551.583(036)

M 17

Creangă, Ion.

Ivan Turbincă / Ion Creangă ; ilustrații: Serge Samsonov. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 32 p. : il. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

2000 ex.

ISBN 978-9975-74-956-5.

821.135.1-34-93

C 84

Filip, Iulian.

            Împărțirea frățească a muntelui și a plăcințelelor cu mărar : dialoguri, scenete, piese / Iulian Filip ; ilustrații: Lilia Popa ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chișinău : Prut Internațional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 204 p. : il.

            500 ex.

            ISBN 978-9975-54-525-9.

821.135.1(478)-93

F 51

Bacovia, George.

Dacă am existat, e că te-am iubit : Opera completă. Comentariu literar la 30 de poeme / George Bacovia ; ediție îngrijită de Ion Bargan ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 548 p. : fot.

2000 ex.

            ISBN 978-9975-3495-1-2.

821.135.1-8+821.135.1.09

B 13

Filip, Iulian.

Unde v-ați pierdut, ștrengari? / Iulian Filip ; ilustrații de Victoria Rață ; copertă: Dragoș Popa. – Chișinău : Prut Internațional, 2021 (Tipogr. Unisoft, Ucraina). – 28 p. : il. – (Prima mea bibliotecă, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-526-6.

821.135.1(478)-1-93

F 51

Perrault, Charles.

Motanul încălțat / Charles Perrault ; repovestire de Iulian Filip ; ilustrații de Olga Ciulcova ; copertă: Dragoș Popa. – Chișinău : Prut Internațional, 2021 (Tipogr. Unisoft, Ucraina). – 28 p. : il. – (Prima mea bibliotecă, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-527-3.

821.133.1-34-93

P 52

Andersen, Hans Christian.

Mica sirenă / Hans Christian Andersen ; repovestire de Iulian Filip ; ilustrații de Olga Ciulcova ; copertă: Dragoș Popa. – Chișinău : Prut Internațional, 2021 (Tipogr. Unisoft, Ucraina). – 28 p. : il. – (Prima mea bibliotecă, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-528-0.

821.113.4-34-93

A 51

Дьяконеску, Ион.

Птица – это я / Ион Дьяконеску ; перевод с румынского языка Татьяна Дабижа. – [Chișinău] : Editura pentru Literatură și Artă, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 142 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-3304-5-9.

821.135.1-34

Д 934

Malcoci, Ludmila.

            Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență / Ludmila Malcoci, Victor Mocanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială. – Chișinău, S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) . – 176 p. : fig.

            Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – 75 ex.

            ISBN 978-9975-157-01-8.

316.3/.4(478):303.4

M 17

Думиника, Иван.

            Комратский Свято-Иоано-Предтеченский кафедральный собор : Предыстория возведения / Иван Думиника. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии, 2021. – 48 p. : fot.

            Referințe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

            ISBN 978-9975-3427-7-3.

271.22-9(478-21)

Д 822

„Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов”, международная научно-практическая конференция (3 ; 2015 ; Комрат). Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов : Сборник научных статей по материалам 3-й Международной научно-практической конференции, (5-6 ноября 2015 г.) / составители: Сулак С. К., Тодорич Т. А. ; главный редактор: С. К. Сулак ; научный комитет: Сулак С. К. (председатель) [и др.] . – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии , 2021. – 202 p. : fig., tab.

Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Каф. иностранных яз. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3427-8-0.

80/81+[37.016:81’1’25’27](082)=00

A 437

Nedelciuc, Boris.

Managementul serviciilor de medicină estetică: probleme, realizări, perspective : (Monografie) / Boris Nedelciuc ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p. : tab., diagr.

Referințe bibliogr.: p. 169-180 (116 tit.). – 250 ex.

ISBN 978-9975-3415-6-1.

616.5-089.844:614.2

N 36

”Pro business together: tendințe, provocări, soluții”, conferință științifico-practică online (1 ; 2020). Pro business together: tendințe, provocări, soluții : conferință științifico-practică online pentru elevi și cadre didactice din învățământul profesional tehnic, ediția 1-a, 26 noiembrie 2020 / comitet organizatoric: Aliona Șargo [et al.]. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Totex-Lux”). – 138 p. : fig., tab.

Antetit.: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 60 ex.

ISBN 978-9975-3350-9-6.

334:377(082)

P 93

Fata babei și fata moșneagului / ilustraţii de Svetlana Brătescu. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (Tipogr. ”Tipocart Print”). – 16 p. : il. – (Citim pe silabe. Colorăm povestea, ISBN 978-9975-104-84-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-104-85-2.

373.2.016:821-34-93

F 26

Сrocmaz la 525 de ani :pagini de istorie (1595-2020)/ coordonator: Eugenia Onofrei-Dorobeț ; fotografii: Mihai Dorobeț. – [Chișinău : T-Par, 2021]. – 310 p. : fot., tab.

75 ex.

ISBN 978-9975-3196-6-9.

94(478-22)”1595/2020”

C 90

Леонтяк, Г. П.

Живі огорожі та вертикальне озеленення у ландшафтному дизайні / Леонтяк Г. П., Осiпов М. Ю. ; Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Рыбница : Б. и., 2021 (Tipogr. „Теслайн”). – 110 p. : il., tab.

Referințe bibliogr. : p.: 108-109 (38 tit.). – Ind. alf.: p. 106-107. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3456-8-2.

712.4(075.8)

Л 478

Schoolland, Marian M.

Credința creștină pe înțelesul copiilor : carte de învățături biblice pentru copii /Marian M. Schoolland. – Chișinău : Liga Biblică, 2021 [Tipogr. ”Poliart”]. – 188 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3338-3-2.

087.5:27

S 35

Teodoreanu, Ionel.

Lorelei / Ionel Teodoreanu ; coperta: Iurie Babii. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pro Libra, 2021 (F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). – 272 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-86-9.

821.135.1-31

T 37

Busuioc, Aureliu.

Când bunicul era nepot… : Roman / Aureliu Busuioc ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 112 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-484-8.

821.135.1(478)-31

B 96

Пушкашу, Лиомид.

По охотничьим тропам / Лиомид Пушкашу ; обложка: Марина Димитриу. – Chișinău : Pontos, 2021 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 148 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-526-2.

821.161.1(478)-34

П 912

Bodrug-Lungu, Valentina.

Valorificarea dimensiunii de gen în domeniul apărării naționale : ghid pentru formatori și formatoare / Valentina Bodrug-Lungu, Alexandru Drăgulean, Elena Țarălungă ; Ministerul Apărării al Republicii Moldova. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 108 p. : fot.

Referințe bibliogr.: p. 103-105. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-771-8.

305:355(075)

B 61

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţională a Moldovei ; [colegiu de redacție: Elena Mămăligă [et al.]. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-4353-4-5

Cerinţe sistem: PDF Reader.

… Nr 1, februarie 2021. – 2021. – 58 p. : graf., tab. – ISBN 978-9975-3169-5-8 (PDF).

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Butnaru, Val.

Hipnotic / Val Butnaru ; concepție grafică și copertă: Mihai Bacinschi. – Chișinău : Arc, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 272 p.

600 ex.

ISBN 978-9975-0-0464-0.

821.135.1(478)-31

B 97

Häseli, Andi.

Protecția culturilor sâmburoase în agricultura ecologică / Andi Häseli, Patrick Stefani ; colaborare: Liliana Calmațui [et al.] ; traducere: Nadia Radeţchi ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – Chişinău : Foxtrot, 2021. – 44 p. : graf., tab., il. – (Broşură FiBL ; Nr 1134).

Referințe bibliogr. : p. 44. – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-197-4.

634.2:631.147

H 35

Хэзели, Анди.

Защита косточковых культур в экологической системе возделывания / Анди Хэзели, Патрик Штефани ; при участии: Леонид Волощук [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства FiBL, Association Education for Development (AED). – Chişinău : Foxtrot, 2021. – 44 p. : diagr., scheme, tab. – (FiBL Best ; Nr 1135).

Referințe bibliogr. : p. 44. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-198-1.

634.2:631.147

Х 990

Nirean, Elena.

            Curs universitar la disciplina Gestiunea riscurilor în afacerile rurale pentru programul de masterat: Economie și politici de dezvoltare rurală / Elena Nirean ; Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Economie, Departamentul Economie, Marketing și Științe Socio-Umane. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 128 p. : fig., tab.           

            Referințe bibliogr. : p. 127-128 (21 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-56-842-5.

330.131.7:334(075.8)

N 76

Pușcaș, Victor.

            Opinia separată a judecătorului constituțional : Sinteză de jurisprudență constituțională cu comentarii : (23.02.2021-23.02.2013) / Victor Pușcaș, Valeriu Kuciuk. – Chișinău : Print-Caro, 2021. – 528 p. : tab.

Referințe bibliogr. în text. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-843-2.

342.565(478)(0.072)

P 99

Furdui, Galina.

            Parafa ziditoare / Galina Furdui ; ilustrații de Iurie Brașoveanu. – Chișinău : Pontos, 2021 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 108 p. : il.

            50 ex.

            ISBN 978-9975-72-527-9.

821.135.1(478)-1

F 98

Militaru, Vasile.

            Gura lumii : fabule / Vasile Militaru. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p.

            1000 ex.

            ISBN 978-9975-3415-7-8.

821.135.1-342

M 73

Sîrbu, Georgiana.

            Viața – între realitate și vis… / Georgiana Sîrbu. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 28 p.

            100 ex.

            ISBN 978-9975-3474-4-0.

821.135.1(478)-1

S 23

Stratan, Alexandru.

            Tehnica operațiunilor de Front și Back Office : Note de curs / Alexandru Stratan, Corina Gribincea ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 200 p. : tab., fig.

            Referințe bibliogr.: p. 175-176 (38 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-152-83-9.

640.41(075.8)

S 90

Леонтяк, Григорий Прокопович.

Растительный мир и здоровье человека : научная работа / Григорий Прокопович Леонтяк, Наталья Григорьевна Леонтяк-Наку ; Agenția Moldsilva, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. – изд. 2-е., перераб. и доп. – Тираспол : Теслайн, 2021. – 380 p. : il., tab.

Referințe bibliogr. : p.: 351-354 (136 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3456-9-9.

633.88+615.83

Л 478

Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova : [monografie colectivă] / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova ; coordonator: Rodica Ciobanu. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Artpoligraf”). – 272 p.

Cuprins paral.: b. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3498-3-3.

342(478)(082)

C 69                

Prisac, Lidia.

            Istoriografia separatismului transnistrean (1989-2005) / Lidia Prisac ; consultant științific: Constantin Manolache ; redactor științific: Ion Valer Xenofontov ; referenți științifici: Liliana Rotaru, Oleg Bujor. – Ed. a 2-a, rev. și adăugită. – Chișinău : Lexon-Prim, 2021. – 170 p. : fot., il., h.

            Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 126-149. – Ind. de nume, geogr.: p. : 164-170. – 500 ex.

            ISBN 978-9975-3291-2-5.

323.173(478)”1989/2005”

Goriuc, Silvia.

            Culegere de teste la disciplina Drept administrativ / Silvia Goriuc, Natalia Chiper, Oleg Chiril ; Academia de Administrare Publică. – Chișinău : AAP, 2021 (CEP USM). – 95 p.

            Referințe bibliogr.: p. 86-94 (83 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-3492-2-2.

342.9(079)

G 70

            Tudor Roşca – primul rector al Academiei Naţionale de Poliţie „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova : In memoriam / Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Departamentul Știinţă ; coordonator de proiect: Ștefan Belecciu. – Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 84 p.: fot.

100 ex.
ISBN 978-9975-121-75-0.

378:351.74(478)(092)(082)

T 91

Gînju, Tatiana.

Didactica generală : Note de curs / Tatiana Gînju ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de Științe ale Educației. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipogr. „Indigou Color”). – 216 p. : fig., tab
            Referinţe bibliogr.: p. 211-216 (102 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3490-2-4.

37.02(075.8)

G 49

Recomandări privind optimizarea regimurilor nutritive a solurilor și aplicarea îngrășămintelor la culturile de câmp / Vasile Lungu, N. Leah, V. Ciochină [et al.] ; Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”. – Chișinău : Lexon-Prim, 2021. – 80 p.: tab.

Bibliogr.: p. 61 (6 tit.) – 300 ex.

ISBN 978-9975-3291-3-2.

631.8:633(083.13)

R 36

„Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии”, республиканская научно-практическая конференция (12 ; 2020 ; Бендер). Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии : Сборник материалов 12 Республиканской научно- практической конференции (с международным участием), 24 ноября 2020 г. / редакционная коллегия: Толмачева И. В. [и др.]. – Бендер : Б. и. 2021 (Бендерская типография „Полиграфист”). – 320 p. : fig.

Antetit.: Гос. образовательное учреждение Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Бендерский политехн. фил. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3491-1-6.

082:378

C 568

Vasile Vasilache: Viaţa este o îndeletnicire de gândire… / Vasile Vasilache ; selecția și îngrijirea textelor: Vasile Malaneţchi (coordonator), Tamara Malanețchi ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău: Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 292 p. : fot. – (Dialoguri la focul din vatră, ISBN 978-9975-54-187-9).

500 ex.

            ISBN 978-9975-54-529-7.

821.135.1(478)-83

V-33

Cojocaru, Ion.

            Criptaritmii : Rebusuri numerice / Ion Cojocaru, Gabriela Gherman, Ionel Tătaru. – Chișinău ; Focșani : S. n., 2021 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 153 p.

            Bibliogr.: p. 148-153 (72 ex.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-3342-9-7.

51-8(076)

C 61

Häseli, Andi.

Protecția culturilor sâmburoase în agricultura ecologică / Andi Häseli, Patrick Stefani ; colaborare: Liliana Calmațui [et al.] ; traducere: Nadia Radeţchi ; Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL, Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED). – Chişinău : Foxtrot, 2021. – 44 p. : graf., tab., il. – (Broşură FiBL ; Nr 1134).

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Referințe bibliogr. : p. 44. – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-197-4. – ISBN 978-9975-89-199-8 (PDF).

634.2:631.147

H 35

Хэзели, Анди.

Защита косточковых культур в экологической системе возделывания / Анди Хэзели, Патрик Штефани ; при участии: Леонид Волощук [и др.] ; перевод: Лина Кабак ; Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства FiBL, Association Education for Development (AED). – Chişinău : Foxtrot, 2021. – 44 p. : diagr., scheme, tab. – (FiBL Best ; Nr 1135).

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Referințe bibliogr. : p. 44. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-198-1. – ISBN 978-9975-89-200-1 (PDF).

634.2:631.147

Х 990

Îngrașăminte verzi în condițiile de secetă ale Republicii Moldova / Programul „Farmer-to-Farmer Moldova”, CNFA, Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED), Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova „MOVCA” ; experţi: Tamara Şchiopu, Hans Kandel. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 30 p. : fig., tab.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Apare cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED). – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-196-7. – ISBN 978-9975-89-201-8 (PDF).

631.874:551.577.38(478)(036)

I-26

„Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene”, conferință științifică internațională (2020 ; Chișinău). Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene = Promotion of social and values in the context of European integration : International Scientific Conference, 11 decembrie 2020 / comitetul științific: Sedlețchi Iurie [et al.] ; comitetul organizațional: Șargu Lilia (președinte) [et al.]. – Chișinău : Lira ; Cazan ; Galați : S. n., 2021 (Tipogr. ”Adrilang”). – 178 p. : fig., tab.

Antetit.: University of European Studies of Moldova, Republic of Moldova, University of Management „TISBI”, Russia, Danubius University of Galati, Romania. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-3-9.

082=135.1=161.1

P 94

Gribincea, Corina.

Bazele turismului : Note de curs / Corina Gribincea, Lilia Șargu, Alexandru Gribincea ; Universitatea de Studii Europene din Moldova. – Chișinău : Lira, 2021 (Tipogr. ”Adrilang”). – 133 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. : 127 (18 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-4-6.

338.48(075.8)

G 81

Eminescu, Mihai.

Călin Nebunul / Mihai Eminescu ; ilustrații: Simion Zamşa, Elena Karachentseva. – [Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic)]. – 24 p. : il. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

F. f. de tit. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-74-962-6.

821.135.1-34-93

E 48

Cuznețov, Larisa.

Teoria și metodologia cercetării familiei în științele educației : suport de curs / Larisa Cuzneţov; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”din Chișinău. – Chișinău : S. n., 2021 (CEP USM). – 97 p.

Referințe bibliogr.: p. 94-96 (42 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-152-84-6.

37.018.1:001.891(075.8)

C 97

Carte de rugăciuni pentru copii / Episcopia Basarabiei de Sud. – Cahul : Editura Episcopiei Basarabiei de Sud, 2021 (Europres). – 40 p. : il.

            5000 ex.

            ISBN 978-9975-3484-3-0.

087.5:27

C 27

Documente etnofolclorice sonore / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Arhiva de folclor, Grant ”EAP1248 Saving the Dialectological and Ethnographic Archival Material Preserved in Chișinău, Republic of Moldova ; selecție și editare audio: Mariana Cocieru ; restaurare audio digitală: Mihnea Ciulei ; foto: Vasile Pavel. – Chişinău : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2021. – ISBN 978-9975-3387-3-8.

Audio-CD (01:04:46).

Cerinţe de sistem: MP3 Player.

CD 1 : Cântece lirice, balade. – 2021. – ISBN 978-9975-3387-4-5.

398.8

D 61

Documente etnofolclorice sonore / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Arhiva de folclor, Grant ”EAP1248 Saving the Dialectological and Ethnographic Archival Material Preserved in Chișinău, Republic of Moldova ; selecție și editare audio: Mariana Cocieru ; restaurare audio digitală: Mihnea Ciulei ; foto: Vasile Pavel. – Chişinău : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2021. – ISBN 978-9975-3387-3-8.

Audio-CD (00:59:48).

Cerinţe de sistem: MP3 Player.

CD 2 : Folclor al ritualurilor de familie. – 2021. – ISBN 978-9975-3387-5-2.

398.8

D 61

Esinencu, Nicolae.

Doc : Roman / Nicolae Esinencu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 180 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-486-2.

821.135.1(478)-31

E 77

Wilde, Oscar.

Portretul lui Dorian Gray : Roman / Oscar Wilde ; traducere din engleză de Radu Tătărucă ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 180 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-487-9.

821.111-31

E 77

Единак, Евгений.

 Я люблю тебя, Жизнь! : Повести и рассказы / Е. Н. Единак ; художественное оформление: О. О. Единак. – Дондушень : Б. и., 2021 (Oxana Edinac ÎI). – 851 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-3207-4-0.

821.161.1(478)-34

E 331

12 plus : Anexă la Ghidul metodologic, Activitatea 5 / Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ; elab.: Tatiana Buianina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 26 p. : fot., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-89-202-5.

[37.018+343.541]:004.738.5
D 63

Development through research and innovation-2020”, online international scientific conference (1 ; 2020 ; Chișinău). The 1st International Scientific Conference ”Development Through Research and Innovation-2020” : Online Conference for Reserachers, PhD and Post-Doctoral Students, August 28th, 2020, Chişinău : Conference Proceedings / general chair: Belostecinic Grigore ; organizing committee chairs: Guțu Corneliu [et al.]. – Chișinău : ASEM, 2021. – 181 p. : fig., tab.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Academy of Economic Studies of Moldova, Republic of Moldova, Valahia University of Targoviste, Romania, Technical University of Varna, Bulgaria [et al.]. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN 978-9975-155-03-8 (PDF).

082:378

D 35

Timuș, Asea.

            Bunele practici de protecție integrată a culturilor agricole în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Asea Timuș, Anatolie Fala ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 150 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 149-150 (57 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-773-2.

632:551.583(036)

T 61

Usatîi, Adrian.

            Bunele practici în piscicultură în contextul schimbărilor climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Adrian Usatîi, Nicolae Șaptefrați, Dumitru Bulat ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 78-80 (63 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-772-5.

[639.3+574.62]:551.583(036)

U 89

Tăutu, Inesa.

IQ start 2+ : cu 70 de autocolante /Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 51 p. : il., des.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-04-2.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

IQ start 3+ : cu 70 de autocolante /Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 51 p. : il., des.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-05-9.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

IQ start 4+ : cu 70 de autocolante /Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 51 p. : il., des.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-06-6.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

IQ start 5+ : cu 70 de autocolante /Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 51 p. : il., des.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-07-3.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

IQ start 6+ : cu 70 de autocolante /Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 51 p. : il., des.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-08-0.

087.5

T 28

Braicov, Andrei.

            Educație digitală : clasa a 2-a : Caietul elevului / Andrei Braicov, Sergiu Corlat. – Chișinău : Prut Internațional (pe cop. Ed. „Prut”), 2021 (Combinatul Poligrafic). – 52 p. : il.

            500 ex.

            ISBN 978-9975-54-530-3.

373.3.015:004.9(076)

B 77

Partole, Claudia.

            ReBELA : (cea rea de bună și urât de frumoasă) / Claudia Partole ; ilustrații de Oxana Diaconu-Catan ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chișinău] : Prut Internațional (pe cop. Ed. „Prut”), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : il. – (Prima mea bibliotecă, ISBN 978-9975-54-432-0).

            500 ex.

            ISBN 978-9975-54-531-0.

821.135.1(478)-31

P 36

Popa, Iulius.

Adio, Lenin! Bună ziua, Engels! / Iulius Popa ; coperta: Silvia Ciobanu. – Bălţi : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 420 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-151-00-9.

821.135.1(478)-92

P 79

Mândâcanu, Angela.

Oglinda Adevărului / Mândâcanu Angela ; designer: Olga Kornienkova. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-151-39-9.

821.135.1(478)-1

M 22

White, Ellen G.

Calea către Hristos / Ellen G. White ; traducere: Dumitru Popa, Valentin Rusu. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : fot.

Tit. orig.: Steps to Christ. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3415-9-2.

27-29

W 63

Gorgan, Ion.

Simfonia vieții : roman / Ion Gorgan ; pictor: Elena Mazaeva ; prezentare grafică, coperta: Veaceslav Popovschi. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 152 p. : reprod. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-45-0.

821.135.1(478)-31

G 70

Platon, Valeriu.

            Metode cantitative în luarea deciziilor : Suport de curs / V. Platon, Iu. Calin ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Științe Economice, Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 142 p. : tab., fig.

            Referințe bibliogr.: p. 138-139 (19 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-152-85-3.

519.8(075.8)

P 70

Roșca, Nicolae.

            Dreptul afacerilor / Roșca Nicolae, Baieș Sergiu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Privat. – Ed. a 4-a. – Chișinău : CEP USM, 2021. – 364 p. : tab.

            Referințe bibliogr.: p. 357-360. – 400 ex.

            ISBN 978-9975-152-86-0.

347.7(075.8)

R 74

Кушнерёв, А. Г.

Основы финансового менеджмента в сфере физической культуры и спорта / Кушнерёв А. Г. ; Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. „Valinex”). – 195 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 183-184 (42 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-424-8.

336:796.06(075.8)

К 964

Ghețoi, Petru.

Legende și mituri grecești pe înțelesul copiilor : în formă enciclopedică / Petru Ghețoi ; concepţie şi ilustraţii: Petru Ghețoi. – Chişinău : Casa poveştilor, 2021 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. : il. – (Odată, demult…, ISBN 978-9975-66-712-8).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-711-1.

087.5:398.21/.22

G 46

Nivelul de trai al populației Republicii Moldova : Monografie / Tatiana Colesnicova, Tatiana Gutium, Mihail Ciobanu, Mircea Gutium ; redactor științific: Angela Timuş ; Institutul Național de Cercetări Economice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – Chișinău : INCE, 2021. – 264 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr. : p. 181-207 (235 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3463-8-2.

304.3:316.728(478)

N 82

      Secolul XXI. Istorie recentă  și futurologie / volum coordonat de Alex Cistelecan. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Tipogr.”Bons Offices”). – 372 p. – (Cartier istoric / colecție coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

      Referințe bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol. – 500 ex.

      ISBN 978-9975-86-488-6.

316.42+32(082)

S 40

Bragaru, Tudor.

      Auditul sistemului de management al securității informației : Ghidul participantului și suport de curs pentru instruirea tradițională, online și/sau la distanță : Complet de Resurse Educaționale Digitale (CRED) / Tudor Bragaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 111 p. : fig., tab.

      Referințe bibliogr.: p. 84-85 (36 tit.). – Apare cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). – 35 ex.

      ISBN 978-9975-89-203-2.

004.056:37.0(075)

B 82

Bragaru, Tudor.

      Dezvoltarea și implementarea sistemului de management al securității informației (în baza ISO/IEC 27001) : Ghidul participantului și suport de curs pentru instruirea tradițională, online și/sau la distanță : Complet de Resurse Educaționale Digitale (CRED) / Tudor Bragaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 113 p. : fig., tab.

      Referințe bibliogr.: p. 92 (27 tit.). – Apare cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). – 35 ex.

      ISBN 978-9975-89-204-9.

004.056:37.0(075)

B 82

Русский язык и литература. Математика : Тесты : 4 класс : Готовимся к итоговому тестированию / Мария Волковская, Нина Горбачева, Даниела Стате, Андрей Брайков. – Chișinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2021 (Combinatul Poligrafic). – 124 p. : des.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-532-7.

[811.161.1+821.161.1.09+51](079)

P 894

Cheptene, Marioara-Dumitrita.

Un rêve, une danse, une étoile! / Marioara-Dumitrita Cheptene. – Chișinău : Bons Offices, 2021. – 106 p.: fot.

            200 ex.

            ISBN 978-9975-87-774-9.

793.3(092)

C 41

Eрхан, Екатерина.

Курс лекций по функциональной анатомии опорно-двигательного аппарата / Екатерина Ерхан, Инга Делеу, Ирина Делипович ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Государственный университет физического воспитания и спорта, Кафедра спортивной медицины. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 88 p. : fig., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-844-9.

611.7(075.8)

К 937

Albu, Luminița.

Matematică : 4-5 ani : Grupa mijlocie : Elaborat în baza Curriculumului naţional / Luminița Albu ; concept: Iu. Albu ; co-autori: Ala Țepordei, Constanța Tayanc ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Chişinău] : Libelula (PROMO plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. – (Învăţ la grădiniţă, ISBN 978-9975-3413-0-1).

6000 ex.

ISBN 978-9975-3284-8-7.

373.2.016:51

A 33

Buimestru, Lilia.

Conducerea în siguranță a autovehiculului : Suport metodologic / Lilia Buimestru, Nicolae Manole. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 160 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr.: p. 158-160. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-845-6.

656.1.05(075)

B 90

Savca, Lucia.

Îndrumar metodic la practica de specialitate : specialitatea Psihologie / Lucia Savca, Stanislav Cebotari ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Știinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Facultatea Criminologie și Științe Juridice, Catedra Criminologie și Psihologie Aplicată. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr.”Pulsul Pieței”). – 22 p. : tab.

25 ex.

ISBN 978-9975-3314-3-2.

378.147:159.9(076.5)

S 28

Finley, Mark.

Siguranţă pentru vremuri tulburi/ Mark Finley ; traducere din limba engleză de Angela Vizante. – Chișinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p.

Tit. orig.: Hope for Troubled Times. – 20000 ex.

ISBN 978-9975-151-46-7.

27-29

F 56


Финли, Марк

Надежда в пошатнувшемся мире : Как устоять, когда рушится привычный уклад жизни/Марк Финли ; переводчик: Лысаков А. В. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p.

Tit. orig.: Hope for Troubled Times. – 20000 ex.

ISBN 978-9975-151-47-4.

27-29

Ф 600


Conexiuni = Connections : pictură = painting / Nicolae Baciu, Sergiu Cuciuc, Veaceslav Fisticanu [et al.] ; autor proiect: Tudor Zbârnea ; traducere engleză: Elena Casiadi ; imagini: Iurie Foca ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Fundația Satului Cultural Katara. – Chișinău : Muzeul Național de Artă al Moldovei, [2021] (Tipogr. ”Bons Offices”). – 44 p : reprod. color, imagini.

Text paral.: lb. rom., engl. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-775-6.

75.071.1(478)(092)=135.1=111

C 65

Ispirescu, Petre.

Aleodor împărat ; Prâslea cel voinic și merele de aur / Petre Ispirescu ; ilustrații: Simion Zamșa, Elena Karachentseva. – Chișinău : Litera, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. – (Lecturi școlare, ISBN 978-9975-74-400-3).

            F. f. de tit. – 2000 ex.

            ISBN 978-9975-74-963-3.

821.135.1-34-93

I-85

Snegur, Mircea
             Labirintul destinului : Memorii : [în vol.]  / Mircea Snegur ; director-editor, redactor-şef: Dumitru Ţâra. – Chișinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-9868-9-2.

 Vol. 9 : Evoluţii : (interviuri). – 2021. – 872 p. : fot. – Ind. de nume şi denumiri : p. 819-861. – 500 ex. – ISBN 978-9975-129-80-0.

323/324(478)(092)
S 64

Waterlase Er, Cr: YSSG în tratamentul complex al afecțiunilor parodonțiului marginal :  monografie / Tatiana Dobrovolschi,  Sergiu Ciobanu, Sofia Sîrbu, Oleg Dobrovolschi ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Facultatea de Stomatologie. – Chișinău ; Brașov : S. n., 2021 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 103 p. : fig., tab.

Referințe bibliogr. : p. 96-103 (115 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-205-6.

616.314.17:615.849.19

W 31

Cartea mea cu dinozauri : cuprinde peste 200 de autocolante / ilustrații: Susana Hoslet. – [Chișinău] : Arc, [2021] (Imprimat în India). – 35 p. – (Colorez și decorez, ISBN 978-9975-0-0465-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0466-4.

087.5

Cartea mea cu prințese : cuprinde peste 200 de autocolante / ilustrații: Susana Hoslet. – [Chișinău] : Arc, [2021] (Imprimat in India). – 35 p. – (Colorez și decorez, ISBN 978-9975-0-0465-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0467-1.

087.5

Cartea mea cu unicorni : cuprinde peste 200 de autocolante / ilustrații: Susana Hoslet. – [Chișinău] : Arc, [2021] (Imprimat in India). – 35 p. – (Colorez și decorez, ISBN 978-9975-0-0465-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0468-8.

087.5

            Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic la  schimbările climatice : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Oleg Mașner, Sergiu Coșman, Vasile Macari [et al.] ; coordonator: Constantin Ojog ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 200 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 199-200 (59 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-776-3.

636:551.583(036)

M 17

International accounts of the Republic of Moldova :Statistical yearbook…/ National Bank of Moldova; editorial board: Aureliu Cincilei (chairman) [et al.] ; translation: Victoria Vasilescu. – Chişinău : National Bank of Moldova, 2021. – ISBN  978-9975-3015-1-0.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

… 2019. – 2020. – 199 p.: tab., diagr. – ISBN 978-9975-3169-6-5 (PDF).

339.72+336.717(478)(083.41)

I-58

Sedlețchi, Elena.

            Darurile zânei Pi / Elena Sedlețchi ; ilustrații: Andreea Sedlețchi ; copertă: Gabriel Andronic. – [Chișinău] : USEM, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 28 p. : il.

            75 ex.

            ISBN 978-9975-3423-5-3.

821.135.1(478)-34-93

S 41

Țurcan, Galina.

Ghid metodic privind realizarea programului de practică de producție la ciclul I, specializarea „Managementul resurselor umane”, anul II / Galina Țurcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Economie Generală şi Drept”, Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chișinău : ASEM, 2021. – 28 p. : tab.

15 ex.

ISBN 978-9975-155-04-5.

378.147:005.95/.96(076.5)

Ț 94

Țurcan, Galina.

Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului economic/proiectului de an : pentru studenții anului 2, specialitatea „Managementul resurselor umane” / Galina Țurcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea „Economie Generală şi Drept”, Departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chișinău : ASEM, 2021. – 28 p. : tab.

Referințe bibliogr.: p. 13 (5 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-155-05-2.

378.147:005.95/.96(076.5)

Ț 94

Rand, Ayn.

       Noi, cei vii / Ayn Rand ; traducere din engleză de Radu Săndulescu ; coperta: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 502 p. – (Cartier popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Tit. orig.: We, the Living. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-489-3.

821.111(73)-31

R 24

Arsene, Igor.

Teoria și metodologia educației fizice la preșcolari : Caiet de seminar / Arsene Igor,Cojocari-Luchian Snejana ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Catedra Istorie și Teoria Educației. – Cahul : S. n., 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 40 p.

Bibliogr.: p. 38-39 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-064-0.

373.2:796.011.3(076.5)

A 83

Arsene, Igor.

Teoria și metodologia educației fizice la preșcolari : Suport de curs / Arsene Igor,Cojocari-Luchian Snejana ; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Catedra Istorie și Teoria Educației. – Cahul : S. n., 2021 (Tipogr. „Centrografic”). – 186 p. : tab.

Bibliogr.: p. 183-185 (28 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-88-065-7.

373.2:796.011.3(075.8)

A 83

Republica Moldova. Legi. Legea insolvabilităţii : nr. 149 din 29.06.2012 : modificată la 16.12.2020 / Centrul Naţional de Instruire în Insolvenţă „Moldinsolv”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Arva Color”). – 220 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-127-74-5.

347.736(478)(094.5)

R 46

Cimpoieş, Valentina.

Istorie : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 48 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-846-3.

94(076.6)

C 49

Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş, Sârbu Iulia, Viorica Oboroceanu, Cristina Zaborţev ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 48 p. : fig.

1000 ex.

ISBN 978-9975-56-847-0.

502/504(076.6)

Ş 85

Filip, Iulian.

Pâine de la iepure / Iulian Filip ; ilustraţii: Cristian Stanciu [et al.] ; prezentare grafică, copertă: Sergiu Stanciu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : il. color, n. muz.

500 ex.

ISMN 979-0-3481-0014-2.

ISBN 978-9975-54-533-4.

821.135.1(478)-8-93

F 51

Perrault, Charles.

Piele de măgar / Charles Perrault ; repovestire de Rodica Chiriacescu ; ilustraţii de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Tipogr. „Unisoft”, Ucraina). – 28 p. : il. – (Prima mea bibliotecă, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-534-1.

821.133.1-34-93

P 52

Ecosystem services and hydropower: pilot application of European tools in the river basins of the Eastern Partnership countries : Policy paper / compiled by: Ruslan Havrilyuk, Olga Cazanteva, Ilya Trombitsky [et al.]. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2021 (Tipogr. „Arconteh”). – 68 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 65-68. – Produced with the financial support of the European Union. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3404-8-9.

574.5

E 15

Puiu, Ivan.

Parentalitatea şi dezvoltarea timpurie a copilului / Ivan Puiu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Imprint Star”). – 184 p.

Referinţe bibliogr.: p. 178-180 şi la sfârşitul cap. – Apare cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele financiare acordate de Fundaţia OAK. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3433-1-2.

613.95:376

P 98

Matei, Sergiu.

Putem un Soare deveni… / Sergiu Matei ; prefaţă: Claudia Partole ; postfaţă: Marcela Mardare ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p.

400 ex.

ISBN 978-9975-72-528-6.

821.135.1(478)-1

M 47

Plăcintă, Alexandru.

Pomul fermecat / Alexandru Plăcintă ; ilustrații, coperta de autor. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Poliviz-Design”). – 18 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3434-1-1.

821.135.1(478)-34-93

P 70

Plăcintă, Alexandru.

Povestea focului / Alexandru Plăcintă ; ilustrații, coperta de autor. – Chișinău : S. n., 2021 (Tipogr. ”Poliviz-Design”). – 20 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3434-2-8.

821.135.1(478)-34-93

P 70

Приднестровье в 1914-1920-е годы: взгляд через столетие : Сборник докладов научно-практических конференций : 28 июля 2010 г., 9 ноября 1918 г., 24 мая 2019 г. : (избранное) / Приднестровский государственый университет им Т. Г. Шевченко, Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук, Институт социально-политических исследований и регионального развития ; pедакционная коллегия: В. А. Содоль (ответственный редактор) [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2020 (ЗАО „Типар”). – 264 p. : fot.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-4451-9-1.

94(478)”1914/1920″(082)

П 756

Eminesku (Eminescu), Mihai.

Çezara : Original novela, 1876 ; Sabaa yildizi (Luçafar) / Mihai Eminesku (Eminescu) ; gagauz dilinä çevirdi Todur Zanet ; Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei, 2021 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 64 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3427-9-7.

821.135.1-8=512.165

E 48

Sîrbu, Ana.

Transcendenţa: Culegere de articole şi publicaţii / Ana Sîrbu. – Chişinău : Tipocart Print, 2021. – 254 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 244-252 (137 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3474-5-7.

11/13

S 61

Martin, Vasile.

Tunet în februarie : Nuvele / Vasile Martin ; prefaţă: Gheorghe Mazilu ; foto: Mihai Miculescu ; ilustraţii: Aurel Guţu [et al.] ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 186, [1] p. : fot., il.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-529-3.

821.135.1(478)-32

M 43

Bumbu, Veronica.

La Corona di Spine della Luce / Veronica Bumbu ; traduzione: Olesea-Olga Dinga ; prefazione: Claudia Partole ; grafica: Iurie Brasoveanu. – Chişinău : Iunie Prim, 2021 (Tipogr. „Print-Caro”). – 116 p. : il.

Tit. orig.: [Coroana de spini a Luminii]. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3244-3-4.

821.135.1(478)-1=131.1

B 91

Situaţia organizaţiilor societăţii civile din regiunea de dezvoltare Nord : Studiu / Irina Ciumac, Tudor Lazăr, Aliona Ţurcan, Patricia Vieru ; Centrul de Instruire şi Consultanţă Organizaţională (CICO), Proiectul „Abilitarea cetăţenilor în Republica Moldova”, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). – [Chişinău : S. n., 2021] (Tipogr. „Iunie Prim”). – 68 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (20 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 850 ex.

ISBN 978-9975-3244-4-1.

061.2(478)

S 61

Организации гражданского общества в Северном регионе развития : Исследование / Ирина Чумак, Тудор Лазэр, Алена Цуркан, Патричия Виеру ; Центром организационного обучения и консалтинга (CICO) ; Проект „Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова” ; Общество международного сотрудничества Германии (GIZ Молдова). – [Chişinău : S. n., 2021] (Tipogr. „Iunie Prim”). – 68 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 63-64 (20 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3244-5-8.

061.2(478)

О-641

Cozacenco, Iulia.

Cum să facem o campanie de advocacy pentru soluţionarea problemelor locale : Ghid / Iulia Cozacenco, Vlada Ciobanu ; coordonatoare: Cristina Bobîrcă ; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p. : fig., fot., tab.

Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-777-0.

328.182:352(036)

C 80

Savca, Lucia.

Psihologie : Manual pentru licee / Lucia Savca ; comisia de evaluare: Violeta Mija [et al.]. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 196 p. : fig., fot., tab.

1500 ex.

ISBN 978-9975-65-470-8.

159.9(075.3)

S 28

Mocanu, Maria.

Cum să ruşinezi moartea : Poeme din lunca Prutului / Maria Mocanu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2021. – (Cartier Ebook, ISBN 978-9975-79-909-6).

Cerinţe de sistem : ePub reader.

ISBN 978-9975-86-490-9 (ePUB).

821.135.1(478)-1

M 84

Ţîţei, Victor.

Bunele practici de utilizare a terenurilor degradate în cultivarea culturilor cu potenţial de biomasă energetică : Ghid practic pentru producătorii agricoli / Victor Ţîţei, Ion Roşca ; coordonator: Constantin Ojog ; responsabil de ediţie: Anatolie Fala ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 79-80 (40 tit.). – Apare cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAID). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-778-7.

[631.459:620.952](036)

T 65

Gagauz, Olga.

De ce femeile au venituri mai mici decât bărbaţii pe tot parcursul vieţii? : Evaluare în baza conturilor naţionale de transfer în Republica Moldova / Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Fondul ONU pentru Populație, UNFPA. – Chişinău : INCE, 2021 (Tipogr. „Foxtrot”). – 29 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem : PDF Reader

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Agenţiei Austriei pentru Dezvoltare în parteneriat cu Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

ISBN 978-9975-89-206-3 (Foxtrot). – ISBN 978-9975-3463-9-9 (PDF).

[336.5+305-055.2](478):303.4

G 13

Ghid privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de practică pentru studenţii anului 2, Specialitatea: 0413.1 Business şi administrare : Forma de organizare: Învăţământ cu frecvenţă : Ciclul 1. Licenţă / Angela Solcan, Serghei Serduni, Ghenadie Şavga, Gheorghe Ţurcanu ; Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, Departamentul Management. – Chişinău : ASEM, 2021. – 49 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 22-24 (29 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-07-6.

378.147:334(075)

G 49

Ghid privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de practică la ciclul 2. Masterat, pentru programele de studii Administrarea Afacerilor Managementul Proiectelor Europene / Angela Solcan, Serghei Serduni, Ghenadie Şavga [et al.] ; Academia de Studii Economice din Moldova, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, Departamentul Management. – Chişinău : ASEM, 2021. – 50 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-155-06-9.

378.147:334(075)

G 49

Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021 : [în 6 vol.]/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ; comitetul ştiințific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Elena Sochircă (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST) – . – ISBN 978-9975-76-318-9.

Vol. 2 : Didactica ştiinţelor naturii. – 2021. – 254 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-319-6.

37.016:[911+54+57]:378(082)=135.1=161.1

M 47

Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021 : [în 6 vol.]/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ; comitetul ştiințific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Elena Sochircă (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST) – . – ISBN 978-9975-76-318-9.

Vol. 3 : Didactica ştiinţelor filologice. – 2021. – 345 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă, fr. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-320-2.

[37.016:81/82.09]:378(082)=00

M 47

Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021 : [în 6 vol.]/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ; comitetul ştiințific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Elena Sochircă (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST) – . – ISBN 978-9975-76-318-9.

Vol. 4 : Pedagogie în învăţământul preşcolar şi primar. – 2021. – 383 p. : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-321-9.

373.2/.3:37.091(082)

M 47

Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021 : [în 6 vol.]/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ; comitetul ştiințific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Elena Sochircă (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST) – . – ISBN 978-9975-76-318-9.

Vol. 5 : Psihopedagogie şi management educaţional. – 2021. – 276 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-322-6.

[37.0+378](082)=135.1=161.1

M 47

Materialele Conferinţei Republicane a Cadrelor Didactice, 27-28 februarie 2021 : [în 6 vol.]/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ; comitetul ştiințific: Eduard Coropceanu (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Elena Sochircă (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. UST) – . – ISBN 978-9975-76-318-9.

Vol. 6 : Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale. – 2021. – 114 p. : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-323-3.

37.0(082)

M 47

Teleman, Ion Nistor.

Săgeţi de codrean : Epigrame, satire şi versuri tematice / Ion Nistor Teleman. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 76 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3474-6-4.

821.135.1(478)-8

T 34

Bejan, Octavian.

Mic cuvântar de limbă rumînă / Octavian Bejan. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP USM). – 112 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-152-87-7.

811.135.1’374.3

B 41

Bejan, Octavian.

Mic dicţionar criminologic : român-francez : 1700 de termeni şi peste 5 mii de locuţiuni / Octavian Bejan ; redactor ştiinţific: Valeriu Bujor. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP USM). – 104 p.

Texte : lb. rom., fr. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-88-4.

343.9(038)=135.1=133.1

B 41

Bejan, Octavian.

Mic dicţionar criminologic : român-englez-francez-rus : 800 de termeni şi peste 2000 de locuţiuni / Octavian Bejan ; redactor ştiinţific: Valeriu Bujor. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP USM). – 78 p.

Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-89-1.

343.9(038)=00

B 41

Paomi, Vlad.

Fii tu prin Domnul Vindecatul / Vlad Paomi. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 56 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3291-4-9.

821.135.1(478)-141

P 18

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.