Books In Print, Ianuarie 2019

 

Educaţie timpurie: dezvoltări curriculare : Monografie / Veronica Clichici, Zinaida Stanciuc, Cristina Straistari-Lungu [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : ISE, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 218 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-152-6.

373.2.091

E 19

 

 

 

Todos, Petru.

Ghidul profesorului. Crearea cursuri online pe platforma electronică MOODLE, versiunea 3.x / Petru Todos, Stela Balan, Cristina Ghencea ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 97 p. fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 97 (5 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-45-564-0.

004.41:378.091(072)

T 68

 

 

Carte de rugăciuni : Sfînta Liturghie pentru credincioşi. – Chişinău : Angelus, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3077-8-9.

27-282.5

C 27

Jereghi, Alexei.

Spartachiada a V-a a CNSM / Alexei Jereghi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 100 p. : fot. color, tab.

300 ex.

ISBN 978-9975-58-170-7.

796.093:331.105.44(478)

J 48

Babiuc, Vasile.

Rolul microflorei în patogenia arsurilor în diferite condiţii climaterice : (continentale, tropicale şi subtropicale) / Vasile Babiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 146 p. : fig., tab.

Pref.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3288-3-8.

616-001.17-07-08

B 11

 

 

Bogatu, Petru.

Viaţa secretă pe care nu pot s-o uit / Petru Bogatu. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 320 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3279-8-5.

821.135.1(478)-92

B 63

Hanáčková, Pavla.

Cum se adaptează animalele la mediul lor / Pavla Hanáčková ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Linh Dao. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 37 p. : des. color.

Tit. orig.: How Animals Adapt to Their Surroundings. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0255-4.

087.5

H 21
Hanáčková, Pavla.

Cum putem salva animalele în pericol / Pavla Hanáčková ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Linh Dao. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 37 p. : des. color.

Tit. orig.: Animals in Danger or How we Can Help Them. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0256-1.

087.5

H 21

Hanáčková, Pavla.

Cum animalele îşi îngrijesc şi educă puii / Pavla Hanáčková ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il.: Linh Dao. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 37 p. : des. color.

Tit. orig.: How Animals Care for Their Young. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0257-8.

087.5

H 21

Evaluarea condiţiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi în Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia : Raport de monitorizare / Asoc. MOTIVAŢIE din Moldova, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Asoc. Persoanelor în Etate „Inspiraţie” din Găgăuzia [et al.] ; resp. de ed.: Victor Koroli. – Chişinău ; Comrat : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 70 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-134-27-9.

364.26.048.6(478-29)(047)

E 93

 

 

Dumbraveanu, Roza.

Dezvoltarea Continuă a Cadrelor Didactice prin Cursuri Masive Online Deschise (MOOC) / Roza Dumbraveanu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 95 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-28-6.

37.091

D 89

 

 

Impactul spitalizării de lungă durată asupra persoanelor cu tuberculoză = The impact of long-term hospitalisation on people with tuberculosis / Oxana Rucşineanu, Jonathan Stillo, Georgeta Andrieş [et al.] ; contribuţii: Ilinca Diaconu-Stillo, Inga Sorocean ; Proiectul „Împreună în controlul Tuberculozei”, Asoc. Naţ. a Bolnavilor de Tuberculoză din Rep. Moldova SMIT. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 36 ; 34 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.: p. 31-36 (70 tit.) ; p. 29-34 (70 tit.). – Apare cu susţinerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate din sursele alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3276-4-0.

616.24-002.5-082.4=135.1=111

I-48

Романова, Александра.

Чужая жизнь / Александра Романова ; обл.: Семенцов Евгений. – Бэлц : Б. и., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 104 p. : il.

20 ex.

ISBN 978-9975-3276-5-7.

821.161.1(478)-8

P 693

 

 

Шевченко, Руслан.

Конфликты в Приднестровье и Нагорном Карабахе: история и пути урегулирования / Руслан Шевченко. – Кишинэу : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 236 p.

Referinţe bibliogr.: p. 209-234. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0258-5.

327.56(478-24+479.243)

Ш 379

Cornea, Sergiu.

Organizarea teritorială a puterii publice în Republica Moldova : Manual universitar / Sergiu Cornea ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 343 p. : tab.

Bibliogr.: p. 323-346 (416 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-047-3.

351.07(478)(075.8)

C 72

Capaţina, Grigori.

Viţa-de-vie de la spontanietate la cultură / Grigori Capaţina ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia Reclama). – 113 p. : fig.

Bibliogr.: p. 113 (14 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-171-4.

634.8(075)

C 20

 

 

Botnaru, Maria.

Sinteza organică a compuşilor farmaceutici : Îndrumar de laborator / Maria Botnaru, Alexandru Zadorojnâi ; red. resp.: Galina Dragalina ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 90 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 85-86. – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-75-5.

547(076.5)

B 72

 

Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în vol.] / Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Lilian Globa [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de anatomie a omului. – Ed. a 11-a trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Sirius”) – . – ISBN 978-9975-57-136-4.

[Vol.] 2 : Sistemul nervos central. Sistemele cardiovascular, limfoid, nervos periferic şi organele senzoriale = Central nervous system. The cardiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs = Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лимфоидная, периферическая нервная системы и органы чувств. – 2018. – 394 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 392-393. – 850 ex. – ISBN 978-9975-57-257-6.

611.1+611.4+611.8(075)=135.1=111=161.1

L 88

 

Ghid de implementare a curriculumului la limba română : pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Iulia Iordăchescu [et al.] ; coord. naţ.: Angela Cutasevici [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 92-96. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3279-9-2.

373.2.091:811.135.1’243

G 49

 

 

Bâzgu, Eugen.

Arhitectura tradiţională – memorie identitară / Eugen Bâzgu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Societatea de Etnologie din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 548 p. : fig., fot., tab.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-01-2.

725+726.5/.7(478)=135.1=161.1

B 38

 

 

Reaboi, Natalia.

Registru de evidenţă a activităţii cadrului didactic pentru anul de instruire 2019 / Reaboi Natalia, Sloţchi Leonid ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Şcoala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 62 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 70 ex.

ISBN 978-9975-89-128-8.

796.015(083)

R 35

Национальный куррикулум : Куррикулумная область : Технологии : Дисциплина : Технологическое воспитание : 5-9 классы : Дисциплинарный куррикулум : Гид по внедрению дисциплинарного куррикулума / Алла Витковски, Анжела Ешану, Лилия Присэкару [и др.] ; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. консультанты: Анатол Гремалски [и др.] ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr la sfârşitul părţilor. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3285-5-5.

373.5.091:64

Н 26

 

Cornea, Sergiu.

Organizarea teritorială a puterii publice în Republica Moldova : Manual universitar / Sergiu Cornea ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 343 p. : tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Bibliogr.: p. 323-346 (416 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-048-0.

351.07(478)(075.8)

C 72

 

 

 

 

Igumnova, Olga.

Менеджмент предпринимательской деятельности : Курс лекций  / Olga Igumnova ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra „Business şi Administrare”. – Chişinău : Imi-Nova, 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 92 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 90-92. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3190-4-1.

334(075.8)

I-39

Igumnova, Olga.

Практикум по психологии управления / Olga Igumnova ; Inst. Intern. de Management „Imi-Nova”, Catedra „Business şi Administrare”. – Chişinău : Imi-Nova, 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 85 p. : tab.

Bibliogr.: p. 83-85 (64 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3190-5-8.

005.32(075)

I-39

 

 

 

 

Socea, Bogdan.

Abdomenul acut chirurgical : Note de curs / Bogdan Socea. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 84 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 83-84 (24 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3261-7-9.

617.55-036.1(075.8)

S 65

 

 

Codul familiei al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 10.01.2019. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 400 ex.

ISBN 978-9975-104-67-8.

347.61/.64(478)(094.4)=135.1=161.1

C 60

Codul electoral al Republicii Moldova / Comisia Electorală Centrală. – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 206 p.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-104-68-5.

342.8(478)(094.4)=135.1=161.1

C 60

 

 

 

Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 01.01.2019. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

800 ex.

ISBN 978-9975-104-69-2.

342.92(478)(094.4)

C 60

Codul fiscal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat 16.02.2017. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

ISBN 978-9975-104-70-8.

336.22(478)(094.4)

C 60

 

 

Atamni, Kamli.

Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoţionale şi de comportament în şcoala de cultură generală din Israel : Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Atamni Kamli ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2019. – 32 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 27-28 (68 tit.)

376.091(059.4)(043.2)

 

Atamni, Kamli.

Management of tutoring programs for including pupils with emotional and behavioral disorders in Israeli regular school : 531.01 – General theory of education : Abstract of the PhD thesis in pedagogic sciences / Atamni Kamli ; Tiraspol State Univ. from Chişinău. – Chişinău, 2019. – 35 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 28-29 (68 tit.).

376.091(059.4)(043.3)
Atamni, Kamli.

Management of tutoring programs for including pupils with emotional and behavioral disorders in Israeli regular school : 531.01 – General theory of education : Doctoral thesis in pedagogic sciences / Atamni Kamli ; Tiraspol State Univ. from Chişinău. – Chişinău, 2019. – 171 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 135-140 (204 tit.).

376.091(059.4)(043.2)

 

 

Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : [publicație anuală] / ONG „Pro-Cultura”, Muzeul de Istorie şi Etnografie, Săptămânalul Independent „Observatorul de Nord”, Soroca ; col. red.: Ignat Berbeci [et al.] ; resp. de ed.: Ignat Berbeci. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Nova-Imprim”) – . – (Almanah, ISBN 978-9975-4392-4-4).

Nr 11, 2017-2018 : Colegiul Tehnic Agricol din Soroca la 110 ani. – 2019. – 212 p. : fot., fot. color. – Texte: lb. rom., rusă. – 350 ex. – ISBN 978-9975-9787-5-0.

908(478-21)(059)

S 69

 

Doga-Mîrzac, Mariana.

Finanţele întreprinderii : Note de curs / Mariana Doga-Mîrzac, Svetlana Gherjavca, Eugenia Gheorghiţă ; red. şt.: Galina Ulian ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Dep. Finanţe şi Bănci. – Chişinău : INCE, 2019. – 162 p. : scheme, tab.

Bibliogr.: p. 159-161 (37 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3272-9-9.

336.64(075.8)

D 62

 

 

Negară, Ecaterina.

Stare cosmică : (poeme din anii 2000-2003) / Ecaterina Negară ; cop., pict.: Anatol Adam. – Chişinău : Labirint, 2019. – 86 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-88-7.

821.135.1(478)-1

N 42

 

Piatra a dispărut / Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova ; il.: Marijke ten Cate. – [Chişinău] : Societate Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2019 (Societatea Biblică din Olanda). – 22 p. : il. color.

Tit. orig.: Binnenwerk De steen is weg. – 500 ex.

ISBN 978-9975-909-54-9.

087.5:27

P 64

Камень исчез / Библейское О-во Молдовы ; ил.: Марийке тен Кате. – [Кишинэу] : Societate Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2019 (Societatea Biblică din Olanda). – 22 p. : il. color.

Tit. orig.: Binnenwerk De steen is weg. – 500 ex.

ISBN 978-9975-909-55-6.

087.5:27

K 181

 

Un copilaş micuţ / Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova ; il.: Marijke ten Cate. – [Chişinău] : Societate Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2019 (Societatea Biblică din Olanda). – 22 p. : il. color.

Tit. orig.: Binnenwerk Een klein kindje. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-909-56-3.

087.5:27

U 46

Младенец родился / Библейское О-во Молдовы ; ил.: Марийке тен Кате. – [Кишинэу] : Societate Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2019 (Societatea Biblică din Olanda). – 22 p. : il. color.

Tit. orig.: Binnenwerk Een klein kindje. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-909-57-0.

087.5:27

M 720

 

Conexiune şi continuitate între şi intra cicluri de învăţământ superior : Studiu monografic / Guţu Vladimir, Paiu Mihail, Repida Tatiana [et al.] ; coord.: Guţu Vladimir ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Ecuaţiei, Sociologie şi Asistenţă Soc., Inst. de Cercet. şi Inovare, Lab. de Cercet. Şt. „Dezvoltarea politicilor educaţionale”. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 375 p. : diagr., fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 357-374. – 100 ex.

ISBN 978-9975-142-76-2.

378.091

C 65

 

Botnaru, Victor.

Medicina internă breviar : Modulul alergologie / Victor Botnaru ; coaut.: Mircea Beţiu [et al.]. – Ed. a 2-a, stereotipă. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Balacron”). – 166 p. : fig., fot. color, tab.

Bibliogr.: p. 160 (22 tit.). – Apare cu suportul Asoc. de Respirologie „Viaremo”. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3288-6-9.

616-056.2(075.8)

B 73

 

 

Gîlca, Boris.

Sreening-ul patologiei glandelor mamare în practica medicului de familie : Recomandare metodică pentru instruirea medicilor-rezidenţi la specialitatea Medicina de familie / Boris Gîlca, Natalia Zarbailov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de medicină de familie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Vite-Jesc”). – 76 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3068-8-1.

618.19-07:614.253(076.5)

G 15

 

 

Gîlca, Boris.

Ghid privind aplicarea procedurii de comunicare şi consiliere a pacienţilor / Boris Gîlca, Rodica Gramma, Adriana Paladi. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Vite-Jesc”). – 40 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3068-9-8.

614.253(036)

G 15

 

 

Standarde de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani : (varianta revăzută/dezvoltată) / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova ; coord. naţ.: Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; experţi-coord. naţ.: Vladimir Guţu, Maria Vrânceanu ; echipa de elab.: Mihaela Pavlenco [et al.] ; au colab.: Liuba Mocanu [et al.]. – Varianta rev./dezvoltată. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 92 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 91(18 tit.). – 2500 ex.

ISBN 978-9975-3285-6-2.

373.2.015

S 76
Filioglu, Vasi.

Porezen, cümbüş, şaka hem nelärsä taa… / Vasi Filioglu. – Kişinöv : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 308 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-144-39-1.

821.512.165(478)-8

F 50

 

Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare / Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 35 ex.

ISBN 978-9975-144-49-0.

[32+342.7](478)=135.1=161.1

R 46

 

Janas, Karol.

Fragile border / Janas Karol ; Univ. of European Studies of Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 124 p.

Bibliogr.: p. 112-122. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-142-77-9.

327(075.8)

J 25

 

Badia, Andrian.

Mijloace tehnico-criminalistice aplicate la cercetarea locului faptei : Studiu monografic / Andrian Badia ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. Ştefan cel Mare. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p.

Bibliogr.: p. 197-213 (216 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-121-47-7.

343.98(075)

B 14

 

Буриан, Александр.

Международное публичное право: учебное пособие / Александр Буриан, Владлена Лысенко ; Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2018 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 175 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 113-125. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3246-5-6.

341.1/.8(075.8)

Б 913
Sciuchina, Natalia.

Drepturile sociale ale omului: reglementarea juridică naţională şi internaţională / Natalia Sciuchina, Vladlena Lisenco, Serghei Zakharia ; trad.: Leontyeva Natalia ; Univ. de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, Inst. pentru Democraţie, Soc. culturii bulgare Rodolubets [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 112 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 100-112 (161 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Finanţat de Uniunea Europeană. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3246-2-5.

342.72/.73+341.231.14

S 37
Sciuchina, Natalia.

Social human rights: domestic and international legal regulation / Natalia Sciuchina, Vladlena Lisenco, Sergey Zaharia ; transl.: Olga Sciuchina ; Univ. de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, Democracy Inst., Soc. of the Bulgarian culture of „Rodoljubets” [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 115 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 106-115 (161 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Financed by the European Union. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3246-3-2.

342.72/.73+341.231.14

S 37
Щукина, Наталья.

Социальные права человека: внутригосударственное и международно-правовое регулирование / Наталья Щукина, Владлена Лысенко, Сергей Захария ; Комрат. гос. ун-т, Ин-т демократии, О-во болгар. культуры „Родолюбец” [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2018 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 135 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 126-135 (161 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Фин. Европ. Союзом. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3246-4-9.

342.72/.73+341.231.14

Щ 950

 

 

 

Grecu, Mircea.

Petrică şi extratereştrii : (poveste pentru cultivarea sentimentului patriotic la copiii din clasele primare) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; aut. ideii: Vladimir Odnostalco ; pict.: Igor Hmelniţki. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 20 p. : des. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-0-0259-2.

821.135.1(478)-93

G 79

 

 

 

 

Lumea Plantelor / Grădina Botanică Naţ. (Inst.) „A. Ciubotaru” ; coord.: Roşca Ion ; fot.: Bucaţel Vasile [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Pixel Print”). – 43 p. : fot. color.

Apare cu suportul Progr. de Granturi mici al Facilităţii Globale de Mediu (SGP). – 410 ex.

ISBN 978-9975-4497-8-6.

582(478)

L 91

 

 

Bejan, Octavian.

Emintei : [aforisme] / Octavian Bejan. – Ed. a 3-a, adăugită. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, 2019 (Tipogr. „Bora grup”). – 132 p.

30 ex.

ISBN 978-9975-3195-6-0.

821.135.1(478)-84

B 41

 

 

Popa, Nicolae.

O mie de ani cu faţa la soare / Nicolae Popa ; concepţie graf., cop.: Mihai Bacinschi ; foto : Nicolaie Răileanu. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 128 p.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0260-8.

821.135.1(478)-1

P 79

 

 

Cărare, Petru.

Săgeţi : Poeme lirice şi satirice / Petru Cărare ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p. – (Colecţia „Cartier popular” / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Petru Cărare, ISBN 978-9975-86-039-0).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-326-1.

821.135.1(478)-1

C 23

 

 

Badia, Andrian.

Mijloace tehnico-criminalistice aplicate la cercetarea locului faptei : Studiu monografic / Andrian Badia ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p. : tab.

Bibliogr.: p. 197-213 (216 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-146-02-9.

343.98(075)

B 14

 

 

Аксенова, Надежда.

Режиссер Вячеслав Николаевич Аксенов и его деятельность в драматических театрах Республики Молдова / Надежда Аксенова ; науч. ред.: Анжелина Рошка ; М-во образования, культуры и науки Респ. Молдова, Акад. музыки, театра и изобразит. искусств. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 240 p. : fig., fot., tab.

Adnot.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 168-183 (271 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-84-080-4.

792.071.2(478)

A 424

 

 

Iordache, Florin-Mihail.

Herniile regiunii inghino-femurale / Florin-Mihail Iordache. – [Chişinău] : Tehnica-Info 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : tab.

Bibliogr.: p. 113-121 (77 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-443-4.

617.55-007.43

I-70

 

 

Георгий Панов. Солдат. Журналист. Писатель / авт.-сост.: О. Петрова, М. Гончарова ; Совместный проект бендерской писательской организации и библ. им. А. С. Пушкина г. Бендеры. – Бендеры : Б. и. 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 52 p. : fot.

Bibliogr.: p. 33-35. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3286-1-6.

821.161.1(478).09(092)

Г 363

 

 

Gremalschi, Anatol.

Informatică : Manual pentru clasa a 8-a / Anatol Gremalschi, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare: Svetlana Golubev [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 116 p. : tab.

Bibliogr.: p. 115 (21 tit.). – 12000 ex.

ISBN 978-9975-85-155-8.

004(075.3)

G 80

 

Cartaleanu, Tatiana.

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de evaluare: Aurelia Hanganu [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 193 p. : fig., tab.

12000 ex.

ISBN 978-9975-85-156-5.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

C 27

 

 

Гремальски, Анатол.

Информатика : Учебник для 8 класса / Анатол Гремальски, Лудмила Гремальски ; trad. din lb. rom.: Arcadie Malearovici ; comisia de evaluare: Svetlana Golubev [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Ed. a 3-a]. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 116 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 115 (21 tit.). – 3000 ex.

ISBN 978-9975-85-157-2.

004(075.8)

Г 803

 

 

 

 

„Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2018 ; Chişinău). Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere : (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 26 iunie 2018) / col. de red.: Valentin Chiriţa [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI). – 500 p. : tab.

Antetit.: Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-121-48-4.

343:351.746.1(082)=135.1=161.1

C 86

 

 

Щукина, Наталья.

Учебный курс „Сравнительное социальное право” / Наталья Щукина, Владлена Лысенко ; Комрат. гос. ун-т, Ин-т демократии, О-во болгар. культуры „Родолюбец” [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2018 (Tipogr. „A & V Poligraf”). – 24 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 18-24. – Изд. при финн. поддержке Европ. Союза. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3246-6-3.

349.3(073.8)

Щ 950

 

 

Ungureanu, Ion.

Amintiri din viaţa teatrală : În dialog cu un teatrolog / Ion Ungureanu ; text: Victoria Fedorenco ; cop.: Iaroslav Oliinîk. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 300 p. : fot.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 200 ex.

ISBN 978-9975-146-03-6.

792.071.2(478)

U 52

 

 

Оливер, Вилли.

Надежда для современной семьи / Вилли Оливер, Элейн Оливер ; пер.: Наталья Чумпалова ; отв. ред.: Александр Евграфов. – Кишинэу : Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, 2019 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 96 p.

Tit. orig.: Hope for Today’s Families. – 20000 ex.

ISBN 978-9975-146-05-0.

27-29

O-540

 

 

Oliver, Willie.

Speranţă pentru familia ta / Willie şi Elaine Oliver ; trad.: Loredana Sîrbu. – Chişinău : Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

Tit. orig.: Hope for Today’s Families. – 20000 ex.

ISBN 978-9975-146-04-3.

27-29

O-43

 

Шаповалов, Борис.

Правда о Великой Отечественной Войне, 1941-1945 гг. : 75-летию освобождения Молдовы от фашизма и Победы Советского Нарда в Великой Отечественной Войне посвящается / авт.-сост.: Борис Андреевич Шаповалов, Виктор Владимирович Гайчук ; Нац. коорд. ком. „Победа”, Союз офицеров Респ. Молдова. – Кишинэу : Союз офицеров Республики Молдова, 2019 (Tipografia Reclama). – 232 p. : fig., fot., tab.

Изд. при поддержке Президента Респ. Молдова И. Н. Додона, Представительства Россотрудничества в Респ. Молдова. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-58-172-1 (Tipografia Reclama).

94(47+57)”1941/1945″:94(478)

Ш 241

 

 

 

Codul civil al Republicii Moldova : Legea Nr. 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului Civil : publicată la 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479 art. 784 : în vigoare din 01.03.2019. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-104-71-5.

Partea 1. – 2019. – 352 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-104-72-2.

347(478)(094.4)

C 60

Codul Civil al Republicii Moldova : Legea Nr. 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului Civil : publicată la 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479 art. 784. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-104-71-5.

Partea 2. – 2019. – 352 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-104-73-9.

347(478)(094.4)

C 60

Afanasie-Crăciun, Tatiana.

Negru-mi este dorul : versuri / Tatiana Afanasie-Crăciun ; cop.: V. Vasilescu. – Chişinău : Viaţa ta, 2019. – 64 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3282-1-0.

821.135.1(478)-1

A 25

National Inventory Report : Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Republic of Moldova : 1990-2016 : Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change / aut.: Marius Taranu, Elena Bicova, Irina Vasilev [et al.] ; coord.: Valentina Tapis [et al.] ; project team: Vasile Scorpan, Aliona Solomon ; Min. of Agriculture, Regional Development and Environment (MARDE), United Nations Environment Programme (UNEP). – Chişinău : Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment (MARDE) : United Nations Environment Programme, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 676 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.  447-461 (285 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Global Environment Facility (GEF). – 10 ex.

ISBN 978-9975-87-447-2.

504.05/.06+551.583(478)(047)

N 26

Basarabia în „Colecţia completă a legilor Imperiului Rus” : [în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice ; lucrare îngrijită de Mihai Taşcă [et al.] ; red. şt.: Ion Gumenâi. – [Chişinău] : Cartdidact, 2018 (Tipografia Reclama) – . – ISBN 978-9975-4206-5-5.

Vol. 3 : Documente extrase din colecţia II (1839-1855). – 2018. – 608 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Documente propriu-zise : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în text. – Indice de nume, geogr.: p. 600-606. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3254-6-2.

94(478):94(470+571)(093.2)=135.1=161.1

B 36

Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii. Documente. Studii de caz : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Istorie ; ed.: Ludmila D. Cojocaru ; dir. progr.: Anatol Petrencu ; secretar şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. – [Chişinău] : Tipografia „Balacron”, 2019 – . – (Colecţia „Arhivele Memoriei”, ISBN 978-9975-128-54-4). – ISBN 978-9975-128-63-6.

Vol. 1, Tom 2 : Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova. – 2019. – 336 p. : fig., fot. – Texte : lb. rom., rusă. – Indice de nume, de toponime : p. 321-334. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3288-7-6.

94(478)

A 77

 

 

Кюркчу, Виталий Иванович.

Словарь экономических терминов по анализу хозяйственной деятельности предприятия / Кюркчу В. И. ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : Б. и., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 182-183 (33 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-06-7.

33(038)

К 995

 

Wilde, Oscar.

Prinţul Fericit / Oscar Wilde ; trad. din engl. de Lavinia Branişte ; il. de Anca Smărăndache ; prez. graf.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : des. color. – (Colecţia „Cartier codobelc” / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

Tit. orig.: The Happy Prince. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-327-8.

821.111-93

W 68

 

 

Pavliuc, Ghenadie.

Ghid metodic pentru studiul individual la disciplina Organele de ocrotirea normelor de drept / Ghenadie Pavliuc, Adelina Florea, Ana Ilana ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : Lira, 2019 (Tipogr. „Adrilang”). – 68 p.

Referinţe bibliogr.: p. 66-67 (20 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-1-5.

342.565.2+347.96+351.74(075)

P 47

 

Российское миротворчество на Днестре: новые риски и перспективы : Сборник материалов / Ин-т соц.-полит. исслед. и регионального развития, ИСПИР ; под общ. ред.: И. П. Шорников [и др.]. – Тираспол : ИСПИРР, 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 56-58 (49 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3286-2-3.

327([470+571]+478-24)(082)

P 765

 

Baltag, Dumitru.

Teste la disciplina „Teoria Generală a Dreptului” : studenţii anului 1 / Dumitru Baltag, Adelina Florea ; Univ. de Studii din Moldova, Catedra Drept public. – Chişinău : Lira, 2019 (Tipogr. „Adrilang”). – 148 p.

Bibliogr.: p. 147-148 (17 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-2-2.

340.12(079)

B 24
Baltag, Dumitru.

Suport de curs în scheme la disciplina „Teoria Generală a Dreptului” : pentru uzul studenţilor / Dumitru Baltag, Adelina Florea ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Catedra Drept public. – Chişinău : Lira, 2019 (Tipogr. „Adrilang”). – 70 p. : fig. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-3287-3-9.

340.12(075.8)

B 24

 

Culegere de scheme la anatomia omului = Сборник схем по анатомии человека = Collection of schemes for human anatomy : [pentru uzul studenţilor] / col. de aut.: Teodor Lupaşcu, Mihail Taşnic, Eleonora  Ştefârţă [et al.] ; sub red.:  Ilia Catereniuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Anatomie a Omului. – Ed. a 6-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Sirius”). – 264 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-57-258-3.

611(084.2)(075.8)=135.1=111=161.1

C 94

 

 

 

Mazîlu-Miron, Natalia.

Satul meu De Lângă Prut / Natalia Mazîlu-Miron. – Chişinău : Ancestrala, 2019 (Tipografia „Reclama”). – 154 p. : fot.

200 ex.

ISBN 978-9975-3176-6-5.

821.135.1(478)-1

M 53

 

 

Jan Cucuruzac : Un hercule al Teatrului Naţional / text: Boris Parii ; prez. graf.: Andrei ichim ; imagini: Jan Cucuruzac. – Chişinău :  S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 168 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-146-07-4.

792.071.2(478)

J 25

 

 

„Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”, colocviul ştiinţific cu participare internaţională (12 ; 2019 ; Chişinău). Colocviul ştiinţific cu participare internaţională „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Moştenire, Influenţă, Continuitate”, (ediţia a 12-a) : Moştenire, Influenţă, Continuitate / coord.: Viorica Răileanu [et al.]. – Chişinău : [Pro Libra], 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 168 p. : tab.

Antetit.: Inst. de filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3289-0-6.

80/81+821.09(082)

F 55

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

Vietăţi înotătoare, cu lăbuţe şi-aripioare / Silvia Ursache-Brega. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 27 p. : des. color. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-32-9.

821.135.1(478)-93

U 84

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

Mari şi mici vieţuitoare cu codiţe, cioc şi gheare / Silvia Brega-Ursache. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 27 p. : des. color. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-33-6.

821.135.1(478)-93

U 84

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

Animale drăgălaşe, pufoşele şi poznaşe / Silvia Brega-Ursache. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 27 p. : des. color. – (Vreau să-nvăţ o poezie, ISBN 978-9975-145-36-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-34-3.

821.135.1(478)-93

U 84

 

 

 

Kulikovski, Lidia.

Biblioteca modernă : Glosar de termeni uzuali / Lidia Kulikovski, Oleg Bursuc, Denis Ganea ; coord.: Violeta Bunescu ; pref. şi red. de spec.: Lidia Kulikovski ; „Novateca” Global Library Progr. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 140 p. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Bibliogr.: p. 107-108 (16 tit.). – Index de subiecte : p. 97-106. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-30-9.

02(038)

K 91

 

 

Colesnic, Iurie.

Chişinăul nostru şi vraja neuitării / Iurie Colesnic ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; coord.: Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 632 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-32-3.

94(478-25)

C 62

 

 

Frunze, Olesea.

Dimensiuni conceptuale cu privire la pregătirea copiilor cu deficienţe vizuale severe pentru şcoală : Monografie / Frunze Olesea, Emilia Lapoşin ; red. şt.: Igor Racu ; Uni. Ped. de Stat  „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 114 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 88-102 (231 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-399-7.

376.352.091

F 93

Niculiţa, Gheorghi.

Geografia fizică a continentelor şi oceanelor : Ghid : Indicaţii metodice pentru lucrările practice / Gheorghi Niculiţa ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. de Istorie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 70 p.

Bibliogr.: p. 60-62 (28 tit.) şi la începutul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-400-0.

911.2(21/26)(076.5)

N 71

 

 

 

Masajul de remodelare corporală şi SPA : Ghid metodic pentru lucrări practice : Pentru studenţii facultăţii de Kinetoterapie / Godorozea Mihail, Agapii Eugeniu, Pogorleţchi Ala [et al.] ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. „Kinetoterapie”, Catedra „Kinetoterapie”. – Chişinău : USEFS, 2019. – 149 p. : fig.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-71-1.

615.825(075)

M 45

 

 

 

Vaculovschi, Elena.

Economia ramurilor : Note de curs / Elena Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Dep. „Teorie şi Politici Economice”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia Academiei de Studii Economice a Moldovei). – 241 p.

Referinţe bibliogr.: p. 240 (14 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-75-935-9.

338.4(075.8)

V-15

 

 

 

Almanah politic : Republica Moldova … / „Poliexpert” SRL, „Tribuna Politică” SRL ; dir.: Igor Volniţchi ; reporteri : Andriana Cheptene [et al.] ; fot. : Andrei Boguș, Constantin Grigoriță. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-4212-3-2.

… 2018. – 2019. – 360 p. : fot. color. – F. f. de tit. – 1000 ex.  – ISBN 978-9975-146-10-4.

32(478)(059)

A 43

 

 

Булгар, Степан.

Гагаузские словари XIX начала XX вв. / Степан Булгар, Ирина Константинова ; Научно-исследоват. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 290 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 600 ex.

ISBN 978-9975-146-08-1.

811.512.165’374’0″18/19″

Б 907

 

 

 

Gagauzça-rusça sözlük : 1-4 klasar = Русско-гагаузский словарь : 1-4 классы / hazirlayan: Mavrodi M. F. ; baş red.: Bankova Í. D. ; Gagauziy M. V. Maruneviç adina Bilim-Aaraşştirma Merkezi. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p.

Tit. text paral.: lb. găgăuză, rusă. – 600 ex.

ISBN 978-9975-146-09-8.

811.512.165’374.822=161.1+811.161.1’374.822=512.165

G 13

 

 

Frunze, Olesea.

Politici sociale : Curs universitar / Frunze Olesea ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 105 p.

Bibliogr.: p. 104-105 (23 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-401-7.

364(075.8)

F 93

 

 

 

 

Frunze, Olesea.

Probleme sociale ale sărăciei : Curs universitar / Frunze Olesea, Vîrlan, Maria ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 102 p.

Bibliogr.: p. 99-102 (66 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-402-4.

364.22(075.8)

F 93

 

 

Carte veche străină din secolele XVI-XVIII : Catalog / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; dir. gen.: Elena Pintilei ; alcăt.: Veronica Cosovan, Ştefan Lupan. – Chişinău : BNRM, 2019. – 116 p.

Index cron., al numelor de persoane, de ed., librari, tipografi, de locuri : p. 66-83. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3290-0-2.

017.1:09″15/17″

C 27

 

 

Axan, Alexei.

Studiem română eficient şi rapid = Выучим румынский быстро и эффективно / Alexei Axan, Sabine Krause ; des. de Natalia (Poian) Ciornaia. – Chişinău : Cartdidact ; Leipzig : S. n., 2018 – . – ISBN 978-9975-3254-7-9.

[Vol.] 1. – 2018. – 274 p. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 271 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Germaniei. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3254-8-6.

811.135.1(075)=135.1=161.1

A 98

 

 

Урусов, С. Д. (князь).

Записки губернатора / князь С. Д. Урусов ; отв. за вып.: Аурел Е. Маринчук. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Litera, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 342 p. : fot.

Печ. по изд. : Записки губернатора (Кишинев 1903-1904) / князь С. Д. Урусов : (Москва, изд. В. М. Саблина, 1907). – 500 ex.

ISBN 978-9975-74-914-5.

94(478)”1903/1904″(092)

У 730

 

 

 

Dezvoltare personală : Ghid de proiectare didactică : Clasele 1-4 / coord.: Mariana Marin. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 142 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-173-7.

373.3.091(082)

D 35

 

 

 

Постолаки, Александр.

Опалённые солнцем Афгана : Стихи / Александр Постолаки. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Primex Com”). – 92 p. : fot. color. – Посвящается 30-летию вывода Ограниченного Контингента Советских Войск из Афганистана.

300 ex.

ISBN 978-9975-3281-3-5.

821.161.1(478)-1

П 636

 

 

Curriculum pentru educaţie timpurie / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova ; echipa de elab.: Mihaela Pavlenco [et al.] ; coord. gen.: Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; experţi-coord. naţ.: Vladimir Guţu, Maria Vrânceanu ; contribuţii: Valentina Bodrug-Lungu. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 132 p.

Bibliogr.: p. 131-132 (52 tit. în lb. rom., rusă). – 2500 ex.

ISBN 978-9975-3285-7-9.

373.2.091

C 95

 

 

Maşini pentru întreţinerea şi reabilitarea drumurilor rutiere : Manual / Ion Lăcustă, Igor Beşleagă, Dumitru Novorojdin [et al.] ; ref. şt.: Ovidiu Balan, Constantin Nesterenco. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 272 p.

Bibliogr.: p. 271-272 (15 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-617-9.

629.36.07(075.8)

M 45

 

 

Şciuca, Svetlana.

Imunodeficienţele primare la copii : Monografie / Svetlana Şciuca ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Acad. de Ştiinţe a Moldovei.  – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 284 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-616-2.

616-092-053.2

Ș 37

 

 

Otorinolaringologie : Manual / col. aut.: Ion Ababii, Mihai Maniuc, Alexandru Sandu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 408 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 407-408 (44 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-56-618-6.

616.32(075.8)

O-90

 

 

Colţun, Gheorghe.

O stea în rugăciuni : 111 haiku-uri pentru dragă nepoţică Ananda / Gheorghe Colţun. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 39 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-619-3.

821.135.1(478)-93

C 62

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

ABC-ul vietăţilor / Silvia Ursache-Brega. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-37-4.

821.135.1(478)-93

U 84

 

 

 

Anton, Ion.

Jocul de-a cuvintele : Cu ochiul ne fac din rime omografe, omonime… / Ion Anton. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 27 p. : des., fot. color.

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-38-1.

821.135.1(478)-93

A 63

 

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

Poezii mustoase, dulci şi delicioase / Silvia Ursache-Brega. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 27 p. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-39-8.

821.135.1(478)-93

B 84

 

 

Ursache, Silvia.

Un abecedar cum găseşti mai rar / Silvia Ursache ; pict.: Radu şi Violeta Diordiev. – Ed. a 5-a. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 16 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-40-4.

821.135.1(478)-93

U 84

Creating system of innovative transboundary monitoring of the transformations of the Black Sea river ecosystems under the impact of hydropower development and climate change Hydroeconex. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2019 [Tipogr. „Print Caro”]. – 32 p. – (Common borders. Common solutions, ISBN 978-9975-128-28-5).

Bibliogr.: p. 31-32. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-9611-7-2.

504.4.062.2:551.583

C 84

 

 

 

Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействие развития гидроэнергетики и изменения климата Hydroeconex. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2019 [Tipogr. „Print Caro”]. – 35 p. – (Общие границы. Общие решения, ISBN 978-9975-9611-9-6).

Bibliogr.: p. 34-35. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-9611-8-9.

504.4.062.2:551.583

C 585

Oţel, Călin Ciprian.

Reflecţii asupra învăţământului superior tehnic românesc din perspectiva trinomului student – cadru didactic – angajator = Reflections of the Romanian technical higher education from the perspective of the trinomial student – teaching staff – employer / Călin Ciprian Oţel. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 300 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-444-1.

378.091:62(498)=135.1=111

O-88

Bostan, Ina.

Metodologia cercetării în domeniul dreptului : Suport de curs / Ina Bostan ; red. resp.: Natalia Chiriac ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Drept. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 81 p.

Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (38 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-565-7.

340.11(075.8)

B 71

Olaru, Ion.

Melodii pentru fanfară = Melodies for fanfare : [Recomandat ca repertoriu didactic pentru instituţiile de învăţământ muzical] : [în vol.] / Ion Olaru ; ed.: Oleg Cazacu (red. şt.) ; notografie: Ion Olaru. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”) – . – ISMN 979-0-3480-0367-2.

Vol. 1. – 2019. – 168 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – 100 ex. – ISMN 979-0-3480-0368-9.

785.1

O-39

 

 

Cuzuioc, Ion.

Gândul zilei : Cugetări, maxime, reflecţii / Ion Cuzuioc ; cop., caricaturi: Margareta Chiţcatâi. – Chişinău : Labirint, 2019. – 98 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-89-4.

821.135.1(478)-84

C 97

 

 

 

Moccia, Federico.

De trei ori tu / Federico Moccia ; trad. din lb. ital. de Viorica Ungureanu. – Chişinău : Bestseller, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3248-5-4.

Partea 1-a. – 2019. – 472 p. – Tit. orig.: Tre volte te. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-3248-6-1.

821.131.1-31=135.1

M 84

 

 

Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale râului Nistru : Ghid de bune practici / Asoc. Keystone Moldova, Alianţa Org. pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Rep. Moldova [et al.] ; coord.: Marcela Dilion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 46 p.

Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-620-9.

364.2(478)

S 49

 

 

 

Социальные услуги для лиц с ограниченными возможностями на обоих берегах Днестра : Руководство по передовой практике / Ассоц. Keystone Moldove, Альянс орг. по поддержке лиц с ограниченными возможностями в Респ. Молдова ; коорд.: Марчела Дилион [и др.]. – 44 p.

Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-621-6.

364.2(478)

С 692

 

 

Cocarcea, Vasile.

Martorii răstignirii / Vasile Cocarcea ; cop.: Diana Odobescu. – Chişinău : Reclama ; Orhei : S. n., 2019. – 122 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-173-8.

821.135.1(478)-1

C 58

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.