Books In Print, Decembrie 2018

„Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2018 ; Chişinău). Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : (proiect instituţional) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 4-a, 7 decembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Aftimiciuc Olga [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2018 (Tipogr. „Valinex”). – 175 p. : fig., tab.

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de Cercet. Şt. a USEFS. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-67-4.

378.091:796/799(082)=135.1=161.1

P 93

Ghid de bune practici: Alimentaţie adecvată, siguranţa alimentelor şi schimbarea comportamentului alimentar = Guide de bonnes pratiques: Nutrition adéquate, la sûreté alimentaire et le changement de comportement alimentaire / aut.-coord.: Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena ; Agenţia Universitară Francofonă, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 164 ; 164 p. : tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-56-590-5.

613.2=135.1=133.1

G 49

 

Caraganciu, A.

Elementele fundamentale şi aplicarea practică a legislaţiei concurenţiale / A. Caraganciu, V. Cărare. – [Chişinău] : S. n., 2018 (Tipografia din Bălţi). – 217 p. : fig., scheme.

Bibliogr.: p. 207-216 (123 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3276-3-3.

346.545:339.137

C 23

Orîndaş, Lilian.

Educaţia parentală în contextul promovării parteneriatului şcoală-familie : Ghid metodologic / Lilian Orîndaş ; coord. şt.: Angela Cara ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2018 (Tipogr. „Print Caro”). – 136 p. : tab.

Bibliogr.: p. 126-130 (75 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-143-4.

37.018.1(072)

O-74

In memoriam Andrei Galben: omul-legendă / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publicaţie : Ilian Galben ; coord.: Elena Prus [et al.] ; red. şt.: Ion Manoli [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2018. – 584 p. : fig., fot., tab.

Texte : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3277-0-1.

378.4(478-25)+929(478)(082)=00

I-49

 

 

 

Botezatu, Sergiu.

Grija pentru pământ / Sergiu Botezatu, Victoriţa Botezatu ; designer: Silvia Lunevi ; pict.: Victoria Botezatu. – [Сhişinău] : Casa Editurii 11, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 28 p. : des. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3266-2-9.

821.135.1(478)-93

B 72

 

 

 

 

 

Cojocaru, Gheorghe.

Formarea şi activitatea Sfatului Ţării : Curs de lecţii / Gheorghe Cojocaru ; Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Fac. de Ştiinţe Umaniste şi Ped., Dep. Istorie şi Teoria Educaţiei. – Cahul : US „B. P. Hasdeu” din Cahul, 2018 (Tipogr. „Centrografic”). – 148 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-044-2.

94(478+498)(075.8)

C 61
Cojocaru, Gheorghe.

Culegere de documente cu sarcini pentru lucrul individual al studenţilor la cursurile Istoria Universală şi Istoria Românilor : (epoca contemporană) / Cojocaru Gheorghe, Chiciuc Liudmila. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2018 (Tipogr. „Centrografic”). – 124 p. : tab.

Texte : lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-045-9.

94(100)+94(=135.1)(076.5)=135.1=133.1

C 61

 

 

Афтимчук, О. Е.

Теория и методика силового фитнесса : Учебник / О. Е. Афтимчук ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. – Кишинэу : Valinex, 2018. – 480 p. : tab.

Bibliogr.: p. 424-437 (236 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-355-5.

796.4.012.1(075.8)

A 949
Частина, Алла.

Архитектура Бессарабии : (первая половина XIX в.) / Алла Частина ; науч. ред.: Марьяна Шлапак ; Ин-т культурного наследия. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 384 p. : fig., tab.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 307-319 (361 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-134-12-5.

72(478)(092)”18″=135.1=111=161.1

Ч 251

 

 

Cartaleanu, Tatiana.

Repere metodologie de evaluare a competenţelor în perimetrul cursurilor opţionale de pe aria curriculară Limbă şi comunicare / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan Aliona Zgardan-Crudu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 204 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 199-203 (81 tit.). – 331 ex.

ISBN 978-9975-134-14-9.

37.091:[811.135.1+821.135.1.09]

C 27

Regulamentul circulaţiei rutiere : Сu privire la răspunderea administrativă a participanţilor la trafic. Cu privire la răspunderea penală a participanţilor la trafic. Conţinutul truselor din dotarea autovehiculelor = Правила дорожного движения : Административная ответственность участников дорожного движения. Уголовная ответственность участников дорожного движения. Содержимое автомобильных аптечек. – Chişinău : Adiabata, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-144-94-0 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

R 39

 

 

 

Studiu de evaluare a rezultatelor şcolare / competenţelor de bază ale absolvenţilor învăţământului primar şi gimnazial, anul de studii … , la Matematică, Limba română şi Limba rusă / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Curriculum şi Evaluare ; grupul de cercetare: Anatol Topală [et al.]. – Chişinău : Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, 2018 – . – ISBN 978-9975-3128-0-6.

… 2016-2017. – 2018. – 371 p. : fig., tab. – 100 ex. – Bibliogr.: p. 265 (10 tit.). – ISBN 978-9975-3128-4-4.

37.091:[51+811.135.1+811.161.1]

S 93

 

 

 

 

Bucos, Tatiana.

Economie aplicată : manual pentru liceu / Tatiana Bucos. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „T-Par”). – 144 p. : fig., tab.

ISBN 978-9975-3196-3-8.

30 ex.

330(075.3)

B 86

 

 

Feuraş, Eugenia.

Bazele economiei : Portofoliu activităţilor individuale ale elevului / Feuraş Eugenia, Coşeleva Natalia ; Centrul experimental Prometeu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „T-Par”). – 52 p. : fig., tab.

30 ex.

ISBN 978-9975-3196-4-5.

330(075.3)

F 45

 

 

Feuraş, Eugenia.

Bazele economiei / Feuraş Eugenia, Coşeleva Natalia ; Centrul experimental Prometeu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „T-Par”). – 124 p. : fig., tab.

30 ex.

ISBN 978-9975-3196-5-2.

330(075.3)

F 45

 

 

 

 

Bunea, Diana.

Registrul digital al arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău : [în vol.] / Diana Bunea, Svetlana Badrajan, Nicolae Slabari ; red. şt.: Victor Ghilaş, Irina Ciobanu-Suhomlin ; Patrimoniul muzical din Rep. Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare. – Chişinău : Valinex, 2018 – . – ISBN 978-9975-68-351-7.

Vol. 3 : anii 1969-1970. – 111 p. : fot., tab. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-68-356-2.

398(478)”1969/1970″:378.678(478-25)(083.8)

B 92

„Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale”, международная научно-практическая конференция (8 ; 2017 ; Chişinău). Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale = Стратегия устойчивого экономического развития и ее особенности на современном этапе эволюции мировой цивилизации : Материалы VIII международной научно-практической конференции, 24 ноября 2017 г. / отв. коорд.: Бабенко О. А. ; ред. совет: Млечко Т. П. [и др.]. – Chişinău : Universitatea Slavonă, 2018 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Republica Moldova). – 191 p. : fig., tab.

Antetit.: Asoc. Euroasiatică a Univ., Univ. Slavonă. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-117-41-8.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

S 90

 

„Curriculumul şcolar: provocări şi oportunităţi de dezvoltare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Curriculumul şcolar: provocări şi oportunităţi de dezvoltare : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 7-8 decembrie 2018, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ; col. de red.: Nelu Vicol [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – 652 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. fr., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 55 ex.

ISBN 978-9975-3275-0-3.

37.0(082)=135.1=111=161.1

C 95

 

Golden, Fion.

Cum să zbori / Fion Golden, Anna Amita ; il.: Cioclea Valerii. – [Chişinău] : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : des. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-144-95-7.

087.5

G 66

 

 

Golden, Fion.

How to fly / Fion Golden, Anna Amita ; il.: Cioclea Valerii. – [Chişinău] : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : des. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-144-96-4.

087.5

G 66

 

 

Голден, Фион.

Как научиться летать / Фион Голден, Анна Амита ; ил.: Чокля Валерий. – [Кишинэу] : Б. и., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : des. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-144-97-1.

087.5

Г 601

 

 

 

Negara, Ecaterina.

La masa reînvierii / Ecaterina Negară ; cop.: Andrei Mudrea. – Chişinău : Labirint, 2018. – 82 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-85-6.

821.135.1(478)-1

N 38

 

 

 

Pictăm cu degeţelele : Primele noţiuni / il.: Fhiona Galloway ; concepţie graf.: Cécile Marbehant. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în Malaysia) – . – ISBN 978-9975-0-0244-8.

[Vol.] 1. – 2018. – 48 p. : des. color. – Tit. orig. : Finger Painting. Early Learning. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-0-0245-5.

087.5

P 64

 

 

Pictăm cu degeţelele : Primele noţiuni / il.: Fhiona Galloway ; concepţie graf.: Cécile Marbehant. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în Malaysia) – . – ISBN 978-9975-0-0244-8.

[Vol.] 2. – 2018. – 48 p. : des. color. – Tit. orig.: Finger Painting. Early Learning. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-0-0246-2.

087.5

P 64

 

 

 

Boeva, Anku.

Güllerim solmasın : Annatmalar / Anku Boeva. – Komrat : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-144-99-5.

821.512.165(478)-3

B 62

 

 

 

Plămădeală, Viorica.

Proverbe şi zicători : Citim, scriem şi colorăm / Viorica Plămădeală. – Chişinău : Iulian, 2018 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 36 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-3090-8-0.

821.135.1(478)-93

P 70

Plămădeală, Viorica.

Cunoaşte-ţi numele : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – Chişinău : Iulian, 2018 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 20 p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-3222-4-9.

821.135.1(478)-93

P 70

 

 

Imnele Vecerniei şi Utreniei : [în vol.] / culese şi aranjate de către protodiac. Mihai Mihalaş. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-53-845-9.

Vol. 1 : Priveghere. – 2018. – 236 p. : n. muz. – 300 ex. – ISMN 979-0-3480-0363-4. – ISBN 978-9975-3279-0-9.

27-535.8

I-47

 

 

Calendar 2019 / Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu” ; text: Alexandru Manoil. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p. : Ofset color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3279-1-6. – (Colecţia Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”, ISBN 978-9975-122-15-3 ; 4).

 

 

Chele, Nicolae.

Practice notebook : For Dentistry students / Chele Nicolae, Motelica Gabriela ; SUMPh „Nicolae Testemiţanu”, Oral and Maxillofacial and Oral Implantology „Arsenie Guţan”. – Chişinău : Medicina, 2018. – 37 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 120 ex.

ISBN 978-9975-82-117-9.

616.31(076.5)

C 40

 

 

Chele, Nicolae.

Caiet de practică : Pentru studenţii stomatologi / Chele Nicolae, Motelica Gabriela ; USMF „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Chirurgie Oro-maxilo-facială şi Implantologie Orală „Arsenie Guţan”. – Chişinău : Medicina, 2018. – 37 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 220 ex.

ISBN 978-9975-82-118-6.

616.31(076.5)

C 40

 

 

Basarabia – pământ românesc : Antologie : [în vol.] / Proiectul „Românii din jurul României” ; coord.: Vasile Şoimaru ; ed. şi red. şt.: Mihai Taşcă ; trad. în lb. engl.: Ilie Popa, Rozalia-Rodica Popa. – Chişinău : Serebia, 2018 (Tipogr. „Balacron”) – . – (Colecţia „100 de cărţi despre Basarabia la 100 de ani de la Unire”, ISBN 978-9975-128-79-7) (Seria „Biblioteca Centenarul Marii Uniri: 1918-2018”). – ISBN 978-9975-936-79-8.

Vol. 3. – 2018. – 976 p. : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 858-975. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale „Memoria”, filiala Argeş. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3255-8-5.

94(478+498)(082)

B 36

Grosu, Liliana.

Poezia lui Grigore Vieru. Structuri ale imaginarului şi construcţia sensului poetic / Liliana Grosu ; red. şt.: Simona Antofi ; Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US Cahul, 2018 (Tipogr. „Centrografic”). – 263 p.

Bibliogr.: p. 250-262 (233 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-046-6.

821.135.1(478).09

G 88

 

 

Hadârcă, Ion.

Ulyssemne : (poeme) / Ion Hadârcă ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Ştiinţa, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. – (Colecţia „Antologia unui Autor”, ISBN 978-9975-4208-8-4).

500 ex.

ISBN 978-9975-85-153-4.

821.135.1(478)-1

H 12

 

 

„Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2018 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective” = „The innovative, collaborative, inclusive development of cooperatives: theory, practice, perspectives”, 13-14 septembrie 2018 : [în vol.] /  com. şt., com. org.: Larisa Şavga (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2018 – . – ISBN 978-9975-3272-5-1.

Vol. 1. – 2018. – 293 p. : fig., tab. – Antetit.: MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Sponsori : Cooperativa de Consum Chişinău, UNIVERSALCOOP Floreşti, UCOOP Ungheni [et al.]. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3272-6-8.

082:378.633.9=135.1=111=161.1

D 35

 

 

 

Handrabura, Loreta.

Limbajul nonsexist : Repere conceptuale şi recomandări practice / Loreta Handrabura, Alexandra Gherasim, Marina Butuc. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Pictografic”). – 168 p.

Referinţe bibliogr.: p. 161-163 şi în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3280-0-5.

811.135.1’276.3

H 22

 

 

 

 

„Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2018 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective” = „The innovative, collaborative, inclusive development of cooperatives: theory, practice, perspectives”, 13-14 septembrie 2018 : [în vol.] /  com. şt., com. org.: Larisa Şavga (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2018 – . – ISBN 978-9975-3272-5-1.

Vol. 2. – 2018. – 232 p. : fig., tab. – Antetit.: MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Sponsori : Cooperativa de Consum Chişinău, UNIVERSALCOOP Floreşti, UCOOP Ungheni [et al.]. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3272-7-5.

082:378.633.9=135.1=111=161.1

D 35

 

 

 

Хаббард, Л. Рон.

Дорога к счастью : Руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон. Хаббард. – Ed. a 2-a. – Кишинэу : Victoria Gomon, 2018 (Tipogr. „Policolor”). – 80 p. : il.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-119-10-8.

29:159.9

Х 121

 

Хаббард, Л. Рон.

Дорога к счастью : Руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон. Хаббард. – Ed. a 2-a. – Кишинэу : Victoria Gomon, 2018 (Tipogr. „Policolor”). – 80 p. : il.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-119-11-5.

29:159.9

Х 121

 

Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 13-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Miricinschi Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-247-3.

… 2017-2018. – 2018. – 148 p. : fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti a Părinţilor „Liceum”, Liceului Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău. – ISBN

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

ISBN 978-9975-68-357-9.

373.5.091(478-25)(082)

R 35

 

Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii …  / Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon, A. Bîrladeanu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-251-0.

…2017-2018. – 2018. – 893 p. : fig., fot., tab. color. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti Părinţilor „Liceum”, Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău. – ISBN

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

ISBN 978-9975-68-358-6.

373.5.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1

C 97

 

 

Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 13-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Miricinschi Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-247-3.

… 2017-2018. – 2018. – 148 p. : fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti a Părinţilor „Liceum”, Liceului Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-359-3.

373.5.091(478-25)(082)

R 35

 

 

Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii …  / Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon, A. Bîrladeanu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-251-0.

…2017-2018. – 2018. – 893 p. : fig., fot., tab. color. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti Părinţilor „Liceum”, Liceul Teoretic „Ion Creangă” mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-360-9.

373.5.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1

C 97

 

 

 

 

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a (2014-2018) = The parliament of the Republic of Moldova the 20th term (2014-2018) = Парламент Республики Молдова XX созыва (2014-2018 годы) / col. de red.: Andrian Candu [et al.] ; au colab.: Liliana Anghel [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 272 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3279-3-0.

342.537/538(478)(094.4)=135.1=111=161.1

P 32

 

 

 

 

Bajan, Ion.

Vieţi paralele : Versuri / Ion Bajan ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 124 p.

75 ex.

ISBN 978-9975-72-303-9.

821.135.1(478)-1

B 18

 

 

 

20 de băieţi extraordinari care au schimbat lumea / texte de Jacopo Olivieri, Rosalba Troiano ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il. de Giovanni Abeille [et al.] ; cop.: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în China). – 88 p. : des. color. – (Istorii extraordinare, ISBN 978-9975-0-0249-3).

Tit. orig.: 20 Extraordinary Boys who Changed the World. – Bibliogr.: p. 87. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0250-9.

087.5

D 71

 

 

20 de fete extraordinare care au schimbat lumea / texte de Rosalba Troiano ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il. de Simona Bursi [et al.] ; cop.: Sarah Bocconi. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în China). – 88 p. : des. color. – (Istorii extraordinare, ISBN 978-9975-0-0249-3).

Tit. orig.: 20 Extraordinary Girls who Changed the World. – Bibliogr.: p. 87. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0251-6.

087.5

D 71

 

 

 

Окраин, Ион.

Руководство для самостоятельной работы студента-экономиста при изучении математики : Методическое пособие / Ион Окраин ; Междунар. ин-т менеджмента „Imi-Nova”, Каф. „Финансовый менеджмент”. – Кишинэу : S. n., 2018 (Tipogr. „Impressum”). – 76 p. : tab.

Bibliogr.: p. 76 (3 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3155-8-6.

51(075.8)

О-515

 

 

 

Şcoala de Arte „Valeriu Poleakov” / Şcoala de Arte „Valeriu Poleakov” Rep. Moldova ; [alcăt.]: Mihai Rusu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – 68 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-85-154-1.

373:78(478-25)(091)

Ş 38

 

 

Афтимчук, О. Е.

Теоретические подходы к проблеме профессиональной деятельности в области физической культуры : (Ритмовой аспект) : Монография / О. Е. Афтимчук. – Chişinău : Valinex, 2018. – 127 p. : fig.

Bibliogr.: p. 104-126 (324 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-361-6.

378:796.035

А 949

 

 

 

Турчак, Светлана Константиновна.

Живëм в мире и согласии: „Трудимся, учимся и отдыхаем вместе” : Рабочая тетрадь для 3 класса организаций общего образования ПМР / Турчак С. К., Иванова В. В. ; Образоват. центр „Развитие”. – Изд. 2-е. – Тираспол : Б. и., 2018 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 68 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3253-9-4.

373.3.015(076)

Т 890

 

 

 

Bulgar, Stepan.

Gagauz halkının dünnedä anılmış bilim adamnarı Boris Draganov hem Gleb Dragan = Гагаузы Борис Драганов и Глеб Драган – выдающиеся ученые XX в. / Stepan Bulgar. – Комрат : НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2018. – 100 p. : fot.

Tit. paral.: lb. găgăuză, rusă. – Texte : lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 59-100. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3265-9-9.

621.3(092)=512.165=161.1

B 91

 

Toma, Ludmila.

Procesul artistic în Republica Moldova (1940-2000) : Pictură. Sculptură. Grafică / Ludmila Toma ; trad. din lb. rusă: Tatiana Timofeiov, Angela Borş ; trad. în lb. engl.: Victoria Fedorenco ; foto lucrări: Iurie Foca [et al.]. – [Chişinău] : Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 246 p. : fig.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 239-247. – 250 ex.

ISBN 978-9975-129-50-3.

73/76(478)”1940/2000″

T 71

 

Тома, Людмила.

Художественный процесс в Республике Молдова (1940-2000) : Живопись. Скульптура. Графика / Людмила Тома ; пер. и ред. англ. текста: Виктория Федоренко ; фото: Юрий Фока [и др.]. – [Chişinău] : Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 246 p. : fig.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 239-247. – 250 ex.

ISBN 978-9975-129-51-0.

73/76(478)”1940/2000″

T 560

 

 

Lescu, Mihai.

101 poeme / Mihai Lescu ; col. de red.: Mihai Cimpoi [et a.] ; coord.: George Călin, Vasile Căpăţână ; des.: Alexandru Hmelniţchi ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală Română „Ideal”, Soc. Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2018 (Tipogr. „Iutastan”). – 152 p. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 131).

100 ex.

ISBN 978-9975-4060-9-3.

821.135.1(478)-1

L 52

 

 

 

Курачицки, Анжела.

Букварик : 6-7 лет / Анжела Курачицки. – Изд. 3-е. – Chişinău : Biblion, 2018 (Тверской полиграфический комбинат детской литературы). – 64 p. : il. – (Умные детки, ISBN 978-9975-111-64-5) (Готовимся к школе, ISBN 978-9975-111-65-2).

Aut. este indicat vs. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-138-96-3.

373.2.016

К 930

 

 

Albu, Svetlana.

Matematica distractivă : 4-6 ani / Svetlana Albu, Iurie Albu ; pict.: Anastasia Panfil – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 25 p. : des. – (Colorează şi învaţă!, ISBN 978-9975-4157-9-8).

4000 ex.

ISBN 978-9975-4157-7-4.

087.5:373.2

A 33

 

 

Albu, Svetlana.

Exerciţii grafice : 4-6 ani / Svetlana Albu, Iurie Albu ; pict.: Anastasia Panfil – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 25 p. : des. – (Colorează şi învaţă!, ISBN 978-9975-4157-9-8).

4000 ex.

ISBN 978-9975-3284-0-1.

087.5:373.2

A 33

 

 

Capatina, Olga.

Coccinelle / Olga Capatina ; trad. în fr.: Bête á bon Dieu ; pict.: Natalia Nistor. – Chişinău : Viaţa ta, 2018 (Tipogr. „Cromina Print”, Bucureşti). – 12 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3282-0-3.

821.135.1(478)-93=133.1

C 20

 

 

Psaltirea : tradusă şi comentată în Muntele Athos / comentat de monahii Petru şi Pavel. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 372 p.

Bibliogr.: p. 364-368. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3279-4-7.

27-23

P 97

 

 

Dolghi, Adrian.

Românii şi etniile conlocuitoare din Basarabia în istoriografie, surse istorico-etnografice şi cartografice (1812-1918) : Culegere de studii / Adrian Dolghi, Alina Felea ; Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 264 p.

Referinţe bibliogr.: p. 236-251 şi în subsol. – Indice de nume : p. 252-263. – 200 ex.

ISBN 978-9975-84-079-8.

94(478)”1812/1918″:323.15

D 64

 

 

 

 

Membru corespondent Svetlana Cojocaru : Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”,  Inst. de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachevici” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; consultant şt.: Constantin Gaindric ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nikoaleva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 250 p.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3283-1-9.

016:[004+929(478)]=135.1=111=161.1

M 57

 

 

Cicală-Racu, Arminia.

Dicţionar poliglot de economie / Arminia Cicală-Racu, Raisa Borcoman ; red. şt.: Didina Ţăruş ; consultanţi: Păduraru Ecaterina [et al.] ; Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P.”Tipografia Centrală”). – 456 p.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 452-454. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3283-0-2.

33(038)=00

C 49

 

 

Уход за здоровым новорожденным : Симуляционный модуль оказания срочной неонатальной помощи / Карауш Т., Сысоев В. И., Бочарова О. Н. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 10 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 9-10 (17 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-158-5.

613.952(075)

У 895

 

Сердечно-легочная реанимация детей грудного возраста : Симуляционный модуль оказания срочной педиатрической помощи / Кошпормак В. М., Оглинда А., Пэдуре В. С. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 15 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 14 (6 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-159-2.

616.12/.24-053.3-083.98(075)

C 324

 

Сердечно-легочная реанимация детей дошкольного возраста : Симуляционный модуль оказания срочной педиатрической помощи / Кошпормак В. М., Оглинда А., Пэдуре В. С. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 15 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 14 (6 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-160-8.

616.12/.24-053.4-083.98(075)

C 324

 

Кардиотокография в родах : Симуляционный модуль оказания срочной акушерской помощи / Бурсаковская Н. С., Петров В. Н., Гладун С. Е. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 14 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 13 (8 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-161-5.

618.2-073.7(075)

K 219

 

 

Послеродовое кровотечение (ПК) : Симуляционный модуль оказания срочной акушерской помощи / Илиаде-Тулбуре К. А., Лупашку А. С., Петров В. Н. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 14 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 13 (13 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-162-2.

618.5-005.1(075)

П 620

 

 

 

Преэклампсия и Эклампсия : Симуляционный модуль оказания срочной акушерской помощи / Илиаде-Тулбуре К. А., Кошпормак В. М., Бурсаковская Н. С. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 10 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 9 (8 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-163-9.

618.3008.331.1-083.98(075)

П 739

 

 

Реанимация новорожденного : Симуляционный модуль оказания срочной неонатальной помощи / Кривчанская Л. Ф., Ротару Д. И., Сысоев В. И. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 17 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 16 (12 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-164-6.

616-053.31-083.98(075)

P 311

 

Тазовое предлежание : Симуляционный модуль оказания срочной акушерской помощи / Кастравец И. Ю., Петров В. Н., Бурсаковская Н. С. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 13 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 11-12 (12 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-165-3.

618.532(075)

T 139

 

Инструментальное влагалищное родоразрешение : Симуляционный модуль оказания срочной акушерской помощи / Бурсаковская Н. С., Петров В. Н., Гладун С. Е. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 14 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 13 (7 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-166-0.

618.4-089.888.3(075)

И 725

 

 

Дистоция плечиков : Симуляционный модуль оказания срочной акушерской помощи / Опалко И. Ю., Петров В. Н., Бурлаку А. М. [и др.]. – Тираспол : Б. и., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 13 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 11 (10 tit.). – При поддержке представительства ПРOOН в Респ. Молдова, при фин. поддержке Европейского Союза. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-167-7.

618.536-083.98(075)

Д 487

 

 

 

 

Tăutu, Inesa.

Poezii zglobii / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 64 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-50-9.

821.135.1(478)-93

T 28

 

 

 

 

Актуальные проблемы современного психолого-педагогического образования : Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов факультета педагогики и психологии / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и психологии ; редкол.: Л. И. Васильева, О. Л. Марачковская. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018 – . – ISBN 978-9975-925-40-2.

Вып. 2. – 2018. – 264 p.  – Texte : lb. rom. (cu caractere chir.), rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 40 ex. – ISBN 978-9975-925-88-4.

37.015.3(082)

А 437

 

 

 

Методики обучения взрослых в современном образовании : Учебно-методические пособие / Е. В. Жолтяк, Т. П. Ильевич, А. В. Мельничук [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. педагогики и психологии, Каф. педагогики и современных образовательных технологий. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018. – 123 p.

Bibliogr.: p. 123-128 (80 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-925-89-1.

37.091(075)

М 545

Традиционная культура Приднестровья: от истоков до современности / Голубь Н. А., Самбриш Е. Ю., Бурдиян Л. И. [и др.] ; под. общ. ред.: Н. А. Голубь ; Гос. служба по культуре и историческому наследию Приднестровья, ГОУ ВПО „Приднестр. гос. ин-т искусств”, Научно-исслед. лаб. „Культура, искусство и социум Приднестровья”. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018. – 192 p.

Bibliogr.: p. 185-189 (161 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-925-90-7.

39(478-24)

Т 650

 

 

„Стратегия развития образовательного пространства XXI века”, международная науно-практическая конференция (2018 ; Тираспол). Стратегия развития образовательного пространства XXI века : Материалы международной научно-практической конференции, 18-19 октября 2018 г. / редкол.: Л. И. Васильева, М. Г. Вахницкая. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018. – 389 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рос. акад. образования, Южный Федеральный округ, Приднестр. научный центр Рос. акад. образования. – Texte : lb. rom. (cu caractere chir.), rusă, ucr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-925-91-4.

37.091″20″(082)=135.1=161.1=161.2

С 833

 

 

„Инновационные технологии в современном образовании”, республиканская науно-практическая конференция (2018 ; Тираспол). Инновационные технологии в современном образовании : Материалы республиканской научно-практической конференции, 23 ноября 2018 г. / редкол.: А. Ю. Долгов [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018. – 229 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Texte : lb. rom. (cu caractere chir.), rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-925-92-1.

37.091(082)=135.1=161.1

И 670

 

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (4 ; 2018 ; Комрат). IV Национальная научно-практическая конференция „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, 19 декабря 2018 г., Комрат / под общ. ред.: Тодорич Л. П. ; редкол.: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : US Comrat, 2018 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISBN 978-9975-83-082-9.

Т. 1 : Современное состояние и перспективы развития экономики. Концепция развития сельского хозяйства региона. Современные информационные технологии в экономической деятельности. – 2018. – 240 p. : fig., tab. – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-83-083-6.

082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1

П 781

 

„Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, национальная научно-практическая конференция (4 ; 2018 ; Комрат). IV Национальная научно-практическая конференция „Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации”, 19 декабря 2018 г., Комрат / под общ. ред.: Тодорич Л. П. ; редкол.: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : US Comrat, 2018 (Tipogr. „Centrografic”) – . – ISBN 978-9975-83-082-9.

Т. 2 : Управление финансами на национальном и региональном уровне. Актуальные проблемы развития маркетинга и туризма. Актуальные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета. – 2018. – 209 p. : fig., tab.  – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр „Прогресс”. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-83-084-3.

082:378.4(478-21)=135.1=161.1

П 781

 

Socea, Bogdan.

Compendiu de regimuri alimentare pentru pacientul chirurgical / Bogdan Socea. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 60 p.

Bibliogr.: p. 58-60 (37 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3261-6-2.

613.2.03:616-089

S 65

 

Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Vitalie Valcov (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2018 (Tipogr. „T-Par”) – . – (Statistica Moldovei, ISBN 978-9975-53-418-5).

… 2018. – 2018. – 468 p. : fig. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 978-9975-3196-6-9 (Tipogr. „T-Par”).

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

A 64

 

 

 

Gheţiu, Adelina.

Curriculum la disciplinele de studiu privind formarea profesională continuă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei … / Adelina Gheţiu, Sava Panfil ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Dep. Formare Profesională Continuă. – Chişinău : USEFS, 2018. – 39 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 36-39 (50 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-69-8.

37.091:796/799

G 46

 

 

Gheţiu, Adelina.

Curriculum la disciplinele de studiu privind formarea profesională continuă în domeniul Ştiinţe ale sportului … / Adelina Gheţiu, Sava Panfil ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Dep. Formare Profesională Continuă. – Chişinău : USEFS, 2018. – 37 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 35-37 (40 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-70-4.

37.091:796/799

G 46

 

 

Чернолев, Сергей Юрьевич.

Идущий к свету… : Книга лирики и пародий / Сергей Чернолев. – Тираспол : Б. и., 2018 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 199 p. : fig. – Приложение к журналу СПП „Литературное Приднестровье”.

300 ex.

ISBN 978-9975-3286-0-9.

821.161.1(478)-1

Ч 493

 

 

 

Istoria medievală şi modernă în timpurie universală : Indicaţii metodice / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra de Istorie şi Geografie, Catedra de Istoria şi Ştiinţe Soc. ; alcăt.: Igor Sava. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 96 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul seminarelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-389-8.

94(100)”05/…”(073.8)

I-87

 

 

 

 

Lapoşina, Emilia.

Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi : Curs universitar : (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, Ciclul I, licenţă) / Lapoşina Emilia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra Asistenţă Soc. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 167 p.

Bibliogr.: p. 126-128 (50 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-390-4.

364.26.04(075.8)

L 21

 

 

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – (Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor, ISBN 978-9975-46-392-8). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267.

Vol. 16, Partea 1-a. – 2018. – 448 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-393-5.

082:378.637(478-25)=135.1=111=161.1

P 93

 

 

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – (Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor, ISBN 978-9975-46-392-8). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267.

Vol. 16, Partea a 2-a. – 2018. – 331 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-394-2.

082:378.637(478-25)=135.1=161.1

P 93

 

 

Vrabie, Lidia.

Dicţionar de paronime : (cu exemple) / Lidia Vrabie, Ana Vulpe ; Inst. de Filologie Română „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : Pro Libra, 2018 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 285 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3250-6-6.

821.135.1’374.2’373.42

V-93

 

 

Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităţilor interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune Europeană / Tatiana Tofan, Oleg Frunze, Veronica Butnaru [et al.] ; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 233 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 213-230. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltarea Tehnologică al AŞM. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-16-3.

332(478):[327:061.1EU]

M 20

 

 

 

 

Groza, Andrei.

Limba rumână – fundament al naşterii societăţii umane / Andrei Groza. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 181 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-134-17-0.

811.135.1’0

G 89

 

Ohrimenco (Boţan), Aliona.

Discursul didactic – artă a educaţiei prin comunicare : Monografie / Ohrimenco (Boţan) Aliona ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 286 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 239-258 (190 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-18-7.

808.56:37.091

O-34

 

 

Трактат о научных и практических основах санокреатологии / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [и др.] ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Ed. a 2-a. – Кишинэу : Академия наук Молдовы, 2018 (Tipografia AŞM) – . – ISBN 978-9975-62-399-5.

Т. 2 : Психическое здоровье. Психосанокреатология. Необходимость общество в ее развитии. – 2018. – 458 p. : fig., tab. – Pref. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 425-442 (199 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-62-423-7.

613.86

T 652

 

 

 

Dabija, Nicolae.

Te blestem să te îndrăgosteşti de mine! : Cartea iubirilor imposibile : [roman] / Nicolae Dabija. – (ediţia a treia). – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2019 (Tipogr. Ed. „Universul”). – 432 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3200-9-2.

821.135.1(478)-31

D 11

 

 

Cea mai bună cale = The best way / Laboratorul de Iniţiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) . – Chişinău : S. n., 2018 (Tipografia Sirius) – . – ISBN

Nr. 1. – 2018. – 28 p. ; 28 p. : fig., fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul Friedrich Naumann Stiftung pentru Liberate (Germania). – 300 ex. – ISBN

316.42(082)=135.1=111

C 33

 

 

Лупашку, Валерий.

Градостроительное прогнозирование развития Кишинева / Валерий Лупашку ; Ин-т Культурного Наследия Респ. Молдова. Н.-и. ин-т строительства „INCERCOM”. – Кишинэу : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, 2018. – 179 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3221-5-7.

71(478-25)(075)

Л 850

 

 

Budevici-Puiu, Liliana.

Drept, etică şi deontologie în sport : Monografie / Liliana Budevici-Puiu. – [Chişinău] : S. n., 2018 (Tipogr. „Valinex”). – 269 p. : fig.

Bibliogr.: p. 262-268 (128 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-68-362-3.

796.011

B 88

 

 

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : adoptat de Parlament la 30 mai 2003 : publicat şi pus în aplicare la 12 iunie 2003 : republicat în M. Of. nr. 285-294 din 3 august 2018. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2018 (F.E.-P „Tipografia Centrală”). – 216  p

1000 ex.

ISBN 978-9975-3269-7-1.

347.91/.95(478)(094.4)

C 60

 

 

Codul contravenţional al Republicii Moldova : nr. 218-XVI din 24.10.2008. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 336 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3269-8-8.

342.92(478)(094.4)

C 60

 

 

Цыгуля, Ион.

Вселенная генезис : Актуальные аспекты теории мироздания / Ион Цыгуля. – Chişinău : Lira, 2018 (Tipogr. „Adrilang”) – . – ISBN 978-9975-3257-7-6.

Кн. 1 : Актуальные аспекты теории мироздания. – 2018. – 100 p. : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 93-99 (89 tit.). – Apare cu suportul Univ. de Stat din Taraclia „Grigore Ţambalac”, Instituţia Privată de Învăţământ Liceul Teoretic (IPÎLT) „Orizont”. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3257-8-3.

113

Ц 945

 

„Tendinţe în perfecţionarea reglementărilor juridice de drept privat”, conferinţă ştiinţifică naţională studenţească (2018 ; Chişinău). Tendinţe în perfecţionarea reglementărilor juridice de drept privat : Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale studenţeşti / com. şt.: Sedleţchi Iurii (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Bîtca Ion [et al.]. – Chişinău : Lira, 2018 (Tipogr. „Adrilang”). – 217 p. : fot.

Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3257-9-0.

347:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1

T 36

 

 

Fuior, Elena.

„Finanţele întreprinderii” : Teste şi probleme : Pentru studenţii Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova, specialităţii 0412.1 Finanţe şi bănci / Elena Fuior, Sanduţa Tatiana, Popa Alina ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova, Dep. „Contabilitate, Finanţe şi Bănci”. – Chişinău : UCCM, 2018. – 130 p.

Aut. sunt indicaţii pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 127-129 (62 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-81-045-6.

336.64(079)

F 95

 

 

Cibuc, Liliana.

Ghid metodologic la disciplina „Istoria universală a dreptului” / Liliana Cibuc, Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova (UCCM). – Chişinău : UCCM, 2018. – 38 p. : tab.

Aut. sunt indicaţii pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 37 (16 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-81-046-3.

378.091:340.1(076.5)

C 49

 

 

Cibuc, Liliana.

Note de curs la disciplina „Istoria universală a dreptului” / Liliana Cibuc, Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova (UCCM). – Chişinău : UCCM, 2018. – 164 p.

Aut. sunt indicaţii pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 162-163 (16 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-81-047-0.

340.12(100)(075.8)

C 49

Cibuc, Liliana.

Ghid metodologic la disciplina „Dreptul mediului” : Pentru studii de licenţă la specialitatea: 381.1 Drept / Liliana Cibuc, Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercială din Moldova (UCCM). – Chişinău : UCCM, 2018. – 65 p. : tab.

Aut. sunt indicaţii pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 64-65 ( tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-81-048-7.

378.091:349.6(076.5)

C 49

Dandara, Otilia.

Cariera profesională : Suport de curs pentru studiile de master / Otilia Dandara ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 220 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 21 (13 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-68-7.

378.047(075.8)

D 15

 

Капканарь, Татьяна.

Организация обслуживания потребителей на предприятиях общественного питания : Методические указания для практических занятий / Татьяна Капканарь, Наталья Суходол, Алина Боиштян ; отв. ред.: Ольга Десятникова ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Департамент Пищевых продуктов и Питания. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2018. – 51 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 49-50 (29 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-560-2.

642.6(076.5)

K 202

 

 

Ambroci, Zinaida.

Dincolo de gânduri : Versuri / Zinaida Ambroci ; trad. (rom.-ital.) : Lucia Dragotescu ; cop.: Stela Lozovanu. – Chişinău : Tipocart Print, 2018. – 104 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3256-3-9.

821.135.1(478)-1

A 45

 

 

Ambroci, Zinaida.

Toamne din ochii mei : Versuri / Zinaida Ambroci ; trad. (rom.-ital.) : Lucia Dragotescu. – Chişinău : Tipocart Print, 2018. – 116 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3256-4-6.

821.135.1(478)-1

A 45

 

Mocrousov, Elena.

Jocurile dinamice în formele de bază de practicare a educaţiei fizice şcolare : Ciclul primar : (Ghid metodic) / Mocrousov Elena, Budevici-Puiu Anatolie. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Valinex”). – 220 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-363-0.

796.1/.3(075.2)

M 84

 

 

Ciorbă, Constantin.

Jocuri dinamice pentru iniţiere în baschet / Ciorbă Constantin. – [Chişinău] : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 118 p. : fig.

Bibliogr.: p. 116-118 (40 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-134-19-4.

796.323.2.012.1

C 53

 

 

Administraţia publică locală / Balan Oleg, Tatiana Şaptefraţi, Angela Popovici [et al.] ; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : AAP, 2018 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 250 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 239-249 (130 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3240-2-1.

352(478)(075)

A 23

 

„Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2018 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova”, 23 noiembrie 2018 / com. org.: Balan Oleg [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 374 p. : fig., tab.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică, Catedra Ştiinţe Administrative. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex.

ISBN 978-9975-134-20-0.

352(478):[327:061.1EU](082)=135.1=161.1

C 66

 

 

100 de imagini sonore : Animalele : Sunete. Jocuri. Cuvinte / trad.: Lucia Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în China). – 10 p. : des. color. – (Seria „Touch-it”, ISBN 978-9975-61-869-4).

Tit. orig.: 100 Speaking Pictures. Noisy Animals. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0252-3.

087.5

O-10

 

 

100 de imagini sonore : Primele noţiuni : Sunete. Jocuri. Cuvinte / trad.: Lucia Ţurcanu. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în China). – 10 p. : des. color. – (Seria „Touch-it”, ISBN 978-9975-61-869-4).

Tit. orig.: 100 Speaking Pictures. First Lessons. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0253-0.

087.5

O-10

 

 

 

Eremia, Anatol.

Tezaurul toponimic românesc (TTR-M) Republica Moldova / Anatol Eremia. – Chişinău : Pro Libra, 2018 (Tipogr. „Tipocart Print”) – . – ISBN 978-9975-3250-7-3.

[Vol. 3] : Arealul Leova. – 2018. – 230 p. : fig. – Bibliogr.: p. 225-228. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3250-8-0.

81’373.21(478)

E 65

 

Bunea, Diana.

Registrul digital al arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău : [în vol.] / Diana Bunea, Svetlana Badrajan, Nicolae Slabari ; red. şt.: Victor Ghilaş, Irina Ciobanu-Suhomlin ; Proiectul instituțional „Patrimoniul muzical” din Rep. Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare. – Chişinău : Valinex, 2018 – . – ISBN 978-9975-68-351-7.

Vol. 4 : anii 1969-1970. – 158 p. : fot., tab. – Adnot. paral.: lb. rom., engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-68-364-7.

398.8(478)”1969/1970″:378.678(478-25)(083.8)

B 92

 

 

Popovici, Gheorghe.

Eficienţa reformei infrastructurii inovaţionale în Republica Moldova / Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînchi ; Parcul Şt.-tehnologic „Academica” (cu incubatorul de inovare „Inovatorul”). – Chişinău : Iulian, 2018 (Tipogr. „Cetatea de Sus”). – 80 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 73-77 (56 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3222-5-6.

001.89(478)

P 83

 

 

Legende populare pentru fiecare : Odată, demult, … / il. de Petru Gheţoi. – [Chişinău] : S. n., 2018 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. : des. color. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2).

3000 ex.

ISBN 978-9975-3288-0-7.

398.21/.22

L 40

 

 

 

 

Creanga, Oxana.

Linguistics of the English Literary Text : A Coursebook / Oxana Creanga ; Moldova State Univ., Foreign Languages and Lit. Fac., Germanic Linguistics and Intercultural, Communication Dep. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 102 p.

Referinţe bibliogr.: p. 97-101 şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-69-4.

811.111’1:801.73(075.8)

C 84

 

„Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 16-17 noiembrie 2018 / red. resp.: Vitalie Ojovanu [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2018. – 355 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de filosofie şi bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova, Asoc. pentru Filosofie din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex.

ISBN 978-9975-82-119-3.

61+17(082)=135.1=161.1

S 19

 

 

ŽiŽek, Slavoj.

Ca un hoţ ziua în amaiza mare : Puterea în epoca postumanităţii / Slavoj ŽiŽek ; trad. din engl. de Ciprian Şiulea. – [Chişinău] : Cartier, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 292 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-323-0.

14+321

Z 75

 

 

Deportările din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Bibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; resp. de ed.: Lidia Prisac ; bibliogr.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 169 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-3283-2-6.

016:94(478)

D 32

 

 

 

Piraţi : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Emanuela Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – [24] p. : des. color, [4] f. autocolante. – (Lipeşte!, ISBN 978-9975-0-0073-4 ; 4).

Tit. orig.: Pirati. – [3000] ex.

ISBN 978-9975-0-0254-7.

– – 1. Cărți cu autocolante.

087.5

P 67

 

 

Satul Chiperceni : File de istorie / Igor Veveriţa, Vasile Cocarcea, Andrei Calcea [et al.]. – Chperceni ; Orhei ; Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Reclama”). – 260 p. : fot. color.

Bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-58-168-4.

94(478-22)

S 26

 

 

Tehnologii educaţionale de eficientizare a dezvoltării curriculumului în educaţia timpurie : Ghid metodologic / Veronica Clichici, Cristina Straistari-Lungu, Stella Duminică [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : IŞE, 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 134 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 130-132 (62 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-48-150-2.

373.2.091(072)

T 32

 

 

Interferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată: aspecte interculturale, experienţe locale şi strategii de intervenţie / Natalia Cojocaru, Svetlana Tolstaia, Tatiana Turchină [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Primex-Com”). – 133 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 119-125. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3281-1-1.

331.446.2:316.356.2=135.1=111

I-58

 

 

 

„Studierea limbii române ca limbă nematernă/străină în contextul valorilor Europene: provocări şi perspective”, conferinţă naţională ştiinţifico-practică (2 ; 2018 ; Chişinău). Materialele conferinţei naţionale ştiinţifico-practice „Studierea limbii române ca limbă nematernă/străină în contextul valorilor Europene: provocări şi perspective”, Ediţia a 2-a, 20-21 aprilie 2018 / com. şt.: Guţu Rodica [et al.] ; col. de red.: Barbăneagră Alexandra [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 274 p. : fig., tab.

Antetit.: Centrul de Studiere a Lb. Rom. pentru Alolingvi (DGETS), Dir. Gen. Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport a Consiliului Mun. Chişinău, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 65 ex.

ISBN 978-9975-134-21-7.

37.091:[811.135.1’243+821.135.1.09]=135.1=161.1

S 93

 

„Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, din 26 octombrie 2018 / coord.: Otilia Stamatin ; col. de red.: Igor Racu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 438 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra Psihologie, Lab. proiectului „Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-134-23-1.

37.015.3:343.54(082)=135.1=111=161.1

F 79

 

„Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, din 26 octombrie 2018 / coord.: Otilia Stamatin ; col. de red.: Igor Racu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 438 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra Psihologie, Lab. proiectului „Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă”. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-134-29-3.

37.015.3:343.54(082)=135.1=111=161.1

F 79

 

Оценка условий доступности для людей с ограниченными возможностями в АТО Гагаузия : Отчет о мониторинге / Ассоц. „Motivaţie”, Центр по Правам с Ограниченными Возможностями в АТО Гагаузия, Ассоц. „Вдохновение” из Гагаузии [ид р.] ; отв. ред.: Виктор Король. – Chişinău ; Comrat : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 67 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-24-8.

364.26.048.6(478-29)(047)

O-931

Lăcustă, Ion.

Sisteme neconvenţionale de propulsie a automobilelor : Autovehicule hibride : [pentru uzul studenţilor] / Ion Lăcustă, Mihai Troian, Victor Jeman ; referenţi şt.: Igor Beşleaga, Constantin Nesterenco ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Centru de Excelenţă în Transporturi. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 231 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 227-228 (26 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-606-3.

629.331.02(075.8)

L 13

 

 

Manole, Ana.

Sarea şi roua : Îngândurări / Ana Manole. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 96 p. – (Biblioteca „Meşterul Manole”, ISBN 978-9975-58-024-3).

300 ex.

ISBN 978-9975-62-424-4.

821.135.1(478)-84

M 27

 

 

Dîru, Mariana.

Introducere în chimia analitică. Analiza cantitativă : Culegere de probleme / Mariana Dîru, Elena Stratulat, Angela Sîrbu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 90 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 88 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-70-0.

543(076.1)

D 52

Cojocaru-Toma, Maria.

Analiza farmocognostică a speciilor medicinale / Maria Cojocaru-Toma, Tatiana Chiru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. de Farmacie, Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. – Chişinău : Medicina, 2018. – 77 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 75-76 (21 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-120-9.

615.32(075)

C 61

 

 

 

Arta tradiţională din Republica Moldova = Traditional art from Republic of Moldova / ed. îngrijită de Varvara Buzilă ; design: Vitalie Coroban, Mircea Cojocaru. – [Chişinău] : Cartier, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 272 p. : fot. – (Colecția „C(art)ier / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 800 ex.

ISBN 978-9975-86-324-7.

73/76(478)=135.1=111

A 84

 

 

Graiurile româneşti din Republica Moldova : Texte dialectale, studii / Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir” ; red. coord.: Stela Spînu ; anchetatori: Stela Spînu [et al.] ; referenţi şt.: Vasile Pavel, Iulia Mărgărit. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 316 p. : fot., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 256-257 (12 tit.), 282-283 (11 tit.) – 100 ex.

ISBN 978-9975-108-53-9.

811.135.1’282.2(478)

G 75

 

 

Curriculum naţional la limba română : pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Iulia Iordăchescu [et al.] ; coord. naţ.: Angela Cutasevici [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet a Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 68 p. : tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 56-60. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3279-6-1.

811.135.1’243(073.2)

C 95

Istoria Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Documente şi materiale / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; referenţi şt.: Gheorghe Rusnac, Alexandru Roşca ; resp. de ed.: Iulia Malcoci, Daniela Hadîrca. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Colecţia „Istoria ştiinţei din Republica Moldova”, ISBN 978-9975-3283-3-3). – ISBN 978-9975-3283-4-0.

Vol. 1 : (1944-1949) : Baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS (În contextul instituţionalizării ştiinţei din RSS Moldovenească), Partea 1-a : (1944-1947) / alcăt.: Mitru Ghiţiu ; ed., coord.: Constantin Manolache ; ed., red. şt.: Demir Dragnev. – 2018. – 752 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 696-736. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3283-5-7.

001.32(478)”1944/1947″(091)=135.1=161.1

I-87

 

 

 

Capra cu trei iezi / sel. şi adapt.: Haralambie Moraru ; pict.: Elena Karacenţeva. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2018 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 48 p. : des. color. – . – (Cinci poveşti, ISBN 978-9975-138-07-9).

5000 ex.

ISBN 978-9975-138-97-0.

821-93

C 21

 

 

Chiroşca, Adelaida.

Zugravul care a stat la sfat cu îngerii / Adelaida Chiroşca. – Chişinău : Lexon-Prim, 2018. – 172 p. : fot., il. color.

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 63-64. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 57-62. – 500 ex.

ISBN 978-9975-139-77-9.

75.046.3.071.1

C 45

 

 

Guţuleac, Vasile.

Pe timpul cînd se coceau cireşele : Povestire / Vasile Guţuleac ; cop.: E. Dvornic. – [Chişinău] : S. n., 2018 (Tipografia din Bălţi). – 82 p. : il.

40 ex.

ISBN 978-9975-3276-2-6.

821.135.1(478)-34

G 98

 

Şova, Tatiana.

Factorii transferului de inovaţii în educaţie : Studiu analitic / Tatiana Şova, Veronica Rusov, Ludmila Cotos ; coord.: Şova Tatiana ; dir. de proiect : Cotos Ludmila ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Bălţi : S. n., 2018 (Tipografia din Bălţi). – 65 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 56-57 (32 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3276-4-0.

[37.0+001.894]:303.4

Ș 71

 

 

Vicol, Ion.

Marele Constantin Leguitorul Bizantului / Ion Vicol ; cop.: Iaroslav Oliinîk. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2018. – 40 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3279-7-8.

27-29

V-55

 

 

Bădărău, Sergiu.

Fitopatologie : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Bădărău, Alexei Bivol ; referenţi şt.: Leonid Voloşciuc [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 557 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 536-542 (119 tit.). – Index al denumirilor produselor de uz fitosanitar : p. 551-557. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-607-0.

632(075.8)

B 14

 

Cerinţe zootehnice, componenţa chimică şi valoarea nutritivă a nutreţurilor din Republica Moldova : Ghid practic de date actualizate / Coşman Sergiu, Bahcivanji Mihail, Coşman Valentina [et al.] ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2018 (Tipogr. „Prin-Caro”). – 57 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 57 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-609-4.

636.085(478)(036)

C 35

 

Combaterea infertilităţii la animale : (Ghid practic) = Борьба с бесплодием животных : (Практическое руководство) / Vacevschi Serghei, Darie Grigore, Caraman Mariana [et al.] ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Prin-Caro”). – 107 ; 116 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 106-107 (16 tit.) ; p. 115-116 (16 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-610-0.

636.082.4(036)=135.1=161.1

C 63

 

 

Melinti, Veronica.

Activitatea instituţiilor administrative locale ale oraşului Chişinău în perioada 1812-1869 : (studii şi materiale) / Melinti Veronica ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. de Istorie şi Geografie. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 144 p.

Bibliogr.: p. 134-143 (123 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-25-5.

94(478-25)”1812-1869″:94(470)

M 56

 

 

Chicu-Dimitriu, Silvia.

Femeia în societatea românească : (sec. XV-XVII) : Curs universitar / Silvia Chicu-Dimitriu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Istorie şi Geografie, Catedra Istorie şi Ştiinţe Sociale. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 146 p.

Referinţe bibliogr.: p. 142-146 (80 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-26-2.

94(=135.1)”14/16″:303-055.2(075.8)

C 42

 

 

Negară, Ecaterina.

Inelul mistic : (Întâietatea sfintei, preafrumoasei şi înţeleptei, Marii Muceniţe Ecaterina în universalitatea lui Iisus Hristos) / Ecaterina Negară. – Chişinău : Labirint, 2018. – 74 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-86-3.

821.135.1(478)-97

N 38

 

 

Bacaliuc, Lucia.

Caietul elevului : Suport la Limba şi Literatura Română : pentru clasa a 5-a / Lucia Bacaliuc. – Chişinău : Labirint, 2018. – 84 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-87-0.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

B 12

 

 

Utilizarea preparatelor cu microfloră eficientă pentru obţinerea compostului şi folosirea lui în condiţii de producere : (Recomandări) / Caraman Mariana, Cremeneac Larisa, Moscalic Roman [et al.] ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2018 (Tipogr. „Print Caro”). – 85 p. : foto color, tab.

Bibliogr.: p. 84-85 (17 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-611-7.

631.879.4(083.13)

U 94

 

 

Focşa, Valentin.

Aspecte tehnologice de creştere şi exploatare a bovinelor specializate pentru carne / Focşa Valentin, Constandoglo Alexandra, Tataru Gheorghe ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2018 (Tipogr. „Print Caro”). – 36 p.

Bibliogr.: p. 35-36 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-612-4.

636.2.08(083.13)

F 73

 

 

Croitoru, Cătălina.

Le réchauffement global conséquences sur la santé recommandations générales nutrition pendant la canicule : Le petit huide pour la population et les étudiants / Cătălina Croitoru ; L’Agence Universitaire de la Francophonie, Univ. d’État de Médecine et Pharmacie „Nicolae Testemitanu”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 90 p.

Referinţe bibliogr.: p. 34-35 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-613-1.

613.1/.3(036)

C 90

 

 

Bolduma, Viorel.

Raporturile Ţării Moldovei cu centrele ortodoxe de peste hotare (sfârşitul secolului XIV-XVII) : Curs universitar / Viorel Bolduma ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Istorie şi Geografie, Catedra Istorie şi ştiinţe sociale. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 265 p.

Bibliogr.: p. 180-196 (187 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-395-9.

94(478+498)”13/16″(075.8)

B 66

 

 

Lapoşina, Emilia.

Etica şi deontologia profesională în asistenţă socială : Curs universitar : (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul I, licenţă) / Lapoşina Emilia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 127 p.

Bibliogr.: p. 113-114 (33 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-396-6.

17+364(075.8)

L 21

 

 

Lapoşina, Emilia.

Pedagogia specială cu aplicaţii în asistenţă socială : Curs universitar : (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul I, licenţă) / Lapoşina Emilia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă Socială. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 198 p.

Bibliogr.: p. 197-198 (57 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-397-3.

376.091:364(075.8)

L 21

 

 

 

Spînu, Stela.

Unitate şi diversitate culturală în spaţiul unitar european : Suport de curs / Stela Spînu ; referenţi şt.: Victor Juc, Silvia Dulschi ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 158 p.

Bibliogr.:p. 154-158 (90 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-54-6.

008:061.1EU(075.8)

S 72

 

 

Metode clasice şi moderne de evaluare a germoplasmei de floarea-soarelui : Supliment didactic / Cucereavîi Aliona, Duca Maria, Joiţa-Păcureanu Maria [et al.] ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice, Centrul Genetică Funcţională. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 89 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 72-89 (252 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3278-3-1.

633.85:575.13(075)

M 61

 

 

Cepoi, Liliana.

Filogenetică moleculară : Suport de curs / Liliana Cepoi ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 191 p. : fig., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-3278-1-7.

575.8(075.8)

C 34

Nedealcov, Maria.

Clima şi apele de suprafaţă / Nedealcov Maria, Ivanov Violeta, Duca Gheorghe ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Ecologie şi Geografie, Inst. de Chimie. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 200 p. : fig., tab.

Pref.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 186-200 (160 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3278-0-0.

[551.583+556.5](478)

N 35

Boian, Ilie.

Geografia fizică generală şi bazele geologiei : [pentru uzul studenţilor] / Ilie Boian ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 352 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul părţilor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-55-3.

911.2+55(075.8)

B 65

Aspecte privind ameliorarea florii-soarelui rezistentă la lupoaie : Supliment didactic / Giscă Ion, Duca Maria, Joiţa-Păcureanu Maria [et al.] ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice, Centrul Genetică Funcţională. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 86 p.

Bibliogr.: p. 76-86 (181 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-56-0.

[633.85+575.16]:632.53(075)

A 88

Domenco, Rodion.

Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice / Domenco Rodion, Nedealcov Maria ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 297 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 277-297 (203 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3278-2-4.

551.577.5(478)

D 65

 

 

Ciobanu, Mihai.

Adsorbanţi carbonici / Mihai Ciobanu, Tudor Lupaşcu ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Dep. Chimie, Matematică şi Informatică, Inst. de Chimie. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 90 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 90 (10 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-57-7.

661.183.2

C 51

Duca, Gheorghe.

Chimia ecologică a apei. Standarde de calitate / Gheorghe Duca, Elena Nicolau ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Chimie, Şc. Doctorală: Ştiinţe Chimice şi Tehnologice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 75 p. : tab.

Bibliogr.: p. 73-75 (58 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-58-4.

574.5:006

D 86

 

 

Velişco, Natalia.

Chimie analitică cantitativă : Îndrumar de laborator / Natalia Velişco ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Dep. Chimie, Matematică şi Informatică. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 51 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 51 (11 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-59-1.

543(076.5)

V 43

Sprincean, Serghei.

Filosofie socială / Serghei Sprincean, Teodor N. Ţîrdea ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 99 p.

Referinţe bibliogr.: p. 97-98 (20 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-60-7.

17(075.8)

S 74

Sprincean, Serghei.

Dimensiuni biopolitice ale securităţii umane : Manual / Serghei Sprincean ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 90 p.

Referinţe bibliogr.: p. 84-89 (42 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-61-4.

327(075.8)

S 74

Boian, Ilie.

Riscuri naturale : Suport de curs / Ilie Boian ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 250 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 249-250 (41 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-62-1.

614.87:502.2(075.8)

B 65

Guţu, Iacob.

Chimia compuşilor naturali : [în vol.] / Iacob Guţu ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Fac. de Ştiinţe Exacte, Dep. Chimie, Matematică şi Informatică. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Biotehdesign”) – . – ISBN 978-9975-108-63-8.

Vol. 1. – 2018. – 288 p. – Bibliogr.: p. 313. – Index : p. 314-320. – 100 ex. – ISBN 978-9975-108-64-5.

547(075)

G 98

Ciumac, Daniela.

Aspecte privind modificarea componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III) : Monografie / Ciumac Daniela ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Dep. Ştiinţe Biologice şi Geonomice. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 131 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 99-128 (303 tit). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3278-4-8.

582.232.2:546.763

C 55

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în asigurarea coeziunii sociale şi calităţii în educaţie : Studiu / Angela Cara, Galina Bulat, Nelea Globu [et al.] ; coord. şt.: Angela Cara ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : ISE, 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 148 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 125-129 (68 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-151-9.

37.018.1/.2

P 36

Cojocaru, Natalia.

Obiecte sensibile, reprezentări polemice şi relaţii intergrupuri : Conceptualizări teoretic-metodologice şi ilustrări empirice / Natalia Cojocaru. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Primex-Com”). – 157 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 125-130. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3281-2-8.

316.6/.7

C 61

Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale : [în vol.] / alcăt.: Ion Eremia (coord.) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2018 – . – ISBN 978-9975-142-71-7.

Vol. 1. – 2018. – 575 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-142-72-4.

378.4(478-25)(091)=135.1=161.1

I-87
Costaş, Ana.

Calcul diferenţial şi integral : Suport de curs / Ana Costaş, Galina Rusu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. de Matematică. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 352 p. : tab.

Referinţe bibliogr. p.: 347-348. – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-73-1.

517.9(075.8)

C 75

 

 

Stepanov, Georgeta.

Bazele jurnalismului : Manual / Georgeta Stepanov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Teoria şi Practica Jurnalismului. – Chişinău : CEP USM, 2018. – 194 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-142-74-8.

070(075.8)

S 81

 

 

Международные акты о правах человека : Сборник / Ин-т демократии ; авт.-сост.: Костаки Георге, Боршевский Андрей. – Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2018. – 328 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при содействии Европ. Союза. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-3000-3-2.

341.231.14(094.2)

M 433

 

 

Istorie şi cultură : In honorem academician Andrei Eşanu / Inst. de Istorie, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; coord.: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu ; ed.: Constantin Manolache ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 780 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în note de subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3283-6-4.

94(478)(092)=00

I-87

 

 

 

В круге чтения : Общественно-литературный альманах / Тираспол. отд-ние Союза писателей России, OO „Ассоциация „Педагогические инновации”, Русско-нем. о-во „Вдохновение” ; редкол.: Сергей Ратмиров [и др.] ; худож.: Р. Задорожний. – [Тираспол] : (Тип. „Теслайн”) – . – ISBN 978-9975-3189-7-6.

Вып. 1. – 2018. – 108 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, lb. rusă. – 100 ex. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3189-8-3.

821.161.1(478)-82(059)=135.1=161.1

B 110

 

 

Tărîţă, Oreste.

Bunele maniere, sau Cartea Virtuţilor : pentru copii, adolescenţi, părinţi şi profesori / Oreste Tărîţă ; il.: Daniela Spânu ; cop.: Rodica Mustaţă. – Chişinău : Pontos, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 128 p. : il. color.

Referinţe bibliogr.: p. 124-125 (34 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-72-308-4.

177.1+395

T 23

 

 

Învăţământul juridic universitar bălţean la 20 de ani / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2018. – 150 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5).

10 ex.

ISBN 978-9975-50-228-3.

016:378.4(478-21)

Î-59

 

 

Carte rară în limba engleză : Contribuţii bibliografice / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Tatiana Pogrebneac, elena Scurtu ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa . – Bălţi : Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2018. – 113 p. : fig. – (Vestigia Semper Adora, ISBN 978-9975-50-230-6).

Texte : lb. rom., engl. – 10 ex.

ISBN 978-9975-50-229-0.

016:09=135.1=111

C 27

 

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar … / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți : Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2018 – . – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4.

… 2017. – 2018. – 128 p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-231-3.

016:378.4(478-21)

C 69

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.