Bibliografia Naţională

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova este Agenţie Bibliografică Naţională şi în această calitate elaborează bibliografia naţională curentă. În realizarea acestei activităţi, agenţia bibliografică naţională elaborează înregistrări bibliografice pentru fiecare document imprimat apărut în republică, având acces direct la publicaţiile curente, ca rezultat al aplicării Legii cu privire la activitatea editorială şi a Regulamentului de funcţionare a depozitului legal de documente în Republica Moldova.

Bibliografia Naţională a Moldovei” (BNM) reflectă producția națională editorială curentă, constituind ansamblul resurselor bibliografice în format tipărit sau electronic, editate pe teritoriul Republicii Moldova. Este disponibilă atât sub formă de publicație periodică tradiţională, cât şi în format PDF, sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a CNCRM, accesibilă online.

Categoriile de documente ce fac obiectul „Bibliografiei Naţionale a Moldovei” cum ar fi: publicaţiile monografice (cărţi, broşuri); muzica tipărită (partituri); documentele cartografice (hărţi, atlase, globuri); documentele grafice, resursele electronice, documentele audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive); cât şi părţi componente din seriale sunt grupate pe compartimente, conform genurilor lor:

 • „Cronica cărţii
 • „Cronica documentelor de muzică tipărită”
 • „Cronica documentelor grafice”
 • „Cronica bibliografiei de bibliografii”
 • „Cronica recenziilor”
 • „Cronica resurselor electronice”
 • „Cronica articolelor de revistă”
 • „Cronica articolelor de gazetă”.

Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate mai sus se elaborează pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al Camerei Naţionale a Cărţii şi sunt conforme cu normele GOST-ului 7.1-2003 „Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”, aplicat ca standard naţional pe teritoriul Republicii Moldova, şi „Metodologiei de implementare a GOST-ului 7.1.2003″ (Chişinău, 2016), în funcţie de tipul de document bibliografiat.

„Bibliografia naţională a Moldovei” este structurată conform „Clasificării zecimale universale: Tabele prescurtate” (elaborată de Camera Naţională a Cărţii, Chişinău, 2017) pe domenii/clase şi subdomenii/subclase. La începutul lucrării există o listă a divizionarelor folosite. În cadrul fiecărui domeniu/clasă, înregistrările bibliografice sunt ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia în cazul când documentul prelucrat nu are autor sau are mai mult de trei autori.

Descrierile bibliografice se efectuează în limba originalului documentului descris. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine (română, engleză, franceză, germană etc.), urmate de lucrările apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă, ucraineană, bulgară).

Înregistrările bibliografice includ:

 • numărul de ordine;
 • vedeta;
 • descrierea bibliografică a documentului;
 • numărul Depozitului legal atribuit de Camera Naţională a Cărţii;
 • indexul CZU.

În caz de necesitate, descrierile bibliografice sunt însoţite de adnotări succinte despre conţinutul lucrării în limbile română şi/sau rusă.

La începutul fiecărui număr al „Bibliografiei Naţionale a Moldovei” se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază ale schemei de clasificare, ceea ce reprezintă o listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.

Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei „Cronici …” este continuă pe tot parcursul anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici este indicat titlul paralel în limbile română şi engleză, anul fondării publicaţiei, numărul de înregistrări bibliografice incluse în numărul respectiv.

Sub fiecare vedetă, autor persoană fizică, autor colectiv sau titlu se adună toate documentele de al căror conţinut sunt responsabile, fie cărţi, seriale, resurse electronice sau articole din presă.

Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al „Cronicilor …” conţine indexuri auxiliare, ce fac obiectul compartimentului respectiv din BNM:

 • index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi, precum şi alte persoane responsabile de conţinutul documentului, persoane cărora le sunt consacrate lucrările). Numele şi prenumele autorului se redau despărţite prin virgulă, urmat de numărul/numerele (fără a fi precedate de nr. sau nr. nr.) în care se face referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuaţie. Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.
 • index alfabetic de titluri
 • index alfabetic de subiecte ale cărţilor (cuprinde vedete de subiect, instituţii, manifestări culturale sau nume geografice).
 • index alfabetic al editorilor.

Toate indexurile auxiliare sunt ordonate după caracterele alfabetice, formate din două rânduri alfabetice: cele cu caractere latine (româneşti şi străine) un rând; cele cu caractere chirilice alt rând şi fac trimitere la numărul/numerele înregistrării bibliografice la care se face referire.

Un element important al lucrării sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a spori calitatea informaţiei oferite şi a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii, „Bibliografia Naţională a Moldovei” are o structură complexă, fiecare din categoriile de publicaţii menţionate face obiectul unui compartiment al bibliografiei naţionale. Aceste compartimente sunt următoarele:

„Cronica cărţii” – apare din anul 1958 (între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 1961 are periodicitate lunară), prezintă documente bibliografiate: cărţi, broşuri, precum şi culegeri colective continue (de tipul „Anale” ş. a., care au titlu propriu-zis; albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de muzică tipărită, însoţite de texte explicative, literatură social-politică, ştiinţifică, de popularizare a ştiinţei, manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatură artistică, diverse ghiduri, bibliografii fundamentale).

Descrierea bibliografică a documentelor incluse în „Cronica cărţii cuprinde următoarele elemente: Vedeta. Titlul propriu-zis : informaţii despre titlu / menţiuni de responsabilitate. – Menţiuni de ediţie. – Date de publicare (localitate, editură, an). – Descrierea fizică (nr. de pagini, menţionarea ilustraţiilor, formatul). – Colecţia. – Note. – ISBN.

Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt reflectate şi în „Cronica documentelor grafice” şi în „Cronica documentelor de muzică tipărită”.

Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice în „Cronică cărţii” următoarele tipuri de publicaţii: literatură îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale materialelor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele procese tehnologice; instrucţiuni ce prevăd folosirea unor articole industriale; pliante, programe de orice fel, publicaţii de reclamă; unele publicaţii de literatură tehnică specială – standarde, prescripţii tehnice, liste de preţuri, proiecte-tip de construcţie.

Broşurile cu un volum mai mic de 4 pagini în „Cronica cărţii” nu se includ.

Autoreferatele tezelor de doctor, lucrate identic cu cărţile, sunt incluse la sfârşitul fiecărui număr al „Cronicii cărţii”, fiind structurate şi redate în ordine alfabetică conform gradului ştiinţific: întâi tezele de doctor habilitat, apoi cele de doctor.

Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun se transcriu cu titlurile individuale ale lucrărilor cuprinse în publicaţie, autorii şi traducătorii lucrărilor fiind indicaţi în menţiunea de responsabilitate.

„Cronica cărţii” dispune de indecşii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN eronate.

„Cronica documentelor de muzică tipărită” – apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul „Cronica publicaţiilor de note”; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate semestrială; din anul 2013 are periodicitate anuală) – include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală, publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldova.

Cronica dispune de indexul auxiliar de nume.

„Cronica documentelor grafice” – apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul „Cronica publicaţiilor de artă plastică”; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate semestrială; din anul 2011 are periodicitate anuală) – sunt bibliografiate placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu se includ: cărţi ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte ale diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu conţinut de reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare.

Ca regulă, publicaţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilitate. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată metoda de imprimare. Documente grafice sunt ordonate conform Schemei de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

Cronica dispune de indexul auxiliar de nume.

„Cronica bibliografiei de bibliografii” apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul „Indice „Materiale bibliografice”; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 2013 are periodicitate anuală) – include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bibliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste, treceri în revistă istoriografice.

Cronica nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol ale cărţilor. În subdiviziuni, pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi şi reviste, consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (——), urmează listele de literatură indicate la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste.

Ordonarea înregistrărilor bibliografice este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru cărți.

„Cronica bibliografiei de bibliografii” dispune de indecşii auxiliari de nume şi de titluri ale bibliografiilor descrise.

„Cronica recenziilor” – apare din anul 1963; (între anii 1963-2014 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 2015 are periodicitate anuală) – include recenziile la cărţi, publicate în ziare şi reviste.

Descrierea bibliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc – după titlurile recenziilor.

„Cronica recenziilor” dispune de indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenţilor.

Cronica resurselor electronice” (apare din anul 2006, periodicitate anuală) include informaţii despre CD-uri, discuri, casete, imprimate pe suport electronic.

Ordonarea înregistrărilor bibliografice este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru cărți.

 „Cronica articolelor de revistă” (apare din anul 1958; între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 1961 are periodicitate lunară) – semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, resurselor în continuare, apărute în Moldova şi existente în Depozitul Legal al

Revistele bibliografiate sunt editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutele ei, organizaţiile, instituţiile superioare de învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Informaţiile oferite sunt din diverse sfere: ştiinţă, filozofie, religie, sociologie, politică, economie, jurisprudenţă, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte, istorie, geografie şi altele.

Din sursele citate se poate de aflat cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendinţele actuale, cum se dezvoltă viaţa politico-socială şi culturală în Moldova, ce evenimente şi manifestări au loc pe teritoriul republicii sau în străinătate, care este activitatea din domeniile de cunoaştere.

Articolele se înregistrează selectiv, în funcţie de valoarea lor. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: de revistă a presei, notiţe informative, articole cu caracter temporar şi altele.

Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii „Alcătuirea „Cronicii articolelor de revistă”, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

Bibliografierea revistelor ce au ediţii paralele în limbile română şi rusă, precum: „Profit” ş.a. se efectuează în limba română, iar datele în limba rusă se redau în note după exemplul următor: // Profit. – 2017. – Nr 4. – P. 24-25 : fot. – Idem în lb. rusă.

Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard. Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informaţie la titlu / menţiunea de responsabilitate // Resursa (titlul) în care se publică articolul. – Data apariţiei resursei. – Volumul, numărul resursei. – Pagina/paginile la care se află articolul. – Note.

În caz de necesitate, descrierile bibliografice sunt însoţite de adnotări succinte în limbile română şi/sau rusă.

Pentru regăsirea informaţiei, la sfârşitul fiecărui număr al „Cronicii articolelor de revistă” este prezentat indexul de nume, care cuprinde autori şi alte persoane ce au contribuit la apariţia articolului.

Lista revistelor a căror articole au fost bibliografiate, cu specificarea numărului revistei şi a datei la care a apărut aceasta, este indispensabilă fiecărui număr al „Cronicii…”.

 „Cronica articolelor de gazetă” – apare din anul 1958; (între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială ; din anul 1961 are periodicitate lunară) – include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.

Bibliografierea ziarelor ce au ediţii paralele în limbile română şi rusă, precum: „Comunistul = Коммунист”; „Moldova democrată ) Демократическая Молдова”; „Socialiştii = Социалисты”; „Vocea poporului = Голос народа”; „Ziarul de gardă = Ziarul de gardă. Русская версия” se efectuează în limba română, iar datele în limba rusă se redau în note după exemplul următor: // Vocea poporului. – 2017. – 17 dec. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

Operele artistice din ziare sunt descrise separat, indiferent de limbă şi alfabet.

Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, economică şi culturală a republicii, aniversărilor unor personalităţi marcante ş.a., în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.

Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii ” Alcătuirea „Cronicii articolelor de gazetă” elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogică celei articolelor de revistă. Se pune un accent deosebit pe stabilirea conţinutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înregistrările bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrările sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau sunt mai mult de trei autori.

Mijloacele de regăsire a informaţiei pe care le oferă cronica sunt:

 • indexul de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului;
 • lista ziarelor bibliografiate, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acestea.

„Bibliografia Naţională a Moldovei” rămâne a fi o publicaţie utilă atât cercetătorilor, specialiştilor practici, bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci din republică, cât şi centrelor culturale, instituţiilor de învăţământ, centrelor de informare şi documentare, persoanelor ce manifestă interes pentru producţia editorială curentă din ţară.