Bibliografia Naţională

 Funcţia de Centru al Bibliografiei Naţionale, atribuită conform prevederilor „Legii cu privire la activitatea editorială”, se realizează prin elaborarea şi editarea bibliografiei naţionale curente pentru toate genurile de documente, acestea contabilizând patrimoniul documentar naţional, constituind şi oglinda producţiei editoriale din RM.

„Bibliografia Naţională a Moldovei”, constituită din ansamblul resurselor bibliografice scoase pe teritoriul ţării, pe parcursul timpului a devenit un instrument de informare de o importanţă deosebită istorică, arhivistică şi culturală. Ea redă date din care să află despre ceea ce se tipăreşte în ţară, cine publică, care sunt domeniile de actualitate.

Categoriile de resurse bibliografice ce fac obiectul „Bibliografiei Naţionale a Moldovei” cum ar fi: publicaţiile monografice (cărţi, broşuri); publicaţiile seriale (ziare, reviste); muzica tipărită (partituri); documentele audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive); documentele cartografice (hărţi, atlase, globuri); resursele electronice, cât şi părţile componente din seriale, sunt reflectate în următoarele compartimente: :

 • „Cronica cărţii” (apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 • „Cronica publicaţiilor de note” (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 • „Cronica publicaţiilor de artă plastică” (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 • Indice „Materiale bibliografice” (apare din anul 1973, cu periodicitate trimestrială);
 • „Cronica recenziilor” (apare din anul 1963, cu periodicitate trimestrială);
 • „Cronica resurselor electronice”(apare din anul 2003, cu periodicitate anuală);
 • „Cronica articolelor de revistă”(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 • „Cronica articolelor de gazetă”(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară).

Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate sunt conforme cu normele Gost-ului 7.1-2003 „Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”.

Ca sistem de clasificare a descrierilor bibliografice se foloseşte sistemul CZU (Clasificarea Zecimală Universală).

Lucrarea „Bibliografia naţională a Moldovei” este structurată conform „Ordonării notiţelor bibliografice în bibliografii bazată pe Clasificarea zecimală universală”, ed. a 2-a (elaborată de Camera Naţională a Cărţii, Chişinău, 2008) pe domenii şi subdomenii. În cadrul fiecărui domeniu notiţele bibliografice sunt ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia, dacă documentul prelucrat nu are autor sau are mai mult de trei autori. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine (română, engleză, franceză, germană), urmate de cele apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă, ucraineană, bulgară).

Înregistrările bibliografice includ:

 • numărul de ordine;
 • vedeta notiţei bibliografice;
 • descrierea bibliografică a documentului cu adnotări desfăşurate despre conţinutul lucrării (în cazuri necesare);
 • numărul Depozitului legal atribuit de către Camera Naţională a Cărţii;
 • index CZU;

Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei „Cronici …” este continuă pe tot parcursul anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici în paranteze rotunde se indică numărul notiţelor bibliografice incluse în numărul respectiv.

Sub fiecare vedetă, fie nume de persoană, autor colectiv sau temporar se adună toate documentele de al căror conţinut sunt responsabile, fie cărţi, seriale, resurse electronice, articole din presă.

Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al „Cronicilor …” conţine următoarele indexuri, ce fac obiectul numărului respectiv din bibliografie:

– index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi precum şi alte persoane responsabile de conţinutul documentului, persoane cărora le sunt închinate lucrările). Numele şi prenumele autorului se redau despărţite prin virgulă, urmează numărul în care se face referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuaţie. Ex.:Vieru, Grigore 33, 77, 143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.

 • index alfabetic de titluri ale cărţilor.
 • index alfabetic de subiecte (cuprinde vedete de subiect, instituţii, manifestări culturale sau nume geografice).
 • index alfabetic al editorilor.

Toate indexurile sunt ordonate alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.

Un element important al bibliografiei sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a spori calitatea informaţiei oferite şi a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii „Bibliografia Naţională a Moldovei” are o structură complexă, iar compartimentele ei se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi după metoda alcătuirii lor.

În „Cronica cărţii” sunt descrise cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii (de tipul „Anale” ş. a, care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note muzicale, însoţite de texte explicative, literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a ştiinţei, manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii fundamentale.). Cronica este elaborată pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al CNC.

Descrierea bibliografică a documentelor incluse în „Cronica cărţii cuprinde următoarele elemente: Vedeta. Titlul propriu-zis : informaţii despre titlu / menţiuni de responsabilitate. – Menţiuni de ediţie. – Date de publicare (localitate, editură, an). – Descrierea fizică (nr. de pagini, menţionarea ilustraţiilor, formatul). – Colecţia. – Note. – ISBN.

Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în cronicile respective – în „Cronica publicaţiilor de artă plastică” şi în „Cronica publicaţiilor de note”.

Publicaţiile în „Cronică…” nu sunt incluse exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de publicaţii: literatură îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale materialelor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele procese tehnologice; instrucţiunii ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de reclamă şi informaţie; unele publicaţii de literatură tehnică specială – standarde, prescripţii tehnice, liste de preţuri cu amănuntul şi cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie.

Broşurile cu un volum mai mic de 4 pagini în „Cronica cărţii” nu sunt oglindite. Autoreferatele disertaţiilor, structurate şi lucrate identic cu cărţile, sunt incluse la sfârşitul „Cronicii cărţii”.

Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun, se transcriu cu titlurile individuale ale lucrărilor cuprinse în publicaţie, fiind indicaţi în menţiunea de responsabilitate autorii şi traducătorii lucrărilor.

„Cronica cărţii” este însoţită de indecşii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN eronate.

„Cronica publicaţiilor de note”, include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală, publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldova.

Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume.

În „Cronica publicaţiilor de artă plastică”, sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare.

Ca regulă, publicaţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilitate. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată metoda de imprimare. Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

„Cronica articolelor de revistă” semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue existente în Depozitul Legal al CNC, editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutele ei, organizaţiile, instituţiile superioare de învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Informaţiile oferite sunt din diverse sfere: ştiinţă, filozofie, religie, sociologie, politică, economie, jurisprudenţă, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte plastice, istorie, geografie şi altele.

Articolele nu sunt descrise exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: articole de revistă a presei, notiţe informative, articole cu caracter temporar şi altele.

Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii ” Alcătuirea „Cronicii articolelor de revistă” elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard. Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informaţie la titlu / menţiunea de responsabilitate. – Resursa în care se publică articolul. – Titlul publicaţiei în care apare articolul, volumul şi data apariţiei publicaţiei, pagina la care se află articolul. – Note.

Pentru regăsirea informaţiei, la sfârşitul fiecărui număr al „Cronicii articolelor de revistă” se oferă indexul de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului, ordonate alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă şi lista revistelor a căror articole au fost fişate, cu specificarea numărului revistei şi a datei la care a apărut aceasta.

„Cronica articolelor de gazetă” include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.

Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă („Capitala”, „Comunistul”, „Dreptul”, „Vocea poporului”) se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat, indiferent de limbă şi alfabet.

Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, economică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.

Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogic celei articolelor de revistă. Se pune un accent deosebit pe stabilirea conţinutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înregistrările bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrările sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau sunt mai mult de trei autori.

Mijloacele de regăsire a informaţiei pe care le oferă cronica sunt:

 • index de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului;
 • lista publicaţiilor seriale descrise, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acesta.

Indexul este ordonat alfabetic şi face trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.

Din cronicile sus-amintite, se poate de aflat care sunt revistele şi ziarele din domeniile ştiinţei apărute în Moldova la un moment dat, cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendinţele de ultimă oră, cum se desfăşoară viaţa politico-socială şi culturală în Moldova, ce manifestări au loc pe teritoriul ţării sau în străinătate, care este activitatea din domenii precum teatru, cinematografie, arte, literatură.

În „Cronica recenziilor” sunt oglindite recenziile la cărţi, publicate în ziare şi reviste. Descrierea bibliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc – după titlurile recenziilor.

În fiecare număr al „Cronicii recenziilor” este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenţilor.

Indicele „Materiale bibliografice” include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bibliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste, treceri în revistă istoriografice.

Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi, reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (——), urmează listele de literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste.

Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, indicele este identic cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru căiţi.

Cronica Resurselor electronice” iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre CD-ROM-uri, dischete, imprimate pe suport electronic.

Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, cronica este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru căiţi.

Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri.

La începutul fiecărui număr al „Bibliografiei Naţionale a Moldovei” se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare, ceea ce reprezintă o listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.

„Bibliografia Naţională a Moldovei” rămâne a fi o publicaţie utilă atât cercetătorilor, specialiştilor practici, bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci din ţară, cât şi centrelor culturale, instituţiilor de învăţământ, centrelor de informare şi documentare, persoanelor interesate asupra producţiei editoriale curente din ţară.