Colecţia „Basarabiana”

 1. Rotaru, Filip Cum se pot obţine recolte îmbelşugate pe solurile noastre : (Probl. agriculturii româneşti) : Man. practic pentru agricultori, preoţi şi învăţători : cu 33 il. în text / Filip Rotaru (agronom). – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc” : Teofil Bologa & Asoc. Culturală „Cuvânt Moldovenesc”, 1934. – 162, [2] p. : fig., tab.; 22 cm. – Bibliogr. p. 163 (22 tit.). – 75 lei. – [Basarabiana-1]
 2. Sârbu, Ioan. Fabule / Ioan Sârbu; pref. : L. T. Boga. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea” Pasaj, 1937. – 66 p. : il.; 22 cm. Cu autogr. – Bibliogr. în notele de subsol.  50 lei. – [Basarabiana-2]
 3. Лисовой, Симеонъ Абрамовичъ. Сто изрѣченíи о истинѣ или Голосъ человѣческой души, и ея сокровища / Симеонъ Абрамовичъ Лисовой. – Кишиневъ : S. n., 1930 (Tipogr. „Artă Grafică” S. Puterman). – 36 p. – 15 cm. 0,50 r. – [Basarabiana-3]
 4. Scvoznicov, Al. (Pr.) Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm. – Bibliogr. p. 91 (22 tit.). – 1 r. – [Basarabiana-4]
 5. Florov, Nicolae. Agrogeologia regiunii Copanca : jud. Tighina : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”: Vol. 2 / Nicolae Florov; Lab. de Agrogeologie. Fac. de Ştiinţi Agricole, Chişinău. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1938. – 42 p. : fig., [18] p. planşe; 22 cm. – An. : h. color. (Scara orizontală 1 : 30000; Scara verticală 1 : 3000). – Cu autogr. 5 r. – [Basarabiana-5]
 6. Отчетъ о состоянiй учебныхъ заведенiй въ Бессарабской Дирекцiи народныхъ училищъ : За 1882-1883 учебный годъ / подгот. Ө. Соловъевъ. – Ch. : S. n., [1883]. – 123 p. : tab.; 22 cm. – 0,60 r. – [Basarabiana-6]
 7. Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / sub conducerea: T. G. Bulat și C. N. Tomescu. – Ch. : Tipogr. Bancei Centrale Cooperative, 1933. – 23 cm. Apare cu sprijinul moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului. Anul V : Nr 3 (Iul.-Sept.). – 1933. – 276, [1] p. : [planşă]. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1,25 r. – [Basarabiana-7]
 8. Liubarschi, I. Însuşiri medicinale ale merei : din broşura aut. = Цълебныя свойства меда : изъ брошюры авт. / I. Liubarschi. – Bălţi : Tipogr., legătorie şi fabrica de ştampile „Ş. B. Milgrom”, 1938. – 8, [1] p.; 21 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-8]
 9. Scvoznicov, Al. (Pr.) Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al. Scvoznicov. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 90, [2] p.; 22 cm. – Bibliogr. p. 91 (22 tit.). – 1,50 r. – [Basarabiana-9]
 10. Raşcu, G. Bosforul, Minunea creştinătăţii şi Dardanelele : note de călătorie / G. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 20, [2] p. : il.; 24 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-10]
 11. Rotaru, Filip. Situaţia, istoricul şi planul pentru Ameliorarea porumbului în Basarabia : referat prezentat la Congresul Camerilor de Agricultură din Basarabia, 19-21 oct. 1932, Chișinău / Filip Rotaru. – Ch. : Tipogr. Băncii Centrale Cooperative, 1933. – 14 p. – 23 cm. 0,30 r. – [Basarabiana-11]
 12. Nadă, Eug. D. Geografia Judeţului Cahul : pentru cl. 2-a primară : Aprob. de Min. Instrucţiunii Publice în 1936 / Eug. O. Nadă, Nic. Ceauşanu. – Ed. 1. – Ch. : Cartea Românească, 1936. – 42 p. : il.; 24 cm. – (Text-atlas). 15 lei. – [Basarabiana-12]
 13. Zorile : Rev. lunară a Soc. de lectură „Ion Heliade Rădulescu” de pe lângă Liceul „Ştefan cel Mare” din Tighina. – Tighina : Tipogr. B. Abelman, 1933. – 24 cm. Anul 1 : Nr 3-4 (Mart.-apr.). – 1933. – 20, [2] p. – 6 lei. – [Basarabiana-13]
 14. Oftica se lecuieşte şi poate fi ocolită sau înlăturată din capul locului / Liga Naţ. Contra Tuberculozei. – Ch. : Red. și Administraţia Chişinău, [1923]. – 61 p. : fig.; 24 cm. – 1,50 r. – [Basarabiana-14]
 15. Craiu nou : Rev. Lunară a Liceului militar „Regele Ferdinand I” : Număr închinat aniversării Unirii Basarabiei. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 24 cm. Anul I : Nr 3. – 1934. – 39, [1] p. : il. – 10 lei. – [Basarabiana-15]
 16. Mihailovici, Paul (Preot) Satul Nişcani (jud. Lăpuşna) după documente şi tradiţii : Extras din „Bul. Inst. Social Român din Basarabia”, Vol. 1, 1937 / Preot Paul Mihailovici. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 37, [2] p. : il.; 22 cm. – An. : 3 p. – [Basarabiana-16]
 17. Catalogul diapozitivelor pregătite în Atelierul Societăţii Cooperative „Economia”, Tighina : Expoziţia Bucureşti, 1928. – Tighina : Tipogr. „Postan”, 1928. – 22 p. – 22 cm. 1 r. – [Basarabiana-17]
 18. Отчеты, доклады, смѣты, раскладки Сороксой Уѣздной Земской Управы и постановленiя XXXII учереднаго уѣзднаге земскаго собранiя : Созыва 1901 года / Сорокское земство. – Ямполь : Тип. Т. И. Балицкаго, 1902. – 265 p. : tab.; 22 cm. – 0,60 r. – [Basarabiana-18]
 19. Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя / Ред. Э. Э. Миллер. – Кишиневъ : Типо-Литогр. Ф. П. Кашевскаго, 1907. – 24 cm. – Томъ 1 : ч. 2-я : 1905/6-1906/7 годы. – 1907. – 175 p. – 1 r. – [Basarabiana-19]
 20. Calendarul bisericesc / Alcăt. : Constantin N. Tomescu. – Ch. : Librăria şi Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, [1926-1927, 1937]. – 22 cm. – (Lumina lui Hristos luminează tuturor). – …1926. – 1926. – 80 p. – 10 lei; ; …1927. – 1926. – 82 p. : fig. – 10 lei; …1928. – [1927]. – 80 p. : fig. – 10 lei; …1938. – [1937] / Alcăt. : Teodor Rudiev. – 48 p. : fig. – 10 lei. – [Basarabiana-20]
 21. Florov, Nicolae. Unele premise în chestia organizării învăţământului agricol superior în ţară : (Lecţia de deschidere, făcută cu prilejul începerii anului şcolar 1936/1937 la Fac. de Ştiinţi Agricole din Chişinău) : (Extras din rev. „Viaţa Basarabiei”, Nr 1-2/1937) / Nicolae Florov. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1937. – 24, [1] p. : fig.; 22 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-21]
 22. Плодоводство и виноградарство : ежемес. журн. / Ред. С. Я. Айваз. – Кишиневъ. : Тип. Бессарабского Губернскаго Правленiя, 1915. – 22 cm. – Nr 1 : Январь. – 1915. – 48 p. : il. – [Basarabiana-22]
 23. Труды Бессарабскаго общества естествоиспытателей и любителей естествознанiя. – К. : Типо-Литогр. Ф. П. Кашевскаго, 1906. – 24 cm. – Томъ 1 : ч. 1 : 1904-1906 годы. – 1906. – 70 p.; Томъ 1 : ч. 3 : 1907-1908 годъ. – 1908. – 432 p. : tab. – 1,50 r.; Томъ 2 : 1908-1909 годъ / Ред. Э. Э. Миллер. – Вып. 1-й. – К. : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1910. – 67 p. : fig., tab. – [Basarabiana-23]
 24. Бессарабiя : географическiй, историческiй, статистическiй, экономическiй, этнографическiй, литературный и справочный сборникъ съ 224 иллюстреацiями, портретами и картой Бессарабской губернiи / Изд. газеты „Бессарабецъ”; ред. П. А. Крушеван. – Москва : Тип. А. В. Васильева, 1903. – 480 p. : il., tab.; 24 cm. – 8 r. – [Basarabiana-24]
 25. Siminel, Iulia. Cântecele moldoveneşti din Basarabia / Iulia Siminel. – Ch. : „MO” şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1933. – 30 p. : n. muz.; 22 cm. – 25 lei. – [Basarabiana-25]
 26. Lucrările Congresului General Eparhial : Sesiunea aug.-sept. 1921 / Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului. – Ch. : Tipogr. Eparhială, 1921. – 331, [4] p. : tab.; 23 cm. – Fotocopie. – 25 lei. – [Basarabiana-26]
 27. Solidaritatea / Organul Asoc. Învăţ. din Jud. Soroca – Ch. : Tipogr. D. Moldoveanu, 1942. – 24 cm. – Anul XIX. – Nr 1 : Martie. – 1942. – 28 p. – 0,50 r. – [Basarabiana-27]
 28. Александри, Л. Н. Бессарабия и Бессарабский вопрос. – Москва : Гос. изд-во, 1925. – 104, [1] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 49 r. – [Basarabiana-28]
 29. Стороженка, А. Я. Двамѣсяца въ дорогѣ по Бессарабiи, Молдавiи и Валахiи въ 1829 году / А. Я. Стороженка; Императорское общ-во Исторiи и Древностей Россiйскихъ при Московскомъ Университетѣ. – Москва : Университетская тип. (Катковъ и Ко), 1872. – 43 p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 21,50 r. – [Basarabiana-29]        
 30. Александри, Л. Н. Бессарабия и Бессарабский вопрос / Л. Н. Александри. – Москва : Гос. изд-во (Госиздат. 1-я Образцовая тип.), 1924. – 104, [2] p.; 24 cm. – 5000 ex. – Fotocopie. 67,50 r. – [Basarabiana-30]
 31. Дембо, В. Восстания Бессарабских крестьян против румынских помещиков / В. Дембо. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 39, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 10 r. – [Basarabiana-31]
 32. Десять лет кровавой оккупации / Общ-во Бессарабцев. – [Ch.] : Изд-во „Пролетарий”. – 30, [1] p. ; 24 cm. – Fotocopie. – 20 000 ex. – 12,50 r. – [Basarabiana-32]
 33. Atelierul şi Dipozitul de manuale şi rechizite didactice ale zemstvei jud. Tighina, din Basarabia 1921. – Ch. : S. n., 1921. – 7 p.; 23 cm. – 5 cop. – [Basarabiana-33]
 34. Записки одесскаго общества исторiи и древностей съ X литографированными листами. – Одесса : Городская тип., 1853. – 24 cm. – Fotocopie. – Том 3. – 66, [1] p. – 37 r. – [Basarabiana-34]
 35. Либретто малороссiйскихъ, польскихъ, чешскихъ, молдаванскихъ, болгарскихъ, сербскихъ и червонорусскихъ пѣсенъ и романсовъ репертуара малороссiйскаго пѣвца С. Д. Паливода-Карпенко : Въ девяти отдѣленiяхъ. – Санктпетербургъ : Б. и., 1858. – 36, [1] p.; 23 cm. – Отдьление 1-е. – 0,30 r. – [Basarabiana-35]
 36. Raşcu, Gh. Mănăstirile din Judeţul Vâlcea / Gh. Raşcu. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1939. – 22, [1] p. : il.; 22 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-36]
 37. Filianovici, Olga. Povestiri / Olga Filianovici. – Ch. : S. n., 1938. – 31 p. : n. muz.; 23 cm. – 0,30 r. – [Basarabiana-37]
 38. Codreanu, Nicolai (din Basarabia). Николай Петровичъ Зубку-Кодреану (Биографическiй очеркъ) : Посвящается Честной бессарабской молодежи / Николай Петровичъ Зубку-Кодреану. – Женева : Тип. „Работника” и „Громады”, 1879. – 16, [2] p.; 24 cm. – Fotocopie. – 12,80 r. – [Basarabiana-38]
 39. Доклады по агрономическому отдѣленiю XLII-му очередному Сорокскому Уѣздному Земскому Собранiю созыва 1910 года. – Киевь : Тип. „С. В. Кульженко”, 1910. – 16 p.; 22 cm. – 0,15 r. – [Basarabiana-39]
 40. Revista literară-ştiinţifică a Soc. „Mihail Eminescu” / Red. şi administraţia Liceul „M. Eminescu”. – Ch. : Tipogr. „Tiparul Moldovenesc”, 1934. – 24 cm. – Anul V : Nr 10. – 01.12.1942. – 32, [1] p. : il. – 7 lei. – [Basarabiana-40]
 41. Lucrările Primului congres al agronomilor din Judeţul Soroca ţinut în zilele de 11, 12 şi 13 septembrie 1924. – Soroca : Tipogr. „P. Litvac”, 1924. – 13 p.; 23 cm. – 0,20 r. – [Basarabiana-41]
 42. Să luăm sama să nu „Murim de foame ca ţiganul intre pâni”. – Iaşi : Inst. de Arte Grafice „Albina Românească”, 1936. – 21 cm. – Partea 1. – 1936. – 28 p. – 0,50 r. – [Basarabiana-42]
 43. Уставъ Сорокскаго Союза виноградниковладѣльцевъ. – Сороки : Тип. „Ш. Балабана”, [1936]. – 12 p.; 22 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-43]
 44. Calendarul cooperatorului pe anul … = Календарь кооператора на … годъ. – Ch. : S. n., Ed. Centralei Uniunilor Cooperative din Moldova, 1921. – 20 cm. – …1921. – 1920. – 106, [2] p. : il., tab. – 10 lei. – [Basarabiana-44]
 45. Darea de seamăcătre Adunarea Generală din 25 martie 1938 / Banca Populară „Spiru Haret” a Corpului Didactic din jud. Lăpuşna. – Ch. : S. n., 1938. – 11 p. : tab.; 20 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-45]
 46. Гросул, Я. С. Крестьяне Бессарабии (1812 – 1875 гг.) : Афтореферат диссертации на соискане учёной степени доктора исторических наук / Я. С. Гросул. – Кишинев : Тип. Упр. Делами Совета Мин. МССР, 1955. – 24 cm. – 29 , [1] p. – Fotocopie – 17,50 r. – [Basarabiana-46]
 47. Scvoznicov, A. Cuvântul iubitor de adevăr : Despre calendar : Stilul vechiu şi stilul îndreptat / A. Scvoznicov. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1926. – 46 p. : il.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-47]
 48. Chestionar pentruculegere de folclor / Şcoala Normală de Învăţători din Chişinău. – Ch. : Tipogr. „Dreptatea”, 1937. – 23 p.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-48]
 49. Селецкiй, Г. Г. Морскiе Рассказы /Г. Г.Селецкiй. – Аккерманъ : Типо-Литографiя П. К. Каратодорова, 1912. – 24 cm. – Ч. 2. – 127, [2] p. 0,80 r. – [Basarabiana-49]
 50. Zemstva în Basarabia : Regulamente / Ed. zemstvelor judeţene. – Ch. : Tipogr. „Glasul Ţării”, 1920. – 80, [1] p.; 24 cm. – 5 lei. – [Basarabiana-50]
 51. Zotta, Sever. Paul Gore / Sever Zotta; Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţia din Basarabia. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 27 p.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-51]
 52. Scvoznicov, A. Cuvântul iubitor de adevăr : Despre calendar : Stilul vechiu şi stilul îndreptat / A. Scvoznicov; Biblioteca misionarului ortodox Nr 6; Cu binecuvântarea I. P. S. Arhipăstor al Basarabiei. – Ed. 2. – Ch. : Monitorul oficial şi imprimeriile statului „Imprimeria Chişinău”, 1936. – 48 p.; 24 cm. – 1 r. – [Basarabiana-52]
 53. Берг, Л. С. Население Бессарабии : Этнографический состав и численность (c 10-верстной этнографической картой) / Л. С. Берг; Российская Академия Наук; Труды комиссии по изучению племенного состава населения России. – Петроград : Рос. Гос. Акад. Тип., 1923. – 24 cm. – [Partea 6.] – 1923. – 57, [1] p. : tab. – 2 r. – [Basarabiana-53]
 54. Pelivan, Ion G. L`état économique de la Bessarabie / Ion G. Pelivan; Ancien Député du „SfatulŢării” (Conseil du Pays). Ancien Ministre de la République Moldave (Bessarabie). – Paris : Imprimerie J. Charpentier, 1920. – 24 cm. – An. : Carte de Bessarabie. – Partea 4. – 1920. – 35 p. : tab. – 1 r. – [Basarabiana-54]
 55. Набокихъ, А. Н. Каталогъ почвеннаго подъотдѣла / А. Н. Набокихъ; Бессарабскiй Земскiй Музей. С.-хоз. отдьлъ. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 28 p.; 24 cm. – 0,40 r. – [Basarabiana-55]
 56. Колосов, Ал. Популярные беседы о белом терроре : Под лютым боярином (в Бессарабии) : Серия II, Nr 5 / Ал. Колосов. – Москва : Изд-во ЦК МОПР СССП, 1926. – 15 p.; 24 cm. – 2 к. – Помни о Бессарабии. – Москва : Гос. изд-во, 1927 (I Образцовая тип. Госизд). – [14] p. : h. ; 24 cm. – Fotocopie. – 50000 ex. – 13 r. – [Basarabiana-56]
 57. Congresul General Agricol : Ce se va ţine în zilele de : 8, 9, 10 şi 11 septembrie 1925 în Chişinău / Expoziţia Generală şi târgul de mostre. – Ch. : Imprimeria Statului, 1925. – 4, [1] p. : il.; 24 cm. – 0,50 r. – [Basarabiana-57]
 58. Объяснительный каталогъ Зоологическаго Сельскохозяйственнаго и Кустарнаго Музея Бессарабскаго Губернскаго Земства / Изд. А. I. Остерманъ; ред. В. А. Безваль. – Кишиневъ : Тип. Бессарабскаго Губернскаго Правленiя, 1912. – 22 cm. – Изданiе 1. – 1912. – IX; II; 340; 3; 33, [15] p. : il.0,5 r. – [Basarabiana-58]
 59. Аронсон, Я. Л. Размышления о жизни человека / Я. Л. Аронсон. – Ch. : Тип. С. Мунтяна „Новый путь”, 1932. – 114, [3] p.; 24 cm. – 1,80 r. – [Basarabiana-59]
 60. Hotnog, T. Antologie română cu glosar în limba rusă şi germană / T. Hotnog, I. Negrescu. – Ch. : Tipogr. „K. Schechter & Fii”, 1921. – 144, [1] p.; 24 cm. – 15 lei. – [Basarabiana-60]
 61. Юбилейный Сборник Кишинева. – Кишинэу, 1912. – 24 cm. – Кн. 2 : 1812-1912. – 1912. – 107-206 p. ; 25, [1] p. : des., il. – Fotocopie. – 72 r. – [Basarabiana-61]
 62. Fălă, Porfirie. Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt / Porfirie Fălă; Bibl. „Astrei” Basarabene. – Ch. : Tipogr. Eparhială „Cartea Românească”, 1928. – 24 cm. – Nr 14. – 1928. – 40 p. – 10 lei. – [Basarabiana-62]
 63. Şcoala : Organ al Asociaţiei Corpului Didactic din Basarabia : Apare lunar / Red. şi Administraţia : Şc. Medie de băieţi Nr 1. – Ch. : Tipogr. Soc. de Editură Naţ. „Luceafărul”, 1922. – 21 cm. – Anul 1 : Nr 8 (Apr.). – 1922. – 95, [1] p. – 0,75 r. – [Basarabiana-63]
 64. Actele desbaterile şi hotărârile adunării eparhiale în sesiunea ordinară din anul 1937 / România. Episcopia Hotinului Bălţi. – Bălţi : Tipogr. „I. Grigoriev”, 1937. – 188 p. : tab.; 24 cm. – 15 r. – [Basarabiana-64]
 65. Calendarul ortodox. – Ch : Tipogr. Eparhială, 1921. – 62, [2] p. : il., tab.; 24 cm. – („Лумина луй Христос луминеазъ тутурор”). – 1 r. – [Basarabiana-65]
 66. Lege pentruînvăţământul primar al statutului (şc. de copii mici, şc. primare, şc. şi cursuri de adulţi, şc. şi cl. speciale pentru copii debili şi anormali educabili) şi învăţământul normal-primar : din 26 iul. 1924 cu modif. până la 5 iul. 1934 : Cu toată jurisprudenţa la zi : după ed. Min. de Instrucţie / Sub îngrijirea G. Alexianu. – Bucureşti : Ed. Librăriei „Universla” Alcalay & Co, 1934. – 24 cm. – (Col. legilor României; …). – Ed. a 2-a. – 1934. – 65, [2] p. : tab. – (…; Nr 36); Ed. a 2-a. – 1934. – 65, [3] p. : tab. – (…; Nr 36a). – 0,15 lei. – [Basarabiana-66]