Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2021

Cеменюк, Евгений.

Краткий справочник прибрежно-водной растительности реки Днестр в пределах Республики Молдова / Cеменюк Евгений ; Международная ассоциация хранителей реки „Eco-TIRAS”. – Кишинэу : Eco-TIRAS, 2021 (Arconteh SRL). – 124 p. : fot.

Bibliogr. : p. 122-124. – Изд. при финансовой поддержке Европейского Союза. – 150 ex.

ISBN 978-9975-909-78-5.

574.5:581.9(036)

С 305

Petrovschi, Nina.

Tendințe moderne în didactica disciplinelor școlare : Suport de curs / Nina Petrovschi; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiințe ale Educației. – Chişinău : Garomont Studio, 2021. – 120 p. : tab.

Bibliogr.: p. 116-119 (54 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3506-6-2.

373.02

P 60

„Chimia ecologică şi a mediului”, conferinţă ştiinţifică studenţească (19 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studențească „Chimia ecologică şi a mediului” : Dedicată aniversării a 75-a de la fondare a Universității de Stat din Moldova și Zilei Internaționale a Studenților, Ed. a 19-a, 09 noiembrie 2021 : Rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Lis Angela [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 65 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie Industrială şi Ecologică, Lab. de Cercet. Şt. „Chimie ecologică și tehnologii chimice moderne”. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-158-78-7 (PDF).

082=135.1=161.1

C 42

Pâslaru, Vlad.

Educaţie şi identitate : Termeni de referinţă / Vlad Pâslaru ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Proiectul „Portal de resurse lingvistice pentru limba română”. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 244 p. : tab.

Bibliogr.: p. 226-236 (252 tit.). – Indice de nume, termeni de referinţe : p. 190-225. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-317-0.

37.0

P 41

Studii și cercetări juridice : Culegere de lucrări ştiinţifice de specialitate / Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ; colegiul de redacție: Valeriu Cuşnir (coordonator ştiinţific) [et al.]. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3201-1-5.

Partea 4. – 2021. – 231 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 55 ex.

ISBN 978-9975-3201-8-4.

34(082)=135.1=161.1

S 93

Grecu, Vlad.

Firingina : (roman) / Vlad Grecu ; copertă: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 320 p.

Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 600 ex.

ISBN 978-9975-54-611-9.

821.135.1(478)-31

G 79

Cheiţa sănătăţii : Educaţie pentru sănătate : 5-7 ani/ Natalia Zotea, Tatiana Tcaci, Viorica Zagorodniuc [et al.] – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 42 p. : des. – (Educaţie preşcolară, ISBN 978-9975-54-598-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-612-6.

373.2:613.95

C 40

Бабина (Герман), Юлиана.

Основы гражданского воспитания : Учебное пособие / Юлиана Бабина (Герман) ; ведущий консультант: Павел  Чербушка. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP UPS). – 156 p. : fig., fot., scheme.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 140-145. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-569-4.

373.2.017.4(072)

Б 133

Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie / Institutul de Istorie, Secția Filosofie ; coordonator științific: Ana Pascaru. – Chişinău : Institutul de Istorie, 2021 (Lexon-Prim SRL). – 298 p. : fig.

Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3334-3-6.

1:316.42(082)=135.1=111

S 96

Şargu, Lilia.

Bazele antreprenoriatului / Șargu Lilia, Ulinici Andrian ; Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Ştiințe Economice. – Chişinău : USEM, 2021 (Adrilang SRL). – 104 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 95-96 (52 tit.). – Referinţe bibliogr. la începutul subiectelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3423-7-7.

334(075.8)

Ş 23

Fonari, Victoria.

Hermeneutica mitului antic în poezia din Republica Moldova (1990–2010) : Studiu monografic / Victoria Fonari ; consultant științific: Mihai Cimpoi ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 273 p.

Referinţe bibliogr.: p. 258-273 (262 tit.). – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-418-5.

821.135.1(478).09:801.73

F 78

Gogu, Tamara.

In the Torrent of style, communication and teaching : (Integrating the university course into the school curricula) / Tamara Gogu, Laurenția Dutova, Olimpiada Caracaş ; „Ion Creanga” Pedagogical State University of Chisinau. – Chişinău : Garomont Studio, 2021. – 262 p.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 256-259. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3506-4-8.

811.111(075.8)

G 65

Marin, Constantin.

Mass-media în postcomunism : Cazul Republicii Moldova / Constantin Marin ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Ştiințe ale Comunicării. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 345 p. : tab.

Bibliogr.: p. 288-315 (299 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-75-6.

[659.3+070+32](478)

M 39

Marin, Constantin.

Mass-media în postcomunism : Cazul Republicii Moldova / Constantin Marin ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Ştiințe ale Comunicării. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 345 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Bibliogr.: p. 288-315 (299 tit.).

ISBN 978-9975-158-76-3 (PDF).

[659.3+070+32](478)

M 39

Sîrbu, Rodica.

Indicații metodice pentru lucrările de laborator la unitatea de curs „Amenajarea teritoriului plantațiilor multianuale” : destinată studenților specialității 0731.3 „Cadastru și organizarea teritoriului”, Ciclu I licență / Sîrbu Rodica, Iulia Corman ; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Departamentul Managementul Resurselor Naturale. – Chişinău : S. n., 2021 (Lexon-Prim SRL). – 107 p. : fig., tab.

Aut. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 103-107 (46 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-64-327-6.

631.96+634/635(076.5)

S 60

Менеджмент качества в области общественного питания : Методические указания по выполнению практических заданий / Технический университет Молдовы, Факультет Пищевых Технологий, Департамент Пищевых Продуктов и Питания ; разработали: Аурика Кирсанова [и др.] ; ответственный редактор: Оксана Раду. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 88 p. : fig., scheme, tab.

Bibliogr.: p. 58-60 (32 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-740-8.

641:005.6(076.5)

М 501

Рахманова, Светлана.

Радости и печали : Стихи / Рахманова Светлана ; обложка: Юрий Рахманов. – Кишинэу : Garomont Studio, 2021. – 96 p. : il.

135 ex.

ISBN 978-9975-3506-5-5.

821.135.1(478)-1

Р 274

Alfabet şi numărătoarea : Audioposter interactiv cu dublă interfață : Dispozitiv electronic muzical / ghicitori : Titus Ştirbu. – [Chişinău] : Biblion, 2021 (Imprimat în China). – 1 poster realizat din policlorură de vinil, plastic cu elemente metalice, cu imagini pe ambele părţi, în cutie : il. color ; 41 x 55,5 cm. – 3060 ex. – ISBN 978-9975-148-83-2.

„Development Through Research and Innovation – 2021”, international scientific conference (2 ; 2021 ; Chisinau). The 2nd International Scientific Conference „Development Through Research and Innovation – 2021”, August 27th, Chisinau, Republic of Moldova : Conference proceedings / general chair : Belostecinic Grigore ; organizing committee chairs : Guţu Corneliu [et al]. – Chişinău : ASEM, 2021. – 165 p. : fig., tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. of Economic Studies of Moldova. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.

ISBN 978-9975-155-54-0 (PDF).

33(082)

D 35

Balan, Petru.

Scenografie / Petru Balan. – Chişinău : Epigraf, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p. : il., reprod.

Bibliogr.: p. 32 (8 tit.). – Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 400 ex.

ISBN 978-9975-60-419-2.

75.054:792.021

B 19

Gabinschi, Marcu.

Mic dicționar etimologic al limbii române : cu o introducere în etimologia ei / Marcu Gabinschi ; ediţie îngrijită de Vasile Bahnaru ; Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Proiectul „Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene”. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 468 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 35-36. – Finanțat de Agenția Naț. pentru Cercet. și Dezvoltare a Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-316-3.

811.135.1’374.4

G 11

Cerlat, Raisa.

Istoria psihologiei : Suport de curs : Specialitatea Psihologie, Anul 1 / Raisa Cerlat ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul Psihologie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 197 p. : il.

Bibliogr.: p. 193-196 (61 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-77-0.

159.9(075.8)

C 35

„Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională  (6 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională”Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie”, Ediţia a 6-a, Chişinău, 30 noiembrie 2021 : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul științific, comitetul de organizare: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : UNU, 2020 (Fox Trading SRL). – 55 p.

Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva, România, Fac. de Filologie și Istorie, UPS „Ion Creangă”, Fac. de Istorie și Filosofie, USM. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3513-9-3.

082=135.1=111=161.1

V-20

Cepoi, Liliana.

Stresul oxidativ și efectele lui asupra cianobacteriilor și microalgelor de interes biotehnologic / Liliana Cepoi ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Artpoligraf SRL). – 260 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 239-260. – Apare cu suportul financiar din contul proiectului din cadrul Progr. de Stat. – 150 ex.

ISBN 978-9975-62-444-2.

579.2:582.26

C 35

Vicol, Nelu.

Școala și cadrul didactic: traseul ambianței educative prin reușită : Monografie / Nelu Vicol ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Ştiințe ale Educației. – Chişinău : Institutul de Ştiințe ale Educației, 2021 (Print-Caro SRL). – 220 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 204-211. – 25 ex.

ISBN 978-9975-56-945-3.

373.091

V-55

Corobca, Liliana.

Un an în paradis / Liliana Corobca ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 200 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-0-0537-1.

821.135.1(478)-31

C 72

Corobca, Liliana.

Negrissimo / Liliana Corobca ; coperta: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 109 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-0-0538-8.

821.135.1(478)-34

C 72

Prin cercetare electorală spre democraţie funcţională : 5 proiecte de cercetare în domeniul electoral / Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) ; ediţie coordonată de Doina Bordeianu şi Arina Kraijdan. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2021 (Combinatul Poligrafic). – 164 p. : fig., tab.

Rez. : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3403-2-8.

[342.8+37.017.4]:303.4

P 92

Cernica, Ion M.

Bazele mecanicii fluidelor / Ion M. Cernica ; referenți științifici: Valeriu Nicolae Panaitescu, Dănuț Zahariea. – Chişinău : Bons Offices, 2021. – 948 p. : fig., tab. – (Seria „Tratate pentru Științe Tehnice”, ISBN 978-9975-87-885-2).

Bibliogr.: p. 933-948 (359 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-886-9.

532(075.8)

C 35

Teze de doctor și doctor habilitat ale cadrelor didactico-ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” : (1948-2020) : Indice bibliografic / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca Ştiinţifică Medicală ; alcătuitori: Ludmila Covalschi [et al.] ; responsabil de ediţie: Liubovi Karnaeva. – Chişinău : Medicina, 2021. – 171 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-82-227-5 (PDF).

016:378.661(478-25)

T 48

Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci” (8 ; 2020 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ediţia a 8-a , 23 februarie 2020 / colegiul de redacţie: Lina Mihaluţa [et al.] ; rezumate în limba engleză: Valentina Topalo. – Bălţi : US „Alecu Russo” din Bălţi, 2021. – 189 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 10 ex.

ISBN 978-9975-50-268-9.

02(082)=135.1=161.1

C 62

Puşkina, Ecaterina.

Ecografia glandelor mamare / Ecaterina Puşkina ; colaborator: Stela Voluţa. – Chişinău : S. n., 2021 (Poligraf Design SRL). – 233 p. : fig., fig., tab. color.

Text parțial paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-99-8.

618.19-073.7

P 99

Pilchin, Maria.

Ştefan cel Mare 148 : Diagonale / Maria Pilchin ; ediţie îngrijită de Mariana Harjevschi ; coordonator: Lidia Kulikovski ; ilustraţii: Vasile Botnaru ; copertă: Valeriu Herța ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Radio Europa Liberă Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Garomont-Studio SRL). – 132 p. : il. – (Colecţia „Dialoguri”, ISBN 978-9975-3506-2-4).

100 ex.

ISBN 978-9975-3506-3-1.

821.135.1(478)-83

P 65

Gârbu, Natalia.

Moldova.lookbook / Natalia Gârbu ; fotografii de Natalia Gârbu. – Mahala : S. n., 2021 (Foxtrot SRL). – 352 p. : imagini., fot. color.

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 250 ex.

ISBN 978-9975-89-235-3.

908(478)(084.1)=135.1=111=161.1

G 19

Creaţii pentru instrumente de percuţie / Ghenadie Ciobanu, Vlad Răzvan Baciu, Veronica Ciobanu [et al.]. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p. : n. muz.

Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – Text : lb. rom., engl. – 150 ex.

ISMN 979-0-3481-0030-2.

ISBN 978-9975-65-483-8.

785.7=135.1=111

C 84

„Competitiveness and sustainable development in the context of European integration”, international conference (3 ; 2021 ; Chişinău). The 3nd Economic International Conference  „Competitiveness and sustainable development in the context of European integration”, online, 4th-5th November 2021 : Conference proceedings / scientific committee: Larisa Bugaian [et al.] ; organizing committee: Rafael Ciloci [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 220 p. : fig., tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Fac. of Economic Engineering and Business. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).

082=135.1=111=161.1

C 63

Гайдаржи, Виталий.

Гендерная чувствительность в деятельности НПО в контексте современных коммуникаций : (На примере АО „Media Birlii – Uniunia Media”) / Виталий Гайдаржи ;  координатор: Петр Гарчу, Георгий Карасени ; AO „Media Birlii – Uniunia Media”, laf.md. – Комрат : Б. и., 2021 (A&V Poligraf SRL). – 156 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 132-134 (13 tit.). – Изд. при фин. поддержке Правительства Швеции. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3215-7-0.

305+659.3

Г 140

„Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Materialele conferinţei științifice naționale cu participare internațională „Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”, 17 noiembrie 2021 / coordonator: Raileanu Olga ; comitetul ştiinţific: Alexandra Barbăneagră [et al.] ; comitetul de organizare: Olga Raileanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 372 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Text parţial : lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-567-0.

37.091(082)

P 89

Profesionalizarea cadrelor didactice. Formarea inițială : Ghid metodologic / Larisa Cuznețov, Raileanu Olga, Anastasia Oloieru, Irina Simcenco ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 230 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-568-7.

37.091

P 94

Postu, Ion.

Teoria generală a dreptului : Note de curs / Ion Postu ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. – Chişinău : Grafema Libris, 2021. – 182 p.

Referinţe bibliogr.: p. 177 (9 tit.). – 350 ex.

ISBN 978-9975-52-227-4.

340.12(075.8)

P 87

Jurnaliştii contra corupţiei /Transparency International Moldova, Government of the Netherlands ; caricaturi: Ion Mîţu. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL) – . – ISBN 978-9975-80-108-9.

[Partea] 11. – 2021. – 360 p. – Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 300 ex. – ISBN 978-9975-87-884-5.

070:328.185(478)(082)=135.1=161.1

J 93

A trăi cu boala celiacă : Ghidul pacientului / autori: Jernej Dolinšek, Jasmina Dolinšek, Petra Rižnik [et al.] ; editori: Jasmina Dolinšek, Petra Rižnik ; Programul Transnaţional Dunărea Interreg – dezvoltarea abilităţilor privind managementul bolii celiace. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL). – 72 p. : il., tab. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-57-310-8.

616.341-008.1-084

A 10

Caragiale, Ion Luca.

Dramaturgie / Ion Luca Caragiale ; prefață, selecţie a textelor și note biobibliografice de Nicolae Bîrna. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 240 p. – (Colecţia „Câmpul de lectură”, ISBN 978-9975-85-222-7).

Bibliogr.: p. 238-239. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-315-6.

821.135.1-2

C 22

„Яковлевские чтения : Современная юридическая наука: актуальные вопросы теории, правоприменения и образования”, международная научно-практическая конференция (2021 ; Тираспол). Яковлевские чтения : Современная юридическая наука: актуальные вопросы теории, правоприменения и образования : Материалы научно-практической конференции, 22-23 апреля 2021 года / редакционная коллегия: Н. В. Щукина [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 315, [1] p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т гос. упр., права и социально-гуманит. наук. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.

ISBN 978-9975-150-93-4.

34(082)

Я 476

Производственный менеджмент в отраслях и комплексах: магистерские исследования / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Экономический факультет ; редакционная коллегия: Н. Н. Смоленский [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-925-67-9.

Вып. 4. – 2021. – 40 p. : fig. color, tab. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 30 ex. – ISBN 978-9975-150-94-1.

658.5:378(082)

П 801

Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций : Учебное пособие / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Экономический факультет, Кафедра „Экономическая теория и мировая экономика” ; составители: Л. В. Дорофеева, И. Н. Узун. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 180 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 176-177 (18 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-95-8.

339.138:654.1(075.8)

М 266

„Иностранные языки в аспекте профессиональной коммуникации: культура, психология, образования (2021 ; Тираспол), республиканская научно-практическая конференция. Иностранные языки в аспекте профессиональной коммуникации: культура, психология, образования : Материалы Республиканской научно практической конференции / редколлегия: О. В. Еремеева [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2021. – 181 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филолог. фак. – Texte : lb. rusă, engl., ucr. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la fârşitul art.

ISBN 978-9975-150-96-5.

811’243+37.0(082)=111=161.1=161.2

И 683

Актуальные проблемы современного психолого-педагогического образования : Сборник научных трудов студентов, магистрантов, аспирантов факультета педагогики и психологии / Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Факультет педагогики и психологии ; редакционная коллегия: Л. И. Васильева, Г. В. Никитовская. – Тираспол : ПГУ, 2021 – . – ISBN 978-9975-925-40-2.

Вып. 5. – 2021. – 224 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-150-97-2.

37.0(082)

А 437

Paradigma de reconfigurare a procesului de învăţare / Veronica Bâlici, Maria Hadîrcă, Tatiana Callo [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Ludmila Franţuzan [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2021 (Print-Caro SRL). – 259 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 242-259. – 25 ex.

ISBN 978-9975-48-193-9.

373.091

P 32

Cononenco, Oxana.

Matematica : Pas cu pas spre clasa 1 : 5-6 ani : Noţiuni de bază pentru şcoală / Cononenco Oxana, Plotnicu Sabina. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 81 p. : fig., fig. color.

10 ex.

ISBN 978-9975-3215-4-9.

373.2:51

C 65

Cononenco, Oxana.

Limba română : Pas cu pas spre clasa 1 : 5-6 ani : Noţiuni de bază pentru şcoală / Cononenco Oxana, Plotnicu Sabina. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 80 p. : fig.

10 ex.

ISBN 978-9975-3215-5-6.

373.2.016:811.135.1

C 65

Cononenco, Oxana.

Abecedar : Pas cu pas spre clasa 1 / Cononenco Oxana, Plotnicu Sabina. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 32 p. : fig.

10 ex.

ISBN 978-9975-3215-6-3.

373.2.016:811.135.1

C 65

Petrov, Mihaela.

Exerciţii şi probleme pentru copii isteţi. Matematica : Clasa 1-a / Mihaela Petrov, Inga Panainte ; coordonator ştiinţific şi metodic: Marin Mariana. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021. – 131 p. : il., il. color.

200 ex.

ISBN 978-9975-59-224-6.

51(076.1)

P 60

Tcaci, Liliana.

Activităţi de iarnă : Jocuri şi exerciţii distractive : 7-8 ani / Tcaci Liliana, Baltag Stela, Cocieru Natalia. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 42 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-5-88554-029-2.

373.3.015

T 31

„Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2 ; 2021 ; Chişinău). Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane : Materialele conferinţei Ştiinţifice cu participare Internaţională, Ediția a 2-a, Chişinău, 20-21 mai 2021 / comitetul organizatoric: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.] ; redactor responsabil: Anatol Ionaș. – Chişinău : UST, 2021. – 158 p. : tab.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet., Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Filologie. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).

81/82.09+37.0(082)=135.1=111=133.1

E  19

Астрологический прогноз : Молдова … год / [составитель]: Ирина Красильникова. – [Ed. a 13-a]. – [Кишинэу] : Media Toms,  2021 (Bons Offices SRL) – . – ISBN 978-9975-4417-5-9. – ISSN 1857-3592.

… 2022. – 2021. – 32 p. – F. f. de tit. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3381-9-6.

133.52(478)

А 913

Kirilov, Victoria.

Memorii în cerneală : (Tablete poetice) / Victoria Kirilov ; coperta: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 223 p.

Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 200 ex.

ISBN 978-9975-65-484-5.

821.135.1(478)-84

K 47

Брайков, Андрей.

Цифровое образование : Тетрадь ученика : 3 класс / Андрей Брайков, Серджиу Корлат, Татьяна Веверица. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 63 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-610-2.

373.3:004(076)

Б 872

Cu dragă inimă… : Activităţi extracurriculare în clasele gimnaziale şi liceale : [în vol.] / Dorina Urechean, Oxana Ursu, Marcela Groza [et al.] ; coordonator ştiinţific: Marin Mariana ; coordonator metodic: Balanici Olga. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021 – . – ISBN 978-9975-59-225-3.

Vol. 1. – 2021. – 164 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în text. – 200 ex. – ISBN 978-9975-59-226-0.

374

C 93

Cu dragă inimă… : Activităţi extracurriculare în clasele gimnaziale şi liceale : [în vol.] / Nina Nenescu, Mariana Ursu, Mădălina Ganea [et al.] ; coordonator ştiinţific: Marin Mariana ; coordonator metodic: Balanici Olga. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2021 – . – ISBN 978-9975-59-225-3.

Vol. 2. – 2021. – 191 p. : fig. color, fot., tab. – Referinţe bibliogr. în text. – 200 ex. – ISBN 978-9975-59-227-7.

374

C 93

Managementul calităţii aplicat în alimentaţia publică : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentaţiei şi Nutriţie ; elaborat: Aurica Chirsanova [et al.] ; redactor responsabil: Oxana Radu. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 136 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 101-103. – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-736-1.

663/664:005.6(075.8)

M 20

Izvoreanu, B.

Ingineria sistemelor automate : Ghid pentru proiectarea de curs / B. Izvoreanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Programul de Studii Automatică şi Informatică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 122 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 76-77 (22 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-737-8.

681.51/.53(075)

I-99

Dimensionarea societală şi psiho-pedagogică în referenţierea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în procesul formări continue / Nelu Vicol, Lilia Pogolşa, Ştefania Isac [et al.] ; coordonatori: Nelu Vicol, Lilia Pogolşa ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2021 (Print-Caro SRL). – 200 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 190-196 (108 tit.). – 25 tit.

ISBN 978-9975-48-194-6.

37.091

D 42

Izvoreanu, B.

Teoria sistemelor automate : Ghid pentru proiectarea de curs / B. Izvoreanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Programul de Studii Automatică şi Informatică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 108 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 98-99 (20 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-738-5.

681.51/.53(075)

I-99

Buzatu, Radu.

Convex Sets in Graphs and Boolean Functions as Subsets of Columns  / Radu Buzatu, Nadejda Sur, Aureliu Zgureanu ; Moldova State University, Department of Mathematics. – Chişinău : EPC MSU, 2021. – 122 p. : fig., tab.

Referinţe la sfârşitul. cap. – 70 ex.

ISBN 978-9975-158-73-2.

519.17

B 98

Buzatu, Radu.

Covering Graphs by Convex Sets : Monograph / Radu Buzatu ; Moldova State University, Department of Mathematics. – Chişinău : EPC MSU, 2021. – 106 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 101-102 (26 tit.). – Index : p. 103-106. – 70 ex.

ISBN 978-9975-158-74-9.

519.1

B 98

Cortez, Félix H.

La sfârşitul acestor zile: Mesajul cărţii Evrei / Félix H. Cortez ; traducere: Denisa Olariu ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; ianuarie – februarie – martie 2022).

Tit. orig.: In These Last Days: The Message of Hebrews. – 1440 ex.

ISBN 978-5-88554-022-3.

27-29

C 72

Cortez, Félix H.

La sfârşitul acestor zile: Mesajul cărţii Evrei / Félix H. Cortez ; traducere: Denisa Olariu ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; ianuarie – februarie – martie 2022).

Tit. orig.: In These Last Days: The Message of Hebrews. – 730 ex.

ISBN 978-5-88554-023-0.

27-29

C 72

Plan managerial 2020-2021 : [Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”] / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” ; coordonatori: Bulat Natalia, Rusu Tamara ; responsabil de ediţie: Teutu Aliona. – Chişinău : Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, 2021 (Print-Caro SRL). – 236 p. : tab.

15 ex.

ISBN 978-9975-56-944-6.

373.5.091(478-25)

P 70

White, Ellen G.

Isus, nume mai presus de orice nume : Mesaje devoţionale zilnice / Ellen G. White ; traducere: Ion Buciuman ; Centrul de Carte Adventist. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 375 p. : fig.

Tit. orig.: Jesus, Name Above All Names. – 100 ex.

ISBN 978-5-88554-024-7.

27-29

W 63

Кортес, Феликс.

Иисус в Послании к евреям / Феликс Кортес ; переводчик: М. Коробцова ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 254 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 1 квартал 2022 года).

510 ex.

ISBN 978-5-88554-025-4.

27-29

К 696

Кортес, Феликс.

Иисус в Послании к евреям / Феликс Кортес ; переводчик: М. Коробцова ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 185, [5] p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 1 квартал 2022 года).

1160 ex.

ISBN 978-5-88554-026-1.

27-29

К 696

Callo, Tatiana.

Principiul meritologic în învăţământ / Tatiana Callo ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Institutul de Știinţe ale Educaţiei, 2021 (Print-Caro SRL). – 200 p.

Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 192-200 (155 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-48-192-2.

37.01

C 14

Albu, Luminiţa.

Învăţ matematica : Culegere de exerciţii : Caiet de lucru pentru grădiniţă şi clasa pregătitoare / Luminiţa Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 50 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-5-88554-027-8.

373.2.016:51

A 33

Albu, Luminiţa.

Învăţ să scriu : Litere de mână : Caiet de scriere pentru grădiniţă şi clasa pregătitoare / Luminiţa Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 50 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-5-88554-028-5.

373.2.016:811.135.1

A 33

Calendar creştin ortodox 2022 : Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 7500 ex. – ISBN 978-9975-66-722-7.

Православный календарь на 2022 год от Рождества Христова. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 7500 ex. – ISBN 978-9975-66-723-4.

2022 : Calendar creştin ortodox : [Iisus Hristos]. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 6000 ex. – ISBN 978-9975-66-724-1.

Православный календарь на 2022 : Св. Серафим Саровски. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 7500 ex. – ISB 978-9975-66-725-8.

Calendar creştin ortodox : anul 2022 : [icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus Hristos în braţe]. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 8000 ex. – ISBN 978-9975-66-726-5.

Calendar creştin ortodox : anul 2022 : Sf. Ap. Petru şi Sf. Ap. Pavel. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 6500 ex. – ISBN 978-9975-66-727-2.

Calendar creştin ortodox 2022 : [mănăstiri și biserici din România]. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 7500 ex. – ISBN 978-9975-66-728-9.

2022 : Calendar creştin ortodox : [Iisus Hristos şi cei 12 Apostoli]. – [Chişinău] : Tipar & SI, [2021 (Balacron SRL)]. – 1 f. : il. color. – 6500 ex. – ISBN 978-9975-66-729-6.

Baltag, Iurie.

Programare liniară / Iurie Baltag, Ion Goriuc, Victor Orlov ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Matematica. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 109 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 108 (10 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-45-735-4.

519.852(075)

B 24

Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova. Declaraţia de Independenţă ; Hotărârea Curţii Constituţionale Nr. 36 din 5 decembrie 2013 / Curtea Constituţională a Republicii Moldova, Blocul de Constituţionalitate. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 160 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-0-0535-7.

342.4(478)

R 46

Republic of Moldova. Constitution (1994). Constitution of the Republic of Moldova. Declaration of Independence ; Judgment of the Constitutional Court No. 36 of 05.12.2013 / Constitutional Court of the Republic of Moldova, Bloc of Constitutionality. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 168 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-0-0536-4.

342.4(478)

R 46

Analiza practicilor existente la nivel naţional şi internaţional în managementul de caz / Changing the Way We Care (CTWWC). – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 90 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID).

ISBN 978-9975-56-939-2 (PDF).

364.2

A 48

Cunoştinţe, atitudini, practici privind reintegrarea copiilor dezinstituţionalizaţi în familii şi prevenirea separării copiilor din familii vulnerabile : Studiu sociologic / Changing the Way We Care (CTWWC). – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 92 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID).

 ISBN 978-9975-56-940-8 (PDF).

[364.465+316.356.2]:303

C 95

Analiza rapoartelor de cercetare cu privire la reintegrarea copiilor din instituţiile rezidenţiale din Republica Moldova / Changing the Way We Care (CTWWC). – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 55 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 53-54 (47 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID).

 ISBN 978-9975-56-941-5 (PDF).

37.018.3(478)

A 48

Rezumatul constatărilor din evaluările copilului în şase instituţii rezidenţiale / Changing the Way We Care (CTWWC). – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 16 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 15 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID).

 ISBN 978-9975-56-942-2 (PDF).

37.018.3

R 49

Raport de analiză a cadrului normativ şi a mecanismului de finanţare a sistemului de îngrijire alternativă în Republica Moldova / Changing the Way We Care (CTWWC). – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 94 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 88-93 (118 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID).

 ISBN 978-9975-56-943-9 (PDF).

[364.2+37.018.3](478)

R 25

Dicţionar explicativ al limbii române actuale : (cu sinonime, antonime, paronime şi exemple) / Vasile Bahnaru, Liliana Botnaru, Livia Căruntu-Caraman [et al.] ; coordonator ştiinţific: Ana Vulpe. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 1960 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-58-265-0 (PDF).

811.135.1’374.3

D 39

Ionaş, Anatol.

Istoria Lingvisticii / Anatol Ionaş ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea „Filologie”. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST). – 183, [1] p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referințe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor.

ISBN 978-9975-76-365-3.

81’0(075)

I-67

Roşca, Denis.

The Great Encyclopedia of Bessarabian Jews / Denis Roşca. – Chişinău : S. n., (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 1040 p. : fot., fot. color.

1000 ex.

ISBN 978-5-88554-020-9.

94(=411.16)

R 74

„Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (9 ; 2021 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională „Inovaţii pedagogice în era digitală”, Ediția a 9-a, 27 noiembrie 2021 Chişinău. – Chişinău : IFC, 2021 (Policolor SRL). – 231 p. : fig. color, tab.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet., Inst. de Formare Continuă. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3405-3-3. – ISBN 978-9975-3405-4-0 (PDF).

37:004(082)=135.1=111=161.1

I-55

Străjescu, Natalia.

Introducere în Teoria Literaturii : (Suport de curs) / Natalia Străjescu ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Filologie, Catedra Limba şi Literatura Română. – Chişinău UST, 2021. – 228 p.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 223-228 (78 tit.).

ISBN 978-9975-76-366-0.

82.0(075.8)

S 90

Rebreanu, Liviu.

Pădurea spânzuraţilor / Liviu Rebreanu ; coperta: Iurie Babii. – [Ed. a 3-a]. – Chişinău : Pro Libra, 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3303-4-3.

821.135.1-31 Rebreanu

R 35

Plinschi, Lilia.

Din camerele inimii… / Lilia Plinschi. – Chişinău : Ancestrala, 2021 (Ridgeone Group SRL (Tipografia Taicom). – 166 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3419-8-1.

821.135.1(478)-1

P 71

Loghin, Vlad.

Un nume adunat pe-o carte / Vlad Loghin. – Chişinău : Ancestrala, 2021(Ridgeone Group SRL (Tipografia Taicom). – 348, [2] p. : fot.

Apare cu suportul financiar al Org. de Creditare Nebancară „Start Credit” SRL. – 190 ex.

ISBN 978-9975-3419-9-8.

821.135.1(478)-92

L 74

Rotaru, Toader Vasile.

Istoria Colhozului „Serghei Lazo” – parte componentă a raionului Hâncești : (anii 1950-2001) / Toader Vasile Rotaru. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 428 p. : tab.

400 ex.

ISBN 978-5-88554-021-6.

[631.115+338.4](478)”1950/2001”

R 82

Ghid pentru pacient / Jernej Dolinšek, Jasmina Dolinšek, Petra Rižnik [et al.] ; Programul Transnaţional Dunărea Interreg – dezvoltarea abilităţilor privind managementul bolii celiace. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia-Sirius SRL). – 72 p. : il., tab.

100 ex.

ISBN 978-9975-57-309-2.

616.341-008.1-084

G 49

National Bank of Moldova. Annual report / National Bank of Moldova. – [Chişinău] : Banca Naţională a Moldovei, 2021 – . – ISBN 978-9975-4353-2-1.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

2020. – 2021. – 181 p. : graf., fot., tab. color. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3242-4-3 (PDF).

336.711(478):336(047)

N 26

Точка притяжения – Библиотека им. Ицика Мангера : 30 лет со дня основания / авторы-составители:Анна Бацманова, Мирослава Метляева ; координаторы: Мариана Харжевски, Лидия Куликовски ;редакционная коллегия: Татьяна Искимжи [и др.] ; редактор библиографии: Таисия Фою ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Iţic Mangher”. – 2-е изд. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 257 p. : fot., fot. color. – (Colecţia „Professional”, 978-9975-134-31-6).

 Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., rusă. – Издания библиотеки: p. 174-254 (984 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3506-1-7.

027.63(091)(082)=135.1=111=161.1

Т 643

Ianoș Țurcanu. Viaţa mea e doar iubire : Monografie bibliografică / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Biblioteca „Transilvania”; alcătuitor: Ludmila Capiţa ; contribuţii: Parascovia Onciu, Valentina Leahu; redactare bibliografică: Claudia Tricolici; ediţie îngrijită de Mariana Harjevschi. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 248 p. : fot. – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

100 ex.

ISBN 978-9975-3506-0-0.

016:[821.135.1(478).09+929]

I-27

Alfabetul în versuri / design şi ilustrare: Simion Coadă. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – [12] p. : il. color.

4000 ex.

ISBN 978-9975-86-561-6.

821.135.1(478)-93

A 41

Halipli, Vladimir.

Geamăna Pământului : roman / Vladimir Halipli ; colegiul de redacţie: Tudor Palladi ; coordonatori : George Călin, Vasile Căpăţână ; coperta: Alex Manolache ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2021 (Iutastan SRL) – . – ISBN 978-9975-3507-0-9. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 143).

Cartea a 2-a : Picături de iubire şi lumină. – 2021. – 280 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3507-3-0.

821.135.1(478)-31

H 18

„Valorificarea artelor plastice şi arhitecturii naţionale – un imperativ al vremii”, conferinţă ştiinţifică naţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională „Valorificarea artelor plastice şi arhitecturii naţionale – un imperativ al vremii” : Programul şi rezumatele comunicărilor, 25 noiembrie 2021, Chişinău / comitetul ştiinţific: Victor Ghilaş [et al.] ; comitetul de organizare: Victor Ghilaş [et al.]. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 38 p. : fig.

Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3513-8-6.

72/76(478)(082)=135.1=161.1  

V-20

Stoica, Igor.

Cealaltă extremă a vieţii : Roman de ficţiune ştiinţifică / Igor Stoica ; coperta, prezentare grafică: Igor Condrea. – Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). – 200 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-3337-9-5.

821.135.1(478)-31

S 88

Negara, Ecaterina.

Nu mă impune să cred : gânduri pentru generaţii / Negara Ecaterina. – Chişinău : Labirint, 2021. – 118 p.

Referinţe bibliogr.: p. 116-118. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3224-6-1.

821.135.1(478)-84

N 38

Keane, Mary Beth.

Dacă m-ai întreba din nou / Mary Beth Keane ; traducere din limba engleză de Mona Raus, Iuliana Stan. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 501 p.

Tit. orig.: Ask again, yes. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3233-3-8.

821.111(73)-31

K 29

Studii şi cercetării juridice / Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice ; coordonator ştiinţific: Valeriu Cuşnir ; colegiul de redacţie: Valeriu Cuşnir (coordonator științific) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”)  – . – ISBN 978-9975-3201-1-5.

Partea a 3-a. – 2021. – 280 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom. engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. – 55 ex. – ISBN 978-9975-3201-7-7.

34(082)=135.1=161.1

S 93

Groza, Angela.

Ataşamentul : repere teoretice şi aplicaţii psihoterapeutice : Monografie / Groza Angela ; redactor științific: Vîlcu Marcela ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Laboratorul de Securitate Psihologică. – Chişinău. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 155 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 112-121 (82 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-566-3.

159.94+615.85

G 89

Paçi, Mihail.

Şennik saadi / Mihail Paçi ; desene: Svetlana Doycova (Paçi). – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 55 p. : il. color, n. muz.

300 ex.

ISMN 979-0-3481-0031-9.

ISBN 978-9975-157-61-2.

784.6

P 11

Ciobanu, Constantin Gh.

30 de ani de la prima expoziţie filatelică Chişinău – Sibiu: Expoziţia filatelică aniversară :Catalog / Constantin Gh. Ciobanu ; Asociaţia Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Republica  Moldova – Membru al Federaţiei Europene a Asociaţiei Filatelice (FEPA), Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 24 p. : fig., fot., fot. color.

50 ex.

ISBN 978-9975-909-77-8.

656.835.91:069.9(478+498)

C 51

Conferinţa ştiinţifică anuală : Culegere de comunicări : ediţiile 2020, 2021 / Muzeul Naţional de Artă al Moldovei ; coordonator: Lucia Postica. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 96 p. : fig., il., reprod. color

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-883-8.

7.0(082)

C 65

Chişca, Diana.

Gestionarea şi tehnologii de valorificare a deşeurilor : Suport de curs / Diana Chişca, Alina Trofim ; Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Biologie şi Chimie, Catedra Chimie. – Chişinău : UST, 2021. – 107 p. : fig., fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 106-107 (24 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-364-6.

628.4+66.0(075.8)

C 46

Гродецкий Михаил Викторович / Институт энергетики ; составитель: Быкова Е. В. [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP USM). – 17 p. : fot., fot. color, tab.

Список публикаций М. В. Городецкого за период 1992-2020 : p. 14-17. – 20 ex.

ISBN 978-9975-158-71-8.

620.9(092)+016

Г 701

Берзан Владимир Петрович / Институт энергетики ; составители Быкова Е. В., Постoронкэ С А. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP USM). – 24 p. : fot. color.

Texte : lb. rom., rusă. – 20 ex.

ISBN 978-9975-158-72-5.

016:620.9(092)

Б 49

Securitatea energetică şi Linii electrice dirijate = Energy Security and Controlled Power Transimissions = Энергетическая безопасность и Управляемые  электропередачи / Институт  Энергетики ; cоставители: Быкова Е. В., Берзан В. П. – Кишинэу : CEP USM : Институт энергетики, 2021 – . –  (Culegere de lucrări = Труды / [Лаборатория энергетической безопасности, моделирования развития энергосистем], ISBN 978-9975-158-68-8). – ISBN 978-9975-158-69-5.

Vol. nr. 12 (27), 2021 : în memoria academicianului Postolati Vitali Mihailovici. – 2021. – 261 p. : fig., fot., tab. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Publicații 2017-2020: p. 239-248. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-70-1.

620.9+621.315=135.1=111=161.1

S 40

Alisandru, Mara.

Bătaia norocului : Poveşti pentru copii zglobii şi bunici un pic uituci / Mara Alisandru ; prezentare grafică: Maria-Eola Cecoltan. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2021 (Bons Offices SRL). – 100 p. : il. color.

Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3332-9-0.

821.135.1(478)-34

A 42

Raport de activitate a IPLT „Gheorghe Asachi” pentru anul de studii 2020-2021 / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău, Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”; autori: Rusu Tamara, Teutu Aliona, Sandu-Grosu Svetlana [et al.] ; coordonatori: Bulat Natalia, Rusu Tamara. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 614 p. : tab.

10 ex.

ISBN 978-9975-56-938-5.

373.5.091(478-25)(047)

R 25

Ţurcan, Nelly.

Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării / Nelly Ţurcan ; coordonator şi redactor de specialitate: Lidia Kulikovski ; responsabil de ediţie: Mariana Harjevschi. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021 (Garomont-Studio SRL). – 586 p. : fig., tab. – (Colecţia „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).

Referinţe bibliogr.: p. 485-526 (424 tit.).  – 100 ex.

ISBN 978-9975-3505-4-9.

001.891+02

Ţ 94

Jurnaliştii – pentru cetăţeni şi comunităţi active : colecţie = Журналисты для граждан и активных сообществ : cборник / autoare: Lilia Zaharia, Diana Lungu ; coordonatoare: Cristina Bobîrcă ; перевод: Людмила Скокова ; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Asociaţia Presei Independente (API). – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 70 ; 70 p. : fig., fot. color.

Tit., text, paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europeană. – 400 ex.

ISBN 978-9975-87-882-1.

[352+364.46]:070=135.1=161.1

Z 18

Un secol de poezie română scrisă de femei : [în vol.] / antologie de Alina Purcaru şi Paula Erizanu ; fotografii de Maria Guţu ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL) – . – (Cartier de colecţie / coordonatori: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 36). – ISBN 978-9975-86-390-2.

Vol. 3 : 1918-1944. – 2021. – 286 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-560-9.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

U-46

Registrul local al Patrimoniului Cultural Imaterial (RLPCI) = Metrerial olmayan Kultura Mrasinin Erli Reestrasi (DMKMEK) = Местный реестр Нематерильного Культурного Наследия Гагаузского Народа / Сырф Виталий, Капаклы Мария (М. Мержанка), Сары Ирина [и др.] ; перевод на гагаузский язык: Кирякова Татьяна ; Direcţia Generală de Cultura a UTA Găgăuzia. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 234 p. : fot., fot. color.

Tit., text paral.: lb. rom., găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.

ISBN 978-9975-47-221-0.

008(=512.165)=135.1=512.165=161.1

R 39

Animale de companie / traducere din italiană: Rodica Chiriacescu. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Europa). – [21] p. : il. color.

Tit. orig.: Household Pets. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0531-9.

087.5

A 61

Animale de la fermă / traducere din italiană: Rodica Chiriacescu. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Europa). – [21] p. : il. color.

Tit. orig.: Farmyard Animals. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0532-6.

087.5

A 61

Animale din pădure / traducere din italiană: Rodica Chiriacescu. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Europa). – [21] p. : il. color.

Tit. orig.: Woodland Animals. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0533-3.

087.5

A 61

Animale sălbatice / traducere din italiană: Rodica Chiriacescu. – [Chişinău] : Arc, 2022 (Imprimat în Europa). – [21] p. : il. color.

Tit. orig.: Wild Animals. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0534-0.

087.5

A 61

Nacu, Viorel.

Medicină Regenerativă şi Nanomedicină / Viorel Nacu, Luminiţa Lăbuşcă. – Chişinău : S. m., 2021 (Tipografia „Sirius” SRL). – 179 p. : fig. color., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

ISBN 978-9975-57-308-5.

[612.75+576.6+616-003.93]:620.3(075)

N 15

„Învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective”, online conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa știinţifică cu participare internaţională „Învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective”, 1-2 octombrie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Lilia Balţat (președinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2021 – . – ISBN 978-9975-76-360-8.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 1. – 2021. – 368 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. Naţ. Pedagogică „M. P. Dragomanov”, Ucraina, Inst. Regional Grodno pentru Dezvoltarea Educaţiei, Rep. Belarus. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl. – Referinţe bibliogr. la sfâşitul art. – ISBN 978-9975-76-361-5 (PDF).

37(082)=135.1=161.1

I-59

„Învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective”, online conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Conferinţa știinţifică cu participare internaţională „Învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective”, 1-2 octombrie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Eduard Coropceanu (președinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Lilia Balţat (președinte) [et al.]. – Chişinău : UST, 2021 – . – ISBN 978-9975-76-360-8.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Vol. 2. – 2021. – 262 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. Naţ. Pedagogică „M. P. Dragomanov”, Ucraina, Inst. Regional Grodno pentru Dezvoltarea Educaţiei, Rep. Belarus. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. paral.: lb. rom.-engl. – Referinţe bibliogr. la sfâşitul art. – ISBN 978-9975-76-362-2 (PDF).

37(082)=135.1=111

I-59

Cozari, Tudor.

Biologia, ecologia şi etiologia amfibienilor ecaudaţi (ranidae, bufonidae) din ecosistemele Republicii Moldova / Tudor Cozari, Elena Gherasim ; redactor ştiinţific: Toderaş Ion ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol). – 240 p. : fot. color, fig., tab.

Bibliogr.: p. 190-205 (171 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-363-9.

[597.6+591.5]:574(478)

C 80

Boeştean, Olga.

Tehnologia produselor alimentare IV : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator : (Tehnologia panificaţiei) / Olga Boeştean, Natalia Netreba ; redactor responsabil: Natalia Netreba ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare. – Tehnica-UTM, 2021. – 67 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 44 (10 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-734-7.

664.6/.7(076.5)

B 62

Goma, Paul.

Camera de alături / Paul Goma, Filip Goma (moştenitor) ; postfaţă de Ion Simuţ ; copertă: Romeo Şveţ. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 263 p. – (Antologia prozei scurte, ISBN 978-9975-85-169-5).

600 ex.

ISBN 978-9975-85-314-9.

821.135.1-32

G 69

Жосан, Николай.

У любви пути тернисты / Николай Жосан. – Бендер : Полиграфист, 2021. – 199 p. : il.

20 ex.

ISBN 978-9975-3491-7-8.

821.161.1(478)-8

Ж 817

Tăutu, Inesa.

Formez propoziţii / Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Decupez şi aplic, ISBN 978-9975-156-89-9 ; vol. 1).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-90-5.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

Formez propoziţii / Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Decupez şi aplic, ISBN 978-9975-156-89-9 ; vol. 2).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-91-2.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

Formez propoziţii / Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Decupez şi aplic, ISBN 978-9975-156-89-9 ; vol. 3).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-92-9.

087.5

T 28

Tăutu, Inesa.

Formez propoziţii / Inesa Tăutu, Irina Afteni. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Decupez şi aplic, ISBN 978-9975-156-89-9 ; vol. 4).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-93-6.

087.5

T 28

Тэуту, Инеса.

Составляю предложения / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Вырезаю и наклеиваю, ISBN 978-9975-156-94-3 ; 1).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-95-0.

087.5

T 969

Тэуту, Инеса.

Составляю предложения / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Вырезаю и наклеиваю, ISBN 978-9975-156-94-3 ; 2).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-96-7.

087.5

T 969

Тэуту, Инеса.

Составляю предложения / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Вырезаю и наклеиваю, ISBN 978-9975-156-94-3 ; 3).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-97-4.

087.5

T 969

Тэуту, Инеса.

Составляю предложения / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 25 p. : il., il. color. – (Вырезаю и наклеиваю, ISBN 978-9975-156-94-3 ; 4).

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-156-98-1.

087.5

T 969

Guţu, Alisia.

Geometrie descriptivă, desen tehnic şi perspectivă : Manual pentru Centre de excelenţă, colegii şi şcoli profesional-tehnice cu profil de construcţii / Alisia Guţu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 316 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 316 (13 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-909-76-1.

[514.18+744](075)

G 98

Cimpoi, Mihai.

Titu Maiorescu şi lumea noastră postmodernă : Eseuri / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, Centrul Academic Internaţional Eminescu [et al.]. – Ed. adăugită. – Chişinău : Cartdidact ; Târgoveşte : Bibliotheca, 2021. – 96 p. – (Colecţia „Eseu” / coordonată de Mihai Cimpoi, ISBN 978-9975-3354-8-5).

Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referințe bibliogr. în text. – Ind. de nume : p. 94-96. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3497-5-8.

821.135.1.09

C 49

„Reglementări naţionale şi standarde juridice internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor consumatorului”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021 ; Chişinău). Reglementări naţionale şi standarde juridice internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor consumatorului : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 19 martie 2021 / colegiul de redacţie: Ianuş Erhan [et al.]. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021. – 212 p.

Antetit.: Acad. „Ştefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-135-45-0.

366.5(082)=135.1=111=161.1

R 39

Ботезат, Елена-Аурелия.

Основы Маркетинга : Целостность. Превосходство. Страстность / Елена-Аурелия Бoтезат, Юрий Маланча ; переводчики: Александр Рошка, Татьяна Стукалова ; Университет „Divitia Gratie”, Universitatea „Emanuel” din Oradea. – 1-е изд. – Chişinău : Издательство Университета „Divitia Gratiae”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 301 p. : fot., tab. color. – (Учебники Griffiths School of Management, ISBN 978-9975-3489-4-2 ; 3).

Tit. orig.: Bazele Marketingului. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3489-5-9.

339.138(075)

Б 860

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”,ediţia a 16-a: „Eugeniu Coşeriu centenar. Limbă, creativiate, cultură – sructuri de rezistenţă ale fiinţei umane”, 24-25 septembrie 2021, Chişinău/ comitetul onorific: Ioan Aurel Pop [et al.] ; comitetul ştiinţific: Ludmila Zbanţ (președinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Adriana Cazacu (președinte)  [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 372 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova, Univ. Naţ. „Yurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina, Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava, România. – Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Dep. pentru Relaţia cu Rep. Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-158-66-4.

80/81+821.09(082)=00

C 62

Rotaru, Liliana.

Ţările Asiei şi Africii în sistemul relaţiilor internaţionale a secolului XX  : Suport de curs / Liliana Rotaru ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Filosofie, Departamentul Istorie a Românilor, Universală şi Arheologie ; referenţi ştiinţifici: Ion Xenofontov [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 196 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-67-1.

378.091:94(5+6):327(075)

R 82

Ianioglo, Alina.

Guideliness for writing and defending Bachelor thesis for students of the Faculty of Business and Economics / Alina Ianioglo, Aliona Lîsîi, Sofia Scutari ; Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova, American University of Moldova, Faculty of Business and Economics. – Chişinău : ASEM, 2021. – 34 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 29-31. – În red. aut. – 25 ex.

ISBN 978-9975-155-51-9.

378:33(076.5)

I-23

Cauia, Alexandr.

Drept internaţional umanitar : Caiet de seminar / Alexandr Cauia, Olga Dorul ; Facultatea de Drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2021 (Notograf Prim SRL). – 112 p. : fig.

Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – 350 ex.

ISBN 978-9975-84-150-4.

341.3(076)

C 31

Curs auto intensiv : Testele oficiale pentru obţinerea permisului de conducere A, B, C, D. – Chişinău : Bestseller, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 353 p. : fig. color.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3196-8-3.

656.1.091.1(079)=135.1=161.1

C 95

Prevenirea consumului de droguri la copii şi adolescenţi : Manual pentru medici şcolari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenţi sociali, psihologi şi pedagogi / Pavel Abraham, Maria Vîrlan, Jana Grecu [et al.] ; coordonator: Maria Vîrlan ; redactor ştiinţific: Pavel Abraham ; Centrul Internaţional de Prevenire şi Informare în Domeniul Adicţiilor. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 78 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-74. – Apare cu sprijinul financiar al Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-47-220-3.

613.83-053.2:351.761.3

P 91

20 de lideri extraordinari care au inspirat lumea / texte de: Teo Benedetti, Chiara Cioni şi Rosalba Troiano ; traducere din engleză: Adrian Ciubotaru ; ilustraţii de: Giovanni Abeille [et al.]. – [Chişinău] :  Arc, 2022 (Imprimat în Serbia). – 86, [1] p. : il. color. – (Istorii extraordinare, ISBN 978-9975-0-0249-3).

Referinţe bibliogr.: p. 87. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0530-2.

087.5

D 71

Zacon, Denis.

Educaţia pentru drepturile socioeconomice în învăţământul general din Republica Moldova : Studiu de politici educaţionale / Denis Zacon. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 38 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 37-38. – Apare cu sprijinul financiar al Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3274-5-9.

37.01:373.015(478)

Z 13

Orehovschi, Sergiu.

Temele pentru acasă – pedagogie şi politici şcolare : Studiu de politici educaţionale / Sergiu Orehovschi. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 66 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 64-66 (80 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. – 10 tit.

ISBN 978-9975-3274-6-6.

37.0:373.091

O-72

Morozan, Olga.

Accesul copiilor aflaţi în situaţie de risc la o educaţie de calitate în condiţii de pandemie : Studiu de politici educaţionale / Olga Morozan. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 58 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 53-58 (81 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3274-7-3.

37.018

M 90

Franţuzan, Ludmila.

Formarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi în contextul noilor provocări societale : Studiu de politici educaţionale / Ludmila Franţuzan. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 45 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 43-45 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3274-8-0.

37.0

F 87

Bîrsanu, Cătălina.

Incluziunea educaţională digitală în condiţii de criză sanitară: discrepanţa între urban şi rural : Studiu de politici educaţionale / Cătălina Bîrsanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 30 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 30 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3274-9-7.

 [37.018.4+004.9]:303.4

B 54

Capcelea, Valeriu.

Configurarea intelectualităţii în societatea contemporană / Valeriu Capcelea ; referenţi ştiinţifici: Ion Valer Xenofontov, Lidia Troianovschi. – Bălți : Indigou Color, 2021. – 138 p.

Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 127-135 (176 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3465-3-5.

316.344.32

C 20

2022 : Valentina Rusu-Ciobanu : calendar / Librăriile Cartier, Muzeul Naţional al Literaturii Române. – [Chişinău] : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 14 f. : il. color. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-559-3.

Bioetica: teorii, instrumente, utilitate / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Institutul Naţional de Patologie „Victor Babeş”, Bucureşti, Universitatea Babşe-Bolyai, Cluj-Napoca ; coordonatori: Vitalie Ojovanu, Mircea Leabu. – Chişinău ; Bucureşti ; Cluj-Napoca : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 304 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-937-8.

17+61(082)

B 53

Oprea, Serghei.

Fizica şi metode fizice de cercetare : Note de curs / Serghei Oprea ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2021. – 220 p. : fig., fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 217 (6 tit.). – În red. aut. – 40 ex.

ISBN 978-9975-155-50-2.

53+543.5(075.8)

O-64

Tudor Zbârnea : Reconfigurări fluide : Pictură / autor concepţie: Elena Zbârnea ; traducător în engleză: Elena Casiadi. – [Chişinău] : Arc, 2021 (Unisoft, Ucraina). – 221 p. : reprod. color.

Texte paral.: lb. rom., engl. – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0529-6.

75.071.1(478)(092)

T 91

Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетическую безопасность : Курс лекций/ Александр Буриан, Оляна Киндыбaлюк, Карол Янас, Рудольф Кухарчик ; Европейский университет Молдовы, Факультет политических наук и международных отношений, Кафедра мировой политики и международных отношений, Университет имени Александра Дубчека в Тренчине, Кафедра политологии. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP USM). – 324 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.

ISBN 978-9975-158-63-3.

327:620.9(075.8)

Г 361

Киндыбaлюк, Оляна.

Трансформация мирового энергетического пространства и национальная безопасность : Учебно-методическое пособие / Оляна Киндыбалюк, Карол Янaс ; Европейский университет Молдовы, Кафедра мировой политики и международных отношений, Университет имени Александра Дубчека в Тренчине, Кафедра политологии. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP USM). – 298 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.

ISBN 978-9975-158-64-0.

620.9:351.86(075.8)

K 412

Matveev, Sergiu.

Forme de guvernare – geneză şi realităţi în lumea antică greco-romană : Note de curs / Sergiu Matveev ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 108 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 102-105. – 10 ex.

ISBN 978-9975-158-65-7.

321.1(37+38)(075.8) 

M 48

„Aspecte psihosociale ale securităţii psihologice şi manifistării ei în plan social la copii”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2021 ; Chişinău). Aspecte psihosociale ale securităţii psihologice şi manifestările ei în plan social la copii : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chișinău, 29 octombrie 2021 / coordonator: Sanduleac Sergiu ; comitetul ştiinţific: Barbăneagră Alexandra [et al.] ; comitetul organizatoric: Sanduleac Sergiu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (CEP UPS). – 260 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Lab. Securitate Psihologică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom.-engl. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-564-9.

[316.6-053.2+37.0](082)=135.1=161.1

A 88

Згурян, Олеся.

Технология профессионального становления начинающих преподавателей высших учебных заведений : Монография / Згурян Олеся ; Кишиневский государственный педагогический университет имени „Ионa Крянгэ”. – Кишинэу : Б. и., 2021 (CEP UPS). – 140 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 98-111 (234 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-565-6.

378.091

З 459

Stratulat, Nicolae.

O viaţă dedicată educaţiei : Amintiri şi Sugestii / Nicolae Stratulat. – Chişinău : Bestseller, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 456 p. : fot.

Text parțial în lb. rusă. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3196-7-6.

373.091(092)

S 90

Horizon 2020 : Succes Stories of Moldova / The EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON ; compiled and edited by: Dorina Harea [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 148 p. : il. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-129-91-6.

001.89(478):061.1EU

H 79

„Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”, conferinţă ştiinţifică internaţională (15 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică internaţională „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, cu genericul Eugeniu  Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori„, Ediţia a 15-a, Chişinău, 7-8 octombrie 2021 / coordonator: Felicia Cenuşă. – Chişinău : Pro Libra, 2021 (Tipocart Print SRL). – 415 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Min. Educației și Cercet. – Rez. paral.: lb. rom.-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3274-4-2.

80/81+821.09(082)

F 55

Chirilă, Mihai.

Sub bagheta magică a timpului / Mihai Chirilă ; ediţie îngrijită de Violeta Chirilă ; coperta: Ion Pascal. – Ed. a 2-a, rev., corectată, compl. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 390 p. : fot. color.

Text : lb. rom., rusă, span. – 150 ex.

ISBN 978-9975-47-219-7.

821.135.1(478)-8

C 44

Analiza aranjamentelor şi relaţiilor instituţionale dintre autorităţile centrale şi Autonomia Găgăuză / CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation, Gagauzia Dialogue ; intocmit de Zdenka Machnyikova, Ion Beschieru. – Chişinău : S. n., 2021 (Imprint Plus SRL). – 128 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 111-113. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Suediei. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3433-5-0.

342.54(478)(047)

A 48

The centre-autonomy institutional arrangements and relationships of the Gagauz Autonomy / CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation, Gagauzia Dialogue ; compiled by Zdenka Machnyikova, Ion Beschieru. – Chişinău : S. n., 2021 (Imprint Plus SRL). – 126 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 109-111. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Suediei. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3433-6-7.

342.54(478)(047)

C 34

Анализ институциональных механизмов и отношений между центральными властями и АТО Гагаузия / CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation, Gagauzia Dialogue ; подготовлен: Зденка Maхнийкова, Ион Бескиеру. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Imprint Plus SRL). – 126 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 109-111. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al  Suediei. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3433-7-4.

342.54(478)(047)

A 640

Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: fundamente teoretice şi aspecte practice / Valeriu Dulgheru, Ion Bodnariuc, Marin Gutu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 224 p. : fig., fig. color, tab.

Aut. indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. –  F. f. de tit. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-881-4.

620.91

S 61

Сборник статей :Том 1 : Научно-практическая конференция старшеклассников „Поиск, исследования, открытия” ; Том 2 : Научно-практическая конференция младших школьников „Я – исследователь” / Главное управление образования Гагаузии. – [Chişinău] : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 160 p. : fot. color.

Texte : lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-936-1.

373(082)=00

С 232

Paladi, Viorica.

Ghid cu speciile reprezentative ale Rezervaţiei „Prutul de Jos” / Paladi Viorica, Cassir Polina ; Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Agenția Moldsilva, Rezervaţia „Prutul de Jos”. – Chişinău : S. n., 2021 (Irocart SRL). – 166 p. : fot. color.

Apare cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3274-3-5.

502.4+504.45.06

P 14

Antithrombotic treatment – a risc factor in oral surgery / Oleg Zănoagă, Valentin Topalo, Dumitru Şcerbatiuc [et al.] ; Ministry of Health of the Republic of Moldova, Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy. – Chişinău : Medicina, 2021. – 112 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 86-97 (201 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-226-8.

616.31-089:615.273

A 62

Pascaru, Eugenia.

Inocenţa : Povestiri adevărate / Eugenia Pascaru. – Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2021. – 158 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-47-218-0.

821.135.1(478)-34

P 39

Andrić, Ivo.

Poză de familie şi alte povestiri / Ivo Andrić ; traducere din limba sârbă de Octavia Nedelcu ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. 1-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 247, [3] p. – (Biblioteca deschisă / colecţie coordonată de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).

Tit. orig.: Porodična slika i druge priče. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-558-6.

821.163.41-34

A 54

Cereteu, Igor.

Valori cărturăreşti din Biblioteca Mănăstirii Noul Neamţ :  (tipărituri din secolele XVI-XX) / Igor Cereteu ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 992 p.

Texte : lb. rom., slavonă, rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 952-954 (42 tit.) si în subsol. – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3274-1-1.

017:271.22-78(478-22)-9

C 35

Cotelea, Veronica.

Sistemul imun înnăscut – verigă în declanşarea naşterii premature : Recomandare metodică / Veronica Cotelea, Valentin Friptu, Mihaela  Burac. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 64 p. : fig., fig. color.

Referințe bibliogr.: p. 52-63 (101 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-58-264-3.

618.39-092(076.5)

C 76

Starea şi utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi sanitaţie în ecosistemele urbane şi rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova / Petru Bacal, Vladimir Mogîldea, Ana Jeleapov [et al.] ; coordonatori: Bacal P., Mogîldea V. ; referenţi ştiinţifici: Nicolae Boboc, Tudor Castraveţ ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 162 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 137-142 (146 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-62-438-1.

504.45.062+628.1/.3(478)

S 79

Schimbările climatice şi starea actuală a peisajelor : Atlas / Valentin Răileanu, Iurie Bejan, Maria Nedealkov [et al.] ; redactori ştiinţifici: Răileanu Valentin, Bejan Iurii ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 100 p. : h. color.

250 ex.

ISBN 978-9975-62-439-8.

551.582.(084.42)

S 33

Bunduc, Tatiana.

Relaţii pedo-geomorfologice în bazinul hidrografic Larga : (Colinele Tigheciului) / Tatiana Bunduc ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 164 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 154-159. – 100 ex.

ISBN 978-9975-62-440-4.

551.435.164:556.51(478)

B 92

Boboc, Nicolae.

Geomorfologia văilor sistemelor hidrografice din Regiunea de Est a Podişului Moldovenesc : Monografie / Boboc Nicolae ; cercetător ştiinţific: Jechiu Iradion ; Ministerul Educației şi Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 133 p. : fig., fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 124-133 (205 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-62-441-1.

551.435.11(478)

B 60

Situaţia geodemografică a localităţilor din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova / Mihail Hachi, Constantin Matei, Lozovanu D. [et al.] ; coordonatori: Hachi M. [et al.]; referenți științifici: Valeriu Sainsus, Vadim Culbă ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 121 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 108-112 (136 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-62-442-8.

314(478)

S 61

Starea componentelor de mediu din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova : (pe exemplul ecosistemelor urbane Bălţi şi Floreşti) / Constantin Bulimaga, Boris Gaina, Dumitru Drumea [et al.] ; coordonator: Constantin Bulimaga ; referenţi ştiinţifici: Aurelia Crivoi, Valentin Bobeică ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie. – Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 143 p. : fig., fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 134-143 (184 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-62-443-5.

502/504:574(478)

S 79

Bogdan, Constantin.

Adevăruri trunchiate / Constantin Bogdan. – Bălţi : S.n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 297 p. : fot., fot. color., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în text. – 55 ex.

ISBN 978-9975-909-75-4.

94(478)

B 64

Dumitru Bolboceanu / texte: Constantin Spânu, Tudor Stăvilă ; traducere în engleză: Mihai Bolboceanu. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 112 p. : fot., imagini color.

Text paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.

ISBN 978-9975-87-880-7.

75.071.1(478)(092)

D 93

Republica Moldova. Curtea Constituţională. Curtea Constituţională : Raport anual 2020/ Curtea Constituţională a Republicii Moldova. – Chişinău : Arc, 2021 (Europres SRL). – 140 p. : diagr., tab. color.

·                                                                                                                                Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

·                                                                                                                                ISBN 978-9975-0-0527-2.

342.565.2(478)(047)

R 46

Republic of Moldova. Constitutional Court. Constitutional Court : Annual Report 2020 / Constitutional Court of the Republic of Moldova. – Chişinău : Arc, 2021 (Europres SRL). – 141 p. : diagr., tab. color.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

·                                                                                                                                ISBN 978-9975-0-0528-9.

342.565.2(478)(047)

R 46

Merry Christmas :[ilustrată/plic realizată manual]. – [Chişinău : Media Toms, 2021]. – 1 f.: il. color. – (MT 222). – 150 ex. – ISBN 978-9975-3381-7-2.

[Casa iarna] :[ilustrată/plic realizată manual]. – [Chişinău : Media Toms, 2021]. – 1 f.: il. color. – (MT 221). – 150 ex. – ISBN 978-9975-3381-8-9.

Dobre, Elena.

Procedura insolvenţei : Principii, Actori, Atribuţii / Elena Dobre. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 248 p. : fig., tab.

Lista lucrărilor ştiinţifice: p. 238-248 (117 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 228-230 (39 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3505-7-0.

347.736(075)

D 58

Molcosean, Alexandru.

Învăţarea istoriei contemporane prin caricaturi : (material didactic pentru clasa a 9-a) / Alexandru Molcosean, Ana Molcosean ; consultant ştiinţific: Angela Lisnic. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 64 p. : caricaturi. – (Seria „Caiete de caricaturi istorice”, ISBN 978-9975-3505-8-7).

Referinţe bibliogr.: p. 61-64 (51 tit.). – 45 ex.

ISBN 978-9975-3505-9-4.

94″1914/1991″:741.5(076)

M 87

„Probleme actuale ale științelor socioumanistice „, conferință științifică a studenţilor şi masteranzilor (2021 ; Chişinău). Probleme actuale ale științelor socioumanistice : Materialele conferinței științifice a studenţilor şi masteranzilor, 23 aprilie 2021 / coordonare științifică: Ludmila Armaşu ; colegiul de redacţie: Maria Vîrlan [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2021 (C.E.-P.  UPS „Ion Creangă”) – 221 p. : fig.color, tab.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

 ISBN 978-9975-46-563-2.

082=135.1=111=161.1

P 93

Ganenco, Alexandru.

Teatrul gândurilor / Aexandru Ganenco ; ilustrații: Daniel Racovizza ; coperta: Aurel Guţu. – Chişinău : s. n., 2021 (Tipocart Print SRL). – 116 p. : il.

200 ex.

ISBN 978-9975-3410-7-3.

821.135.1(478)-84

G 18

Poveşti nemuritoare / coordonator proiect: Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 212 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-88-2.

821-93

P 88

„Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2021 ; Chişinău). Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare = Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: Inter- and Pluridisciplinary Studies : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 4-a, 29-30 octombrie 2021 / colegiul de redacţie: Vitalie Ojovanu (redactor responsabil) [et al.]. – Chişinău : Print-Caro, 2021. – 416 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova, Institutul Naţ. de Patologie „Victor Babeş”, Bucureşti, Romania [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-935-4.

61+17(082)=135.1=111=161.1

S 19

Calcea, Andrei.

Oricine la vârsta de 19 ani doreşte viaţa : (Pe urmele Organizaţiei de rezistenţă anticomunistă „MAJADAHONDA” a tineretului studios din judeţul Orhei, Basarabia : (01.09.1940-24.06.1941) / Andrei Calcea. – Orhei : S. n., 2021 (Ridgeone Group SRL (Tipografia Taicom)). – 811 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 796-799. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-263-6.

[329.78+94(478+498)]”1940/1941”

C 13

Creaţii pentru ansambluri camerale : [în vol.]. – Chişinău : Lumina, 2021 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”) – . – ISBN 978-9975-65-406-7.

Vol. 4 / Vlad Burlea, Veronica Ciobanu, Snejana Pîslari [et al.]. – 2021. – 224 p. : n. muz. – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 150 ex. – ISMN 979-0-3481-0029-6. – ISBN 978-9975-65-482-1.

785.7

C 84

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători (19 ; 2021 ; Chişinău). Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a 19-a, (16-17 aprilie 2021) : Lucrări ştiinţifice  : [în vol.] / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021 – . – ISBN 978-9975-155-46-5.

Vol. 1. – 2021. – 79 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet., Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-155-47-2.

082:378=135.1=111

S 58

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători (19 ; 2021 ; Chişinău). Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a 19-a, (16-17 aprilie 2021) : Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021 – . – ISBN 978-9975-155-46-5.

Vol. 2. – 2021. – 235 p. : diagr., fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet., Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-155-48-9.

082:378=00

S 58

Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători (19 ; 2021 ; Chişinău). Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a 19-a, (16-17 aprilie 2021) : Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / colegiul de redacţie: Grigore Belostecinic (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2021 – . – ISBN 978-9975-155-46-5.

Vol. 3. – 2021. – 290 p. : diagr., fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet., Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 10 ex. – ISBN 978-9975-155-49-6.

082:378=00

S 58

Rocaciuc, Victoria.

Naraţiune şi simbol în grafica de carte moldovenească, 1945-2010 / Victoria Rocaciuc ; redactor ştiinţific: Tudor Stavilă ; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 280 p. : reprod. color, il.

Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârșitul cap. – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 200 ex.

ISBN 978-9975-47-217-3.

[769.2+655.533(478)]”1945/2010”

R 63

Povestca, Lilia.

Educaţia informală a personalului de specialitate din biblioteci : Suport educaţional / Lilia Povestca ; consultant: Ludmila Corghenci ; director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării. – Chişinău : BNRM, 2021 (Primex-Com SRL). – 87 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 67-73 (57 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3510-6-5.

02:374

P 88

Chicu, Olga.

Matematici pentru economişti : Caiet de sarcini / Olga Chicu ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Departamentul „Econometrie şi Statistică Economică”. – Ed. a 2-a. – Chişinău : ASEM, 2021. – 91 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 91 (11 tit.). – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-155-45-8.

330.4(076.5)

C 42

Ciorbă, Constantin.

Refacere şi recuperare în activităţile de loassir şi fitness : Suport de curs / Ciorbă Constantin, Tabîrţa Vasile. – Chişinău : Garomont Studio ; Galaţi : S. n., 2021. – 80 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 78-79 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3505-3-2.

796.4.015.6(075.8)

C 53

Aizenştadt, Constantin.

Întrebări pentru susţinerea examenului teoretic în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule comentate succint = Задачи для сдачи теоретического экзамена с целью получения права на управление транспортными средствами с кратким авторским комментарием : [în vol.] / Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu. – Chişinău : Vite-Jesc, 2022 – . – ISBN 978-9975-3167-8-1.

Vol. 1. – 2022. – 204 p. : fig. color. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3167-9-8.

656.1.091.1(079)=135.1=161.1

A 29

Beşliu, Victor.

Conception de systèmes d’information : Guide méthodologique pour les travaux pratiques : (Normes, outils, indications méthodologiques et solutions proposées) / Victor Beşliu, Pavel Chirev, Daniela Istrati ; Universite Technique de Moldova, Departement Genie Logiciel et Automatique. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2021. – 92 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 89 (12 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-733-0.

004.4(07)

B 50

Schimbarea la faţă a culturii : Interviuri : [cu Alex. Ştefănescu, Dan. C. Mihăilescu, Vladimir Beşleagă [et al.] / interviuri realizate de Valentina Tăzlăuanu ; coperta: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 223 p.

Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0526-5.

821.135.1(478)-83+821.135.1-83

S 33

’20. Antologie de poezie tânără din Basarabia / selecţie şi prefaţă: Lucia Ţurcanu ; copertă şi concepţie grafică: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 191 p.

Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0522-7.

821.135.1(478)-82

D 71

Brigalda, Eleonora.

Anatol Grigoraş : Artistul din umbră (1919-2002) / Eleonora Brigalda ; traducere în limba engleză: Doru Mihail ; referenţi ştiinţifici: Emanuela Ilie (România), Valeria Barbas (Republica Moldova). – Chişinău : Arc, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 95, [1] p. : reprod. color.

Referinţe bibliogr.: p. 95 (14 tit.). – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-0-0523-4.

75.071.1(478)(092)(084.11)

B 83

Ciobanu, Mircea V.

Un tărâm al literarului / Mircea V. Ciobanu. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 255 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0524-1.

821.135.1(478).09+821.09

C 51

Popa, Ştefan.

Forma şi spaţiul în designul interior : Metodologia studierii în învăţământul artistic / Ştefan Popa ; consultant ştiinţific: Eleonora Brigalda. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 241 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 201-212 ; 238-239 (267 tit.). – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-0-0525-8.

378.091:7.05

P 79

„Interuniversitaria”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor (17 ; 2021 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ediţia a 17-a, 23 aprilie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiințific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacție: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2021  – . – ISBN 978-9975-50-264-1.

Vol. 1. – 2021. – 314 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex. – ISBN 978-9975-50-265-8.

082:378=00

I-58

„Interuniversitaria”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor (17 ; 2021 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ediţia a 17-a, 23 aprilie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiințific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacție: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2021 – . – ISBN 978-9975-50-264-1.

Vol. 2. – 2021. – 328 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex. – ISBN 978-9975-50-266-5.

082:378=135.1=111=161.1

I-58

„Interuniversitaria”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor (17 ; 2021 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ediţia a 17-a, 23 aprilie 2021 : [în vol.] / comitetul ştiințific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacție: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2021 – . – ISBN 978-9975-50-264-1.

Vol. 3. – 2021. – 304 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex. – ISBN 978-9975-50-267-2.

082:378=135.1=161.1

I-58

Рышняк, Эвелина.

Методика проведения занятий степ-аэробикой с женщинами среднего возраста : (методическая разработка) / Эвелина Рышняк ; Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Totex-Lux SRL). – 52 p. : des., tab.

Bibliogr.: p. 51-52 (22 tit.). – 5 ex.

ISBN 978-9975-3338-4-9.

796.4.011.3(076.5)

Р 958

Рышняк, Эвелина.

Аэробика как средство физического воспитания : (Методическая разработка) / Эвелина Рышняк. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Totex-Lux SRL). – 24 p.

Referinţe bibliogr.: p. 24 (10 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-3338-5-6.

796.4.011.3(076.5)

Р 958

„Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”, conferință științifică internațională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului : Materialele conferinței științifice internaționale cu participare internaţională, 26 martie 2021, Seria 23 : [în vol.] / coordonare științifică: Ludmila Armaşu, Silvia Chicu ; colegiul de redacţie: Maria Vîrlan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P.  UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-559-5.

Vol. 1. – 2021. – 317 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-560-1.

082:37=135.1=111=161.1

P 93

„Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”, conferință științifică internațională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului : Materialele conferinței științifice internaționale cu participare internaţională, 26 martie 2021, Seria 23 : [în vol.] / coordonare științifică: Ludmila Armaşu ; colegiul de redacţie: Maria Vîrlan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (C.E.-P.  UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-559-5.

Vol. 2. – 2021. – 402 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-561-8.

082:37=135.1=111=161.1

P 93

„Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”, conferință științifică internațională cu participare internaţională (2021 ; Chişinău). Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului : Materialele conferinței științifice internaționale cu participare internaţională, 26 martie 2021, Seria 23 : [în vol.] / coordonare științifică: Ludmila Armaşu ; colegiul de redacţie: Maria Vîrlan [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2021 (C.E.-P.  UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-46-559-5.

Vol. 3. – 2021. – 266 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-562-5.

082:37=135.1=111=161.1

P 93

„Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională (2021 ; Chişinău). Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective : Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale, 16 septembrie 2021 / coordonatori ştiinţifici: Lilia Pogolşa [et al.] ; comitetul ştiinţific: Pogolşa Lilia [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 399 p. : fig., fig., tab. color.

Antetit.: Min. Educației și Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Științe ale Educației. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.

ISBN 978-9975-56-934-7.

[37.0+159.9](082)=135.1=133.1=161.1

C 35

Trofăilă, Vasile.

Bătălii din trecut între Nistru şi Prut : Nuvele istorice / Vasile Trofăilă. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 200 p. : il., fot.

Referințe bibliogr.: p. 196-198 (26 tit.). – Apare cu contribuţia financiară a Min. Culturii. – 300 ex.

ISBN 978-9975-47-216-6.

821.135.1(478)-32

T 87

Solonenco, G.

Înotul : Tehnologii teoretico-metodice în pregătirea înotătorilor / G. Solonenco, N. Stepanova, B. Rîşneac ; redactor ştiinţific: Manolachi V. – Chişinău : S. n., 2021 (Totex-Lux SRL). – 217 p. : fot. color, tab.

Bibliogr.: p. 215-217 (32 tit.). – 120 ex.

ISBN 978-9975-3350-8-9.

797.2.015

S 67

Antip, Crina-Ramona.

Receptarea textului literar din perspectiva metodelor interactive la limba română – limba engleză : (Învăţământ gimnazial) / Crina-Ramona Antip, Mihaela Dănăilă-Moisă ; coordonator: Nelu Vicol. – Chişinău : S. n., 2021 (Totex-Lux SRL). – 104 p. : fig., fot. color.

Referinţe bibliogr.: p. 104 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3229-9-7.

373.4.091:[811.135.1+811.111]

A 62

Plan de dezvoltare instituţională a Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” : pentru anii 2021-2026 / Rusu Tamara, Teutu Aliona, Sandu-Grosu Svetlana [et al.] ; coordonator: Natalia Bulat ; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 54 p. : organigr. color., tab.

10 ex.

ISBN 978-9975-56-932-3.

373.5.091(478-25)

P 70

Prin ani cu destoinicie : In memoriam Nicolae Bucun / Pogolşa Lilia, Paladi Oxana, Vicol Nelu [et al.] ; coordonatori ştiinţifici: Pogolşa Lilia [et al.] ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 272 p. : fot., fot. color.

Texte : lb. rom., rusă. – Publicații științifice : p. 263-271. – 30 ex.

ISBN 978-9975-56-933-0.

37.0(092)=135.1=161.1

P 92

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova = Scientific Annals of the Academy „Stefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova / Departamentul Ştiinţă, Central and Eastern European Online Library ; colegiul de redacție: Iurie Larii (redactor-șef) [et al.] ; traducere: Angela Pareniuc. – Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021 – . – ISBN 978-9975-930-24-6. – ISSN 1857-0976.

Nr 14 : Ştiinţe juridice = Legal sciences. – 2021. – 326 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte, rez. paral.: lb. rom.-engl., rusă-engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-135-44-3.

34:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1

A 15

Marian, Ana.

Iurie Canaşin : Calea spre descoperirea misterului creaţiei = The Pathway Towards the Mistery of Creation / Ana Marian ; traducător (lb. engl.): Mircea Ursu. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 171 p. : fot., fot., reprod., reprod. color.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 167-171. – 300 ex.

ISBN 978-9975-47-214-2.

730.071.1(478)(092)

M 38

International Conference on Intrinsic Josephson Effect and Horizons of Superconducting Spintronics (12 ; 2021 ; Chişinău). The 12th International Conference on Intrinsic Josephson Effect and Horizons of Superconducting Spintronics, 22-25 September 2021, Chisinau, Moldova : Abstract Book / responsabil de ediţie: Anatolie Sidorenko ; organizing committee: Anatolie Sidorenko (Moldova), Alexander  Golubov (Netherlands), Vladimir Krasnov (Sweden). – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 87 p. : fig.

Antetit.: Inst. of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Stockholm Univ., The Univ. of Twente. – Text parţial în lb. rom. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Supported by the European Union. – 50 ex.

ISBN 978-9975-47-215-9.

538.9:620.3(082)

I-58

Cimişlia : Ghid turistic / Consiliul Raional Cimişlia, Secţia Cultură, Tineret şi Sport. – Chişinău : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 76 p. : fot., fot. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-85-313-2.

338.48(478-21/-22)

C 49

Analiza de situaţie cu privire la îngrijirea copiilor în Republica Moldova : O analiză axată pe grupurile vulnerabile de copii şi prevenirea separării de familii / Changing the Way We Care (CTWWC) ; pregătit de Mihai Magheru. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 57 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 51-52. – Apare cu sprijinul financiar al  Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 50 ex.

 ISBN 978-9975-56-928-6.

364.42/.44(478)(047)

A 48

Analiza de situaţie cu privire la îngrijirea copiilor în Republica Moldova : O analiză axată pe grupurile vulnerabile de copii şi prevenirea separării de familii / Changing the Way We Care (CTWWC) ; pregătit de Mihai Magheru. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 56 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 51-52. – Apare cu sprijinul financiar al  Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID).

 ISBN 978-9975-56-929-3 (PDF).

364.42/.44(478)(047)

A 48

Evaluarea situaţiei privind formarea profesională iniţială şi continuă a personalului din domeniul protecţiei copilului şi familiei în Republica Moldova / Changing the Way We Care (CTWWC), Keystone Human Services International, Moldova Association. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 64 p. : fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Referinţe bibliogr.: p. 59-60. – Apare cu suportul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID), Fundaţiei GHR şi Fundaţiei MacArthur.

ISBN 978-9975-56-930-9 (PDF).

378.147:364.6(478)(047)

E 93

Evaluarea situaţiei prestării serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor vulnerabile / Changing the Way We Care (CTWWC), Parteneriate Pentru Fiecare Copil (P4EC), Sociopolis Consultancy. – Chişinău : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 86 p. : fig. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Apare cu suportul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Intern. a Statelor Unite (USAID), Fundaţiei GHR şi Fundaţiei MacArthur.

ISBN 978-9975-56-931-6 (PDF).

364.42/.44(047)

E 93

Novorojdin, D.

Diagnosticarea automobilelor : Indicaţii metodice la lucrările de laborator pentru studenţii de la ciclul 1, Programul 0716.1 – Ingineria transportului auto, învăţământ cu frecvenţă la zi / D. Novorojdin, V. Arnaut, A. Daicu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto, Departamentul inginerie în agricultură şi transport auto. – Chişinău : CE UASM, 2021. – 30 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 30 (9 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-64-323-8.

629.331.06(076.5)

N 91

Шаповалов, Вячеслав.

Теоретические основы электропривода : Методические указания для выполнения заданий контрольной работы для студентов 3 курса дневного и заочного отделения, специальности 0713.5 „Электрификация сельского хозяйства” / Шаповалов Вячеслав, Малай Леонид, Дайку Анатолие ; Государственный аграрный университет Молдовы, Факультет Аграрной инженерии и автотранспорта, Департамент „Электрификации сельского хозяйства, механика и основы проектирования”. – Кишинэу : CE UASM, 2021. – 23 p. : des., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-64-324-5.

621.315(076.5)

Ш 241

Шаповалов, Вячеслав.

Эксплуатация электрооборудования : Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов 4 курса, очного отделения по специальности 0713.5 „Электрификация сельского хозяйства” / Шаповалов Вячеслав, Леонид Малай, Дайку Анатолие ; Государственный аграрный университет Молдовы, Факультет Аграрной инженерии и автотранспорта, Департамент „Электрификации сельского хозяйства, механика и основы проектирования”. – Кишинэу : CE UASM, 2021 – . – ISBN 978-9975-64-325-2.

Ч. 1-я. – 2021. – 54 p. : des., tab. – Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-326-9.

621.314(076.5)

Ш 241

Bărbuţă, Ion.

Dicţionar de structuri sintactice / Ion Bărbuţă, Elena Constantinovici ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 351 p.

160 ex.

ISBN 978-9975-158-61-9.

811.135.1’374.2’373.4

B 30

Mihăeş, Elena.

Eu lumii zâmbesc! : Versuri / Elena Mihăeş ; copertă: Dumitru Maxim. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 68 p. : fot., fot. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-600-9.

821.135.1(478)-1

M 68

Epidemiile şi măsurile de contracarare a acestora în RSS Moldovenească : Studii realizate în cadrul proiectului „Politici şi acţiuni de prevenire şi combatere a bolilor contagioase în retrospectiva cercetărilor istorice din Republica Moldova” / Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Istorie ; coordonator ştiinţific: Ion Şişcanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 236 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3268-9-6.

930.2(478):[614.4+616-036.22]

E 61

Тэуту, Инеса.

IQ Старт : 2+ : + 70 наклеек  / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 51 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-83-7.

087.5

Т 969

Тэуту, Инеса.

IQ Старт : 3+ : + 70 наклеек  / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 51 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-84-4.

087.5

Т 969

Тэуту, Инеса.

IQ Старт : 4+ : + 70 наклеек  / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 51 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-85-1.

087.5

Т 969

Тэуту, Инеса.

IQ Старт : 5+ : + 70 наклеек  / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 51 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-86-8.

087.5

Т 969

Тэуту, Инеса.

IQ Старт : 6+ : + 70 наклеек  / Инеса Тэуту, Ирина Афтени. – Chişinău : Dorinţa, 2021 (Poligraf-Design SRL). – 51 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-156-87-5.

087.5

Т 969

Zisis, Theodoros.

Suferinţa şi strigătul bisericilor închise şi subminate sub pretextul pandemiei / protopresbiter Theodoros Zisis ; traducere de neogreacă de Emanuel Dumitru. – Chişinău : S. n., 2021 (Lexon-Prim SRL). – 88 p.

Tit. orig.: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ : Προσβολὴ τῶν δογμάτων καὶ τῆς ἱερότητας τῶν ναῶν. – 50000 ex.

ISBN 978-9975-3268-7-2.

27+322

Z 71

„Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (4 ; 2020 ; Chişinău). Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice : Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, Ediția a 4-a, 4-5 septembrie 2020 / coordonatori: Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov ; referenţi ştiinţifici: Gheorghe Rusnac, Demir Dragnev. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 163 p.

Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercetării, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Centrul de Cercet. Enciclopedice. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-62-437-4.

001.8:030(082)=135.1=161.1

P 93

Bahnaru, Vasile.

Dicţionar de antonime / Vasile Bahnaru. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 388 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

Bibliogr.: p. 387 (11 tit.) şi în subsol. – 2000 ex.                                        

ISBN 978-9975-85-307-1.

811.135.1’374.2’373.422

B 17

Bahnaru, Vasile.

Dicţionar de antonime / Vasile Bahnaru. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 388 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

Bibliogr.: p. 387 (11 tit.) şi în subsol. – 3000 ex.                                        

ISBN 978-9975-85-308-8 (în cop. tare).

811.135.1’374.2’373.422

B 17

Hâncu, Dumitru I.

Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu ; revizie ştiinţifică: Vasile Bahnaru. – Ed. a 4-a, actualizată. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 471 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

Bibliogr.: p. 470-471. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-85-309-5.

811.135.1’374.3

H 21

Hâncu, Dumitru I.

Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu ; revizie ştiinţifică: Vasile Bahnaru. – Ed. a 4-a, actualizată. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 471 p. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

Bibliogr.: p. 470-471. – 6000 ex.

ISBN 978-9975-85-310-1 (în cop. tare).

811.135.1’374.3

H 21

Rusu, Cristina.

Dicţionar german-român, român-german / Cristina Rusu, Sandor-Gabor Körtesi. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 440 p. : tab. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

Text paral.: lb. rom., germ. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-85-311-8.

811.112.2’374.822=135.1+811.135.1’374.822=112.2

R 96

Rusu, Cristina.

Dicţionar german-român, român-german / Cristina Rusu, Sandor-Gabor Körtesi. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Combinatul Poligrafic). – 440 p. : tab. – (Colecţia „Dicţionare şcolare”, ISBN 978-9975-67-961-9).

Text paral.: lb. rom., germ. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-85-312-5 (în cop. tare).

811.112.2’374.822=135.1+811.135.1’374.822=112.2

R 96

Viaţa ştiinţifică în RSS Moldovenească reflectată în presă (1945-1961) : Bibliografie / Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan” ; alcătuitori: Maria Danilov ; editor şi redactor ştiinţific: Constantin Manolachi ; referenţi ştiinţifici: Gheorghe Rusnac, Victor Juc. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fot.

Text : lb. rom., rusă. – 50 ex.

ISBN 978-9975-62-436-7.

016:[001(478)+070]=135.1=161.1

V-54

Căruţa, Constantin.

Comuna Roşu – Vatra dăinuirii noastre : Istorie, evocări, realizări / Constantin Căruţa, Ion Bantuş. – Chişinău : Lexon-Prim, 2021. – 375, [1] p. : fot., fot. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 359 (12 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3268-6-5.

94(478-22)

C 27

Ciub, Natalia.

Mânuţe dibace : Activităţi vesele, în poveşti şi versuri, pentru dezvoltarea copilului / Natalia Ciub ; traducere de Alexandra Fenoghen ; ilustraţii: I. Morozova, P. Pavlov. – Chişinău : Arc, 2022 (Unisoft, Ucraina). – 96 p. : il. color.

Tit. orig.: Ловкие пальчики. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0521-0.

087.5:37.018.1

С 55

Cardone, Grant.

Vinde sau vei fi vândut : cum să obţii ceea ce vrei în afaceri şi în viaţă / Grant Cardone ; traducere de Andreea Vrabie ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Besteller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 412 p.

Tit. orig.: Sell or Be Sold. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3229-7-3.

334:159.9

C 27

Sewell, Anna.

Black Beauty / Anna Sewell ; traducere din limba engleză de Anca Filoteanu ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Ed. bilingvă : rom. şi engl. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 647 p.

Text : lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3229-8-0.

821.111-32=135.1=111

S 98

Dereli-Nani, Elena.

Văratic – satul meu de dor : … Istorie şi actualitate / Elena Dereli-Nani. – Chişinău : Taicom, 2021 (Ridgeone Group SRL). – 340 p. : fot., fot. color, tab.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-262-9.

94(478-22)

D 33

Zaporojanu, Ada.

Actori amuzanţi : Scenete / Ada Zaporojanu ; copertă: Nelly Afanasiu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Balacron SRL). – 72 p. : il.

2000 ex.

ISBN 978-9975-72-597-2.

821.135.1(478)-2-93

Z 32

Тешлер, Симона.

Возвращение к себе : В 2-х томах / Симона Тешлер ; рисунки: Адасса Тешлер ; обложка автора. – Chişinău : Pontos, 2021  (Print-Caro SRL) – . – ISBN 978-9975-72-595-8.

Т. 1 : Мемуары. Воспоминания. Очерки. Миниатюры. Посвящения. – 2021. – 183 p. : fot., fot., il. color. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-596-5.

821.161.1(478)-8

Т 387

„Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (13 ; 2021 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare” : Materialele conferinţei, Ediţia a 13-a, Chişinău, 27-28 mai 2021 / coordonator: Adrian Dolghi. – Chişinău : S. n., 2021 (Fox Traiding SRL) – . – ISBN 978-9975-3513-6-2.

Vol. 2. – 2021. – 272 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3513-7-9.

008+7/9+39(082)=135.1=161.1     

P 44                   

Montgomery, Lucy Maud.

Anne din Avonlea / Lucy Maud Montgomery ;traducere din limba engleză de Silviana Boian ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 446 p.

Tit. orig.: Anne of Avonlea. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3229-5-9.

821.111(71)-31

M 88

Austen, Jane.

Mândrie și prejudecată / Jane Austen ; traducere din limba engleză de Isabela Prodan ; design copertă: Andreea Francesca Cichi. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 621 p. : fot.

Tit. orig.: Pride and Prejudice. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3229-6-6.

821.111-31

A 93

Уголовный кодекс Республики Молдова : В соответсвии с последними изменениями и дополнениями в Мониторул Офичиал Республики Молдова : Обновлен. – Kишинэу : Farmec-Lux, 2022 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-99-9.

343(478)(094.4)

У 261

Ţurcanu, Adela.

Bolile hepatice : Riscuri individuale şi riscuri sociale / Adela Ţurcanu. – Chişinău : Universul, 2021. – 144 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.

ISBN 978-9975-47-213-5.

616.36-084

T 94

Ghilas, Cristian.

Gânduri rătăcite-n Univers… : Versuri / Cristian Ghilas ; coperta: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 28 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-594-1.

821.135.1(478)-1

G 49

Current management of acute pancreatitis : Methodical recommendations for medical students / Z. Caragaţ, A. Cazac, A. Hotineanu [et al.] ; Ministry of Public Health of Republic of Moldova, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”. – Chisinau : Medicina, 2021. – 30 p.

Referințe bibliogr.: p. 29-30 (19 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-224-4.

616.37(07)

C 95

Multiple organ dysfunctional syndrome (MODS) in patients with intraabdominal infection : Methodical recommendations for medical students / Z. Caragaţ, A. Iliadi, A. Hotineanu [et al.] ; Ministry of Public Health of Republic of Moldova, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”. – Chisinau : Medicina, 2021. – 30 p. : tab.

Bibliogr.: p. 25-27 (32 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-225-1.

616.38(07)

M 94

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2021 / comitetul științific: Igor Şarov [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Ştiinţe ale naturii şi exacte. – 2021. – 248 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-60-2.

082=135=111=161.1

I-58

Sochircă, Lucreţia.

Dicţionar de motive, teme şi simboluri literare / Lucreţia Sochircă. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Farmec Lux, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

Bibliogr.: p. 256 (9 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-104-98-2.

821.135.1.09’374

S 65

Пануш, Виктор Григорьевич.

222 шахматных теста : для тренировочного процесса шахматистов средних и старших разрядов / В. Г. Пануш, Е. П. Линовицкий. – Chişinău : Pontos, 2021 (Print-Caro SRL). – 242 p. : fot.

Referinţe bibliogr.: p. 235-237 (25 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-593-4.

794.1

П 166

Enciclopedia de economie şi drept economic / autori: Alexandru Armeanic, Silvia Mîtcu, Oleg Bujor [et al.] ; editor: Constantin Manolache ; redactor ştiinţific: Grigore Belostecinic ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3283-7-1.

[Vol.] (3) : K-Z : Registrul cadru de termeni în domeniul economiei. – 2021. – 90 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3283-3-3.

33(03)

E 52

Enciclopedia de economie şi drept economic / autori: Alexandru Armeanic, Silvia Mîtcu, Oleg Bujor [et al.] ; editor: Constantin Manolache ; redactor ştiinţific: Grigore Belostecinic ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISBN 978-9975-3283-7-1.

[Vol.] (4) : L-Z : Registrul cadru de termeni în domeniul dreptului economic. – 2021. – 88 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3283-5-7.

34(03)

E 52

Focşa, Valentin.

Instrucţiuni pentru bonitarea taurinelor de rase specializate pentru producţia de lapte şi mixte = Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород / Focşa Valentin, Constandoglo Alexandra, Curiliuc Vasile ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2021 (Print-Caro SRL). – 47 ; 13 p. : fig., tab.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.: p. 47 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-927-9.

636.2.08(083.13)=135.1=161.1

F 73

Codruţ, Mariana.

Zonă complice / Mariana Codruţ ; poeme alese de Bogdan Creţu ; fotografii de Véronique North-Mincà ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 255 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatori: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 33).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-556-2.

821.135.1-1

C 60

Cine nu e mângâiat nu există : Antologia generaţiei 2000 / de Anastasia Gavrilovici şi Alex Cosmescu ; fotografii de Victoria Viprada ; concepţie grafică: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 319 p. : fot. – (Cartier de colecţie / coordonatori: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 35).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-557-9.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82

C 50

Sochircă, Elena.

Ghid de implementare a tehnologiei STEM şi utilizare a senzorilor în domeniul Ştiinţe ale naturii (geografie, biologie, chimie) : Ciclul gimnazial / Elena Sochircă, Placinta Daniela, Chişca Diana ; coordonator: Coropceanu Eduard ; Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : UST, 2021. – 82 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 81-82 (36 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-359-2.

004.9+[373.3.091:[911+5]

S 65

Avangarda literară românească / prefaţă, selecţie a textelor, note biobibliografice, concepte operaţionale şi bibliografie de Nicolae Bârna ; coperta: Victor Brauner. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2021 (Bons Offices SRL). – 187 p. – (Colecţia „Câmpul de lectură”, ISBN 978-9975-67-968-8).

Bibliogr.: p. 187 (19 tit.). – Apare cu contribuţia Min. Culturii. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-306-4.

821.135.1-82

A 94

Xenofontov, Ion Valer.

România în sistemul de securitate europeană în secolul XX – începutul secolului XXI : Note de curs / Ion Valer Xenofontov ; referenţi ştiinţifici: Anatol Petrencu [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 163 p.

Referinţe bibliogr.: p. 154-162. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-58-9.

94(498)”19/20”(075.8)

X-40

Xenofontov, Ion Valer.

Istoriografie românească : (istoria românilor în epoca contemporană) : Ciclul 1, Licenţă : Pentru studenţii anului 3, cu frecvenţă la zi :  Suport de curs / Ion Valer Xenofontov ; referenţi ştiinţifici: Liliana Rotaru, Valentin Burlacu ; responsabil de ediţie: Lidia Prisac ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 163 p. : tab.

Referinţe bibliogr. în text. – 50 ex.

ISBN 978-9975-158-59-6.

94(478)+94(498)(075)

X-40

„Latinitate, Romanitate, Românitate”, conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediția a 5-a, 5-6 noiembrie 2021, Chişinău : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul știinţific: Rotaru Liliana [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana Rotaru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021. – 60 p.

Antetit.: Fac. de Istorie şi Filozofie a Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea-Chişinău „Silviu Dragomir”, Univ. din Oradea, Dipartimento di studi linguistici e letterari, Univ. degli Studi di Padova. – Texte paral.: lb. rom., rusă. – 30 ex.

ISBN 978-9975-158-57-2.

94(478)+94(498)+32(082)=00

L 26

Busuioc, Aureliu.

Spune-mi Gioni!, sau Învăţăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său : Roman în 3 părţi / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 310 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-550-0.

821.135.1(478)-31

B 96

Busuioc, Aureliu.

Singur în faţa dragostei : Roman / Aureliu Busuioc. – Ed. a 11-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 125 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-86-551-7.

821.135.1(478)-31

B 96

Busuioc, Aureliu.

Şi a fost noapte… : Roman / Aureliu Busuioc ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 108 p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-552-4.

821.135.1(478)-31

B 96

Busuioc, Aureliu.

Pactizând cu diavolul : Roman / Aureliu Busuioc ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – Chișinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 244, [1] p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-553-1.

821.135.1(478)-31

B 96

Busuioc, Aureliu.

Lătrând la lună : Roman / Aureliu Busuioc ; coperta: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – Chișinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 157, [1] p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-554-8.

821.135.1(478)-31

B 96

Busuioc, Aureliu.

Hronicul Găinarilor : ivit lumii de către domnia mea Aureliu Busuioc, grămătic : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 214, [2] p. – (Cartier Popular / colecție coordonată de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-555-5.

821.135.1(478)-31

B 96

Hobsbawm, Eric.

Era Revoluţiei, 1789-1848 / Eric Hobsbawm ; traducere din engleză de Radu Săndulescu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 460 p. : fig., tab. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: The Age of Revolution, 1789-1849. – Referințe bibliogr.: p. 437-445 și în subsol. – Ind. de nume : p. 447-459. – 700 ex.

ISBN 978-9975-86-546-3.

94″1789/1848″

H 68

Hobsbawm, Eric.

Era Imperiului, 1875-1914 / Eric Hobsbawm ; traducere din engleză de Florin Sicoie. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 528 p. : fig., tab. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: The Age of Empire, 1875-1914. – Referințe bibliogr. în note : p. 472-490. – Ind. de nume : p. 507-527. – 700 ex.

ISBN 978-9975-86-547-0.

94″1875/1914″

H 68

Hobsbawm, Eric.

Era Extremelor : O istorie a secolului XX, 1914-1991 / Eric Hobsbawm ; traducere din engleză de Liliana Ionescu. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Cartier, 2022 (Bons Offices SRL). – 716 p. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.: Age of Extremes : The Short Twentieth Century, 1914-1991. – Referinţe bibliogr.: p. 693-716. – 1200 ex.

ISBN 978-9975-86-548-7.

94″1914/1991″

H 68

Hobsbawm, Eric.

Era Capitalului, 1848-1875 / Eric Hobsbawm ; traducere din engleză de Andreea Condruc şi Florin Sicoie. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2021 (Bons Offices SRL). – 456 p. : fig., tab. – (Cartier istoric / colecţie coordonată de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Tit. orig.:The Age of Capital, 1848-1875. – Referinţe bibliogr. în note : p. 423-437. – Ind. de nume : p. 447-456. – 700 ex.

ISBN 978-9975-86-549-4.

94″1848/1875″

H 68

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2021 / comitetul științific: Igor Şarov [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice. – 2021. – 209 p. : fig., fot. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-158-54-1.

082=135.1=111=161.1

I-58

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2021 / comitetul științific: Igor Şarov [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Ştiinţe sociale. – 2021. – 211 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex. – ISBN 978-9975-158-55-8.

159.9+3(082)=135.1=111=161.1

I-58

„Integrare prin cercetare și inovare”, conferință științifică națională cu participare internațională (2021 ; Chişinău). Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2021 / comitetul științific: Igor Şarov [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2021 – . – ISBN 978-9975-152-48-8.

Ştiinţe juridice şi economice. – 2021. – 388 p. : tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex. – ISBN 978-9975-158-56-5.

34(082)=135.1=111=161.1

I-58

Gheţoi, Petru.

Prietenii mei : animale domestice şi alte animale care trăiesc pe lângă casa omului / Petru Gheţoi ; ilustraţii de autor. – Chişinău : Casa poveştilor, 2021 (Balacron SRL). – 28 p. : il. color. – (Cunoaştem mediul, ISBN 978-9975-66-720-3).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-721-0.

087.5:636

G 46

Cernei, Cristina.

English : Formative and Summative Tests : Level A2.3 / Cristina Cernei. – Chişinău : Arc, 2021 (Bons Offices SRL). – 132 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0520-3.

811.111(079)

C 36

Pericolul drogurilor : Răspunsuri la întrebările copiilor şi adolescenţilor / Pavel Abraham, Maria Vîrlan, Jana Grecu [et al.] ; coordonator: Mircea Grecu ; redactor ştiinţific: Pavel Abraham ; Centrul Internaţional de Prevenire şi Informare în Domeniul Adicţiilor. – Chişinău : S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64, [1] p.

Bibliogr.: p. 64 (8 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-47-212-8.

613.83

P 52

Римская, Галина.

Когда встретимся в жизни другой : Соприкосновение души с Хельгом Серебряным : Пробудился живой дух творения / Галина Римская. – Кишинэу : Б. и., 2021 (Primex-Com SRL). – 256 p. : il. color.

150 ex.

ISBN 978-9975-3333-9-9.

821.161.1(478)-1

Р 515

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.