Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2019

Bostan, Constantin.

Spiridon Vangheli: destăinuiri din ţara lui Guguţă, copilul care a cucerit lumea / Constantin Bostan ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Guguţă, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 440 p. : fot., fot. color.

Ind. de nume de persoane : p. 430-436. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1200 ex.

ISBN 978-9975-129-66-4 (Combinatul Poligrafic).

821.135.1(478).09

B 71

Odnoklassniki şi alegeri parlamentare în Republica Moldova / Arcadie Barbaroşie, Raisa Guţu, Alexandru Platon [et al.] ; ed.: Viorel Cibotaru, Iurie Pîntea ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Institutul de Politici Publice, 2018 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 72 p. : fig. color.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. –Finanţat de către The Black Sea Trust for Regional Cooperation – un proiect al the German Marshall Fund. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3344-9-5 (Tipogr. „Lexon-Prim”).

004.738.5+659.4+32(478)

O-23

Odnoklassniki and Parliamentary Elections int the Republic of Moldova / Arcadie Barbaroşie, Raisa Guţu, Alexandru Platon [et al.] ; ed.: Viorel Cibotaru, Iurie Pîntea ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : Institute for Public Policy, 2018 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 72 p. : fig. color.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Finanţat de către The Black Sea Trust for Regional Cooperation – un proiect al the German Marshall Fund. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3367-0-3 (Tipogr. „Lexon-Prim”).

004.738.5+659.4+32(478)

O-23

Fenomenul literar 60-ist : o paradigmă identitară/ Institutul de Filologie a AŞM ; coord.: Andrei Ţurcanu. – Chişinău : Pro Libra, 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 527 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3289-8-2.

821.135.1(478).09

F 39

Старыш, Константин.

И вновь продолжается бой… / Константин Старыш ; идея проекта Владимир Воронин ; Партия коммунистов Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Metrompaş”). – 208 p. : fot. color.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3368-0-2.

329.15(478)

С 776

Costachi, Gheorghe.

Cetăţeanul şi puterea în statul de drept / Costachi Gheorghe ; sub red. şt.: Victor Juc ; Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 860 p.

Bibliogr.: p. 797-863 (691 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-700-8.

342

C 75

Album de piese pentru helder tenor / Gh. Ciobanu, Vl. Burlea, B. Dubosarschi [et al.] ; resp. ed.: Pavel Gamurari. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p. : n. muz.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-453-1.

ISMN 979-0-3480-0398-6.

785:780.6.014

A 33

Creaţii pentru ansambluri camerale / Ghenadie Ciobanu, Roman Vlad, Snejana Pîslari [et al.] ; resp. ed.: Snejana Pîslari. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 210 p. : n. muz.

300 ex.

ISBN 978-9975-65-454-8.

ISMN 979-0-3480-0399-3.

785.7(478)

C 84

Grama, Stelian.

Deficit de iluzii : Piese de teatru / Stelian Grama ; ed. alcăt. şi red. de Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 292 p.

400 ex.

ISBN 978-9975-65-451-7.

821.135.1(478)-2

G 76

Hlib, Lidia.

Prinţul Zburatic şi Zâna Cerurilor / Lidia Hlib ; des. de Lică Sainciuc. – [Chişinău] : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

400 ex.

ISBN 978-9975-65-452-4.

821.135.1(478)-34-93

H 67

Aspecte legale privind asistenţa copiilor aflaţi în situaţii de risc : pentru formarea continuă a specialiştilor din cadrul STAS : Suport de curs / Octavian Vârlan, Dumitru Dîrul, Oleg Paraschiv [et al.] ; AO CCF Moldova, Instituţia Religioasă Misiunea Socială „DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei (MS Diaconia). – Chişinău : Pro-Mapix, 2019. – 56 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 36-37 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Caritas Viena. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3366-1-1.

343.137.5:364.048.4(075.8)

A 88

Murzac, Angela.

Exersăm pentru Bacalaureat: Limba şi literatura română pentru absolvenţii cu instruire în limbile minorităţilor naţionale / Angela Murzac, Mihail Olenschi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garamont-Studio”). – 113 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-134-74-3.

811.135.1’243+821.135.1.09(079)

M 97

„Logistică  şi  tehnologii  informaţionale  în  transportul  feroviar.  Pregătirea  specialiştilor în  domeniul  transportului  feroviar”,  conferinţă  internaţională  (2019  ;  Bălţi). Logistică  şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar. Pregătirea specialiştilor în domeniul transportului feroviar”  :  Materialele  Conferinţei  Internaţionale, Bălţi. – Bălţi  :  S.  n., 2019 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-132-67-1.

Partea a 3-a. – 2019. – 64 p. : tab. – Antetit.: Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi. – Texte : lb. rom., slovacă, rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3369-0-1.

[656.2.02+004]:377.4(082)=135.1=161.1=162.4

L 74

Uzul, Simion.

Jurnalul unui chirurg / Simion Uzul ; ed., concepţie graf., design: Ruslan Condrat. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 94 p.

Numele adevărat al aut.: Simion Carp. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3363-5-2.

821.135.1(478)-34:617

U 99

Un secol de poezie română scrisă de femei, 1990-2019 : [în vol.] / antologie de Alina Purcaru, Paula Erizanu ; concepţie graf.: Vitalie Coroban ; fot. de Irisz Kovacs. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (Cartier de colecţie / coord.: Em. Galaicu-Păun, Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-86-093-2 ; Nr 24). – ISBN 978-9975-86-390-2.

Vol. 1. – 2019. – 246 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-86-391-9.

821.135.1-82+821.135.1(478)-82 

U 60

Gatman, Diana.

În împărăţia lui Mate : Curs opţional : Clasa a 4-a / Diana Gatman. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3353-6-2.

51(075.2)

G 24

„Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare = Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: Inter- and Pluridisciplinary Stduies : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 08-09 noiembrie 2019 / col. red.: Vitalie Ojovanu (red. resp.) [et al.]. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Print-Caro, 2019. – 360 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de filosofie şi bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova, Asoc. pentru Filosofie din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex.

ISBN 978-9975-56-701-5.

61+17(082)=135.1=111=161.1

S 19

Благоразумная, Ольга.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Основы менеджмента” для студентов экономических специальностей / Благоразумная Ольга, Робу Елена, Трифонова Лариса ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 23 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 20 (9 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3277-7-0.

005(076.5)

Б 681

Благоразумная, Ольга.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Предпринимательство” для студентов подготовительных курсов / Благоразумная Ольга, Робу Елена, Трифонова Лариса ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 20 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 20 (5 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3277-8-7.

334(076.5)

Б 681

Благоразумная, Ольга.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Основы предпринимательства” для студентов, изучающих данный курс / Благоразумная Ольга, Робу Елена, Трифонова Лариса ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 32 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 25 (14 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3277-9-4.

334(076.5)

Б 681

Робу, Елена.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Основы маркетинга” для студентов факультета Экономических знаний / Робу Елена, Благоразумная Ольга, Трифонова Лариса ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 56 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (7 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3371-0-6.

339.138(076.5)

Б 681

Благоразумная, Ольга.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Менеджмент человеческих ресурсов” для студентов факультета Экономических знаний / Благоразумная Ольга, Балан Игорь ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 27 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 25 (10 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3371-1-3.

005.95/.96(076.5)

Б 681

Благоразумная, Ольга.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Менеджмент проектов” для студентов специальности „Бизнес и управление” и студентов  цикла 2 – магистратура / Благоразумная Ольга, Балан Игорь ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 29 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 25 (11 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3371-2-0.

005.8(076.5)

Б 681

Благоразумная, Ольга.

Методические указания по составлению учебного портфолио по дисциплине „Инновационный менеджмент и технологии” для студентов специальности: 0413.1 – Бизнес и управление / Благоразумная Ольга, Робу Елена, Трифонова Лариса ; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Фак. экон. знаний, Каф. „Бизнес и управление, междунар. экон. отношения, туризм”. – Кишинэу : ULIM, 2019. – 35 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31 (6 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3371-3-7.

005(076.5)

Б 681

Zhao Lihong

Pasărea cu cuibul pe nor / Zhao Lihong ; graf. de Maria-Cristina Dabija. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 52 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3304-3-5.

821.581-1=135.1

Z 59

Colesnic, Iurie.

Basarabia necunoscută : Ediţie în 3 volume / Iurie Colesnic. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „C(art)ier” / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8). – ISBN 978-9975-86-362-9.

[Vol.] 3. – 2019. – 527 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 517-527. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-86-392-6.

94(478)(092)

C 62

Colun, Vladimir.

Masaj terapeutic : Tehnica de masaj TM după metoda Vladimir Colun : Atlas metodico-practic / Vladimir Colun ; red. resp.: Roşcovan-Aliev Nina ; Şcoala de Masaj „SPA Therapy”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 43 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-56-702-2.

615.825(084.42)

C 62

Colun, Vladimir.

Masaj terapeutic : Tehnica de masaj TM după metoda Vladimir Colun : Îndrumar metodico-practic : Pentru maseuri, kinetoterapeuţi, asistenţi medicali / Vladimir Colun ; red. resp.: Roşcovan-Aliev Nina ; Şcoala de Masaj „SPA Therapy”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 83 p.

Referinţe bibliogr.: p. 78 (20 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-703-9.

615.825(036)

C 62

Calancea, Lilia.

Regina nopţii : Roman / Lilia Calancea ; concepţia graf., cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. a 3-a, rev. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 197 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-0-0336-0.

821.135.1(478)-31

C 13

Patraşcu, Dumitru.

Leadership educaţional / Dumitru Patraşcu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 455 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 421-431. – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-75-0.

37.07

P 44

Димитрова, Иваничка.

Буквар : Учебник по български език и литература за 1. клас / Иваничка Димитрова, Екатерина Дериволкова, Снежана Никифорцева ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 176 p.

650 ex.

ISBN 978-9975-85-189-3.

373.3.016:811.163.2

Д 464

Български  език и литература : Учебник за 2 класс / Иваничка Димитрова, Екатерина Дериволкова, Снежана Никифорцева [и др.] ; comisia de evaluare: Zinaida Neagu [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 176 p.

650 ex.

ISBN 978-9975-85-190-9.

811.163.2+821.163.2.09(075.2)

Б 949

Манолаки, В. В.

Относительные показатели физической работоспособности борцов вольного стиля PWC170 (V) с применением специфических нагрузок : Монография / Манолаки В. В., Мруц И. Д., Манолаки В. Г. ; науч. ред.: Дорган В. П. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. – Кишинэу : USEFS, 2019. – 346 p. : fig., tab. color.

Bibliogr.: p. 337-346. – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-77-3.

796.81.012

М 236

International Trends in Academic Library Development / editors: Ane Landøy, Silvia Ghinculov, Angela Repanovici ; ed. board: Natalia Cheradi [et al.] ; Min. of Education, Culture and Research, The project „Modernization of Academic Library Services in Moldova”. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 180 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3354-5-4.

027.7(082)

I-58

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Elena Mămăligă [et al.]. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2019 – . – ISBN 978-9975-4353-4-5.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 4, noiembrie 2019. – 2019. – 54 p. : graf. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Disponibil: http://bnm.md/ro/content/raportul-asupra-inflatiei-nr4-noiembrie-2019. – ISBN 978-9975-3357-1-3.

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Bujor, Cristina.

Obişnuitul neobişnuit / Cristina Bujor ; il.: Veronica Mariţ. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-332-4.

821.135.1(478)-34-93

B 90

Gheorghe Cutasevici – optzeci de ani : Felicitări, dedicaţii, corespondente, gânduri, reflecţii / prez. graf.: Roman Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2019. – 96 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-122-93-1.

821.135.1(478).09(092)

G 40

„Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”, conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” (21 ; 2019 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria 21 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-3370-1-4.

Vol. 1. – 2019. – 257 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3370-2-1. 

082:378.637(478-25)=135.1=161.1 

P 93

„Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”, conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” (21 ; 2019 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria 21 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-3370-1-4.

Vol. 2. – 2019. – 409 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3370-3-8.

082:378.637(478-25)=135.1=161.1 

P 93

„Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”, conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” (21 ; 2019 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria 21 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-3370-1-4.

Vol. 3. – 2019. – 386 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3370-4-5.

082:378.637(478-25)=135.1=161.1 

P 93

„Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”, conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” (21 ; 2019 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria 21 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-3370-1-4.

Vol. 4. – 2019. – 269 p. : fig. color, tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., germ. alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3370-5-2.

082:378.637(478-25)=00 

P 93

Гуцул, Вера Филимоновна.

Формула успеха : 4 класс / Гуцул Вера Филимоновна. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3353-7-9.

373.3.015

Г 977

Трифанова-Мыйня, Лидия.

Какое счастье, скажу я, что есть прекрасная семья / Трифанова-Мыйня Лидия. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 28 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-87-545-5.

821.135.1(478)-1-93

Т 691

„Actualităţi în domeniul cercetării în nursing. Realizări şi perspective la cei 75 ani ai CEMF „Raisa Pacalo”, conferinţă naţională cu participare internaţională a elevilor din colegiile de medicină. (8 ; 2019 ; Chişinău). Actualităţi în domeniul cercetării în nursing. Realizări şi perspective la cei 75 ani ai CEMF „Raisa Pacalo”, Materialele Conferinţei a 8-a Naţionale cu participare internaţională a elevilor din colegiile de medicină, 15 noiembrie 2019 / red. resp.: Mariana Negrean. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 162 p. : fig. color, fot., tab.

Antetit.: Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”. – Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 75 ex.

ISBN 978-9975-89-143-1.

616-082.8-03+377.8(478-25)(082)=135.1=131.1 

A 16

Nasakina Daria. Un An Nou fericit = Happy New Year. Moldovan carpet / Daria Nasakina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Poliviz-Design”). – Ofset color. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3247-7-9.

Nasakina Daria. Snowflake. Moldovan carpet / Daria Nasakina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Poliviz-Design”). – Ofset color. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3247-8-6.

Stoletnäya, Ana.

Bukvalik : Gagauz dili hem literatura : 1-ci jklasa deyni / Ana Stoletnäya, Iulia Cimpoieş-Belanciuc ; comisia de evaluare: Ludmila Grec [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 192 p.

2050 ex.

ISBN 978-9975-85-191-6.

373.3.016:811.512.165

S 89

Stoletnäya, Ana.

Gagauz dili hem literatura : 2-ci klasa deyni : üüretmäk kiyadı / Ana Stoletnäya, Ekaterina Kilçik ; comisia de evaluare: Ludmila Grec [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 176 p.

2050 ex.

ISBN 978-9975-85-192-3.

811.512.165+821.512.165.09

S 89

Rotari, Dorina.

Orientări moderne în ştiinţa literară: perspectiva canonică şi cea revizionistă : Suport de curs / Dorina Rotari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 128 p.

Bibliogr.: p. 120-128 (93 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-61-7.

821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.8)

R 82

160 de pagini cu poveşti. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 160 p. : des. color. – (Cărţi cu sunete, ISBN 978-9975-143-74-5).

500 ex.

ISBN 978-9975-143-81-3.

821-34-93

O-86

English : Workbook : Level A 1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. „Prut”), 2019 (Combinatul Poligrafic). – 72 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-454-2.

811.111(075.2)  

E 57

Ciocan, Iulian.

Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă : [în vol.] / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-512-9.

[Vol.] 13. – 2019. – 87 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-0-0337-7  (Arc). – ISBN 978-0-929849-58-4 (Europa Liberă).

070:[323(478)+659.3] 

C 51

„Identităţile Chişinăului. Oraşul interbelic”, conferinţă internaţională (5 ; 2018 ; Chişinău). Identităţile Chişinăului. Oraşul interbelic : Materialele Conferinţei Internaţionale, Ediţia a 5-a, 1-2 noiembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 284 p. : fig., fot. – (Seria : „Istorii şi Documente Necunoscute – IDN” : Culegere de studii ; C 8 / coord.: Sergiu Musteaţă, ISBN 978-9975-61-871-7).

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Dir. Cultură a Primăriei Mun. Chişinău, al Grupului Civic pentru Patrimoniu Cultural şi al Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova. – 200 ex.

ISBN 978-9975-0-0338-4.

94(478-25)(082)=135.1=111=161.1 

I-34

Diug, Eugen.

Biofarmacie şi farmacocinetică : Compendiu / Eugen Diug, Diana Guranda, Cristina Ciobanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. de Farmacie, Catedra de Tehnologie a Medicamentelor. – (ed. a 2-a compl.). – Chişinău : Medicina, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 204 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 199-204. – 150 ex.

ISBN 978-9975-82-152-0.

615.015:661.12(075.8)

D 53

Protocoale clinice standardizate şi algoritmi de conduită pentru unităţile de primire urgente / Ninel Revenco, Ina Palii, Svetlana Hadjiu [et al.] ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Societatea de Pediatrie din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop. (SDC). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3360-4-8.

616-053.2(083) 

P 95

Hipsteri, bobos şi clase creative / coord.: Ciprian State, Dinu Guţu. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 320 p. : fig., fot. – (Colecţia „C(art)ier” / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-393-3.

821.135.1.09 

H 64

Morari, Marina.

Educaţie muzicală : Manual pentru clasa a 2-a / Marina Morari, Alexandru Borş, Eugen Coroi ; comisia de evaluare: Lilia Salinschi [et al.] ; note muz.: Olga Ciuntu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 96 p. : des. color, n. muz.

35300 ex.

ISMN 979-0-3480-0400-6.

ISBN 978-9975-85-193-0.

78(075.2) 

M 89

Panoramic ART … : [almanah]/ Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova ; aut. proiect, prez. graf.: Simion Zamşa ; aut. concepţie şi sel. imagini: Mihai Potârniche ; red. coord.: Tudor Stavilă ; imagini: Iurie Foca [et al.]. – Chişinău : Bons Offices, 2019 – . – ISBN 978-9975-87-545-5.

… 2017-2018. – 2019. – 200 p. : fot., fot. color, imagini color. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 700 ex. – ISBN 978-9975-87-546-2.

73/76(478)(082) 

P 24

Dodu, Maria.

Creşte mândru băieţel / Maria Dodu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 40 p. : des. color.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-381-7.

821.135.1(478)-1-93 

D 61

Pavel, Vasile.

Proboteşti faţă de Racovăţ şi Mihai Viteazu / Vasile Pavel ; Inst. de Filologie Rom. „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Colormania”). – 244 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3199-1-1.

94(477-22)+94(498-22)  

P 46

Bujor, Ala.

Cahier de français : niveau A 1 : exercuces, jeux, coloriaqe / Ala Bujor, Cezaria Vasilache. – Chişinău : Epigraf : Arc, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-333-1 (Epigraf). – ISBN 978-9975-0-0339-1 (Arc).

811.133.1(076.5)

B 90

Bujor, Ala.

Cahier de français : niveau A 1.1 : exercuces, jeux, coloriaqe / Ala Bujor, Cezaria Vasilache. – Chişinău : Epigraf : Arc, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-334-8 (Epigraf). – ISBN 978-9975-0-0340-7 (Arc).

811.133.1(076.5)

B 90

Bujor, Ala.

Cahier de français : niveau A 1.2 : exercuces, jeux, coloriaqe / Ala Bujor, Cezaria Vasilache. – Chişinău : Epigraf : Arc, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-335-5 (Epigraf). – ISBN 978-9975-0-0341-4 (Arc).

811.133.1(076.5)

B 90

Национальные интересы Молдовы в дискурсе исторических и современных вызовов: к70-летию профессора В. А. Саковича : коллективная монография / Сакович В. А., Бенюк В. А., Квилинкова Е. Н. [и др.] ; под ред.: В. А. Бенюка, Е. Н. Квилинковой ; Ин-т межуднар. отношений Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 436 p.

Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 403-431. – 150 ex.

ISBN 978-9975-56-704-6.

327(478)(082)=135.1=161.1

Н 355

Diferential Diagnosis in International Medicine : [pentru uzul studenţilor] / Natalia Caproş, Tatiana Dumitraş, Svetlana Nichita [et al.] ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 447 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.

ISBN 978-9975-56-705-3.

616-07(075.8)

D 41

Кайдалов, Леонид Алексеевич.

Методика временного расчета психофизиологических состояний организма человека / Леонид Кайдалов, Юлия Кайдалова. – Тираспол : Б. и., 2019 (ГУИПП „Бендерская тип. „Полиграфист”). – 48 p. : fig.

Bibliogr.: p. 46 (6 tit.). – În red. aut. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3351-3-3.

159.91:612.821

К 150

Trosc şi Bob : Colorez roboţei / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-673-2.

087.5  

T 87

Meunică : Colorez pisicuţă pis-pis-pis / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-674-9.

087.5  

M 62

Biban : Colorez lumea acvatică / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-675-6.

087.5  

B 51

Lilica : Colorez jucării pentru fetiţe / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – ((Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-676-3.

087.5  

L 61

Lică : Colorez jucării pentru băieţi / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-682-4.

087.5  

L 59

Unu-doi : Colorez cifrele / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-677-0.

087.5

U 61 

Cavalerul roşu : Colorez cavaleri pe cai / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-678-7.

087.5

C 31

Lăbuş : Colorez căţelul Lăbuş / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-679-4.

087.5

L 12

ABC : Colorez alfabetul / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-680-0.

087.5

A 11

Nif-Nif : Colorez 16 poveşti / pict.: Petru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-681-7.

087.5

N 72

„Calitatea serviciului educaţional – imperativ pentru un învăţământ profesional competitiv”, conferinţă naţională a cadrelor didactice din Colegiile de medicină (8 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa a 8-a naţională a cadrelor didactice din Colegiile de medicină „Calitatea serviciului educaţional – imperativ pentru un învăţământ profesional competitiv”, noiembrie 2019 / red. şt.: Ludmila Botnarciuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 411 p. : fig. color, fot., tab.

Antetit.: Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 144 ex.

ISBN 978-9975-89-144-8.

377.091:61(082)=00

C 14

Documente privitoare la cotidian şi viaţa de familie din Basarbia în secolul al XIX-lea : [în vol.] / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Istorie ; ed.: Teodor Candu, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”) – . – ISBN 978-9975-3367-1-0.

Vol. 1 (1813). – 2019. – 424 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume., geogr.: p. 395-424. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3367-2-7.

94(478)”1813″(093.2)=135.1=161.1 

D 61

Arseni, Alexandru.

Drept constituţional şi instituţii politice : Tratat : [în vol.] / Alexandru Arseni ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Public. – Ed. a 2-a, rev. şi adjustată conform reglementărilor normative. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-39-6.

Vol. 2. – 2019. – 320 p. – Cuprins, pref. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex. – ISBN 978-9975-149-62-4.

342.4/.5(075)

A 83

Bienala Internaţională de Gravură BIG – 2019 : Ediţia a 5-a, Chişinău / Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Secţia Grafică ; trad. texte: Elena Popov, Stela Glavan ; echipa red.: Vasile Sitari, Alexandru Ermurache ; juriul: Atena-Elena Simionescu (preşedinte) [et al.] ; fot.: Iurie Foca, Gelu Negură. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., fot.

Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-547-9.

75/76:069.9(100)=135.1=111 

B 52

„Filosofia şi perspectiva umană”, conferinţă ştiinţifică (2018 ; Chişinău). Filosofia şi perspectiva  umană  :  materialele  Conferinţei  Ştiinţifice  consacrată  Zilei  Mondiale  a  Filosofiei,  15  noiembrie  2018,  Chişinău  / red. coord.: Maria Duca. –  Chişinău  :  USDC,  2019  (Tipogr. „Biotehdesign”). – 148 p. 

Antetit.: Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Inst. de Istorie. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex.

ISBN 978-9975-108-86-7 (Biotehdesign).

1/14(082)=135.1=161.1

Auguste Baillayre şi contemporanii / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; aut. concepţie şi coord.: Tudor Zbârnea ; fot.: Iurie Foca. – Chişinău : Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 35 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-87-549-3 (Tipogr. „Bons Offices”).

75.071.1:069(478-25)

A 92

Conferinţa ştiinţifică anuală : [a Muzeului Național de Artă al Moldovei] : Culegere de comunicări : ediţiile 2018, 2019 / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; coord.: Lucia Postica. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 167 p. : reprod., reprod. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-548-6.

7.0(082)

C 65

Marin, Mariana.

Limba şi şi literatura română : Clasa a 2-a : Ghid de implementare a manualului / Mariana Marin, Daniela State, Tatiana Niculcea ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p. : fig., tab. – (Cartier educaţional, ISBN 978-9975-79-896-9).

Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (29 tit.). – 2100 ex.

ISBN 978-9975-86-394-0.

37.016:[811.135.1+821.135.1.09] 

M 39

Busuioc, Aureliu.

Unchiul din Paris : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 184 p. – (Colecţia „Cartier Popular” / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Aureliu Busuioc, ISBN 978-9975-86-039-0).

500 ex.

ISBN 978-9975-86-395-7.

821.135.1(478)-31

B 96

Dezvoltare personală : Ghid de proiectare didactică : Clasele 5-12 : [în vol.] / aut.: Marin Mariana, Bob Maria, Boguş Rodica [et al.] ; coord.: Marin Mariana, Nastas Svetlana. – [Chişinău] : Învăţătorul modern, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”) – . – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7). – ISBN 978-9975-59-193-5.

Vol. 2. – 2019. – 122 : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-59-194-2.

373.5.091(082) 

D 35

„Дополнительное педагогическое образование: ресурс развития кадрового потенциала”, международная очно-заочная научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Дополнительное педагогическое образование: ресурс развития кадрового потенциала” : Материалы Международной очно-заочной научно-практической конференции, (16 октября 2019 года) / под общ. ред.: В. В. Проценко ; редкол.: В. В. Улитко [и др.]. – Тираспол : ИРОиПК, 2019 (Тип. „Теслайн”). – 198 p.

Antetit.: Гос. образоват. учреждение доп. проф. образования „Ин-т развития образования и повышения квалификации”. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3373-0-4.

37.091(082)

Д 681

Terminologie vestimentară : Dicţionar ilustrat român-englez / Natalia Procop, Valentina Negru, Livia Sîrbu [et al.] ; consultant şt.: Elena Musteaţă ; recenzenţi şt.: Aurelia Hanganu, Ana Simac ; trad. lb. engl.: Ludmila Şimanschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Soc., Econ., Umanistice şi Arte, Inst. Patrimoniului Cultural [et al.]. – Chişinău : Gunivas, 2019 (Tipogr. „Fox Trading”). – 144 p. : fig., fot. color.

Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 137-140. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3374-0-3.

687(038)=135.1=111

T 45

Colorez şi mă distrez : 5+. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 48 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0342-1.

087.5 

C 62

Colorez şi mă distrez : 4+. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 48 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0343-8.

087.5 

C 62

Colorez şi mă distrez : 3+. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 48 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0344-5.

087.5 

C 62

Colorez şi mă distrez : 2+. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 48 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0345-2.

087.5 

C 62

Lungu, Viorelia.

Teoria şi metodologia educaţiei prospective / Lungu Viorelia ; coord. şt.: Nicolae Silistraru ; Univ. Tehn. din Moldova, Dep. Ştiinţe Socio-Umane. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „MS Logo”). – 224 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 192-203 (249 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3327-5-0.

37.015

L 92

Zaporojanu, Ada.

Copilărie – tril de ciocârlie / Ada Zaporojanu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. Balacron”). – 52 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-72-382-4.

821.135.1(478)-8-93

Z 32

Ciobanu, Mihai.

Un Templu al medicinei în care Arhanghelul Mihail este la el acasă : Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” : 19 decenii la hotarul dintre suferinţă, vindecare şi credinţă / Mihai Ciobanu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 284 p. : fig., fot.

Bibliogr.: p. 275-278 (63 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-72-400-5.

614.2(478)(091)

C 51

Herghiligiu, Ionuţ Viorel.

Environmental management: EMS as organizational complex process / Ionuţ Viorel Herghiligiu. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (Tipogr. „PIM”, Iaşi). – 546 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 365-393. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-452-6.

504.06

H 51

Liturghier misionar / trad. şi comentarii: ieromonah Petru Pruteanu.– Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 300 p.

Bibliogr.: p. 291-299. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3360-5-5.

271.2-528

L 66

Erupţia dinţilor : Ghid metodic : pentru studenţi, rezidenţi şi medici stomatologi/ Artemisia Nicolau-Gorea, Alexei Terehov, Corneliu Năstase [et al.] ; sub red. Gheorghe Nicolau. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : fig.

Bibliogr.: p. 32 (10 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3360-6-2.

616.314-001.5(075.8)

E 73

Posţan, Liliana.

Recrutare sindicală: Ghid pentru creşterea numărului de membri / Liliana Posţan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Ericon”). – 68 p. : fig., tab.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (6 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3119-2-2.

331.105.44(035)

P 87

Ludmila Toma : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul editorial „Moldavica” ; alcăt.: Svetlana Miron ; dir. gen.: Elena Pintilei. – Chişinău : BNRM, 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 151 p. – (Seria „Plasticienii Moldovei”, ISBN 978-9975-4493-6-6).

Text : lb. rom., rusă. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3361-8-5.

016:[75/76.072.3+929(478)]

L 89

Пармакли, Д. М.

Основы экономической теории : (учебное пособие) / Д. М. Пармакли ; Комрат. гос. ун-т, Научно-исслед. центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 218 p.

Bibliogr.: p. 218 (8 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3312-3-4.

330(075.8)

П 183

Дудогло, Т. Д.

Основы статистики : (Учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комрат. гос. ун-т, Научно-исслед. центр „Прогресс”. – Комрат : Б. и., 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 206 p.

Bibliogr.: p. 200 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3312-4-1.

311(075.8)

Д 815

Ghidirim, Gherasim.

„Odă” Frăţiei Române : (Poem satiric antiunionist) / Gherasim Ghidirim. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 83, [1] p.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-202-5.

821.135.1(478)-1

G 49

Lupan, Ştefan.

Trec anii ca clipele / Ştefan Lupan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sirius”). – 80 p. : fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-57-268-2.

821.135.1(478)-94

L 93

Отгон, Лариэль.

Иммерсия пространств / Лариэль Отгон. – [Кишинэу] : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 127 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3360-7-9.

821.161.1-1

O-809

Doni, Gheorghe.

Totul e altfel decât ştim că este / Gheorghe Doni ; pref.: Mihai Cimpoi ; cop.: Liubov Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 136 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-401-2.

821.135.1(478)-1

D 67


Sellou, Abdel.

Tu mi-ai schimbat viaţa : mărturie : Povestea de viaţă care a inspirat filmul „Invincibilii” / Abdel Sellou ; pref. de Philippe Pozzo di Borgo cu participarea lui Caroline Andrieu ; trad. din lb. fr., note de Ioana Pléty ; cop.: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 236 p.

Tit. orig.: Tu as changé ma vie. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3349-1-4.

821.133.1-94

S 43

Учебная тетрадь по истории : 10 класс / группа авт.: Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Chişinău : Balacron, 2019. – 88 p. : h.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-66-683-1.

94(100)+94(=135.1)(075.3)

У 910

Cheia lui Oedip : Ghicitori / sel., introd., notă asupra ed., glosar, bibliogr. şi ref. de Tudor Colac. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 124 p.

Referinţe bibliogr.: p. 110-113. – Ind. tematic alf. al ghicitorilor: p. 103-107. – 500 ex.

ISBN 978-9975-84-107-8.

398.6

C 40

Никулча, Татьяна.

Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 2-го класса / Татьяна Никулча, Анжела Кара, Анна Вартик ; экспертная комиссия: Лора Кокырла [и др.] ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : fig., fot.

Изд. из фин. источников М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – 9000 ex.

ISBN 978-9975-3353-8-6.

37.017.93(075.2)

Н 653

Астрологический прогноз : Молдова … год / [сост.]: Ирина Красильникова. – [Ed. a 11-a]. – [Кишинэу] : Media Toms, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-4417-5-9. – ISSN 1857-3592.

… 2020. – 2019. – 32 p. – F. f. de tit. – 4800 ex. – ISBN 978-9975-3243-9-7.

133.52(478)

A 913

Calcea, Andrei.

Legenda serviciului intelegent [! inteligent] : Orheieanul, colonelul Trofim Macrinici / Andrei Calcea ; consultanţi: Viorel Bolboşenco [et al.]. – Orhei : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 354 p.

Referinţe bibliogr.: p. 344-349. – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-203-2.

355.40(478)(092)

C 13

Ţărnă, Ecaterina.

Conflictologie : Note de curs / Ecaterina Ţărnă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 275 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 265-274 (234 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 264 (14 tit.).

ISBN 978-9975-134-76-7.

316.48(075.8)

T 23

Dobre, Elena.

Procedura insolvenţei : principii, actori, atribuţii / Elena Dobre. – Chişinău : Garomont-Studio, 2019. – 246 p.

Bibliogr.: p. 222-224 (35 tit.). – Lista lucr. şt.: p. 232-246. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-77-4.

347.736

D 58

Chiriac, Teo.

Fricţiunea dintre totul şi nimic : Teofanii în format A4 / Teo Chiriac ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 177 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0346-9.

821.135.1(478)-4

C 43

Nicolae Lupan, disidentul şi jurnalistul : [în vol.]/ elab. de Sergiu Musteaţă şi Elena Varta. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-0-0347-6.

Vol. 1 : La microfonul Europei Libere (1978-1988). – 2019. – 513 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume proprii : p. 506-511. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex. – ISBN 978-9975-0-0348-3.

070+659.3:323.22/.28

N 60

Ohrimenco (Boţan), Aliona.

Metodologia activităţilor extracurriculare la preşcolari : (Suport de curs cu sarcini de lucru individual pentru studenţii pedagogi) / Ohrimenco (Boţan) Aliona, Chirilov Vasile ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. Ştiinţe ale Educaţii şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 108 p.

Bibliogr.: p. 106-107 (21 tit.). – 28 tit.

ISBN 978-9975-134-78-1.

373.2.091(075.8)

O-34

Albu, Luminiţa.

Roboţi şi mecanisme inteligente: Carte de colorat / Luminiţa Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chişinău : Libelula (PROMO Plus), 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 27 p. : il.

4000 ex.

ISBN 978-9975-3306-6-4.

087.5

A 33

Niculiţă, Ion.

Cercetările sitului arheologic Potârca din Rezervaţia Cultural-Naturală Orheiul Vechi / Ion Niculiţă, Sergiu Matveev, Andrei Nicic ; Univ. de Stat din Moldova, LCŞ „Tracologie”. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 202 p. : fig., fig. color.

Bibliogr.: p. 65-68. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3354-6-1.

902/904(478)

N 71

Cugetări ale personalităţilor din Basarabia (1940-2019) : Gând şi cuvânt / sel.: Ala Bujor ; cop. (pict.): Andrei Mudrea. – Ed. a 2-a, rev. şi completată. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 448 p.

Bibliogr.: p. 391-397. – Ind. tematic : p. 438-443. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 600 ex.

ISBN 978-9975-60-336-2.

821.135.1(478)-84

C 93

Graiuri basarabene actuale : Texte dialectale. Glosar. Studii / Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; red. coord.: Stela Spînu ; ref. şt.: Vasile Pavel. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 342 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-108-87-4.

811.135.1’282.2(478)

G 75

Jurnal săptămânal la Europa Liberă : [în vol.] / Radio Europa Liberă. – [Chişinău] : Arc : Radio Europa Liberă, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – (radio europa liberă, 978-9975-61-844-1). – ISBN 978-9975-61-441-2.

[Partea] a 15-a : noiembrie 2018 – noiembrie 2019 / coord.: Valentina Ursu. – 2019. – 492 p. : fot. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-0-0349-0 (Arc). – ISBN 978-0-929849-62-1 (Europa Liberă).

[070+654(4)]:659.3(082)

J 93

Булгар, Степан.

Кодекс чести гагауза – правила жизни, основанные на обычаях и древних культурных традициях народа = Gagauz namuz kodeksi – halkiın adetlerinä göräyaşamak kuralları / Степан Булгар ; науч. ред.: Ирина Константинова. – Komrat : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 36 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 20, 36 (10 tit.) şi în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-89-145-5.

39+94(=512.165)(478)=161.1=512.165

Б 907

„Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2018 ; Chişinău). Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale = State, security and human rights in condition of information society : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, [13-14 decembrie 2018, Chişinău] / coord.: Rodica Ciobanu, Veronica Mocanu ; col. red.: Andrei Negru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 557 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Public. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-108-88-1.

34+32:316.772(082)=135.1=161.1

S 79

Prezenţe georgiene în Moldova / Ambasada Georgiei în Rep. Moldova ; [contribuţii]: Vitalie Ciobanu, Valentina Cosmescu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 36 p. : fot., fot. color.

Referinţe bibliogr.: p. 36. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-550-9.

929:94(478+479.22)

P 91

De Souza, Elias Brasil.

Daniel / Elias Brasil de Souza ; trad.: Andreea Pleşcan ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3). – ISBN 978-9975-3360-8-6.

ianuarie-februarie-martie 2020. – 2019. – 108 p. – 1550 ex. – ISBN 978-9975-3360-9-3.

27-29

S 70

De Souza, Elias Brasil.

Daniel / Elias Brasil de Souza ; trad.: Andreea Pleşcan ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4). – ISBN 978-9975-3375-0-2.

ianuarie-februarie-martie 2020. – 2019. – 160 p. – 840 ex. – ISBN 978-9975-3375-1-9.

27-29

S 70

Де Соуза, Элиас Брейзил.

Книга Даниила / Элиас Брейзил де Созуа ; пер.: Л. Евдокимова ; отв. ред.: П. Давыдов. – Chişinău : Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Пособие по изучению Библии в Cубботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4). – ISBN 978-9975-3375-2-6.

1 квартал 2020 года. – 2019. – 192 p. – 1370 ex. – ISBN 978-9975-3375-3-3.

27-29

С 679

Де Соуза, Элиас Брейзил.

Книга Даниила / Элиас Брейзил де Созуа ; пер.: Л. Евдокимова, М. Коробцова ; отв. ред.: П. Давыдов. – Chişinău : Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Пособие по изучению Библии в Cубботней школе : c комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0). – ISBN 978-9975-3375-4-0.

1 квартал 2020 года. – 2019. – 256 p. – 540 ex. – ISBN 978-9975-3375-5-7.

27-29

С 679

Supravegherea şi controlul tusei convulsive : Ghid practic / col. de aut.: Victoria Bucov, Alexei Ceban, Anatolie Melnic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p.

Bibliogr.: p. 40 (11 tit.). – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3375-6-4.

616.921.8-084

S 95

Diagnosticul de laborator al Campylobacter în probe umane şi produse alimentare : Indicaţii metodice / col. de aut.: Halacu Ala, Burduniuc Olga, Prudnicionoc Svetlana [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 41 p.

Referinţe bibliogr.: p. 41 (15 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3375-7-1.

579.25:616-078(076.5)

D 36

Ciuntu, Ioan.

În lumina cuvintelor – Aforisme / Protoiereu-mitrofor Ioan Ciuntu ; pict.: Valeria Triboi. – Chișinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 336 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3375-8-8.

821.135.1(478)-84

C 55

Ciuntu, Ioan.

Prin defileul cuvintelor : dicţionar laic-creştin / Protoiereu-mitrofor Ioan Ciuntu ; pict.: Valeria Triboi. – Chișinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 648 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-3375-9-5.

27-29

C 55

Prinţese : Carte de colorat / il.: Ivanca Costru. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 48 p.

1450 ex.

ISBN 978-9975-3209-8-6.

087.5

P 92

Mă distrez şi colorez / il.: Ivanca Costru, Sergiu Gavriliţa. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 48 p.

2400 ex.

ISBN 978-9975-3209-9-3.

087.5

M 14

Морарь, Марина.                                                     

Музыкальное воспитание : Учебник для 2-класса / Марина Морарь, Александру Борш, Еуджен Корой ; comisia de evaluare: Lilia Salinschi [et al.] ; note muz.: Olga Ciuntu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 176 p.

650 ex.

ISMN 979-0-3480-0401-3.

ISBN 978-9975-85-194-7.

78(075.2)

М 790

Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional : Monografie / Alexandru Burian, Natalia Chirtoacă, Oleana Chindîbaliuc [et al.] ; red. coord.: Alexandru Burian ; Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice, Centrul de Cercet. Juridice. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-149-63-1.

Partea a 2-a. – 2019. – 170 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 168-169 (20 tit.), la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex. – ISBN 978-9975-149-64-8.

[327+323](478)=135.1=111=161.1

R 37

Popovici, Radmila.

Unica / Radmila Popovici ; trad.: Daniela Barda ; pref.: Gheorghe Grigurcu ; postf.: Octavian Soviany ; cop.: Teodor Buzu ; graf.: Teodor Buzu. – Chişinău : UNU, 2019 (Tipogr. „Fox Trading”). – 70 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3376-0-1.

821.135.1(478)-1=131.1

P 83

Saga Catedrei de Neurochirurgie, 1999-2019 : [în 2 vol.] / Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman” ; resp. ed.: Grigore Zapuhlîh. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3377-0-0.

Vol. 1. – 2019. – 128 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3377-1-7.

378.661(478-25)(091):616.8-089

S 14

Cojocaru, Vasile Gh.

Competenţă. Performanţă. Calitate : concepte şi aplicaţii în educaţie / Vasile Gh. Cojocaru ; ref. şt.: Maia Borozan-Cojocaru, Vladimir Guţu. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 296 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 288-290 (64 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3377-2-4.

37.091

C 61

Manolache, Constantin.

Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de master / Constantin Manolache, Natalia Albu, Svetlana Cebotari ; coord.: Igor Sofronescu ; Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Lb. Străine. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „A. Lupan”, 2019 (Biroul editorial al Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”). – 32 p.

Referinţe bibliogr.: p. 31 (11 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3331-3-9.

378(076.5)

M 26

Bezniţchi, Sergiu.

∏ cuvânt : Jocurile foamei de cuvinte : Culegere de cuvinte şi sensuri încrucişate / Sergiu Bezniţchi, Igor Guzun ; design şi graf.: Corneliu Comendant ; colaje: Maria Iurskaia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 152 p. : fig. color.

2020 ex.

ISBN 978-9975-87-551-6.

821.135.1(478)-84  

B 50

Cartaleanu, Tatiana.

Proiectele interdisciplinare ca instrument de învăţare şi de evaluare / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 124 p. : tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 400 ex.

ISBN 978-9975-134-79-8.

37.091

C 27

O voce unică şi originală în peisajul teatral basarabean / aut.-coord.: Dina Haşcu-Ghimpu ; CCA Ginta Latină. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Sirius”). – 60 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-57-269-9.

792(478-25)(091)

O-95

Gumeniţă, Mihail.

Briză de toamnă / Mihail Gumeniţă ; cop.: Liubov Cebanu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 92 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-402-9.

821.135.1(478)-1

G 95

Ghid de conversaţie român-rus-englez-german / Asoc. Intern. a Transportatorilor Auto din Moldova „AITA”, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Intern. „CIPTI”. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Europress”). – 232 p.

Text : lb. rom., engl., germ., rusă. – Bibliogr.: p. 228-229 (32 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-72-403-6.

811-25=135.1=161.1=111=112.2

G 49

Rotaru, Veronica.

O înaintare a vieţii / Veronica Rotaru. – Chişinău : Iutastan, 2019. – 79 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-3-2.

821.135.1(478)-94

R 82

„Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (7 ; 2019 ; Chişinău). Inovaţii pedagogice în era digitală : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Ed. a 7-a, 29-30 noiembrie 2019, Chişinău, Republica Moldova / coord.: Simion Caisîn. – Chişinău : IFC, 2019. – 439 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3325-9-0.

37:004(082)=135.1=161.1

I-55

The Use of Modern Education and Informational Technologies for the Trening of Professional Competences of the Students in Higher Education Institutions : Articles, December 6-7, 2019, Bălţi / sci. com.: Mitrofan Ciobanu [et al.] ; org. com.: Liubov Zastînceanu [et al.]. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 315 p. : fig.

Antetit.: Rep. of Moldova Alecu Russo Balti State Univ. – Texte : lb. rom., engl., rusă alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3369-3-2.

378.091(082)=00

U 90

Cojuhari, Tamara.

Diversitatea florei din Grădina Botanică a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală : Ghid informativ / Tamara Cojuhari, Gheorghe Postolache, Sergiu Pană ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Lexon Prim, 2019. – 144 p. : fig., tab. color.

Referinţe bibliogr.: p. 135-140 (105 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3367-3-4.

582:58(478-25)

C 61

The Contemporary  Issues  of  the  Socio-Humanistic  Sciences”,  international scientific conference (10  ;  2019  ;  Chișinău). The Contemporary  Issues  of  the  Socio-Humanistic  Sciences : International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the foundation of Faculty of Social and Educational Sciences : Program and Working Papers, Chisinau, December 5th-6th, 2019 / sci. com.:  Ilian  Galben [et al.] ; org. com.: Svetlana Rusnac. – Chișinău  :  ULIM,  2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 139 p.

Antetit.: Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Social and Educational Sciences, Doctoral School of Econ., Social and Informational Technologies Sciences. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3371-4-4.

082:378

C 69

Собор, Евгений.

Любовь и жизнь как враг любви, или Третий путь к мудрой политике / Евгений Собор. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 312 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3377-3-1.

32

С 548

Ciuntu, Angela.

Nefrologie pediatrică / Angela Ciuntu, Ninel Revenco, Jana Bernic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 323 p.

Bibliogr.: p. 304-323 (292 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-706-0.

616.61-053.2(075.8)

C 55

Parascheva (Emilia Ţurcanu), monahine.

Treime sfântă, slavă ţie / Monahinea Parascheva (Emilia Ţurcanu) ; pref.: Octavian Moşin ; resp. de ed.: Ecaterina Negară ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 90 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-404-3.

27-29=135.1=161.1

P 33

Zanet, Todur.

Gagauzia (Gagauz Yeri) Avtonomiyasına Yol : (patretlerdä) = The Way to Gagauzian Autonomy : (in images) / Todur Zanet ; text lb. engl.: Tatiana Dragneva. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 252 p.

Tit., text paral.: lb. engl., găgăuză. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-72-405-0.

323.1(478-29)=512.165=111

Z 28

Particularităţi juridice, fiscale şi contabile aferente activităţii entităţilor din turism : (indicaţii metodice) / Mihai Manole, Corina Cauşan, Aliona Lîsîi [et al.] ; red. şt.: Valeriu Efremov ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Univ. „Petre Andrei” din Iaşi, România. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 194 p. : fig.

100 ex.

ISBN 978-9975-3340-6-8.

657:338.48(076.5)

P 36

Aspecte structurale ale organelor şi ţesuturilor cavităţii bucale :Manual : pentru studenţi, rezidenţi şi medici stomatologi / Corneliu Năstase, Alexei Terehov, Gheorghe Nicolau [et al.] ; sub red.: Gheorghe Nicolau. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 293 p. : fig.

Bibliogr.: p. 292-293 (39 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3377-4-8.

616.31-001

A 88

Zîgar, Mihail.

Imperiul trebuie să moară : Istoria revoluţiilor ruse prin personalităţi. Anii 1900-1917 / Mihail Zîgar ; trad., note şi ind. de nume de Antoaneta Olteanu. – Chişinău : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 688 p. – (Cartier istoric / col. coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Ind. de nume : p. 673-688. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-396-4.

94(47)”1900/1917″

Z 63

English : Teacher’s Book : Levels A1.1, A1.2, A1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.] ; comisia de evaluare: Daniela Munca-Afteniev [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 164 p.

1650 ex.

ISBN 978-9975-0-0350-6.

811.111(075)

E 57

Biologie : Teste sumative : clasa a 6-a / Lidia Dencicov-Cristea, Sterpu Tamara, Statii Tatiana [et al.]. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei) – . – ISBN 978-9975-73-226-0.  

Varianta „A”. – 2019. – 24 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-73-227-7.

57(079)

B 53

Biologie : Teste sumative : clasa a 6-a / Lidia Dencicov-Cristea, Sterpu Tamara, Statii Tatiana [et al.]. – Chișinău : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei) – . – ISBN 978-9975-73-226-0.

Varianta „B”. – 2019. – 24 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-73-228-4.

57(079)

B 53

Никулча, Татьяна.

Духовно-нравственное воспитание : 2 класс : Методологический гид / Татьяна Никулча, Анжела Кара, Анна Вартик ; экспертная комиссия: Лора Кокырла [и др.] ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 64 p.

Bibliogr.: p. 63 (10 tit.). – Изд. из фин. источников М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3353-9-3.

37.017.93(075.2)

Н 653

„Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine”, colocviu ştiinţifico-practic (4 ; 2019 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic „Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în  predarea limbilor străine”, (Ediţia a 4-a), 19 aprilie, 2019, Chişinău / com. şt.: Svetlana Corcevschi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 113 p. : tab.

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-65-5.

37.016:81’243(082)=00

A 88

Abramihin, Cezara.

Îndrumar metodic privind realizarea programului de practică de producţie la Ciclul 1, specializarea „Managementul resurselor umane”, anul 2 / Cezara Abramihin ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Resurse Umane, Afaceri Publice Şi Comunicare”. – Ed. a 2-a. – Chişinău : ASEM, 2018. – 28 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-75-963-2.

378.147:005.95/.96(076.5)

A 13

Abramihin, Cezara.

Îndrumar metodic privind realizarea programului de practică de licenţă la Ciclul 1, specializarea „Managementul resurselor umane”, anul 3 / Cezara Abramihin ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Resurse Umane, Afaceri Publice Şi Comunicare”. – Ed. a 2-a. – Chişinău : ASEM, 2018. – 28 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-75-964-9.

378.147:005.95/.96(076.5)

A 13

Păsat, Dumitru.

Interferenţe filosofice germano-române : Festin dialogal / Dumitru Păsat ; pref.: Vasile Ţapoc ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 240 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-406-7.

1/14

P 38

Lupaşcu-Bohanţov, Alexandru.

Teatrul de televiziune : între canonul modern şi formatul postmodern / Alexandru Lupaşcu-Bohanţov ; Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 248 p.

Bibliogr.: p. 244-248 (113 tit.). – 350 ex.

ISBN 978-9975-60-337-9.

792.9

L 93

Cuşnir, Valeriu.

Particularităţile calificării juridice a infracţiunilor economice : (Note de curs) / Valeriu Cuşnir, Andrei Nastas ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Fac. Protecţie Pază şi Securitate, Catedra Protecţiei Pază şi Securitate, Acad. de Studii Econ. a Moldovei [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 160 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3340-7-5.

343.37(075.8)

C 96

Caută şi ascultă. Lumea mea : Carte sonoră : 60 de imagini sonore. – Chişinău : Arc, 2016 (Imprimat în China). – 11 p. – (Seria „Touch-it”, ISBN 978-9975-61-869-4).

Tit. orig.: Search and listen. My World. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0351-3.

087.5

C 31

Caută şi ascultă. Animalele : Carte sonoră : 60 de imagini sonore. – Chişinău : Arc, 2016 (Imprimat în China). – 11 p. – (Seria „Touch-it”, ISBN 978-9975-61-869-4).

Tit. orig.: Search and lisen. Animals. – F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0352-0.

087.5

C 31

Bucuriile iernii. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 48 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-82-0.

087.5

B 87

Surprize de la Moş Crăciun. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 49 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-83-7.

087.5

S 95

Sirkeli, Galina.

Köklenmiş duygular / Galina Sirkeli, Aleksandra Marinova ; önsöz: Todur Zanet. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 64 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-407-4.

821.512.165(478)-8

S 60

Boguş, Angela.

Îndrumar metodic privind realizarea practicii de producţie, specializare „Administraţie publică”, anul 2, licenţă / Angela Boguş ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 28 p.

În red. aut. – 10 ex.

ISBN 978-9975-75-965-6.

378.147:351(076.5)

B 63

Boguş, Angela.

Îndrumar metodic privind realizarea programului de practică, specializare „Administraţie publică”, anul 3, licenţă / Angela Boguş ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Resurse Umane, Afaceri Publice şi Comunicare”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 28 p.

În red. aut. – 10 ex.

ISBN 978-9975-75-966-3.

378.147:351(076.5)

B 63

Botez, Stela.

Fata cu cobza : Etnoroman / Stela Botez ; cop.: Corneliu Comendant. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p.

Referinţe bibliogr.: p. 111 (15 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-87-552-3.

821.135.1(478)-31

B 72

100 de scriitori notorii ai lumii : Viaţa. Activitatea. Opera / alcăt.: Ala Bujor

[et al.]

. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 400 p.

800 ex.

ISBN 978-9975-60-338-6.

821(100).09(092)

O-10

„Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială”, conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (14 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială”. Sesiunea ştiinţifică „Bunăstarea şi incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice”, Ed. a 14-a, 10-11 octombrie, 2019 / com. org.: Alexandru Stratan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2019. – 204 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Centrul de Cercet. Demografice. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3378-0-9.

314:316.42(082)=135.1=161.1

C 84

Scutelnic, Ghenadie.

Diagnosticul şi tratamentul stricturilor uretrale la bărbaţi : Recomandare metodică / Ghenadie Scutelnic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 34 p.

Bibliogr.: p. 31-32 (28 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-153-7.

616.643-07-08(076.5)

S 39

Ţarălungă, Antip.

Omul minune – Gheorghe Ivanov = Георгий Иванов – человек из будущего / Antip Ţarălungă ; cop.: Antip Ţarălungă, Victor Sacaliuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 376 p.

Tit., text, rez. paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 250 ex.

ISBN 978-9975-84-108-5.

821.135.1(478)-83=135.1=161.1

Ţ 22

Modă & Stil. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 49 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-84-4.

087.5

M 84

Producerea prunelor : Manual tehnologic / Popa Sergiu, Cumpanici Andrei, Braghiş Alexandra [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 196 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 194-196 (52 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-707-7.

634.22+631.5(075)

P 94

Синицару, Лариса.

Общая психология : (методическое пособие для студентов Психологического факультета) / Лариса Синицару ; Кишин. гос. пед. ун-т им. Иона Крянгэ. – Кишинэу : Pulsul Pieţii, 2019. – 133 p.

Bibliogr.: p. 112 (13 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3342-3-5.

159.9(075.8)

C 384

Nicolae Osmochescu : A fi jurist – vocaţia unei vieţi : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publică de Drept ; alcăt.: Silvia Antufiev, Petru Racu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 156 p. – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1).

50 ex.

ISBN 978-9975-134-80-4.

016:[34+929(478)]

N 60

Ungureanu, Larisa.

Chişinăul în filme : Studiu filmografic / Larisa Ungureanu ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Secţia „Memoria Chişinăului”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 252 p. – (Colecţia „Chişinăuiana”, ISBN 978-9975-134-83-5).

Ind. auxiliare : p. 221-243. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-82-8.

791.43.072.2(478-25)

U 52

Posţan, Liliana.

Educaţie nonformală : Note de curs / Liliana Posţan ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 96 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Bibliogr.: p. 92-95 (53 tit.).

ISBN 978-9975-76-291-5.

37.015(075.8)

P 87

Glavan, Aurelia.

Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral / Aurelia Glavan ; coord.: Nicolae Bucun. – Chişinău : UST, 2019. – 179 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 157-164 (157 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-292-2.

616.831-005.1-082:159.9

G 61

Pavlenko, Lilia.

Psihologia relaţiilor de familie : Crestomaţie / Pavlenko Lilia ; coord. şt.: Valentina Botnari ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie, Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău : UST, 2019. – 191 p.

Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-293-9.

37.018:316.356.2(075.8)=135.1=161.1

P 47

Pavlenko, Lilia.

Training-ul psihosocial şi dezvoltarea personală : Culegere de exerciţii pentru desfăşurarea activităţilor de trening / Pavlenko Lilia ; coord. şt.: Valentina Botnari ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra de Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău : UST, 2019. – 191 p.

Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-76-294-6.

37.091:316.612(076)

P 47

Ungur, Cristina.

Potenţialul investiţional al pieţei de asigurări din Republica Moldova : Monografie / Ungur Cristina, Timuş Angela ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ. – Chişinău : INCE, 2019. – 150 p.

Bibliogr.: p. 129-142 (203 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3378-1-6.

368(478):339.727.22

U 52

Movileanu, Pavel.

Paradigmele ştiinţelor economice : [în vol.] / Pavel Movileanu ; red. şt.: Corina Zagaevschi, Gheorghe Illadi ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Rev. şi completat. – Chişinău : INCE, 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”) – . – ISBN 978-9975-3378-2-3.

Vol. 2. – 2019. – 355 p. – Bibliogr.: p. 351-355 (90 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3378-3-0.

330

M 92

Chronicles of Daily Life in a Contemporary Context„, iinternational  scientific  symposium  (2019 ; Greece). International Scientific Symposium ” Chronicles of Daily Life in a Contemporary Context „, October 23rd-25th, 2019, Leptokaria, Greece : Program and Abstracts /  com. şt.: Eleonora Brigalda [et al.] ; com. org.: Dorotheea Fleiss (preşedinte), Eleonora Brigalda (vicepreşedinte). – Chişinău  :  S.  n.,  2019  (Tipogr.  „Aora plus”). – 40 p.

Antetit.: DFEWA E. V. Professional Artistis Assoc. Germany/Romania, Assoc. of Visual Arts Teachers, Rep. of Moldova, Chiang Mai Univ. of Arts, Fac. of Painting [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3299-4-1.

7(082)=135.1=111=161.1

C 48

Былич, Наталья.

Откровения коллекционерки метафор / Наталья Былич. – Бэлць : Б. и., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 133 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-3369-4-9.

821.161.1(478)-1

Б 954

Baruzzi, Agnese.

Buburuza : Carte cu păpuşă de deget : 0+ / Agnese Baruzzi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 10 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0353-7.

821.131.1-1-93

B 35

Baruzzi, Agnese.

Iepuraşul : Carte cu păpuşă de deget : 0+ / Agnese Baruzzi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 10 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0354-4.

821.131.1-1-93

B 35

Baruzzi, Agnese.

Puiul de tigru : Carte cu păpuşă de deget : 0+ / Agnese Baruzzi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 10 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0355-1.

821.131.1-1-93

B 35

Baruzzi, Agnese.

Răţuşca: Carte cu păpuşă de deget : 0+ / Agnese Baruzzi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 10 p. : il.

3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0356-8.

821.131.1-1-93

B 35

„Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2019 ; Chişinău). Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice: (proiect instituţional) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Ediţia a 5-a, 6 decembrie 2019, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Aftimciuc Olga (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 173 p. : fig., tab.

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de Cercet. Şt. a USEFS. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-131-78-0.

378.091:796.07(082)=135.1=111=161.1

P 93

Aalbers, Catalina.

Positive Obligations of the State in the Domestic Violence Caselaw of the European Court of Human Rights: A Handbook for Justice Sector Practitioners to Ensure Access to Justice of Domestic Violence Vicitims / Catalina Aalabers, Natalia Vilcu ; Centrul de Drept al Femeilor. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 76 p.

Referinţe bibliogr.: p. 66-70. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-553-0.

341.645(4):341.231.14:343.55

A 11

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.