Cărţi în curs de apariţie, Iulie 2020

Cele mai faimoase istorii de groază şi mister / repovestite de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din engleză: Medeea Neguţescu ; ilustrații: Giovanni Abeille [et al.] ; coperta: Sarah Bocconi. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 122, [6] p. – (Colecția de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: The most beautiful Scary and Mystery Stories. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0386-5.

821-34-93

C 34

Mostovei, Andrei.

            Opțiuni privind instalarea implanturilor dentare endoosoase : Recomandare metodică pentru studenții anului 4, Facultatea de Stomatologie / Mostovei Andrei ; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 24 p. : fig., fig. color.

            Referinţe bibliogr.: p. 21 (5 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-82-170-4.

616.314-089.843(076.5)

M 91

Молдавский металлургический завод в лицах : 35 лет / ответственный редактор: Сычева Марина Ивановна. – Тираспол : Б. и., 2020 (ЗАО „Типар”). – 288 p. : fot. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-4463-5-8.

669(478-24)(092)

M 750

Vacalebre, Clarissa.

            L’architecture religieuse dans l’œuvre de Jean Fouquet / Vacalebre Clarissa. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 81 p. : reprod. color.

            Referințe bibliogr. în subsol.

            ISBN 978-9975-117-41-8.

75.071.1(44)

V-11

Laffrat, Jack.

            La révélation de Dieu : La vie de Dieu, des dieux et des anges avant et pendant la création de l’Univers jusqu’à l’émergence de l’Homo sapiens / Jack Laffrat, Patrice Mèrillet. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – ISBN 978-9975-117-43-2.

            Tome 1 : L’apocalypse de la Genèse. – 2020. – 70 p. : fig. – Referințe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-117-44-9.

27

L 14

 Sinawazo Kitambala, Jean-Pierre.

            Dieu cherche, aujourd’hui, un homme… / Jean-Pierre Sinawazo Kitambala. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – ISBN 978-9975-117-45-6.

            Vol. 2. – 2020. – 61 p. – Bibliogr.: p. 59. – ISBN 978-9975-117-46-3.

27

S 59

Nogbou, K. [Kadjo] Lucien.

            Approches pour une intercession efficace / Nogbou K. Lucien. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – ISBN 978-9975-117-47-0.

            Vol. 1. – 2020. – 56 p. : fig. – Referinţe bibliogr.: p. 51 (7 tit.). – Bibliogr.: p. 52 (5 tit.). – ISBN 978-9975-117-48-7.

27

N 83

Nogbou, K. [Kadjo] Lucien.

            Approches pour une intercession efficace / Nogbou K. Lucien. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – ISBN 978-9975-117-47-0.

            Vol. 2. – 2020. – 68 p. – Referinţe bibliogr.: p. 63 (7 tit.). – ISBN 978-9975-117-49-4.

27

N 83

Patraş, Tatiana.

Jocul didactic la chimie – metodă interactivă de motivare pentru instruire / Tatiana Patraş, Eduard Coropceanu, Aurelia Delibaltov ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Chişinău : S. n., 2020 ([Tipogr. „Print-Caro”]). – 151 p. : fig., fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 147-151 (61 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-755-8.

37.091:54(075)

P 44

Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor : [Universităţii Agrare de Stat din Moldova] / redactor şef.: Cercel Ilie [et al.] ; redactor coordonator: Liuțcan Valentina. – Chişinău : UASM, 2020. – 173 p.

Antetit.: Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Rep. Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr. şi alte lb. străine. – 70 ex.

ISBN 978-9975-64-313-9.

082:378.663(478-25)=00

T 48

Luchianenco, Lilia.

Poezia despre Şişiit şi Jijiit : Ghid metodologic pentru exersarea competențelor de comunicare verbală / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău : Luch Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. : il. color.

Bibliogr.: p. 32 (12 tit.).

ISBN 978-9975-151-25-2.

373.2.016

L-86

Luchianenco, Lilia.

Poezia despre „C-G-H” : Ghid metodologic pentru exersarea competențelor de comunicare verbală / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău : Luch Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 31, [1] p. : il. color.

Bibliogr.: p. 32 (12 tit.).

ISBN 978-9975-151-26-9.

373.2.016

L-86

Luchianenco, Lilia.

Poezia despre Rariuţă : Ghid metodologic pentru exersarea competențelor de comunicare verbală / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău : Luch Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 31, [1] p. : il. color.

Bibliogr.: p. 32 (12 tit.).

ISBN 978-9975-151-27-6.

373.2.016

L-86

Luchianenco, Lilia.

Poezia despre Sâsâit şi Zâzâit : Ghid metodologic pentru exersarea competențelor de comunicare verbală / Lilia Luchianenco ; consultant ştiinţific: Aurelia Racu. – Chişinău : Luch Education, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 31, [1] p. : il. color.

Bibliogr.: p. 32 (12 tit.).

ISBN 978-9975-151-28-3.

373.2.016

L-86

Calmâş, Valentina.

            Fundamentele nutriției umane : (Note de curs) / Valentina

Calmâș ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică. – Chişinău : ASEM, 2020. – 263, [1] p. : tab.

            Referințe bibliogr. la sfârșitul temelor. – 50 ex.

            ISBN 978-9975-75-980-9.

613.2:641.5(075.8)

C 14

Lisnic, Angela.

Ghid pentru practică la masteratul profesional „Didactica disciplinelor istorice” / Angela Lisnic ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra Istorie și Geografie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 52 p. : tab.

30 ex.

ISBN 978-9975-3432-5-1.

378.147:37.016:94

L-65

Gobjila, Ana.

Ghid metodologic pentru realizarea practicii pedagogice : Programul de studii Pedagogia Artelor Plastice (011) : Masterat (ciclul 2) / Ana Gobjila ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea „Arta Plastică și Design”, Catedra „Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 24 p. : tab.

15 ex.

ISBN 978-9975-3432-6-8.

378.147:73/76

G 64

Mostovei, Andrei.

            Options of endosseous dental implant placement : Methodological guide for the 4th year students, Faculty of Stomatology / Mostovei Andrei ; Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova, „Nicolae Testemiţanu” the State University of Medicine and Pharmacy, „Arsenie Guțan” Department of oral and maxillo-facial surgery and oral implantology. – Chişinău : Medicina, 2020. – 24 p. : fig., fig. color.

            Referinţe bibliogr.: p. 21 (2 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-82-171-1.

616.314-089.843(076.5)

M 91

Г 858

Stafi, Ion.

Basarabia : din nou despărţită de celelalte provincii surori : 1812, 1940, 1944, 1991 / Ion Stafi. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : S. n., 2020 [Tipogr. „Bons Offices”]. – 160 p. : fot.

       300 ex.

       ISBN 978-9975-87-707-7.

[94(478)+323(478)]:821.135.1(478).09

S 75

Olaru-Cemîrtan, Viorica.

            Teroarea stalinistă în RSSM, 1940–1941, 1944–1956: deportările, exilările în Gulag, foametea / Viorica Olaru-Cemîrtan. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 558, [2] p. : fot., tab.

            Rez.: lb. engl. – Bibliogr. p. 235-242. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 600 ex

            ISBN 978-9975-3300-2-2.

94(478)”1940/1941, 1944/1956″

O-39

Moraru, Vasile.

Analyse numérique matricielle : Notes de cours / Vasile Moraru, Daniela Istrati ; redactor-responsabil: Emilian Guțuleac ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 97 p.

Bibliogr.: p. 94-95 (12 tit). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-646-3.

519.6(075.8)

M 89

Димидевски, Оксана.

            Социально-бытовая адаптация детей с особыми образовательными потребностями в условиях вспомогательной школы : Методическое пособие для педагогов и родителей / Оксана Димидевски ; Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. И. Крянгэ, Кафедра Специальной Психопедагогики. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 64 p. : tab., fot. color.

            Bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – 100 ex.

            ISBN 978-9975-56-760-2.

376.1(075)

Д 464

Zaharia, Liliana.

Educaţie muzicală : Exerciţii şi fişe de evaluare : Clasa a 5-a / Liliana Zaharia. – Chişinău : Epigraf, 2020 [F.E.-P. „Tipografia Centrală”]. – 44 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-357-7.

78(079)

Z 18

Zaharia, Liliana.

Educaţie muzicală : Exerciţii şi fişe de evaluare : Clasa a 6-a / Liliana Zaharia. – Chişinău : Epigraf, 2020 [F.E.-P. „Tipografia Centrală”]. – 48 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-358-4.

78(079)

Z 18

Zaharia, Liliana.

Educaţie muzicală : Exerciţii şi fişe de evaluare : Clasa a 7-a / Liliana Zaharia. – Chişinău : Epigraf, 2020 [F.E.-P. „Tipografia Centrală”]. – 44 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-60-359-1.

78(079)

Z 18

Elogiu limbii române / antologie de Anatolie Ciobanu, Anatol Vidraşcu ; ilustraţii: Simion Zamşa, Alex Dimitrov. – Bucureşti ; Chişinău : Litera, 2020 ([Combinatul Poligrafic]). – 500, [12] p. : fot. – (Colecţia „Carte Pentru Toţi”, ISBN 978-9975-74-917-6).

Bibliogr.: p. 495-501.

ISBN 978-606-33-6300-9. – ISBN 978-9975-74-915-2.

[821.135.1+821.135.1(478)]:811.135.1(082)

E 44

Budevici-Puiu, Liliana.

Managementul proiectelor : Curs universitar / Liliana Budevici-Puiu ; Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Valinex”). – 127 p. : tab., tab., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 125-127 (36 tit.) şi în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-68-398-2.

005.8(075.8)

B 88

Тэуту, Инеса.

Умная математика : 4+ / Инеса Тэуту, Петру Желеску, Наталья Карабет. – [Chişinău] : Dorinţa, 2020 ([Tipogr. „Poligraf-Design”]). – 44 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-4463-6-5.

373.2:51-8

T 969

DL Creţu, Olesea.

Drept procesual penal : (Partea generală) : fișe, scheme, teste / Olesea Creţu, Oxana Popa ; coordonatorii ediţiei: Iurie Odagiu, Tudor Osoianu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Adriga Vis”). – 139, [11] p. : tab.

Bibliogr.: p. 137-139 (23 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3130-6-3.

343.1(075.8)

C 85

Belinschi, Valerian.

Un cuvânt despre Uzina electrotehnică din Bălți = Слово о Бельцком электротехническом заводе : Consacrată aniversării a 60-a de la fondarea uzinei / Valerian Belinschi ; traducători: Micaela Țaulean [et al.] ; consultant: Nicolae Bacinin ; Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi : S. n., 2020. – 118 p. : fot., fot. color.

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 80 (15 tit.). – Apare cu sprijinul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi. – 30 ex.

ISBN 978-9975-3309-4-7.

621.3(478-21)(091)

B 42

Mitru, Alexandru.

            Legendele Olimpului / Alexandru Mitru ; coperta: Iurie Babii. – [Ed. a 2-a.]. – Chişinău : Pro Libra, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 383, [1] p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3392-8-5.

821.135.1-343-93

M 82

Sah, Zéphirin.

            Societes et civilisations de L’ Afrique Noire precoloniale / Zéphirin Sah. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 82 p. : fot. color.

            Bibliogr.: p. 79-81. – Referinţe bibliogr. în subsol.

            ISBN 978-9975-3318-4-5.

930.85(6)

S 15

Messina, Stephane.

Les clés de la destinée / Stephane Messina. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 155 p.

ISBN 978-9975-3318-5-2.

27

M 60

Secke, Christian Stephan.

Utilisation des sous-produits agro-industriels pour l’amélioration de l’alimentation dans le système d’élevage porcin/avicole: Cas de l’arrondissement de Sangmélima / Secke Christian Stephan. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 68 p. : tab., fig., fot. color.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. p. 52-55.

ISBN 978-9975-3318-6-9.

338.439:636.4/.5(671.1)

S 42

Tedje, Sarra.

La femme née de Dieu triomphe de tout! / Sarra Tedje. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 52 p.

ISBN 978-9975-3318-7-6.

27-29

T 32

Somerville, Robert.

       Le chrétien & le monde : „Ne vous conformez pas au monde présent” / Robert Somerville. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 98 p.

ISBN 978-9975-3318-8-3.

27

S 68

Ngan Tonye, François Simon Pierre.

       Guide pratique sur la problématique du capital humain (CH) et le processus du développement durable dans les pays avec économie de transition (PET) / Ngan Tonye François Simon Pierre. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 54 p.

Bibliogr.: p. 51-53 (36 tit.).

ISBN 978-9975-3318-9-0.

331.101.262(6)

N 56

Kyanda Kaboza, Isaac Toto.

Impact et pétrographique sur la mise en place de la minéralisation cupro-cobaltifère de gisement de l’hôpital du personnel de Kolwezi/ Isaac Toto Kyanda Kaboza. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 42 p. : tab., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 40-41 (15 tit.).

ISBN 978-9975-3176-7-2.

55(672.4)

K 99

Ndayishimiye Bonja, Guillaume (sj).

Les vingt mystères du Rosaire / Guillaume Ndayishimiye Bonja, sj. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 148 p.

Bibliogr.: p. 142.

ISBN 978-9975-3226-6-9.

27

N 29

Ahyi, Gualbert René Ayayi.                

Le cas Camille : A propos des difficultés des prises en charges des affections psychiatriques en Afrique Noire / Gualbert René Ayayi Ahyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 42 p.

Referinţe bibliogr.: p. 40-41.

ISBN 978-9975-3226-7-6.

616.89(6)

A 29

Tankoua, Diane Sorelle.

Stay mine till the end : Comment sauver ma relation amoureuse avec 50 leçons incontournables pour une relation amoureuse réussies / Diane Sorelle Tankoua. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 79 p.

ISBN 978-9975-3226-8-3.

177.6

T 19

Sene, Biram.

Histoire, Mémoire et Economie politique dans la fiction de Toni Morrison / Biram Sene. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 315 p.

Bibliogr.: p. 298-308 (195 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-3226-9-0.

821.111(73).09

S 44

Beaudin, Bernard.

            Le nom de la jeune fille est Marie / Bernard Beaudin. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 55 p.

            Referinţe bibliogr. în subsol.

            ISBN 978-9975-3238-1-9.

27

B 39

Ngeh, Andrew.

Writing a critical essay : A practical guide for students / Andrew Ngeh, Elizabeth Ayuk-Etang. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 144 p.

Bibliogr.: p. 143-144. – Index: p. 140-142.

ISBN 978-9975-3238-2-6.

821.09(075.8)

N 56

Michaud, André.

Introduction to Electromagnetism According to Maxwell : (Electromagnetic mechanics)  / André Michaud. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 265 p. : fig., tab.

Tit. orig.: Introduction à l’électromagnétisme selon Maxwell. – Referinţe bibliogr.: p. 255-264 (100 tit.).

ISBN 978-9975-3238-3-3.

537.8

M 65

Michaud, André.

Introduction à l’électromagnétisme selon Maxwell : (Mécanique électromagnétique)      / André Michaud. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 272 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 263-272 (100 tit.).

ISBN 978-9975-3238-4-0.

537.8

M 65

Michaud, André.

Introducción al electromagnetismo según Maxwell : (Mecánica electromagnética)         / André Michaud. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 285 p. : fig., tab.

Tit. orig.: Introduction à l’électromagnétisme selon Maxwell. – Referinţe bibliogr.: p. 275-284 (100 tit.).

ISBN 978-9975-3238-5-7.

537.8

M 65

Michaud, André.

Einführung in den Elektromagnetismus nach Maxwell : (Elektromagnetische Mechanik)  / André Michaud. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 290 p. : fig., tab.

Tit. orig.: Introduction à l’électromagnétisme selon Maxwell. – Referinţe bibliogr.: p. 281-290 (100 tit.).

ISBN 978-9975-3238-6-4.

537.8

M 65

Abolou, Camille Roger.

Africontroverse : Critique des controverses africaines / Camille Roger Abolou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 219 p. : tab.

Bibliogr.: p. 177-215.

ISBN 978-9975-3238-7-1.

316.42(6)

A 12

Sadikisa Mulumbu, Guillain.

L’Amour : Un fait spirituel, psychologique ou acquis? / Guillain Sadikisa Mulumbu. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 48 p.

ISBN 978-9975-3238-8-8.

27

S 13

Răileanu, Nicolae.

Scriitorii când nu scriu… / 1111 fotografii de Nicolae Răileanu, concept, selectare, sistematizare, eseuri, comentarii de Mihai Ştefan Poiată. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în Ucraina). – 303, [1] p. : fot., fot. color.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0387-2.

77.03+821.135.1(478)-94

R 21

Цвиркун, Виктор.

            Дмитрий Кантемир. Последняя Легенда : История переноса останков Дмитрия Кантемира в Румынию / Виктор Цвиркун. – Chişinău : Cartdidact, 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 177, [3] p. : fot.

            Bibliogr.: p. 152-162 (131 tit.). – Index: p. 163-166. – 300 ex.

            ISBN 978-9975-3412-4-0.

94(478)(093)

Ц 286

Кожокару, Виолетта.

            Защита прав потребителей : Сборник задач / Виолетта Кожокару, Олеся Плотник ; Молдавский Государственный Университет, Юридический факультет. – Кишинэу : CEP USM, 2020. – 138, [1] p.

            Referinţe bibliogr.: p. 132-138 (59 tit.). – 50 ex.

            ISBN 978-9975-152-16-7

366.5(075.8)

Lavrentyeva, L. S.

            Gagauzians : Catalogue of the Kunstkamera collections / L. S. Lavrentyeva, N. G. Golant, D. E. Nikoglo ; scientific head: A. A. Novik ; responsible editors: A. A. Novik, S. S. Bulgar ; translators: M. A. Ilyina [et al.] ; Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences, Research Center of Gagauzia named after M.V. Marunevich. – Comrat ; St. Petersburg : S. n., 2020. – 189 p. : fig., fot. color.

            Tit. orig.: Гагаузы. Каталог коллекций кунсткамеры. – Referinţe bibliogr.: p. 179-181. – 100 ex.

            ISBN 978-9975-3427-2-8.

[008+39](512.165)(092):069.5(470)

L-29

Dereli-Nani, Elena.

Izvorul iubirii / Elena Dereli-Nani ; coordonator şi prefaţă: Maria Şalaru. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”) – .– ISBN 978-9975-58-196-7.

Cartea 1-a : Poezii creştine. – 2020. – 127, [1] p. : il. – 300 ex. – ISBN 978-9975-58-221-6.

821.135.1(478)-1

D 33

Scripnic, Serghei.

Moarte în rate / Serghei Scripnic ; [traducere: Daniel Luchi]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Logosprint”). – ISBN 978-9975-3326-0-6.

[Partea] 2. – 2020. – 164 p. – Tit. orig.: Смерть в рассрочку. – 150 ex. – ISBN 978-9975-3326-1-3.

821.161.1(478)-311.6

S 38

Скрипник, Сергей.

       Смерть в рассрочку / Сергей Скрипник. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Logosprint”). – ISBN 978-9975-3326-2-0.

[Часть] 2. – 2020. – 144 p. – 150 ex. – ISBN 978-9975-3326-3-7.

821.161.1(478)-311.6

C 454

Đuričković, Milutin.

            Cum au crescut gemenii : Povestiri umoristice pentru copii / Milutin Djurickovic ; traducere din limba sârbă de Eugenia Bălteanu ; coordonatorul ediției: Leo Butnaru. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 57 p. : fot. color.

            35 ex.

            ISBN 978-9975-89-163-9.

821.163.41-34-93

D 95

Romanenco, Maria.

Taina sufletului meu : Poezii / Maria Romanenco ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 87, [5] p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-429-6.

821.135.1(478)-1

R 70

Leal-Arcas, Rafael.

EU Energy Law and Policy : The External Dimension / Rafael Leal-Arcas et al. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 119 p.

Referinţe bibliogr.: p. 115-119 şi în subsol.

ISBN 978-9975-3417-5-2.

620.91:061.1EU

Ţopa, Tudor.

            Lumânările verzi ale memoriei / Tudor Ţopa ; coordonator: Boris Găină. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 248 p. : fot., tab.. fot. color.

            500 ex.

            ISBN 978-9975-151-31-3.

94(478)

T 76

Wery, Pascal.

            Les Enseignements de l’Ange / Pascal Wery. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – ISBN 978-9975-153-00-3.

            Tome 2 : Les origines de la vie. – 2020. – 441 p. – ISBN 978-9975-153-01-0.

57

W 57

Abega Ndjie, Marie Jeanne.

Comment réussir sa scolarité malgré l’Albinisme? / Marie Jeanne Abega Ndjie. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 105 p. : tab.

ISBN 978-9975-153-02-7.

376

A 12

Francois Baptesti, Tiaya.

Le chant des sirènes /Francois Baptesti Tiaya. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 134 p. : tab., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 131 (10 tit.).

ISBN 978-9975-153-03-4.

27

F 86

Bachar, Abdelghani.

 Le Maroc de l’économie verte : Bilan et perspectives / Abdelghani Bachar. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 106 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 101-104.

ISBN 978-9975-153-04-1.

[338.24+316.42+504.06](64)

B 13

Rougier, Laurence.

Retour à Marseille : Une enquête du Docteur Nathan Dunkerque / Laurence Rougier. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 71 p.

Referinţe bibliogr.: p. 69.

ISBN 978-9975-153-05-8.

821.133.1-31:902/904

R 85

Randle, Guillermo.

       Descubrir la acción de Dios / Guillermo Randle. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 62 p.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-06-5.

27

R 24

Mandina, Modeste.

Elle est précieuse, notre belle planète bleue : Petit traité des enjeux et défis de la transition écologique / Modeste Mandina. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 103 p.

ISBN 978-9975-153-07-2.

504.06

M 22

Batifol, Dominique.

       Un traitement innovant pour la névralgie occipitale : la toxine botulique / Dominique Batifol, Pierre-Jacques Finiels. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 63 p. : fig., fig. color.

Bibliogr.: p. 53-63 (81 tit).

ISBN 978-9975-153-08-9.

616.833-009.7-08

B 37

Wa-Mbali, Daniel.

An integrated framework for mobile Ad Hoc Nework Security / Daniel Wa-Mbali. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 47 p. : fig. color.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 41-42.

ISBN 978-9975-153-09-6.

004.7

W 37

Бесарабски гердан – 2020 : Алманах на литературни творби на бесарабските автори / Фондация „Български дух” ; съставители: Иван Аловатски [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Print Caro”). – 287, [5] p.
 Texte : lb. bulgară, găgăuză, rusă. – 300 ex.
 ISBN 978-9975-56-761-9.
821-82=163.2=161.1=512.165
Б 530

Eseul românesc / selecţia textelor, cuvânt înainte, fişe biobibliografice de Adrian Ciubotaru. – Chişinău : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic) – 278, [2] p. – (Colecţia „Câmpul de lectură”, ISBN 978-9975-85-222-7)
            Referinţe bibliogr. în note. – 1000 ex.
            ISBN 978-9975-85-223-4.
821.135.1-4-82+821.135.1(478)-4-82
E 77

Plăieşu, Raisa.

Oratio mentis : Versuri creştine / Raisa Plăieşu ; coperta: Diana Odobescu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 151, [1] p. : fot., il.

150 ex.

ISBN 978-9975-58-222-3.

821.135.1(478)-1

P 70

Costov, Cristina.

Antologia +1 = Антология +1 / Costov Cristina ; traducere:Costov C. – Chişinău : Ancestrala, 2020 (Tipografia „Reclama”). – 132 ; 148 p. : fot., fot. color.

Aut. este indicat pe cop. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Proiect realizat din donații. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3419-2-9.

376.4:159.922.762

C 77

Kulciţki, Veaceslav.

Strategia sintezei organice. Principii generale și noțiuni fundamentale : Suport de curs / Veaceslav Kulciţki ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Departamentul Chimie, Matematică și Informatică. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 94 p. : fig.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 50 ex

ISBN 978-9975-89-164-6.

547(075.8)

K 91

Tăutu, Inesa.

Păsări / Inesa Tăutu. – [Chişinău : Dorinţa], 2020 ([Tipogr. „Poligraf-Design”]). – [16] p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-92-9.

087.5

T 28

Балан, Евгений.

В начале последнего века / Евгений Балан. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Primex Com”) – . – ISBN 978-9975-3347-0-9.

Том 2. – 2020. – 306 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3347-2-3.

821.161.1(478)-1

Б 201

Alexandru Plămădeală: un promotor al frumuseţii clasice / coordonator: Vasile Malaneţchi ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 319, [1] p. : fot., fot. color. – (Personalităţi Notorii, ISBN 978-9975-67-955-8).

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 600 ex.

ISBN 978-9975-85-224-1.

730.071.1(478)

A 39

Educația pentru diversitate : Ghid pentru adulții care lucrează cu copiii și în interesul acestora : Set de instrumente / editor: Zorica Trikic ; contribuitori și coautori: Zorica Trikic

[et al.]

; coordonare și adaptare: Cornelia Cincilei, Olga Olevschi ; traducere din engleză de Victoria Solovei ; Asociația Internațională Pas cu Pas, Leiden–Olanda. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 118, [2] p. : fig., tab. color.

Tit. orig.: Education for diversity. Program for adults working with and for children. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-60-363-8.

37.035

E 19

Spânu, Constantin.

            Iulian Filip. Între linie şi culoare / Constantin Spânu. – Chișinău : Prut Internațional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 219, [1] p. : fot., il color.

Apare cu sprijinul Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-54-481-8.

821.135.1(478).09:73/76

S 72

Andronic, Larisa.

Bazele citogenetice ale variabilității genetice la plantele de cultura în condiții de patogeneză virală / Andronic Larisa ; redactor științific: Duca Maria ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 236 p. : fig., tab., fig. color.

Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 197-225 (439 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-762-6.

633/635

A 55

Gheţoi, Petru.

Caiet de scriere : cu litere de tipar / Petru Gheţoi ; concepţie şi prezentare grafică: Petru Gheţoi. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Casa Poveştilor, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-696-1.

373.2.016:811.135.1

G 46

Gheţoi, Petru.

Caiet de scriere : Pregătirea mâinii pentru scris / Petru Gheţoi ; concepţie şi prezentare grafică: Petru Gheţoi. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Casa Poveştilor, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 9975-66-697-3.

373.2.016:811.135.1

G 46

Ghețoi, Petru.

Caiet de scriere la matematică / Petru Gheţoi ; concepţie, ghicitori şi prezentare grafică: Petru Gheţoi. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Casa Poveştilor, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-698-5.

373.2.016:51

G 46

Ghețoi, Petru.

Caiet de scriere : Alfabetul / Petru Gheţoi ; concepţie, ghicitori şi prezentare grafică: Petru Gheţoi. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Casa Poveştilor, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des.

F. f. de tit. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-66-699-2.

373.2.016

G 46

Dabija, Nicolae.

Mulţumesc pentru că te iubesc : Versuri și Aforisme cu ilustrațiile autorului / Nicolae Dabija ; copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 318 p. : il.

Cu semn de carte. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3420-5-6.

821.135.1(478)-8

D 11

„На одно крыло — серебряная, На другое — золотая…” : Сборник статей памяти Светланы Рябцевой = „One her wing is silver, The other one is made of gold…” : Selected papers in memory of Svetlana Ryabtseva / составители и ответственные редакторы : Р. А. Рабинович, Н. П. Тельнов ; обложка : Д. А. Топал ; Университет Высшая антропологическая школа. – Кишинэу : Stratum Plus, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 508 p. : fig., fot., fig., fot. color., 35 p. il. color. – (Библиотека „Stratum” = Library „Stratum”, ISBN 978-9975-3198-0-5).

Tit., cuprins, rez. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. engl., rusă. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3343-7-2.

902/904(082)=111=161.1

Н 120

Шаповалов, Борис.

Республика Молдова в Великой Отечественной войне, 1941 – 1945 гг. : Документы, цифры, факты / авторы-составители: Борис Шаповалов, Виктор Гайчук, Олег Рыбаков ; Союз офицеров Республики Молдова, Национальный Координационный Комитет „Победа”. – Кишинэу : Lexon-Prim, 2020. – 400 p. : fot., fig., fot color.

Cuvânt înainte paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 385-389. – Изд. при поддержке президента РМ [и др.]. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-4463-8-9.

94(478)”1941/1945″(093)

Ш 241

       Anul 2019 în imagini / Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”. – Chișinău : Moldpres, 2020 (Tipogr. „Universul”). – 36 p. : fot. color.

Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-47-182-4.

[323.2+008](478)(084.12)

A 64

Garaba Coşcodan, Larisa.

La bunici : (poezii pentru copii) / Larisa Garaba Coșcodan. – Chişinău : Ancestrala, 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 35, [1] p. : il color.

200 ex.

ISBN 978-9975-3419-3-6.

821.135.1(478)-1-93

G 19

Iavorschi, Victor.

Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa 6-a / Victor Iavorschi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia din Orhei). – 338 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-221-5.

51(076.1)

I-31

Mpoyi, Well.

            Le secret d’un vieillard a un gosse / Well Mpoyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 96 p.

            ISBN 978-9975-153-10-2.

821.133.1-31

M 92

Gmakouba, Wankpaouyare.

       Evaluation de la qualité des soins de PTME du VIH / Wankpaouyare Gmakouba, Cakpo Hénock, Djinguebey Raoul. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 88 p. : fig., tab color.

       Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr.: p. 81-85 (46 tit).

            ISBN 978-9975-153-11-9.

616.98:578.828HIV(674.3)

G 62

Gmakouba, Wankpaouyare.

       Caractéristiques socioculturelles, économiques des mères et mortalité néonatale au Bénin / Wankpaouyare Gmakouba, Cakpo Hénock, Djinguebey Raoul. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 77 p. : fig., tab., fig., tab color.

Bibliogr.: p. 65-73.

ISBN 978-9975-153-12-6.

314.13/.14-053.31(668.2)

G 62

Atancheil, Michel.

L’orgueillus cretinus : Les tribulations d’un fils prodigue amoureux / Michel Atancheil.– Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 68 p.

            ISBN 978-9975-153-13-3.

821.133.1-2

A 90

Lifese, Leonard.

Quelle heure est-il? / Leonard Lifese.– Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 75 p. : fig., fot. color.

ISBN 978-9975-153-14-0.

27

L-61

Kamango Selemani Sheta Sheta.

Rivalités entre Jésus et Muhammad : La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf / Kamango Selemani Sheta Sheta. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 140 p.

Referinţe bibliogr.: p. 134.

ISBN 978-9975-153-15-7.

27:28

K 19

Garçon, Jeff.

Vulnérabilité socio-spatiale de la ville du Cap-Haïtien face aux risques d’inondation, cas de la section communale de Petite-Anse / Jeff Garçon. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 95 p. : tab., fig., fot. color.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 79-84.

ISBN 978-9975-153-16-4.

614.8+556.166(729.4)

G 19

Fetus Roc, Jean Berson.

Christ: Le mystère de Dieu / Jean Berson Fetus Roc. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 110 p.

ISBN 978-9975-153-17-1.

27

F 44

Haidara, Hamadoun A.

       Emoluments des sciences sociales : Sociologie / Hamadoun A. Haidara. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 90 p. : tab.

Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 90.

ISBN 978-9975-153-18-8.

316

H 16

Turner, Catherine.

Keep your new teachers from running out the door : Designing new teacher induction programs / Catherine Turner. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 44 p.

Referinţe bibliogr.: p. 35-44.

ISBN 978-9975-153-19-5.

37.091

T 95

Parfait, Benoit.

Gestion des dimensions humaines et de la quatrième dimension / Benoit Parfait. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 101 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 100.

ISBN 978-9975-153-20-1.

27

P 34

Darii, Natalia.

            Luminiţe : Educaţia moral-spirituală : clasa a 4-a : Activități interactive pentru elevi / Natalia Darii, Victoria Stratan, Mariana Marin (coordonator). – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 68 p. : fig., tab. – (Colecţia: „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-3038-5-9)

            1000 ex.

            ISBN 978-9975-3300-3-9.

37.017.93(076.6)

D 19

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 12-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 64 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3376-4-9.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Учебная тетрадь по истории : 10 класс / группа авторов: Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Тип. „Fox Trading”). – 100 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3376-5-6.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

У 910

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 10-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 100 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3376-6-3.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 8-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 88 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3376-7-0.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 7-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 76 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3376-8-7.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Учебная тетрадь по истории : 5 класс / группа авторов: Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Тип. „Fox Trading”). – 96 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3376-9-4.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

У 910

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 5-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 96 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3329-1-0.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Учебная тетрадь по истории : 9 класс / группа авторов: Корина Лунгу, Виорика Бужор, Светлана Василаки [и др.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Тип. „Fox Trading”). – 75, [1] p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3329-2-7.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

У 910

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 9-a / grupul de autori: Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 75, [1] p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3329-3-4.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în 4 volume] / Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova ; colegiul de redacţie: O. Tulgara, C. Bortici. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”) – . – ISBN 978-9975-3385-1-6.

·       Vol. 2. – 2020. – 169 p. : tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3385-3-0. – 100,00 lei.

691(085.2)

C 29

Cele mai captivante aventuri povestite vreodată / adaptate de Stefania Leonardi Hartley ; traducere din limba engleză: Medeea Neguţescu ; ilustrații: Valeria Abatzoglu [et al.] ; coperta: Sarah Bocconi. – Chişinău : Arc, 2020 (Imprimat în China). – 128 p. – (Colecția de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: The most beautiful Adventure Stories. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0390-2.

821-34-93

C 34

Negara, Ecaterina.

Israelul gelos : cu dragoste despre Iisus în modernitate / Ecaterina Negara. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 97 p.

Bibliogr.: p. 96-97. – 100 ex.

ISBN 978-9975-89-165-3.

821.135.1(478)-97

N 38

Ткач, Л. Т.

            Производственная преддипломная практика в магистратуре: содержание и реализация : Учебно-методическое пособие / Л. Т. Ткач, В. А. Гелло, О. А. Иовва ; Приднестровский Государственный Университет им. Т. Г. Шевченко, Факультет педагогики и психологии, Кафедра дошкольного, специального образования и педагогического менеджмента. – Тираспол : ПГУ, 2020. – 143, [1] p. : tab.

            Referinţe bibliogr.: p. 39-40 (14 tit.). – 150 ex.

            ISBN 978-9975-150-54-5.

378.147(075.8)

T 484

            Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа : 25 июня 2020 г. = The conference dedicated to Associate Professor L. L. Popa : June 25, 2020 : Материалы / ответственный редактор: Филипенко С. И. ; организационный комитет: Филипенко С. И. (председатель) [и др.]. – Тираспол : Eco-TIRAS, 2020 (Tipogr. „Arconteh”). – 248 p. : tab., fig. color.

            Antetit.: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко, Естественно-географический факультет, Молдавский Государственный Университет, Биолого-почвенный факультет, Кафедра зоологии и общей биологии ПГУ [и др.]. – Tit. paral.: lb engl., rusă. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex

            ISBN 978-9975-3404-3-4.

58(082)=135.1=111=161.1

K 652

Braghiş, Maria.

Proiectare de lungă durată : Clasa 1 / Braghiş Maria, Sarabaş Eugenia. – Chişinău : Interprint, 2020. – 93 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader

ISBN 978-9975-4463-9-6.

373.3.091

B 76

Braghiş, Maria.

Proiectare de lungă durată : Clasa a 2-a / Braghiş Maria. – Chişinău : Interprint, 2020. – 113 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader

ISBN 978-9975-3282-4-1.

373.3.091

B 76

Braghiş, Maria.

Proiectare de lungă durată : Clasa a 3-a / Braghiş Maria, Sarabaş Eugenia. – Chişinău : Interprint, 2020. – 129 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader

ISBN 978-9975-3282-5-8.

373.3.091

B 76

Braghiş, Maria.

Proiectare de lungă durată : Clasa a 4-a / Braghiş Maria, Sarabaş Eugenia. – Chişinău : Interprint, 2020. – 154 p. : tab.

Cerinţe sistem: PDF Reader

ISBN 978-9975-3282-6-5.

373.3.091

B 76

Adihartono, Wisnu.

Migration et soutien familial : Le cas des gays indonésiens à Paris / Wisnu Adihartono. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 365 p. : tab., fig. color.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Bibliogr.: p. 336-361. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-21-8.

[314.15+316.356.2]-055.3(=621.25)(44):305

A 21

Olteanu, Octav.

Recent Results on Markov Moment Problem, Polynomial : Approximation and Related Fields in Analysis / Octav Olteanu. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 94 p.

Referinţe bibliogr.: p. 89-93 (67 tit.).

ISBN 978-9975-153-22-5.

519.217

O-50

Amougou, Martial Patrice.

 Comprendre les mécanismes de promotion de l’enseignement des langues nationales au Cameroun : étude menée au Lycée Général Leclerc de Yaoundé / Martial Patrice Amougou, Amélie Tsapi Yomei. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 164 p. : fig., tab., fot. color.

Rez. paral.: lb. engl., fr. – Bibliogr. p. 153-157.

ISBN 978-9975-153-23-2.

37.02:81’26(671.1)

A 46

Caciagli, Mario.

            Com’era rossa la mia valle : Origini, apogeo e declino di una cultura politica / Mario Caciagli. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 405 p. : tab.

            Referinţe bibliogr. în subsol.

            ISBN 978-9975-153-24-9.

32(450)

C 11

Ayikwa, Lutete Christian.

Theory of planned behaviour and the effects of social marketing factors on sexual behaviours in South Africa / Lutete Christian Ayikwa. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 269 p. : fig., tab.

Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 232-252.

ISBN 978-9975-153-25-6.

316.62/.64+[616.98:578.828HIV](6-13):303

A 98

Тешлер, Симона.

Волшебство стучит в окошко : Сказка в стихах ; Cтихи : Для детей от пяти до десяти лет / Симона Тешлер ; рисунки: Анатолий Смышляев ; обложка: Любовь Чебан. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 48 p. : des. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-459-3.

821.161.1(478)-1-93

T 387

Poezie simbolistă românească : Antologie / prefață, selecția textelor și bibliografie selectivă: Luminița Bușcaneanu. – Chișinău : Gunivas, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 111, [1] p. – (Colecţia „Aethra de buzunar” / coord. de Andrei Ţurcanu, ISBN 978-9975-3160-2-9).

Bibliogr.: p. 109-111 (47 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3374-3-4.

821.135.1-1-82

P 74

Catanoi, Grigori.

            Bate inima pe-aripa clipei : Versuri / Grigori Catanoi. – Chișinău : Pontos, 2020 (Tipogr. ”Print-Caro”). – 399, [8] p.

            100 ex.

            ISBN 978-9975-72-475-3.

821.135.1(478)-1

C 29

Golubenco, Gheorghe.

Criminalistică : Note de curs / Gheorghe Golubenco. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 210 p.

Referinţe bibliogr.: p. 205-209 (54 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-17-4.

343.98(075.8)

G 68

Botnari, Valentina.

Reflecţia pedagogică : Ghid metodologic / Botnari Valentina, Grădinaru Nina, Grușca Aliona ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 209 p. : tab., fig., tab. color.

Bibliogr.: p. 141-148 (125 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3342-6-6.

373.2.091

B 73

Marcu, Aurica.

Limba şi literatura română : Clasa a 5-a : Ateliere de discuție, vorbire și scriere / Aurica Marcu, Cătălina Benea ; coordonator: Mihai Marcu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 71, [1] p. : fig., fot., tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-87-708-4.

[811.135.1+821.135.1.09]:37.091

M 34

Демченко, Т.

       Тесты по русскому языку и литературе : 4 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [2-е изд.]. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 53, [3] p. : tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-60-364-5.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Демченко, Т.

       Тесты по русскому языку и литературе : 3 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [2-е изд.]. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 54, [2] p. : tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-60-365-2.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Демченко, Т.

       Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – [2-е изд.]. – Chişinău : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52, [4] p. : tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-60-366-9.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Романова, Александра.

Двойник / Александра Романова ; обложка: Евгений Семенцов. – Бэлць : Б. и., 2020 (Tipografia din Bălți). – 117, [1] p. : il.

50 ex.

ISBN 978-9975-3422-2-3.

821.161.1(478)-8

P 693

Popovici, Andronic.

Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu : [în vol.] / Andronic Popovici, arhimandrit ; studiu introductiv: Pr. Dorimedont (Bădărău) ; transcrierea şi prelucrarea textului: Ion Gumenâi ; Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Mănăstirea Secu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – ISBN 978-9975-139-01-4.

Vol. 3-4. – 2020. – 320 p., [1] f. portr. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geografic : p. 314-320. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3334-1-2.

27+726.71(478+498)(091)

P 83

Toma, Ludmila.

Sergiu Galben = Сергей Галбен / autor-alcătuitor, concept al machetului: Ludmila Toma ; traducere: din limba rusă: Irina Nechit ; în limba engleză: Victoria Fedorenco. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 79 p. : fot., reprod., reprod. color.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 79. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-129-71-8.

75.071.1(478)=135.1=161.1

T 71

Gribincea, Aurelia.

Relații economice interregionale : Suport de curs / Aurelia Gribincea, Alexandru A. Gribincea ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Facultatea Ştiinţe ale Naturii, Departamentul Ştiințe Biologice și Geonomice. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 107 p. : fig., hărţi, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 90-94 (74 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-166-0.

339.9(075.8)

G 81

Gribincea, Aurelia.

Marketing ecologic : Suport de curs / Aurelia Gribincea, Corina Gribincea ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Facultatea Ştiinţe ale Naturii, Departamentul Ştiințe Biologice și Geonomice. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. ”Foxtrot”). – 157 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 111-117 (142 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-89-167-7.

339.138:574(075.8)

G 81

Zelinsky, Vladimir.

            The Child on the Threshold of the Kingdom / Vladimir Zelinsky. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 197 p.

            Referinţe bibliogr. în subsol.

            ISBN 978-9975-153-26-3.

27

Z 48

Biantsissila, Guy Aurelien.

La bonne utilisation des exemples et citations : (Commentaires et explications) / Guy Aurelien Biantsissila. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 39 p.

ISBN 978-9975-153-27-0.

821.133.1(672.4)-84

B 51

Suman, Serghei.

            Anatomia clinică a membrului inferior / Serghei Suman, Anca Sava, Cristinel Ionel Stan ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa, Departamentul Științe Morfo-funcționale, disciplina Anatomie. – Chişinău ; Iaşi : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 228 p. : fig., tab.

            Bibliogr.: p. 226-228 (76 tit.). – 300 ex.

            ISBN 978-9975-56-763-3.

611.718(075.8)

S 95

Ciocârlan, Nina.

Plante medicinale / Ciocârlan Nina ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”. – Ed. 1-a. – Chişinău : Universul, 2020. – [50] p. : fot. color.

Bibliogr.: p. 50 (11 tit). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-47-183-1.

633.88

C 51

Albu, Luminiţa

            Roboţi şi mecanisme inteligente: Carte de colorat / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – [27] p. : il.

            2000 ex.

            ISBN 978-9975-3413-5-6.

087.5

A 33

Albu, Luminiţa

Matematica distractivă: Colorează şi învaţă : 5-7 ani / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : il.

            3000 ex.

            ISBN 978-9975-3413-9-4.

373.2.016:51-8

A 33

Albu, Luminiţa

            Lumea din jurul meu: Carte de colorat / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – [26] p. : il.

            2000 ex.

            ISBN 978-9975-3413-6-3.

087.5

A 33

Auto / graphic design: Sanda Monastirli, Daniela Toma. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 11, [2] p. – („Alpaca Coloring Book Series”, ISBN 978-9975-3426-2-9 ; Vol. 1)

500 ex.

ISBN 978-9975-3426-3-6.

087.5

A 93

Fluffy / graphic design: Sanda Monastirli, Daniela Toma. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 11, [3] p. – („Alpaca Coloring Book Series”, ISBN 978-9975-3426-2-9 ; Vol. 2)

500 ex.

ISBN 978-9975-3426-4-3.

087.5

F 71

Creangă, Ion.

            The Little Purse with Two Halfpennies / Ion Creangă ; translators: Andrew W. Johnson [et al.] ; graphic design: Cristian Lahmanciuc. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Impressum”). – 21, [3] p. : il. color. – („Alpaca Coloring Book Series”, ISBN 978-9975-3426-2-9).

            Tit. orig.: Punguţa cu doi bani. – 500 ex.

            ISBN 978-9975-3426-5-0.

821.135.1-34-93

C 84

Albu, Luminiţa

Litere şi modele grafice :Colorează şi învaţă a scrie : 4-6 ani / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : il.

            3000 ex.

            ISBN 978-9975-3413-7-0.

373.2

A 33

Albu, Luminiţa

Cifre şi activităţi matematice:Colorează şi învaţă a număra : 4-6 ani / Luminiţa Albu ; concept: Iu. Albu ; ilustraţii: Anastasia Panfil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Libelula (Promo Plus), 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : il.

            3000 ex.

            ISBN 978-9975-3413-8-7.

373.2:51

A 33

Вайзе, Манфред.

Космическая энергия и исцеление : Альтернативная медицина в свете Библии / Манфред Вайзе ; Женевское Библейское Общество. – 3-е изд., расширенное. – Chișinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Poliviz-Design”). – 154 p.

Bibliogr.: p. 149. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3238-9-5.

615.8:27

B 140

Ковалева, Елена.

Наблюдая развитие : Как обрести радость жизни и стать самим собой / Елена Ковалева, Мария Цымбалюк. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 96 p.

55 ex.

ISBN 978-9975-3432-8-2.

159.9

K 560

Nechit, Irina.

Covorul cu bujori : Poezii : Ghicitori / Irina Nechit ; desene de Teodora Vasiliu ; copertă: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 31, [1] p. : il. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-54-482-5.

821.135.1(478)-1-93+398.6

N 33

Tutunaru, Natalia.

Evaluări : Matematică : Limba română : clasa a 3-a / Tutunaru Natalia, Găleanu Aliona, Timofei Natalia. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 64 p. : tab.

F. f. de tit. – 500 ex

ISBN 978-9975-3186-3-1.

51:811.135.1(079)

T 96

Timofei, Natalia.

Evaluări : Matematică : Limba română : Istoria : clasa a 4-a / Timofei Natalia, Găleanu Aliona, Tutunaru Natalia. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : tab.

F. f. de tit. – 500 ex

ISBN 978-9975-3186-4-8.

51:811.135.1:94(079)

T 61

Tutunaru, Natalia.

Evaluări : Matematică : Limba română : clasa a 2-a / Tutunaru Natalia, Găleanu Aliona, Timofei Natalia. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : tab.

F. f. de tit. – 500 ex

ISBN 978-9975-3186-5-5.

51:811.135.1(079)

T 96

Găleanu, Aliona.

Evaluări : Matematică : Limba română : clasa 1-a / Găleanu Aliona, Timofei Natalia, Tutunaru Natalia. – Chişinău : Dorinţa, 2020 (Tipogr. „Poligraf-Design”). – 72 p. : tab.

F. f. de tit. – 500 ex

ISBN 978-9975-3186-6-2.

51:811.135.1(079)

G 15

Римская, Галина.

Его все любили / Галина Римская. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Primex Com”). – 279, [1] p. : fot., fot. color.

150 ex.

ISBN 978-9975-3347-3-0.

821.161.1(478)-8

P 515

Noroc, Dumitru.

Opinii şi Sugestii / Dumitru Noroc. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 384, [4] p. : fot.

În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-87-709-1.

821.135.1(478)-92

N 86

Guţuleac, Vasile.

Lupoaica : povestire / Vasile Guţuleac ; coperta: M. Dimov, A. Mardarovici ; desene de pictorii: V. Vasiliev [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia din Bălți). – 68, [2] p. : il.

25 ex.

ISBN 978-9975-3422-3-0.

821.135.1(478)-34

G 98

Ghica, Vasile.

În căutarea râsului pierdut : aforisme / Vasile Ghica ; coperta şi grafica: Leonid Popescu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 163, [1] p : il.

500 ex.

ISBN 978-9975-3304-4-2.

821.135.1-84

G 48

Бойкова, Л. В.

Методически указания за разработване и защита на дипломна работа по български език и литература / Л. В. Бойкова ; Комратски Държавен Университет, Факултет за Национална Култура, Катедра по Румънска и Славянска Филология. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 32 p. : fig.

Bibliogr.: p. 26-27 (25 tit.). – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-095-9.

378:[811.163.2+821.163.2]

Б 772

Mititelu, Oxana.

Literatura română veche : Suport de curs / Mititelu Oxana ; Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Cultură Naţională, Catedra Filologie Română. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 93 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-096-6.

821.135.1.09’01(075.8)

M 81

Mititelu, Oxana.

Limba română contemporană (lexicologia) : Suport de curs / Mititelu Oxana ; Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Cultură Naţională, Catedra Filologie Română. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 85 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-097-3.

811.135.1’373(075.8)

M 81

Mititelu, Oxana.

Folclorul românesc : Suport de curs / Mititelu Oxana ; Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Cultură Naţională, Catedra Filologie Română. – Comrat : S. n., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 121 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul unităţilor compartimentelor. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-098-0.

398(=135.1)(075.8)

M 81

Bernic, Jana.

Afecțiunile malformative congenitale ale aparatului locomotor la copil : (Compendiu) / Jana Bernic, Lev Stati ; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. – Chişinău : Medicina, 2020. – 54 p. : fig., fig. color.

Bibliogr.: p. 52-53 (38 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-172-8.

616.7-007-053.2(075)

B 49

Lungu, Eduard.

Firearm Injuries : (methodological and didactic guideline) / Eduard Lungu, Vasile Şarpe ; copy preparation in English: Nadejda Șamșurina ; Ministry of Health, Labor and Social Protection in the Republic of Moldova, State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemițanu”, Department of Forensic Medicine. – Chişinău : Medicina, 2020. – 44 p. : fig., tab., fig. color.

Bibliogr.: p. 44. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-173-5.

340.62:616-001.45(075.8)

L-92

Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, conferinţă interuniversitară (5 ; 2020 ; Chişinău). Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională, Ed. a 5-a, 27 februarie 2020 / coordonatori: Alexandr Cauia ; colegiul de redacţie: Valeriu Bulat, Uliana Stati. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 319 p. : fig., tab.

Antetit.: Min. Apărării al Rep. Moldova, Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3346-5-5.

082=135.1=111=161.1

D 35

Frişcu, Alexandru-Horaţiu.

Irepetabila zidire : Între lumini şi umbre : poezii / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 123, [1] p.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-764-0.

821.135.1(478)-1

F 91

Carp, Nina.

Glasul meu auzi-L, Doamne! : Versuri creştine / Nina Carp ; coperta: Diana Odobescu ; Cenaclul literar-creştin „Cuvântul”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 248 p.

În red. aut. – 300 ex.

ISBN 978-9975-58-223-0.

821.135.1(478)-141

C 26

Dodu, Maricica.

Ochii tăi… / Maricica Dodu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 88, [2] p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-476-0.

821.135.1(478)-1

D 61

Марталог, Дарья.

Сны королевы / Дарья Марталог ; иллюстрации: Андрей Остапенко ; обложка: Ксения Головицкая. – [Chişinău : Printshop (Iprint Grup), 2020]. – 79, [1] p. : il.

50 ex.

ISBN 978-9975-3210-4-4.

821.161.1(478)-1

M 290

Putin, Victor.

Noi oportunități în ameliorarea sănătății și stimularea productivității la puii de carne : Monografie / Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 127 p. : tab., fig. color.

Bibliogr.: p. 113-127 (175 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-765-7.

636.5.033

P 99

Andronic, Ştefan.

În lumea cântului : Îndrumar metodic și sursă de repertoriu pentru profesorii de cânt și elevii/studenții pasionați de studierea cântului vocal / Ştefan Andronic, Mădălina Ganea, Ludmila Târşu-Bejenaru ; notografiere: Gabriel Andronic. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 736 p. : fig., fot., n. muz.

Bibliogr.: p. 735-736 (45 tit.). – 200 ex.

ISMN 979-0-3480-0420-4.

ISBN 978-9975-56-766-4.

784.1/.2(075)

A 55

Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani : din perspectiva Cadrului de referință al educației timpurii din Republica Moldova / coordonatori naţionali: Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; expert-coordonator naţional:Maria Vrânceanu ; echipa de elaborare: Liuba Mocanu [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3275-2-7.

373.2.091(478)

G 49

Melancolia Dorului Etern / antologie de Veta Ghimpu Munteanu. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p. : fot., fot. color. + An. (CD-rom).

Text parţial în lb. rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-151-32-0. – ISBN 978-9975-151-33-7 (CD-rom).

78.071.1(478)=135.1=161.1

M 56

Белова, Людмила.

Нет у любви каникул / Людмила Белова ; обложка: Татьяна Русова. – Бэлць : [Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu], 2020. – 72 p. : fot., fot. color.

Алф. указ.: p. 69-70. – Изд. при фин. поддержке Примарии мун. Бэлць. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3309-5-4.

821.161.1(478)-1

Б 435

Таушанжи, Константин.

Исповедь миротворца : Становление Гагаузской Автономии: События, факты, личности / Константин Таушанжи.– Комрат : Б. и., 2018 (Tipogr. „Balacron”). – 608 p. : fot., graf., fot. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-700-5.

94(478)

T 238

Belostecinic, Grigore.

Paul Bran – personalitate marcantă a științei românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist / Grigore Belostecinic, Vasile Șoimaru, Silvia Ghinculov ; responsabil și coordonator de ediție: Silvia Ghinculov ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 395 p. : fot. color.

Bibliogr.: p.327-351 (223 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Index de nume, de titluri: p. 351-363. – 200 ex.

ISBN 978-9975-151-34-4.

[378(498+478):33](092)

B 43

Sager, Riley.

Încuie toate ușile / Riley Sager ; traducere de Ana Alexandru. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 424, [26] p.

Tit. orig.: Lock every door. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3420-6-3.

821.111-312.4

S 14

„Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”, conferinţă ştiinţifică internaţională (3 ; 2019 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Tinerilor Cercetători : (studenţi, masteranzi, doctoranzi) „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători” = International Scientific Conference of Young Researchers : (students, master students, PhD students) „Financial-accounting paradigms in the view of young researchers” : (Culegere de articole ştiinţifice) : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Editia a 3-a, 14 noiembrie 2019, Chişinău / comitetul ştiinţific: Ulian Galina (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 257 p. : fig., tab., fig. color.

Antetit.: Fac. de Ştiințe Economice, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiințe Economice şi Administraţie Publică, Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, Univ. Energetică de Stat din Kazan, Rusia [et al.]. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.

Cerinţe sistem: PDF Reader.

ISBN 978-9975-152-18-1.

[657+33]:378(082)=135.1=111=161.1

P 32

Карабет, Мария.

Налоговый менеджмент : Учебное пособие / Карабет Мария ; Комратский Государственный Университет, Экономический Факультет, Кафедра Бухгалтерского Учета. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). – 180 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 10 ex.

ISBN 978-9975-83-099-7.

336.22(075.8)

K 210

Ковалева, Елена.

            Психологические аспекты развития личности педагога и его профессионализма : Учебное пособие / Елена Ковалева ; Комратский Государственный Университет, Кафедра Педагоги и психологии. – Комрат : Б. и., 2020 (Tipogr. „A&V Poligraf”). –280 p. : fig., tab., fig. color.

            Bibliogr.: p. 277-279 (56 tit.). – 200 ex.

            ISBN 978-9975-83-100-0.

37.091(075.8)

K 560

Larii, Iurie.

Criminologie / Iurie Larii ; Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Centrul de Cercetări Științifice. – Ed. rev. şi adăugită. – Chişinău : Cartea Militară, 2020 (Tipogr. Academiei „Ştefan cel Mare”). – 290, [2] p. – (Colecția „Juridca”, ISBN 978-9975-3363-5-2).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3366-1-1.

343.9(075.8)

L-22

Neculiseanu, Zaharia Z.

Carabidele (Coleoptera, Carabidae) din Republica Moldova / Zaharia Z. Neculiseanu ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 527, [1] p. : fig., tab., fig., fot. color.

Bibliogr.: p. 371-404. – Indice taxonomic: p. 513-528. – 60 ex.

ISBN 978-9975-87-683-4.

595.76:632.76(478)

N 34

Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет: в контексте Научных основ раннего образования в Республике Молдова / национальные координаторы: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; национальный эксперт координатор: Мария Врaнчану ; рабочая группа по разработке документа: Люба Мокану [и др.] ; Министерство Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова.– Кишинэу : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 152 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 62-63 (27 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3275-3-4.

373.2.091(478)

Г 464

Ursu, Zinaida.

Educaţie plastică : Manual pentru clasa a 6-a / Zinaida Ursu, Eliza Puică-Vasilache ; evaluatori: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : Litera, 2020. – 80 p.: fig. color.

36800 ex.

ISBN 978-9975-74-938-1.

73/76(075.3)

U 85

Costru, Lucia.

Lectură particulară, ateliere de lectură : Portofoliul elevului clasei a 5-a, pentru elevii din instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale / Lucia Costru.– Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 33, [3] p. : fig., tab., fig. color.

Bibliogr.: p. 34 (10 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-58-224-7.

821.09(076)

C 77

Taran, Natalia.

Ghid de conduită și metodele de diagnostic în pre-transplantul hepatic : Publicație științifico-metodică și didactică pentru rezidenți, gastroenterologi, chirurgi, medicii de familie / Natalia Taran, Diana Buga, Adrian Hotineanu ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 71 p. : fig.

Bibliogr.: p. 66-69 (54 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-174-2.

636.36-089.843-07(075):611.976-032:611.982

T 22

Taran, Natalia.

Ghid de conduită și metodele de diagnostic în post-transplantul hepatic : Publicație științifico-metodică și didactică pentru rezidenți, medicii gastroenterologi, chirurgi, medicii de familie / Natalia Taran, Adrian Hotineanu ; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 78 p. : tab.

Bibliogr.: p. 72-77 (59 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-175-9.

636.36-089.843-07(075)

T 22

Chevrou, Robert B.

Cadavres en forêt / Robert B. Chevrou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 211 p.

Rez.: lb. fr.

ISBN 978-9975-153-28-7.

821.133.1-312.4:630

C 41

Lievin Muyayalo, Giresse.

Laetitia, cette fille que je n’oublierai jamais / Père Muyayalo Giresse Lievin. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 172 p. : fot. color.

Referinţe bibliogr.: p. 170 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-30-0.

821.133.1-31

L 60

Les Stratégies de la Transition Énergétique / comité scientifique: Harrouz Abdelkader (président) [et al.] ; Comité d’organisation: Oulad Ali Omar (président) [et al.] – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 78 p. : tab.

Antetit.: Laboratoire de Développement Durable et d’Informatique, Journêe Stratêgique sur la Transition Ènergètique (DTE 2020) Adrar – 12 Mars 2020.

ISBN 978-9975-153-31-7.

620.91:378(65)(082)=133.1=111

L 52

Sambou, Jean.

Mirage Fatal / Jean Sambou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 117 p. : tab., fig. color.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-29-4.

27

S 18

Amougou Amougou, Léon Claude.

       Je suis passionné, je suis audacieux divin : je fais tout : Au-delà de la magie / Léon Claude Amougou Amougou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 51 p. : tab., fig. color.

ISBN 978-9975-153-32-4.

27

A 46

Esse, Jean-Pierre.

Pour le bonheur des élus / Jean-Pierre Esse. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 137 p.

ISBN 978-9975-153-33-1.

27

E 80

Kahuisa, Jean.

Questions sur la prière chrétienne et Réponses dans la Bible / Jean Kahuisa. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 169 p. : tab.

Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr.: p. 168.       

ISBN 978-9975-153-34-8.

27.282.5

K 16

Djounguep, Hippolyte Éric.

Crise anglophone au Cameroun. Guerre sauvage? / Hippolyte Éric Djounguep, Gertrude Nga Kala. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 103 p.

Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-35-5.

327.8(671.1)

D 54

Bometon, Franck.

Comment gérer son stress en situation d’évaluation certificative ou professionnelle? : Un examen ou une évaluation professionnelle se profile à l’horizon et vous commencez à appréhender… / Franck Bometon. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 224 p. : fig., fig. color.

Bibliogr.: p. 222-224 (29 tit.).

ISBN 978-9975-153-36-2.

613.62:159.942.5

B 66

Tobón Marulanda, Flor Ángela.

Constructos para la promoción de la salud mental y la prevención de la farmacodependencia / Flor Ángela Tobón Marulanda, Rubén Nanclares, Luis Alirio López Giraldo. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 121 p. : fig., tab., fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 112-121 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-37-9.

 [613.83+615.24]:37.015.3

T 67

Lataguia, Flaure.

Etude de la connaissance, de l’utilisation et des effets secondaires des contraceptifs en milieu estudiantin : cas de la F.M.O.S et F.A.P.H / Flaure Lataguia. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 75, [4] p. : tab., scheme color.

Referinţe bibliogr.: p. 68-70 (20 tit.).

ISBN 978-9975-153-38-6.

613.888:303

L-26

Nomidis, Dimitrios.

A Radical Reformation of Neoclassical Economics : Market Equilibrium, Perfect Competition, Value Theory, Income Distribution, Social Welfare / Dimitrios Nomidis. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 71 p. : fig.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 69-71 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-39-3.

330.8

N 84

Selis, Claude.

L’usage du mot hébreu „nephech” dans la Bibleet sa traduction par „âme” / Claude Selis. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 258 p.

Referinţe bibliogr.: p. 256-258.

ISBN 978-9975-153-40-9.

27

S 43

Benahmed Djilali, Adiba.

Génie Microbiologique et Fermentations Industrielles : Destiné pour les étudiants de spécialités : Biologie, Biotechnologie Microbienne et Microbiologie Appliquée / Benahmed Djilali Adiba. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 134 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 134.

ISBN 978-9975-153-41-6.

579.6:633(075.8)

B 44

Lubwika, Arthur.

Le péché de l’abbé Chrétien : Quand interpréter c’est libérer / Arthur Lubwika. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 228 p.

Bibliogr.: p. 225-227 (34 tit.).

ISBN 978-9975-153-42-3.

27-29

L-83

Negruţa, Oleg.

Concertul adolescentin : pentru pian și orchestră(aranjament pentru două piane) = Юношеский концерт : для фортепиано с оркестром (переложение для двух фортепиано) / Oleg Negruţa ; ediţie didactică: Elena Gupalova, Irina Bogataia ; notografiere: Gabriel Andronic. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 44 p. : n. muz.

Tit., pref. paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISMN 979-0-3480-0421-1.

ISBN 978-9975-72-443-2.

780.8:780.616.432

N 42

Ţiţchiev, Inga.

Aspecte didactice privind formarea profesorilor școlari de informatică : Suport metodic / Inga Ţiţchiev, Teodora Vascan, Ludmila Ţurcanu. – Chişinău : S. n., 2020(Tipogr. „Valinex”). – 231 p. : tab., fig. color.

Apare cu suportul proiectului TEREC (Teacher Education Review and Update of Curriculum). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 100 ex

ISBN 978-9975-68-404-0.

373.091:004(075)

T 65

Chirtoagă, Ion.

Teritoriile din estul Ţării Moldovei sub administraţia turco-tătară (1699-1806) : Evoluţia administrativă, social-economică şi cultural-spirituală / Ion Chirtoagă. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 662p. : il. – (Cartier istoric / col. coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-437-4.

94(478):94(560)”1699/1806″

C 45

Gribincea, Mihai.

Trupele ruse de ocupaţie în Republica Moldova : Culegere de documente şi materiale : [în vol.] / Mihai Gribincea. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN.

Vol. 1. – 2020. – 879 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geografic : p. 871-879. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-439-8.

327(478+470):94(478):355(093.2)

G 81

Marin, Mariana.

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea ; comisia de experţi: Angela Cara [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ed. a 4-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : fot., il., tab. – (Cartier educaţional / col. coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 38011 ex.

ISBN 978-9975-86-440-4.

811.135.1+821.135.1.09(075.2)

M 39

Cazacu, Tamara.

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 3-a, instituţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Tamara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Zinaida Tărîţă ; comisia de experţi: Lidia Vlas [et al.]; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ed. a 6-a, rev. şi adăugită. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 160 p. : fot., il., tab. – (Cartier educaţional / col. coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 9360 ex.

ISBN 978-9975-86-441-1.

811.135.1’243+821.135.1.09(075.2)

C 32

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 6-a / Angela Grama-Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei ; comisia de experţi: Anatol Moraru [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ed. a 3-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 196 p. : fot., il., tab. – (Cartier educaţional / col. coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 36508 ex.

ISBN 978-9975-86-442-8.

811.135.1+821.135.1.09(075.3)

L-62

Fizică : Manual pentru clasa a 7-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Vladimir Donici

[et al.]

; comisia de experţi: Virgil Cheptea [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ed. a 5-a, actualizată şi compl. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : fig. – (Cartier educaţional / col. coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 37094 ex.

ISBN 978-9975-86-444-2.

53(075.3)

F 62

Физика : Учебник для 7 класса / Ион Ботгрос, Виорел Боканча, Владимир Донич [и др.] ; traducător: Evelina Bocancea ;comisia de experţi: Virgil Cheptea ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова. – Изд. 5-е, пересмотр. и доп. – [Кишинэу] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 142 p. : fig. – (Cartier educaţional / col. coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei, ISBN 978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 9344 ex.

ISBN 978-9975-86-443-5.

53(075.3)

Ф 503

Български език и литература : за 5 клас / Кирилка Демирева, Елена Рацеева, Надежда Кара [et al.] ; Министерство на образованието, културата и изследованията на Республика Молдова. – Изд. 5-то, прераб. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : il. – (Cartier educaţional / col. coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).

818 ex.

ISBN 978-9975-86-445-9.

811.163.2+821.163.2.09(075.3)

Б 949

Български език и литература : за 6 клас / Кирилка Демирева, Елена Рацеева, Надежда Кара, Снежана Никифорцева ; Министерство на образованието, културата и изследованията на Республика Молдова. – Изд. 5-то, прераб. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 256 p. : il. – (Cartier educaţional / col. coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).

Apare din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – 803 ex.

ISBN 978-9975-86-446-6.

811.163.2+821.163.2.09(075.3)

Б 949

[Invitaţie la botez] : [Mickey Mouse] : [ilustrată realizată manual]. – Chişinău : Rosabela, 2020. – 1 f., il. color. – (Cod IB 01). – 100 000 ex. – ISBN 978-9975-147-28-6.

[Invitaţie la botez] : [Winnie Pooh] : [ilustrată realizată manual]. – Chişinău : Rosabela, 2020. – 1 f., il. color. – (Cod IB 02). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-29-3.

[Invitaţie la botez] : [Pisica Marry] : [ilustrată realizată manual]. – Chişinău : Rosabela, 2020. – 1 f., il. color. – (Cod IB 03). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-30-9.

[Invitaţie la botez] : [ornament floral] :

[ilustrată realizată manual]

. – Chişinău : Rosabela, 2020. – 1 f., il. color. – (Cod IB 04). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-31-6.

Din tot sufletul… : [ilustrată realizată manual]. – Chişinău : Rosabela, 2020. – 1 f., il. color. – (Cod TO 052). – 100000 ex. – ISBN 978-9975-147-32-3.

[Albăstrele] : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-1-9.

[Albinuţa] : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-2-6.

[Floare de nufăr] : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-3-3.

[Flori de romaniţe] : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-4-0.

[Flori de trandafir] : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-5-7.

Merry Christmas and Happy New Year : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-6-4.

You’re classic : [3D : ilustrată realizată manual]. – [Chișinău : Cora Development Company, 2020]. – 1 f., il. color. – ISBN 978-9975-3337-7-1.

Dohotaru, Adi.

Socialiştii. O moştenire (1835-1921) / Adi Dohotaru. – [Chişinău] : Cartier, 2020. – (Cartier Ebook, ISBN 978-9975-79-909-6) (Cartier istoric / col. coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Bibliogr.: 243 tit.

Ebook.

Cerinţe de sistem: ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-447-3.

329.14(498):141.8:316.343.72

D 62

Bordeianu, Leo.

Pe faţa ta pluteşte luna : Poeme / Leo Bordeianu ; coperta: Vitalie Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 196 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-459-3.

821.135.1(478)-1

B 69

Déjà Vu : Liceul „Spiru Haret” : Promoţia 2020 : Ediţia a 13-a : album / Liceul Teoretic „Spiru Haret”. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 156 p. : fot.

64 ex.

ISBN 978-9975-56-767-1.

373.5.091(478-25)(084.12)

D 27

Chirurgie pediatrică : Cazuri clinice / colectivul de autori: Eva Gudumac, Gavril Boian, Petru Moroz [et al.] ; sub redacţia academicianului Eva Gudumac ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 292 p. : fig., scheme, tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-768-8.

617.5-053.2(075)

C 45

Dascal, Angela.

Proiectarea managerială în instituţia de educaţie timpurie : Ghid metodologic-aplicativ pentru cadrele manageriale/didactice / Dascal Angela, Pădureţ Ecaterina, Cebanu Lilia. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 120 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr.: p. 116 (12 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-58-225-4.

373.2.091(072)

D 20

Cemîrtan, Romeo.

Biserica Ortodoxă Rusă în geopolitica regională – cazul Republicii Moldova = Русская Православная Церковь и региональнaя геополитикa – на примере Республики Молдова / Romeo Cemîrtan.– Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p. : fot.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 106-107. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Institute Scholarship Programmes. – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-30-2.

271.22:322(478):327=135.1=161.1

C 34

Spânu-Cemârtan, Margareta.

Flacăra vie / versuri şi articole de Margareta Spânu-Cemârtan.– Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 164 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-151-35-1.

821.135.1(478)-8

S 72

Bezniţchi, Sergiu.

Haide, pană colorată… / Sergiu Bezniţchi. – Chişinău : Urma Ta, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 178, [2] p.

700 ex.

ISBN 978-9975-87-690-2.

821.135.1(478)-8

B 50

Cornovan, Cristina.

La uşa sinelui / Cristina Cornovan ; cuvânt înainte: Veronica Bâtcă ; desene: Pascale Ridard ; copertă: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 128, [4] p. : il.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-469-2.

821.135.1(478)-1

C 72

Новак, Евгения.

Букварь : Русский язык и литература : Учебник для 1 класса / Евгения Новак, Татьяна Рассказова ; пер. текстов с других языков на русский: Я. Аким [и др.] ; comisia de evaluare: Elena Feodorova [et al.] ; М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – [Ed. a 6-a]. – [Кишинэу] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 160 p. : il. color.

[8620] ex.

ISBN 978-9975-0-0391-9.

373.3.016:[811.161.1+821.161.1.09](075.2)

Н 723

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.