Cărţi în curs de apariţie, Iulie 2019

Савельева, Тамара.

Итальянская вокальная музыка эпохи возрождения : Методическая разработка по курсам „Концертмейстерского мастерства, История музыки, Музыкальные формы” : для высших и средних музыкальных учебных заведений / Тамара Савельева, Татьяна Березовикова ; Акад. муз., театра и изобразит. искусств, Фак. музыкального искусства, Деп. Фортепиано [и др.]. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 44 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-3278-8-6.

785.035.4(450)(076.5)

C 128

Valentin R. Celac : Biobibliografie / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord. Larisa Andronic ; bibliogr.: Tatiana Doibani, Ludmila Gheleta. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 408 p.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3331-0-8.

016:[58+929]=135.1=111=161.1

V-17 

Reniţă, Valeriu.

Visătorul de pe gazon : nuvelă = Игра-мечта : рассказ / Valeriu Reniţă ; trad. din rusă de Vsevolod Ciornei. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-64-7.

821.135.1(478)-32=135.1=161.1

R 45

Managementul fazei prespitaliceşti de suport medical în calamităţi şi situaţii excepţionale : (Compendiu) / Vasile Dumitraş, Nicon Cîrstea, Anatolie Bulgac [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Medicină Militară şi a Calamităţilor. – Chişinău : Medicina, 2019. – 82 p. : fig., tab.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 81-82 (23 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-145-2.

614.8(035)

M 20

Raevskaia, Irina.

Mediul european de afaceri : [pentru uzul studenţilor] / Raevskaia Irina, Moraru Simion ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 282 p.

Bibliogr.: p. 278-280. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-81-051-7.

334(075.8)

R 14

Raevskaia, Irina.

Curriculum la disciplina „Mediul european de afaceri” / Irina Raevskaia, Simion Moraru ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 30 p.

Referinţe bibliogr.: p. 27-28. – 20 ex.

ISBN 978-9975-81-052-4.

334(073.8)

R 14

Kopuşçu, Mariya.

Käämil yaratmalar : üürenicilerä : 9-12 klaslar için / M. Kopuşçu ; baş red.: Bankova I. D. – [Comrat] : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2019. – 136 p.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3321-1-8.

821.512.165(478).09(075.3)

K 69

Kopuşçu, Mariya.

Şanni yazici, folklorcu, peetçi Nikolay Ignatyeviç Baboglu / M. Kopuşçu, S. Sulak ; Gagauziya M. V. Maruneviç Adina Bilim-Aaraştirma Merkezi. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2019. – 72 p.

Text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 60-61 (20 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3321-2-5.

821.512.165(478).09+929=512.165.1=161.1

K 69

Булгар, Степан.

Арабаджи Василий Петрович – дипломат, ученый-тюрколог, борец за права гагаузского народа = Arabaci Vasiliy Petroviç – dimplomat, türkolog, gagauz halkin milli doorduluklari için düüşçü / Степан Булгар ; Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич.  – Комрат : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2019. – 76 p. : fot.

Tit. paral.: lb. găgăuză, rusă. – Text parţial: lb. găgăuză. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3321-3-2.

80/81(092)=512.165=161.1

Б 907

Kiryakova, Tatyana.

Türkolog, duu bilimcisi Lüdmila Pokrovskaya = Тюрколог. Востоковед Людмила Покровская / Kiryakova Tatyana ; Gagauziya M. V. Maruneviç Adina Bilim-Aaraştirma Merkezi. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2019. – 56 p.

Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 41 (8 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3321-4-9.

80/81(092)=512.165=161.1

K 48

Hacina, Tamara.

Guide in anatomy : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Hacina ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 592 p. : fig.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-669-8.

611.1/.8(075.8)

H 12

Tomuz, Ghenadie.

Fuga spre mare / Tomuz Ghenadie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 152 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-094-1.

821.135.1(478)-1

T 74

Chirev, Larisa.

Analiza psihopedagogică şi corecţia procesului instructiv : Suport de curs / Larisa Chirev ; Univ. Ped. de Stat „I. Creangă”, Fac. de Psihologie şi PPS, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 75 p.

Bibliogr.: p. 74-75 (19 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-408-6.

37.015.3

C 43

Racu, Igor.

Dezvoltarea intereselor ocupaţionale la vârsta adolescentă / Igor Racu, Boiangiu Carmen Claudia ; Univ. Ped. de Stat din Chişinău „Ion Creangă”, Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 280 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 210-227 (207 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-409-3.

159.922.8

R 12

Chirev, Larisa.

Terapii cognitiv-comportamentale : Suport de curs / Larisa Chirev ; Univ. Ped. de Stat „I. Creangă”, Fac. de Psihologie şi PPS, Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 94 p.

Bibliogr.: p. 93-94. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-410-9.

159.9(075.8)

C 43

Ilaşcu, Yurie.

Politici educaţionale în învăţământul universitar : Suport de curs / Yurie Ilaşcu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Catedra Ştiinţele Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 149 p.

Bibliogr.: p. 116. – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-411-6.

378.014.5(075.8)

I-41

Бычева, Елена.

Арт-терапия и детская психотерапия : Учебное пособие / авт.-сост.: Елена Бычева ; КГПУ им. Иона Крянгэ, Фак. Психологии и Спец. Психопедагогики, Каф. Психологии. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 38 p.

Referinţe bibliogr.: p. 37 (7 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-412-3.

159.922.7(075.8)

Б 949

„Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice”, conferinţă ştiinţifico-practică naţională (2018 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice”, 20 decembrie, Cahul / com. şt.: Andrei Popa [et al.] ; com. org.: Liliana Ceclu [et al.]. – Cahul : US „B. P. Hasdeu” din Cahul, 2019 (Tipogr. „CentroGrafic”). – 163 p. : fig.

Antetit.: Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fac. de Econ., Inginerie şi Ştiinţe Aplicate. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-056-5.

082:378.4=135.1=161.1

I-55

Краковская, Валерия.

Личностные характеристики и стресс  у военнослужащих в условиях служебной деятельности : Теоретико-экспериментальное исследование / Валерия Краковская, Жанна Раку ; науч. ред.: И. Раку ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. И. Крянгэ, Фак. Психологии и Спец. Психопедагогики, Каф. Психологии. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 248 p.

Bibliogr.: p. 169-194 (276 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-46-413-0.

355.25:159.923

К 781

Troianowski, Lidia.

Transformări socioculturale ale lumii detradiţionalizate / Lidia Troianowski ; consultant şt.: Victor Juc ; Inst. de Istorie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 387 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 30 ex.

ISBN 978-9975-89-138-7.

316.7+008

T 87

Foişorul : Cartea 3D / [trad.: Vsevolod Ciornei]. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 8 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-24-5.

821-93

F 76

Gâştele-lebede : Cartea 3D / [trad.: Vsevolod Ciornei]. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 8 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-25-2.

821-93

G 23

Gogoaşa : Cartea 3D / [trad.: Vsevolod Ciornei]. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 8 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-26-9.

821-93

G 65

Maşa şi ursul : Cartea 3D / [trad.: Vsevolod Ciornei]. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 8 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-27-6.

821-93

M 45

Tăuraşul de paie : Cartea 3D / [trad.: Vsevolod Ciornei]. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 8 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-28-3.

821-93

T 28

Găinuşa porumbacă : Cartea 3D / [trad.: Vsevolod Ciornei]. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 8 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-148-29-0.

821-93

G 14

„Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, conferinţă  interuniversitară  (4 ; 2019  ;  Chişinău). Dezvoltarea  Armatei  Naţionale  în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinţei interuniversitare, Ediţia a 4-a, 14 februarie 2019 / col. red.: Marin Butuc [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 302 p.

Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Fac. Administraţie Publică. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. –Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-84-095-8.

355.1(478)(082)=00

D 35

DoReMi : Cântece pentru copii. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 16 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-68-4.

821-93

D 69

Baeşu, Valeriu.

Drept civil. Drepturile reale : (note de curs) / Baeşu Valeriu. – Chişinău : ULIM, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 110 p.

Bibliogr.: p. 110 (20 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3277-2-5.

347.2(075.8)

B 17

Baeşu, Valeriu.

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor : (note de curs) / Baeşu Valeriu. – Chişinău : ULIM, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 113 p.

Bibliogr.: p. 113 (18 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3277-3-2.

347.4(075.8)

B 17

Pantea, Larisa.

Managementul resurselor umane : Suport de curs / Larisa Pante ; Inst. Intern. de Management „IMI-Nova”, Catedra „Business şi Administrare”. – Chişinău : IMI-Nova, 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 130 p.

Bibliogr.: p. 128-130 (47 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3190-7-2.

005.95/.96:334(075.8)

P 25

Dermenji, Svetlana.

Managementul organizaţiei şcolii : Suport de curs rezumativ. Repere de conţinut. Abordare praxiologică / Svetlana Dermenji ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra Limbă şi Comunicare. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 160 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 153-158 (58 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-134-54-5.

373.07

D 33

Documente privind unitatea poporului român : („de la Nistru până la Tisa…”) / st., sel. doc. Alexandru Gamanjii. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 394 p.

Bibliogr.: p. 376-378. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3313-6-4.

94(478)+94(498)(082)(093)=00

D 61

Popovici, Andronic (arhimandrit).

Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamţ şi Secu : [în vol.] / Andronic Popovici (arhimandrit) ; st. introd.: Pr. Dormidont (Bădărău) ; transcrierea şi prelucr. textului : Ion Gumenâi ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare Chişinău-Oradea, Mănăstirea Secu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2019 – . – ISBN 978-9975-139-01-4.

Vol. 2. – 2019. – 212 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geografic : p. 200-212. – 400 ex. – ISBN 978-9975-139-94-6.

271.2:726.71(478+498)(091)

P 83

Pascari, Tamara.

Sărata Galbenă în dulci amintiri şi culori aurii / Tamara Pascari, Cristian Popa. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 544 p.

Bibliogr. în text. – 100 ex.

ISBN 978-9975-146-65-4.

94(478-22)

P 39

Filioglu, Pelageya.

Ömür dalgaları : Annatmalar / Pelageya Filioglu. – Kişinöv : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 180 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-146-66-1.

821.512.165(478)-9

F 50

Mocanu, Veronica.

Drept informaţional : Ghid metodic : Ciclul 1 / Veronica Mocanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Public. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 126 p.

Referinţe bibliogr.: p. 123-125 (39 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-21-1.

349:004(075.8)

M 84

Перетятку, Александру.

Интерпретация чередований и их сумм : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Аександру, Перетятку Сержиу ; red.-şef: Simion Caisîn ; Ин-т непрерывного формирования, Каф. информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 128 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 75 (5 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3325-4-5.

004.43:517.5(075.8)

П 272

Перетятку, Александру.

Инверсия последовательных чередований : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Аександру, Перетятку Сержиу ; red.-şef: Simion Caisîn ; Ин-т непрерывного формирования, Каф. информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 48 p. : fig.

Bibliogr.: p. 28 (5 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3325-4-6.

004.43:517.5(075.8)

П 272

Перетятку, Александру.

Классы последовательных чередований и их сумм : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Аександру, Перетятку Сержиу ; red.-şef: Simion Caisîn ; Ин-т непрерывного формирования, Каф. информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 87 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3325-4-7.

004.43:517.5(075.8)

П 272

[Pisicuţe] / pict.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3324-4-6.

[Meditaţie] / pict.: Ecaterina Baboc. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3324-5-3.

E frig = It=s cold = Похолодало / pict.: Albina Radchenko. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3324-6-0.

[Capra] / pict.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3324-7-7.

Dansul fulgilor = Танец снежинок / il.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3324-8-4.

Palatul Voronţov. Balul de iarnă = Воронцовский дворец. Зимний бал / il.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3324-9-1.

[Spiriduş] / il.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-0-9.

Păstrător de poveşti = Хранитель сказок / pict.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-1-6.

Floare stacojie = Аленький цветочек / il.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-2-3.

[Dulceaţa] / il.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-3-0.

[Motan] / il.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-4-7.

[Iepuraş] / il.: Pavel Kulişa. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-5-4.

[Pe cuptor] / il.: Pavel Kulişa. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-6-1.

Sterea, Tatiana.

Toate secretele din interiorul laboratorului Biorganic Raw Cafe = Inside Biorganic’s Kitchen / Tatiana Sterea. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 324 p.

Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-490-8.

641.5(083.12)

S 84

Brăneanu, Dumitru.

Locuind în cuvânt = Любовь на окраине звёзд / Dumitru Brăneanu ; trad.: Svetlana Basoc. – Chişinău : Fundaţia Culturală pentru Literatură şi Artă, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 112 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3304-1-1.

821.135.1(478)-1=135.1=161.1

B 78

Grétarsson, Huginn Thor.

Povestea iepurelui pofticios / Huginn Thor Grétarsson ; il. de Brad D. Nault. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 32 p.

Tit. orig.: Le lapin trop gourmand. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-433-7.

821.113.3-93

H 92

Ţâu, Nicolae.

Integrarea economică europeană / Nicolae Ţâu, Elvira Poştaru ; Acad. de Studii Econ. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 239 p.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex.

ISBN 978-9975-56-670-4.

339.923:061.1EU

T 28

Ţâu, Nicolae.

European Economy and Strategies / Nicolae Ţâu, Elvira Poştaru. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 336 p.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex.

ISBN 978-9975-56-671-1.

339.923:061.1EU

T 28

Paul Goma: cuvântul basarabeanului răzvrătit / pref., sel. şi coord. de Aliona Grati. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 344 p. : fot. – (Personalităţi notorii / concepţie graf.: Romeo Şveţ, ISBN 978-9975-67-955-8).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 800 ex.

ISBN 978-9975-85-173-2.

821.135.1(478).09+929(082)

P 45

Реус, П. Т.

Невидимое – вечно / П. Т. Реус ; отв. ред.: Либеранский П. И. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 226 p. : fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-146-67-8.

27-29

Р 449

Popa, Liliana.

Rezumate la Chimie : pentru clasele 7-9 / Liliana Popa. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 80 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-116-61-9.

54(075.3)

P 79

Ungureanu, Valentina.

Rezumate la Limba Franceză : pentru clasele 10-12 : Creativitatea. Civilizaţie. Gramatica / Valentina Ungureanu, Viorica Olaru. – Chişinău : TEO-Educaţional, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 128 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-116-62-6.

811.133.1’36(075.3)

U 52

Loteanu, Emil.

Mi-s ochii arşi de frumuseţea ta… : [versuri] / Emil Loteanu ; cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Arc, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : fot.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0306-3.

821.135.1(478)-1

L 80

Лотяну, Эмиль.

У распахнутых глаз… : [стихи] / Эмиль Лотяну ; худож. ред.: Михай Бачински. – Ed. a 2-a. – Кишинэу : Arc, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 64 p. : fot.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0309-4.

821.135.1(478)-1

Л 801

Ţarălungă, Ecaterina.

Personalităţi româneşti / Ecaterina Ţarălungă. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 864 p.

Bibliogr.: p. 850-864. – 310 ex.

ISBN 978-9975-74-915-2.

929(=135.1)(038)

T 22

Gane, Zinaida.

Tărâmul Spiritelor Nefericite : roman de fantezie / Zinaida Gane ; cop.: Radu Diordiev. – Chişinău : Cadran (Policadran), 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 328 p.

40 ex.

ISBN 978-9975-3332-0-7.

821.135.1(478)-31

G 18

London, Jack.

Colţ Alb / Jack London ; trad. de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu ; il. de Oxana Diaconu-Catan. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 236 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: White Fang. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-434-4.

821.111(73)-31

L 77

De Amicis, Edmondo.

Cuore / Edmondo De Amicis ; trad. de Rodica Chiriacescu ; il. de Cristiana Călinescu-Fodor ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 308 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-435-1.

821.131.1-93-31

D 26

Farago, Elena.

Din traista lui Moş Crăciun / Elena Farago ; sel.: Vasile Romanciuc ; il. de Aliona Timuţa ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău :  Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 156 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-436-8.

821.135.1-93-1

F 20

Renard, Jules.

Morcoveaţă / Jules Renard ; trad. de Marcel Gafton şi Modest Morariu ; il. de Oxana Diaconu-Catan ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 168 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: Poil de Carotte. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-437-5.

821.133.1-32

R 45

Spyri, Johanna.

Heidi, fetiţa munţilor / Johanna Spyri ; povestită în rom. de Jean Grosu ; il. de Olga Cazacu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 220 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: Heidis Lehrund Wanderjahre. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-438-2.

821.112.2(494)-93-34

S 74

Verne, Jules.

O călătorie spre centrul Pământului / Jules Verne ; trad. de Dan Faur ; il. de Sergiu Pascaru ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 276 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: Voyage au centre de la Terre. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-439-9.

821.133.1-311.9-93-31

V-48

Eftimiu, Victor.

Păunaşul Codrilor / Victor Eftimiu ; il. de Olga Cazacu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 216 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-440-5.

821.135.1-93-32

E 23

Twain, Mark.

Prinţ şi cerşător / Mark Twain ; trad. de Eugen B. Marian ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 248 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

Tit. orig.: The Prince and The Pauper. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-441-2.

821.111(73)-93-31

T 97

Slavici, Ioan.

Moara cu noroc / Ioan Slavici ; il. de Oxana Diaconu-Catan ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 292 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-442-9.

821.135.1-93-32

S 63

Spyri, Johanna.

Veronica şi prietenii săi : povestiri / Johanna Spyri ; trad. şi adapt. de Mihaela Eros ; il. de Catrin Bespaliuc ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 220 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-443-6.

821.112.2(494)-93-34

S 74

A Little English-Gaguz Conversation Guide / compiled by Cosmas Shartz. – Chişinău : MS Logo, 2019. – 199 p.

Text paral.: lb. engl., găgăuză. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3327-1-2.

811.111’374.822+811.512.165’374.822

A 42

Baltag, Stela.

Dezvoltare personală : Cheiţa 1 : Activităţi interactive pentru elevi : Clasa 1 / Stela Baltag, Nina Mîndru ; coord.: Mariana Marin, Veronica Mihailov. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 69 p. – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7).

100 ex.

ISBN 978-9975-59-185-0.

373.3.016

B 24

Mîndru, Nina.

Dezvoltare personală : Cheiţa 3 : Activităţi interactive pentru elevi : Clasa 3 / Nina Mîndru, Natalia Dediu ; coord.: Mariana Marin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 69 p. – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7).

100 ex.

ISBN 978-9975-59-186-7.

373.3.016

M 74

Присакару, Вячеслав.

Святая Гора Афон – молитвенница вселенной : Путеводитель / авт. текста, фот.: Вячеслав Присакару. – 4-е изд. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 320 p. : fot. color

Bibliogr.: p. 316 (14 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-87-494-6.

271.22-788-9(495):726

П 771

Locuitorii iazurilor = Обитатели водоемов / il.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-7-8.

Natura statistica cu buchet de trandafiri = Натюрморт с букетом роз / pict.: Tamara Căruntu. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-8-5.

Ploaie de vară = Летний дождик / il.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3330-9-2.

Cârnaţi grill = Колбаски гриль / il.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3333-0-6.

Îngheţată cu fructe = Мороженное с ягодами / il.: Babok Ecaterina. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3333-1-3.

Urmărire = Погоня / il.: Irina Zenyuk. – Chişinău : Andalira, 2019. – Ofset color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3333-2-0.

Ştirbu, Titus.

A cui e căsuţa? / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 10 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-30-6.

821.135.1(478)-93-1

S 85

Ştirbu, Titus.

Formule de politeţe / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 10 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-31-3.

821.135.1(478)-93-1

S 85

Ştirbu, Titus.

Mama şi copii / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 10 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-32-0.

821.135.1(478)-93-1

S 85

Ştirbu, Titus.

Maşini mari / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 10 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-33-7.

821.135.1(478)-93-1

S 85

Ştirbu, Titus.

Numărătoarea veselă / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 10 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-34-4.

821.135.1(478)-93-1

S 85

Ştirbu, Titus.

Să învăţăm culorile / Titus Ştirbu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 10 p.

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-35-1.

821.135.1(478)-93-1

S 85

„Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, colloquia professorum (8 ; 2018 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 8-a : Materialele Colloquia Professorum din 12 octombrie 2018 / com. şt.: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019. – 359 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 90 ex.

ISBN 978-9975-50-235-1.

082:378.4(478)=00

T 80

Rusu, Ion.

Procedură civilă : Legislaţie consolidată şi jurisprudenţă relevantă / Ion Rusu (coord.), Olga Cavcaliuc, Valerian Coval. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 861 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-68-5.

347.91/.95(478)(075)

R 96

Mincu, Eugenia.

Orizonturi, sau Dreptul la libertate / Eugenia Mincu ; cop.: Silvia Lunevi. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 360 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3310-5-0.

821.13.1(478)-31

M 74

Martin, Ofelia.

Sunt stea în universul călător : [versuri : în vol.] / Ofelia Martin ; pref.: Marcela Mardare ; pict.: Carmen Popescu ; graf.: Adina Alexandra Avram. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”) – . – ISBN 978-9975-51-942-7.

Vol. 3. – 2019. – 156 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-370-1.

821.135.1-1

M 43

Ţurcan, Vasile.

Ghid de utilizare raţională şi eficientă a preparatelor antibacteriene / Vasile Ţurcan. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „NEGA”). – 128 p.

Referinţe bibliogr.: p. 123-128 (70 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3335-0-4.

615.281(035)

T 94

Cazacu, Iulia.

Floare de nu-mă-uita / Iulia Cazacu ; des.: Bariţchi Corina. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 199 p. : fot., fot. color.

50 ex.

ISBN 978-9975-146-69-2.

821.135.1(478)-1

C 32

Прокоп, Светлана.

Леонид Череповский: „Горжусь тем, что я цыган” / Светлана Прокоп ; науч. ред.: Думиника И. ; Ин-т культурного наследия М-ва образования, культуры и исслед. Респ. Молдова. – Chişinău : Cartdidact, 2019 – . – (Серия „Культурное наследие молдавских цыган”, ISBN 978-9975-3315-9-3). – ISBN 978-9975-3315-7-9.

Кн. 1. – 2019. – 364 p. : fot. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3315-8-6.

78.071.2+793.3(=214.58)(478)

П 804

S-a născut un odoraş : Cartea bebeluşilor / ed. îngrijită de Ala Bujor ; versuri de Gr. Vieru, D. Crăsnaru, M. Oprea ; il.: Vadim Rusu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Epigraf, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 54 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-322-5.

087.5:613.952/.953

S 19

Eşti fermecătoare! / prez. graf.: Popa Lucia.– Chişinău : Media Toms, 2019. – Ofset color. – (MT198). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3243-8-0.

Inflation Report … / National Bank of Moldova ; transl.: Galina Bobeică, Alina Buşila. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2019 – . – ISBN 978-9975-3294-4-6.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 2, May 2019. – 2019. – 48 p. : fig. – Disponibil: http://bnm.md/en/content/inflation-report-no2-may-2019. – ISBN 978-9975-3294-7-7.

336.711(478):336.748.12(047)

I-52

Gremalschi, Anatol.

Participarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţilor în guvernarea învăţământului general : Studiu sociologic / Anatol Gremalschi, Ion Jigău, Vasile Cantarji ; Inst. de Politici Publice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 76 p.

Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă în cadrul Dep. Buna Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. – 150 ex.

ISBN 978-9975-139-97-7.

373.064.1:303.4

G 80

Răileanu, Lia.

Dicţionar de personaje literare : pentru elevii claselor gimnaziale şi liceale / Lia Răileanu. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Farmec Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 352 p.

Bibliogr.: p. 344-345. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-104-77-7.

821.135.1.09’374+821.135.1(478).09’374(075.3)

R 21

Arseni, Alexandru.

Legitimitatea mandatului reprezentativ în exercitarea suveranităţii naţionale / Alexandru Arseni. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 161 p.

Bibliogr.: p. 153-160 (123 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-149-22-8.

342.534.1+342.4

A 83

Badia, Andrian.

Criminalistică : Caiet de curs / Andrian Badia, Gheorghe Golubenco. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-146-70-8.

Partea 1 : Fundamente teoretice. Tehnica criminalistică. – 2019. – 107 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-146-71-5.

343.98(075)

B 14

Ştirbu, Aurelia.

100 teme pentru copii isteţi şi deştepţi : clasa a 2-a / Aurelia Ştirbu. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 103 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3316-3-0.

373.3.016

S 85

Lucrări practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire)= Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Ghuide for self-studying) = Практические занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,Catedra de anatomie a omului. – Ed. a 12-a, trilingvă, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2019 („Tipografia-Sirius”) – . – ISBN 978-9975-57-265-1.

[Vol.] 1 : Aparatul locomotor. Splanhnologia = Locomotor Apparatus. Splanchnology = Опорно-двигательный аппарат. Спланхнология. – 2018. – 354 p. : fig. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 353. – 850 ex. – ISBN 978-9975-57-266-8.

611.7(076.5)=135.1=111=161.1

L 88

Institutul  de  Istorie. Anuarul  Institutului  de  Istorie  :  Materialele  sesiunii  ştiinţifice  anuale,  20 decembrie 2018 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red.: Gheorghe Cojocaru (coord.) [et al.]. –Chişinău : Institutul  de  Istorie, 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 302 p. – ISSN 2345-1939.

Texte : lb. rom., fr., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.:  lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3334-0-5.

94(058)

I-57

Harti, Ion.

Batîr : secvenţe din istoria satului / Ion Harti ; coaut.: Veaceslav Stăvilă. – Chişinău ; Batîr : S. n., 2019 (Tipogr. „Garamond Studio”). – 162 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-134-56-9.

94(478-22)

H 22

Chiorsac, Galina.

„Nasc şi la Moldova oameni…” / Galina Chiorsac, Lina Mărcăuţeanu. – Chişinău : ASEM, 2019. – 113 p. : fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-75-949-6.

821.135.1(478)-9

C 42

„Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, Ed. a 3-a, 15 martie 2019 : Culegere de articole ştiinţifice / com. de org. şi com. şt.: Grigoroi Lilia (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2019. – 282 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader, MS Excel. – Disponibil : http://www.ase.md/facultatea/contabilitate/cercetare/conferinte-si-simpozioane.html   

Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, România, Univ. Naţ. de Econ. din Odessa, Ucraina [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-75-950-2.

657:378(082)=135.1=111=161.1

P 95

Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 7-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei). – 27 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-220-8.

54(079)

P 44

Cazacu-Istrati, Iacob.

Cearta / Iacob Cazacu-Istrati. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 24 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-72-2.

821.135.1(478)-93

C 32

Cazacu-Stratu, Angela.

Ghid de bune practici în alimentaţia elevilor / Cazacu-Stratu Angela, Cebanu Serghei, Miron Svetlana ; Agenţia Naţ. pentru Sănătate Publică, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 43 p.

Bibliogr.: p. 42-43 (17 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-56-672-8.

613.22+37.015(072)

C 32

Cebanu, Serghei.

Sănătatea sportivilor juniori: factorii de risc şi măsuri de prevenţie / Serghei Cebanu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 184 p.

Bibliogr.: p. 151-170 (242 tit.). – 15 ex.

ISBN 978-9975-56-673-5.

613.7:796.071

C 33

Frişcu, Alexandru-Horaţiu.

Comunismul între utopie şi delir : O istorie ilustrată a comunismului într-o altă abordare / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 524 p.

Referinţe bibliogr.: p. 511-517. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-674-2.

94[(47+57)+478]:14

F 91

Raport de monitorizare şi evaluare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile rezidenţiale din Republica Moldova / Proiectul „Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic” ; echipa de experţi: Galina Climov [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 62 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene implementat de Keystone Moldova, Alianţa Org. pentru persoane cu Dizabilităţi (AOPD) şi Asoc. Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (EASPD) [et al.]. – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-675-9.

342.7-056.26(478)

R 25

Diaconu – Gheorghe. Olga. Oxana : [pictură : album].– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Iunie Prim”). – 24 p.

F. f. de tit. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3244-2-7.

75.071.1(478)(084.11)

D 36

Patraş, Tatiana.

Caiet de evaluări la chimie : Clasa a 8-a / Tatiana Patraş, Eugenia Melentiev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia din Orhei). – 39 p. : tab.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-221-5.

54(079)

P 44

Braicov, Andrei.

Educaţie digitală: Caietul elevului. Clasa 1-a / Andrei Braicov. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 40 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-444-3.

37.015:004(075.2)

B 77

New Magic English : Workbook : Level A 1.1 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca [et al.]. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 72 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-445-0.

811.111(075.2)

N 56

Rusu, Petru.

Poezii pentru cei mai mici de la bunelul Petru / Petru Rusu ; pict.: Elena Revuţcaia. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 18 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-660-2.

821.135.1(478)-93

R 96

Bostan, Ion.

Transmisii precesionale : [în 2 vol.] / Ion Bostan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-495-3.

Vol. 1 : Sinteză, Cinematică şi Elemente de calcul. – 2019. – 477 p. : fig. – Bibliogr.: p. 407-477 (286 tit.). – 150 ex. – ISBN 978-9975-87-496-0.

621.833

B 71

Шаповалов, Борис Андревич.

Освобождение Кишинёва от фашистской оккупации / Шаповалов Борис Андреевич, Гайчук Виктор Владимирович ; Союз офицеров Респ. Молдова, Нац. коорд. ком. „Победа”. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 200 p.

Изд. при фин. поддержке Рос. центра науки и культуры, представительства Россотрудничества в Респ. Молдова. – 500 ex.

ISBN 978-9975-139-98-4.

[94(478)+94(47+57)]”1941/1945″:355.48

Ш  241

Nicula, Emil.

Cursă cu obstacole / Emil Nicula. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 156 p.

Apare cu  contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-447-0.

821.135.1(478)-3

N 69

Scobioală, Aurel.

Vorba bună ne adună : Miniaturi pentru copii şi maturi / Aurel Scobioală ; pict.: Isae Cârmu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : il.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-448-7.

821.135.1(478)-93

S 38

Урсул, Николай.

Вся правда о Forex : Книга которая открывает глаза на финансовый мир / Николай Урсул. – Chişinău : Pontos, 2019. – 135 p. : fig., fot., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

ISBN 978-9975-72-373-2.

334:339.1

У 727

Stati, Vitalie.

Infracţiuni economice : Note de curs / Vitalie Stati ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Ed. a 3-a, rev. şi actualizată până la data de 1 mai 2019. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 598 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-146-73-9.

343.37(075.8)

S 79

Stati, Vitalie.

Infracţiuni economice : Ghid metodic / Vitalie Stati ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Ed. a 3-a, rev. şi actualizată până la data de 1 mai 2019. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 203 p.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-146-74-6.

343.37(075)

S 79

Bănărescu, Anatolie.

Reflecţii analitice asupra unor incidente ce apar la executarea silită a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă : Studiu monografic / Anatolie Bănărescu ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 296 p.

Pref. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 276-294 (286 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-146-75-3.

347.952

B 26

Репида, В. Б.

История  государственности  в  русской  литературе / Репида  В. Б., Сайко О. А. ; Молд. о-во преподавателей рус. яз. и лит. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”) – . – ISBN 978-9975-68-271-8.

Кн. 3-я : Государство – это мы, 1917-1991 годы. – 2019. – 592  p. – Rez. paral.: lb.  rom.,  engl. – Index de nume : p. 552-560. – Изд. за счет пожертвования Фонда „Русский мир”. – 500 ex. – ISBN 978-9975-68-376-0.

821.161.1.09:94(47+57)

P 412

Colţun, Gheorghe.

Şezătoare de ţesut vise : 153 de haiku-uri pentru soţia Tatiana / Gheorghe Colţun. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 53 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-24-2.

821.135.1(478)-1

C 62

Pascal, Nadejda.

Atlantida : poem / Nadejda Pascal. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipografia „Reclama”). – 80 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-374-9.

821.135.1(478)-1

P 39

Bolintineanu, Dimitrie.

Scrieri : în 2 volume / Dimitrie Bolintineanu ; ed. îngrijită, st. introd., tabel cronol., note şi comentarii, iconografie de Teodor Vârgolici. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia  „Moştenire”,  ISBN  978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-85-174-9.

[Vol.] 1 : Poezie. – 2019. – 420 p. – 700 ex. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – ISBN 978-9975-85-175-6.

821.135.1-1

B 66

Bolintineanu, Dimitrie.

Scrieri : în 2 volume / Dimitrie Bolintineanu ; ed. îngrijită, st. introd., tabel cronol., note şi comentarii, iconografie de Teodor Vârgolici. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia  „Moştenire”,  ISBN  978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-85-174-9.

[Vol.] 2 : Proză. Însemnări de călătorie. – 2019. – 304 p. – 700 ex. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – ISBN 978-9975-85-176-3.

821.135.1-3

B 66

Bărbulescu, Gabriela.

Ştiinţe : Manual pentru clasa a 2-a / Gabriela Bărbulescu, Daniela Elena Ioniţă, Ana Cănăvoiu ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Litera, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 96 p.

Finanţat din sursele Fondului Special pentru Manuale. – 35000 ex.

ISBN 978-9975-74-926-8.

502(075.2)

B 30

Oleiniuc, Maria.

Managementul securităţii alimentare : Monografie / Oleiniuc Maria ; red. şt.: Perciune Rodica ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ. – Chişinău : INCE, 2019. – 266 p. : tab.

Bibliogr.: p. 201-210 (206 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3305-5-8.

338.43+351.778.2

O-42

Герден, Татьяна.

Стрекоза : Трилогия / Татьяна Герденю ; худож. обл.: Е. Клевер. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-497-7.

Кн. 2-я. – 2019. – 281 p. – 13 ex. – ISBN 978-9975-87-498-4.

821.161.1-3

Г 376

Accesul la medicamente esenţiale în Republica Moldova / Rita Seicaş, Ghenadie Ţurcanu, Stela Bivol [et al.] ; Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 92 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Progr. Sănătate Publică. – 30 ex.

ISBN 978-9975-89-139-4.

614.27+615.12(478)

A 15

Ţvircun, Victor.

Monumentele relaţiilor istorice moldo-ruse pe teritoriul Moldovei / Victor Ţvircun ; DAAC Hermes pres. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 188 p.

Bibliogr.: p. 183-187. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-499-1.

725.94+94[(478+(47+57)]

T 97

Ciocanu, Doru.

Dicţionar Auafed 4 / Doru Ciocanu ; il. de Sebastian Buric. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p. – (Colecţia „C(art)ier” / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

600 ex.

ISBN 978-9975-86-367-4.

821.135.1(478)-9

C 51

Герден, Татьяна.

Стрекоза : Трилогия / Татьяна Герденю ; худож. обл.: Е. Клевер. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-87-497-7.

Кн. 3-я. – 2019. – 376 p. – 13 ex. – ISBN 978-9975-87-500-4.

821.161.1-3

Г 376

Lupoaia : Orobanche cumana Wallr : Atlas / Mari Duca, Steliana Clapco, Rodica Martea [et al.] ; Univ. de Stat „Dimitrie Cantemir”. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 52 p.

Bibliogr.: p. 52 (16 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-177-0.

632.5:633.854.78

L 94

Şărănuţă, Silvia.

Cultura materială şi spirituală a românilor din Basarabia sec. XIX-XX : Schiţe şi studii etnografice / Silvia Şărănuţă. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 354 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-146-76-0.

[39+94](478)”18/19″

S 23

„Orientări actuale în cercetarea doctorală”, colocviu ştiinţific al doctoranzilor (8 ; 2018 ; Bălţi). Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviului ştiinţific al doctoranzilor, Ed. a 8-a, 15 decembrie 2018, Bălţi / com. şt.: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019. – 223 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-50-236-8.

082:378=135.1=111=161.1

O-75

ABC-ul  limbii  engleze :  500  de  cuvinte,  100  de  propoziţii  la  25 de subiecte / text : Ala Bujor, Eugenia Papuc ; il.: Vadim Rusu. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : Epigraf, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. – (Colecţia „Piciul poliglot”, ISBN 978-9975-60-240-2).

1500 ex.

ISBN 978-9975-60-325-6.

087.5:811.111

A 11

ABC-ul  limbii  ruse :  500  de  cuvinte,  100  de  propoziţii  la  25 de subiecte / text : Ala Bujor, Anaida Grigorean ; il.: Vadim Rusu. – [Ed. a 3-a]. – Chişinău : Epigraf, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. – (Colecţia „Piciul poliglot”, ISBN 978-9975-60-240-2).

500 ex.

ISBN 978-9975-60-326-3.

087.5:811.161.1

A 11

Dudnic, Eugeniu.

Fiziologia vârstelor şi activitatea motrică : (suport de curs) / Dudnic Eugeniu, Erhan Ecaterina, Dudnic Natalia ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. Kinetoterapie, Catedra Medicină sportivă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 60 p.

Bibliogr.: p. 59 (13 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-676-6.

612.7(075.8)

D 87

Перетятку, Александру.

Классы чередований для обхода прямоугольных матриц : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Аександру, Перетятку Сержиу ; red.-şef: Simion Caisîn ; Ин-т непрерывного формирования, Каф. информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 95 p. : fig.

Bibliogr.: p. 43 (7 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3325-4-8.

004.43:517.5(075.8)

П 272

Rand, Ayn.

Revolta lui Atlas : Roman / Ayn Rand ; trad. din engl. de Vlad Pojoga ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 1360 p. – (Colecţia „Cartier popular” / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

Tit. orig.: Atlas Shrugged. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-86-368-1.

821.111(73)-312.1

R 24

„Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională”, conferinţă interuniversitară (2017 ; Chişinău). Evoluţia  ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională : Materialele conferinţei interuniversitare, 21 decembrie 2017 / coord.: Gheorghe Mereuţă ; red. şt.: Valeriu Efremov. – Chişinău : AMFM „Alexandru cel Bun”, 2019. – 374 p.

Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Fac. Ştiinţe Militare. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3174-8-1.

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111=161.1

E 95

„Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională”, conferinţă interuniversitară (2018 ; Chişinău). Evoluţia  ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională : Materialele conferinţei interuniversitare, 06 decembrie 2018 / coord.: Gheorghe Mereuţă ; red. şt.: Valeriu Efremov. – Chişinău : AMFM „Alexandru cel Bun”, 2019. – 328 p.

Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Fac. Ştiinţe Militare. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 20 ex.

ISBN 978-9975-3174-9-8.

355:378.635.5(478-25)(082)=135.1=111

E 95

Enkómion pentru edificiile filologice ale prof. dr. hab. Elena Prus / dir. publ.: Ilian Galbe ; coord. vol.: Irina Botnaru ; contribuţii bibliogr.: Natalia Ghimpu ; consultanţi şt.: Ion Manoli [et al.] ; red. şt.-bibliogr.: Ion Manoli [et al.] ; ed. îngrijită de: Irina Cerneauscaite ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional  Biblioteconomic. – Chişinău : ULIM, 2019. – 216 p. : fig., fot. – (Colecţia „Universitaria” ; Fascicula a 54-a, ISBN 978-9975-101-89-9).

50 ex.

ISBN 978-9975-3277-4-9.

016:[81/82.09+929(478)]

E 52

Prevenirea poluării şi gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut : (Ghid metodologic) / AO Soc. Ecotoxicologilor din Rep. Moldova Ecotox, Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Biotehdesign”). – 79 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-108-73-7.

574.5+504.45.06(478)(082)

P 91

Ilie Lupu : Profesor universitar, doctor habilitat la a 80-a aniversare / Univ. de Stat din Tiraspol ; resp. de ed.: Mitrofan Cioban, Liubomir Chiriac. – Chişinău : UST, 2019. – 244 p. : fot., tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-76-281-6

[51+378](092)

I-43

Chirilă, Mihai.

Visuri mari la ani pitici : Poezii pentru cei mici : De la doi până la cinci / Mihai Chirilă ; il.: Mihaela Lungu ; cop.: Mihaela Lungu, Dorina Grigor. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 60 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-146-77-7.

821.135.1(478)-1-93

C 44

Budeanu, Gheorghe.

Un strigăt pe Nistru : Roman / Gheorghe Budeanu ; cop.: Simion Zamşa. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-78-4.

821.135.1(478)-31

B 88

Diordiev, Ion.

Clopoţelul de argint / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 68 p.

1500 ex.

ISBN 978-9975-66-662-6.

821.135.1(478)-34-93

D 51

Muntean, Ivan.

Cavalerii Ordinului Republicii / Ivan Muntean, Arcadie Reaţchii. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 384 p. : fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-66-661-9.

94(478)(092)

M 95

Reaboşapca, Ludmila.

Creaţiile pentru pian ale compozitorilor C. Miculi, C. Porumbescu, G. Musicescu : Suport de curs la disciplina „Istoria artei interpretative la pian” / Reaboşapca Liudmila ; red. şt.: Angela Rojniveanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 44 p.

Adnotare paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-87-501-1.

785:780.616.433.072(075.8)

R 35

Leca, Ala.

Lectură cu învăţătură : culegere de texte pentru elevi / Leca Ala, Paiu Liuba. – Chişinău : Pro Libra, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 98 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3289-7-5.

37.015(072)

L 37

Cucerescu, Vasile.

Managementul proiectelor europene / Vasile Cucerescu, Ioan Horga, István Polgár ; referenţi şt.: Simion Costea [et al.] ; European Community Studies Assoc. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 252 p.

Referinţe bibliogr.: p. 111-112 şi în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Erasmus+ al Uniunii Europene. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-677-3.

005.8/.9

C 93

Stratan, Elena.

Dezvoltare personală : Clasa a 11-a / Elena Stratan, Ina Stratan. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 64 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-69-1.

373.5.015(075.5)

S 90

Albu, Luminiţa.

Învăţ matematica : Culegere de exerciţii : Caiet de lucru pentru grădiniţă şi clasa pregătitoare / Luminiţa Albu. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 41 p.

4000 ex.

ISBN 978-9975-3306-4-0.

373.2.016:51

A 33

Doctor habilitat Gheorghe Postolache : Biobibliografie / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Grădina Botanică Naţ. (Inst.) „Alexandru Ciubotaru” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Ion Roşca ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Valentina Gurieva, Elena Negreţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p.

Bibliogr.: p. 138-192 (470 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3331-1-5.

016:[58+929(478)]

D 61

Lungu, Eugen.

Complexul Orfeu / Eugen Lungu. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 264 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-0-0310-0.

821.09

L 92

Letto, Tim.

100 лучших аффирмаций на каждый день / позитивные слова лучшие помощники на всю жизнь/ Tim Letto. – Кишинэу ; Москва : Б. и., 2019 (Tipogr. „Policolor”). – 88 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3173-5-1.

821.161.1-84

L 53

Cuzuioc, Ion.

Murmur de frunze : (Haiku, Senryu) / Ion Cuzuioc ; cop., des.: Margareta Chiţcatâi. – Chişinău : Labirint, 2019. – 96 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-93-1.

5821.135.1(478)-1

C 97

Dezvoltare personală : Cheiţa 4 : Activităţi interactive pentru elevi : Clasa 4 / Adriana Bujag, Larisa Gavriliuc, Victoria Stratan [et al.] ; coord.: Mariana Marin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 68 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-59-187-4.

373.3.015(075.2)

D 35

Kopuşçu, Mariya.

Sözlük gagauzça-rusça : resimcilik incä zanaati = Словарь русско-гагаузкий : изобразительное искусство / Mariya Kopuşçu, Vladimir Topal, Irina Rişilän ; Gagauzia M. V. Maruneviç adina Bilim-Aaraştirma Merkezi. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 103 p.

Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-79-1.

73/76(038)

K 73

Cazacu, Petre V.

Moldova dintre Prut şi Nistru : Zece ani de la Unire. 1918-1928 / Petre V. Cazacu ; ed. îngrijită de Anatol Petrencu. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 299 p. : tab. – (Colecţia „Pagini despre Basarabia”, ISBN 978-9975-67-995-4).

Bibliogr.: p. 297-298 (34 tit.). – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-178-7.

94(478+498)”1918/1928″

C 32

Preda, Constantin Romulus.

Dor de dor de tine / Constantin Romulus Preda ; design cop.: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 222 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3248-9-2.

821.135.1-1

P 90

Mîrza-Enache, Gheorghe.

Părintele Ioan Zlotea, Împăciuitorul lumii cu Mântuitorul / Gheorghe Mîrza-Enache ; ed. îngrijită de Traian Vasilcău (Traianus). – Chişinău : Print Caro, 2019. – 124 p. – (Colecţia „Trîmbiţele lui Dumnezeu”, ISBN 978-9975-56-591-2 ; Cartea a 5-a).

580 ex.

ISBN 978-9975-56-678-0.

27-29

M 44

Cazacu-Istrati, Iacob.

Cu dor şi dragoste te cânt… : Poezii / Iacob Cazacu-Istrati. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 100 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-80-7.

821.135.1(478)-1

C 32

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei : Cazuri de succes / consiliul ed.: Iurie Eremia (preşedinte), Violina Vatra, Nicolai Olaraşu [et al.] ; coord., red. resp.: Violina Varta, Nicolae Olaraşu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 112 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-139-99-1.

366(478) C 32

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.