Cărţi în curs de apariţie, August 2020

Carta Pacientului : Drepturile şi responsabilităţile pacientului cu tuberculoză / Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză „SMIT”. – [Chișinău : S. n.], 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 10, [1] p.

500 ex.

ISBN 978-9975-89-168-4.

616-002.5-084:614-253.83

C 27

Хартия пациента : Права, обязанности и ответственность пациента при туберкулезе / Национальная Ассоциация Больных Туберкулезом „СМИТ”. – [Кишинэу : Б. и.], 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 10, [1] p.

500 ex.

ISBN 978-9975-89-169-1.

616-002.5-084:614-253.83

Х-220

Psihologia în mileniul III: provocări și soluții, conferință ştiințifică internațională (2020 ; Bălţi). Psihologia în mileniul III: provocări și soluții = Psychology in the 3rd millennium: challenges and sollutions : Materialele Conferinţei Știinţifice Internaţionale, 25 octombrie 2019 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Silvia Briceag (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Luminiţa Secrieru (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-50-246-7.

[Vol. 1]. – 2020. – 344 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de psihologie, Univ. Liberă Intern. din Moldova, Facultatea de Științe sociale și ale Educației, Institutul de Științe penale și Criminologie aplicată, Catedra de criminologie și psihologie aplicată [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 15 ex. – ISBN 978-9975-50-247-4.

159.9:37.015.3(082)=135.1=111=161.1

P 97

Abecedar : Manual de limba şi literatura română pentru clasa 1 / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Ed. rev. – [Chişinău] : Ştiinţa : Prut Internaţional, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : il. color.

35000 ex.

ISBN 978-9975-85-225-8 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-54-483-2 (Prut Internaţional).

373.3.016:[811.135.1+821.135.1](075.2)

A 12

Sandu, Maria.

Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale şi a levigatului, expertizate în Republica Moldova : (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor) / Maria Sandu ; conducător: Tărîţă Anatol ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Chimie. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). – 161 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 160-161 (23 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3347-4-7.

628.16:628.3(478)(036)

S 20

Sprincean, Mariana.

Determinantele şi predicţia accidentului vascular cerebral ischemic la copii : Monografie / Mariana Sprincean ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020. – 227 p. : fig., tab.

În red. aut. – Referinţe bibliogr.: p. 202-226 (332 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-176-6.

616.831-005.4-053.2

S 74

Puică-Vasilache, Eliza.

Educaţie plastică : Manual pentru clasa a 5-a / Eliza Puică-Vasilache,Zinaida Ursu ; evaluatori: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Litera, 2020. – 80 p. : il. color.

35912 ex.

ISBN 978-9975-74-939-8.

73/76(075.3)

P 98

Almanah politic / Compania de Promovare şi Consultanţă „Poliexpert” SRL, „Tribuna Politică” SRL ; dir.: Igor Volniţchi ; fotografii: Andrei Boguş [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-4212-3-2.

Ediţie specială : Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova : [2016-2020]. – 2020. – 260 p. : fot. color. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-151-36-8.

[32+342.511](478)(059)

A 43

Методика подготовки и проведения комплексных занятий по профилактике наркотической, алкогольной и табачной зависимости с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) / Мирча Греку, Жанна Греку, Владимир Односталко [и др.] ; научный редактор.: Мария Вырлан. – [Кишинэу] : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : fot. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-0-0392-6.

613.81/83-053.2:37.04

M 545

Raport de activitate : anul de studii 2019-2020. Plan managerial : anul de studii 2020-2021 / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” ; autori: Rusu Tamara, Teutu Aliona, Soitu Ecaterina [et al.] ; coordonator ştiinţific: Boris Volosatîi. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 282 p. ; 214 p. : fig., tab.

Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-769-5.

373.5.091(478-25)(047)

R 25

Ştiinţe : Curriculum naţional : clasa a 5-a : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Stela Gînju (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : tab.

Bibliogr.: p. 36 (20 tit.). – 2100 ex.

ISBN 978-9975-3400-3-8.

373.5.091:502(073)

S 85

Лозинская, Светлана.

Кошка Мурка : [în vol.] / Светлана Лозинская. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”) – . – ISBN 978-9975-3432-9-9.

[Книга 1-я]. – 2020. – 68 p. : il. color. – 30 ex. – ISBN 978-9975-3443-0-2.

821.161.2(478)-34-93

Л 722

Лозинская, Светлана.

Кошка Мурка : [în vol.] / Светлана Лозинская. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”) – . – ISBN 978-9975-3432-9-9.

(Книга 2-я). – 2020. – 72 p. : il. color. – 30 ex. – ISBN 978-9975-3443-1-9.

821.161.2(478)-34-93

Л 722

Pătru, Livia.

Evaluarea elevului cu cerinţe speciale din învăţământul de tip incluziv / Livia Pătru. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 76 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-74 şi în subsol. – 10 ex.

ISBN 978-9975-3443-2-6.

373.3.091:376

P 44

Brăneanu, Dumitru.

Singurătatea fluturilor : poeme / Dumitru Brăneanu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3384-7-9.

821.135.1-1

B 78

Xenofontov, Ion Valer.

Complexul Monahal Japca: istorie şi spiritualitate / Ion Valer Xenofontov ; consultant ştiinţific: Octavian Moşin ; redactor ştiinţific: Constantin Manolache ; referenţi ştiinţifici: Cosmin Budeancă, Igor Cereteu ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan” : Lexon-Prim, 2020. – 540 p. : fig., fot. color, tab.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. p.: 251-275 și în subsol. – Indice de nume, geografic: p. 520-537. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3283-0-2 (Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”). – ISBN 978-9975-3435-0-3 (Lexon-Prim).

27+726.71(478)(091)

X-40

Bejenaru, Gherman.

Calcule hidrologice / Bejenaru Gherman, Castraveţ Tudor, Dilan Vitalie ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Proiectul SDC-ADA „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Republica Moldova”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 178 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 177-178 (49 tit.). – 75 ex.

ISBN 978-9975-56-770-1.

556.16.04(075)

B 41

Biologie : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Nina Bîrnaz [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 112 (26 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3400-4-5.

373.5.091:57(073)

B 53

Bujor, Ala.

Ştiinţe distractive : 7-10 ani / text: Ala Bujor ; consultant metodico-ştiinţific: Daniela State ; ilustrare: Vadim Vrabie, Veronica Mariţ. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : il.

1000 ex.

ISBN 978-9975-60-367-6.

373.3.016

B 90

Ghid turistic „Nistrul de Jos” / SE „Biotica”, AO „EcoContact” ; elaborator: Viorel Miron ; coordonator: Natalia Guranda ; fotografie: Anatolie Poiată, Viorel Miron. – Chişinău : Ideea-Com, 2020. – 44 p. : fig., fot. color.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Finanțată din proiectul „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar” realizat cu suportul financiar al Agenției de Dezvoltare a Austriei din fondul progr. Austriac de Dezvoltare și Coop. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3314-1-8.

338.48:502.4(478)(036)

M 78

Roibu, Nicolae.

Cronici din perioada pandemiei : (interviuri, cronici, portrete literare cu şi despre oameni de cultură) / Nicolae Roibu. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 344 p. : fig., fot. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-37-5.

821.135.1(478)-8

R 67

Mpoyi, Well.

Sauvé pour sauver / Well Mpoyi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 286 p.

ISBN 978-9975-153-43-0.

821.133.1-31

M 92

Ambra, Pedro.

L’être sexué chez Lacan : normativité, genre et autorisation / Pedro Ambra. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 35 p.

Referinţe bibliogr.: p. 31-34 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-44-7.

159.964.2

A 45

Junquera, Rubio Carlos.

Ensayos sobre Racismo y Xenofobia / Carlos Rubio Junquera. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 87 p.

Referinţe bibliogr.: p. 81-87.

ISBN 978-9975-153-45-4.

323.14

J 90

Nebo, Ambrues M.

The Wave of Protests leading to Regimes Change in Africa: A Sociological Perspective / Ambrues M. Nebo Sr. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 44 p. : fot. color.

Referinţe bibliogr.: p. 39-43 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-46-1.

323.22:316.485.22(6)

N 32

Informatică: Curriculum naţional : Clasele 7-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Anatol Gremalschi (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 76-77 (28 tit.) şi în subsol. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3400-5-2.

373.5.091:004(073)

I-52

Ghid de laborator clinic în practica medicală / I. Ţîbîrnă, R. Bugai, V. Gudumac, V. Ţâbârnă ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 264 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 259-262 (58 tit.). – Sponsor: Unigrain SRL. – 200 ex.

ISBN 978-9975-56-771-8.

616-074(036)

G 49

Railean, Silvia.

Anomalii congenitale cranio-maxilo-faciale la copii – abordare multidisciplinară / Silvia Railean ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 268 p. : fig., fot., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-772-5.

617.51/.52-007-053.2

R 21

Iacovlev, Valentin.

110 legende ale fotbalului moldovenesc / Valentin Iacovlev ; co-autori: Andrei Prodan, Mihai Burciu, Victor Daghi [et al.] ; Federația Moldovenească de Fotbal. – Chişinău : S. n., 2020 (Combinatul Poligrafic). – 684 p. : fot., tab.

Aut. este indicat pe cop. – 500 ex.

ISBN 978-9975-129-72-5.

796.332(478)(092) 

I-17


Pădure, Drăgălin.

Aplicarea legii penale în timp : (Monografie) / Drăgălin Pădure ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 303 p.

Referinţe bibliogr.: p. 279-302 şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-23-5.

343.2

P 12

Formarea formatorilor : Suport de curs : (Ciclul 2 – Masterat) / Maia Şevciuc, Ana Tarnovschi, Liliana Posţan [et al.] ; coordonator: Valentina Chicu ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 352 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 321-324 (43 tit.), 351 (16 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-24-2.

37.018.4(075.8)

F 79

Volcovscaia, Maria.

Русская речь : Manual de limba rusă : Clasa a 5-a : Anul 1 de studii / Maria Volcovscaia, Nina Gorbaciova, Svetlana Covalenco ; comisia de evaluare: Pasincovschi Ludmila [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-484-9.

811.161.1(075.3)

V-87

Moccia, Federico.

Scuză-mă, dar te iubesc : [în vol.] / Federico Moccia ; traducere din limba italiană de Viorica Ungureanu ; design copertă: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller ; Bucureşti : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3420-7-0.

Partea 1. – 2020. – 426 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3420-8-7.

821.131.1-31

M 84

Ursu, Ludmila.

Matematică : Manual pentru clasa a 3-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi; comisia de evaluare: Liliana Saranciuc-Gordea (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Prut), 2020 (Combinatul Poligrafic). – 134 p.: fig. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-485-6.

51(075.2)

U 85

Educaţie plastică : Curriculum naţional : Clasele 5-7 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.]; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Ala Vitcovschii (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 71-72 şi în subsol. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3400-6-9.

373.5.091:73/76(073)

E 19

Боинчан, Борис.

Земледелие на черноземах : адаптивный менеджмент почв / Борис Боинчан, Давид Дент ; переводчик с английского языка: Великсар С. Г. – [Кишинэу] : Prut Internaţional 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 260 p. : fig. color, fot. color, tab.

Tit. orig.: Farming the black earth. Sustainable and climate-smart management of chernozem soils. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Index de nume: p. 210-216. – Изд. при финансировании Агентства М-ва экономики и эколог. политики – Нидерланды. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-486-3.

631.445.4

Б 775

Български език и литература: Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Elena Raţeeva (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 84 p. :tab.

Referinţe bibliogr.: p. 83-84 (37 tit.) şi în subsol. – 80 ex.

ISBN 978-9975-3400-7-6.

373.5.091:[811.163.2+821.163.2](073)

Б 949

Gagauz dili hem literatura : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Anna Stoletneaia (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 100 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 98-100 (71 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3400-8-3.

373.5.091:[811.512.165+821.512.165](073)

G 13

Українська мова ı література : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Diana Ignatenco (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. :fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 88-90 (61 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3400-9-0.

373.5.091:[811.161.2+821.161.2](073)

У 453

Chimie : Curriculum naţional : Clasele 7-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Elena Mihailov (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 114 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 112-114 (39 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-0-2.

373.5.091:54(073)

C 42

Chimie : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Elena Mihailov (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 131 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 129-131 (39 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-1-9.

373.5.091:54(073)

C 42

Dereli-Nani, Elena.

Poezii de la bunica : Bucurii pentru copii : [în vol.] / Elena Dereli-Nani ; prezentare grafică: Viorica Didic-Vlas. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”) – . – ISBN 978-9975-58-208-7.

Cartea 1-a. – 2020. – 168 p. : il. color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-58-226-1.

821.135.1(478)-1-93

D 33

Facerea lumii / adaptare text: Angela Levinţa ; au colaborat: protoiereu Serghei Boldirescu, Olesea Manole; ilustraţii: Maria Manole ; coperta şi viziunea grafică : Veaceslav Popovschi. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 p. : il. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3399-6-4.

087.5:27-29

F 12

Volontir, Nina.

Geografie : Manual pentru clasa a 10-a / Nina Volontir, Alexandru Lungu, Ilie Boian ; evaluatori: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Litera, 2020. – 192 p.: fig. color, fot. color, tab.

21422 ex.

ISBN 978-9975-74-941-1.

911(075.3)

V-87

Informatică: Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Anatol Gremalschi (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. :fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 96-97 (28 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-2-6.

373.5.091:004(073)

I-52

Cojocaru, Olesea.

Pedologia ecologică : în teren şi laborator : ghid practic / Olesea Cojocaru. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-773-2.

Partea 1-a : Analiza fizico-chimică a solului : Lucrări de laborator. – 2020. – 190 p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 187-190. – 100 ex. – ISBN 978-9975-56-774-9.

631.42/.43(076.5)

C 61

Gumeniţă, Mihai.

Drumul spre infinit : Poezii / Mihai Gumeniţă. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 144 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-478-4.

821.135.1(478)-8

G 95

Caiet de exerciţii la istorie : Clasa a 6-a / Corina Lungu, Viorica Bujor, Svetlana Vasilachi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Fox Trading”). – 96 p. : fig., tab.

500 ex.

ISBN 978-9975-3186-8-6.

94(=135.1)+94(100)(076.6)

C 12

Biologie : Curriculum naţional : Clasele 6-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Nina Bîrnaz (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 101 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 100-101 (28 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-3-3.

373.5.091:57(073)

B 53

Educaţie fizică : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Nicolae Bragarenco (coordonator)

[et al.]

. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 107-108 (31 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-4-0.

373.5.091:796(073)

E 19

Istoria românilor şi universală : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Rodica Neaga (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 129 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 126-129 (73 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-5-7.

373.5.091:[94(=135.1)+94(100)](073)

I-87

Istoria românilor şi universală : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Rodica Neaga (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 188 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 185-188 (76 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3436-6-4.

373.5.091:[94(=135.1)+94(100)](073)

I-87

Kotíková, Sylvie.

Foreign Direct Investment : Regional Player /Sylvie Kotíková. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 125 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-3417-6-9.

339.727.22

K 76

Învăţăm să numărăm = Learn to count = Учимся считать. – [Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”)]. – [1] f. : il. color.

Tit., text. paral.: lb. rom., engl., rusă. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-87-712-1.

373.2.016:51

Î-59

Русский алфавит. – [Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Bons Offices”)]. – [1] f. : il. color.

3000 ex.

ISBN 978-9975-87-711-4.

373.2.016:811.161.1

P 894

Gagauz dili hem literatura : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Anna Stoletneaia (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (71 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3436-7-1.

373.5.091:[811.512.165+821.512.165](073)

G 13

Български език и литература: Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Elena Raţeeva (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 84 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 84 (29 tit.). – 80 ex.

ISBN 978-9975-3436-8-8.

373.5.091:[811.163.2+821.163.2](073)

Б 949

Українська мова ı література : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Diana Ignatenco (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-76 (64 tit.), 85-88 (74 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3436-9-5.

373.5.091:[811.161.2+821.161.2](073)

У 453

Prohin, Andrei.

Lacrimile zeului Ra : Din curiozităţile istoriei / Andrei Prohin ; pictor : Alex Dimitrov ; copertă : Natalia Berebiuc. – Chişinău : Lexon-Prim, 2020. – 202 p. : des. color.

Referinţe bibliogr.: p. 194-198. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-3435-1-0.

087.5:94(100)+94(=135.1)

P 94

Geografie: Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Elena Beregoi (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 88 p. :tab.

Referinţe bibliogr.: p. 87-88 (39 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-0-1.

373.5.091:911(073)

G 31

Raport privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2019 = Доклад о соблюдении прав и свобод человека в Республике Молдова в 2019 году / Avocatul Poporului „Ombudsman”. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 183 ; 196 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-151-38-2.

342.7(478)(047)

R 25

Cazacu, Tamara.

Limba şi literatura română : Manual pentru elevii clasei a 6-a, instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale / Tamara Cazacu, Iulia Iordăchescu, Larisa Guza ; comisia de evaluare: Dermenji-Gurgurov Svetlana [et al.] ; prezentarea grafică: Alex Ussow ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. : fig., tab.

Apare din resursele financiare ale Fondului de Manuale. – 9000 ex.

ISBN 978-9975-65-460-9.

811.135.1’243+821.135.1.09(075.3)

C 32

„Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (3 ; 2020 ; Bălţi). Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale = Educational management: achievements and the development perspectives : Materials of the 3-st International Scientific Conference, Ediţia a 3-a, 08 mai 2020 / comitetul ştiinţific: Ion Gagim (preşedinte) [et al.] ; comitetul de organizare: Tatiana Şova (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2020 (Tipografia din Bălţi). – 719 p. : fig., tab.

Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3422-5-4.

37.07:378(082)=00

M 20

Kamango Selemani Sheta Sheta.

Les Vraies Prières des Saints : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? / Kamango Selemani Sheta Sheta. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 153 p.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-47-8.

27

K 19

Kamango Selemani Sheta Sheta.

Réintégration d’Israël dans la nouvelle alliance : Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance / Kamango Selemani Sheta Sheta. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 143 p.

Referinţe bibliogr. în subsol.

ISBN 978-9975-153-48-5.

27(569.4)

K 19

Ngoy Mwanabute, Serge Noël.

Révélation sur les opérations secrètes au Katanga : Les Sanga épicentre de tous les enjeux géostratégiques / Serge Noël Ngoy Mwanabute. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). –110 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 106.

ISBN 978-9975-153-49-2.

94(672.4)

N 56

Gbaguidi, Jean Gouvidé.

Contribution a la protection contre des pollutions chimiques d’un système lentique en région tropicale : Le lac Toho au sud-bénin, Afrique de l’Ouest / Jean Gouvidé Gbaguidi. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). –57 p. : fig. color, fot. color.

Referinţe bibliogr.: p. 48-50.

ISBN 978-9975-153-50-8.

504.455.06(6-15)

G 27

Allal, Mehdi Thomas.

La lutte contre les discriminations liées à l’origine / Mehdi Thomas Allal. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 57 p.

Referinţe bibliogr.: p. 55-57.

ISBN 978-9975-153-51-5.

323.1:316.647.82

A 42

The effect of Kiambu County Government support initiatives on the growth of Micro Enterprises in Thika Sub-County, Kenya / Odhiambo Odera, Irene Kinyua, Florence Kaku, J. Kuria Thuo.– Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 59 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 48-56.

ISBN 978-9975-153-52-2.

334.72(676.2)

E 20

Geografie : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Elena Beregoi (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 90 p. :tab.

Referinţe bibliogr.: p. 89-90 (39 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-1-8.

373.5.091:911(073)

G 31

Popa, Petre.

Cod : Selecţie / Petre Popa. – Soroca : Uniprint (Kraftart-Com), 2020. – 81 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3341-1-2.

821.135.1(478)-1

P 79

Popa, Petre.

Rămâi : Poezii de dragoste : Selecţie / Petre Popa ; prezentare grafică: Anatol Adam. – Soroca : Uniprint (Kraftart-Com), 2020. – 156 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3341-2-9.

821.135.1(478)-1

P 79

Popa, Petre.

Templu pentru rugile mele : Selecţie / Petre Popa ; prezentare grafică: Grigore Guţu. – Soroca : Uniprint (Kraftart-Com), 2020. – 104 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3341-3-6.

821.135.1(478)-1

P 79

Головатая, Людмила.

Миграция как вызов безопасности в Европейском Союзе : Учебное пособие / Людмила Головатая ; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 200 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – Изд. при поддержке Европейской Комиссии в рамках реализации образовательного модуля Жана Монне программы Эразмус. – 20 ex.

ISBN 978-9975-56-775-6.

314.15:061.1EU(075.8)

Г 610

Negară, Ecaterina.

Maică, floare de fiinţă : carte de taină – 2010-2020 / Ecaterina Negară ; copertă: Tatiana Tulgara. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p.

Referinţe bibliogr.: p. 142 (2 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-151-40-5.

821.135.1(478)-97

N 38

Beniuc, Valentin.

Politica externă, de securitate şi apărare a Uniunii Europene / Valentin Beniuc ; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 135 p. : tab.

20 ex.

ISBN 978-9975-56-776-3.

327:061.1EU

B 45

Maxim, Dumitru-Dan.

Am să-ţi spun într-o zi…, sau Carte Albă / Dumitru-Dan Maxim ; coperta: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 168 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-72-479-1.

821.135.1(478)-1

M 51

Istoria românilor şi universală : Manual pentru clasa a 11-a / N. Chicuş, I. Şarov, I. Ojog [et al.] ; comisia de evaluare: Larisa Efros [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2020 [Lexon-Prim]. – 240 p. : fig. color, tab.

21500 ex.

ISBN 978-9975-3412-5-7.

94(=135.1)+94(100)(075.3)

I-87

Stratulat, Dumitru.

Floarea dragostei / Dumitru Stratulat. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Reclama”). – 96 p. : fot.

500 ex.

ISBN 978-9975-58-227-8.

821.135.1(478)-1

S 90

Donos, Mihai.

Sacul cu minte / Mihai Donos. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-151-41-2.

821.135.1(478)-1-93

D 67

Botnaru, Maria.

Chimie organică : Manual pentru clasa a 11-a : Profil real. Profil umanist / Maria Botnaru, Maria Roman, Eugenia Melentiev ; comisia de evaluare: Bozadji Nadejda (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 21053 ex.

ISBN 978-9975-65-461-6.

547(075.3)

B 73

Limba şi literatura română : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici

[et al.]

; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Ion Guţu (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 148 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 143-147 (111 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-2-5.

373.5.091:[811.135.1+821.135.1](073)

L 62

Limba şi literatura română : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.]; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Ion Guţu (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 172-175 (72 tit.) şi în subsol. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-3437-3-2.

373.5.091:[811.135.1+821.135.1](073)

L 62

Lifari, Viorica.

Conceptul afectivităţii în limbile engleză, română şi rusă / Viorica Lifari. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 245 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 222-237 (226 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-25-9.

81’23+159.946.3

L 61

Negară, Ecaterina.

Strigat-am către cer : (poeme 2019-2020) / Ecaterina Negară ; coperta: Tatiana Tulgara. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 101 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-89-170-7.

821.135.1(478)-97

N 38

Uscarea prunelor şi merelor : Ghid pentru producătorii mici şi artizanali / Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED) ; alcătuit de: Ludmila Castraveţ, Ina Griza ; coordonator: Liliana Calmaţui. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 42 p. : fig., tab. color.

Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED) în Moldova. – 200 ex.

ISBN 978-9975-89-171-4.

664.854:[634.22+634.11](036)

U 89

Uscarea prunelor şi merelor : Ghid pentru producătorii mici şi artizanali / Asociaţia Educaţie pentru Dezvoltare (AED) ; alcătuit de: Ludmila Castraveţ, Ina Griza ; coordonator: Liliana Calmaţui. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 42 p. : fig., tab. color.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED) în Moldova.

ISBN 978-9975-89-172-1 (PDF).

664.854:[634.22+634.11](036)

U 89

Bernaz-Sicorschi, Nina.

Biologie : manual pentru clasa a 7-a / Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil, Gheorghe Rudic ; comisia de evaluare: Stela Arhip [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 144 p. : fig., tab. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 37200 ex.

ISBN 978-9975-85-227-2.

57(075.3)

B 49

Buruiană, Maria.

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea ; comisia de evaluare: Aliona Briţchi [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). –208 p.: il. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 40500 ex.

ISBN 978-9975-85-228-9.

811.135.1+821.135.1.09(075.2)

B 95

Morari, Marina.

Educaţie muzicală : Manual pentru clasa a 3-a / Marina Morari, Alexandru Borş ; comisia de evaluare: Daniela Cotoviţcaia [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Tipogr. „Bons Offices”). – 96 p. : il., n. muz. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 37500 ex.

ISMN 979-0-3480-0422-8.

ISBN 978-9975-85-229-6.

78(075.2)  

M 89

Cerbuşca, Pavel.

Istoria românilor şi universală : Manual pentru clasa a 4-a / Pavel Cerbuşca ; comisia de evaluare: Ursu Valentina [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 76 p. : il. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 38300 ex.

ISBN 978-9975-85-230-2.

94(=135.1)+94(100)(075.2)

C 35

Fizică. Astronomie: Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici

[et al.]

; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Viorel Gremalschi (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p.  143-144(28 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-4-9.

373.5.091:[53+52](073)

F 62

Gavriluţa, Vadim.

Antiinflamatoarele nesteroidieneşi medicamentele asociate : [în vol.] / Vadim Gavriluţa. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”) – (Farmacologia pentru toţi, ISBN 978-9975-3435-4-1) – . – ISBN 978-9975-3435-2-7.

Vol. 1. – 2020. – 200 p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 198-199 (22 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-3435-3-4.

615.276(075)

G 26

Chimie : manual pentru clasa a 8-a / Galina Dragalina, Nadejda Velişco, Svetlana Kudriţcaia, Boris Pasecinic ; comisia de evaluare: Nadejda Bozadji [et al.] ; redactor coordonator: Tatiana Litvinova ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. a 5-a. – Chişinău : Arc, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 148 p. : fig., tab. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 37300 ex.

ISBN 978-9975-0-0394-0.

54(075.3)

C 42

Velişco, Nadejda.

Chimie : Manual pentru clasa a 10-a de liceu : profil real, profil umanist, arte şi sport / Nadejda Velişco, Svetlana Kudriţcaia ; comisia de evaluare: Nadejda Bozadji [et al.] ; redactor coordonator: Tatiana Litvinova ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – Ed. a 4-a. – [Chişinău] : Arc, 2020 (Tipogr. „Balacron”). – 284 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 21400 ex.

ISBN 978-9975-0-0395-7.

54(075.3)

V-43

McCann, Shaun R.

Wine and Blood : An Unlikely Pairing  / Shaun R. McCann. – [Chișinău] : Eliva Press, 2020 (Print on demand). – 104 p. : fig., fot. color.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN 978-9975-3417-7-6.

616.15:663.21

M 53

Постолаки, Александр.

Огонь на себя! : Стихи / Александр Постолаки. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 220 p. : il., fot.

1000 ex.

ISBN 978-9975-151-42-9.

821.161.1(478)-1

П 636

Cauia, Alexandr.

Drept Internaţional Umanitar : manual / Alexandr Cauia ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 416 p.

Referinţe bibliogr.: p. 408-416 (311 tit.) şi în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-84-126-9.

341.3(075.8)

C 31

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţională a Moldovei. – [Chişinău] : Banca Naţională a Moldovei, 2020 – . – ISBN 978-9975-3357-5-1.

Cerinţe de sistem: PDF Reader.

… Nr 3, august 2020. – 2020. – 60 p. : graf. color. – Disponibil: http://bnm.md/ro/content/prezentarea-raportului-asupra-inflatiei-nr3-2020. – ISBN 978-9975-3169-0-3.

336.711(478):336.748.12(047)

R 25

Ciobanu, Zinaida.

Manuel de Français : A2.1 : 5e / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov ; comisia de evaluare: Berbeu Galina [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 132 p. : il., tab. color.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-487-0.

811.133.1(075.3)

C 51

Fizică : Curriculum naţional : clasele 6-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Viorel Bocancea (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 107-108 (25 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-5-6.

373.4.091:53(073)

F 62

Buga, Larisa.

Elemente de drept constituţional / Larisa Buga ; redactor ştiinţific: Valeriu Bujor ; Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 228 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-152-28-0.

342(075.8)

B 86

Dreptul afacerilor : Suport de curs la specialitatea dreptul afacerilor, pentru studenţii Facultăţii Ştiinţe economice / Alexandru Cuzneţov, Vlad Vlaicu, Olga Tretiacov [et al.] ; consultant ştiinţific: Nicolae Roşca ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Privat. – Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 484 p. : tab.

Bibliogr.: p. 444-451. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-29-7.

347.7(075.8)

D 82

Rotaru, Natalia.

Radiologie şi radioprotecţie / Natalia Rotaru, Oxana Malîga, Ion Codreanu ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 242 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 241-242 (24 tit.). – 360 ex.

ISBN 978-9975-82-177-3.

[615.849+616-073.7]:614.876(075.8)

R 84

Educaţia creştină / Centrul de Carte Adventist ; traducere: Denisa Olaru ; lectura traducerii, adaptare: Florian Ristea. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : tab. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; octombrie-noiembrie-decembrie).

Tit. orig.: Education. – 1320 ex.

ISBN 978-9975-151-47-4.

27-47

E 19

Educaţia creştină / Centrul de Carte Adventist ; traducere: Denisa Olaru ; lectura traducerii, adaptare: Florian Ristea. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 160 p. : tab. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; octombrie-noiembrie-decembrie).

Tit. orig.: Education. – 1320 ex.

ISBN 978-9975-151-45-0.

27-47

E 19

Христианское образование / переводчик: М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 288 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 4 квартал 2020 года).

490 ex.

ISBN 978-9975-151-46-7.

27-47

Х-935

Христианское образование / переводчик: М. Опияр ; ответственный редактор: П. Давыдов. – Кишинэу : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 4 квартал 2020 года).

490 ex.

ISBN 978-9975-151-48-1.

27-47

Х-935

Русский язык и литература : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : pentru gimnaziu cu predare în limba rusă / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Irina Ţvic (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 172 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 171-172 (35 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3439-6-1.

373.4.091:[811.161.1+821.161.1.09](073)

Р 894

Музыкальное воспитание : Curriculum naţional : Clasele 5-8 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Marina Morari (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 90 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 87-89 (49 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-7-8.

373.4.091:78(073)

М 897

Cazacu, Tamara.

Limba şi literatura română : Manual pentru clasa a 4-a, instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale / Tamara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Zinaida Tărîţă ; comisia de evaluare: Lora Gîrleanu [et al.] ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – Ed. a 5-a, actualizată. – [Chişinău] : Cartier, 2020 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. : il. color, tab. – (Cartier educaţional / colecţia coordonată de Viorica Goraş-Postică, ISBN 978-9975-79-896-9).

Proprietate a Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – 9497 ex.

ISBN 978-9975-86-448-0.

811.135.1’243+821.135.1.09(075.3)

C 32

Школьная Компания : 10-12 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 68 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-0-6.

373.5.015:33(072)

Ш 672

Школьная Компания : 10-12 класс : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 75 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-1-3.

373.5.015:33(076.5)

Ш 672

Revenco, Ninel.

Stresul oxidativ în artrita juvenilă idiopatică / Ninel Revenco, Angela Cracea ; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, IMSP Institutul Mamei și Copilului. – Chişinău : S. n., 2020 („Tipografia Reclama”). – 147 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 118-136 (211 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-230-8.

616.72-002-056.2-053.2

R 49

Colesnic, Iurie.

Chişinăul de ieri şi de azi = Кишинэу вчера и сегодня / Iurie Colesnic ; traducere în limba rusă: Miroslava Metleaeva. – Chişinău : Print-Caro, 2020. – 244 p. : fot.

Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-779-4.

94(478-25)=135.1=161.1

C 62

Физическое воспитание : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Nicolae Bragarenco (coordonator) [et al.] ; traducere: Sergiu Danail. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 118-119 (31 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-8-5.

373.5.091:796(073)

Ф 505

Русский язык и литература : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : pentru liceu cu predare în limba rusă / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Irina Ţvic (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 164 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 161-163. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3439-9-2.

373.5.091:[811.161.1+821.161.1.09](073)

Р 894

Vieru, Vadim.

Drepturile omului în activitatea poliţiei : Ghid succint / Vadim Vieru, Mihaela Botnarenco ; Inspectoratul General al Poliţiei. – Chişinău : Print-Caro, 2020. – 52 p. : fig. color, tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Uniunii Europene, Co-finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-56-780-0.

342.72/.73:351.74

V-57

Martin, Ofelia.

Sunt stea în universul călător : [în vol.] / Ofelia Martin ; prefaţă: Horia Muntenuş ; pictor: Carmen Popescu ; grafică: Adina Alexandra Avram. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-51-942-7.

Vol. 4. – 2020. – 67 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-72-484-5.

821.135.1-1

M 43

Educaţie economică şi antreprenorială : Clasele 10-12 : Curriculum la disciplina opţională / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 38 p. : tab. – (Aria curriculară Educație socio-umanistică, ISBN 978-9975-3449-2-0).

Referinţe bibliogr.: p. 37-38. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-3-7.

373.5.091:33(073)

E 19

Educaţie economică şi antreprenorială : Clasele 5-9 : Curriculum la disciplina opţională / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 40 p. : tab. – (Aria curriculară Educație socio-umanistică, ISBN 978-9975-3449-2-0).

Referinţe bibliogr.: p. 39-40. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-4-4.

373.5.091:33(073)

E 19

Educaţie economică şi antreprenorială : Clasele 1-4 : Curriculum la disciplina opţională / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 42 p. : tab. – (Aria curriculară Educație socio-umanistică, ISBN 978-9975-3449-2-0).

Referinţe bibliogr.: p. 41-42. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-6-8.

373.3.091:33(073)

E 19

Прикладная экономика : (12 класс) : тетрадь учащегося/ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 77 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское воспитание, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-7-5.

373.5.091:33(076)

П 759

Прикладная экономика : (12 класс) : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 52 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское воспитание, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3449-8-2.

373.5.091:33(072)

П 759

Economie aplicată : (cl. 10-12) : Manualul elevului / elevei  / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 214 p. : fig. color, tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3449-9-9.

330(075.3)

E 15

Я и моя семья : (1 класс) : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 73 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-0-2.

373.3.015:173(076)

Я 110

Я и моя семья : (1 класс) : Пособие для учителей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 54 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-1-9.

373.3.015:173(072)

Я 110

Наша страна : (3 класс) : Пособие для учителей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 56 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-2-6.

373.3.015:338(072)

Н 370

Наша страна : (3 класс) : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 106 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-3-3.

373.3.015:338(076)

Н 370

Наше сообщество : (2 класс) : Пособие для учителей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-4-0.

373.3.015:316(072)

Н 370

Наше сообщество : (2 класс) : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 61 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-5-7.

373.3.015:316(076)

Н 370

Наш мир : (4 класс) : Пособие для учителей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 73 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-6-4.

373.3.015:33(072)        

Н 370

Наш мир : (4 класс) : тетрадь ученика/ученицы / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 100 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3450-7-1.

373.3.015:33(076)

Н 370

„Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (2020 ; Paşcani). Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice = Инновационные аспекты в селекции сельскохозяйственных культур : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Paşcani, 4-5 septembrie, 2020 / colegiul de redacţie: Musteaţa Simion [et al.]. – Paşcani : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 229 p. : fot. color, fig., tab.

Antetit.: Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de fitotehnie „Porumbeni”. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-781-7.

633.1:551.583(082)=135.1=161.1

R 35

Трудовой кодекс Республики Молдова : В соответствии с последними изменениями и дополнениями в Мониторул Офичиал Республики Молдова. – [Кишинэу] : Farmec-Lux, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 144 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-82-1.

349.2(478)(094.4)

Т 781

Драгалин, С.

Тесты по математике: первичные, формативные, суммативные : 2 класс / С. Драгалин, М. Брагиш, Е. Попа. – Кишинэу : Interprint, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig., tab.

2000 ex.

ISBN 978-9975-3182-5-9.

51(079)

Д 721

Bodrug, Ana.

Viaţa, ce e? : Versuri / Ana Dragalin ; pictor: Ludmila Ilinciuc. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 96 p. : des., fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-778-7.

821.135.1(478)-1

B 61

Компетентностно-ориентированные задания в практике учителя начальных классов / ГОУ ДПО „Институт развития образования и повышения квалификации”, Научно-исследовательская лаборатория „Инновационная школа Приднестровья” ; автор-составитель: Улитко В. В. – Тираспол : ГОУ ДПО „ИРОиПК”, 2020 (Tipogr. „Tesline”). – 72 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 64. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3317-4-6.

373.3.091

К 637

Профессиональные компетенции педагогической деятельности: компетентность в области целеполагания : Методические материалы по коррекции профессиональных компетентностей учителя начальных классов, реализующего государственный образовательный стандарт начального общего образования / ГОУ ДПО „Институт развития образования и повышения квалификации”, Научно-исследовательская лаборатория „Инновационная школа Приднестровья” ; составитель: Улитко В. В. – Тираспол : ГОУ ДПО „ИРОиПК”, 2020 (Tipogr. „Tesline”) – . – ISBN 978-9975-3317-5-3.

Ч. 1. – 2020. – 36 p. : fig. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 31-33. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3317-6-0.

373.3.091(075)

П 841

Профессиональные компетенции педагогической деятельности:компетентность в области мотивации обучающихся на осуществление учебной деятельности : Методические материалы по коррекции профессиональных компетентностей учителя начальных классов, реализующего государственный образовательный стандарт начального общего образования / ГОУ ДПО „Институт развития образования и повышения квалификации”, Научно-исследовательская лаборатория „Инновационная школа Приднестровья” ; составитель: Улитко В. В. – Тираспол : ГОУ ДПО „ИРОиПК”, 2020 (Tipogr. „Tesline”) – . – ISBN 978-9975-3317-5-3.

Ч. 2. – 2020. – 44 p. : fig. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 38-39. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3317-7-7.

373.3.091(075)

П 841

Профессиональные компетенции педагогической деятельности: компетентность в области организации педагогической деятельности:Методические материалы по коррекции профессиональных компетентностей учителя начальных классов, реализующего государственный образовательный стандарт начального общего образования / ГОУ ДПО „Институт развития образования и повышения квалификации”, Научно-исследовательская лаборатория „Инновационная школа Приднестровья” ; составитель: Улитко В. В. – Тираспол : ГОУ ДПО „ИРОиПК”, 2020 (Tipogr. „Tesline”) – . – ISBN 978-9975-3317-5-3.

Ч. 3. – 2020. – 32 p. : fig. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 28-30. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3317-8-4.

373.3.091(075)

П 841

Информатика : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Anatol Gremalschi (coordonator) [et al.] ; traducere: Irina Ciobanu. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 119-120 (27 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-4-7.

373.5.091:004(073)  

И 741

Информатика : Curriculum naţional : Clasele 7-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Anatol Gremalschi (coordonator) [et al.] ; traducere: Irina Ciobanu. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 108 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 107-108 (29 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-5-4.

373.4.091:004(073) 

И 741

Химия : Curriculum naţional : Clasele 7-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Elena Mihailov (coordonator) [et al.] ; traducere: Tatiana Litvinova, Elena Mihailov. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 122-124 (38 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3438-8-6.

373.4.091:54(073)

Х-462

Художественное воспитание : Curriculum naţional : Clasele 5-7 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Ala Vitcovschii (coordonator) [et al.] ; traducere: Natalia Papuşina. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (40 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3438-9-3.

373.4.091:73/76(073)

Х-981

Биология : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Nina Bîrnaz (coordonator) [et al.] ; traducere: Stela Arhip. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 120 (27 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-0-5.

373.5.091:57(073)

Б 634

Химия : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Elena Mihailov (coordonator) [et al.] ; traducere: Elena Mihailov, Tatiana Litvinova. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 141 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 140-141 (36 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-1-2.

373.5.091:54(073)

Х-462

Биология : Curriculum naţional : Clasele 6-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Nina Bîrnaz (coordonator) [et al.] ; traducere: Daniela Placinta. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 104 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 104 (29 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3440-2-9.

373.4.091:57(073)

Б 634

Cazac, Viorica.

Medical English : Video-based workbook / Viorica Cazac, Ludmila Armaşu-Canţîr, Galina Grădinari ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”) – . – ISBN 978-9975-3432-3-7.

Part 2. – 2020. – 136 p. : fig. color, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 133-135. – 50 ex. – ISBN 978-9975-3446-6-1.

811.111.1:61(075) 

C 32

Экономика в цифрах : 7 класс : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Светлана Иващенко. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 99 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-8-5.

373.4.091:33(072)

Э 403

Экономика в цифрах : 7 класс : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Светлана Иващенко. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 83 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-9-2.

373.4.091:33(076)

Э 403

Школьная мини-фирма : 6-9 классы : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 75 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-0-8.

373.4.091:334(072)

Ш 672

Школьная мини-фирма : 6-9 классы : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 96 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-1-5.

337.4.091:334(076)

Ш 672

Международный рынок : 8 кл. : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-2-2.

373.4.091:339(072)

M 433

Международный рынок : 8 кл. : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 57 p. : fig. color, tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-3-9.

373.4.091:339(076)

M 433

Ключ успеха : 9, 12 классы : Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 61 p. : tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-4-6.

373.5.091:334(072)

K 524

Ключ успеха : 9, 12 классы : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 77 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-5-3.

373.5.091:334(076)

K 524

Дух Предпринимательства : 5 кл.: Пособие для преподавателей и консультантов / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Аурелия Палихович. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 86 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-6-0.

373.4.091:334(072) 

Д 850

Дух Предпринимательства : 6 кл. : тетрадь учащегося / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.] ; русский перевод: Аурелия Палихович. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 44 p. : fig., tab. – (Экономическое и предпринимательское образование, ISBN 978-9975-3446-7-8).

Изд. при фин. поддержке Агентства Соединенных Штатов по Междунар. Развитию (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-7-7.

373.4.091:334(076)

Д 850

Finanţele mele : cl. 11 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 114 p. : fig. color, tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-8-4.

373.5.091:336(072)

F 57

Finanţele mele : cl. 11 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 111 p. : fig. color, tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3447-9-1.

373.5.091:336(076)

F 57

Потапов, Евгений Иванович.

Противоградовые работы в Республике Молдова : их эффективность и экологические аспекты / Е. И. Потапов, И. А. Гараба, Е. А. Засавицкий ; Специальная Служба по активному воздействию на гидрометеорологические процессы Республики Молдова, Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу Республики Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2020 (Tipogr. „Protipar Service”). – 88 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3448-0-7.

551.508.85:504.06(478) 

П 640

Bejenaru, Gherman.

Resursele de apă ale Republicii Moldova : (teoria formării şi sinteze regionale) / Bejenaru Gherman, Melniciuc Orest ; redactor ştiinţific: Castraveţ Tudor ; Мinisterul Educației, Culturii și Cerecetării, Institutul de Ecologie și Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Protipar Service”). – 338 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 316-328 (288 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3448-1-4.

556(478)

B 39

Iavorschi, Victor.

Matematica : culegere de exerciţii şi probleme : Clasa a 11-a / Victor Iavorschi. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipografia din Orhei). – 245 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-73-236-9.

51(076.1)

I-31

Ţuscanu, Aurel-Florin.

Corespondenţa mitropolitului Visarion Puiu cu don Giovanni Calabria / Aurel-Florin Ţuscanu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 408 p. : fot., facs.

Texte : lb. rom., ital. –  Referinţe bibliogr.: p. 306-308 (39 tit.) şi în subsol. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3435-5-8.

27-7=135.1=133.1

Ţ 95

Вода Канген : Щелочная. Антиокислительная. Микростриктурированная / Kangen Royal, Enagic. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p. : fig. color, fot. color.

1500 ex.

ISBN 978-9975-151-44-3.

613.31:628.16

В 620

Математика : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Ion Achiri (coordonator) [et al.] ; traducere: Ion Achiri. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 196 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 194-196 (55 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-0-9.

373.4.091:51(073)

М 340

Математика : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Ion Achiri (coordonator) [et al.] ; traducere: Ion Achiri. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 212 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 209-211 (60 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-1-6.

373.5.091:51(073)

М 340

История румын и всеобщая история : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Rodica Neaga (coordonator) [et al.] ; traducere: Galina Gumen, Ludmila Gurscaia. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 196 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 192-195 (71 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-2-3.

373.5.091:[94(=135.1)+94(100)](073)

И 907

Музыкальное воспитание : Curriculum naţional : Clasele 5-8 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Marina Morari (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 90 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 87-89 (49 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3439-3-0.

373.4.091:78(073)

М 897

Geografie : Manual pentru clasa a 5-a / Petru Prunici, Zinaida Calanada, Maria Prunici, Nicolae Râmbu ; comisia de evaluare: Beregoi Elena (coordonator) [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – Chişinău : Lumina, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fig. color, tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 32000 ex.

ISBN 978-9975-65-462-3.

911(075.3)

G 31

Neculiseanu, Galina.

„Doina” – de la mugur la floare / Galina Neculiseanu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 120 p. : il., fot.

Text parţial : în lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 46 (33 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-483-8.

784.1.087.68(091)=161.1  

N 34

Etica în afaceri : cl. 12 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 46 p. : tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-4-0.

373.5.015:174(072)

E 84

Etica în afaceri : cl. 12 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 94 p. : tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-5-7.

373.5.015:174(076)  

E 84

Economia aplicată : cl. 12 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 47 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-6-4.

373.5.015:33(072)

E 15

Economia aplicată : cl. 12 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 70 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-7-1.

373.5.015:33(076)

E 15

Urbanism : cl. 4-5 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 52 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-8-8.

373.3.015:71(072)

U 72

Urbanism : cl. 4-5 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 62 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3443-9-5.

373.3.091:71(076)

U 72

Экономическое и предпринимательское образование : Классы 10-12 : Куррикулум факультативной дисциплины / Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – Кишинэу, 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 42 p. : tab. – (Куррикулярная область Социально-гуманитарное образование, ISBN 978-9975-3444-1-8).

Referinţe bibliogr.: p. 41-42. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-0-1.

373.5.091:334(073)

Э 402

Экономическое и предпринимательское образование : Классы 5-9 : Куррикулум факультативной дисциплины / Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – Chişinău, 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 44 p. : tab. – (Куррикулярная область Социально-гуманитарное образование, ISBN 978-9975-3444-1-8).

Referinţe bibliogr.: p. 43-44. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-2-5.

373.4.091:334(073)

Э 402

Экономическое и предпринимательское образование : Классы 1-4 : Куррикулум факультативной дисциплины / Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова ; рабочая группа: Корина Лунгу [и др.]. – Chişinău, 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 46 p. : tab. – (Куррикулярная область Социально-гуманитарное образование, ISBN 978-9975-3444-1-8).

Referinţe bibliogr.: p. 45-46. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-3-2.

373.3.091:334(073)

Э 402

Principii şi proceduri în testarea microbiologică a hemoculturilor : Ghid / Burduniuc Olga, Bălan Greta, Sofronie Olga [et al.] ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Sănătatea Publică. – Chişinău : S. n., 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 52-56 (74 tit.). – 450 ex.

ISBN 978-9975-151-43-6.

616-072.5:579.8

P 92

Gribincea, Aurelia.

Marketing ecologic : Suport de curs / Aurelia Gribincea, Corina Gribincea ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Facultatea Ştiinţe ale Naturii, Departamentul Ştiinţe Biologice şi Geonomice. – Chişinău : Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 157 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 111-117 (142 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-89-174-5.

574:339.138(075.8)

G 81

Gribincea, Aurelia.

Relaţii economice interregionale : Suport de curs / Aurelia Gribincea, Alexandru A. Gribincea ; Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Facultatea Ştiinţe ale Naturii, Departamentul Ştiinţe Biologice şi Geonomice. – Chişinău : Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 107 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 90-94 (74 tit.) şi în subsol.

ISBN 978-9975-89-175-2.

339.9:332(075.8)      

G 81

Gherman, Marcel.

Cer albastru deasupra Arcadiei / Marcel Gherman ; ilustraţii de Catrin Bespaliuc ; coperta: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 116 p. : il. – (Cartea adolescentului, ISBN 978-9975-54-204-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-488-7.

821.135.1(478)-34  

G 43

Урсу, Людмила.

Математика : 3 класс : Учебник / Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински ; comisia de evaluare: Liliana Saranciuc-Gordea [et al.] ; traducere din limba română: Ludmila Ursu, Tatiana Rusu ; Министерство образования, культуры и исследований. – [Кишинэу] : Prut Internaţional, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 136 p. : il. color, tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-489-4.

51(075.2)  

У 727

Всемирная литература : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : pentru profil umanist / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Svetlana Nastas (coordonator) [et al.] ; traducere: Ivan Pilchin. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 76 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 73-76 (99 tit.) şi în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3438-4-8.

373.5.091:821(100).09(073)

В 848

География : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Elena Beregoi (coordonator) [et al.] ; traducere: Raisa Lazari, Larisa Şveţ. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 96 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 95-96 (42 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3438-5-5.

373.5.091:911(073)

Г 353

Onică, Ana.

Lacrima iertării : O istorie adevărată cu locuri şi oameni adevăraţi / Ana Onică ; cuvânt-înainte: Constantin Anton ; copertă: Marian Onică. – Chişinău : Iter Quos, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 241 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3206-3-4.

821.135.1(478)-31  

O-56

Теория и методика учебно-тренировочного процесса в тренажерном зале, правильное питание и описание разновидностей спортивного питания : Базовый учебник для начинающих инструкторов тренажерных залов / автор-составитель: Виталий Витальевич Кожокару. – Тираспол : Теслайн, 2020. – 204 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 202. – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3317-3-9.

796.015.1:613.2(075) 

Т 338

Darii, Natalia.

Luminiţe : educaţia moral-spirituală : Clasa a 3-a : Activităţi interactive pentru elevi / Natalia Darii, Mariana Marin (coordonator). – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 72 p. : fig., tab. – (Colecţia „Atelier didactic”, ISBN 978-9975-59-157-7).

1000 ex.

ISBN 978-9975-59-196-6.

37.017.93(076)

D 19

Русский язык : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare : pentru gimnaziu cu predare în limba română / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici

[et al.]

; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Gabriela Topor (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 77-78. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3438-1-7.

373.4.091:811.161.1(073) 

P 894

Физическое воспитание : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Nicolae Bragarenco (coordonator) [et al.] ; traducere: Sergiu Danail. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 121-122 (31 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3438-2-4.

373.4.091:796(073) 

Ф 505

География : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Rodica Neaga ; grupul de lucru: Elena Beregoi (coordonator) [et al.] ; traducere: Raisa Lazari, Larisa Şveţ. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 100 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 97-98 (41 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3438-3-1.

373.4.091:911(073)

Г 353

Economia în cifre : cl. 7 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 90 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-4-9.

373.4.015:33(072)

E 15

Economia în cifre :  cl. 7 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 80 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-5-6.

373.4.015:33(076)

E 15

Spirit antreprenorial : cl. 6: Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 79 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-6-3.

373.4.015:334(072)

S 73

Spirit antreprenorial : cl. 6 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 45 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-7-0.

373.4.015:334(076)

S 73

Piaţa internaţională : cl. 8 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 58 p. : tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-8-7.

337.4.015:339(072)  

P 64

Piaţa internaţională : cl. 8 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 54 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3444-9-4.

337.4.015:339(076) 

P 64

Minifirma şcolară : cl. 6-9 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 74 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-0-0.

373.4.015:334(072) 

M 74

Minifirma şcolară : cl. 6-9 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 93 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-1-7.

373.4.015:334(076) 

M 74

Eu şi Familia : cl. 1 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 44 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-2-4.

373.3.015:173(072)

E 89

Eu şi Familia : cl. 1 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 72 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-3-1.

373.3.015:173(076)

E 89

Eu şi Economia : cl. 5 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 52 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-4-8.

373.4.015:33(072)

E 89

Eu şi Economia : cl. 5 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-5-5.

373.4.015:33(076)

E 89

Comunitatea noastră : cl. 2 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 96 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-6-2.

373.3.015:33(072)

C 63

Comunitatea noastră : cl. 2: caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-7-9.

373.3.015:33(076)

C 63

Cheia succesului : cl. 9, cl. 12 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 56 p. : tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-8-6.

373.5.091:334(072)

C 40

Cheia succesului : cl. 9, cl. 12 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 74 p. : tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3445-9-3.

373.5.015:33(076)

C 40

Economia aplicată : cl. 11 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 42 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-0-9.

373.5.015:33(072)

E 15

Economia aplicată : cl. 10 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 55 p. : fig., fot., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-1-6.

373.5.015:33(076)

E 15

Economia aplicată : cl. 10 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 35 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-2-3

373.5.015:33(072)

E 15

Economia aplicată : cl. 11 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-3-0.

373.5.015:33(076)

E 15

Wery, Pascal.

Les Enseignements de l’Ange / Pascal Wery. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand) – . – ISBN 978-9975-153-00-3.

Tome 3 : La préhistoire. – 2020. – 606 p. – ISBN 978-9975-153-60-7.

56

W 39

Planchon, Olivier.

Températures extrêmes minimales de printemps et types de circulation atmosphérique sur l’Europe moyenne / Olivier Planchon, Olivier Cantat. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 55 p. : fig. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 45-54.

ISBN 978-9975-153-61-4.

551.583(441.1/.4)

P 70

Cagiran, Ezgi.

Charterer’s Risks and Liabilities : Charterer’s Risks and Liabilities, Negligence Clause in Charterparty and Protection and Indemnity Insurance / Ezgi Cagiran. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 41 p.

Referinţe bibliogr.: p. 38-39 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-62-1.

347.453:656.614.2

C 12

Lenert, Elisabeth.

Une ou deux choses que j’ai apprises d’elles / Elisabeth Lenert. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 50 p.

Referinţe bibliogr.: p. 49 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-63-8.

27-29

L 45

Matematică : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Ion Achiri (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 190-192 (61 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3438-6-2.

373.5.091:51(073)

M 47

Matematică : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi ; grupul de lucru: Ion Achiri (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 180 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 179-180 (63 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3438-7-9.

373.5.091:51(073)

M 47

Pilchin, Ivan.

Literatura universală : Manual pentru clasa a 11-a / Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Natalia Roşior-Grîu ; comisia de evaluare: Nastas Svetlana [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. – [Chişinău] : Cartdidact : Prut Internaţional, 2020. – 110 p. : fig., tab.

Proprietate a Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova 12500 ex.

ISBN 978-9975-3412-6-4 (Cartdidact). – ISBN 978-9975-54-490-0  (Prut Internaţional).

821(100).09(075.3) 

P 64

Compania şcolară : cl. 10-12 : caietul elevului / elevei / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 78 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-5-4.

373.5.015:33(076)

C 63

Compania şcolară : cl. 10-12 : Ghid pentru profesori şi consultanţi / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, JA Moldova ; grupul de lucru: Corina Lungu [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 64 p. : fig., tab. – (Educaţia economică şi antreprenorială, ISBN 978-9975-3443-3-3).

Apare cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3446-4-7.

373.5.015:33(072)

C 63

Caracuianu, Eugenia.

Cântecul şi zbuciumul din suflet : Versuri / Eugenia Caracuianu ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 („Tipografia Reclama”). – 88 p. : des., fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-482-1.

821.135.1(478)-1

C 23

Limba străină : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Daniela Munca-Aftenev (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 156 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr.: p. 152-154 (51 tit.). – 2500 ex.

ISBN 978-9975-3437-8-7.

373.5.091:811(073)=00

L 62

Literatura universală : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : (profil umanist) : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Svetlana Nastas (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 68 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 65-68 (53 tit.) şi în subsol. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3438-0-0.

373.5.091:821(100).09(073)

L 66

Limba străină : Curriculum naţional : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ion Guţu ; grupul de lucru: Daniela Munca-Aftenev (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr.: p. 125-127 (55 tit.). – 2500 ex.

ISBN 978-9975-3437-9-4.

373.5.091:811(073)=00

L 62

Lucrări practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire) = Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Практические занятия по анатомии человека : (Пособие по самоподготовке) : [în vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; sub redacţia: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,Catedra de anatomie a omului – Ed. a 13-a, trilingvă, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipografia „Sirius”) – . – ISBN 978-9975-57-277-4.

[Vol.] 1 : Aparatul locomotor. Splanhnologia = Locomotor Apparatus. Splanchnology = Опорно-двигательный аппарат. Спланхнология. – 2020. – 354 p. : fig. color. – Tit., text, paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 353. – 500 ex. – ISBN 978-9975-57-278-1.

611.7(076.5)=135.1=111=161.1

L 88

STEM & Criminalistică : Manual pentru orele de cerc în instituţiile de învăţământ general/ Diana Chişca, Natalia Rotari, Viorel Bocancea [et al.] ; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, PH International Moldova. – [Chişinău] : S. n., 2020 (Tipogr. „Foxtrot”). – 77 p. : fig. color, fot. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 77 (13 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Dep. de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Intern. în Domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii. – 660 ex.

ISBN 978-9975-89-173-8.

343.9(075)

S 83

Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Universitatea de Stat din Moldova ; colegiul de redacţie: Florentin Paladi (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020 –  . – ISBN 978-9975-142-54-0.

Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. – 2020. – 267 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISSN 1857-3665. – ISBN 978-9975-152-26-6.

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

U 47

Delipovici, Irina.

Biochimia : Caiet de sarcini pentru orele facultative şi independente la cursul de lecţii / Irina Delipovici ; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 64 p. : tab.

Bibliogr.: p. 62-64 (28 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-777-0.

577.1(076.5)

D 28

Петрович, Алексей.

Оружие Победы. Военная техника на страже исторической памяти : Каталог технических памятников Великой Отечественной войны в Республике Молдова / Алексей Петрович ; Координационный Совет российских соотечественников, Российское военно-историческое общество. – [Кишинэу] : Б. и., 2020 („Tipografia Reclama”). – 148 p. : fot.,  fot. color, tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке Администрации Президента Респ. Молдова, фонда „Русский мир”. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-58-228-5.

94(478)”1941/1945″:725.945

П 306

Lungu-Gorgos, Zinaida.

Iubesc şi scriu : Versuri / Zinaida Lungu-Gorgos ; desene, coperta: Viorica Didic-Vlas ; Cenaclul literar-creștin „Cuvântul”. – Chişinău : S. n., 2020 („Tipografia Reclama”). – 136 p. : des., fot.

300 ex.

ISBN 978-9975-58-229-2.

821.135.1(478)-1

L 92

Educaţie fizică : Curriculum naţional : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Nicolae Bragarenco (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 109-110 (31 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-6-3.

373.5.091:796(073)

E 19

Untilă, Zinaida.

La ceas târziu de stele : Versuri / Zinaida Untilă ; prefaţă: Marcela Mardare ; copertă: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2020 (Tipogr. „Print-Caro”). – 276 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-72-481-4.

821.135.1(478)-1

U 61

Tomuz, Ghenadie.

101 poeme / Ghenadie Tomuz ; selecţie de autor ; coordonatori: George Călin, Vasile Căpăţână ; colegiul de redacţie: Mihai Cimpoi [et al.] ; coperta: Alexandru Manolache ; Asociaţia Culturală „Ideal”, Societatea Culturală „Apollon”. – Chişinău : Ideal, 2020 (Tipogr. „Iutastan”). – 129 p. – (Colecţia IDEAL, ISBN 978-9975-4288-0-4 ; 136).

100 ex.

ISBN 978-9975-3307-6-3.

821.135.1(478)-1

T 74

Longonga, Stanislas.

Recherches sur le vocabulaire de la droiture et de l’innocence dans la Septante des Psaumes, Proverbes et Job / Stanislas Longonga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 237 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 220-235 şi în subsol.

ISBN 978-9975-153-53-9.

27-24

L 77

Sanou, Lassina.

Perceptions locales des perturbations écologiques et de leur influence sur la banque de semences du sol et la régénération dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière, Parc W / Lassina Sanou. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 136 p. : fig. color, fot. color, tab.

Referinţe bibliogr.: p. 97-108.

ISBN 978-9975-153-54-6.

504.5.05

S 21

Kwadjovie, Kuam.

L’or dans la bouche du poisson / Kuam Kwadjovie. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 121 p.

ISBN 978-9975-153-55-3.

27-29

K 98

Ilunga, Felix.

La Perception du Risque Routier et Comportements des Sécurités Déclarés Chez les Conducteurs Particuliers Marocains : Cas des Agents et Cadres des Administrations Publiques / Felix Ilunga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 310 p. : fig. color, tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 277-303 (305 tit.).

ISBN 978-9975-153-56-0.

656.1.05(64)

I-46

Kinanga, Didier Moke.

La Perception subtile : L’art d’être disciple de Jésus-Christ / Didier Moke Kinanga. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 499 p. : fig.

ISBN 978-9975-153-57-7.

27-29

K 44

Ilunga, Kalonji.

Denutrition de l’adulte hospitalise a Kinshasa en Republique Democratique du Congo / Kalonji Ilunga, Badibanga Ntumba. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 66 p. : fig. color, tab.

Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 63-66 (50 tit.).

ISBN 978-9975-153-58-4.

613.24-053.8(672.4)

I-46

Zitouni, Abdelkrim.

 Theorie et codage de l’information : Cours et séries d’exercices corrigés / Abdelkrim Zitouni. – Chișinău : Generis Publishing (Online Marketing Group), 2020 (Print on demand). – 213 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 212-213.

ISBN 978-9975-153-59-1.

519.711(075.6)

Z 73

Educaţie muzicală : Curriculum naţional : Clasele 5-8 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova ; coordonatori: Angela Cutasevici [et al.] ; experţi-coordonatori: Vladimir Guţu, Ludmila Ursu ; grupul de lucru: Marina Morari (coordonator) [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr.: p. 77-79 (47 tit.). – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3437-7-0.

373.5.091:78(073)

E 19

Milicenco, Stela.

File din istoria asistenţei sociale : Suport de curs / Stela Milicenco ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 155 p. : fig.

Referinţe bibliogr.: p. 135-140 şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-152-27-3.

364(091)(075.8)

M 72

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.