Books In Print, Mai 2019

Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii. Documente. Studii de caz : [în vol.] / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, INIS ProMemoria ; ed.: Constantin Manolache ; dir. progr., consultant, red. şt.: Anatol Petrencu ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; referenţi şt.: Gh. Rusnac [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Colecţia „Arhivele Memoriei”, ISBN 978-9975-128-54-4). – ISBN 978-9975-128-63-6.

Vol. 3, Tom 3 : Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova. – 2019. – 336 p. : fig., fot. – Indice de nume, toponime : p. 328-336. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-3283-9-5.

94(478)    

A 77

Учебное пособие для лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа / Зинаида Алекса, Анна Выртосу, Думитру Харя [и др.] ; М-во здравоохранения, труда и соц. защиты Респ. Молдова, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану, Проект „Здоровая жизнь”. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Imona Grup”). – 200 p. : fig. color, tab.

Изд. при фин. поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3270-5-3.

616.379-008-084(036)   

У 912

Căpiţă, Ionel.

Şi viaţa e o vânătoare / Ionel Căpiţă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 344 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-84-090-3.

821.135.1(478)-8     

C 20

Automobile roboţi : Mare carte de colorat. – [Chişinău] : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 48 p. : des. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-63-9.

087.5  

A 93

Arsene, Igor.

Curriculum disciplinar pentru masteranzi : Disciplina de studii: „Controlul pedagogic şi metrologic în cultura fizică şi sport” / Arsene Igor ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Chişinău, Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 20 p. : tab.

Bibliogr.: p. 18. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-369-2.

796.01(073.8)   

A 83

Nicolae Eremia : Pedagog, savant şi apicultor : Biobibliografie / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; red. bibliogr.: Iulia Tătărescu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 90 p. : fig. color, fot.

50 ex.

ISBN 978-9975-56-647-6.

016:[638.1+929(478)]     

N 60

„Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă”, conferinţă ştiinţifică internaţională interdisciplinară (2018 ; Chişinău). Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale interdisciplinară „Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă”, 14 decembrie, 2018, Chişinău / com. org.: Cernavca Mihail [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-648-3.

Vol. 1. – 2019. – 160 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. – Text : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-56-649-0.

33:378.633(478-25)=111     

C 63

Rusu, Mihai.

Viaţa filosofiei şi filosofia vieţii, sau 172 de punţi între Sauca şi Tibet = The life of philosophy and the philosophy of life, or 172 footbridges between Sauca and Tibet / Mihai Rusu ; trad. în lb. engl.: Ana Muntean. – Ed. bilingvă (rom.-engl.). – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 168 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-44-9.

821.135.1(478)-84=135.1=111

R 96

Maffia, Serena.

Roma mi somiglia/Roma îmi seamănă / Serena Maffia ; trad.: Mariana Stancu ; prefazione di Davide Rondoni. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2019 (Iaşi, România). – 85 p. – (Colecţia „PoeMondia” / dirijată de Valeriu Stancu, ISBN 978-9975-85-163-3).

Tit., text paral.: lb. ital., rom. – 300 ex.

ISBN 978-9975-85-160-2 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-8807-40-9 (Conedit).

821.131.1-1=131.1=135.1

M 14

Radogna, Antonella.

Io accado/De trecere / Antonella Radogna; trad.: Mariana Stancu ; pref.: Davide Rondoni. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2019 (Iaşi, România). – 115 p. – (Colecţia „PoeMondia” / dirijată de Valeriu Stancu, ISBN 978-9975-85-163-3).

Tit., text paral.: lb. rom., ital. – 300 ex.

ISBN 978-9975-85-161-9 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-8807-39-3 (Cronedit).

821.131.1-1=131.1=135.1

R 16

Garavaglia, Laura.

La ruga profonda della vita/Ridul adînc al vieţii / Laura Garavaglia ; trad.: Mariana Stancu. – Chişinău : Ştiinţa ; Iaşi : Cronedit, 2019 (Iaşi, România). – 111 p. – (Colecţia „PoeMondia” / dirijată de Valeriu Stancu, ISBN 978-9975-85-163-3).

Tit., text paral.: lb. rom., ital. – 300 ex.

ISBN 978-9975-85-162-6 (Ştiinţa). – ISBN 978-606-8807-38-6 (Cronedit).

821.131.1-1=131.1=135.1

G 23

Дерели, Елена.

Сны Санду / Елена Санду ; пер.: Татьяна Табак, Светлана Профир ; рис.: Дойна Буцан-Дерели. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 40 p. : des. color.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-182-0.

821.135.1(478)-93=161.1    

Д 361

Bejan, Octavian.

Republica Moldova la răscruce / Octavian Bejan, Tudor Tomozei. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, 2019 (Tipogr. „Bora grup”). – 203 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 75 ex.

ISBN 978-9975-3314-0-1.

[32+316.42](478)

B 41

Galaicu-Păun, Emilian.

A(II)Rh+eu : Poem / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p. – (Colecţia „Rotonda” / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-353-7.

821.135.1(478)-1

G 15

Galaicu-Păun, Emilian.

Apa. 3D : Poemelnic / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p. – (Colecţia „Rotonda” / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-354-4.

821.135.1(478)-1

G 15

Contribuţii la preistoria şi istoria antică a spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic : In honorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis / ed.: Aurel Zanoci, Mihail Băţ. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 443 p. : fig., fot.

Texte : lb. rom., germ., engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., germ., engl., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3315-0-0.

903/904(092)(082)=00

C 69

Donici, Iurie.

Ornic şi pulbere : Poezii şi poeme / Iurie Donici. – Chişinău : Labirint, 2019. – 166 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-122-92-4.

821.135.1(478)-1   

D 67

Geografia fizică a Republicii Moldova : Manual pentru clasa a 8-a / Vitalie Sochircă, Natalia Odoleanu, Nicolae Boboc [et al.] ; comisia de evaluare: Anatolie Puţuntică [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 128 p. : fig. color, tab.

11800 ex.

ISBN 978-9975-85-164-0.

913(478)(075.3)

G 31

Физическая география Республики Молдова : Учебник для 8 класса / Виталие Сокиркэ, Наталья Одоляну, Николае Бобок [и др.] ; trad. din lb. rom.: Larisa Şveţ ; comisia de evaluare: Anatolie Puţuntică [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 128 p. : fig. color, tab.

3300 ex.

ISBN 978-9975-85-165-7.

913(478)(075.3)    

Ф 505

Украïнська мова ı лıтература : Пiдручник для 8 класу/ М. В. Туницька, К. С. Кожухар, А. I. Нiкiтченко [и др.] ; comisia de evaluare: Nadejda Prodaniuk [et al.] ; des.: Leonid Nikitin ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 304 p. : fig. color, tab.

475 ex.

ISBN 978-9975-85-166-4.

811.161.2+821.161.2.09(075.3)       

У 455

Gagauz dili hem literatura : 8 klas / I. D. Bankova, A. I. Stoletnäya, K. K. Vasilioglu [et. al] ; comisia de evaluare: Oxana Uzun-Negrescu [et al.] ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 304 p.

925 ex.

ISBN 978-9975-85-167-1.

811.512.165+821.512.165(075.3)     

G 13

Petrescu, Camil.

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război / Camil Petrescu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 303 p. – (El & Ea, ISBN 978-9975-54-421-4).

2000 ex.

ISBN 978-9975-54-420-7.

821.135.1-31    

P 57

Lovinescu, Eugen.

Mite ; Bălăuca : Romane / Eugen Lovinescu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 385 p. – (El & Ea, ISBN 978-9975-54-421-4).

2000 ex.

ISBN 978-9975-54-422-1.

821.135.1-31   

L 81

Călinescu, G.

Enigma Otiliei : Roman : [în vol.] / G. Călinescu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina) – . – (El & Ea, ISBN 978-9975-54-421-4). – ISBN 978-9975-54-423-8

[Vol.] 1. – 2019. – 230 p. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-54-424-5.

821.135.1-31    

C 14
Călinescu, G.

Enigma Otiliei : Roman / G. Călinescu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina) – . – (El & Ea, ISBN 978-9975-54-421-4). – ISBN 978-9975-54-423-8.

[Vol.] 2. – 2019. – 223 p. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-54-425-2.

821.135.1-31    

C 14

Marea carte de întrebări şi răspunsuri / ideazione e impaginazione: Donatella Bergamino ; testi (a cura di) : Laura Aceti, Marco Scuderi ; trad. din ital.: Gabriela Dima ; il.: Dmitry Bogdanov [et al.]. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 257 p. : il., fot. color. – (Enciclopediile ARC, ISBN 978-9975-61-876-2).

Tit. orig.: Grande libro delle Domande e Risposte. – 4000 ex.

ISBN 978-9975-0-0283-7.

087.5:030     

M 35

Панько, Виктор.

Песня моей судьбы / Виктор Панько ; оформл.: Виктор Викторович Панько. – Бельцы : Б. и., 2019 (Tipogr. din Bălţi). – 442 p. : fot., il.

25 ex.

ISBN 978-9975-3302-4-4.

821.161.1(478)-94    

П 168   

Creangă, Ion.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; pict.: Petru Gheţoi. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Biblion, 2019 (Combinatul Poligrafic, or. Tver, Rusia). – 65 p. : des. color. – (Cinci poveşti, ISBN 978-9975-138-07-9).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-13-9.

821.135.1-93    

C 84

Lăzărescu, Florin.

Puiul de balaur, puiul de zmeu şi puiul de om / Florin Lăzărescu ; il de Raluca Burcă. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. color. – (Colecţia „Cartier codobelc” / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-358-2.

821.135.1-93    

L 33

Hai la şcoală!. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 49 p. : il. color.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-64-6.

373.2      

H 16

Vehicule : Taie şi copiază modelul! / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; cop.: Simona Terrana. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Italia). – 66 p. : il. color. – (Seria „Taie şi lipeşte” ; 1, ISBN 978-9975-0-0286-8).

Tit. orig.: Veicoli. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0284-4.

087.5  

V-41

La fermă : Taie şi copiază modelul! / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; cop.: Simona Terrana. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Italia). – 66 p. : il. color. – (Taie şi lipeşte ; 2, ISBN 978-9975-0-0286-8).

Tit. orig.: Fattoria. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0285-1.

087.5  

L 11

Gagim, Ion.

Ce este muzica şi cum s-o înţelegem? / Ion Gagim. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 200 ex.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3316-0-9.

78.01     

G 13

Furdui, Sergiu.

Aport jurisprudenţial-ştiinţific la Dreptul contravenţional / Sergiu Furdui. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 289 p. : fot.

Bibliogr.: p. 276-286 (175 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în subsol. – 250 ex.

ISBN 978-9975-149-06-8.

342.9:340    

F 98

Tinerii în acţiune : Antreprenoriatul ca opţiune de carieră : Istorii de succes / Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet al Rep. Moldova, Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii în Moldova (MEETA). – Ed. a 3-a. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 65 p. : fot. color.

7000 ex.

ISBN 978-9975-0-0287-5.

334     

T 62

Patraşcu, Victoria.

O şansă pentru Bileţel / Victoria Patraşcu ; il. de Zelmira Szabó. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. : il. color. – (Colecţia „Cartier codobelc” / coord. de Lică Sainciuc, ISBN 978-9975-79-893-8).

1000 ex.

ISBN 978-9975-86-359-9.

821.135.1(478)-93

P 44
Gasnaş, Ala.

Metodologia implementării sistemelor de management al învăţării în procesul de studiu al programării orientate pe obiecte : Monografie / Gasnaş Ala ; coord.: Braicov Andrei, Cioban Mitrofan ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 176 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 136-151 (176 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-278-6.

37.091:004     

G 23

Burdujan, Radu.

Tendinţe şi orientări moderne în didactica limbii engleze : suport de curs / Burdujan Radu, Burea Svetlana ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST). – 198 p. : tab.

Bibliogr.: p. 198 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-76-279-3.

37.016:811.111(075.8)    

B 93

Movilă, Irina.

Programul Strateg-Invest : Ghidul pentru elaborarea/actualizarea strategiei investiţionale a întreprinderii / Irina Movilă, Victor Grosu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Centrul de Studii şi Consultanţa „Academ-Nord”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 55 p. : fig.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 55 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3302-5-1.

339.727.22:005.7(036)    

M 92

Buimestru, Lilia.

Formarea profesională a conducătorilor auto : Acte cu aplicabilitate instituţională / Lilia Buimestru ; Min. Apărării, Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţ. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „MS Logo”). – 82 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-3175-8-0.

355.232    

B 90

Tomuz, Ghenadie.

Cai în galop / Ghenadie Tomuz. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 205 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-84-091-0.

821.135.1(478)-1     

T 74

Kozak, Y.

Introduction to international economics : Questions & Answers : Trening manual / Y. Kozak, A. Gribincea, O. Sulym ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM). – 7th Edition, revised and enlarged. – Chişinău : IRIM, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 480 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 480 (23 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3076-5-9.

339.9(075.8)    

K 79

Liciu, Liliana.

Aproape do ora albastră = Vicino all’ora azzurra / Liliana Liciu ; versiunea ital.: Silvana Cojocăraşu. – Ed. bilingvă rom.-ital. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 164 p.

Tit., text paral.: lb. rom., ital. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3310-2-9.

821.135.1(478)-1=135.1=131.1      

L 59

Развитие регионов как фактор укрепления единства и целостности государства : [cборник статей] / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко ; гл. ред.: Г. П. Леонтяк. – [Тираспол] : Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019 (Тип. „Теслайн”) – . – ISBN 978-9975-3081-6-8.

Вып. 9 : Педагогика. Экономика. Инженерия. Информационные технологии. Социальные исследования. – 2019. – 177 p. : fig., fig. color, tab. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, ucr., rusă. – 80 ex. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-3218-3-9.

082=135.1=161.2=161.1    

P 170

Mişcoi, Gheorghe.

Probabilitate şi Statistică Matematică : Curs de lecţii / Gheorghe Mişcoi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 111 p.

Bibliogr.: p. 55, 111 (16 tit.). – Text paral.: lb. rom., rusă. – 80 ex.

ISBN 978-9975-56-650-6.

519.2(075.8)=135.1=161.1

M 79

Buimestru, Lilia.

Reguli de circulaţie : Suport didactic / Lilia Buimestru, Nicolae Manole. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 202 p.

Bibliogr.: p. 201-202. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-146-45-6.

656.1.05(075)

B 90

Попов, Никита.

Лучше кошки зверя нет : Стихи, сказки, рассказы и повести / Никита Попов, Нина Джос. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 108 p. : des.

150 ex.

ISBN 978-9975-134-50-7.

821.161.1(478)-93

П 580

Mariana : Colorez animale domestice / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-641-1.

087.5

M 38

Răzvan : Colorez animale sălbatice / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-642-8.

087.5

R 34

Marius : Colorez avioane / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-643-5.

087.5

M 41

Babarun : Colorez un pirat cosmic / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-644-2.

087.5

B 11

Margareta : Colorez fete cochete / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-645-9.

087.5

M 36

Anastasia : Colorez fete din basme / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-646-6.

087.5

A 49

Mărioara şi Ionuţ : Colorez fructe / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-647-3.

087.5

M 41

Mihăiţă şi Oana : Colorez legume / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-648-0.

087.5

M 69

Ştefănel : Colorez maşini / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-649-7.

087.5

Ş 82

Emilia : Colorez meserii / pict.: Petru Gheţoi.– Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : des. – (Casa poveştilor, ISBN 978-9975-87-054-2) (Cărţi de colorat de la Petru Gheţoi, ISBN 978-9975-66-651-0).

3000 ex.

ISBN 978-9975-66-650-3.

087.5

E 47

Dorofeeva, Liubovi.

Piaţa muncii în mediul rural şi mecanismele ei de reglare : Monografie / Liubovi Dorofeeva. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 196 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 155-158 (92 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-651-3.

331.5(478)

D 70

Animale domestice / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-14-6.

087.5

A 61

Animale sălbatice / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-15-3.

087.5

A 61

Anotimpuri / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-16-0.

087.5

A 61

Culori / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-17-7.

087.5

C 94

Forme / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-18-4.

087.5

F 79

Mijloace de transport / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-19-1.

087.5

M 71

Numărătoare / pict.: Fattahova N. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2019 (Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – 12 p. – (Autocolante ilustrative, ISBN 978-9975-148-21-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-148-20-7.

087.5

N 94

Zinari, Maria.

Perlele dragostei : [versuri] / Maria Zinari ; cop.: Marina Dimitriu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 120 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-72-345-9.

821.135.1(478)-1

Z 67

„Impactul schimbării sistemului electoral asupra comportamentului electoral în alegerile parlamentare (2019)”,  conferinţă internaţională (2019 ; Chişinău). Impactul schimbării sistemului electoral asupra comportamentului electoral în alegerile parlamentare (2019) : Materialele Conferinţei Internaţionale = Влияние изменений избирательной системы на электоральное поведение граждан на парламентских выборах 2019 года : Материалы Международной конференции. – Chişinău : Princeps, 2019 (Tipogr. „Arva Color”). – 78 ; 78 p. : tab.

Anteit.: Filiala Chişinău a Inst. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Democraţiei, Parlamentarismului şi Respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor Statelor-membre ale Adunării Interparlamentare CSI. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 60 ex.

ISBN 978-9975-3241-8-2.

[342.8+324](478)(082)=135.1=161.1

I-48

Bosîi, Vlădălin.

Roua Lacrimii / Vlădălin Bosîi. – Chişinău : Ancestrala, 2019 (Tipografia „Reclama”). – 65 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3176-8-9.

821.135.1(478)-1

B 71

Patrimoniul educaţional universitar: dascăli şi discipoli : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie ; resp. ed.: Rodica Ursu Naniu, Igor Şarov. – Chişinău : Cartdidact, 2019 – . – ISBN 978-9975-3315-1-7.

Vol. 1. – 2019. – 240 p. : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3315-2-4.

378(092)

P 44

Ungureanu, Vadim.

Lua-te-ar dracii, Cristina! : Roman / Vadim Ungureanu. – Chişinău : Notograf Prim, 2019. – 252 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-84-092-7.

821.135.1(478)-31

U 52

Consilierea şi educaţia familiei curricula : Program de masterat / Cuzneţov Larisa, Calaraş Carolina, Vacarciuc Mariana [et al.] ; coord.: Cuzneţov Larisa ; Univ. Ped. de Stat „I. Creangă” din Chişinău, Fac. „Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică”, Catedra „Ştiinţe ale Educaţiei”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 121 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3281-4-2.

37.018(073)

C 97

„Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”, conferinţă internaţională (2018 ; Chişinău). Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe : Materialele Conferinţei Internaţionale, 17 mai 2018 / red. şt.: Ruslana Grosu , coord.: Ion Xenofontov, Marin Butuc ; com. şt.: Igor Sofronescu [et al.]. – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. – 212 p.

Antetit.: Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Acad. Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. – Text : lb. rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3174-7-4.

327+355.02(082)=135.1=111

M 54

Studiu privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova / Council of Europe, Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii, S. C. Magenta Consultin. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sinectica Com”). – 104 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 150 ex.

ISBN 978-9975-3317-0-8.

316.344:305(478)

S 93

Новикова, Ирина.

Карта Дэвисона : Любовь, брак и астрология / Ирина Новикова ; Центр Астрологических Исследований. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Sofart Studio”). – 129 p.

Bibliogr.: p. 129. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3230-1-7.

133.52

Н 731

Pe îndelete despre boli / Adela Ţurcanu, Zinaida Sârbu, Olimpia Gherman (coord.) [et al.] ; sub red.: Adela Ţurcanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-652-0.

Partea 1. – 2019. – 52 p. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-56-653-7.

616-03=135.1=161.1

P 48

Superstaruri : Carte de colorat : Autocolante reutilizabile / trad. din engl.: Victor Ursu. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Lituania). – 16 p. – (Colecţia „Casa de modă „Miau”, ISBN 978-9975-0-0290-5).

Tit. orig.: Superstars. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0288-2.

087.5

S 95

O zi cu prietenele : Carte de colorat : Autocolante reutilizabile / trad. din engl.: Victor Ursu. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Lituania). – 16 p. – (Colecţia „Casa de modă „Miau”, ISBN 978-9975-0-0290-5).

Tit. orig.: Day with Friends. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0289-9.

087.5

O-10

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Elena Mămăligă

[et al.]

; trad.: Ina Şcerbaniuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2019 – . – ISBN 978-9975-4353-4-5.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 2, mai 2019. – 2019. – 47 p. : graf. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/raport-asupra-inflatiei-nr-1-6-februarie-2018. – ISBN 978-9975-3294-2-2.

336.748.12(478):330.101.54(047)

R 25

Candu, Tudor.

Documente statistice din perioada 1806-1812 / Tudor Candu, Tudor Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 365 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-139-90-8.

94(478+498)”1806/1812″:311(093.2)

C 18

Codrean, Ruslan.

„Pentru Ea” / Ruslan Condrat ; cop.: Vasile Cuciumov. – Chişinău : Business Imperiu, 2019. – 69 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3318-0-7.

821.135.1(478)-1

C 60

Tepleakov, Aleksei.

Procedura: executarea condamnărilor la moarte în anii 1920-1930 / Aleksei Tepleakov ; trad. din rusă: Alexandra Fenoghen ; Inst. de Istorie al Filialei din Siberia a Acad. de Ştiinţe a Rusiei, Univ. de Stat de Studii Econ. şi Management din Novosibirsk. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 137 p.

Note : p. 125-133 (118 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0291-2.

343.25

T 34

Damian, Liviu.

Poezii de Dragoste : inedite / Liviu Damian. – Chişinău : Arva Color, 2019. – 60 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-127-64-6.

821.135.1(478)-1

D 13

Guzun, Igor.

Iubi : poeme / Igor Guzun ; des.: Lica Sainciuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p.

2000 ex.

ISBN 978-9975-87-481-6.

821.135.1(478)-1

G 98

Stepanov, Georgeta.

Elaborarea tezelor de licenţă şi de master : Ghid metodic / Georgeta Stepanov, Mariana Tacu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Teoria şi Practica Jurnalismului. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 67 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-08-2.

378(076.5)

S  83

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului. Anuarul IPM – 2018 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului ; col. red.: Gheorghe Manjeru [et al.] ; coord.: Dumitru Osipov. – Chişinău : Pontos, 2016 (Tipogr. „Europres”). – 348 p.

Bibliogr.: p. 346 (8 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-72-346-6.

502/504:574(478)(058)

I-56

Brihuneţ, Manole.

Cimitirele ortodoxe din Republica Moldova : Istorie. Arhitectură. Sculptură : (secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea) / Manole Brihuneţ ; red. şt.: Mariana Şlapac ; resp. ed.: Liliana Condraticova ; Min. Educaţie, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. Patrimoniului Cultural, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 355 p.

Bibliogr.: p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3315-3-1.

[726.8+94](478)”17/18″

B 83

Mănăstirea Căpriana cu Schitul ei Condriţa (secolele XV-XXI) : Studii, documente şi materiale / Andrei Eşanu, Gheorghe Postică, Valentina Pelin [et al.] ; coord.: Andrei Eşanu, Gheorghe Postică ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Inst. de Istorie. – Chişinău : Cartdidact, 2019. – 640 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 630-638 (204 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3315-4-8.

94(478)+27-78″14/20″

M 20

Vîlcu, Mihai.

Când roua mai zâmbea pe flori… : Culegere / Mihai Vîlcu ; il., cop.: Veaceslav Popescu. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-146-46-3.

821.135.1(478)-1

V-60

Gudumac, Eva.

Traumatismele aparatului locomotor la copii: diagnostic, tratament şi reabilitare : (Compendiu) / Eva Gudumac, Lev Stati ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 23 p.

Bibliogr.: p. 23 (19 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-139-1.

616.71-001.5-053.2-07-08(075)

G 93

Silvestru, Aurelian.

Fărâme de Suflet : (reînnoite) : [în vol.] / Aurelian Silvestru. – Chişinău : Tocono, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – ISBN 978-9975-3207-2-6.

Vol. 1. – 2019. – 312 p. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-3207-3-3.

821.135.1(478)-34

S 55

Contribuţii ştiinţifice şi metodico-didactice ale cadrelor didactice universitare din Cahul, 1999-2019 / Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Centragrafic”). – 218 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-88-051-0.

082:378.4(478-21)

C 69

Cele mai frumoase poveşti pentru copii / repovestite de Stefania Leonardi Harley ; trad. din engl. Adrian Ciubotaru ; il.: Teresa Alberini [et al.] ; cop.: Sarah Bocconi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 128 p. : il. color. – (Colecţia de aur, ISBN 978-9975-61-979-0).

Tit. orig.: The most beautiful Stories for Little Children. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0292-9.

821-93

C 34

Volcu, Gheorghe.

TIC şi implementarea soft-urilor educaţionale : (Note de curs pentru facultăţile cu profil sportiv) / Volcu Gheorghe, Volcu Irina ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 116 p. : fig.

Bibliogr.: p. 111-116 (65 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-654-4.

004:37.0(075.8)

V-87

Volcu, Gheorghe.

Activitatea de cercetare managerială în pregătirea antrenorilor-manageri : Monografie / Volcu Gheorghe ; red. şt.: Dorgan Viorel. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 135 p.

Bibliogr.: p. 113-127 (211 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-655-1.

378:796.071.4

V-87

Asistenţa familiilor în situaţie de criză : pentru formarea continuă a asistenţilor sociali comunitari : Suport de curs / Liliana Rotaru, Livia Marginean, Ala Nosatîi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 104 p. : fig., tab.

Aut. sunt indicaşi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.

ISBN 978-9975-87-482-3.

364(075.8)

A 86

„Инновационные подходы в образовании”, научно-методический семинар (2019 ; Бендеры). Инновационные походы в образовании : Сборник материалов Научно-методического семинара (городского уровня), (28 марта 2019 года) / Гос. образоват. учреждение, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Бендерский политехн. фил. ; ред. совет: Л. В. Скитская [и др.] ; ред. кол.: С. М. Заяц [и др.]. – Бендеры : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 384 p.

20 ex.

ISBN 978-9975-3286-7-8.

37.091(082)=1351.1=161.1

И 670

Crudu, Dumitru.

Muzicanţii din flutura / Dumitru Crudu. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 256 p. – (Antologia prozei scurte, ISBN 978-9975-85-169-5).

800 ex.

ISBN 978-9975-85-168-8.

821.135.1(478)-32

C 91

Topor, Boris.

Key Aspects of Topographyc Anatomy : [pentru uzul studenţilor] / Boris Topor, Susan Galandiuk, Hiram Polk ; Nicolae Testemianu State Univ. of Medicine and Pharmacy Chisinău, the Rep. of Moldova, Dep. of Topographic Anatomy and Operative Surgery, School of Medicine Univ. of Lousivillle [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2019. – 160 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-82-140-7.

611.9(075.8)

T 76

„Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales”, conferinţă ştiinţifică interuniversitare naţionale a tinerilor cercetători (2019 ; Chişinău). „Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales” : Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare naţionale a tinerilor cercetători, 04 februarie 2019 / coord.: Puşcaş Victor [et al.] ; com. org.: Puşcaş Victor [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Adrilang”). – 148 p. : tab.

Antetit.: Univ. de Stat de Studii Europene din Moldova, Comisia Electorală Centrală a Rep. Moldova, Asoc. „Promo Lex”, Liceul Teoretic European. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-4-6.

342(082)=135.1=161.1

R 35

Borzan, Marian.

Scule aşchietoare. Materiale / Marian Borzan, Adrian Trif, Cristina Ştefana Miron-Borzan. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (Tipogr. „PIM”, Iaşi). – 246 p.

Bibliogr.: p. 224-229. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-448-9.

621.92

B 70

Trif, Adrian.

Precizia roboţilor industriali : Studiu monografic / Adrian Trif. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (Tipogr. „PIM”, Iaşi). – 390 p.

Bibliogr.: p. 289-298. – 100 ex.

ISBN 978-9975-63-449-6.

621.865.8

T 85

Ştirbu, Titus.

Născocilă, Roade-Gumă şi feciorul lui Păcală : Carte pentru copii, părinţi şi educatori / Titus Ştirbu. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-445-6.

821.135.1(478)-93

Ş 85

Kravcenko, Vladimr.

Sainciuc, Lică. Grafică de carte pentru copii / Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 156 p.

Text parţial : lb. engl. – Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-65-446-3.

75.056.071.1

K 81

Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii : Culegere de articole ştiinţifice / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Protecţie, Pază şi Securitate ; coord.: Andrei Nastas ; col. red.: Valeriu Cuşnir [et al.] ; red. şt.: Valeriu Efremov, Anatolie Bredinschi. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 253 p.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3313-3-3.

351.746(082)=135.1=161.1

P 95

Tăutu, Inesa.

Vise în culori: Cartea cu sunete / Inesa Tăutu. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 16 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-65-3.

821.135.1(478)-93

T 28

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Simetria şi asimetria în compoziţia decorativă : Suport de curs / Iarîna Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Alexei Colîbneac ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 56 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 53-54 (33 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 8 ex.

ISBN 978-9975-3281-5-9.

746.1.013(075.8)      

S 29

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Tehnica de imprimare serigrafie : Suport de curs / Saviţkaia-Baraghin Iarîna, Ilieş Olga ; red. şt.: Colîbneac Alexei ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 99 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 59-61 (37 tit.). – 8 ex.

ISBN 978-9975-3281-6-6.

746.1.02(075.8)      

S 29

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Tehnica de împâslire : Suport de curs / Saviţkaia-Baraghin Iarîna ; red. şt.: Stavilă Tudor ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 56 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 53-54 (18 tit.). – 8 ex.

ISBN 978-9975-3281-7-3.

746.02(075.8)      

S 29

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Tehnica batikului cu noduri : Suport de curs / Saviţkaia-Baraghin Iarîna, Ilieş Olga ; red. şt.: Stavilă Tudor ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 35 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 31-33 (31 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 8 ex.

ISBN 978-9975-3281-8-0.

745.52.02(075.8)      

S 29

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Arta broderiei : Suport de curs / Saviţkaia-Baraghin Iarîna ; red. şt.: Tudor Stavilă ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 57 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 54-55 (25 tit.). – 8 ex.

ISBN 978-9975-3281-9-7.

746.3(075.8)      

S 29

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Tehnica de imprimare textilă batik : Suport de curs / Saviţkaia-Baraghin Iarîna, Ilieş Olga ; red. şt.: Stavilă Tudor ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 50 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 45-48 (46 tit.). – 8 ex.

ISBN 978-9975-3319-0-6.

745.52.02(075.8)      

S 29

Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.

Arta tapiseriei-evoluţie şi sinteze : Suport de curs / Iarîna Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Tudor Stavilă ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Decorative şi Design, Secţia de Tapiserie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 125 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 119-122 (48 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 8 ex.

ISBN 978-9975-3319-1-3.

746.1(075.8)      

S 29

Ghidul bibliotecilor publice din raionul Orhei / aut.: Lidia Sitaru ; resp. ed.: Stepanida Ţugui ; Bibl. Publică Raională „Alexandru Donici”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 60 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-84-093-4.

027.5(478-21/-22)(036)

G 49

Mitev, Lilia.

IT Software pentru business : Lucrări de laborator / Mitev Lilia ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Catedra Finanţe, Contabilitate şi Cibernetică Matematică. – Chişinău : ULIM, 2019. – 44 p.

Bibliogr.: p. 43 (6 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3277-1-8.

004.4:334(076.5)

M 81

Трач, Д. М.

Научные основы менеджмента / Д. М. Трач. – Рыбница : Рыбницкий филиал ПГУ, 2019 (ОАО „Рыбницкая типография”). – 300 p. : fig., tab.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 298-299 (27 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-3218-4-6.

334:005.7(075)    

T 658


Тимуш, Мария.

Информационные технологии е-learning : Дидактический материал для магистрантов / Тимуш Мария, Будевич-Пую Анатолий ; М-во просвещения, культуры и Респ. Молдова, Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Каф. менеджмента физ. воспитания. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 117 p. : fig. color.

Referinţe bibliogr.: p. 113-115. – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-372-2.

004(075)     

T 418

Лихацкий, В. И.

Социальный менеджмент : Учебник / В. И. Лихацкий, В. В. Проценко ; Гос. образовательное учреждение доп. профессионального образования „Институт развития образования и повышения квалификации”. – Тираспол : Б. и., 2019 (ООО „Теслайн”). – 348 p. : tab.

Bibliogr.: p. 340-344 (71). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3295-4-5.

316.3:005(075.8)    

Л 653

Animale acvatice = Aquatic animals / il.: Amélie Serge, Natalia Gavriliţa. – [Chişinău] : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 12 p. : des. color. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8).

Tit. paral.: lb. rom., engl. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-3292-8-6.

087.5

A 61

Memorie. Fructe : Joc de dezvoltare= Память. Фрукты : Развивающая игра : 36 cărți în 4 limbi : 3+ : [într-o cutie comună]. – Chişinău : Energraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 fișe cartonate color. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9).

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., alte lb. străine. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3320-0-2.

087.5:373.2=00

M 57

Memorie. Pomuşoare : Joc de dezvoltare= Память. Ягоды : Развивающая игра : 36 cărți în 4 limbi : 3+ : [într-o cutie comună]. – Chişinău : Energraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 36 fișe cartonate color. – (Seria „De jocuri”, ISBN 978-9975-3082-2-9).

Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text paral.: rom., engl., fr., alte lb. străine. – 400 ex.

ISBN 978-9975-3320-1-9.

087.5:373.2=00

M 57

Andreev, Vasile.

Reabilitarea pacienţilor cu boli interne, ale sistemului locomotor şi ţesutului conjunctiv / V. Andreev, I. Ţîbîrnă, Gh. Bezu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 511 p.

Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex.

ISBN 978-9975-143-66-0.

616.1/.7-082

A 52

„Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice”, conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2019 ; Chişinău). Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice : Materialele ale conferinţei ştiinţifice internaţionale, ediţia a 5-a, 1 martie 2019 / com. org.: Balan Oleg (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Sîmboteanu Aurel [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 444 p. : fig., tab.

Antetit.: Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.  la sfârşitul art. – 90 ex.

ISBN 978-9975-134-51-4.

351/354(082)=135.1=111=161.1

C 69

Фрунзэ, Юрий.

Metode proactive în educaţia pentru drepturile omului : Recomandări metodico-didactice = Проактивные методы в обучении правам человека : Учебно-методические рекомендации / Юрий Фрунзэ, Андрей Боршевский, Борис Сосна ; науч. ред.: Андрей Смокинэ ; Ин-т демократии. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 640 p.

Tit., paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 624-638. – 200 ex.

ISBN 978-9975-72-347-3.

342.72/.73(075)

Ф 934

Mercuşev, Valeriu.

Labirintul ochilor / Valeriu Mercuşev ; cop.: Diana Odobescu ; Cenaclul literat-creştin „Cuvântul” al Mănăstirii „Sf. Ap. Andrei”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 40 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-58-183-7.

821.135.1(478)-1

M 59

Bulgar, Stepan.

Uşaklara gagauz masallari / Stepan Bulgar. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-47-0. 

821.512.165(478)-93

B 91

Международный открытый литературный конкурс Звенящая строка : Сборник победителей и финалистов конкурса / коорд. конкурса: Елена Ганущак. – Единец : Б. и., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 114 p.

Изд. при фин. поддержке примэрии мун. Единец. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-66-652-7.

821.161.1(478)-82

М 433

Studii de arhondologie şi genealogie : [în vol.]/  coord.: Sergiu Bacalov ; rec. şt.: Demir Dragnev, Liliana Condraticova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”) – . – ISBN 978-9975-80-825-5. – (Colecţia „Din tradiţiile Basarabiei”, ISBN 978-9975-87-419-9).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Tit. preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

[Vol.] 5. – 2009. – 47 p. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 5 ex. – ISBN 978-9975-87-483-0.

94(478)+929(478)(082)=135.1=161.1

S 93

Gagauz halk masalları / M. V. Maruneviç adına „Bilim-Aaraştırma Merkezi” ; kiyadın kurucusu: Kiryakova Tatyana. – Ed. a 2-a. – Komrat : Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei „M. V. Marunevici”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 60 p. : des. color.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-48-7.

398.21(=512.165)

G 13

Barto, Agniyä

Стихи детям = Uşaklar için peet / Agniyä Barto ; rusçadan gagauz dilinä çevirdi Todur Angeli ; red. Liliyä Baurçulu ; des.: Veaceslav Popovschi. – Ed. a 2-a. – Kişinev : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 127, [1] p. : il.

Tit., text paral.: lb. rusă, găgăuză. – Изд. при фин. поддержке посольства Рос. Федерации в Респ. Молдова. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-146-49-4.

821.161.1-1-93=161.1=512.165

B 35

Marinoglu, Todur.

Seni severim, tarafim / Todur Marinoglu, Vladimir Topçu. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 63 p.

1500 ex.

ISMN 979-0-3480-0383-2.

ISBN 978-9975-146-50-0.

784.67+821.512.165(478)-93

M 41

Borşevici, Victor.

Black Holes and Genesis of the Universe: Physics and Astrophysics of Spherical Photon Condensates in Their Own Gravitational Fields = Черные дыры и рождение Вселенной: Физика и астрофизика сферических фотонных конденсатов в собственных гравитационных полях / Victor Borşevici ; обл.: Д. А. Топал ; Intern. Informatization Acad., Branch Rep. of Moldova. – Chişinău : Stratum Plus, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 179 p.

Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 178 (14 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3198-5-0.

524.882:531.51

B 70

Maestru şi salahor : Modele şi forme moderne : Omagiu distinsului om de cultură şi de ştiinţă : Ion Ciocanu, o legendă vie, la 80 de ani de la naştere / ed. îngrijită de Tudor Palladi. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 468 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-348-0.

821.135.1(478).09(092)

M 15

Ciobanu, Cristina.

Aripile iubirii : Versuri / Cristina Ciobanu ; prez. graf.: Natalia Bologan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 152 p.

250 ex.

ISBN 978-9975-58-184-4.

821.135.1(478)-1

C 51

Cocieru, Natalia.

Repetăm, să nu uităm! / Natalia Cocieru. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 100 p.

700 ex.

ISBN 978-9975-146-51-7.

373.3.015:821-93

C 59

20 de minţi strălucite care au schimbat lumea / texte de: Chiara  Cioni [et al.] ; trad. din engl.: Adrian Ciubotaru ; il. de Giovanni Abeille [et al.]. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 88 p. – (Istorii extraordinare, ISBN 978-9975-0-0249-3).

Tit. orig.: 20 Extraordinary Minds who Changed the World. – Bibliogr.: p. 87. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0293-6.

087.5:929

D 71

Amelicichin, Ecaterina.

Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive : Monografie / Amelicichin Ecaterina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 116 p.

Bibliogr.: p. 105-114 (197 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-68-373-9.

339.138:796/799

A 45

Xenofontov, Simi Ion.

Când bunica era mică / Simi Ion Xenofontov ; il. aut. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 23 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-149-09-9.

821.135.1(478)-93

X 40

Onceanu, Vasile.

Regulamentul circulaţiei rutiere : ilustrat şi comentat succint = Правила дорожного движения : с кратким комментарием и иллюстрациями / Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Vite jesc”). – 144 p. : fig.  

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.    

ISBN 978-9975-3167-2-9.

656.11.05:351.811=135.1=161.1

O-54

Moroşan, Raisa.

Bazele nutriţiei : (Note de curs) / Raisa Moroşan, Ion Moroşan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra „Medicină Sportivă”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 97 p.

Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3319-2-0.

613.2(075.8)

M 90

Тарнакин, Владимир Павлович.

Дворянский род Кристи / В. П. Тарнакин, З. С. Матей ; обл.: Д. А. Топал. – Кишинэу : Stratum Plus, 2019 (Ф.Е.-П. „Центральная типография”). – 296 p.

Bibliogr.: p. 213-227. – Index de nume, geogr.: p. 228-247. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3198-6-7.

929.52(478)

Т 210

Inflation Report … / National Bank of Moldova ; transl.: Ina Scerbaniuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2018 – . – ISBN 978-9975-4353-6-9.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 4, November 2018. – 2018. – 51 p.: fig. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-4-noiembrie-2018. – ISBN 978-9975-3294-3-9.

336.711(478):336.748.12(047) 

I-52

Мамедов, Герман Гамидович.

Кадеты Молдовы / Мамедов Герман Гамидович ; Междунар. Ассоц. „Кадетское Братство”, Общественная Ассоц. „Кадетское Братство” Респ. Молдова. – Кишинэу : Cartdidact, 2019. – 256 p. : fot.

Bibliogr.: p. 254 (16 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-3315-5-5.

355.231.1(092)

M 221

Alfabetul pentru mici : literele, denumirile animalelor şi sunetele lor / trad. din engl.: Victor Ursu. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 14 p.

Tit. orig.: Animal ABC. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0294-3.

087.5:373.2

A 41

Chiper, Grigore.

Faţa poeziei şi măştile poeţilor / Grigore Chiper ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 224 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0295-0.

821.135.1(478).09+821.135.1.09

C 42

Cristea, Anatol.

Poiana Raiului : Nuvelă / Preot Anatol Cristea ; prez. graf.: Viorica Didic-Vlas. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 56 p.

În red. aut. – 200 ex.

ISBN 978-9975-58-185-1.

821.135.1(478)-32

C 87

Искусство ораторской речи : Учебно-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации ; сост.: В. А. Романенко [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 267 p.

Bibliogr.: p. 267-269 (50 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-00-2.

808.51(075.8)

И 868

Луговская, Е. Г.

Речь, язык, коммуникация : Учебно-методическое пособие / Е. Г. Луговская ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 121 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

50 ex.

ISBN 978-9975-150-01-9.

811.161.1’27(076.5)

Л 833

Дикционар молдо-рус де терминь економичь / Унив. де Стат Нистрянэ, Фак. де филоложие, Катедра де филоложие молдовеняскэ ; колред.: Бурла М. П. (прешединте) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 124 p.

Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr.: p. 119-123 (73 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-02-6.

33(038)=135.1=161.1

Д 39

Зеленин, Н. В.

Деловой английский язык для экономистов : Учебно-методическое пособие / Н. В. Зеленин, М. М. Староверова ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. бухгалтерского учета и аудита [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 149 p.

Text : lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 149 (10 tit.). – 70 ex.

ISBN 978-9975-150-03-3.

811.111:33(075.8)=111=161.1

З-482

Теория ши техноложииле едукацией физиче а копилулуй : (Гид инструктив-методик) / Унив. де Стат Нистрянэ Т. Шевченко, Фак. де педагожие ши психоложие, Катедра де ынвэцэмынт прешколар, едукацие спечиалэ ши манажемент педагожик ; алкэт.: О. А Иовва. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 134 p.

Bibliogr.: p. 127-128. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-04-0.

373.2.091:796(075)

Т 43

Манипулятивная риторика : Учебно-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации ; сост.: В. А. Романенко, А. А. Скомаровская. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 120 p.

Bibliogr.: p. 118-119 (24 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-150-05-7.

808.51(075.8)

М 234

„Актуальные вопросы филологии, лингвистики и журналистики”, научно-практическая конференция (2018 ; Тираспол). Актуальные вопросы филологии, лингвистики и журналистики : Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава филологического факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко по итогам НИР 2018 года / отв. ред.: Кривошапова Н. В. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 361 p.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак. – Texte : lb. rom., engl., ucr. alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-150-06-4.

[81/82.09+070]:378.4(478-24)(082)=00

А 437

„Пути совершенствования физического образования в Приднестровье”, республиканская научно-практическая конференция (8 ; 2019 Тираспол). Пути совершенствования физического образования в Приднестровье : Материалы VIII Республиканской научно-практической конференции, 28 марта 2019 года / программный ком.: С. И. Берил (пред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ, 2019. – 199 p.

Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Физико-математ. фак. – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-150-07-1.

37.016:[53+52](082)

П 901

„Актуальные вопросы экономической науки”, научно-практическая конференция (2018 ; Тираспол). Актуальные вопросы экономической науки : Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава экономического факультета по итогам научно-исследовтельской работы в 2018 года / отв. ред.: Л. В. Дорофеева. – Тираспол : ПГУ, 2019  – . – ISBN 978-9975-150-08-8.

Вып. 1. – 2019. – 119 p. – Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 20 ex. – ISBN 978-9975-150-09-5.

[33+657]:378.4(478-24)(082)

А 437

Урсул, Николай.

Вся правда о Forex / Николай Урсул, Евгений Кириак. – Кишинэу : Pontos, 2019 (Tipografia „Reclama”). – 136 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-349-7.

334:339.1

У 727

Semaforul magic : carte sonoră / trad.: Mariana Cernicova-Bucă. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în China). – 10 p.

Tit. orig.: Чудо-светофор. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-54-426-9.

087.5

S 44

Mândâcanu, Angela.

Atât de simplu şi atât de-acasă / Angela Mândâcanu. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 112 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-52-4.

821.135.1(478)-1

M 22

Cioflec, Romulus.

Pe urmele Basarabiei. Note şi impresii din revoluţia rusească / Romulus Cioflec ; ed. îngrijită, st. introd., cronologie, note şi comentarii, iconografie de Luminiţa Cornea ; cop., concepţie graf.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 208 p. : fot. – (Colecţia „Pagini despre Basarabia”, ISBN 978-9975-67-995-4).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Note şi comentarii : p. 194-198. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-85-171-8.

821.135.1-94

C 52

Hasdeu, Bogdan Petriceicu.

Scrieri : în 17 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan ; concepţia graf. a ed.: Isai Cârmu ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Ştiinţa : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2). – ISBN 978-9975-67-396-9. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet.

Vol. 17, Pt. a 3-a : Publicistică politică : (1871-1904) : Articole şi studii de economie politică / ed. critică de I. Oprişan. – 2019. – 460 p. : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Note şi comentarii : p. 387-454. – 700 ex. – ISBN 978-9975-85-170-1.

821.135.1-92

H 34

Răileanu, Sava.

Flăcări nestinse : Versuri / Sava Răileanu ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 100 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-350-3.

821.135.1(478)-1

R 21

Patraş, Svetlana.

Exerciţii şi jocuri recomandate pentru şcolile deschise de fotbal distractiv / Patraş Svetlana ; Open Fun Football Scools. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia-Sirius). – 36 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-57-263-7.

796.33

P 44

Патраш, Светлана.

Рекомендуемые игры и упражнения для открытых школ развлекательного футбола / Патраш Светлана ; Open Fun Football Schools. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia-Sirius). – 36 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-57-264-4.

796.33

П 207

Buhuceanu, Florin.

Sexualitate şi religie : Tensiuni şi controverse în România şi Republica Moldova / Florin Buhuceanu, Raluca Iustina Ionescu, Mihaela Ajder. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 108 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-360-5.

[316.62/.64+27-4(498+478)]:305

B 89


Moroz, Ivan.

Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : clasa a 12-a / Ivan Moroz. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 36 p. : hărţi, tab.

3000 ex.

ISBN 978-9975-3313-4-0.

911(084.3)(075.3)   

M 90

Petrache-Rotaru, Parascovia.

Destin scris cu note muzicale : Compozitorul Ion Macovei / Parascovia Petrache-Rotaru. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 216 p. : n. muz.

Referinţe bibliogr.: p. 204-211 şi în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-87-484-7.

784.071.1(478)     

P 56

Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice ; red. şt.: Valeriu Cuşnir. – Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 592 p. : diagr., fig., tab.

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3298-2-8.

34(478)(082)

D 35

Inflation Report … / National Bank of Moldova ; transl.: Ina Scerbaniuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2019 – . – ISBN 978-9975-3294-4-6.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 1, February 2019. – 2019. – 49 p. : fig. – Disponibil: https://www.bnm.md/en/content/inflation-report-no-1-februarie-2019. – ISBN 978-9975-3294-5-3.

336.711(478):336.748.12(047) 

I-52

Placenta accreta-cauza a hemoragiei postpartum : Îndrumar metodic / Hristiana Caproş, Luminiţa Mihalcean, Mihail Surguci [et al.] ; Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie din Rep. Moldova, Catedra Obstetrică, Ginecologie şi Reproducere umană. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Baştina-Radog”). – 84 p.

Bibliogr.: p. 65-80 (206 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3224-4-7.

618.46-005.1(075)

P 70

Revenco, Mircea.

Tulburările depresive : clinica şi tratamentul / Mircea Revenco. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 140 p.

Bibliogr.: p. 137-140 (59 tit.). – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-485-4.

616.89-008.44-08

R 49

Bulicanu, Victoria.

Cadrul relaţional al mass-mediei : Suport de curs / Victoria Bulicanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Radio şi Televiziune. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 99 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-10-5.

070+659.3(075.8)

B 91

Timpuri şi oameni = Времена и люди/ Asoc. ex-membrilor Guvernului Rep. Moldova. –Ed. bilingvă. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 256 p.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-146-53-1.

328(478)(092)=135.1=161.1

T 61

„Health risk factors and prevention of injuries and diseases”, international conference (3 ; 2019 ; Chişinău). Material of 3rd International Conference on Non-comunicable Diseases „Health risk factors and prevention of injuries and diseases”, June, 5th-7th, 2019, Chişinău, Republica Moldova : Abstract Book / sci. com.: Cara Hamann [et al.]. – Chişinău : Medicina, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 118 p.

Antetit.: Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy. – 200 ex.

ISBN 978-9975-82-141-4.

61(082)

H 42

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.