Book in Print, Iunie 2019

Prisac, Alexandru.

Speţe şi teste-grilă la disciplina „Drept procesual civil”  (Partea generală) / Alexandru Prisac, Anatolie Bănărescu ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. de Drept, Catedra Drept Privat. – Ed. a 2-a, modificată şi compl. – Chişinău : Lira, 2019 (Tipogr. „Adrilang”). – 100 p.

Bibliogr.: p. 93-99 (99 tit.). – Apare cu suportul Org. Republicane a Executorilor Judecătoreşti din Rep. Moldova. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3287-5-3.

347.91/.95(079)

P 92

Diordiev, Ion.

Spune-mi, câte păsări ştii? / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-66-653-4.

821.135.1(478)-93

D 51

Diordiev, Ion.

La bunelul în livadă / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-66-654-1.

821.135.1(478)-93

D 51

Diordiev, Ion.

Toţi copacii au şi nume, însă ei nu ştiu a-l spune / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-66-655-8.

821.135.1(478)-93

D 51

Stamati, Maria.

Arta plastică în grădiniţa de copil. Aplicaţia : Suport de curs / Stamati Maria ; red. şt.: Botnari Valentina ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie, Catedra Psihoped. şi Educaţie Preşcolară. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). –  137 p. : fot. color.

Bibliogr.: p. 89-90. – 25 ex.

ISBN 978-9975-3223-8-6.

373.2:73/76(075.8)

S 75

Diordiev, Ion.

Ghicitori în culori / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 16 p. : il.

5000 ex.

ISBN 978-9975-66-656-5.

821.135.1(478)-93

D 51

„Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă naţională cu participare internaţională (3 ; 2019 ; Bălţi). Conferinţa naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (Ed. a 3-a), 21-22 iunie 2019, Bălţi / col. red.: Valeriu Capcelea (coord.) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2016 (Tipogr. „Indigo Color”). – 494 p.

Antetit.: Filiala Nord a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3316-1-6.

082:378(478)=135.1=161.1

Ş 85

Felicitare/plic tradiţional / prez. graf.: Toma Dorina. – Chişinău : Media Toms, 2019. – Ofset color. – (MT191). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3243-6-6.

Кушнерёв, А. Г.

Основы экономики в сфере физической культуры и спорта  : [pentru uzul studenţilor] / Кушнерёв А. Г. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 268 p.

Bibliogr.: p. 266-267. – 30 ex.

ISBN 978-9975-68-374-6.

330:796/799(075.8)

К 964

Râurile din Republica Moldova : informaţii, hărţi, întrebări : joc educativ : [într-o cutie comună] / Mişcarea Ecologică din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Nova Imprim”). – 32 f.

Apare cu sprijinul Proiectului SDC-ADA „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Rep. Moldova (Faza 01)”.

ISBN 978-9975-3297-1-2.

087.5:556.53(478)

R 30

Даффи, Джонатан.

„Братья Мои…” : Служение нуждающимся / Джонатан Даффи ; пер.: И. Гунько ; отв. ред.: А. Лысаков ; Церковь Адвентистов Седьмого Дня. – Кишинэу : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 3 квартал 2019 года). –

1500 ex.

ISBN 978-9975-146-54-8.

27-29

Д 213

Даффи, Джнатан.

„Братья Мои…” : Служение нуждающимся / Джонатан Даффи ; пер.: И . Гунько, Л. Евдокимова ; отв. ред.: А. Лысаков ; Церковь Адвентистов Седьмого Дня. – Кишинэу : Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2019 [F.E.-P. „Tipografia Centrală”]. – 288 p. – (Пособие по изучению Библии в Субботней школе : с комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0 ; 3 квартал 2019 года).

560 ex.

ISBN 978-9975-146-55-5.

27-29

Д 213

Duffy, Jonathan Duffy.

„Aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei…” : Slujirea celor în nevoie / Jonathan Duffy ; trad.: Andreea Pleşcan. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3 ; iulie-august-septembrie 2019).

1600 ex.

ISBN 978-9975-146-56-2.

27-29

D 87

Duffy, Jonathan Duffy.

„Aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei.. ” : Slujirea celor în nevoie / Jonathan Duffy ; trad.: Andreea Pleşcan. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 192 p. – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4 ; iulie-august-septembrie).

880 ex.

ISBN 978-9975-146-57-9.

27-29

D 87

Urusov, S. D.

Însemnările unui guvernator : Chişinău, 1903-1904 / prinţul S. D. Urusov ; trad. din rusă de Vsevolod Ciornei ; st. introd. şi note de Virgil Pâslariuc. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 248 p. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 800 ex.

ISBN 978-9975-86-361-2.

94(478)”1903/1904″(092)

U 86

Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator / Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova ; grupul de lucru Ala Halacu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : fig. color, tab.

Apare cu suportul al Org. Mondiale a Sănătăţii (OMS). – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-58-6.

[57.083+616.9-078]:656.073.436

P 93

Potârniche, Mihai.

Anotimpurile neamului : album-biobibliografie / Mihai Potârniche. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ungaria). – 344 p. : fot.

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0296-7.

77.04.071.1(478)

P 88

Ерну, Костаке.

Нокаут : (повести) / Костаке Ерну. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 380 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-351-0.

821.161.1(478)-32

Е 756

Инновационная деятельность педагога в условиях реализации требований государственных образовательных стандартов, республиканская очно-заочная научно-практическая конференция (2019 ; Тираспол). Инновационная деятельность педагога в условиях реализации требований государственных образовательных стандартов : Материалы Республиканской очно-заочной научно-практической конференции, (7 февраля 2019 года), Тираспол / под общ. ред.: В. В. Проценко. – Тираспол : Б. и., 2019 (Тип. „Теслайн”). – 464 p.

Antetit.: Гос. образоват. учреждение дополнительного проф. образования „Ин-т развития образования и повышения квалификации”. – Texte, rez.: lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3295-5-2.

082:378.4(478-24)=135.1=161.1

И 670

Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, Ediţia a 68-a / Univ. de Stat din Tiraspol ; col. red.: Coropceanu Eduard [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UST). – 227 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www.ust.md

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN 978-9975-76-280-9.

082:378.4(478-25)=00

M 47

Cristei, Maria.

Aspecte etice în informatică : Suport de curs / Maria Cristei, Gheorghe Căpăţână, Ghenadie Marin ; Univ. de Stat din Moldova, Fac, de Matematică şi Informatică, Dep. Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 123 p.

Bibliogr.: p. 104-107. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-11-2.

17:004(075.8)

C 87

Lungu-Cibotaru, Valentina.

Abecedar / Valentina Lungu-Cibotaru, Irina Guţu ; pict.: Tatiana Lagaeva. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipărit la „Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii”, or. Tver, Rusia). – 64 p. : des. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN

373.2.016:811.135.1

L 92

Creangă, Ion.

Punguţa cu doi bani / Ion Creangă ; pict.: Oxana Cuzuiac. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 24 p. – (Seria „Citeşte şi colorează” ; Vol. 1, ISBN 978-9975-3308-2-4).

1000 ex.

ISBN 978-9975-3308-1-7.

821.135.1-93

C 84

Creangă, Ion.

Capra cu 3 iezi / Ion Creangă ; repovestire de Iulian Filip ; il. de Aliona Timuţa. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 28 p. – (Prima mea biblioteca, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-427-6.

821.135.1-93

C 84

Hauff, Wilhelm.

Muck cel Mic / Wilhelm Hauff ; repovestire de Rodica Chiriacescu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 28 p. – (Prima mea biblioteca, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-428-3.

821.112.2-93=135.1

H 39

Andersen, Hans Christian.

Răţuşca cea urâtă / Hans Christian Andersen ;  repovestire de Iulian Filip ; il. de Olga Ciulcova. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 28 p. – (Prima mea biblioteca, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-429-0.

821.113.4-93=135.1

A 51

Vieru, Grigore.

Telefonul păsăruicii / Grigore Vieru ; il. de Stela Damaschin-Popa. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 28 p. – (Prima mea biblioteca, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-430-6.

821.135.1(478)-93

V-57

Romanciuc, Vasile.

Un bostan lăudăros / Vasile Romanciuc ; il. de Stela Damaschin-Popa. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 28 p. – (Prima mea biblioteca, ISBN 978-9975-54-432-0).

1000 ex.

ISBN 978-9975-54-431-3.

821.135.1(478)-93

R 69

Stepanov, Georgeta.

Ghid metodic pentru stagiile de practică la specialitatea Jurnalism şi procese mediatice, ciclul 1, Licenţă şi ciclul 2, Master / Georgeta Stepanov, Mariana Tacu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Teoria şi Practica Jurnalismului. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 111 p. : tab.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-13-6.

378:[070+659.3](076.5)

S 83

Chiriac, Angela.

Montajul şi imaginea video : [pentru uzul studenţilor] / Angela Chiriac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep. Radio şi Televiziune. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 94 p.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-12-9.

621.397.4(075.8)

C 43

Cozari, Tudor.

Animalele : Enciclopedie ilustrată / Tudor Cozari ; red. şt.: Ion Toderaş ; Univ. de Stat din Tiraspol, Inst. de Zoologie al Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ungaria) – . – ISBN 978-9975-0-0297-4.

Vol. 1. – 2019. – 144 p. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-0-0298-1.

592/599(031)

C 80

Lungu-Cibotaru, Valentina.

Abecedar / Valentina Lungu-Cibotaru, Irina Guţu ; pict.: Tatiana Lagaeva. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipărit la „Combinatul Poligrafic de tipărire a literatură pentru copii”, or. Tver, Rusia). – 64 p. : des. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-148-22-1.

373.2.016:811.135.1

L 92

Andrei Mudrea. Pictură = Painting. Artă obiect = Art Object / coord. de Andrei Mudrea. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ungaria). – 200 p.

Tit., text imagini paral.: lb. rom., engl. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 600 ex.

ISBN 978-9975-0-0299-8.

75.071.1(478)(084.1)

A 53

Piraţii. Tatuaje : lipeşte, colorează, distrează-te / trad. din engl.: Adrian Ciubotaru. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China) – 24 p.

Tit. orig.: Crazy Pirates. Tattoo. For book and body. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0300-1.

087.5

P 68

Prinţesele. Tatuaje : lipeşte, colorează, distrează-te / trad. din engl.: Adrian Ciubotaru. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China) – 24 p.

Tit. orig.: Crazy Princess. Tattoo. For book and body. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0301-8.

087.5

P 66

Profesorul meu Semaforul! / trad. din engl.: Adrian Ciubotaru. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 10 p.

Tit. orig.: My teacher Traffic Light!. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0302-5.

087.5:373.2

P 94

Agenda educatorului / Viorica Pelivan, Natalia Zotea, Angela Dima [et al.]. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 244 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-67-7.

373.2.091

A 27

Bacinschi, Vadim.

Argus şi slugile sale : (Cei care au făcut moară Mihai Eminescu) / Vadim Bacinschi ; coord.: Vasile Şoimaru ; Proiectul „Românii din jurul României”. – Chişinău : Serebia, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 116 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Inst. de Studiul Arhivelor. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-66-657-2.

821.135.1.09+929

B 12

Staraşciuc, Roman.

Teoria generală a dreptului / Roman Staraşciuc, Ghennadi Epure ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare”. – Ed. rev. şi ad. – Chişinău : Cartea Militară, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 228 p.

Bibliogr.: p. 219-227 (118 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3163-8-5.

340.12(075)

S 79

Carabet, Natalia.

Caiet de matematică : [pentru preșcolari] / Natalia Carabet. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Biblion, 2019 (Combinatul Poligrafic or. Tveri, Rusia). – 32 p. : des. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).

Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-148-23-8.

373.2:51(076)

C 22

Tudose, Maria Cristiana.

Taine şi poveşti la feminin : [în vol.] / Maria Cristiana Tudose ; design şi il. cop.: Georgeta Vrabie. – Chişinău : Bestseller, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3248-7-8.

Vol. 1. – 2019. – 294 p. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-3248-8-5.

821.135.1(478)-32

T 91

Fişe practice de proiectare şi utilizare GPS : Ghid practic pentru studenţii specialităţilor Viticultură şi vinificaţie, Horticultură, Protecţia plantelor, Agronomie, Cadastru şi organizarea teritoriului / elab.: Nicolaescu Gheorghe (coord.) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 49 p.

Bibliogr.: p. 48 (6 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-658-2.

631:004.9(076.5)

F 60

Страницы истории Рыбницкого филиала ПГУ им. Т. Г. Шевченко : 25 лет / И. А. Павлинов, Л. И. Саввина, Т. А. Лозан [и др.] ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий фил. – Рыбница : Рыбницкий филиал ПГУ, 2019 (Тип. „Теслайн”). – 323 p. : fot., tab.

Bibliogr.: p. 292 (7 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3218-5-3.

378.637(478-21)(091)

C 831

2020 : Calendar creştin ortodox : 12 Apostoli. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 10500 ex. – ISBN 978-9975-3262-5-4.

2020 : Calendar creştin ortodox : „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. –Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 12700 ex. – ISBN 978-9975-3262-6-1.

2020 : Calendar creştin ortodox : [icoana Maicii Domnului]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 8300 ex. – ISBN 978-9975-3262-7-8.

2020 : Православный Церковный Календарь. – Chişinău : Tipar & SI, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 10800 ISBN 978-9975-3322-1-7.

2020 : Calendar creştin ortodox : [Naşterea Domnului]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – 6 f. broşate : ofset color. – 5300 ex. – ISBN 978-9975-3322-2-4.

2020 : Calendar creştin ortodox : [Cu Sfinţi Lunar]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 5700 ex. – ISBN 978-9975-3262-8-5.

2020 : Calendar creştin ortodox : [Botezul lui Isus Hristos]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 5700 ex. – ISBN 978-9975-3262-9-2.

2020 : Calendar creştin ortodox : [Iisus Hristos]. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Tipar & SI, 2018 (Tipogr. „Balacron”). – Ofset color. – 8300 ex. – ISBN 978-9975-3322-0-0.

Invitaţie / prez. graf.: Popa Lucia.– Chişinău : Media Toms, 2019. – Ofset color. – (MT 195). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3243-7-3.

Sergiu Cuciuc. Pictură / texte: Simion Zamşa, Tudor Stăvilă ; concepţie graf.: Simion Zamşa, Elena Karachentseva ; fot.: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2019 (Combinatul Poligrafic). – 196 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-129-54-1.

75.071.1(478)(084.1)

S 49

Социализация молодежи и предотвращение преступности среди несовершеннолетних”, международная научно-практическая конференция (2019 ; Комрат). „Социализация молодежи и предотвращение преступности среди несовершеннолетних” : сборник докладов научно-практической конференции / науч. ком.: Кристева Н. Н. [и др.] ; орг. ком.: Константинова И. А. [и др.] ; сост.: Константинова И. А., Бойков В. Е. – Комрат : Научно-исследовательский центр Гагаузии им. M. В. Маруневич, 2019. – 211 p.

Antetit.: Науч.-исслед. Центр Гагаузии им. M. В. Маруневич. – Texte : lb. găgăuză, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3321-0-1.

343.137.5+343.85(082)=161.1=512.165

C 691

Déjá Vu : Liceul „Spiru Haret” : Promoţia 2019 : Ediţia a 12-a : album / Liceul Teoretic „Spiru Haret” ; fot.: Mihaela-Ionela Furculiţă, Nicolae Odagiu. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 96 p. : fot.

95 ex.

ISBN 978-9975-3292-9-3.

373.5.091(478-25)(084.12)

D 26

Carte de rugăciuni şi laude bisericeşti / text îngrijit de ieromonahul Petru Pruteanu.–Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 324 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-59-3.

27-282.5

C 11

Денис-Лиепниеце, Солвита.

Зубами „Щёлк”, или Волк манипулятор / Солвита Денис-Лиепниеце ; науч. консультант: Клинта Лочмеле ; ил.: Марина Хенини. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p.

Изд. при поддержке Deutsche Welle Akademie. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Federal pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare din Germania. – 200 ex.

ISBN 978-9975-146-60-9.

821.174-93

Д 252

Grafica 2D pe calculator : Suport de curs / Maria Cristei, Alexandru Pereteatcu, Sergiu Pereteatcu

[et al.]

; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 185 p.

Bibliogr.: p. 168. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-14-3.

004.92(075.8)

G 75

Saitarlî, Natalia.

Ghid metodic privind etapele de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă/master la specialitatea „Drept” / Natalia Saitarlî ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, 2019. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 39 p.

Bibliogr.: p. 37 (8 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-052-7.

378:34(076)

S 11

Saitarlî, Natalia.

Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administraţia publică locală din Republica Moldova : Manual universitar / Natalia Saitarlî ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, 2019. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 253 p.

Bibliogr.: p. 226-251 (267 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-053-4.

352.081.71(478)(075.8)

S 11

„Provocări şi oportunităţi în educaţie”, conferinţa ştiinţifico-practică naţională (2018 ; Cahul). Provocări şi oportunităţi în educaţie : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice naţionale, Cahul, 26-27 martie 2018 / col. red.: Şişcanu Ion [et al.]. – Cahul : US „B. P. Hasdeu”, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 166 p.

Antetit.: Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Fac. de Ştiinţe Umanistice şi Pedagogice. – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-88-054-1.

37.01:[811+82.0](082)=135.1=111=133.1

P 93

Friptu, Valentin.

Relevanţa microbiomului endometrial în reproducere : Ghid metodic / Valentin Friptu, Mihael Burac, Veronica Cotelea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Obstetrică, Ginecologie şi Reproducere Umană. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 48 p.

Bibliogr.: p. 36-40 (42 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-58-186-8.

618.15(075)

F 90

Situaţia persoanelor reţinute şi aflate în custodia poliţiei : Raport special / Mihail Cotorobai, Elena Croitoru, Mihaela Vidaicu [et al.] ; au contribuit: Ludmila Bodrug [et al.] ; dir. de proiect, resp. ed.: Alecandru Zubco ; Oficiul Avocatului Poporului. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 88 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Dep. Justiţiei şi Drepturilor Omului al fundaţiei Soros-Moldova. – 300 ex.

ISBN 978-9975-87-486-1.

343.12/.13+351.74(047.3)

S 53

Babić, Violeta.

Cartea puştoaicelor / Violeta Babić ; trad. din sârbă: Octavia Nedelcu ; il.: Ana Grigorjev. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ungaria). – 163, [1] p. : il. color.

Tit. orig.: Knjiga za svaku devojčicu. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0303-2.

087.5:613.956

B 11

Gagauzça-rusça sözlük : 5-12 kalslar = Русско-гагаузский словарь : 5-12 классы / hazırlayannar: Kopuşçu M. I. [et al.]. – Komrat : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 336 p.

Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – 600 ex.

ISBN 978-9975-146-61-6.

811.512.165’374.822+811.161.1’374.822

G 13

Postica, Natalia.

Cu drag de poezie / Natalia Postica. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 36 p.

70 ex.

ISBN 978-9975-87-487-8.

821.135.1(478)-1

P 87

National Drought Plan of the Republic of Moldova / UNCCD Drought Initiative, Min. of Agriculture, Rural Development and Environment of the Rep. of Moldova, State Hydrometeorological Service of the Rep. of Moldova [et al.] ; prepared: Valeriu Cazac, Mihail Daradur, Violetta Balan [et al.]. – Chişinău : Estetini, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 116 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 102-106 (67 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3323-0-9.

632.112:551.577.38(478)

N 26

Metodologia de calcul a plăţilor normate privind serviciile prestate de către gările auto operatorilor de transport a pasagerilor / col. de aut.: Tudor Bajura, Alexandru Stratan, Anatolie Ignat [et al.] ; Min. Econ. şi Infrastructurii, Inst. Naţ. de Cercet. Econ. (INCE). – Chişinău : INCE, 2019. – 29 p.

Referinţe bibliogr.: p. 27 (9 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3305-3-4.

656.1.03

M 61

Методология расчета нормативов оплаты услуг, предоставляемых автовокзалами перевозчикам пассажиров / авт. кол.: Бажура Фёдор, Стратан Александр, Игнат Анатолий [и др.] ; М-во экон. и инфраструктуры, Нац. ин-т экон. исслед. (НИЭИ). – Кишинэу : НИЭИ, 2019. – 32 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-3305-4-1.

656.1.03

М 545

Ghid de ameliorare a solurilor erodate şi de extindere a agriculturii organice / Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” ; elab.: Rusu Alexandru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 60 p.

Referinţe bibliogr.: p. 58-60 (20 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-139-91-5.

631.45+631.147(036)

G 49

Alfabetul decupat / des. de Andrei Ichim.– Chişinău : Cadran (Policadran), 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 39 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-3193-9-3.

087.5

A 31

Cimpoieş, Valentina.                                                     

Matematică : teste de succes : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”)]. – 48 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-358-9.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.                                              

Matematică : teste de succes : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”)]. – 48 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-359-6.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.                                              

Matematică : teste de succes : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”)]. – 40 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-360-2.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.                                              

Matematică : teste de succes : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”)]. – 40 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-361-9.

51(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba română : Teste de succes : [clasa] 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-362-6.

811.135.1(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba română : Teste de succes : [clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 56 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-363-3.

811.135.1(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba română : Teste de succes : [clasa] a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 56 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-364-0.

811.135.1(079)

C 49

Cimpoieş, Valentina.

Limba română : Teste de succes : [clasa] a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 56 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).

1000 ex.

ISBN 978-9975-72-365-7.

811.135.1(079)

C 49

Donici, Alecu.

Opere : Poezie. Traduceri / Alecu Donici ; ed. îngrijită, repere cronol., note şi comentarii, iconografie de Mihai Papuc ; st. introductiv de Maria Şleahtiţchi ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Ştiinţa, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 372 p. – (Colecţia „Moştenire”, ISBN 978-9975-67-986-2).

Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 700 ex.

ISBN 978-9975-85-172-5.

821.135.1(478)-8

D 66

Centrul Ştiinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale = Scientific Center for the Cultivation of Medicinal Plants / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; elab.: Ion Ungureanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 28 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 250 ex.

ISBN 978-9975-56-659-9.

633.88=135.1=111

C 33

Plante din colecţia Centrului Ştiințific de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF „Nicolae Testemiţanu” / Nicolae Ciobanu, Maria Cojocaru-Toma, Irina Pompuş [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. de Farmacie, Centrul Şt. de Cultivare a Plantelor Medicinale. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 214 p.

Bibliogr.: p. 209-210 (44 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-56-660-5.

633.88

P 70

Tihonov (Coroi), Ludmila.

Destine frânte : File din istoria deportărilor din satul Peresecina / Ludmila (Coroi) Tihonov, Zinaida (Coroi) Baleanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 133 p.

Bibliogr.: p. 132 (12 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-139-92-2.

94(478-22)

T 58

Nikitcenko, Victoria.

Problema relaţiei reciproce dintre cuvânt şi muzică în creaţiile vocal-camerale pe texte în limba rusă : Lucrare ştiinţifico-metodică / Victoria Nikitcenko ; red. şt.: Aurelian Dănilă ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra „Canto Academic şi Măiestrie de Operă”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 36 p.

Bibliogr.: p. 32-36 (67 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-59-183-6.

784(075.8)

N 57

Никитченко, Виктория.

Камерно-вокальное творчество композиторов Республики Молдова на стихи русских поэтов : Монография / Виктория Никитченко ; науч. ред.: Елена Мироненко. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 133 p.

Bibliogr.: p. 112-123 (194 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-59-184-3.

784.3.071.1(478)

Н 623

„Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (4 ; 2018 ; Chişinău). Inovaţii pedagogice în era digitală : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Ed. a 4-a, 02, 23 iunie, 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.: Simion Caisîn. – Chişinău : IFC, 2019 – 276 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3325-0-7.

37:004(082)=135.1=111=161.1

I-55

„Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (5 ; 2018 ; Chişinău). Inovaţii pedagogice în era digitală : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Ed. a 5-a, 30 noiembrie – 01 decembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.: Simion Caisîn. – Chişinău : IFC, 2019 – 200 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3325-1-4.

37:004(082)=135.1=111=161.1

I-55

„Inovaţii pedagogice în era digitală”, conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională (6 ; 2018 ; Chişinău). Inovaţii pedagogice în era digitală : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Ed. a 6-a, 28-29 iunie, 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.: Simion Caisîn. – Chişinău : IFC, 2019 – 276 p. : fig., tab.

Antetit.: Inst. de Formare Continuă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3325-2-1.

37:004(082)=135.1=111=161.1

I-55

Foi din Grădina lui Moria. 1924 : [trad. din lb. rusă, confruntată cu ed. în lb. engl. şi germ.] / trad.: Ana Tintiuc, Cristina Morozanu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”) – . – ISBN 978-9975-56-661-2.

Cartea 1 : Chemare. – 2019. – 227 p. – Tit. orig.: Листы Сада Мории (Зов). – Bibliogr.: p. 227 (13 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-56-662-9.

233-852.5

F 76

Dum spiro spero. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 195 p. : fot.

Texte : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex.

ISBN 978-9975-149-16-7.

016:[53+929]=135.1=111=161.1

D 89

„Mathematics & iInformation Ttechnologies: RResearch and Eeducation (MITRE-2019), international conference (2019 ; Chişinău). International Conference „Mathematics & Iinformation Ttechnologies: RResearch and Eeducation (MITRE-2019), :Satellite conference of the Nonth Congress of Romanian Mathematicians : Abstracts international conference, June 24-26, 2019 / sci. com.: Alexei Caşu [et al.] ; ed. by : V. Guţu. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 102 p.

Antetit.: Moldova State Univ.,  Mathematical. Soc. of the Rep. of Moldova. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Index : p. 96-99. – 130 ex.

ISBN978-9975-149-17-4.    

51+004+37.0(082)=135.1=111

M 48

Милякова, Елена Владимировна.

Физическая культура : Тесты для индивидуальной работы / Е. В. Милякова, В. П. Дороган. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Valinex”). – 26 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-68-375-3.

796/799(079)

М 609

Utkina, Olga.

Primele mele numere : 15 cărţi-cuburi : [într-o cutie] / Olga Utkina ; [trad. din rusă: Victor Ursu] ; il.: Victoria Kurcevaia. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Imprimat în China). – (Să cunoaştem lumea împreună, ISBN 978-9975-0-0209-7).

Aut. este indicat în caseta tehn. – Tit. orig.: Мой первый счёт : 15 книжек-кубиков. – 2000 ex.

ISBN978-9975-0-0304-9.

087.5

U 94

Шорников, Пётр Михайлович.

Споры смутных времен : Страницы политической истории Молдавии. 1989-1992 гг. / Пётр Шорников ; сост.: И. П. Шорников, А. П. Шорников ; науч. ред.: С. М. Назария [и др.] ; Ин-т соц.-полит. исследований и регионального развития, ассоц. историков и политологов „Pro-Moldova”. – Тираспол : Б. и., 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 424 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3286-8-5.

[323+94](478)”1989/1992″

Ш 794

Denisa-Liepniece, Solvita.

Un click din colţi, sau Lupul Manipulator / Solvita Denisa-Liepniece ; trad. din lb. rusă: Viorica Oleinic ; il. de Marina Henina. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p.

Apare cu sprijinul al Deutsche Welle Akademie, Min. Federal pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare din Germania. – 1200 ex.

ISBN 978-9975-146-62-3.

821.174-93

D 32

Giurgiuleşti : Vestigii arheologice de la Prutul inferior / Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie, Primăria satului Giurgiuleşti ; coord.: Vasile Haheu. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 276 p. : fig., tab.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 272-275. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei satului Giurgiuleşti. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3310-3-6.

902/904(478-22)(082)=00

G 60

Haheu, Vasile.

Zorii civilizaţiei la Prutul inferior. Necropola plană eneolitică de la Giurgiuleşti : (mijlocul mileniului V î.Hr.) / Vasile Haheu ; Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p. : fig.

Text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3310-4-3.

902/904(478-22)=135.1=111

H 15

Rusu, Nicolae.

Cu ochii celuilalt : Roman / Nicolae Rusu ; Proiectul „Românii din jurul României” ; coord.: Vasile Şoimaru. – Chişinău : Serebia, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 128 p.

600 ex.

ISBN 978-9975-66-658-9.

821.135.1(478)-31

R 96

Popovschi, Liliana.

Historie de la langue française : (notes de cours) / Liliana Popovschi ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. Lb. Străine, Catedra Filologie Fr. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 96 p.

Bibliogr.: p. 94-95 (36 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-663-6.

811.133.1’0(075.8)

P 83

Popovschi, Liliana.

Morphologie du français. Le verbe et les invariables : (support de cours avec exercices d’appliaction et d’analyse morphologique) / Liliana Popovschi ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. Lb. Străine, Catedra Filologie Fr. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). –321 p.

Bibliogr.: p. 300-304 (73 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-664-3.

811.133.1’366(075.8)

P 83

Scobioală, Nadejda.

Elemente de cultură universală şi naţională / Scobioală Nadejda ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Catedra „Ştiinţe Socio-umane”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 349 p.

Bibliogr.: p. 347-349 (53 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-665-0.

930.85:008(075.8)

S 38

Colesnic, Iurie.

Basarabia necunoscută : [în 3 vol.] / Iurie Colesnic. – Chişinău : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic) – . – (Colecţia „C(art)ier” / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8). – ISBN 978-9975-86-362-9.

Vol. 1. – 2019. – 636 p. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-86-363-6.

94(478)+929

C 62

Vladimir (mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove).

Slujind Biserica şi neamul : Cuvinte ale … : Ediţia jubiliară, dedicată aniversării a 45 de ani de slujire clericală şi a 30 de ani de slujire arhierească / Mitropolitul Vladimir (Cantarean) ; aut., coord. de proiect, cuvânt-înainte: Ioan (Moşneguţu) ; Biserica Ortodoxă din Moldova. – Chişinău : Cuvântul-ABC, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 416 p. : fot.

Text : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-3216-4-8.

27-72=135.1=161.1

V-75

Единак, Евгений Николаевич.

Маршруты наших судеб : Повести и рассказы / Е. Н. Единак. – Дондюшаны : Б. и., 2019 (Tipogr. „Oxana Edinac”). – 735 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3326-0-6.

821.161.1(478)-34

Е 331

Şaptefraţi, Tatiana.

Administraţia publică locală şi dezvoltarea durabilă / Tatiana Şaptefraţi ; Acad. de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 213 p.

Bibliogr.: p. 205-209 (55 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-52-1.

352(075)

S 22

Лозинская, Светлана Ивановна.

Старинный столовый сервиз на шесть персон / Лозинская Светлана Ивановна. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 280 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-134-53-8.

821.161.1(478)-31

Л 722

Pasat, Valeriu.

Biserica ortodoxă şi puterea sovietică în RSS Moldovenească (1940-1991) / Valeriu Pasat. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 568 p. : fot. – (Colecţia „Cartier istoric” / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN ISBN 978-9975-79-902-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 547-565. – 800 ex.

ISBN 978-9975-86-364-3.

271.2:94(478)”1940/1991″

P 38

Balagura, Marcel.

Incontinenţa urinară / Marcel Balagura. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia AŞM). – 136 p.

Bibliogr.: p. 126-130 (79 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-62-427-5.

616.62-008.22

B 19

Vicol, Nelu.

Personalitatea profesională şi demnitatea umană ale cadrului didactic : Monografie / Nelu Vicol. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Totex-Lux”). – 366 p.

Bibliogr.: p. 334-434. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3261-8-6.

37.091

V-55

Revenco, Mircea.

Breviar privind unele adicţii : Recomandare metodică pentru medici specialişti şi medici rezidenţi / Mircea Revenco, Stanislav Grosu, Ion Coşciug ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Lab. de narcologie. – Chişinău : Medicina, 2019. – 56 p. : fig., tab.

În red. aut. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 400 ex.

ISBN 978-9975-82-144-5.

615.21+613.81

R 49

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 2 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – Кишинэу : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-60-319-5.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 3 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – Кишинэу : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-60-320-1.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Демченко, Т.

Тесты по русскому языку и литературе : 4 класс / Т. Демченко, С. Драгалин. – Кишинэу : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p.

3000 ex.

ISBN 978-9975-60-321-8.

811.161.1+821.161.1.09(079)

Д 318

Гражданский кодекс Республики Молдова : Закон № 133 от 15.11.2018 : вступает в силу 01.03.2019. – Кишинэу : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 640 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-104-76-0.

347(478)(094.4)

Г 756

Pojoga, Nicolae.

Album de război = War Album / Nicolae Pojoga ; trad. în lb. engl.: Anica Pojoga. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 112 p. – (Colecţia „C(art)ier” / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-947-8).

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.

ISBN 978-9975-86-365-0.

94(478)”1992″(084.12)=135.1=111

P 74

Киселёва, Новелла.

Рута и её друзья : (сказки для детей) / Новелла Киселёва ; худож.: М. Орлова. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Metrompaş”). – 124 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3164-9-1.

821.161.1(478)-93

К 440

Timotei Bătrânu : [pictură, versuri : album]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-87-488-5.

75.071.1(478)+821.135.1(478)-1

T 61

Tabunşcic, Olga.

Fundamentele proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică : Curs de prelegeri / Olga Tabunşcic ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Dep. Comerţ, Turims şi Alimentaţie Publică. – Chişinău : ASEM, 2019. – 252 p.

Bibliogr.: p. 249-251 (21 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-948-9.

641.5(075.8)

T 11

Интеллектуальные средства и моделирование систем защиты информации : Учебное пособие / Рытов М. Ю., Еременко В. Т., Горолов А. П. ; Федеральное гос. бюджетное образаовт. учреждение высш. образования „Брянский гос. техн. ун-т”, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбницкий фил. – Рыбница : Рыбницкий филиал ПГУ ; Брянск : Б. и., 2019 (Тип. „Теслайн”). – 104 p.

Bibliogr.: p. 104 (14 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3295-6-9.

004.056(075.8)

И 730

Доклады итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава Инженерно-Технического Института : за 2018 г., г. Тираспол, 15-26 января 2019 г. : научный ежегодник / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; редкол.: Ф. Ю. Бурменко [и др.]. – Тираспол : Tesline, 2019. – 143 p.

Cuprins paral.: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3295-7-6.

082:378.662(478-24)(058)

Д 633

„Moşteniri comune = Common Heritage = Общее наследие”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Moşteniri comune = Common Heritage = Общее наследие. „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural: Multiculturalismul şi Tradiţia Austriei” : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 12 iunie 2018 / dir. gen.: Elena Pintilei ; alcăt.: Elina Bolgarina ; coord. ed.: Ludmila Corghenci. – Chişinău : BNRM, 2019 (Tipogr. „Primex-Com”). – 112 p.

Antetit.: Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Tit., sumar : paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rom., engl., germ. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Forumului Cultural Austriac Bucureşti. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3290-2-6.

008:02(082)=00

M 91

„Un veac de conflagraţii: realitate şi ficţiune”, conferinţă ştiinţifică internaţională (7 ; 2018 ; Chişinău). Un veac de conflagraţii: realitate şi ficţiune : Conferinţă ştiinţifică internaţională, Ediţia a 7-a, Chişinău, 8 iunie 2018 / com. şt.: Michèle Mattusch [et al.] ; com. org.: Emilia Taraburca (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Europres”). – 290 p.

Antetit.: Dep. de Lit. Universală şi Comparată, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Univ. de Stat din Moldova. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.

ISBN 978-9975-72-366-4.

821.09(082)=135.1=111=161.1

U 62

Gorgan, Ion.

Leul şi săgetătoarea : Poveste-fabulă pentru toate vârstele / Ion Gorgan ; pict.: Igor Hmelniţki. – Ed. nouă, rev. şi compl. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 28 p. : n. muz.

500 ex.

ISMN 979-0-3480-0384-9.

ISBN 978-9975-72-367-1.

821.135.1(478)-34

G 70

Hotărâri explicative în materie civilă ale plenului Curţii Supreme de Justiţie / Inst. Naţ. al Justiţiei ; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et al.]. – Chişinău : Institutul Naţional al Justiţiei, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 970 p.

Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA. – 500 ex.

ISBN 978-9975-146-63-0.

347.91/.95+342.531.43(478)(094.8)

H 84

Abecedar : Caiet de caligrafie : cl. 1. – Chişinău : Pro Libra, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 48 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3289-6-8.

373.3.016(076)

A 12

Дейнего, Нона.

Основы программирования : Фундаментальный курс : [în vol.] / Нона Дейнего, Валерий Кабак, Диана Моглан. – Бэлць : Б. и., 2019 (Tipografia din Bălţi) – . – ISBN 978-9975-50-165-1.

[Vol.] 2 : Обработка статических структур данных. – 2019. – 222 p. – Bibliogr.: p. 221 (7 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-3302-6-8.

004.4(075.8)

Д 271

Glebus Sainciuc. 100 de ani de la naştere : [album] / Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; aut. concept: Tudor Zbârnea ; imagini: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 28 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-87-489-2.

75.071.1(478)

G 61

Răcilă, Mihai.

Caruselul inocenţei : Roman / Mihai Răcilă ; postf.: Asea M. Timuş. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 132 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-368-8.

821.135.1(478)-31

R 12

Buimestru, Lilia.

Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B : Proiectare didactică / Lilia Buimestru ; consultanţi: Nicolae Manole, Teodora Frimu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „MS Logo”). – 120 p. : tab.

Referinţe bibliogr.: p. 4. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3327-0-5.

656.13.052(035)

B 90

Zlobin, Gheorghi.

Zlobin – artist plastic-grafician = Альбом произведений / Gheorghi Zlobin. – Chişinău : Studia colorit, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 120 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-129-55-8.

75.071.1(478):655.533

Z 77

Ţurcanu, Lucia.

Poezia BASA / Lucia Ţurcanu ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 160 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. – 500 ex.

ISBN 978-9975-0-0305-6.

821.135.1(478).09

T 94

„Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală”, conferinţă ştiinţifică internaţională (8 ; 2018 ; Chişinău). Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală = Accounting and accounting education in the digital society : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Ed. a 8-a, 4-5 aprilie 2019, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Liliana Grigoroi (preşedinte)

[et al.]

. – [Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Arva Color”)]. – 399 p. : fig., tab.

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava, România, Asoc. of Chartered Certified Accountants (ACCA) [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de Studii Econ. – 20 ex.

ISBN 978-9975-127-66-0.

082:657=135.1=111=161.1

C 69

„Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală”, conferinţă ştiinţifică internaţională (8 ; 2018 ; Chişinău). Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală = Accounting and accounting education in the digital society : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Ed. a 8-a, 4-5 aprilie 2019, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Liliana Grigoroi (preşedinte)

[et al.]

. – [Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Arva Color”)]. – 399 p. : fig., tab.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura

Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava, România, Asoc. of Chartered Certified Accountants (ACCA) [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Acad. de Studii Econ. – 20 ex.

ISBN 978-9975-127-67-7.

082:657=135.1=111=161.1

C 69

„Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, conferinţă ştiinţifică (4 ; 2018 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică „Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ”, Ed. a 4-a, 14 decembrie 2018 / com. şt.: Cornea Sergiu [et al.] ; com. org.: Chironachi Vladimir [et al.]. – Cahul : US „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2019 (Tipogr. „CentroGrafic”) – . – ISBN 978-9975-88-037-4.

Secţia: Ştiinţe juridice. – 2019. – 187 p. – Antetit.: Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fac. de Drept şi Administraţie Publică. – Text : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-88-055-8.

34(082):378.4=135.1=161.1

R 68

Кокырца, П. Н.

Синезелёные водоросли – возбудители „цветения” воды в водоемах и их отношение к азоту / Кокырца П. Н. ; Ин-т экологии и географии. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Impressum”). – 171 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 128-156 (285 tit.). – 150 ex.

ISBN 978-9975-3308-3-1.

582.232:574

К 599

Корецкий, Борис.

Туристические услуги : Курс лекций / Борис Корецкий, Александр Чайковский ; молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. „Экономика, маркетинг и туризм”. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 179 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-149-18-1.

338.48(075.8)

К 664

Boaghie, Dionisie.

Pădurile de cvercinee din Republica Moldova : (Stare, tendinţe, particularităţi auxologice, exploatabilitate şi dezvoltare durabilă) / Dionisie Boaghie ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Horticultură, Catedra Silvicultură şi Grădini Publice, Inst. de Cerce. şi Amenajări Silvice [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 384 p. : diagr., fig.

Bibliogr.: p. 318-338 (369 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-666-7.

630(478)(075)

B 60

Colţun, Gheorghe.

Vultur pe culme : 111 haiku-uri pentru iubitul nepot Tudor Constantin (Tuco) / Gheorghe Colţun. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 39 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-149-19-8.

821.135.1(478)-1

C 62

Diordiev, Ion.

Picături de rouă binefăcătoare : catrene / Ion Diordiev. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 184 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-58-187-5.

821.135.1(478)-1

D 51

Statnic, Eugen.

Înstrăinarea Basarabiei / Eugen Statnic ; coord.: Vasile Şoimaru ; Proiectul „Românii din jurul României”. – Chişinău : Serebia, 2019. – 228 p. : fot.

Bibliogr.: p. 195 (25 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-66-659-6.

94(478)

S 79

Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices”, symposium proceedings (5 ; 2019  ;  Chisinau). 5 International  Spring  Symposium  Proceedings  „Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices”, March 15th-16th, 2019 / sci. com.: Anca Cehan [et al.] ; org. com.: Viorica Cebotaroş [et al.]. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 187 p.

Antetit.:  Alecu  Russo  Bălţi  State  Univ.,  Fac.  of  Philology,  Engl.  &  German  Philology  Dep. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3316-2-3.

[811+37.02]:378(082)=00

P 94

Goriuc, Silvia.

Caiet de seminare la disciplina „Drept administrativ” / Silvia Goriuc, Natalia Chiper, Oleg Chiril ; Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : AAP, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 75 p.

Referinţe bibliogr.: p. 67-74 şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3240-5-2.

342.9(076)
G 70

Goriuc, Silvia.

Materiale instructiv-metodice la disciplina „Drept administrativ” / Silvia Goriuc, Natalia Chiper, Oleg Chiril ; Guvernul Rep. Moldova, Acad. de Administrare Publică. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : AAP, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 157 p.

Referinţe bibliogr.: p. 149-156 şi în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3240-6-9.

342.9(075.8)

G 70

Христюк, Ирина Дмитриевна.

Неисповедимы пути Господни : Повесть : Авторская версия реальных событий / Ирина Христюк. – Бэлць : Б. и, 2019 (Tipografia din Bălţi). – 189 p.

25 ex.

ISBN 978-9975-3302-7-5.

821.161.1(478)-34

Х-936

Peltec, Angela.

Boala ficatului gras nonalcoolic – de la modificarea stilului de viaţă până la transplanat hepatic : Monografie / Angela Peltec ; red. şt.: Sergiu Matcovschi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Imprint Star, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p. : fig., fot., tab.

Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3159-8-2.

616.36-003.826-089.819.843

P 49

Lozovanu, Petru.

Metrologia biomedicală : Note de curs / Petru Lozovanu, Alisa Moşneaga ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Fizică şi Inginerie, Dep. Fizică Teoretică „Iu. Perlin”. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 100 p. : fig., tab.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-149-20-4.

006.91:61

L 82

Bodrug, Ana.

N-am îndrăznit : Versuri / Ana Bodrug ; pict.: Ludmila Ilinciuc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 54 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-56-667-4.

821.135.1(478)-1

B 61

Перетятку, Александру.

Суммы чередований : (в дополнение к базовым курсам по программированию) / Перетятку Аександру, Перетятку Сержиу ; Ин-т непрерывного формирования, Каф. информационных технологий. – Кишинэу : РИО ИНФ, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 60 p. : fig.

Bibliogr.: p. 29 (4 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3325-3-8.

004.43:517.5(075.8)

П 272

Любич, Павел Александрович.

Генерал-губернатор Бессарабии Фёдоров Павел Иванович – основатель города Кагула / Павел Любич. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Primex Com”). – 112 p.  – (Серия „Кагулъ” ; Кн. 9, ISBN 978-9975-66-616-9).

Bibliogr.: p. 76-77 (25 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3319-3-7.

94(478)+929

Л 932

Podaru, Ana.

Poezii  îngemănate „Rezist” : Antologie : [în vol.] / Ana Podaru, Victor Cobzac (VicCo) ; pref. de Rodica Lecu ; prez. graf., cop.: Victor Cobzac (VicCo). – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-63-412-0.

Vol. 2. – 2019. – 180 p. : des. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-450-2.

821.135.1(478)-1-82

P 73

Olaru, Ion.

Melodii pentru fanfară : [Recomandat ca repertoriu didactic pentru instituţiile de învăţământ muzical] = Melodies for fanfare : [Recommended as didactic repertory for music institutions] : [în vol.] / Ion Olaru ; red. şt., ed., cuvânt înainte : Oleg Cazacu ; notografie: Ion Olaru. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”) – . – ISMN 979-0-3480-0367-2.

Vol. 2. – 2019. – 167 p. : n. muz. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – 100 ex. – ISMN 978-9975-0-0306-3.

785.1

O-39

Nasimi, Imadeddin.

Sunt purul adevăr : gazeluri, rubaiate : 650 de versuri / Imadeddin Nasimi ; aut. proiectului şi sel. versurilor: Salim Babullaoglu ; trad. de Ilie T. Zegrea ; il. de Pări Miniatiur ; cop.: Emil Camalov. – Chişinău : Quadrat, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 94 p.

Apare sub egida Centrului de trad. artistice şi relaţii literare al Uniunii Scriitorilor din Azerbaidjan. – 250 ex.

ISBN 978-9975-3328-0-4.

821.512.162-1

N 23

Бесарабски гердан : Алманах на литературни творби на бесарабските автори / Фондация „Български дух” ; съст : Иван Аловатски [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 196 p.

Texte : lb. rom., bulg., găgăuză, alte lb. străine. – 300 ex.

ISBN 978-9975-56-668-1.

821(478)-82=00

Б 530

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.